Tu Viện Quảng Đức105 Lynch Rd, Fawkner, Vic 3060. Australia. Tel: 9357 3544. quangduc@quangduc.com* Viện Chủ: TT Tâm Phương, Trụ Trì: TT Nguyên Tạng   
Bài mới nhất

04. Phẩm “Vô Đẳng Đẳng” (Biên soạn: Lão Cư Sĩ Thiện Bửu; Diễn đọc: Phật tử Quảng Tịnh; Lồng nhạc: Phật tử Quảng Phước)

06/08/202014:50(Xem: 1760)
04. Phẩm “Vô Đẳng Đẳng” (Biên soạn: Lão Cư Sĩ Thiện Bửu; Diễn đọc: Phật tử Quảng Tịnh; Lồng nhạc: Phật tử Quảng Phước)

 

TỔNG LUẬN 

KINH ĐẠI BÁT NHÃ BA LA MẬT

 Biên soạn: Cư Sĩ Thin Bu

Trang Nhà Quảng Đức bắt đầu online tháng 4/2020

***

2.4.Vô Đẳng Đẳng-QT

 

PHẨM “VÔ ĐẲNG ĐẲNG”Quyển 405, Hội thứ II, ĐBN.

(Tương đương với phẩm “Khen Thắng Đức”, đầu quyển 10, Hội thứ I, ĐBNBiên soạn: Lão Cư sĩ Thiện Bửu
Diễn đọc: Cư sĩ Quảng Tịnh
Lồng nhạc: Cư sĩ Quảng Phước 

 

 

         Tóm lược:

 

Bấy giờ, các Tôn giả như Xá lợi Tử, đại Mục kiền Liên, Thiện Hiện, đại Âm Quang, Mãn Từ Tử là những vị mà mọi người đều biết, lại có các Tỳ kheo, Tỳ kheo ni, nam Cư sĩ, nữ Cư sĩ cùng các đại Bồ tát, đều rời chỗ ngồi, cung kính chấp tay thưa:

- Bạch Thế Tôn! Đại Ba-la-mật, Quảng(1) Ba-la-mật, Đệ nhất Ba-la-mật, Tôn Ba-la-mật, Thắng Ba-la-mật, Thượng Ba-la-mật, Diệu Ba-la-mật, Cao Ba-la-mật, Cc Ba-la-mật, Vô thượng Ba-la-mật, Vô thượng thượng Ba-la-mật, Vô đẳng Ba-la-mật, Vô đẳng đẳng Ba-la-mật, Như hư không Ba-la-mật, Vô đối đãi Ba-la-mật, Tự tướng không Ba-la-mật, Cộng tướng không Ba-la-mật, Nhất thiết pháp không Ba-la-mật, Bất khả đắc không Ba-la-mật, Vô sanh không Ba-la-mật, Vô diệt không Ba-la-mật, Vô tánh không Ba-la-mật, Hữu tánh không Ba-la-mật, Vô tánh hữu tánh không Ba-la-mật, Xa ma tha(2) Ba-la-mật, Đàm ma tha(3) Ba-la-mật, Khai phát tất cả công đức Ba-la-mật, Thành tựu tất cả công đức Ba-la-mật, Không thể khuất phục Ba-la-mật, Hay phá trừ tất cả Ba-la-mật… là đại Bồ tát Bát Nhã Ba-la-mật.

Bạch Thế Tôn! Các đại Bồ tát tu hành Bát nhã là tối tôn, tối thắng, đầy đủ oai lực lớn, có thể thực hành thí vô đẳng đẳng, có thể viên mãn thí vô đẳng đẳng, có thể đầy đủ bố thí Ba-la-mật vô đẳng đẳng, có thể được tự thể vô đẳng đẳng, chỗ gọi vô biên tướng hảo diệu trang nghiêm thân, có thể chứng pháp vô đẳng đẳng, chỗ gọi Vô Thượng Chánh Đẳng Bồ đề.

Bạch Thế Tôn! Các đại Bồ tát tu hành Bát nhã là tối tôn, tối thắng, đầy đủ oai lực lớn, có thể thọ trì giới vô đẳng đẳng, có thể viên mãn giới vô đẳng đẳng, có thể đầy đủ tịnh giới Ba-la-mật vô đẳng đẳng, có thể được tự thể vô đẳng đẳng, chỗ gọi vô biên tướng hảo diệu trang nghiêm thân, có thể chứng pháp vô đẳng đẳng, chỗ gọi Vô Thượng Chánh Đẳng Bồ đề.

Bạch Thế Tôn! Các đại Bồ tát tu hành Bát nhã là tối tôn, tối thắng, đầy đủ oai lực lớn, có thể tu nhẫn vô đẳng đẳng, có thể viên mãn nhẫn vô đẳng đẳng, có thể đầy đủ an nhẫn Ba-la-mật vô đẳng đẳng, có thể được tự thể vô đẳng đẳng, chỗ gọi vô biên tướng hảo diệu trang nghiêm thân, có thể chứng pháp vô đẳng đẳng, chỗ gọi Vô Thượng Chánh Đẳng Bồ đề.

Bạch Thế Tôn! Các đại Bồ tát tu hành Bát nhã là tối tôn, tối thắng, đầy đủ oai lực lớn, có thể phát sanh siêng năng vô đẳng đẳng, có thể viên mãn siêng năng vô đẳng đẳng, có thể đầy đủ tinh tấn Ba-la-mật vô đẳng đẳng, có thể được tự thể vô đẳng đẳng, chỗ gọi vô biên tướng hảo diệu trang nghiêm thân, có thể chứng pháp vô đẳng đẳng, chỗ gọi Vô Thượng Chánh Đẳng Bồ đề.

Bạch Thế Tôn! Các đại Bồ tát tu hành Bát nhã là tối tôn, tối thắng, đầy đủ oai lực lớn, có thể phát sanh định vô đẳng đẳng, có thể viên mãn định vô đẳng đẳng, có thể đầy đủ tịnh lự Ba-la-mật vô đẳng đẳng, có thể được tự thể vô đẳng đẳng, chỗ gọi vô biên tướng hảo diệu trang nghiêm thân, có thể chứng pháp vô đẳng đẳng, chỗ gọi Vô Thượng Chánh Đẳng Bồ đề.

Bạch Thế Tôn! Các đại Bồ tát tu hành Bát nhã là tối tôn, tối thắng, đầy đủ oai lực lớn, có thể tu tập tuệ vô đẳng đẳng, có thể viên mãn tuệ vô đẳng đẳng, có thể đầy đủ Bát Nhã Ba-la-mật vô đẳng đẳng, có thể được tự thể vô đẳng đẳng, chỗ gọi vô biên tướng hảo diệu trang nghiêm thân, có thể chứng pháp vô đẳng đẳng, chỗ gọi Vô Thượng Chánh Đẳng Bồ đề.

Đối với các loại công đức thù thắng khác, tùy theo pháp tương ưng của chúng cũng lại như vậy.

Bạch Thế Tôn! Thế Tôn cũng do tu hành Bát nhã, nên có năng lực tu tập, an trụ, viên mãn, đầy đủ công đức thù thắng, được sắc vô đẳng đẳng; thọ, tưởng, hành, thức vô đẳng đẳng, chứng Bồ đề vô đẳng đẳng, chuyển pháp luân vô đẳng đẳng. Chư Phật quá khứ, vị lai, hiện tại cũng vậy.

Vì vậy, Bạch Thế Tôn! Nếu đại Bồ tát nào muốn đến bờ rốt ráo nhất thiết pháp thì nên tu tập Bát Nhã Ba-la-mật.

Bạch Thế Tôn! Tất cả thế gian, trời, người, A tu la v.v... đều nên cúng dường, cung kính, tôn trọng, ngợi khen các đại Bồ tát  tu hành Bát nhã.

Bấy giờ, Phật bảo các đại đệ tử và các đại Bồ tát:

Đúng vậy! Như lời các ông nói. Các đại Bồ tát tu hành Bát nhã, tất cả thế gian, trời, người, A tu la v.v... đều nên cúng dường, cung kính, tôn trọng, ngợi khen. Vì sao? Vì nhờ đại Bồ tát này, nên thế gian có trời, người xuất hiện, nghĩa là dòng họ Sát đế lợi, dòng họ Bà la môn, Trưởng giả, Cư sĩ, Chuyển luân Thánh vương, trời Tứ đại thiên vương cho đến trời Tha hóa tự tại. Trời Phạm chúng cho đến trời Sắc cứu cánh. Trời Không vô biên xứ cho đến trời Phi tưởng phi phi tưởng xứ xuất hiện ở thế gian. Do đại Bồ tát này, nên thế gian có quả Dự lưu, Nhất lai, Bất hoàn, A la hán, Độc giác, Bồ tát, chư Phật xuất hiện. Do đại Bồ tát này, nên thế gian có các loại để sinh sống, vui chơi xuất hiện như: Thức ăn uống, y phục, đồ nằm, phòng, nhà, đèn đuốc, ngọc ma ni, chơn châu, lưu ly, vỏ ốc, ngọc bích, san hô, vàng bạc châu báu xuất hiện ở thế gian.

Tóm lại, tất cả thế gian, người vui, trời vui và xuất thế vui, không có gì mà không do đại Bồ tát như thế mà có. Vì sao? Vì đại Bồ tát này tự mình bố thí rồi dạy người bố thí. Tự mình giữ giới rồi dạy người giữ giới. Tự mình nhẫn nhục rồi dạy người nhẫn nhục. Tự mình tinh tấn rồi dạy người tinh tấn. Tự mình tu định rồi dạy người tu định. Tự mình tu tuệ rồi dạy người tu tuệ. Vì vậy, do đại Bồ tát tu hành Bát nhã này, tất cả hữu tình đều được lợi ích an vui.

 

Thích nghĩa:

(1). Quảng trong nghĩa quảng đại, rộng rãi, vô lượng.

(2). Xa ma tha: Chỉ.

(3). Đàm ma tha Ba-la-mật-đa, nguyên văn chữ Hán cũng ghi như vậy: đàm ma tha Ba La Mật Đa. Đó cũng là một trong các tam muội, nhưng danh từ này không được phổ thông lắm.

 

Lược giải:

 

Phẩm này tương đương với phẩm “Khen Thắng Đức”, đầu quyển 10, Hội thứ I: Đã thích nghĩa và lược giải xong, nên nay chỉ lược sơ về "tầm vóc" của việc tu học sáu pháp Ba-la-mật mà Phật tuyên dương trong pháp hội thứ II này. Bồ tát nào tu học sáu đáo bỉ ngạn này sẽ được xem là tối tôn, tối thắng, có đầy đủ oai lực hơn người.

 Tất cả pháp đáo bỉ ngạn được xem là quảng đại, đệ nhất, tối thắng, vô thượng, vô thượng thượng, vô đẳng, vô đẳng đẳng, như hư không. Các pháp đáo bỉ ngạn này vô đối, tự tướng không, cộng tướng không, nhất thiết pháp không, bất khả đắc không, vô sanh không, vô diệt không, vô tánh không, hữu tánh không, vô tánh hữu tánh không. Vì được xem là vô đối, tự tướng không, cộng tướng không, nhất thiết pháp không, bất khả đắc không… nên mới thành tựu tất cả công đức, không thể khuất phục mà lại có thể khuất phục hay phá trừ tất cả các pháp khác mà không có pháp nào có thể phá trừ được nó. Tất cả pháp đáo bỉ ngạn này… là hiện thân của tất cả Bồ tát Bát Nhã Ba-la-mật.

Vì vậy mà tất cả chúng hội từ hàng Bồ tát thượng thủ, hàng đệ tử Phật, cho đến Cư sĩ nam nữ, các Trời người, A tu la, người chẳng phải người… đồng thanh bạch Phật:

“Bạch Thế Tôn! Thế Tôn cũng do tu hành Bát nhã, nên có năng lực tu tập, an trụ, viên mãn, đầy đủ công đức thù thắng, được sắc vô đẳng đẳng; thọ, tưởng, hành, thức vô đẳng đẳng, chứng Bồ đề vô đẳng đẳng, chuyển pháp luân vô đẳng đẳng. Chư Phật quá khứ, vị lai, hiện tại cũng vậy.

Các đại Bồ tát tu hành Bát nhã là tối tôn, tối thắng, đầy đủ oai lực lớn, đầy đủ bố thí vô đẳng đẳng, có thể đầy đủ tịnh giới vô đẳng đẳng, có thể đầy đủ an nhẫn, tinh tấn, tịnh lự, Bát nhã vô đăng đẳng, có thể được tự thể vô đẳng đẳng, chỗ gọi vô biên tướng hảo diệu trang nghiêm thân, có thể đạt đến bờ rốt ráo nhất thiết pháp và chứng pháp vô đẳng đẳng, chỗ gọi Vô Thượng Chánh Đẳng Bồ đề.

Vì vậy, Kinh bảo: Tất cả thế gian, trời, người, A tu la v.v... đều nên cúng dường, cung kính, tôn trọng, ngợi khen các đại Bồ tát tu hành Bát Nhã Ba-la-mật này.

 

 


 


Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn