Tu Viện Quảng Đức105 Lynch Rd, Fawkner, Vic 3060. Australia. Tel: 9357 3544. quangduc@quangduc.com* Viện Chủ: HT Tâm Phương, Trụ Trì: TT Nguyên Tạng   

Quyển 582: Phần Bố Thí Ba-La-Mật-Đa 04

21/07/201520:37(Xem: 12904)
Quyển 582: Phần Bố Thí Ba-La-Mật-Đa 04

Tập 11

 Quyển 582

 Phần Bố Thí Ba-La-Mật-Đa 04

Bản dịch của HT Thích Trí Nghiêm
Diễn đọc: Cư Sĩ Chánh Trí

 

Lúc bấy giờ, Xá-lợi Tử bạch Phật:

- Bạch Thế Tôn! Thế nào là Bồ-tát phát tâm ban đầu? Thế nào là Bồ-tát phát tâm lần thứ hai? Thế nào là Bồ-tát trụ bậc Bất thối? Thế nào là Bồ-tát ngồi tòa Bồ-đề? Cúi xin Thế Tôn thương xót dạy cho con hiểu.

Phật bảo Xá-lợi Tử:

- Nếu các Bồ-tát phát tâm ban đầu vượt hẳn A-la-hán, đáng nhận sự cúng dường thượng diệu của tất cả thế gian, trời người, A-tu-la v.v...

Nếu các Bồ-tát phát tâm lần thứ hai, vượt hẳn bậc Độc giác, hiểu rõ tất cả ngã Không, pháp Không, sự hiển lộ pháp giới bình đẳng chơn thật.

Nếu các Bồ-tát trụ bậc Bất thối vượt hẳn Bồ-tát bất định, chưa thọ ký, nhất định sẽ chứng đắc đại Bồ-đề, tâm không bị phiền não xen tạp.

Nếu các Bồ-tát ngồi tòa Bồ-đề, không khởi định được trí nhất thiết trí, vì các Bồ-tát ngồi tòa Bồ-đề, nếu chưa chứng đắc trí nhất thiết trí, thì không có trường hợp nào và không có lý do nào rời tòa Bồ-đề.

Lại nữa, Xá-lợi Tử! Ở quá khứ, vị lai, hiện tại, Bồ-tát ngồi tòa Bồ-đề khi chưa đắc trí nhất thiết trí, trong khoảng thời gian đó không rời khỏi tòa này.

Lại nữa, Xá-lợi Tử! Các thầy nên biết! Nếu khi Bồ-tát ngồi tòa Bồ-đề tức là ngồi tòa Bồ-đề của Như Lai. Vì sao? Vì Bồ-tát như vậy, nhất định chứng đắc quả vị Vô thượng Chánh đẳng Bồ-đề, hiệu là Như Lai Ứng Chánh Đẳng Giác, như thật lợi lạc cho các hữu tình.

Khi ấy, Xá-lợi Tử và đại chúng nương thần lực của Phật liền thấy vô lượng hằng hà sa… thế giới ở phương Đông, có vô số Bồ-tát ngồi tòa Bồ-đề, vô số Bồ-tát chứng đại Bồ-đề, vô số Bồ-tát dùng tâm chánh tín, giải thoát các nẻo, tu hạnh Bồ-tát, và vô số Bồ-tát tâm không nhiễm trước, ở tại gia tu hạnh Bồ-tát.

Nhờ thần lực của Phật, lại thấy vô lượng hằng hà sa… thế giới ở phương Đông, có vô số Bồ-tát xả bỏ những điều khó xả, đem của cải châu báu cho các hữu tình, vô số Bồ-tát tự chém đầu mình bố thí cho các hữu tình, vố số Bồ-tát cắt mũi, tai cho các hữu tình, vô số Bồ-tát chặt tay chân bố thí cho các hữu tình, vô số Bồ-tát chích thân lấy máu bố thí các hữu tình, vô số Bồ-tát rút xương tủy bố thí các hữu tình, vô số Bồ-tát phân chia lóng, đốt bố thí cho các hữu tình, vô số Bồ-tát đem vợ con yêu quý cho các hữu tình, vô số Bồ-tát đem ruộng nhà tốt bố thí cho các hữu tình, vô số Bồ-tát đem các loại cầm thú: voi, ngựa v.v... bố thí cho các hữu tình, vô số Bồ-tát đem các người hầu nam, nữ bố thí cho các hữu tình, vô số Bồ-tát đem thức ăn, nước uống, y phục, ngọa cụ thượng diệu và nhiều loài tiền tài vật chất bố thí cho các hữu tình.

Nhờ thần lực của Phật, lại thấy vô lượng hằng hà sa… thế giới ở phương Đông, có vô số Bồ-tát làm Chuyển luân vương hành đạo Bồ-tát, vô số Bồ-tát làm trời Đế Thích hành đạo Bồ-tát, vô số Bồ-tát sanh về trời Đổ-sử-đa, thuyết nhiều pháp vi diệu cho các chúng trời, vô số Bồ-tát từ cõi trời kia mất, nhập vào thai mẹ giáo hóa hữu tình, vô số Bồ-tát lúc mới sanh ra liền thuyết pháp vi diệu cho các hữu tình, vô số Bồ-tát vì muốn cứu giúp các hữu tình nên chịu nhiều sự khổ.

Nhờ thần lực của Phật, lại thấy vô lượng hằng hà sa… thế giới ở phương Đông, có vô số Bồ-tát vì muốn hóa độ một số hữu tình, nên hành cước đi bộ trăm do-tuần, hoặc hành cước đi bộ hai trăm, ba trăm, bốn trăm, năm trăm, cho đến ngàn do-tuần, hoặc hơn thế nữa, khi đến đó tuỳ nghi, dùng các phương tiện ân cần khuyến hóa một số hữu tình, làm cho họ dần dần thọ trì mười thiện nghiệp.

Vô số Bồ-tát vì muốn hóa độ một số hữu tình, hành cước đi bộ trăm do-tuần, hoặc hai trăm, ba trăm, bốn trăm, năm trăm, cho đến ngàn do-tuần, hoặc hơn thế nữa, khi đến đó tuỳ nghi, dùng nhiều phương tiện ân cần khuyến hóa một số hữu tình, làm cho họ dần dần quy y Phật, Pháp, Tăng bảo.

Vô số Bồ-tát vì muốn hóa độ một số hữu tình, nên hành cước đi bộ trăm do-tuần, hoặc hai trăm, ba trăm, bốn trăm, năm trăm, cho đến ngàn do-tuần, hoặc hơn thế nữa, khi đến đó tuỳ nghi, dùng nhiều phương tiện ân cần khuyến hóa một số hữu tình, làm cho họ dần dần thọ trì tám giới cận trụ.

Vô số Bồ-tát vì muốn hóa độ một số hữu tình, hành cước đi bộ trăm do-tuần, hoặc hai trăm, ba trăm, bốn trăm, năm trăm, cho đến ngàn do-tuần, hoặc hơn thế nữa, khi đến đó tuỳ nghi, dùng nhiều phương tiện ân cần khuyến hóa một số hữu tình, làm cho họ dần dần thọ trì năm giới cận sự.

Vô số Bồ-tát vì muốn hóa độ một số hữu tình, hành cước đi bộ trăm do-tuần, hoặc hai trăm, ba trăm, bốn trăm, năm trăm, cho đến ngàn do-tuần, hoặc hơn thế nữa, khi đến đó tuỳ nghi, dùng nhiều phương tiện ân cần khuyến hóa một số hữu tình, làm cho họ dần dần thọ trì các giới xuất gia.

Vô số Bồ-tát vì muốn hóa độ một số hữu tình, hành cước đi bộ trăm do-tuần, hoặc hai trăm, ba trăm, bốn trăm, năm trăm, cho đến ngàn do-tuần, hoặc hơn thế nữa, khi đến đó tuỳ nghi, dùng nhiều phương tiện ân cần khuyến hóa một số hữu tình, làm cho họ phát tâm hướng đến quả Thanh văn, tinh cần tu học hạnh Thanh văn thừa.

Vô số Bồ-tát vì muốn hóa độ một số hữu tình, hành cước đi bộ trăm do-tuần, hoặc hai trăm, ba trăm, bốn trăm, năm trăm, cho đến ngàn do-tuần, hoặc hơn thế nữa, khi đến đó tuỳ nghi, dùng nhiều phương tiện ân cần khuyến hóa một số hữu tình, làm cho họ phát tâm hướng đến quả Độc giác, tinh cần tu học hạnh Độc giác thừa.

Vô số Bồ-tát vì muốn hóa độ một số hữu tình, hành cước đi bộ trăm do-tuần, hoặc hai trăm, ba trăm, bốn trăm, năm trăm, cho đến ngàn do-tuần, hoặc hơn thế nữa, khi đến đó tuỳ nghi, dùng nhiều phương tiện ân cần khuyến hóa một số hữu tình, làm cho họ phát tâm hướng đến quả Vô thượng, tinh cần tu học hạnh Vô thượng thừa.

Nhờ thần lực của Phật, lại thấy vô lượng hằng hà sa… thế giới ở phương Đông, có vô số Bồ-tát vì muốn hóa độ một số hữu tình, dùng sức thần thông qua một thế giới hoặc mười, hoặc trăm, hoặc ngàn, hoặc vạn, cho đến qua vô lượng thế giới, tùy nghi đến chỗ đó, dùng nhiều phương tiện thị hiện, hướng dẫn, dạy dỗ, khen ngợi, khích lệ, tùy hỷ, làm cho họ siêng năng tu học bốn tịnh lự, bốn vô lượng, bốn định vô sắc.

Vô số Bồ-tát vì muốn hóa độ một số hữu tình, dùng sức thần thông qua một thế giới hoặc mười, hoặc trăm, hoặc ngàn, hoặc vạn, cho đến qua vô lượng thế giới, tùy nghi đến chỗ đó, dùng nhiều phương tiện thị hiện, hướng dẫn, dạy dỗ, khen ngợi, khích lệ, tùy hỷ, làm cho họ tu học bốn niệm trụ, bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn, năm lực, bảy chi đẳng giác, tám chi thánh đạo.

Vô số Bồ-tát vì muốn hóa độ một số hữu tình, dùng sức thần thông qua một thế giới hoặc mười, hoặc trăm, hoặc ngàn, hoặc vạn, cho đến qua vô lượng thế giới, tùy nghi đến chỗ đó, dùng nhiều phương tiện thị hiện, hướng dẫn, dạy dỗ, khen ngợi, khích lệ, tùy hỷ, làm cho họ siêng năng tu học bố thí, tịnh giới, an nhẫn, tinh tấn, tịnh lự, Bát-nhã ba-la-mật-đa.

Vô số Bồ-tát vì muốn hóa độ một số hữu tình, dùng sức thần thông qua một thế giới hoặc mười, hoặc trăm, hoặc ngàn, hoặc vạn, cho đến qua vô lượng thế giới, tùy nghi đến chỗ đó, dùng nhiều phương tiện thị hiện, hướng dẫn, dạy dỗ, khen ngợi, khích lệ, tùy hỷ, làm cho họ siêng năng tu học pháp nội Không (Không của các pháp nội tại), ngoại Không (Không của các pháp ngoại tại), nội ngoại Không (Không của các pháp nội ngoại tại), Không Không (Không của Không), đại Không (Không lớn), thắng nghĩa Không (Không của chân lý cứu cánh), hữu vi Không (Không của các pháp hữu vi), vô vi Không (Không của các pháp vô vi), tất cánh Không (Không rốt ráo), vô tế Không (Không không biên tế), tán Không (Không của sự phân tán), vô biến dị Không (Không của sự không thay đổi), bản tính Không (Không của bản tính tự nhiên),  tự tướng Không (Không của tự tướng),  cộng tướng Không (Không của cộng tướng), nhất thiết pháp Không (Không của vạn hữu), bất khả đắc Không (Không của cái bất khả đắc ), vô tính Không (Không của cái không tồn tại), tự tính Không (Không của tự tính), vô tính tự tính Không (Không của vô thể của tự tính).

Vô số Bồ-tát vì muốn hóa độ một số hữu tình, dùng sức thần thông qua một thế giới hoặc mười, hoặc trăm, hoặc ngàn, hoặc vạn, cho đến qua vô lượng thế giới, tùy nghi đến chỗ đó, dùng nhiều phương tiện thị hiện, hướng dẫn, dạy dỗ, khen ngợi, khích lệ, tùy hỷ, làm cho họ siêng năng tu học chơn như, pháp giới, pháp tánh, tánh chẳng hư vọng, tánh chẳng đổi khác, tánh bình đẳng, tánh ly sanh, định pháp, trụ pháp, thật tế, cảnh giới hư không, cảnh giới bất tư nghì.

Vô số Bồ-tát vì muốn hóa độ một số hữu tình, dùng sức thần thông qua một thế giới hoặc mười, hoặc trăm, hoặc ngàn, hoặc vạn, cho đến qua vô lượng thế giới, tùy nghi đến chỗ đó, dùng nhiều phương tiện thị hiện, hướng dẫn, dạy dỗ, khen ngợi, khích lệ, tùy hỷ, làm cho họ siêng năng tu học pháp môn giải thoát Không, vô tướng, vô nguyện.

Vô số Bồ-tát vì muốn hóa độ một số hữu tình, dùng sức thần thông qua một thế giới hoặc mười, hoặc trăm, hoặc ngàn, hoặc vạn, cho đến qua vô lượng thế giới, tùy nghi đến chỗ đó, dùng nhiều phương tiện thị hiện, hướng dẫn, dạy dỗ, khen ngợi, khích lệ, tùy hỷ, làm cho họ siêng năng tu học tám giải thoát, tám thắng xứ, chín định thứ lớp, mười biến xứ.

Vô số Bồ-tát vì muốn hóa độ một số hữu tình, dùng sức thần thông qua một thế giới hoặc mười, hoặc trăm, hoặc ngàn, hoặc vạn, cho đến qua vô lượng thế giới, tùy nghi đến chỗ đó, dùng nhiều phương tiện thị hiện, hướng dẫn, dạy dỗ, khen ngợi, khích lệ, tùy hỷ, làm cho họ siêng năng tu học Tịnh quán địa, Chủng tánh địa, Đệ bát địa, Cụ kiến địa, Bạc địa, Ly dục địa, Dĩ biện địa, Độc giác địa, Bồ-tát địa, Như Lai địa.

Vô số Bồ-tát vì muốn hóa độ một số hữu tình, dùng sức thần thông qua một thế giới hoặc mười, hoặc trăm, hoặc ngàn, hoặc vạn, cho đến qua vô lượng thế giới, tùy nghi đến chỗ đó, dùng nhiều phương tiện thị hiện, hướng dẫn, dạy dỗ, khen ngợi, khích lệ, tùy hỷ, làm cho họ siêng năng tu học Cực hỷ địa, Ly cấu địa, Phát quang địa, Diệm tuệ địa, Cực nan thắng địa, Hiện tiền địa, Viễn hành địa, Bất động địa, Thiện tuệ địa, Pháp vân địa.

Vô số Bồ-tát vì muốn hóa độ một số hữu tình, dùng sức thần thông qua một thế giới hoặc mười, hoặc trăm, hoặc ngàn, hoặc vạn, cho đến qua vô lượng thế giới, tùy nghi đến chỗ đó, dùng nhiều phương tiện thị hiện, hướng dẫn, dạy dỗ, khen ngợi, khích lệ, tùy hỷ, làm cho họ siêng năng tu học năm loại mắt, sáu phép thần thông.

Vô số Bồ-tát vì muốn hóa độ một số hữu tình, dùng sức thần thông qua một thế giới hoặc mười, hoặc trăm, hoặc ngàn, hoặc vạn, cho đến qua vô lượng thế giới, tùy nghi đến chỗ đó, dùng nhiều phương tiện thị hiện, hướng dẫn, dạy dỗ, khen ngợi, khích lệ, tùy hỷ, làm cho họ siêng năng tu học pháp môn Đà-la-ni, hoặc pháp môn Tam-ma-địa.

Vô số Bồ-tát vì muốn hóa độ một số hữu tình, dùng sức thần thông qua một thế giới hoặc mười, hoặc trăm, hoặc ngàn, hoặc vạn, cho đến qua vô lượng thế giới, tùy nghi đến chỗ đó, dùng nhiều phương tiện thị hiện, hướng dẫn, dạy dỗ, khen ngợi, khích lệ, tùy hỷ, làm cho họ siêng năng tu học hoặc mười lực Như Lai, hoặc bốn điều không sợ, hoặc bốn sự hiểu biết thông suốt, hoặc đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, hoặc mười tám pháp Phật bất cộng, hoặc ba mươi hai tướng Đại sĩ, hoặc tám mươi vẻ đẹp, hoặc pháp không quên mất, hoặc tánh luôn luôn xả, hoặc vô lượng, vô biên các Phật pháp khác.

Nhờ thần lực của Phật, lại thấy vô lượng hằng hà sa… thế giới ở phương Đông, có vô số Bồ-tát xuất gia tu hành trong pháp ngoại đạo, không nghe, không thấy pháp tương ưng với Ba-la-mật-đa, hơn trăm ngàn kiếp lưu chuyển trong vòng sanh tử, không chứng đắc trí nhất thiết trí. Vô số Bồ-tát xuất gia tu hành ở trong pháp Phật thường nghe, thường thấy pháp tương ưng Bát-nhã ba-la-mật-đa nên thọ trì, đọc tụng, suy nghĩ đúng lý, thuyết giảng cho người khác, mau chứng đắc trí nhất thiết trí.

Vô số Bồ-tát tuy siêng năng, tinh tấn cầu pháp tương ưng Bát-nhã ba-la-mật-đa không gián đoạn, nhưng không dùng phương tiện nên không chứng đắc. Vô số Bồ-tát tinh tấn cầu pháp tương ưng Bát-nhã ba-la-mật-đa, có dùng phương tiện, nên tuy dụng công ít nhưng mau chứng đắc. Vô số Bồ-tát tu hành các hạnh khổ khó hành. Vô số Bồ-tát xả bỏ hạnh khổ, tu hành trung đạo. Vô số Bồ-tát đến cội Bồ-đề. Vô số Bồ-tát ngồi tòa Kim cang. Vô số Bồ-tát chiến thắng vô lượng thiên ma oán địch, khiến chúng thối lui, tan rã, chứng đắc quả vị Vô thượng Chánh đẳng Bồ-đề.

Nhờ thần lực Phật, lại thấy vô lượng hằng hà sa… thế giới ở phương Đông, có vô số Như Lai Ứng Chánh Đẳng Giác vì chúng Đại Bồ-tát tuyên thuyết tướng sắc uẩn thường, vô thường bất khả đắc; tuyên thuyết tướng thọ, tưởng, hành, thức uẩn thường, vô thường cũng bất khả đắc; tuyên thuyết tướng sắc uẩn vui (lạc), không vui bất khả đắc; tuyên thuyết tướng thọ, tưởng, hành, thức uẩn vui, không vui cũng bất khả đắc; tuyên thuyết tướng sắc uẩn ngã, vô ngã bất khả đắc; tuyên thuyết tướng thọ, tưởng, hành, thức uẩn ngã, vô ngã cũng bất khả đắc; tuyên thuyết tướng sắc uẩn tịnh, bất tịnh bất khả đắc; tuyên thuyết tướng thọ, tưởng, hành, thức uẩn tịnh, bất tịnh cũng bất khả đắc; tuyên thuyết tướng sắc uẩn viễn ly, không viễn ly bất khả đắc; tuyên thuyết tướng thọ, tưởng, hành, thức uẩn viễn ly, không viễn ly cũng bất khả đắc; tuyên thuyết tướng sắc uẩn tịch tĩnh, không tịch tĩnh bất khả đắc; tuyên thuyết tướng thọ, tưởng, hành, thức uẩn tịch tĩnh, không tịch tĩnh cũng bất khả đắc.

Vô số Như Lai Ứng Chánh Đẳng Giác vì chúng Đại Bồ-tát tuyên thuyết tướng nhãn xứ thường, vô thường bất khả đắc; tuyên thuyết tướng nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ thường, vô thường cũng bất khả đắc; tuyên thuyết tướng nhãn xứ vui, không vui bất khả đắc; tuyên thuyết tướng nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ vui, không vui cũng bất khả đắc; tuyên thuyết tướng nhãn xứ ngã, vô ngã bất khả đắc; tuyên thuyết tướng nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ ngã, vô ngã cũng bất khả đắc; tuyên thuyết tướng nhãn xứ tịnh, bất tịnh bất khả đắc; tuyên thuyết tướng nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ tịnh, bất tịnh cũng bất khả đắc; tuyên thuyết tướng nhãn xứ viễn ly, không viễn ly bất khả đắc; tuyên thuyết tướng nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ viễn ly, không viễn ly cũng bất khả đắc; tuyên thuyết tướng nhãn xứ tịch tĩnh, không tịch tĩnh bất khả đắc; tuyên thuyết tướng nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ tịch tĩnh, không tịch tĩnh cũng bất khả đắc.

Vô số Như Lai Ứng Chánh Đẳng Giác vì chúng Đại Bồ-tát tuyên thuyết tướng sắc xứ thường, vô thường bất khả đắc; tuyên thuyết tướng thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ thường, vô thường cũng bất khả đắc; tuyên thuyết tướng sắc xứ vui, không vui bất khả đắc; tuyên thuyết tướng thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ vui, không vui cũng bất khả đắc; tuyên thuyết tướng sắc xứ ngã, vô ngã bất khả đắc; tuyên thuyết tướng thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ ngã, vô ngã cũng bất khả đắc; tuyên thuyết tướng sắc xứ tịnh, bất tịnh bất khả đắc; tuyên thuyết tướng thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ tịnh, bất tịnh cũng bất khả đắc; tuyên thuyết tướng sắc xứ viễn ly, không viễn ly bất khả đắc; tuyên thuyết tướng thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ viễn ly, không viễn ly cũng bất khả đắc; tuyên thuyết tướng sắc xứ tịch tĩnh, không tịch tĩnh bất khả đắc; tuyên thuyết tướng thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ tịch tĩnh, không tịch tĩnh cũng bất khả đắc.

Vô số Như Lai Ứng Chánh Đẳng Giác vì chúng Đại Bồ-tát tuyên thuyết tướng nhãn giới thường, vô thường bất khả đắc; tuyên thuyết tướng nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý giới thường, vô thường cũng bất khả đắc; tuyên thuyết tướng nhãn giới vui, không vui bất khả đắc; tuyên thuyết tướng nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý giới vui, không vui cũng bất khả đắc; tuyên thuyết tướng nhãn giới ngã, vô ngã bất khả đắc; tuyên thuyết tướng nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý giới ngã, vô ngã cũng bất khả đắc; tuyên thuyết tướng nhãn giới tịnh, bất tịnh bất khả đắc; tuyên thuyết tướng nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý giới tịnh, bất tịnh cũng bất khả đắc; tuyên thuyết tướng nhãn giới viễn ly, không viễn ly bất khả đắc; tuyên thuyết tướng nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý giới viễn ly, không viễn ly cũng bất khả đắc; tuyên thuyết tướng nhãn giới tịch tĩnh, không tịch tĩnh bất khả đắc; tuyên thuyết tướng nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý giới tịch tĩnh, không tịch tĩnh cũng bất khả đắc.

Vô số Như Lai Ứng Chánh Đẳng Giác vì chúng Đại Bồ-tát tuyên thuyết tướng sắc giới thường, vô thường bất khả đắc; tuyên thuyết tướng thanh, hương, vị, xúc, pháp giới thường, vô thường cũng bất khả đắc; tuyên thuyết tướng sắc giới vui, không vui bất khả đắc; tuyên thuyết tướng thanh, hương, vị, xúc, pháp giới vui, không vui cũng bất khả đắc; tuyên thuyết tướng sắc giới ngã, vô ngã bất khả đắc; tuyên thuyết tướng thanh, hương, vị, xúc, pháp giới ngã, vô ngã cũng bất khả đắc; tuyên thuyết tướng sắc giới tịnh, bất tịnh bất khả đắc; tuyên thuyết tướng thanh, hương, vị, xúc, pháp giới tịnh, bất tịnh cũng bất khả đắc; tuyên thuyết tướng sắc giới viễn ly, không viễn ly bất khả đắc; tuyên thuyết tướng thanh, hương, vị, xúc, pháp giới viễn ly, không viễn ly cũng bất khả đắc; tuyên thuyết tướng sắc giới tịch tĩnh, không tịch tĩnh bất khả đắc; tuyên thuyết tướng thanh, hương, vị, xúc, pháp giới tịch tĩnh, không tịch tĩnh cũng bất khả đắc.

Vô số Như Lai Ứng Chánh Đẳng Giác vì chúng Đại Bồ-tát tuyên thuyết tướng nhãn thức giới thường, vô thường bất khả đắc; tuyên thuyết tướng nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý thức giới thường, vô thường cũng bất khả đắc; tuyên thuyết tướng nhãn thức giới vui, không vui bất khả đắc; tuyên thuyết tướng nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý thức giới vui, không vui cũng bất khả đắc; tuyên thuyết tướng nhãn thức giới ngã, vô ngã bất khả đắc; tuyên thuyết tướng nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý thức giới ngã, vô ngã cũng bất khả đắc; tuyên thuyết tướng nhãn thức giới tịnh, bất tịnh bất khả đắc; tuyên thuyết tướng nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý thức giới tịnh, bất tịnh cũng bất khả đắc; tuyên thuyết tướng nhãn thức giới viễn ly, không viễn ly bất khả đắc; tuyên thuyết tướng nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý thức giới viễn ly, không viễn ly cũng bất khả đắc; tuyên thuyết tướng nhãn thức giới tịch tĩnh, không tịch tĩnh bất khả đắc; tuyên thuyết tướng nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý thức giới tịch tĩnh, không tịch tĩnh cũng bất khả đắc.

Vô số Như Lai Ứng Chánh Đẳng Giác vì chúng Đại Bồ-tát tuyên thuyết tướng nhãn xúc thường, vô thường bất khả đắc; tuyên thuyết tướng nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xúc thường, vô thường cũng bất khả đắc; tuyên thuyết tướng nhãn xúc vui, không vui bất khả đắc; tuyên thuyết tướng nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xúc vui, không vui cũng bất khả đắc; tuyên thuyết tướng nhãn xúc ngã, vô ngã bất khả đắc; tuyên thuyết tướng nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xúc ngã, vô ngã cũng bất khả đắc; tuyên thuyết tướng nhãn xúc tịnh, bất tịnh bất khả đắc; tuyên thuyết tướng nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xúc tịnh, bất tịnh cũng bất khả đắc; tuyên thuyết tướng nhãn xúc viễn ly, không viễn ly bất khả đắc; tuyên thuyết tướng nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xúc viễn ly, không viễn ly cũng bất khả đắc; tuyên thuyết tướng nhãn xúc tịch tĩnh, không tịch tĩnh bất khả đắc; tuyên thuyết tướng nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xúc tịch tĩnh, không tịch tĩnh cũng bất khả đắc.

Vô số Như Lai Ứng Chánh Đẳng Giác vì chúng Đại Bồ-tát tuyên thuyết tướng các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra thường, vô thường bất khả đắc; tuyên thuyết tướng nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xúc làm duyên sanh ra các thọ thường, vô thường cũng bất khả đắc; tuyên thuyết tướng các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra vui, không vui bất khả đắc; tuyên thuyết tướng nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xúc làm duyên sanh ra các thọ vui, không vui cũng bất khả đắc; tuyên thuyết tướng các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra ngã, vô ngã bất khả đắc; tuyên thuyết tướng nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xúc làm duyên sanh ra các thọ ngã, vô ngã cũng bất khả đắc; tuyên thuyết tướng các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra tịnh, bất tịnh bất khả đắc; tuyên thuyết tướng nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xúc làm duyên sanh ra các thọ tịnh, bất tịnh cũng bất khả đắc; tuyên thuyết tướng các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra viễn ly, không viễn ly bất khả đắc; tuyên thuyết tướng nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xúc làm duyên sanh ra các thọ viễn ly, không viễn ly cũng bất khả đắc; tuyên thuyết tướng các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra tịch tĩnh, không tịch tĩnh bất khả đắc; tuyên thuyết tướng nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xúc làm duyên sanh ra các thọ tịch tĩnh, không tịch tĩnh cũng bất khả đắc.

Vô số Như Lai Ứng Chánh Đẳng Giác vì chúng Đại Bồ-tát tuyên thuyết tướng địa giới thường, vô thường bất khả đắc; tuyên thuyết tướng thủy, hỏa, phong, không, thức giới thường, vô thường cũng bất khả đắc; tuyên thuyết tướng địa giới vui, không vui bất khả đắc; tuyên thuyết tướng thủy, hỏa, phong, không, thức giới vui, không vui cũng bất khả đắc; tuyên thuyết tướng địa giới ngã, vô ngã bất khả đắc; tuyên thuyết tướng thủy, hỏa, phong, không, thức giới ngã, vô ngã cũng bất khả đắc; tuyên thuyết tướng địa giới tịnh, bất tịnh bất khả đắc; tuyên thuyết tướng thủy, hỏa, phong, không, thức giới tịnh, bất tịnh cũng bất khả đắc; tuyên thuyết tướng địa giới viễn ly, không viễn ly bất khả đắc; tuyên thuyết tướng thủy, hỏa, phong, không, thức giới viễn ly, không viễn ly cũng bất khả đắc; tuyên thuyết tướng địa giới tịch tĩnh, không tịch tĩnh bất khả đắc; tuyên thuyết tướng thủy, hỏa, phong, không, thức giới tịch tĩnh, không tịch tĩnh cũng bất khả đắc.

Vô số Như Lai Ứng Chánh Đẳng Giác vì chúng Đại Bồ-tát tuyên thuyết tướng nhân duyên thường, vô thường bất khả đắc; tuyên thuyết tướng đẳng vô gián duyên, sở duyên duyên, tăng thượng duyên thường, vô thường cũng bất khả đắc; tuyên thuyết tướng nhân duyên vui, không vui bất khả đắc; tuyên thuyết tướng đẳng vô gián duyên, sở duyên duyên, tăng thượng duyên vui, không vui cũng bất khả đắc; tuyên thuyết tướng nhân duyên ngã, vô ngã bất khả đắc; tuyên thuyết tướng đẳng vô gián duyên, sở duyên duyên, tăng thượng duyên ngã, vô ngã cũng bất khả đắc; tuyên thuyết tướng nhân duyên tịnh, bất tịnh bất khả đắc; tuyên thuyết tướng đẳng vô gián duyên, sở duyên duyên, tăng thượng duyên tịnh, bất tịnh cũng bất khả đắc; tuyên thuyết tướng nhân duyên viễn ly, không viễn ly bất khả đắc; tuyên thuyết tướng đẳng vô gián duyên, sở duyên duyên, tăng thượng duyên viễn ly, không viễn ly cũng bất khả đắc; tuyên thuyết tướng nhân duyên tịch tĩnh, không tịch tĩnh bất khả đắc; tuyên thuyết tướng đẳng vô gián duyên, sở duyên duyên, tăng thượng duyên tịch tĩnh, không tịch tĩnh cũng bất khả đắc.

Vô số Như Lai Ứng Chánh Đẳng Giác vì chúng Đại Bồ-tát tuyên thuyết tướng vô minh thường, vô thường bất khả đắc; tuyên thuyết tướng hành, thức, danh sắc, lục xứ, xúc, thọ, ái, thủ, hữu, sanh, lão tử thường, vô thường cũng bất khả đắc; tuyên thuyết tướng vô minh vui, không vui bất khả đắc; tuyên thuyết tướng hành, thức, danh sắc, lục xứ, xúc, thọ, ái, thủ, hữu, sanh, lão tử vui, không vui cũng bất khả đắc; tuyên thuyết tướng vô minh ngã, vô ngã bất khả đắc; tuyên thuyết tướng hành, thức, danh sắc, lục xứ, xúc, thọ, ái, thủ, hữu, sanh, lão tử ngã, vô ngã cũng bất khả đắc; tuyên thuyết tướng vô minh tịnh, bất tịnh bất khả đắc; tuyên thuyết tướng hành, thức, danh sắc, lục xứ, xúc, thọ, ái, thủ, hữu, sanh, lão tử tịnh, bất tịnh cũng bất khả đắc; tuyên thuyết tướng vô minh viễn ly, không viễn ly bất khả đắc; tuyên thuyết tướng hành, thức, danh sắc, lục xứ, xúc, thọ, ái, thủ, hữu, sanh, lão tử viễn ly, không viễn ly cũng bất khả đắc; tuyên thuyết tướng vô minh tịch tĩnh, không tịch tĩnh bất khả đắc; tuyên thuyết tướng hành, thức, danh sắc, lục xứ, xúc, thọ, ái, thủ, hữu, sanh, lão tử tịch tĩnh, không tịch tĩnh cũng bất khả đắc.

Vô số Như Lai Ứng Chánh Đẳng Giác vì chúng Đại Bồ-tát tuyên thuyết nhiều loại pháp môn sai biệt có, không có.

Nhờ thần lực của Phật, lại thấy hằng hà sa… thế giới ở phương Đông, có vô số Như Lai Ứng Chánh Đẳng Giác vì muốn lợi ích cho các Bồ-tát nên nhiều ức kiếp không nhập Niết-bàn, ai chưa phát tâm Vô thượng Bồ-đề thì làm cho họ phát tâm. Ai đã phát tâm Vô thượng Bồ-đề rồi thì làm cho vĩnh viễn không thối chưyển. Nếu ai đối với quả vị Vô thượng Chánh đẳng Bồ-đề không thối chuyển thì làm cho họ viên mãn trí nhất thiết trí.

Vô số Như Lai Ứng Chánh Đẳng Giác vì muốn lợi ích cho các Thanh văn, nên trải qua nhiều kiếp an trụ phương tiện giáo hóa. Ai chưa phát tâm, giáo hóa khiến cho phát tâm. Ai đã phát tâm rồi, làm cho siêng năng tu hành. Ai đã tu hành rồi thì giúp họ mau chứng quả A-la-hán.

Vô số Như Lai Ứng Chánh Đẳng Giác vì muốn lợi ích cho các Độc giác, nên trải qua nhiều kiếp an trụ phương tiện giáo hóa. Ai chưa phát tâm, giáo hóa khiến cho phát tâm. Ai đã phát tâm rồi, làm cho siêng năng tu hành. Ai đã tu hành rồi thì giúp họ chứng đắc Độc giác Bồ-đề.

Vô số Như Lai Ứng Chánh Đẳng Giác vì muốn lợi ích các hữu tình, nên trải qua nhiều kiếp an trụ phương tiện giáo hóa, làm cho vô lượng hằng hà sa các hữu tình, tùy theo chủng tánh của họ được nhập Niết-bàn, hoặc vô lượng hằng hà sa các hữu tình thoát hẳn nỗi khổ nơi đường ác, được hưởng vui ở cõi trời, người.

Vô số Như Lai Ứng Chánh Đẳng Giác dùng sức thần thông, qua vô lượng vô biên thế giới khác, bằng phương tiện thiện xảo làm lợi ích an lạc vô lượng hữu tình.

Xá-lợi Tử thấy việc như vậy vui mừng hớn hở, liền bạch Phật:

- Bạch Thế Tôn! Thật kỳ lạ. Bạch Thiện Thệ! Thật hy hữu. Thế Tôn thành tựu sức đại thần thông như vậy, khiến cho chúng con được thấy vô lượng hằng hà sa… thế giới ở phương Đông, có vô số chúng Đại Bồ-tát hành hạnh Bồ-tát nhiều cách khác nhau. Vô số Như Lai Ứng Chánh Đẳng Giác dùng nhiều phương tiện làm lợi ích hữu tình.

Bạch Thế Tôn! Thật kỳ lạ. Bạch Thiện Thệ! Thật hy hữu. Chư Phật thành tựu diệu pháp rộng lớn, làm cho Bồ-tát phát tâm cầu đến sự thành tựu diệu pháp rộng lớn của chư Phật. Đó là quả vị Vô thượng Chánh đẳng Bồ-đề.

Thế Tôn bảo Xá-lợi Tử:

- Đúng vậy! Đúng vậy! Đúng như lời thầy nói. Chư Phật thành tựu diệu pháp rộng lớn, có thể giúp Bồ-tát phát tâm cầu sự thành tựu diệu pháp rộng lớn của chư Phật. Đó là quả vị Vô thượng Chánh đẳng Bồ-đề. Do đây nên tu viên mãn tư lương, mau chóng chứng đắc trí nhất thiết trí.

Xá-lợi Tử và đại chúng nhờ thần lực Phật, lại thấy vô lượng hằng hà sa… thế giới ở phương Nam, có vô số Bồ-tát ngồi tòa Bồ-đề, cho đến vô số Bồ-tát chiến thắng vô lượng thiên ma oán địch, khiến chúng thối lui, tan rã, chứng đắc quả vị Vô thượng Chánh đẳng Bồ-đề.

Nhờ thần lực Phật, lại thấy vô lượng hằng hà sa… thế giới ở phương Nam, có vô số Như Lai Ứng Chánh Đẳng Giác vì chúng Đại Bồ-tát tuyên thuyết tướng sắc uẩn thường, vô thường bất khả đắc; tuyên thuyết tướng thọ, tưởng, hành, thức uẩn thường, vô thường cũng bất khả đắc. Cho đến vô số Như Lai Ứng Chánh Đẳng Giác dùng sức thần thông đến vô lượng, vô biên thế giới, bằng phương tiện khéo léo làm lợi ích an lạc cho vô lượng hữu tình.

Xá-lợi Tử thấy việc như vậy vui mừng hớn hở, liền bạch Phật:

- Bạch Thế Tôn! Thật kỳ lạ. Bạch Thiện Thệ! Thật hy hữu. Thế Tôn thành tựu sức đại thần thông như vậy, khiến chúng con được thấy vô lượng hằng hà sa… thế giới ở phương Nam, có vô số chúng Đại Bồ-tát hành hạnh Bồ-tát nhiều cách khác nhau. Vô số Như Lai Ứng Chánh Đẳng Giác dùng nhiều phương tiện làm lợi ích hữu tình.

Bạch Thế Tôn! Thật kỳ lạ. Bạch Thiện Thệ! Thật hy hữu. Chư Phật thành tựu diệu pháp rộng lớn, khiến cho Bồ-tát phát tâm cầu đến sự thành tựu diệu pháp rộng lớn của chư Phật. Đó là quả vị Vô thượng Chánh đẳng Bồ-đề.

Thế Tôn bảo Xá-lợi Tử:

- Đúng vậy! Đúng vậy! Đúng như lời thầy nói. Chư Phật thành tựu diệu pháp rộng lớn, khiến cho Bồ-tát phát tâm cầu sự thành tựu diệu pháp rộng lớn của chư Phật. Đó là quả vị Vô thượng Chánh đẳng Bồ-đề. Do đây nên tu viên mãn tư lương, mau chóng chứng đắc trí nhất thiết trí.

Xá-lợi Tử và đại chúng nhờ thần lực Phật, lại thấy vô lượng hằng hà sa… thế giới ở phương Tây, có vô số Bồ-tát ngồi tòa Bồ-đề, cho đến vô số Bồ-tát chiến thắng vô lượng thiên ma oán địch, khiến chúng thối lui, tan rã, chứng đắc quả vị Vô thượng Chánh đẳng Bồ-đề.

Nhờ thần lực Phật, lại thấy vô lượng hằng hà sa… thế giới ở phương Tây, có vô số Như Lai Ứng Chánh Đẳng Giác vì chúng Đại Bồ-tát tuyên thuyết tướng sắc uẩn thường, vô thường bất khả đắc; tuyên thuyết tướng thọ, tưởng, hành, thức uẩn thường, vô thường cũng bất khả đắc. Cho đến vô số Như Lai Ứng Chánh Đẳng Giác dùng sức thần thông đến vô lượng, vô biên thế giới, bằng phương tiện khéo léo làm lợi ích an lạc cho vô lượng hữu tình.

Xá-lợi Tử thấy việc như vậy vui mừng hớn hở, liền bạch Phật:

- Bạch Thế Tôn! Thật kỳ lạ. Bạch Thiện Thệ! Thật hy hữu. Thế Tôn thành tựu sức đại thần thông như vậy, khiến chúng con thấy được vô lượng hằng hà sa… thế giới ở phương Tây, có vô số chúng Đại Bồ-tát hành hạnh Bồ-tát nhiều cách khác nhau. Vô số Như Lai Ứng Chánh Đẳng Giác dùng nhiều phương tiện làm lợi ích hữu tình.

Bạch Thế Tôn! Thật kỳ lạ. Bạch Thiện Thệ! Thật hy hữu. Chư Phật thành tựu diệu pháp rộng lớn, khiến cho Bồ-tát phát tâm cầu đến sự thành tựu diệu pháp rộng lớn của chư Phật. Đó là quả vị Vô thượng Chánh đẳng Bồ-đề.

Thế Tôn bảo Xá-lợi Tử:

- Đúng vậy! Đúng vậy! Đúng như lời thầy nói. Chư Phật thành tựu diệu pháp rộng lớn, khiến cho Bồ-tát phát tâm cầu sự thành tựu diệu pháp rộng lớn của chư Phật. Đó là quả vị Vô thượng Chánh đẳng Bồ-đề. Do đây nên tu viên mãn tư lương, mau chóng chứng đắc trí nhất thiết trí.

Xá-lợi Tử và đại chúng nhờ thần lực Phật, lại thấy vô lượng hằng hà sa… thế giới ở phương Bắc, có vô số Bồ-tát ngồi tòa Bồ-đề, cho đến vô số Bồ-tát chiến thắng vô lượng thiên ma oán địch, khiến chúng thối lui, tan rã, chứng đắc quả vị Vô thượng Chánh đẳng Bồ-đề.

Nhờ thần lực Phật, lại thấy vô lượng hằng hà sa… thế giới ở phương Bắc, có vô số Như Lai Ứng Chánh Đẳng Giác vì chúng Đại Bồ-tát tuyên thuyết tướng sắc uẩn thường, vô thường bất khả đắc; tuyên thuyết tướng thọ, tưởng, hành, thức uẩn thường, vô thường cũng bất khả đắc. Cho đến vô số Như Lai Ứng Chánh Đẳng Giác dùng sức thần thông đến vô lượng, vô biên thế giới, bằng phương tiện khéo léo làm lợi ích an lạc cho vô lượng hữu tình.

Xá-lợi Tử thấy việc như vậy vui mừng hớn hở, liền bạch Phật:

- Bạch Thế Tôn! Thật kỳ lạ. Bạch Thiện Thệ! Thật hy hữu. Thế Tôn thành tựu sức đại thần thông như vậy, khiến chúng con được thấy vô lượng hằng hà sa… thế giới ở phương Bắc, có vô số chúng Đại Bồ-tát hành hạnh Bồ-tát nhiều cách khác nhau. Vô số Như Lai Ứng Chánh Đẳng Giác dùng nhiều phương tiện làm lợi ích hữu tình.

Bạch Thế Tôn! Thật kỳ lạ. Bạch Thiện Thệ! Thật hy hữu. Chư Phật thành tựu diệu pháp rộng lớn, khiến cho Bồ-tát phát tâm cầu đến sự thành tựu diệu pháp rộng lớn của chư Phật. Đó là quả vị Vô thượng Chánh đẳng Bồ-đề.

Thế Tôn bảo Xá-lợi Tử:

- Đúng vậy! Đúng vậy! Đúng như lời thầy nói. Chư Phật thành tựu diệu pháp rộng lớn, khiến cho Bồ-tát phát tâm cầu sự thành tựu diệu pháp rộng lớn của chư Phật. Đó là quả vị Vô thượng Chánh đẳng Bồ-đề. Do đây nên tu viên mãn tư lương, mau chóng chứng đắc trí nhất thiết trí.

Xá-lợi Tử và đại chúng nhờ thần lực Phật, lại thấy vô lượng hằng hà sa… thế giới ở phương Đông nam, có vô số Bồ-tát ngồi tòa Bồ-đề, cho đến vô số Bồ-tát chiến thắng vô lượng thiên ma oán địch, khiến chúng thối lui, tan rã, chứng đắc quả vị Vô thượng Chánh đẳng Bồ-đề.

Nhờ thần lực Phật, lại thấy vô lượng hằng hà sa… thế giới ở phương Đông nam, có vô số Như Lai Ứng Chánh Đẳng Giác vì chúng Đại Bồ-tát tuyên thuyết tướng sắc uẩn thường, vô thường bất khả đắc; tuyên thuyết tướng thọ, tưởng, hành, thức uẩn thường, vô thường cũng bất khả đắc. Cho đến vô số Như Lai Ứng Chánh Đẳng Giác dùng sức thần thông đến vô lượng, vô biên thế giới, bằng phương tiện khéo léo làm lợi ích an lạc cho vô lượng hữu tình.

Xá-lợi Tử thấy việc như vậy vui mừng hớn hở, liền bạch Phật:

- Bạch Thế Tôn! Thật kỳ lạ. Bạch Thiện Thệ! Thật hy hữu. Thế Tôn thành tựu sức đại thần thông như vậy, khiến chúng con thấy được vô lượng hằng hà sa… thế giới ở phương Đông nam, có vô số chúng Đại Bồ-tát hành hạnh Bồ-tát nhiều cách khác nhau. Vô số Như Lai Ứng Chánh Đẳng Giác dùng nhiều phương tiện làm lợi ích hữu tình.

Bạch Thế Tôn! Thật kỳ lạ. Bạch Thiện Thệ! Thật hy hữu. Chư Phật thành tựu diệu pháp rộng lớn, khiến cho Bồ-tát phát tâm cầu đến sự thành tựu diệu pháp rộng lớn của chư Phật. Đó là quả vị Vô thượng Chánh đẳng Bồ-đề.

Thế Tôn bảo Xá-lợi Tử:

- Đúng vậy! Đúng vậy! Đúng như lời thầy nói. Chư Phật thành tựu diệu pháp rộng lớn, khiến cho Bồ-tát phát tâm cầu sự thành tựu diệu pháp rộng lớn của chư Phật. Đó là quả vị Vô thượng Chánh đẳng Bồ-đề. Do đây nên tu viên mãn tư lương, mau chóng chứng đắc trí nhất thiết trí.

Xá-lợi Tử và đại chúng nhờ thần lực Phật, lại thấy vô lượng hằng hà sa… thế giới ở phương Tây nam, có vô số Bồ-tát ngồi tòa Bồ-đề, cho đến vô số Bồ-tát chiến thắng vô lượng thiên ma oán địch, khiến chúng thối lui, tan rã, chứng đắc quả vị Vô thượng Chánh đẳng Bồ-đề.

Nhờ thần lực Phật, lại thấy vô lượng hằng hà sa… thế giới ở phương Tây nam, có vô số Như Lai Ứng Chánh Đẳng Giác vì chúng Đại Bồ-tát tuyên thuyết tướng sắc uẩn thường, vô thường bất khả đắc; tuyên thuyết tướng thọ, tưởng, hành, thức uẩn thường, vô thường cũng bất khả đắc. Cho đến vô số Như Lai Ứng Chánh Đẳng Giác dùng sức thần thông đến vô lượng, vô biên thế giới, bằng phương tiện khéo léo làm lợi ích an lạc cho vô lượng hữu tình.

Xá-lợi Tử thấy việc như vậy vui mừng hớn hở, liền bạch Phật:

- Bạch Thế Tôn! Thật kỳ lạ. Bạch Thiện Thệ! Thật hy hữu. Thế Tôn thành tựu sức đại thần thông như vậy, khiến chúng con thấy được vô lượng hằng hà sa… thế giới ở phương Tây nam, có vô số chúng Đại Bồ-tát hành hạnh Bồ-tát nhiều cách khác nhau. Vô số Như Lai Ứng Chánh Đẳng Giác dùng nhiều phương tiện làm lợi ích hữu tình.

Bạch Thế Tôn! Thật kỳ lạ. Bạch Thiện Thệ! Thật hy hữu. Chư Phật thành tựu diệu pháp rộng lớn, khiến cho Bồ-tát phát tâm cầu đến sự thành tựu diệu pháp rộng lớn của chư Phật. Đó là quả vị Vô thượng Chánh đẳng Bồ-đề.

Thế Tôn bảo Xá-lợi Tử:

- Đúng vậy! Đúng vậy! Đúng như lời thầy nói. Chư Phật thành tựu diệu pháp rộng lớn, khiến cho Bồ-tát phát tâm cầu sự thành tựu diệu pháp rộng lớn của chư Phật. Đó là quả vị Vô thượng Chánh đẳng Bồ-đề. Do đây nên tu viên mãn tư lương, mau chóng chứng đắc trí nhất thiết trí.

Xá-lợi Tử và đại chúng nhờ thần lực Phật, lại thấy vô lượng hằng hà sa… thế giới ở phương Tây bắc, có vô số Bồ-tát ngồi tòa Bồ-đề, cho đến vô số Bồ-tát chiến thắng vô lượng thiên ma oán địch, khiến chúng thối lui, tan rã, chứng đắc quả vị Vô thượng Chánh đẳng Bồ-đề.

Nhờ thần lực Phật, lại thấy vô lượng hằng hà sa… thế giới ở phương Tây bắc, có vô số Như Lai Ứng Chánh Đẳng Giác vì chúng Đại Bồ-tát tuyên thuyết tướng sắc uẩn thường, vô thường bất khả đắc; tuyên thuyết tướng thọ, tưởng, hành, thức uẩn thường, vô thường cũng bất khả đắc. Cho đến vô số Như Lai Ứng Chánh Đẳng Giác dùng sức thần thông đến vô lượng, vô biên thế giới, bằng phương tiện khéo léo làm lợi ích an lạc cho vô lượng hữu tình.

Xá-lợi Tử thấy việc như vậy vui mừng hớn hở, liền bạch Phật:

- Bạch Thế Tôn! Thật kỳ lạ. Bạch Thiện Thệ! Thật hy hữu. Thế Tôn thành tựu sức đại thần thông như vậy, khiến chúng con thấy được vô lượng hằng hà sa… thế giới ở phương Tây bắc, có vô số chúng Đại Bồ-tát hành hạnh Bồ-tát nhiều cách khác nhau. Vô số Như Lai Ứng Chánh Đẳng Giác dùng nhiều phương tiện làm lợi ích hữu tình.

Bạch Thế Tôn! Thật kỳ lạ. Bạch Thiện Thệ! Thật hy hữu. Chư Phật thành tựu diệu pháp rộng lớn, khiến cho Bồ-tát phát tâm cầu đến sự thành tựu diệu pháp rộng lớn của chư Phật. Đó là quả vị Vô thượng Chánh đẳng Bồ-đề.

Thế Tôn bảo Xá-lợi Tử:

- Đúng vậy! Đúng vậy! Đúng như lời thầy nói. Chư Phật thành tựu diệu pháp rộng lớn, khiến cho Bồ-tát phát tâm cầu sự thành tựu diệu pháp rộng lớn của chư Phật. Đó là quả vị Vô thượng Chánh đẳng Bồ-đề. Do đây nên tu viên mãn tư lương, mau chóng chứng đắc trí nhất thiết trí.

Xá-lợi Tử và đại chúng nhờ thần lực Phật, lại thấy vô lượng hằng hà sa… thế giới ở phương Đông bắc, có vô số Bồ-tát ngồi tòa Bồ-đề, cho đến vô số Bồ-tát chiến thắng vô lượng thiên ma oán địch, khiến chúng thối lui, tan rã, chứng đắc quả vị Vô thượng Chánh đẳng Bồ-đề.

Nhờ thần lực Phật, lại thấy vô lượng hằng hà sa… thế giới ở phương Đông bắc, có vô số Như Lai Ứng Chánh Đẳng Giác vì chúng Đại Bồ-tát tuyên thuyết tướng sắc uẩn thường, vô thường bất khả đắc; tuyên thuyết tướng thọ, tưởng, hành, thức uẩn thường, vô thường cũng bất khả đắc. Cho đến vô số Như Lai Ứng Chánh Đẳng Giác dùng sức thần thông đến vô lượng, vô biên thế giới, bằng phương tiện khéo léo làm lợi ích an lạc cho vô lượng hữu tình.

Xá-lợi Tử thấy việc như vậy vui mừng hớn hở, liền bạch Phật:

- Bạch Thế Tôn! Thật kỳ lạ. Bạch Thiện Thệ! Thật hy hữu. Thế Tôn thành tựu sức đại thần thông như vậy, khiến chúng con thấy được vô lượng hằng hà sa… thế giới ở phương Đông bắc, có vô số chúng Đại Bồ-tát hành hạnh Bồ-tát nhiều cách khác nhau. Vô số Như Lai Ứng Chánh Đẳng Giác dùng nhiều phương tiện làm lợi ích hữu tình.

Bạch Thế Tôn! Thật kỳ lạ. Bạch Thiện Thệ! Thật hy hữu. Chư Phật thành tựu diệu pháp rộng lớn, khiến cho Bồ-tát phát tâm cầu đến sự thành tựu diệu pháp rộng lớn của chư Phật. Đó là quả vị Vô thượng Chánh đẳng Bồ-đề.

Thế Tôn bảo Xá-lợi Tử:

- Đúng vậy! Đúng vậy! Đúng như lời thầy nói. Chư Phật thành tựu diệu pháp rộng lớn, khiến cho Bồ-tát phát tâm cầu sự thành tựu diệu pháp rộng lớn của chư Phật. Đó là quả vị Vô thượng Chánh đẳng Bồ-đề. Do đây nên tu viên mãn tư lương, mau chóng chứng đắc trí nhất thiết trí.

Xá-lợi Tử và đại chúng nhờ thần lực Phật, lại thấy vô lượng hằng hà sa… thế giới ở phương dưới, có vô số Bồ-tát ngồi tòa Bồ-đề, cho đến vô số Bồ-tát chiến thắng vô lượng thiên ma oán địch, khiến chúng thối lui, tan rã, chứng đắc quả vị Vô thượng Chánh đẳng Bồ-đề.

Nhờ thần lực Phật, lại thấy vô lượng hằng hà sa… thế giới ở phương dưới, có vô số Như Lai Ứng Chánh Đẳng Giác vì chúng Đại Bồ-tát tuyên thuyết tướng sắc uẩn thường, vô thường bất khả đắc; tuyên thuyết tướng thọ, tưởng, hành, thức uẩn thường, vô thường cũng bất khả đắc. Cho đến vô số Như Lai Ứng Chánh Đẳng Giác dùng sức thần thông đến vô lượng, vô biên thế giới, bằng phương tiện khéo léo làm lợi ích an lạc cho vô lượng hữu tình.

Xá-lợi Tử thấy việc như vậy vui mừng hớn hở, liền bạch Phật:

- Bạch Thế Tôn! Thật kỳ lạ. Bạch Thiện Thệ! Thật hy hữu. Thế Tôn thành tựu sức đại thần thông như vậy, khiến chúng con thấy được vô lượng hằng hà sa… thế giới ở phương dưới, có vô số chúng Đại Bồ-tát hành hạnh Bồ-tát nhiều cách khác nhau. Vô số Như Lai Ứng Chánh Đẳng Giác dùng nhiều phương tiện làm lợi ích hữu tình.

Bạch Thế Tôn! Thật kỳ lạ. Bạch Thiện Thệ! Thật hy hữu. Chư Phật thành tựu diệu pháp rộng lớn, khiến cho Bồ-tát phát tâm cầu đến sự thành tựu diệu pháp rộng lớn của chư Phật. Đó là quả vị Vô thượng Chánh đẳng Bồ-đề.

Thế Tôn bảo Xá-lợi Tử:

- Đúng vậy! Đúng vậy! Đúng như lời thầy nói. Chư Phật thành tựu diệu pháp rộng lớn, khiến cho Bồ-tát phát tâm cầu sự thành tựu diệu pháp rộng lớn của chư Phật. Đó là quả vị Vô thượng Chánh đẳng Bồ-đề. Do đây nên tu viên mãn tư lương, mau chóng chứng đắc trí nhất thiết trí.

Xá-lợi Tử và đại chúng nhờ thần lực Phật, lại thấy vô lượng hằng hà sa… thế giới ở phương trên, có vô số Bồ-tát ngồi tòa Bồ-đề, cho đến vô số Bồ-tát chiến thắng vô lượng thiên ma oán địch, khiến chúng thối lui, tan rã, chứng đắc quả vị Vô thượng Chánh đẳng Bồ-đề.

Nhờ thần lực Phật, lại thấy vô lượng hằng hà sa… thế giới ở phương trên, có vô số Như Lai Ứng Chánh Đẳng Giác vì chúng Đại Bồ-tát tuyên thuyết tướng sắc uẩn thường, vô thường bất khả đắc; tuyên thuyết tướng thọ, tưởng, hành, thức uẩn thường, vô thường cũng bất khả đắc. Cho đến vô số Như Lai Ứng Chánh Đẳng Giác dùng sức thần thông đến vô lượng, vô biên thế giới, bằng phương tiện khéo léo làm lợi ích an lạc cho vô lượng hữu tình.

Xá-lợi Tử thấy việc như vậy vui mừng hớn hở, liền bạch Phật:

- Bạch Thế Tôn! Thật kỳ lạ. Bạch Thiện Thệ! Thật hy hữu. Thế Tôn thành tựu sức đại thần thông như vậy, khiến chúng con thấy được vô lượng hằng hà sa… thế giới ở phương trên, có vô số chúng Đại Bồ-tát hành hạnh Bồ-tát nhiều cách khác nhau. Vô số Như Lai Ứng Chánh Đẳng Giác dùng nhiều phương tiện làm lợi ích hữu tình.

Bạch Thế Tôn! Thật kỳ lạ. Bạch Thiện Thệ! Thật hy hữu. Chư Phật thành tựu diệu pháp rộng lớn, khiến cho Bồ-tát phát tâm cầu đến sự thành tựu diệu pháp rộng lớn của chư Phật. Đó là quả vị Vô thượng Chánh đẳng Bồ-đề.

Thế Tôn bảo Xá-lợi Tử:

- Đúng vậy! Đúng vậy! Đúng như lời thầy nói. Chư Phật thành tựu diệu pháp rộng lớn, khiến cho Bồ-tát phát tâm cầu sự thành tựu diệu pháp rộng lớn của chư Phật. Đó là quả vị Vô thượng Chánh đẳng Bồ-đề. Do đây nên tu viên mãn tư lương, mau chóng chứng đắc trí nhất thiết trí.

Xá-lợi Tử liền bạch Phật:

- Bạch Thế Tôn! Nếu có ai muốn được ở cõi người tăng thượng, không động chuyển nên tu thiện nghiệp, chiêu cảm sự thù thắng kia như vua Chuyển luân. Nếu có ai muốn được ở cõi trời tăng thượng, không động chuyển, nên tu thiện nghiệp, chiêu cảm sự thù thắng kia như trời Đế Thích. Nếu ai muốn tuổi thọ lâu dài, không động chuyển, nên tu định thù thắng kia, như sanh ở Phi tưởng phi phi tưởng xứ. Như vậy, nếu chúng Đại Bồ-tát muốn làm ruộng phước chơn tịnh đệ nhất ở thế gian, làm đại pháp sư ở ba ngàn đại thiên thế giới, và làm Như Lai Ứng Chánh Đẳng Giác, thì nên quyết phát tâm cầu trí nhất thiết.

Bấy giờ, Phật dạy Xá-lợi Tử:

- Đúng vậy! Đúng vậy! Đúng như lời thầy nói. Nếu ai quyết phát tâm cầu trí nhất thiết, thì người đó chắc chắn sẽ làm ruộng phước chơn tịnh đệ nhất ở thế gian, làm đại pháp sư ở ba ngàn đại thiên thế giới và làm Như Lai Ứng Chánh Đẳng Giác, mang lại lợi ích an lạc cho tất cả hữu tình.

 

   Quyển thứ 582

Hết

Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
facebook youtube google-plus linkedin twitter blog
Nguyện đem công đức này, trang nghiêm Phật Tịnh Độ, trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu khổ ba đường,
nếu có người thấy nghe, đều phát lòng Bồ Đề, hết một báo thân này, sinh qua cõi Cực Lạc.

May the Merit and virtue,accrued from this work, adorn the Buddhas pureland,
Repay the four great kindnesses above, andrelieve the suffering of those on the three paths below,
may those who see or hear of these efforts generates Bodhi Mind, spend their lives devoted to the Buddha Dharma,
the Land of Ultimate Bliss.

Quang Duc Buddhist Welfare Association of Victoria
Tu Viện Quảng Đức | Quang Duc Monastery
Senior Venerable Thich Tam Phuong | Senior Venerable Thich Nguyen Tang
Address: Quang Duc Monastery, 105 Lynch Road, Fawkner, Vic.3060 Australia
Tel: 61.03.9357 3544 ; Fax: 61.03.9357 3600
Website: http://www.quangduc.com ; http://www.tuvienquangduc.com.au (old)
Xin gửi Xin gửi bài mới và ý kiến đóng góp đến Ban Biên Tập qua địa chỉ:
quangduc@quangduc.com , tvquangduc@bigpond.com
KHÁCH VIẾNG THĂM
50,000,000