Tu Viện Quảng Đức105 Lynch Rd, Fawkner, Vic 3060. Australia. Tel: 9357 3544. quangduc@quangduc.com* Viện Chủ: TT Tâm Phương, Trụ Trì: TT Nguyên Tạng   
Bài mới nhất

Quyển 16: Phẩm Dạy Bảo Trao Truyền 6

07/07/201509:37(Xem: 8114)
Quyển 16: Phẩm Dạy Bảo Trao Truyền 6

Tập 01 
Quyển 16 
Phẩm Dạy Bảo Trao Truyền 6

Bản dịch của HT Thích Trí Nghiêm
Diễn đọc: Cư Sĩ Chánh Trí

  

Lại nữa, Thiện Hiện! Cái gọi là đại Bồ-tát, theo ý ông thì sao?  Chính chơn như của mười lực của Phật là đại Bồ-tát chăng?

- Bạch Thế Tôn! Không!

- Chính chơn như của bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, mười tám pháp Phật bất cộng là đại Bồ-tát chăng?

- Bạch Thế Tôn! Không!

- Cái khác với chơn như của mười lực của Phật là đại Bồ-tát chăng?

- Bạch Thế Tôn! Không!

- Cái khác với chơn như của bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, mười tám pháp Phật bất cộng là đại Bồ-tát chăng?

- Bạch Thế Tôn! Không!

- Trong chơn như của mười lực của Phật có đại Bồ-tát chăng?

- Bạch Thế Tôn! Không!

- Trong chơn như của bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, mười tám pháp Phật bất cộng có đại Bồ-tát chăng?

- Bạch Thế Tôn! Không!

- Trong đại Bồ-tát có chơn như của mười lực của Phật chăng?

- Bạch Thế Tôn! Không!

- Trong đại Bồ-tát có chơn như của bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, mười tám pháp Phật bất cộng chăng?

- Bạch Thế Tôn! Không!

- Lìa chơn như của mười lực của Phật có đại Bồ-tát chăng?

- Bạch Thế Tôn! Không!

- Lìa chơn như của bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, mười tám pháp Phật bất cộng có đại Bồ-tát chăng?

- Bạch Thế Tôn! Không!

Lại nữa, Thiện Hiện! Cái gọi là đại Bồ-tát, theo ý ông thì sao?  Chính chơn như của đại từ là đại Bồ-tát chăng?

- Bạch Thế Tôn! Không!

- Chính chơn như của đại bi, đại hỷ, đại xả là đại Bồ-tát chăng?

- Bạch Thế Tôn! Không!

- Cái khác với chơn như của đại từ là đại Bồ-tát chăng?

- Bạch Thế Tôn! Không!

- Cái khác với chơn như của đại bi, đại hỷ, đại xả là đại Bồ-tát chăng?

- Bạch Thế Tôn! Không!

- Trong chơn như của đại từ có đại Bồ-tát chăng?

- Bạch Thế Tôn! Không!

- Trong chơn như của đại bi, đại hỷ, đại xả có đại Bồ-tát chăng?

- Bạch Thế Tôn! Không!

- Trong đại Bồ-tát có chơn như của đại từ chăng?

- Bạch Thế Tôn! Không!

- Trong đại Bồ-tát có chơn như của đại bi, đại hỷ, đại xả chăng?

- Bạch Thế Tôn! Không!

- Lìa chơn như của đại từ có đại Bồ-tát chăng?

- Bạch Thế Tôn! Không!

- Lìa chơn như của đại bi, đại hỷ, đại xả có đại Bồ-tát chăng?

- Bạch Thế Tôn! Không!

Lại nữa, Thiện Hiện! Cái gọi là đại Bồ-tát, theo ý ông thì sao?  Chính chơn như của ba mươi hai tướng đại sĩ là đại Bồ-tát chăng?

- Bạch Thế Tôn! Không!

- Chính chơn như của tám mươi vẻ đẹp kèm theo là đại Bồ-tát chăng?

- Bạch Thế Tôn! Không!

- Cái khác với chơn như của ba mươi hai tướng đại sĩ là đại Bồ-tát chăng?

- Bạch Thế Tôn! Không!

- Cái khác với chơn như của tám mươi vẻ đẹp kèm theo là đại Bồ-tát chăng?

- Bạch Thế Tôn! Không!

- Trong chơn như của ba mươi hai tướng đại sĩ có đại Bồ-tát chăng?

- Bạch Thế Tôn! Không!

- Trong chơn như của tám mươi vẻ đẹp kèm theo có đại Bồ-tát chăng?

- Bạch Thế Tôn! Không!

- Trong đại Bồ-tát có chơn như của ba mươi hai tướng đại sĩ chăng?

- Bạch Thế Tôn! Không!

- Trong đại Bồ-tát có chơn như của tám mươi vẻ đẹp kèm theo chăng?

- Bạch Thế Tôn! Không!

- Lìa chơn như của ba mươi hai tướng đại sĩ có đại Bồ-tát chăng?

- Bạch Thế Tôn! Không!

- Lìa chơn như của tám mươi vẻ đẹp kèm theo có đại Bồ-tát chăng?

- Bạch Thế Tôn! Không!

Lại nữa, Thiện Hiện! Cái gọi là đại Bồ-tát, theo ý ông thì sao?  Chính chơn như của pháp không quên mất là đại Bồ-tát chăng?

- Bạch Thế Tôn! Không!

- Chính chơn như của tánh luôn luôn xả là đại Bồ-tát chăng?

- Bạch Thế Tôn! Không!

- Cái khác với chơn như của pháp không quên mất là đại Bồ-tát chăng?

- Bạch Thế Tôn! Không!

- Cái khác với chơn như của tánh luôn luôn xả là đại Bồ-tát chăng?

- Bạch Thế Tôn! Không!

- Trong chơn như của pháp không quên mất có đại Bồ-tát chăng?

- Bạch Thế Tôn! Không!

- Trong chơn như của tánh luôn luôn xả có đại Bồ-tát chăng?

- Bạch Thế Tôn! Không!

- Trong đại Bồ-tát có chơn như của pháp không quên mất chăng?

- Bạch Thế Tôn! Không!

- Trong đại Bồ-tát có chơn như của tánh luôn luôn xả chăng?

- Bạch Thế Tôn! Không!

- Lìa chơn như của pháp không quên mất có đại Bồ-tát chăng?

- Bạch Thế Tôn! Không!

- Lìa chơn như của tánh luôn luôn xả có đại Bồ-tát chăng?

- Bạch Thế Tôn! Không!

Lại nữa, Thiện Hiện! Cái gọi là đại Bồ-tát, theo ý ông thì sao?  Chính chơn như của trí nhất thiết là đại Bồ-tát chăng?

- Bạch Thế Tôn! Không!

- Chính chơn như của trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng là đại Bồ-tát chăng?

- Bạch Thế Tôn! Không!

- Cái khác với chơn như của trí nhất thiết là đại Bồ-tát chăng?

- Bạch Thế Tôn! Không!

- Cái khác với chơn như của trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng là đại Bồ-tát chăng?

- Bạch Thế Tôn! Không!

- Trong chơn như của trí nhất thiết có đại Bồ-tát chăng?

- Bạch Thế Tôn! Không!

- Trong chơn như của trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng có đại Bồ-tát chăng?

- Bạch Thế Tôn! Không!

- Trong đại Bồ-tát có chơn như của trí nhất thiết chăng?

- Bạch Thế Tôn! Không!

- Trong đại Bồ-tát có chơn như của trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng chăng?

- Bạch Thế Tôn! Không!

- Lìa chơn như của trí nhất thiết có đại Bồ-tát chăng?

- Bạch Thế Tôn! Không!

- Lìa chơn như của trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng có đại Bồ-tát chăng?

- Bạch Thế Tôn! Không!

Lúc bấy giờ, Phật bảo cụ thọ Thiện Hiện: Ngươi quán nghĩa nào mà nói là chính chơn như của sắc chẳng phải là đại Bồ-tát; chính chơn như của thọ, tưởng, hành, thức chẳng phải là đại Bồ-tát; cái khác với chơn như của sắc chẳng phải là đại Bồ-tát; cái khác với chơn như của thọ, tưởng, hành, thức chẳng phải là đại Bồ-tát; trong chơn như của sắc chẳng có đại Bồ-tát; trong chơn như của thọ, tưởng, hành, thức chẳng có đại Bồ-tát; trong đại Bồ-tát chẳng có chơn như của sắc; trong đại Bồ-tát chẳng có chơn như của thọ, tưởng, hành, thức; lìa chơn như của sắc chẳng có đại Bồ-tát; lìa chơn như của thọ, tưởng, hành, thức chẳng có đại Bồ-tát?

Cụ thọ Thiện Hiện bạch: Bạch Thế Tôn! Hoặc sắc, hoặc thọ, tưởng, hành, thức rốt ráo còn chẳng thể nắm bắt được, vì tánh chẳng có, huống là có chơn như của sắc và chơn như của thọ, tưởng, hành, thức! Các chơn như này đã chẳng có, thì tại sao có thể nói là chính chơn như của sắc là đại Bồ-tát; chính chơn như của thọ, tưởng, hành, thức là đại Bồ-tát; cái khác với chơn như của sắc là đại Bồ-tát; cái khác với chơn như của thọ, tưởng, hành, thức là đại Bồ-tát; trong chơn như của sắc có đại Bồ-tát; trong chơn như của thọ, tưởng, hành, thức có đại Bồ-tát; trong đại Bồ-tát có chơn như của sắc; trong đại Bồ-tát có chơn như của thọ, tưởng, hành, thức; lìa chơn như của sắc có đại Bồ-tát; lìa chơn như của thọ, tưởng, hành, thức có đại Bồ-tát?

Lại nữa, Thiện Hiện! Ngươi quán nghĩa nào mà nói là chính chơn như của nhãn xứ chẳng phải là đại Bồ-tát; chính chơn như của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ chẳng phải là đại Bồ-tát; cái khác với chơn như của nhãn xứ chẳng phải là đại Bồ-tát; cái khác với chơn như của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ chẳng phải là đại Bồ-tát; trong chơn như của nhãn xứ chẳng có đại Bồ-tát; trong chơn như của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ chẳng có đại Bồ-tát; trong đại Bồ-tát chẳng có chơn như của nhãn xứ; trong đại Bồ-tát chẳng có chơn như của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ; lìa chơn như của nhãn xứ chẳng có đại Bồ-tát; lìa chơn như của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ chẳng có đại Bồ-tát?

Cụ thọ Thiện Hiện bạch: Bạch Thế Tôn! Hoặc nhãn xứ, hoặc nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ rốt ráo còn chẳng thể nắm bắt được, vì tánh chẳng có, huống là có chơn như của nhãn xứ và chơn như của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ! Các chơn như này đã chẳng có, thì tại sao có thể nói là chính chơn như của nhãn xứ là đại Bồ-tát; chính chơn như của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ là đại Bồ-tát; cái khác với chơn như của nhãn xứ là đại Bồ-tát; cái khác với chơn như của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ là đại Bồ-tát; trong chơn như của nhãn xứ có đại Bồ-tát; trong chơn như của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ có đại Bồ-tát; trong đại Bồ-tát có chơn như của nhãn xứ; trong đại Bồ-tát có chơn như của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ; lìa chơn như của nhãn xứ có đại Bồ-tát; lìa chơn như của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ có đại Bồ-tát?

Lại nữa, Thiện Hiện! Ngươi quán nghĩa nào mà nói là chính chơn như của sắc xứ chẳng phải là đại Bồ-tát; chính chơn như của thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ chẳng phải là đại Bồ-tát; cái khác với chơn như của sắc xứ chẳng phải là đại Bồ-tát; cái khác với chơn như của thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ chẳng phải là đại Bồ-tát; trong chơn như của sắc xứ chẳng có đại Bồ-tát; trong chơn như của thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ chẳng có đại Bồ-tát; trong đại Bồ-tát chẳng có chơn như của sắc xứ; trong đại Bồ-tát chẳng có chơn như của thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ; lìa chơn như của sắc xứ chẳng có đại Bồ-tát; lìa chơn như của thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ chẳng có đại Bồ-tát?

Cụ thọ Thiện Hiện bạch: Bạch Thế Tôn! Hoặc sắc xứ, hoặc thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ rốt ráo còn chẳng thể nắm bắt được, vì tánh chẳng có, huống là có chơn như của sắc xứ và chơn như của thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ! Các chơn như này đã chẳng có, thì tại sao có thể nói là chính chơn như của sắc xứ là đại Bồ-tát; chính chơn như của thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ là đại Bồ-tát; cái khác với chơn như của sắc xứ là đại Bồ-tát; cái khác với chơn như của thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ là đại Bồ-tát; trong chơn như của sắc xứ có đại Bồ-tát; trong chơn như của thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ có đại Bồ-tát; trong đại Bồ-tát có chơn như của sắc xứ; trong đại Bồ-tát có chơn như của thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ; lìa chơn như của sắc xứ có đại Bồ-tát; lìa chơn như của thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ có đại Bồ-tát?

Lại nữa, Thiện Hiện! Ngươi quán nghĩa nào mà nói là chính chơn như của nhãn giới chẳng phải là đại Bồ-tát; chính chơn như của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý giới chẳng phải là đại Bồ-tát; cái khác với chơn như của nhãn giới chẳng phải là đại Bồ-tát; cái khác với chơn như của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý giới chẳng phải là đại Bồ-tát; trong chơn như của nhãn giới chẳng có đại Bồ-tát; trong chơn như của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý giới chẳng có đại Bồ-tát; trong đại Bồ-tát chẳng có chơn như của nhãn giới; trong đại Bồ-tát chẳng có chơn như của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý giới; lìa chơn như của nhãn giới chẳng có đại Bồ-tát; lìa chơn như của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý giới chẳng có đại Bồ-tát?

Cụ thọ Thiện Hiện bạch: Bạch Thế Tôn! Hoặc nhãn giới, hoặc nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý giới rốt ráo còn chẳng thể nắm bắt được, vì tánh chẳng có, huống là có chơn như của nhãn giới và chơn như của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý giới! Các chơn như này đã chẳng có, thì tại sao có thể nói là chính chơn như của nhãn giới là đại Bồ-tát; chính chơn như của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý giới là đại Bồ-tát; cái khác với chơn như của nhãn giới là đại Bồ-tát; cái khác với chơn như của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý giới là đại Bồ-tát; trong chơn như của nhãn giới có đại Bồ-tát; trong chơn như của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý giới có đại Bồ-tát; trong đại Bồ-tát có chơn như của nhãn giới; trong đại Bồ-tát có chơn như của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý giới; lìa chơn như của nhãn giới có đại Bồ-tát; lìa chơn như của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý giới có đại Bồ-tát?

Lại nữa, Thiện Hiện! Ngươi quán nghĩa nào mà nói là chính chơn như của sắc giới chẳng phải là đại Bồ-tát; chính chơn như của thanh, hương, vị, xúc, pháp giới chẳng phải là đại Bồ-tát; cái khác với chơn như của sắc giới chẳng phải là đại Bồ-tát; cái khác với chơn như của thanh, hương, vị, xúc, pháp giới chẳng phải là đại Bồ-tát; trong chơn như của sắc giới chẳng có đại Bồ-tát; trong chơn như của thanh, hương, vị, xúc, pháp giới chẳng có đại Bồ-tát; trong đại Bồ-tát chẳng có chơn như của sắc giới; trong đại Bồ-tát chẳng có chơn như của thanh, hương, vị, xúc, pháp giới; lìa chơn như của sắc giới chẳng có đại Bồ-tát; lìa chơn như của thanh, hương, vị, xúc, pháp giới chẳng có đại Bồ-tát?

Cụ thọ Thiện Hiện bạch: Bạch Thế Tôn! Hoặc sắc giới, hoặc thanh, hương, vị, xúc, pháp giới rốt ráo còn chẳng thể nắm bắt được, vì tánh chẳng có, huống là có chơn như của sắc giới và chơn như của thanh, hương, vị, xúc, pháp giới! Các chơn như này đã chẳng có, thì tại sao có thể nói là chính chơn như của sắc giới là đại Bồ-tát; chính chơn như của thanh, hương, vị, xúc, pháp giới là đại Bồ-tát; cái khác với chơn như của sắc giới là đại Bồ-tát; cái khác với chơn như của thanh, hương, vị, xúc, pháp giới là đại Bồ-tát; trong chơn như của sắc giới có đại Bồ-tát; trong chơn như của thanh, hương, vị, xúc, pháp giới có đại Bồ-tát; trong đại Bồ-tát có chơn như của sắc giới; trong đại Bồ-tát có chơn như của thanh, hương, vị, xúc, pháp giới; lìa chơn như của sắc giới có đại Bồ-tát; lìa chơn như của thanh, hương, vị, xúc, pháp giới có đại Bồ-tát?

Lại nữa, Thiện Hiện! Ngươi quán nghĩa nào mà nói là chính chơn như của nhãn thức giới chẳng phải là đại Bồ-tát; chính chơn như của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý thức giới chẳng phải là đại Bồ-tát; cái khác với chơn như của nhãn thức giới chẳng phải là đại Bồ-tát; cái khác với chơn như của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý thức giới chẳng phải là đại Bồ-tát; trong chơn như của nhãn thức giới chẳng có đại Bồ-tát; trong chơn như của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý thức giới chẳng có đại Bồ-tát; trong đại Bồ-tát chẳng có chơn như của nhãn thức giới; trong đại Bồ-tát chẳng có chơn như của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý thức giới; lìa chơn như của nhãn thức giới chẳng có đại Bồ-tát; lìa chơn như của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý thức giới chẳng có đại Bồ-tát?

Cụ thọ Thiện Hiện bạch: Bạch Thế Tôn! Hoặc nhãn thức giới, hoặc nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý thức giới rốt ráo còn chẳng thể nắm bắt được, vì tánh chẳng có, huống là có chơn như của nhãn thức giới và chơn như của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý thức giới! Các chơn như này đã chẳng có, thì tại sao có thể nói là chính chơn như của nhãn thức giới là đại Bồ-tát; chính chơn như của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý thức giới là đại Bồ-tát; cái khác với chơn như của nhãn thức giới là đại Bồ-tát; cái khác với chơn như của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý thức giới là đại Bồ-tát; trong chơn như của nhãn thức giới có đại Bồ-tát; trong chơn như của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý thức giới có đại Bồ-tát; trong đại Bồ-tát có chơn như của nhãn thức giới; trong đại Bồ-tát có chơn như của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý thức giới; lìa chơn như của nhãn thức giới có đại Bồ-tát; lìa chơn như của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý thức giới có đại Bồ-tát?

Lại nữa, Thiện Hiện! Ngươi quán nghĩa nào mà nói là chính chơn như của nhãn xúc chẳng phải là đại Bồ-tát; chính chơn như của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xúc chẳng phải là đại Bồ-tát; cái khác với chơn như của nhãn xúc chẳng phải là đại Bồ-tát; cái khác với chơn như của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xúc chẳng phải là đại Bồ-tát; trong chơn như của nhãn xúc chẳng có đại Bồ-tát; trong chơn như của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xúc chẳng có đại Bồ-tát; trong đại Bồ-tát chẳng có chơn như của nhãn xúc; trong đại Bồ-tát chẳng có chơn như của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xúc; lìa chơn như của nhãn xúc chẳng có đại Bồ-tát; lìa chơn như của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xúc chẳng có đại Bồ-tát?

Cụ thọ Thiện Hiện bạch: Bạch Thế Tôn! Hoặc nhãn xúc, hoặc nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xúc rốt ráo còn chẳng thể nắm bắt được, vì tánh chẳng có, huống là có chơn như của nhãn xúc và chơn như của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xúc! Các chơn như này đã chẳng có, thì tại sao có thể nói là chính chơn như của nhãn xúc là đại Bồ-tát; chính chơn như của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xúc là đại Bồ-tát; cái khác với chơn như của nhãn xúc là đại Bồ-tát; cái khác với chơn như của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xúc là đại Bồ-tát; trong chơn như của nhãn xúc có đại Bồ-tát; trong chơn như của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xúc có đại Bồ-tát; trong đại Bồ-tát có chơn như của nhãn xúc; trong đại Bồ-tát có chơn như của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xúc; lìa chơn như của nhãn xúc có đại Bồ-tát; lìa chơn như của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xúc có đại Bồ-tát?

Lại nữa, Thiện Hiện! Ngươi quán nghĩa nào mà nói là chính chơn như của các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra chẳng phải là đại Bồ-tát; chính chơn như của các thọ do nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xúc làm duyên sanh ra chẳng phải là đại Bồ-tát; cái khác với chơn như của các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra chẳng phải là đại Bồ-tát; cái khác với chơn như của các thọ do nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xúc làm duyên sanh ra chẳng phải là đại Bồ-tát; trong chơn như của các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra chẳng có đại Bồ-tát; trong chơn như của các thọ do nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xúc làm duyên sanh ra chẳng có đại Bồ-tát; trong đại Bồ-tát chẳng có chơn như của các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra; trong đại Bồ-tát chẳng có chơn như của các thọ do nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xúc làm duyên sanh ra; lìa chơn như của các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra chẳng có đại Bồ-tát; lìa chơn như của các thọ do nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xúc làm duyên sanh ra chẳng có đại Bồ-tát?

Cụ thọ Thiện Hiện bạch: Bạch Thế Tôn! Hoặc các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra, hoặc các thọ do nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xúc làm duyên sanh ra, rốt ráo còn chẳng thể nắm bắt được, vì tánh chẳng có, huống là có chơn như của các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra và chơn như của các thọ do nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xúc làm duyên sanh ra! Các chơn như này đã chẳng có, thì tại sao có thể nói là chính chơn như của các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra là đại Bồ-tát; chính chơn như của các thọ do nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xúc làm duyên sanh ra là đại Bồ-tát; cái khác với chơn như của các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra là đại Bồ-tát; cái khác với chơn như của các thọ do nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xúc làm duyên sanh ra là đại Bồ-tát; trong chơn như của các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra có đại Bồ-tát; trong chơn như của các thọ do nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xúc làm duyên sanh ra có đại Bồ-tát; trong đại Bồ-tát có chơn như của các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra; trong đại Bồ-tát có chơn như của các thọ do nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xúc làm duyên sanh ra; lìa chơn như của các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra có đại Bồ-tát; lìa chơn như của các thọ do nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xúc làm duyên sanh ra có đại Bồ-tát?

Lại nữa, Thiện Hiện! Ngươi quán nghĩa nào mà nói là chính chơn như của địa giới chẳng phải là đại Bồ-tát; chính chơn như của thủy, hỏa, phong, không, thức giới chẳng phải là đại Bồ-tát; cái khác với chơn như của địa giới chẳng phải là đại Bồ-tát; cái khác với chơn như của thủy, hỏa, phong, không, thức giới chẳng phải là đại Bồ-tát; trong chơn như của địa giới chẳng có đại Bồ-tát; trong chơn như của thủy, hỏa, phong, không, thức giới chẳng có đại Bồ-tát; trong đại Bồ-tát chẳng có chơn như của địa giới; trong đại Bồ-tát chẳng có chơn như của thủy, hỏa, phong, không, thức giới; lìa chơn như của địa giới chẳng có đại Bồ-tát; lìa chơn như của thủy, hỏa, phong, không, thức giới chẳng có đại Bồ-tát?

Cụ thọ Thiện Hiện bạch: Bạch Thế Tôn! Hoặc địa giới, hoặc thủy, hỏa, phong, không, thức giới rốt ráo còn chẳng thể nắm bắt được, vì tánh chẳng có, huống là có chơn như của địa giới và chơn như của thủy, hỏa, phong, không, thức giới! Các chơn như này đã chẳng có, thì tại sao có thể nói là chính chơn như của địa giới là đại Bồ-tát; chính chơn như của thủy, hỏa, phong, không, thức giới là đại Bồ-tát; cái khác với chơn như của địa giới là đại Bồ-tát; cái khác với chơn như của thủy, hỏa, phong, không, thức giới là đại Bồ-tát; trong chơn như của địa giới có đại Bồ-tát; trong chơn như của thủy, hỏa, phong, không, thức giới có đại Bồ-tát; trong đại Bồ-tát có chơn như của địa giới; trong đại Bồ-tát có chơn như của thủy, hỏa, phong, không, thức giới; lìa chơn như của địa giới có đại Bồ-tát; lìa chơn như của thủy, hỏa, phong, không, thức giới có đại Bồ-tát?

Lại nữa, Thiện Hiện! Ngươi quán nghĩa nào mà nói là chính chơn như của nhân duyên chẳng phải là đại Bồ-tát; chính chơn như của đẳng vô gián duyên, sở duyên duyên, tăng thượng duyên chẳng phải là đại Bồ-tát; cái khác với chơn như của nhân duyên chẳng phải là đại Bồ-tát; cái khác với chơn như của đẳng vô gián duyên, sở duyên duyên, tăng thượng duyên chẳng phải là đại Bồ-tát; trong chơn như của nhân duyên chẳng có đại Bồ-tát; trong chơn như của đẳng vô gián duyên, sở duyên duyên, tăng thượng duyên chẳng có đại Bồ-tát; trong đại Bồ-tát chẳng có chơn như của nhân duyên; trong đại Bồ-tát chẳng có chơn như của đẳng vô gián duyên, sở duyên duyên, tăng thượng duyên; lìa chơn như của nhân duyên chẳng có đại Bồ-tát; lìa chơn như của đẳng vô gián duyên, sở duyên duyên, tăng thượng duyên chẳng có đại Bồ-tát?

Cụ thọ Thiện Hiện bạch: Bạch Thế Tôn! Hoặc nhân duyên, hoặc đẳng vô gián duyên, sở duyên duyên, tăng thượng duyên rốt ráo còn chẳng thể nắm bắt được, vì tánh chẳng có, huống là có chơn như của nhân duyên và chơn như của đẳng vô gián duyên, sở duyên duyên, tăng thượng duyên! Các chơn như này đã chẳng có, thì tại sao có thể nói là chính chơn như của nhân duyên là đại Bồ-tát; chính chơn như của đẳng vô gián duyên, sở duyên duyên, tăng thượng duyên là đại Bồ-tát; cái khác với chơn như của nhân duyên là đại Bồ-tát; cái khác với chơn như của đẳng vô gián duyên sở duyên duyên, tăng thượng duyên là đại Bồ-tát; trong chơn như của nhân duyên có đại Bồ-tát; trong chơn như của đẳng vô gián duyên, sở duyên duyên, tăng thượng duyên có đại Bồ-tát; trong đại Bồ-tát có chơn như của nhân duyên; trong đại Bồ-tát có chơn như của đẳng vô gián duyên, sở duyên duyên, tăng thượng duyên; lìa chơn như của nhân duyên có đại Bồ-tát; lìa chơn như của đẳng vô gián duyên, sở duyên duyên, tăng thượng duyên có đại Bồ-tát?

Lại nữa, Thiện Hiện! Ngươi quán nghĩa nào mà nói là chính chơn như của pháp do duyên sanh ra chẳng phải là đại Bồ-tát; cái khác với chơn như của pháp do duyên sanh ra chẳng phải là đại Bồ-tát; trong chơn như của pháp do duyên sanh ra chẳng có đại Bồ-tát; trong đại Bồ-tát chẳng có chơn như của pháp do duyên sanh ra; lìa chơn như của pháp do duyên sanh ra chẳng có đại Bồ-tát?

Cụ thọ Thiện Hiện bạch: Bạch Thế Tôn! Pháp do duyên sanh ra, rốt ráo còn chẳng thể nắm bắt được, vì tánh chẳng có, huống là có chơn như của pháp do duyên sanh ra! Chơn như này đã chẳng có, thì tại sao có thể nói là chính chơn như của pháp do duyên sanh ra là đại Bồ-tát; cái khác với chơn như của pháp do duyên sanh ra là đại Bồ-tát; trong chơn như của pháp do duyên sanh ra có đại Bồ-tát; trong đại Bồ-tát có chơn như của pháp do duyên sanh ra; lìa chơn như của pháp do duyên sanh ra có đại Bồ-tát?

Lại nữa, Thiện Hiện! Ngươi quán nghĩa nào mà nói là chính chơn như của vô minh chẳng phải là đại Bồ-tát; chính chơn như của hành, thức, danh sắc, lục xứ, xúc, thọ, ái, thủ, hữu, sanh, lão tử chẳng phải là đại Bồ-tát; cái khác với chơn như của vô minh chẳng phải là đại Bồ-tát; cái khác với chơn như của hành cho đến lão tử chẳng phải là đại Bồ-tát; trong chơn như của vô minh chẳng có đại Bồ-tát; trong chơn như của hành cho đến lão tử chẳng có đại Bồ-tát; trong đại Bồ-tát chẳng có chơn như của vô minh; trong đại Bồ-tát chẳng có chơn như của hành cho đến lão tử; lìa chơn như của vô minh chẳng có đại Bồ-tát; lìa chơn như của hành cho đến lão tử chẳng có đại Bồ-tát?

Cụ thọ Thiện Hiện bạch: Bạch Thế Tôn! Hoặc vô minh, hoặc hành cho đến lão tử rốt ráo còn chẳng thể nắm bắt được, vì tánh chẳng có, huống là có chơn như của vô minh và chơn như của hành cho đến chơn như của lão tử! Các chơn như này đã chẳng có, thì tại sao có thể nói là chính chơn như của vô minh là đại Bồ-tát; chính chơn như của hành cho đến lão tử là đại Bồ-tát; cái khác với chơn như của vô minh là đại Bồ-tát; cái khác với chơn như của hành cho đến lão tử là đại Bồ-tát; trong chơn như của vô minh có đại Bồ-tát; trong chơn như của hành cho đến lão tử có đại Bồ-tát; trong đại Bồ-tát có chơn như của vô minh; trong đại Bồ-tát có chơn như của hành cho đến lão tử; lìa chơn như của vô minh có đại Bồ-tát; lìa chơn như của hành cho đến lão tử có đại Bồ-tát?

Lại nữa, Thiện Hiện! Ngươi quán nghĩa nào mà nói là chính chơn như của bố thí Ba-la-mật-đa chẳng phải là đại Bồ-tát; chính chơn như của tịnh giới, an nhẫn, tinh tấn, tịnh lự, Bát-nhã-ba-la-mật-đa chẳng phải là đại Bồ-tát; cái khác với chơn như của bố thí Ba-la-mật-đa chẳng phải là đại Bồ-tát; cái khác với chơn như của tịnh giới, an nhẫn, tinh tấn, tịnh lự, Bát-nhã-ba-la-mật-đa chẳng phải là đại Bồ-tát; trong chơn như của bố thí Ba-la-mật-đa chẳng có đại Bồ-tát; trong chơn như của tịnh giới, an nhẫn, tinh tấn, tịnh lự, Bát-nhã-ba-la-mật-đa chẳng có đại Bồ-tát; trong đại Bồ-tát chẳng có chơn như của bố thí Ba-la-mật-đa; trong đại Bồ-tát chẳng có chơn như của tịnh giới, an nhẫn, tinh tấn, tịnh lự, Bát-nhã-ba-la-mật-đa; lìa chơn như của bố thí Ba-la-mật-đa chẳng có đại Bồ-tát; lìa chơn như của tịnh giới, an nhẫn, tinh tấn, tịnh lự, Bát-nhã-ba-la-mật-đa chẳng có đại Bồ-tát?

Cụ thọ Thiện Hiện bạch: Bạch Thế Tôn! Hoặc bố thí Ba-la-mật-đa, hoặc tịnh giới, an nhẫn, tinh tấn, tịnh lự, Bát-nhã-ba-la-mật-đa, rốt ráo còn chẳng thể nắm bắt được, vì tánh chẳng có, huống là có chơn như của bố thí Ba-la-mật-đa và chơn như của tịnh giới, an nhẫn, tinh tấn, tịnh lự, Bát-nhã-ba-la-mật-đa! Các chơn như này đã chẳng có, thì tại sao có thể nói là chính chơn như của bố thí Ba-la-mật-đa là đại Bồ-tát; chính chơn như của tịnh giới, an nhẫn, tinh tấn, tịnh lự, Bát-nhã-ba-la-mật-đa là đại Bồ-tát; cái khác với chơn như của bố thí Ba-la-mật-đa là đại Bồ-tát; cái khác với chơn như của tịnh giới, an nhẫn, tinh tấn, tịnh lự, Bát-nhã-ba-la-mật-đa là đại Bồ-tát; trong chơn như của bố thí Ba-la-mật-đa có đại Bồ-tát; trong chơn như của tịnh giới, an nhẫn, tinh tấn, tịnh lự, Bát-nhã-ba-la-mật-đa có đại Bồ-tát; trong đại Bồ-tát có chơn như của bố thí Ba-la-mật-đa; trong đại Bồ-tát có chơn như của tịnh giới, an nhẫn, tinh tấn, tịnh lự, Bát-nhã-ba-la-mật-đa; lìa chơn như của bố thí Ba-la-mật-đa có đại Bồ-tát; lìa chơn như của tịnh giới, an nhẫn, tinh tấn, tịnh lự, Bát-nhã-ba-la-mật-đa có đại Bồ-tát?

Lại nữa, Thiện Hiện! Ngươi quán nghĩa nào mà nói là chính chơn như của cái không nội chẳng phải là đại Bồ-tát; chính chơn như của cái không ngoại, cái không nội ngoại, cái không không, cái không lớn, cái không thắng nghĩa, cái không hữu vi, cái không vô vi, cái không rốt ráo, cái không không biên giới, cái không tản mạn, cái không không đổi khác, cái không bổn tánh, cái không tự tướng, cái không cộng tướng, cái không tất cả pháp, cái không chẳng thể nắm bắt được, cái không không tánh, cái không tự tánh, cái không không tánh tự tánh chẳng phải là đại Bồ-tát; cái khác với chơn như của cái không nội chẳng phải là đại Bồ-tát; cái khác với chơn như của cái không ngoại cho đến cái không không tánh tự tánh chẳng phải là đại Bồ-tát; trong chơn như của cái không nội chẳng có đại Bồ-tát; trong chơn như của cái không ngoại cho đến cái không không tánh tự tánh chẳng có đại Bồ-tát; trong đại Bồ-tát chẳng có chơn như của cái không nội; trong đại Bồ-tát chẳng có chơn như của cái không ngoại cho đến cái không không tánh tự tánh; lìa chơn như của cái không nội chẳng có đại Bồ-tát; lìa chơn như của cái không ngoại cho đến cái không không tánh tự tánh chẳng có đại Bồ-tát?

Cụ thọ Thiện Hiện bạch: Bạch Thế Tôn! Hoặc cái không nội, hoặc cái không ngoại cho đến cái không không tánh tự tánh, rốt ráo còn chẳng thể nắm bắt được, vì tánh chẳng có, huống là có chơn như của cái không nội và chơn như của cái không ngoại cho đến cái không không tánh tự tánh! Các chơn như này đã chẳng có, thì tại sao có thể nói là chính chơn như của cái không nội là đại Bồ-tát; chính chơn như của cái không ngoại cho đến cái không không tánh tự tánh là đại Bồ-tát; cái khác với chơn như của cái không nội là đại Bồ-tát; cái khác với chơn như của cái không ngoại cho đến cái không không tánh tự tánh là đại Bồ-tát; trong chơn như của cái không nội có đại Bồ-tát; trong chơn như của cái không ngoại cho đến cái không không tánh tự tánh có đại Bồ-tát; trong đại Bồ-tát có chơn như của cái không nội; trong đại Bồ-tát có chơn như của cái không ngoại cho đến cái không không tánh tự tánh; lìa chơn như của cái không nội có đại Bồ-tát; lìa chơn như của cái không ngoại cho đến cái không không tánh tự tánh có đại Bồ-tát?

Lại nữa, Thiện Hiện! Ngươi quán nghĩa nào mà nói là chính chơn như của bốn niệm trụ chẳng phải là đại Bồ-tát; chính chơn như của bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn, năm lực, bảy chi đẳng giác, tám chi thánh đạo chẳng phải là đại Bồ-tát; cái khác với chơn như của bốn niệm trụ chẳng phải là đại Bồ-tát; cái khác với chơn như của bốn chánh đoạn cho đến tám chi thánh đạo chẳng phải là đại Bồ-tát; trong chơn như của bốn niệm trụ chẳng có đại Bồ-tát; trong chơn như của bốn chánh đoạn cho đến tám chi thánh đạo chẳng có đại Bồ-tát; trong đại Bồ-tát chẳng có chơn như của bốn niệm trụ; trong đại Bồ-tát chẳng có chơn như của bốn chánh đoạn cho đến tám chi thánh đạo; lìa chơn như của bốn niệm trụ chẳng có đại Bồ-tát; lìa chơn như của bốn chánh đoạn cho đến tám chi thánh đạo chẳng có đại Bồ-tát?

Cụ thọ Thiện Hiện bạch: Bạch Thế Tôn! Hoặc bốn niệm trụ, hoặc bốn chánh đoạn cho đến tám chi thánh đạo, rốt ráo còn chẳng thể nắm bắt được, vì tánh chẳng có, huống là có chơn như của bốn niệm trụ và chơn như của bốn chánh đoạn cho đến tám chi thánh đạo! Các chơn như này đã chẳng có, thì tại sao có thể nói là chính chơn như của bốn niệm trụ là đại Bồ-tát; chính chơn như của bốn chánh đoạn cho đến tám chi thánh đạo là đại Bồ-tát; cái khác với chơn như của bốn niệm trụ là đại Bồ-tát; cái khác với chơn như của bốn chánh đoạn cho đến tám chi thánh đạo là đại Bồ-tát; trong chơn như của bốn niệm trụ có đại Bồ-tát; trong chơn như của bốn chánh đoạn cho đến tám chi thánh đạo có đại Bồ-tát; trong đại Bồ-tát có chơn như của bốn niệm trụ; trong đại Bồ-tát có chơn như của bốn chánh đoạn cho đến tám chi thánh đạo; lìa chơn như của bốn niệm trụ có đại Bồ-tát; lìa chơn như của bốn chánh đoạn cho đến tám chi thánh đạo có đại Bồ-tát?

Lại nữa, Thiện Hiện! Ngươi quán nghĩa nào mà nói là chính chơn như của thánh đế khổ chẳng phải là đại Bồ-tát; chính chơn như của thánh đế tập, diệt, đạo chẳng phải là đại Bồ-tát; cái khác với chơn như của thánh đế khổ chẳng phải là đại Bồ-tát; cái khác với chơn như của thánh đế tập, diệt, đạo chẳng phải là đại Bồ-tát; trong chơn như của thánh đế khổ chẳng có đại Bồ-tát; trong chơn như của thánh đế tập, diệt, đạo chẳng có đại Bồ-tát; trong đại Bồ-tát chẳng có chơn như của thánh đế khổ; trong đại Bồ-tát chẳng có chơn như của thánh đế tập, diệt, đạo; lìa chơn như của thánh đế khổ chẳng có đại Bồ-tát; lìa chơn như của thánh đế tập, diệt, đạo chẳng có đại Bồ-tát?

Cụ thọ Thiện Hiện bạch: Bạch Thế Tôn! Hoặc thánh đế khổ, hoặc thánh đế tập, diệt, đạo, rốt ráo còn chẳng thể nắm bắt được, vì tánh chẳng có, huống là có chơn như của thánh đế khổ và chơn như của thánh đế tập, diệt, đạo! Các chơn như này đã chẳng có, thì tại sao có thể nói là chính chơn như của thánh đế khổ là đại Bồ-tát; chính chơn như của thánh đế tập, diệt, đạo là đại Bồ-tát; cái khác với chơn như của thánh đế khổ là đại Bồ-tát; cái khác với chơn như của thánh đế tập, diệt, đạo là đại Bồ-tát; trong chơn như của thánh đế khổ có đại Bồ-tát; trong chơn như của thánh đế tập, diệt, đạo có đại Bồ-tát; trong đại Bồ-tát có chơn như của thánh đế khổ; trong đại Bồ-tát có chơn như của thánh đế tập, diệt, đạo; lìa chơn như của thánh đế khổ có đại Bồ-tát; lìa chơn như của thánh đế tập, diệt, đạo có đại Bồ-tát?

Lại nữa, Thiện Hiện! Ngươi quán nghĩa nào mà nói là chính chơn như của bốn tịnh lự chẳng phải là đại Bồ-tát; chính chơn như của bốn vô lượng, bốn định vô sắc chẳng phải là đại Bồ-tát; cái khác với chơn như của bốn tịnh lự chẳng phải là đại Bồ-tát; cái khác với chơn như của bốn vô lượng, bốn định vô sắc chẳng phải là đại Bồ-tát; trong chơn như của bốn tịnh lự chẳng có đại Bồ-tát; trong chơn như của bốn vô lượng, bốn định vô sắc chẳng có đại Bồ-tát; trong đại Bồ-tát chẳng có chơn như của bốn tịnh lự; trong đại Bồ-tát chẳng có chơn như của bốn vô lượng, bốn định vô sắc; lìa chơn như của bốn tịnh lự chẳng có đại Bồ-tát; lìa chơn như của bốn vô lượng, bốn định vô sắc chẳng có đại Bồ-tát?

Cụ thọ Thiện Hiện bạch: Bạch Thế Tôn! Hoặc bốn tịnh lự, hoặc bốn vô lượng, bốn định vô sắc, rốt ráo còn chẳng thể nắm bắt được, vì tánh chẳng có, huống là có chơn như của bốn tịnh lự và chơn như của bốn vô lượng, bốn định vô sắc! Các chơn như này đã chẳng có, thì tại sao có thể nói là chính chơn như của bốn tịnh lự là đại Bồ-tát; chính chơn như của bốn vô lượng, bốn định vô sắc là đại Bồ-tát; cái khác với chơn như của bốn tịnh lự là đại Bồ-tát; cái khác với chơn như của bốn vô lượng, bốn định vô sắc là đại Bồ-tát; trong chơn như của bốn tịnh lự có đại Bồ-tát; trong chơn như của bốn vô lượng, bốn định vô sắc có đại Bồ-tát; trong đại Bồ-tát có chơn như của bốn tịnh lự; trong đại Bồ-tát có chơn như của bốn vô lượng, bốn định vô sắc; lìa chơn như của bốn tịnh lự có đại Bồ-tát; lìa chơn như của bốn vô lượng, bốn định vô sắc có đại Bồ-tát?

Lại nữa, Thiện Hiện! Ngươi quán nghĩa nào mà nói là chơn như của tám giải thoát chẳng phải là đại Bồ-tát; chính chơn như của tám thắng xứ, chín định thứ đệ, mười biến xứ chẳng phải là đại Bồ-tát; cái khác với chơn như của tám giải thoát chẳng phải là đại Bồ-tát; cái khác với chơn như của tám thắng xứ, chín định thứ đệ, mười biến xứ chẳng phải là đại Bồ-tát; trong chơn như của tám giải thoát chẳng có đại Bồ-tát; trong chơn như của tám thắng xứ, chín định thứ đệ, mười biến xứ chẳng có đại Bồ-tát; trong đại Bồ-tát chẳng có chơn như của tám giải thoát; trong đại Bồ-tát chẳng có chơn như của tám thắng xứ, chín định thứ đệ, mười biến xứ; lìa chơn như của tám giải thoát chẳng có đại Bồ-tát; lìa chơn như của tám thắng xứ, chín định thứ đệ, mười biến xứ chẳng có đại Bồ-tát?

Cụ thọ Thiện Hiện bạch: Bạch Thế Tôn! Hoặc tám giải thoát, hoặc tám thắng xứ, chín định thứ đệ, mười biến xứ, rốt ráo còn chẳng thể nắm bắt được, vì tánh chẳng có, huống là có chơn như của tám giải thoát và chơn như của tám thắng xứ, chín định thứ đệ, mười biến xứ! Các chơn như này đã chẳng có, thì tại sao có thể nói là chính chơn như của tám giải thoát là đại Bồ-tát; chính chơn như của tám thắng xứ, chín định thứ đệ, mười biến xứ là đại Bồ-tát; cái khác với chơn như của tám giải thoát là đại Bồ-tát; cái khác với chơn như của tám thắng xứ, chín định thứ đệ, mười biến xứ là đại Bồ-tát; trong chơn như của tám giải thoát có đại Bồ-tát; trong chơn như của tám thắng xứ, chín định thứ đệ, mười biến xứ có đại Bồ-tát; trong đại Bồ-tát có chơn như của tám giải thoát; trong đại Bồ-tát có chơn như của tám thắng xứ, chín định thứ đệ, mười biến xứ; lìa chơn như của tám giải thoát có đại Bồ-tát; lìa chơn như của tám thắng xứ, chín định thứ đệ, mười biến xứ có đại Bồ-tát?

Lại nữa, Thiện Hiện! Ngươi quán nghĩa nào mà nói là chính chơn như của pháp môn giải thoát không chẳng phải là đại Bồ-tát; chính chơn như của pháp môn giải thoát vô tướng, vô nguyện chẳng phải là đại Bồ-tát; cái khác với chơn như của pháp môn giải thoát không chẳng phải là đại Bồ-tát; cái khác với chơn như của pháp môn giải thoát vô tướng, vô nguyện chẳng phải là đại Bồ-tát; trong chơn như của pháp môn giải thoát không chẳng có đại Bồ-tát; trong chơn như của pháp môn giải thoát vô tướng, vô nguyện chẳng có đại Bồ-tát; trong đại Bồ-tát chẳng có chơn như của pháp môn giải thoát không; trong đại Bồ-tát chẳng có chơn như của pháp môn giải thoát vô tướng, vô nguyện; lìa chơn như của pháp môn giải thoát không chẳng có đại Bồ-tát; lìa chơn như của pháp môn giải thoát vô tướng, vô nguyện chẳng có đại Bồ-tát?

Cụ thọ Thiện Hiện bạch: Bạch Thế Tôn! Hoặc pháp môn giải thoát không, hoặc pháp môn giải thoát vô tướng, vô nguyện, rốt ráo còn chẳng thể nắm bắt được, vì tánh chẳng có, huống là có chơn như của pháp môn giải thoát không và chơn như của pháp môn giải thoát vô tướng, vô nguyện! Các chơn như này đã chẳng có, thì tại sao có thể nói là chính chơn như của pháp môn giải thoát không là đại Bồ-tát; chính chơn như của pháp môn giải thoát vô tướng, vô nguyện là đại Bồ-tát; cái khác với chơn như của pháp môn giải thoát không là đại Bồ-tát; cái khác với chơn như của pháp môn giải thoát vô tướng, vô nguyện là đại Bồ-tát; trong chơn như của pháp môn giải thoát không có đại Bồ-tát; trong chơn như của pháp môn giải thoát vô tướng, vô nguyện có đại Bồ-tát; trong đại Bồ-tát có chơn như của pháp môn giải thoát không; trong đại Bồ-tát có chơn như của pháp môn giải thoát vô tướng, vô nguyện; lìa chơn như của pháp môn giải thoát không có đại Bồ-tát; lìa chơn như của pháp môn giải thoát vô tướng, vô nguyện có đại Bồ-tát?

Lại nữa, Thiện Hiện! Ngươi quán nghĩa nào mà nói là chính chơn như của pháp môn Đà-la-ni chẳng phải là đại Bồ-tát; chính chơn như của pháp môn Tam-ma-địa chẳng phải là đại Bồ-tát; cái khác với chơn như của pháp môn Đà-la-ni chẳng phải là đại Bồ-tát; cái khác với chơn như của pháp môn Tam-ma-địa chẳng phải là đại Bồ-tát; trong chơn như của pháp môn Đà-la-ni chẳng có đại Bồ-tát; trong chơn như của pháp môn Tam-ma-địa chẳng có đại Bồ-tát; trong đại Bồ-tát chẳng có chơn như của pháp môn Đà-la-ni; trong đại Bồ-tát chẳng có chơn như của pháp môn Tam-ma-địa; lìa chơn như của pháp môn Đà-la-ni chẳng có đại Bồ-tát; lìa chơn như của pháp môn Tam-ma-địa chẳng có đại Bồ-tát?

Cụ thọ Thiện Hiện bạch: Bạch Thế Tôn! Hoặc pháp môn Đà-la-ni, hoặc pháp môn Tam-ma-địa, rốt ráo còn chẳng thể nắm bắt được, vì tánh chẳng có, huống là có chơn như của pháp môn Đà-la-ni và chơn như của pháp môn Tam-ma-địa! Các chơn như này đã chẳng có, thì tại sao có thể nói là chính chơn như của pháp môn Đà-la-ni là đại Bồ-tát; chính chơn như của pháp môn Tam-ma-địa là đại Bồ-tát; cái khác với chơn như của pháp môn Đà-la-ni là đại Bồ-tát; cái khác với chơn như của pháp môn Tam-ma-địa là đại Bồ-tát; trong chơn như của pháp môn Đà-la-ni có đại Bồ-tát; trong chơn như của pháp môn Tam-ma-địa có đại Bồ-tát; trong đại Bồ-tát có chơn như của pháp môn Đà-la-ni; trong đại Bồ-tát có chơn như của pháp môn Tam-ma-địa; lìa chơn như của pháp môn Đà-la-ni có đại Bồ-tát; lìa chơn như của pháp môn Tam-ma-địa có đại Bồ-tát?

 

Quyển thứ 16
Hết
 

 

Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn