Tu Viện Quảng Đức105 Lynch Rd, Fawkner, Vic 3060. Australia. Tel: 9357 3544. quangduc@quangduc.com* Viện Chủ: HT Tâm Phương, Trụ Trì: TT Nguyên Tạng   

Quyển 343: Phẩm Khen Tánh Chắc Thật 02

15/07/201519:19(Xem: 12645)
Quyển 343: Phẩm Khen Tánh Chắc Thật 02

Tập 07

Quyển 343

Phẩm Khen Tánh Chắc Thật 02

Bản dịch của HT Thích Trí Nghiêm

Diễn đọc: Cư Sĩ Chánh Trí

 

 

 

Vì sao? Này các thiên tử! Vì lìa sắc nên lìa hữu tình; vì lìa thọ, tưởng, hành, thức nên lìa hữu tình.

Này các thiên tử! Vì lìa nhãn xứ nên lìa hữu tình; vì lìa nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ nên lìa hữu tình.

Này các thiên tử! Vì lìa sắc xứ nên lìa hữu tình; vì lìa thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ nên lìa hữu tình.

Này các thiên tử! Vì lìa nhãn giới nên lìa hữu tình; vì lìa nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý giới nên lìa hữu tình.

Này các thiên tử! Vì lìa sắc giới nên lìa hữu tình; vì lìa thanh, hương, vị, xúc, pháp giới nên lìa hữu tình.

Này các thiên tử! Vì lìa nhãn thức giới nên lìa hữu tình; vì lìa nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý thức giới nên lìa hữu tình.

Này các thiên tử! Vì lìa nhãn xúc nên lìa hữu tình; vì lìa nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xúc nên lìa hữu tình.

Này các thiên tử! Vì lìa các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra nên lìa hữu tình; vì lìa các thọ do nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xúc làm duyên sanh ra nên lìa hữu tình.

Này các thiên tử! Vì lìa địa giới nên lìa hữu tình; vì lìa thủy, hỏa, phong, không, thức giới nên lìa hữu tình.

Này các thiên tử! Vì lìa vô minh nên lìa hữu tình; vì lìa hành, thức, danh sắc, lục xứ, xúc, thọ, ái, thủ, hữu, sanh, lão tử nên lìa hữu tình.

Này các thiên tử! Vì lìa bố thí Ba-la-mật-đa nên lìa hữu tình; vì lìa tịnh giới, an nhẫn, tinh tấn, tịnh lự, Bát-nhã Ba-la-mật-đa nên lìa hữu tình.

Này các thiên tử! Vì lìa pháp không nội nên lìa hữu tình; vì lìa pháp không ngoại, pháp không nội ngoại, pháp không không, pháp không lớn, pháp không thắng nghĩa, pháp không hữu vi, pháp không vô vi, pháp không rốt ráo, pháp không không biên giới, pháp không tản mạn, pháp không không đổi khác, pháp không bản tánh, pháp không tự tướng, pháp không cộng tướng, pháp không tất cả pháp, pháp không chẳng thể nắm bắt được, pháp không không tánh, pháp không tự tánh, pháp không không tánh tự tánh nên lìa hữu tình.

Này các thiên tử! Vì lìa chơn như nên lìa hữu tình; vì lìa pháp giới, pháp tánh, tánh chẳng hư vọng, tánh chẳng đổi khác, tánh bình đẳng, tánh ly sanh, pháp định, pháp trụ, thật tế, cảnh giới hư không, cảnh giới bất tư nghì nên lìa hữu tình.

Này các thiên tử! Vì lìa Thánh đế khổ nên lìa hữu tình; vì lìa Thánh đế tập, diệt, đạo nên lìa hữu tình.

Này các thiên tử! Vì lìa bốn tịnh lự nên lìa hữu tình; vì lìa bốn vô lượng, bốn định vô sắc nên lìa hữu tình.

Này các thiên tử! Vì lìa tám giải thoát nên lìa hữu tình; vì lìa tám thắng xứ, chín định thứ đệ, mười biến xứ nên lìa hữu tình.

Này các thiên tử! Vì lìa bốn niệm trụ nên lìa hữu tình; vì lìa bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn, năm lực, bảy chi đẳng giác, tám chi thánh đạo nên lìa hữu tình.

Này các thiên tử! Vì lìa pháp môn giải thoát không nên lìa hữu tình; vì lìa pháp môn giải thoát vô tướng, vô nguyện nên lìa hữu tình.

Này các thiên tử! Vì lìa bậc Cực hỷ nên lìa hữu tình; vì lìa bậc Ly cấu, bậc Phát quang, bậc Diệm tuệ, bậc Cực nan thắng, bậc Hiện tiền, bậc Viễn hành, bậc Bất động, bậc Thiện hụê, bậc Pháp vân nên lìa hữu tình.

Này các thiên tử! Vì lìa năm loại mắt nên lìa hữu tình; vì lìa sáu phép thần thông nên lìa hữu tình.

Này các thiên tử! Vì lìa mười lực Phật nên lìa hữu tình; vì lìa bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, mười tám pháp Phật bất cộng nên lìa hữu tình.

Này các thiên tử! Vì lìa pháp không quên mất nên lìa hữu tình; vì lìa tánh luôn luôn xả nên lìa hữu tình.

Này các thiên tử! Vì lìa trí nhất thiết nên lìa hữu tình; vì lìa trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng nên lìa hữu tình.

Này các thiên tử! Vì lìa tất cả pháp môn Đà-la-ni nên lìa hữu tình; vì lìa tất cả pháp môn Tam-ma-địa nên lìa hữu tình.

Này các thiên tử! Vì lìa quả Dự lưu nên lìa hữu tình; vì lìa quả Nhất lai, Bất hoàn, A-la-hán nên lìa hữu tình.

Này các thiên tử! Vì lìa quả vị Độc giác nên lìa hữu tình.

Này các thiên tử! Vì lìa tất cả hạnh Đại Bồ-tát nên lìa hữu tình.

Này các thiên tử! Vì lìa quả vị giác ngộ cao tột của chư Phật nên lìa hữu tình.

Này các thiên tử! Vì lìa trí nhất thiết trí nên lìa hữu tình.

Lại nữa, các Thiên tử! Vì lìa sắc nên lìa bố thí, tịnh giới, an nhẫn, tinh tấn, tịnh lự, Bát-nhã Ba-la-mật-đa; vì lìa thọ, tưởng, hành, thức nên lìa bố thí, tịnh giới, an nhẫn, tinh tấn, tịnh lự, Bát-nhã Ba-la-mật-đa.

Này các Thiên tử! Vì lìa sắc nên lìa pháp không nội, pháp không ngoại, pháp không nội ngoại, pháp không không, pháp không lớn, pháp không thắng nghĩa, pháp không hữu vi, pháp không vô vi, pháp không rốt ráo, pháp không không biên giới, pháp không tản mạn, pháp không không đổi khác, pháp không bản tánh, pháp không tự tướng, pháp không cộng tướng, pháp không tất cả pháp, pháp không chẳng thể nắm bắt được, pháp không không tánh, pháp không tự tánh, pháp không không tánh tự tánh; vì lìa thọ, tưởng, hành, thức nên lìa pháp không nội cho đến pháp không không tánh tự tánh.

Này các Thiên tử! Vì lìa sắc nên lìa chơn như, pháp giới, pháp tánh, tánh chẳng hư vọng, tánh chẳng đổi khác, tánh bình đẳng, tánh ly sanh, pháp định, pháp trụ, thật tế, cảnh giới hư không, cảnh giới bất tư nghì; vì lìa thọ, tưởng, hành, thức nên lìa chơn như cho đến cảnh giới bất tư nghì.

Này các Thiên tử! Vì lìa sắc nên lìa Thánh đế khổ, tập, diệt, đạo; vì lìa thọ, tưởng, hành, thức nên lìa Thánh đế khổ, tập, diệt, đạo.

Này các Thiên tử! Vì lìa sắc nên lìa bốn tịnh lự, bốn vô lượng, bốn định vô sắc; vì lìa thọ, tưởng, hành, thức nên lìa bốn tịnh lự, bốn vô lượng, bốn định vô sắc.

Này các Thiên tử! Vì lìa sắc nên lìa tám giải thoát, tám thắng xứ, chín định thứ đệ, mười biến xứ; vì lìa thọ, tưởng, hành, thức nên lìa tám giải thoát, tám thắng xứ, chín định thứ đệ, mười biến xứ.

Này các Thiên tử! Vì lìa sắc nên lìa bốn niệm trụ, bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn, năm lực, bảy chi đẳng giác, tám chi thánh đạo; vì lìa thọ, tưởng, hành, thức nên lìa bốn niệm trụ cho đến tám chi thánh đạo.

Này các Thiên tử! Vì lìa sắc nên lìa pháp môn giải thoát không, vô tướng, vô nguyện; vì lìa thọ, tưởng, hành, thức nên lìa pháp môn giải thoát không, vô tướng, vô nguyện.

Này các Thiên tử! Vì lìa sắc nên lìa bậc Cực hỷ, bậc Ly cấu, bậc Phát quang, bậc Diệm tuệ, bậc Cực nan thắng, bậc Hiện tiền, bậc Viễn hành, bậc Bất động, bậc Thiện tuệ, bậc Pháp vân; vì lìa thọ, tưởng, hành, thức nên lìa bậc Cực hỷ cho đến bậc Pháp vân.

Này các Thiên tử! Vì lìa sắc nên lìa năm loại mắt, sáu phép thần thông; vì lìa thọ, tưởng, hành, thức nên lìa năm loại mắt, sáu phép thần thông.

Này các Thiên tử! Vì lìa sắc nên lìa mười lực Phật, bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, mười tám pháp Phật bất cộng; vì lìa thọ, tưởng, hành, thức nên lìa mười lực Phật cho đến mười tám pháp Phật bất cộng.

Này các Thiên tử! Vì lìa sắc nên lìa pháp không quên mất, tánh luôn luôn xả; vì lìa thọ, tưởng, hành, thức nên lìa pháp không quên mất, tánh luôn luôn xả.

Này các Thiên tử! Vì lìa sắc nên lìa trí nhất thiết, trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng; vì lìa thọ, tưởng, hành, thức nên lìa trí nhất thiết, trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng.

Này các Thiên tử! Vì lìa sắc nên lìa tất cả pháp môn Đà-la-ni, pháp môn Tam-ma-địa; vì lìa thọ, tưởng, hành, thức nên lìa tất cả pháp môn Đà-la-ni, pháp môn Tam-ma-địa.

Này các Thiên tử! Vì lìa sắc nên lìa quả Dự lưu, Nhất lai, Bất hoàn, A-la-hán; vì lìa thọ, tưởng, hành, thức nên lìa quả Dự lưu, Nhất lai, Bất hoàn, A-la-hán.

Này các Thiên tử! Vì lìa sắc nên lìa quả vị Độc giác; vì lìa thọ, tưởng, hành, thức nên lìa quả vị Độc giác.

Này các Thiên tử! Vì lìa sắc nên lìa tất cả hạnh Đại Bồ-tát; vì lìa thọ, tưởng, hành, thức nên lìa tất cả hạnh Đại Bồ-tát.

Này các Thiên tử! Vì lìa sắc nên lìa quả vị giác ngộ cao tột của chư Phật; vì lìa thọ, tưởng, hành, thức nên lìa quả vị giác ngộ cao tột của chư Phật.

Này các Thiên tử! Vì lìa sắc nên lìa trí nhất thiết trí; vì lìa thọ, tưởng, hành, thức nên lìa trí nhất thiết trí.

Lại nữa, các Thiên tử! Vì lìa nhãn xứ nên lìa bố thí, tịnh giới, an nhẫn, tinh tấn, tịnh lự, Bát-nhã Ba-la-mật-đa; vì lìa nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ nên lìa bố thí, tịnh giới, an nhẫn, tinh tấn, tịnh lự, Bát-nhã Ba-la-mật-đa.

Này các Thiên tử! Vì lìa nhãn xứ nên lìa pháp không nội, pháp không ngoại, pháp không nội ngoại, pháp không không, pháp không lớn, pháp không thắng nghĩa, pháp không hữu vi, pháp không vô vi, pháp không rốt ráo, pháp không không biên giới, pháp không tản mạn, pháp không không đổi khác, pháp không bản tánh, pháp không tự tướng, pháp không cộng tướng, pháp không tất cả pháp, pháp không chẳng thể nắm bắt được, pháp không không tánh, pháp không tự tánh, pháp không không tánh tự tánh; vì lìa nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ nên lìa pháp không nội cho đến pháp không không tánh tự tánh.

Này các Thiên tử! Vì lìa nhãn xứ nên lìa chơn như, pháp giới, pháp tánh, tánh chẳng hư vọng, tánh chẳng đổi khác, tánh bình đẳng, tánh ly sanh, pháp định, pháp trụ, thật tế, cảnh giới hư không, cảnh giới bất tư nghì; vì lìa nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ nên lìa chơn như cho đến cảnh giới bất tư nghì.

Này các Thiên tử! Vì lìa nhãn xứ nên lìa Thánh đế khổ, tập, diệt, đạo; vì lìa nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ nên lìa Thánh đế khổ, tập, diệt, đạo.

Này các Thiên tử! Vì lìa nhãn xứ nên lìa bốn tịnh lự, bốn vô lượng, bốn định vô sắc; vì lìa nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ nên lìa bốn tịnh lự, bốn vô lượng, bốn định vô sắc.

Này các Thiên tử! Vì lìa nhãn xứ nên lìa tám giải thoát, tám thắng xứ, chín định thứ đệ, mười biến xứ; vì lìa nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ nên lìa tám giải thoát, tám thắng xứ, chín định thứ đệ, mười biến xứ.

Này các Thiên tử! Vì lìa nhãn xứ nên lìa bốn niệm trụ, bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn, năm lực, bảy chi đẳng giác, tám chi thánh đạo; vì lìa nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ nên lìa bốn niệm trụ cho đến tám chi thánh đạo.

Này các Thiên tử! Vì lìa nhãn xứ nên lìa pháp môn giải thoát không, vô tướng, vô nguyện; vì lìa nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ nên lìa pháp môn giải thoát không, vô tướng, vô nguyện.

Này các Thiên tử! Vì lìa nhãn xứ nên lìa bậc Cực hỷ, bậc Ly cấu, bậc Phát quang, bậc Diệm tuệ, bậc Cực nan thắng, bậc Hiện tiền, bậc Viễn hành, bậc Bất động, bậc Thiện tuệ, bậc Pháp vân; vì lìa nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ nên lìa bậc Cực hỷ cho đến bậc Pháp vân.

Này các Thiên tử! Vì lìa nhãn xứ nên lìa năm loại mắt, sáu phép thần thông; vì lìa nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ nên lìa năm loại mắt, sáu phép thần thông.

Này các Thiên tử! Vì lìa nhãn xứ nên lìa mười lực Phật, bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, mười tám pháp Phật bất cộng; vì lìa nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ nên lìa mười lực Phật cho đến mười tám pháp Phật bất cộng.

Này các Thiên tử! Vì lìa nhãn xứ nên lìa pháp không quên mất, tánh luôn luôn xả; vì lìa nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ nên lìa pháp không quên mất, tánh luôn luôn xả.

Này các Thiên tử! Vì lìa nhãn xứ nên lìa trí nhất thiết, trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng; vì lìa nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ nên lìa trí nhất thiết, trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng.

Này các Thiên tử! Vì lìa nhãn xứ nên lìa tất cả pháp môn Đà-la-ni, pháp môn Tam-ma-địa; vì lìa nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ nên lìa tất cả pháp môn Đà-la-ni, pháp môn Tam-ma-địa.

Này các Thiên tử! Vì lìa nhãn xứ nên lìa quả Dự lưu, Nhất lai, Bất hoàn, A-la-hán; vì lìa nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ nên lìa quả Dự lưu, Nhất lai, Bất hoàn, A-la-hán.

Này các Thiên tử! Vì lìa nhãn xứ nên lìa quả vị Độc giác; vì lìa nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ nên lìa quả vị Độc giác.

Này các Thiên tử! Vì lìa nhãn xứ nên lìa tất cả hạnh Đại Bồ-tát; vì lìa nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ nên lìa tất cả hạnh Đại Bồ-tát.

Này các Thiên tử! Vì lìa nhãn xứ nên lìa quả vị giác ngộ cao tột của chư Phật; vì lìa nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ nên lìa quả vị giác ngộ cao tột của chư Phật.

Này các Thiên tử! Vì lìa nhãn xứ nên lìa trí nhất thiết trí; vì lìa nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ nên lìa trí nhất thiết trí.

Lại nữa, các Thiên tử! Vì lìa sắc xứ nên lìa bố thí, tịnh giới, an nhẫn, tinh tấn, tịnh lự, Bát-nhã Ba-la-mật-đa; vì lìa thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ nên lìa bố thí, tịnh giới, an nhẫn, tinh tấn, tịnh lự, Bát-nhã Ba-la-mật-đa.

Này các Thiên tử! Vì lìa sắc xứ nên lìa pháp không nội, pháp không ngoại, pháp không nội ngoại, pháp không không, pháp không lớn, pháp không thắng nghĩa, pháp không hữu vi, pháp không vô vi, pháp không rốt ráo, pháp không không biên giới, pháp không tản mạn, pháp không không đổi khác, pháp không bản tánh, pháp không tự tướng, pháp không cộng tướng, pháp không tất cả pháp, pháp không chẳng thể nắm bắt được, pháp không không tánh, pháp không tự tánh, pháp không không tánh tự tánh; vì lìa thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ nên lìa pháp không nội cho đến pháp không không tánh tự tánh.

Này các Thiên tử! Vì lìa sắc xứ nên lìa chơn như, pháp giới, pháp tánh, tánh chẳng hư vọng, tánh chẳng đổi khác, tánh bình đẳng, tánh ly sanh, pháp định, pháp trụ, thật tế, cảnh giới hư không, cảnh giới bất tư nghì; vì lìa thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ nên lìa chơn như cho đến cảnh giới bất tư nghì.

Này các Thiên tử! Vì lìa sắc xứ nên lìa Thánh đế khổ, tập, diệt, đạo; vì lìa thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ nên lìa Thánh đế khổ, tập, diệt, đạo.

Này các Thiên tử! Vì lìa sắc xứ nên lìa bốn tịnh lự, bốn vô lượng, bốn định vô sắc; vì lìa thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ nên lìa bốn tịnh lự, bốn vô lượng, bốn định vô sắc.

Này các Thiên tử! Vì lìa sắc xứ nên lìa tám giải thoát, tám thắng xứ, chín định thứ đệ, mười biến xứ; vì lìa thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ nên lìa tám giải thoát, tám thắng xứ, chín định thứ đệ, mười biến xứ.

Này các Thiên tử! Vì lìa sắc xứ nên lìa bốn niệm trụ, bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn, năm lực, bảy chi đẳng giác, tám chi thánh đạo; vì lìa thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ nên lìa bốn niệm trụ cho đến tám chi thánh đạo.

Này các Thiên tử! Vì lìa sắc xứ nên lìa pháp môn giải thoát không, vô tướng, vô nguyện; vì lìa thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ nên lìa pháp môn giải thoát không, vô tướng, vô nguyện.

Này các Thiên tử! Vì lìa sắc xứ nên lìa bậc Cực hỷ, bậc Ly cấu, bậc Phát quang, bậc Diệm tuệ, bậc Cực nan thắng, bậc Hiện tiền, bậc Viễn hành, bậc Bất động, bậc Thiện tuệ, bậc Pháp vân; vì lìa thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ nên lìa bậc Cực hỷ cho đến bậc Pháp vân.

Này các Thiên tử! Vì lìa sắc xứ nên lìa năm loại mắt, sáu phép thần thông; vì lìa thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ nên lìa năm loại mắt, sáu phép thần thông.

Này các Thiên tử! Vì lìa sắc xứ nên lìa mười lực Phật, bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, mười tám pháp Phật bất cộng; vì lìa thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ nên lìa mười lực Phật cho đến mười tám pháp Phật bất cộng.

Này các Thiên tử! Vì lìa sắc xứ nên lìa pháp không quên mất, tánh luôn luôn xả; vì lìa thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ nên lìa pháp không quên mất, tánh luôn luôn xả.

Này các Thiên tử! Vì lìa sắc xứ nên lìa trí nhất thiết, trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng; vì lìa thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ nên lìa trí nhất thiết, trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng.

Này các Thiên tử! Vì lìa sắc xứ nên lìa tất cả pháp môn Đà-la-ni, pháp môn Tam-ma-địa; vì lìa thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ nên lìa tất cả pháp môn Đà-la-ni, pháp môn Tam-ma-địa.

Này các Thiên tử! Vì lìa sắc xứ nên lìa quả Dự lưu, Nhất lai, Bất hoàn, A-la-hán; vì lìa thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ nên lìa quả Dự lưu, Nhất lai, Bất hoàn, A-la-hán.

Này các Thiên tử! Vì lìa sắc xứ nên lìa quả vị Độc giác; vì lìa thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ nên lìa quả vị Độc giác.

Này các Thiên tử! Vì lìa sắc xứ nên lìa tất cả hạnh Đại Bồ-tát; vì lìa thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ nên lìa tất cả hạnh Đại Bồ-tát.

Này các Thiên tử! Vì lìa sắc xứ nên lìa quả vị giác ngộ cao tột của chư Phật; vì lìa thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ nên lìa quả vị giác ngộ cao tột của chư Phật.

Này các Thiên tử! Vì lìa sắc xứ nên lìa trí nhất thiết trí; vì lìa thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ nên lìa trí nhất thiết trí.

Lại nữa, các Thiên tử! Vì lìa nhãn giới nên lìa bố thí, tịnh giới, an nhẫn, tinh tấn, tịnh lự, Bát-nhã Ba-la-mật-đa; vì lìa nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý giới nên lìa bố thí, tịnh giới, an nhẫn, tinh tấn, tịnh lự, Bát-nhã Ba-la-mật-đa.

Này các Thiên tử! Vì lìa nhãn giới nên lìa pháp không nội, pháp không ngoại, pháp không nội ngoại, pháp không không, pháp không lớn, pháp không thắng nghĩa, pháp không hữu vi, pháp không vô vi, pháp không rốt ráo, pháp không không biên giới, pháp không tản mạn, pháp không không đổi khác, pháp không bản tánh, pháp không tự tướng, pháp không cộng tướng, pháp không tất cả pháp, pháp không chẳng thể nắm bắt được, pháp không không tánh, pháp không tự tánh, pháp không không tánh tự tánh; vì lìa nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý giới nên lìa pháp không nội cho đến pháp không không tánh tự tánh.

Này các Thiên tử! Vì lìa nhãn giới nên lìa chơn như, pháp giới, pháp tánh, tánh chẳng hư vọng, tánh chẳng đổi khác, tánh bình đẳng, tánh ly sanh, pháp định, pháp trụ, thật tế, cảnh giới hư không, cảnh giới bất tư nghì; vì lìa nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý giới nên lìa chơn như cho đến cảnh giới bất tư nghì.

Này các Thiên tử! Vì lìa nhãn giới nên lìa Thánh đế khổ, tập, diệt, đạo; vì lìa nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý giới nên lìa Thánh đế khổ, tập, diệt, đạo.

Này các Thiên tử! Vì lìa nhãn giới nên lìa bốn tịnh lự, bốn vô lượng, bốn định vô sắc; vì lìa nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý giới nên lìa bốn tịnh lự, bốn vô lượng, bốn định vô sắc.

Này các Thiên tử! Vì lìa nhãn giới nên lìa tám giải thoát, tám thắng xứ, chín định thứ đệ, mười biến xứ; vì lìa nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý giới nên lìa tám giải thoát, tám thắng xứ, chín định thứ đệ, mười biến xứ.

Này các Thiên tử! Vì lìa nhãn giới nên lìa bốn niệm trụ, bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn, năm lực, bảy chi đẳng giác, tám chi thánh đạo; vì lìa nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý giới nên lìa bốn niệm trụ cho đến tám chi thánh đạo.

Này các Thiên tử! Vì lìa nhãn giới nên lìa pháp môn giải thoát không, vô tướng, vô nguyện; vì lìa nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý giới nên lìa pháp môn giải thoát không, vô tướng, vô nguyện.

Này các Thiên tử! Vì lìa nhãn giới nên lìa bậc Cực hỷ, bậc Ly cấu, bậc Phát quang, bậc Diệm tuệ, bậc Cực nan thắng, bậc Hiện tiền, bậc Viễn hành, bậc Bất động, bậc Thiện tuệ, bậc Pháp vân; vì lìa nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý giới nên lìa bậc Cực hỷ cho đến bậc Pháp vân.

Này các Thiên tử! Vì lìa nhãn giới nên lìa năm loại mắt, sáu phép thần thông; vì lìa nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý giới nên lìa năm loại mắt, sáu phép thần thông.

Này các Thiên tử! Vì lìa nhãn giới nên lìa mười lực Phật, bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, mười tám pháp Phật bất cộng; vì lìa nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý giới nên lìa mười lực Phật cho đến mười tám pháp Phật bất cộng.

Này các Thiên tử! Vì lìa nhãn giới nên lìa pháp không quên mất, tánh luôn luôn xả; vì lìa nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý giới nên lìa pháp không quên mất, tánh luôn luôn xả.

Này các Thiên tử! Vì lìa nhãn giới nên lìa trí nhất thiết, trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng; vì lìa nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý giới nên lìa trí nhất thiết, trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng.

Này các Thiên tử! Vì lìa nhãn giới nên lìa tất cả pháp môn Đà-la-ni, pháp môn Tam-ma-địa; vì lìa nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý giới nên lìa tất cả pháp môn Đà-la-ni, pháp môn Tam-ma-địa.

Này các Thiên tử! Vì lìa nhãn giới nên lìa quả Dự lưu, Nhất lai, Bất hoàn, A-la-hán; vì lìa nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý giới nên lìa quả Dự lưu, Nhất lai, Bất hoàn, A-la-hán.

Này các Thiên tử! Vì lìa nhãn giới nên lìa quả vị Độc giác; vì lìa nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý giới nên lìa quả vị Độc giác.

Này các Thiên tử! Vì lìa nhãn giới nên lìa tất cả hạnh Đại Bồ-tát; vì lìa nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý giới nên lìa tất cả hạnh Đại Bồ-tát.

Này các Thiên tử! Vì lìa nhãn giới nên lìa quả vị giác ngộ cao tột của chư Phật; vì lìa nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý giới nên lìa quả vị giác ngộ cao tột của chư Phật.

Này các Thiên tử! Vì lìa nhãn giới nên lìa trí nhất thiết trí; vì lìa nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý giới nên lìa trí nhất thiết trí.

Lại nữa, các Thiên tử! Vì lìa sắc giới nên lìa bố thí, tịnh giới, an nhẫn, tinh tấn, tịnh lự, Bát-nhã Ba-la-mật-đa; vì lìa thanh, hương, vị, xúc, pháp giới nên lìa bố thí, tịnh giới, an nhẫn, tinh tấn, tịnh lự, Bát-nhã Ba-la-mật-đa.

Này các Thiên tử! Vì lìa sắc giới nên lìa pháp không nội, pháp không ngoại, pháp không nội ngoại, pháp không không, pháp không lớn, pháp không thắng nghĩa, pháp không hữu vi, pháp không vô vi, pháp không rốt ráo, pháp không không biên giới, pháp không tản mạn, pháp không không đổi khác, pháp không bản tánh, pháp không tự tướng, pháp không cộng tướng, pháp không tất cả pháp, pháp không chẳng thể nắm bắt được, pháp không không tánh, pháp không tự tánh, pháp không không tánh tự tánh; vì lìa thanh, hương, vị, xúc, pháp giới nên lìa pháp không nội cho đến pháp không không tánh tự tánh.

Này các Thiên tử! Vì lìa sắc giới nên lìa chơn như, pháp giới, pháp tánh, tánh chẳng hư vọng, tánh chẳng đổi khác, tánh bình đẳng, tánh ly sanh, pháp định, pháp trụ, thật tế, cảnh giới hư không, cảnh giới bất tư nghì; vì lìa thanh, hương, vị, xúc, pháp giới nên lìa chơn như cho đến cảnh giới bất tư nghì.

Này các Thiên tử! Vì lìa sắc giới nên lìa Thánh đế khổ, tập, diệt, đạo; vì lìa thanh, hương, vị, xúc, pháp giới nên lìa Thánh đế khổ, tập, diệt, đạo.

Này các Thiên tử! Vì lìa sắc giới nên lìa bốn tịnh lự, bốn vô lượng, bốn định vô sắc; vì lìa thanh, hương, vị, xúc, pháp giới nên lìa bốn tịnh lự, bốn vô lượng, bốn định vô sắc.

Này các Thiên tử! Vì lìa sắc giới nên lìa tám giải thoát, tám thắng xứ, chín định thứ đệ, mười biến xứ; vì lìa thanh, hương, vị, xúc, pháp giới nên lìa tám giải thoát, tám thắng xứ, chín định thứ đệ, mười biến xứ.

Này các Thiên tử! Vì lìa sắc giới nên lìa bốn niệm trụ, bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn, năm lực, bảy chi đẳng giác, tám chi thánh đạo; vì lìa thanh, hương, vị, xúc, pháp giới nên lìa bốn niệm trụ cho đến tám chi thánh đạo.

Này các Thiên tử! Vì lìa sắc giới nên lìa pháp môn giải thoát không, vô tướng, vô nguyện; vì lìa thanh, hương, vị, xúc, pháp giới nên lìa pháp môn giải thoát không, vô tướng, vô nguyện.

Này các Thiên tử! Vì lìa sắc giới nên lìa bậc Cực hỷ, bậc Ly cấu, bậc Phát quang, bậc Diệm tuệ, bậc Cực nan thắng, bậc Hiện tiền, bậc Viễn hành, bậc Bất động, bậc Thiện tuệ, bậc Pháp vân; vì lìa thanh, hương, vị, xúc, pháp giới nên lìa bậc Cực hỷ cho đến bậc Pháp vân.

Này các Thiên tử! Vì lìa sắc giới nên lìa năm loại mắt, sáu phép thần thông; vì lìa thanh, hương, vị, xúc, pháp giới nên lìa năm loại mắt, sáu phép thần thông.

Này các Thiên tử! Vì lìa sắc giới nên lìa mười lực Phật, bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, mười tám pháp Phật bất cộng; vì lìa thanh, hương, vị, xúc, pháp giới nên lìa mười lực Phật cho đến mười tám pháp Phật bất cộng.

Này các Thiên tử! Vì lìa sắc giới nên lìa pháp không quên mất, tánh luôn luôn xả; vì lìa thanh, hương, vị, xúc, pháp giới nên lìa pháp không quên mất, tánh luôn luôn xả.

Này các Thiên tử! Vì lìa sắc giới nên lìa trí nhất thiết, trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng; vì lìa thanh, hương, vị, xúc, pháp giới nên lìa trí nhất thiết, trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng.

Này các Thiên tử! Vì lìa sắc giới nên lìa tất cả pháp môn Đà-la-ni, pháp môn Tam-ma-địa; vì lìa thanh, hương, vị, xúc, pháp giới nên lìa tất cả pháp môn Đà-la-ni, pháp môn Tam-ma-địa.

Này các Thiên tử! Vì lìa sắc giới nên lìa quả Dự lưu, Nhất lai, Bất hoàn, A-la-hán; vì lìa thanh, hương, vị, xúc, pháp giới nên lìa quả Dự lưu, Nhất lai, Bất hoàn, A-la-hán.

Này các Thiên tử! Vì lìa sắc giới nên lìa quả vị Độc giác; vì lìa thanh, hương, vị, xúc, pháp giới nên lìa quả vị Độc giác.

Này các Thiên tử! Vì lìa sắc giới nên lìa tất cả hạnh Đại Bồ-tát; vì lìa thanh, hương, vị, xúc, pháp giới nên lìa tất cả hạnh Đại Bồ-tát.

Này các Thiên tử! Vì lìa sắc giới nên lìa quả vị giác ngộ cao tột của chư Phật; vì lìa thanh, hương, vị, xúc, pháp giới nên lìa quả vị giác ngộ cao tột của chư Phật.

Này các Thiên tử! Vì lìa sắc giới nên lìa trí nhất thiết trí; vì lìa thanh, hương, vị, xúc, pháp giới nên lìa trí nhất thiết trí.

Lại nữa, các Thiên tử! Vì lìa nhãn thức giới nên lìa bố thí, tịnh giới, an nhẫn, tinh tấn, tịnh lự, Bát-nhã Ba-la-mật-đa; vì lìa nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý thức giới nên lìa bố thí, tịnh giới, an nhẫn, tinh tấn, tịnh lự, Bát-nhã Ba-la-mật-đa.

Này các Thiên tử! Vì lìa nhãn thức giới nên lìa pháp không nội, pháp không ngoại, pháp không nội ngoại, pháp không không, pháp không lớn, pháp không thắng nghĩa, pháp không hữu vi, pháp không vô vi, pháp không rốt ráo, pháp không không biên giới, pháp không tản mạn, pháp không không đổi khác, pháp không bản tánh, pháp không tự tướng, pháp không cộng tướng, pháp không tất cả pháp, pháp không chẳng thể nắm bắt được, pháp không không tánh, pháp không tự tánh, pháp không không tánh tự tánh; vì lìa nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý thức giới nên lìa pháp không nội cho đến pháp không không tánh tự tánh.

Này các Thiên tử! Vì lìa nhãn thức giới nên lìa chơn như, pháp giới, pháp tánh, tánh chẳng hư vọng, tánh chẳng đổi khác, tánh bình đẳng, tánh ly sanh, pháp định, pháp trụ, thật tế, cảnh giới hư không, cảnh giới bất tư nghì; vì lìa nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý thức giới nên lìa chơn như cho đến cảnh giới bất tư nghì.

Này các Thiên tử! Vì lìa nhãn thức giới nên lìa Thánh đế khổ, tập, diệt, đạo; vì lìa nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý thức giới nên lìa Thánh đế khổ, tập, diệt, đạo.

Này các Thiên tử! Vì lìa nhãn thức giới nên lìa bốn tịnh lự, bốn vô lượng, bốn định vô sắc; vì lìa nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý thức giới nên lìa bốn tịnh lự, bốn vô lượng, bốn định vô sắc.

Này các Thiên tử! Vì lìa nhãn thức giới nên lìa tám giải thoát, tám thắng xứ, chín định thứ đệ, mười biến xứ; vì lìa nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý thức giới nên lìa tám giải thoát, tám thắng xứ, chín định thứ đệ, mười biến xứ.

Này các Thiên tử! Vì lìa nhãn thức giới nên lìa bốn niệm trụ, bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn, năm lực, bảy chi đẳng giác, tám chi thánh đạo; vì lìa nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý thức giới nên lìa bốn niệm trụ cho đến tám chi thánh đạo.

Này các Thiên tử! Vì lìa nhãn thức giới nên lìa pháp môn giải thoát không, vô tướng, vô nguyện; vì lìa nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý thức giới nên lìa pháp môn giải thoát không, vô tướng, vô nguyện.

Này các Thiên tử! Vì lìa nhãn thức giới nên lìa bậc Cực hỷ, bậc Ly cấu, bậc Phát quang, bậc Diệm tuệ, bậc Cực nan thắng, bậc Hiện tiền, bậc Viễn hành, bậc Bất động, bậc Thiện tuệ, bậc Pháp vân; vì lìa nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý thức giới nên lìa bậc Cực hỷ cho đến bậc Pháp vân.

Này các Thiên tử! Vì lìa nhãn thức giới nên lìa năm loại mắt, sáu phép thần thông; vì lìa nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý thức giới nên lìa năm loại mắt, sáu phép thần thông.

Này các Thiên tử! Vì lìa nhãn thức giới nên lìa mười lực Phật, bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, mười tám pháp Phật bất cộng; vì lìa nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý thức giới nên lìa mười lực Phật cho đến mười tám pháp Phật bất cộng.

Này các Thiên tử! Vì lìa nhãn thức giới nên lìa pháp không quên mất, tánh luôn luôn xả; vì lìa nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý thức giới nên lìa pháp không quên mất, tánh luôn luôn xả.

Này các Thiên tử! Vì lìa nhãn thức giới nên lìa trí nhất thiết, trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng; vì lìa nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý thức giới nên lìa trí nhất thiết, trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng.

Này các Thiên tử! Vì lìa nhãn thức giới nên lìa tất cả pháp môn Đà-la-ni, pháp môn Tam-ma-địa; vì lìa nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý thức giới nên lìa tất cả pháp môn Đà-la-ni, pháp môn Tam-ma-địa.

Này các Thiên tử! Vì lìa nhãn thức giới nên lìa quả Dự lưu, Nhất lai, Bất hoàn, A-la-hán; vì lìa nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý thức giới nên lìa quả Dự lưu, Nhất lai, Bất hoàn, A-la-hán.

Này các Thiên tử! Vì lìa nhãn thức giới nên lìa quả vị Độc giác; vì lìa nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý thức giới nên lìa quả vị Độc giác.

Này các Thiên tử! Vì lìa nhãn thức giới nên lìa tất cả hạnh Đại Bồ-tát; vì lìa nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý thức giới nên lìa tất cả hạnh Đại Bồ-tát.

Này các Thiên tử! Vì lìa nhãn thức giới nên lìa quả vị giác ngộ cao tột của chư Phật; vì lìa nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý thức giới nên lìa quả vị giác ngộ cao tột của chư Phật.

Này các Thiên tử! Vì lìa nhãn thức giới nên lìa trí nhất thiết trí; vì lìa nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý thức giới nên lìa trí nhất thiết trí.

Lại nữa, các Thiên tử! Vì lìa nhãn xúc nên lìa bố thí, tịnh giới, an nhẫn, tinh tấn, tịnh lự, Bát-nhã Ba-la-mật-đa; vì lìa nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xúc nên lìa bố thí, tịnh giới, an nhẫn, tinh tấn, tịnh lự, Bát-nhã Ba-la-mật-đa.

Này các Thiên tử! Vì lìa nhãn xúc nên lìa pháp không nội, pháp không ngoại, pháp không nội ngoại, pháp không không, pháp không lớn, pháp không thắng nghĩa, pháp không hữu vi, pháp không vô vi, pháp không rốt ráo, pháp không không biên giới, pháp không tản mạn, pháp không không đổi khác, pháp không bản tánh, pháp không tự tướng, pháp không cộng tướng, pháp không tất cả pháp, pháp không chẳng thể nắm bắt được, pháp không không tánh, pháp không tự tánh, pháp không không tánh tự tánh; vì lìa nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xúc nên lìa pháp không nội cho đến pháp không không tánh tự tánh.

Này các Thiên tử! Vì lìa nhãn xúc nên lìa chơn như, pháp giới, pháp tánh, tánh chẳng hư vọng, tánh chẳng đổi khác, tánh bình đẳng, tánh ly sanh, pháp định, pháp trụ, thật tế, cảnh giới hư không, cảnh giới bất tư nghì; vì lìa nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xúc nên lìa chơn như cho đến cảnh giới bất tư nghì.

Này các Thiên tử! Vì lìa nhãn xúc nên lìa Thánh đế khổ, tập, diệt, đạo; vì lìa nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xúc nên lìa Thánh đế khổ, tập, diệt, đạo.

Này các Thiên tử! Vì lìa nhãn xúc nên lìa bốn tịnh lự, bốn vô lượng, bốn định vô sắc; vì lìa nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xúc nên lìa bốn tịnh lự, bốn vô lượng, bốn định vô sắc.

Này các Thiên tử! Vì lìa nhãn xúc nên lìa tám giải thoát, tám thắng xứ, chín định thứ đệ, mười biến xứ; vì lìa nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xúc nên lìa tám giải thoát, tám thắng xứ, chín định thứ đệ, mười biến xứ.

Này các Thiên tử! Vì lìa nhãn xúc nên lìa bốn niệm trụ, bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn, năm lực, bảy chi đẳng giác, tám chi thánh đạo; vì lìa nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xúc nên lìa bốn niệm trụ cho đến tám chi thánh đạo.

Này các Thiên tử! Vì lìa nhãn xúc nên lìa pháp môn giải thoát không, vô tướng, vô nguyện; vì lìa nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xúc nên lìa pháp môn giải thoát không, vô tướng, vô nguyện.

Này các Thiên tử! Vì lìa nhãn xúc nên lìa bậc Cực hỷ, bậc Ly cấu, bậc Phát quang, bậc Diệm tuệ, bậc Cực nan thắng, bậc Hiện tiền, bậc Viễn hành, bậc Bất động, bậc Thiện tuệ, bậc Pháp vân; vì lìa nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xúc nên lìa bậc Cực hỷ cho đến bậc Pháp vân.

Này các Thiên tử! Vì lìa nhãn xúc nên lìa năm loại mắt, sáu phép thần thông; vì lìa nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xúc nên lìa năm loại mắt, sáu phép thần thông.

Này các Thiên tử! Vì lìa nhãn xúc nên lìa mười lực Phật, bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, mười tám pháp Phật bất cộng; vì lìa nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xúc nên lìa mười lực Phật cho đến mười tám pháp Phật bất cộng.

Này các Thiên tử! Vì lìa nhãn xúc nên lìa pháp không quên mất, tánh luôn luôn xả; vì lìa nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xúc nên lìa pháp không quên mất, tánh luôn luôn xả.

Này các Thiên tử! Vì lìa nhãn xúc nên lìa trí nhất thiết, trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng; vì lìa nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xúc nên lìa trí nhất thiết, trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng.

Này các Thiên tử! Vì lìa nhãn xúc nên lìa tất cả pháp môn Đà-la-ni, pháp môn Tam-ma-địa; vì lìa nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xúc nên lìa tất cả pháp môn Đà-la-ni, pháp môn Tam-ma-địa.

Này các Thiên tử! Vì lìa nhãn xúc nên lìa quả Dự lưu, Nhất lai, Bất hoàn, A-la-hán; vì lìa nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xúc nên lìa quả Dự lưu, Nhất lai, Bất hoàn, A-la-hán.

Này các Thiên tử! Vì lìa nhãn xúc nên lìa quả vị Độc giác; vì lìa nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xúc nên lìa quả vị Độc giác.

Này các Thiên tử! Vì lìa nhãn xúc nên lìa tất cả hạnh Đại Bồ-tát; vì lìa nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xúc nên lìa tất cả hạnh Đại Bồ-tát.

Này các Thiên tử! Vì lìa nhãn xúc nên lìa quả vị giác ngộ cao tột của chư Phật; vì lìa nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xúc nên lìa quả vị giác ngộ cao tột của chư Phật.

Này các Thiên tử! Vì lìa nhãn xúc nên lìa trí nhất thiết trí; vì lìa nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xúc nên lìa trí nhất thiết trí.

Lại nữa, các Thiên tử! Vì lìa các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra nên lìa bố thí, tịnh giới, an nhẫn, tinh tấn, tịnh lự, Bát-nhã Ba-la-mật-đa; vì lìa các thọ do nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xúc làm duyên sanh ra nên lìa bố thí, tịnh giới, an nhẫn, tinh tấn, tịnh lự, Bát-nhã Ba-la-mật-đa.

Này các Thiên tử! Vì lìa các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra nên lìa pháp không nội, pháp không ngoại, pháp không nội ngoại, pháp không không, pháp không lớn, pháp không thắng nghĩa, pháp không hữu vi, pháp không vô vi, pháp không rốt ráo, pháp không không biên giới, pháp không tản mạn, pháp không không đổi khác, pháp không bản tánh, pháp không tự tướng, pháp không cộng tướng, pháp không tất cả pháp, pháp không chẳng thể nắm bắt được, pháp không không tánh, pháp không tự tánh, pháp không không tánh tự tánh; vì lìa các thọ do nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xúc làm duyên sanh ra nên lìa pháp không nội cho đến pháp không không tánh tự tánh.

Này các Thiên tử! Vì lìa các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra nên lìa chơn như, pháp giới, pháp tánh, tánh chẳng hư vọng, tánh chẳng đổi khác, tánh bình đẳng, tánh ly sanh, pháp định, pháp trụ, thật tế, cảnh giới hư không, cảnh giới bất tư nghì; vì lìa các thọ do nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xúc làm duyên sanh ra nên lìa chơn như cho đến cảnh giới bất tư nghì.

Này các Thiên tử! Vì lìa các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra nên lìa Thánh đế khổ, tập, diệt, đạo; vì lìa các thọ do nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xúc làm duyên sanh ra nên lìa Thánh đế khổ, tập, diệt, đạo.

Này các Thiên tử! Vì lìa các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra nên lìa bốn tịnh lự, bốn vô lượng, bốn định vô sắc; vì lìa các thọ do nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xúc làm duyên sanh ra nên lìa bốn tịnh lự, bốn vô lượng, bốn định vô sắc.

Này các Thiên tử! Vì lìa các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra nên lìa tám giải thoát, tám thắng xứ, chín định thứ đệ, mười biến xứ; vì lìa các thọ do nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xúc làm duyên sanh ra nên lìa tám giải thoát, tám thắng xứ, chín định thứ đệ, mười biến xứ.

Này các Thiên tử! Vì lìa các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra nên lìa bốn niệm trụ, bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn, năm lực, bảy chi đẳng giác, tám chi thánh đạo; vì lìa các thọ do nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xúc làm duyên sanh ra nên lìa bốn niệm trụ cho đến tám chi thánh đạo.

Này các Thiên tử! Vì lìa các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra nên lìa pháp môn giải thoát không, vô tướng, vô nguyện; vì lìa các thọ do nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xúc làm duyên sanh ra nên lìa pháp môn giải thoát không, vô tướng, vô nguyện.

Này các Thiên tử! Vì lìa các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra nên lìa bậc Cực hỷ, bậc Ly cấu, bậc Phát quang, bậc Diệm tuệ, bậc Cực nan thắng, bậc Hiện tiền, bậc Viễn hành, bậc Bất động, bậc Thiện tuệ, bậc Pháp vân; vì lìa các thọ do nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xúc làm duyên sanh ra nên lìa bậc Cực hỷ cho đến bậc Pháp vân.

Này các Thiên tử! Vì lìa các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra nên lìa năm loại mắt, sáu phép thần thông; vì lìa các thọ do nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xúc làm duyên sanh ra nên lìa năm loại mắt, sáu phép thần thông.

Này các Thiên tử! Vì lìa các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra nên lìa mười lực Phật, bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, mười tám pháp Phật bất cộng; vì lìa các thọ do nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xúc làm duyên sanh ra nên lìa mười lực Phật cho đến mười tám pháp Phật bất cộng.

Này các Thiên tử! Vì lìa các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra nên lìa pháp không quên mất, tánh luôn luôn xả; vì lìa các thọ do nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xúc làm duyên sanh ra nên lìa pháp không quên mất, tánh luôn luôn xả.

Này các Thiên tử! Vì lìa các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra nên lìa trí nhất thiết, trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng; vì lìa các thọ do nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xúc làm duyên sanh ra nên lìa trí nhất thiết, trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng.

Này các Thiên tử! Vì lìa các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra nên lìa tất cả pháp môn Đà-la-ni, pháp môn Tam-ma-địa; vì lìa các thọ do nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xúc làm duyên sanh ra nên lìa tất cả pháp môn Đà-la-ni, pháp môn Tam-ma-địa.

Này các Thiên tử! Vì lìa các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra nên lìa quả Dự lưu, Nhất lai, Bất hoàn, A-la-hán; vì lìa các thọ do nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xúc làm duyên sanh ra nên lìa quả Dự lưu, Nhất lai, Bất hoàn, A-la-hán.

Này các Thiên tử! Vì lìa các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra nên lìa quả vị Độc giác; vì lìa các thọ do nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xúc làm duyên sanh ra nên lìa quả vị Độc giác.

Này các Thiên tử! Vì lìa các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra nên lìa tất cả hạnh Đại Bồ-tát; vì lìa các thọ do nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xúc làm duyên sanh ra nên lìa tất cả hạnh Đại Bồ-tát.

Này các Thiên tử! Vì lìa các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra nên lìa quả vị giác ngộ cao tột của chư Phật; vì lìa các thọ do nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xúc làm duyên sanh ra nên lìa quả vị giác ngộ cao tột của chư Phật.

Này các Thiên tử! Vì lìa các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra nên lìa trí nhất thiết trí; vì lìa các thọ do nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xúc làm duyên sanh ra nên lìa trí nhất thiết trí.

Lại nữa, các Thiên tử! Vì lìa địa giới nên lìa bố thí, tịnh giới, an nhẫn, tinh tấn, tịnh lự, Bát-nhã Ba-la-mật-đa; vì lìa thủy, hỏa, phong, không, thức giới nên lìa bố thí, tịnh giới, an nhẫn, tinh tấn, tịnh lự, Bát-nhã Ba-la-mật-đa.

Này các Thiên tử! Vì lìa địa giới nên lìa pháp không nội, pháp không ngoại, pháp không nội ngoại, pháp không không, pháp không lớn, pháp không thắng nghĩa, pháp không hữu vi, pháp không vô vi, pháp không rốt ráo, pháp không không biên giới, pháp không tản mạn, pháp không không đổi khác, pháp không bản tánh, pháp không tự tướng, pháp không cộng tướng, pháp không tất cả pháp, pháp không chẳng thể nắm bắt được, pháp không không tánh, pháp không tự tánh, pháp không không tánh tự tánh; vì lìa thủy, hỏa, phong, không, thức giới nên lìa pháp không nội cho đến pháp không không tánh tự tánh.

Này các Thiên tử! Vì lìa địa giới nên lìa chơn như, pháp giới, pháp tánh, tánh chẳng hư vọng, tánh chẳng đổi khác, tánh bình đẳng, tánh ly sanh, pháp định, pháp trụ, thật tế, cảnh giới hư không, cảnh giới bất tư nghì; vì lìa thủy, hỏa, phong, không, thức giới nên lìa chơn như cho đến cảnh giới bất tư nghì.

Này các Thiên tử! Vì lìa địa giới nên lìa Thánh đế khổ, tập, diệt, đạo; vì lìa thủy, hỏa, phong, không, thức giới nên lìa Thánh đế khổ, tập, diệt, đạo.

Này các Thiên tử! Vì lìa địa giới nên lìa bốn tịnh lự, bốn vô lượng, bốn định vô sắc; vì lìa thủy, hỏa, phong, không, thức giới nên lìa bốn tịnh lự, bốn vô lượng, bốn định vô sắc.

Này các Thiên tử! Vì lìa địa giới nên lìa tám giải thoát, tám thắng xứ, chín định thứ đệ, mười biến xứ; vì lìa thủy, hỏa, phong, không, thức giới nên lìa tám giải thoát, tám thắng xứ, chín định thứ đệ, mười biến xứ.

Này các Thiên tử! Vì lìa địa giới nên lìa bốn niệm trụ, bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn, năm lực, bảy chi đẳng giác, tám chi thánh đạo; vì lìa thủy, hỏa, phong, không, thức giới nên lìa bốn niệm trụ cho đến tám chi thánh đạo.

 

Quyển thứ 343

Hết

 

Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
facebook youtube google-plus linkedin twitter blog
Nguyện đem công đức này, trang nghiêm Phật Tịnh Độ, trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu khổ ba đường,
nếu có người thấy nghe, đều phát lòng Bồ Đề, hết một báo thân này, sinh qua cõi Cực Lạc.

May the Merit and virtue,accrued from this work, adorn the Buddhas pureland,
Repay the four great kindnesses above, andrelieve the suffering of those on the three paths below,
may those who see or hear of these efforts generates Bodhi Mind, spend their lives devoted to the Buddha Dharma,
the Land of Ultimate Bliss.

Quang Duc Buddhist Welfare Association of Victoria
Tu Viện Quảng Đức | Quang Duc Monastery
Senior Venerable Thich Tam Phuong | Senior Venerable Thich Nguyen Tang
Address: Quang Duc Monastery, 105 Lynch Road, Fawkner, Vic.3060 Australia
Tel: 61.03.9357 3544 ; Fax: 61.03.9357 3600
Website: http://www.quangduc.com ; http://www.tuvienquangduc.com.au (old)
Xin gửi Xin gửi bài mới và ý kiến đóng góp đến Ban Biên Tập qua địa chỉ:
quangduc@quangduc.com , tvquangduc@bigpond.com
KHÁCH VIẾNG THĂM
110,220,567