Tu Viện Quảng Đức105 Lynch Rd, Fawkner, Vic 3060. Australia. Tel: 9357 3544. quangduc@quangduc.com* Viện Chủ: HT Tâm Phương, Trụ Trì: TT Nguyên Tạng   

Quyển 358: Phẩm Đa Vấn Bất Nhị 08

15/07/201519:46(Xem: 11587)
Quyển 358: Phẩm Đa Vấn Bất Nhị 08

Tập 07

 Quyển 358

Phẩm Đa Vấn Bất Nhị 08
Bản dịch của HT Thích Trí Nghiêm
Diễn đọc: Cư Sĩ Chánh Trí


 

 

- Bạch Thế Tôn! Thế nào là tướng thật tế của bố thí Ba-la-mật-đa, thế nào là tướng thật tế của tịnh giới, an nhẫn, tinh tấn, tịnh lự, Bát-nhã Ba-la-mật-đa để các Đại Bồ-tát rõ biết như thật mà tu học, để đối với tất cả pháp, rõ biết như thật tướng tóm lược, quảng diễn?

Này Thiện Hiện! Không có giới hạn của bố thí Ba-la-mật-đa, đó là tướng thật tế của bố thí Ba-la-mật-đa; không có giới hạn của tịnh giới cho đến Bát-nhã Ba-la-mật-đa, đó là tướng thật tế của tịnh giới cho đến Bát-nhã Ba-la-mật-đa, các Đại Bồ-tát rõ biết như thật mà tu học, để đối với tất cả pháp, rõ biết như thật tướng tóm lược, quảng diễn.

Bạch Thế Tôn! Thế nào là tướng thật tế của pháp không nội, thế nào là tướng thật tế của pháp không ngoại, pháp không nội ngoại, pháp không không, pháp không lớn, pháp không thắng nghĩa, pháp không hữu vi, pháp không vô vi, pháp không rốt ráo, pháp không không biên giới, pháp không tản mạn, pháp không không đổi khác, pháp không bản tánh, pháp không tự tướng, pháp không cộng tướng, pháp không tất cả pháp, pháp không chẳng thể nắm bắt được, pháp không không tánh, pháp không tự tánh, pháp không không tánh tự tánh để các Đại Bồ-tát rõ biết như thật mà tu học, để đối với tất cả pháp, rõ biết như thật tướng tóm lược, quảng diễn?

Này Thiện Hiện! Không có giới hạn của pháp không nội, đó gọi là tướng thật tế pháp không nội; không có giới hạn của pháp không ngoại cho đến pháp không không tánh tự tánh, đó gọi là tướng thật tế của pháp không ngoại cho đến pháp không không tánh tự tánh, các Đại Bồ-tát rõ biết như thật mà tu học, để đối với tất cả pháp, rõ biết như thật tướng tóm lược, quảng diễn.

Bạch Thế Tôn! Thế nào là tướng thật tế của chơn như, thế nào là tướng thật tế của pháp giới, pháp tánh, tánh chẳng hư vọng, tánh chẳng đổi khác, tánh bình đẳng, tánh ly sanh, pháp định, pháp trụ, thật tế, cảnh giới hư không, cảnh giới bất tư nghì để các Đại Bồ-tát rõ biết như thật mà tu học, để đối với tất cả pháp, rõ biết như thật tướng tóm lược, quảng diễn?

Này Thiện Hiện! Không có giới hạn của chơn như, đó là tướng thật tế của chơn như; không có giới hạn của pháp giới cho đến cảnh giới bất tư nghì, đó là tướng thật tế của pháp giới cho đến cảnh giới bất tư nghì, các Đại Bồ-tát rõ biết như thật mà tu học, để đối với tất cả pháp, rõ biết như thật tướng tóm lược, quảng diễn.

Bạch Thế Tôn! Thế nào là tướng thật tế của Thánh đế khổ, thế nào là tướng thật tế của Thánh đế tập, diệt, đạo để các Đại Bồ-tát rõ biết như thật mà tu học, để đối với tất cả pháp, rõ biết như thật tướng tóm lược, quảng diễn?

Này Thiện Hiện! Không có giới hạn của Thánh đế khổ, đó là tướng thật tế của thánh đế khổ; không có giới hạn của Thánh đế tập, diệt, đạo, đó là tướng thật tế của thánh đế tập, diệt, đạo, các Đại Bồ-tát rõ biết như thật mà tu học, để đối với tất cả pháp, rõ biết như thật tướng tóm lược, quảng diễn.

Bạch Thế Tôn! Thế nào là tướng thật tế của bốn tịnh lự, thế nào là tướng thật tế của bốn vô lượng, bốn định vô sắc để các Đại Bồ-tát rõ biết như thật mà tu học, để đối với tất cả pháp, rõ biết như thật tướng tóm lược, quảng diễn?

Này Thiện Hiện! Không có giới hạn của bốn tịnh lự, đó là tướng thật tế của bốn tịnh lự; không có giới hạn của bốn vô lượng, bốn định vô sắc, đó gọi là tướng thật tế của bốn vô lượng, bốn định vô sắc, các Đại Bồ-tát rõ biết như thật mà tu học để đối với tất cả pháp, rõ biết như thật tướng tóm lược, quảng diễn.

Bạch Thế Tôn! Thế nào là tướng thật tế của tám giải thoát, thế nào là tướng thật tế của tám thắng xứ, chín định thứ đệ, mười biến xứ để các Đại Bồ-tát rõ biết như thật mà tu học, để đối với tất cả pháp, rõ biết như thật tướng tóm lược, quảng diễn?

Này Thiện Hiện! Không có giới hạn của tám giải thoát, đó là tướng thật tế của tám giải thoát; không có giới hạn của tám thắng xứ, chín định thứ đệ, mười biến xứ, đó gọi là tướng thật tế của tám thắng xứ, chín định thứ đệ, mười biến xứ, các Đại Bồ-tát rõ biết như thật mà tu học, để đối với tất cả pháp, rõ biết như thật tướng tóm lược, quảng diễn.

Bạch Thế Tôn! Thế nào là tướng thật tế của bốn niệm trụ, thế nào là tướng thật tế của bốn chánh đoạn, bốn thần tức, năm căn, năm lực, bảy chi đẳng giác, tám chi thánh đạo để các Đại Bồ-tát rõ biết như thật mà tu học, để đối với tất cả pháp, rõ biết như thật tướng tóm lược, quảng diễn?

Này Thiện Hiện! Không có giới hạn của bốn niệm trụ, đó là tướng thật tế của bốn niệm trụ; không có giới hạn của bốn chánh đoạn cho đến tám chi thánh đạo, đó là tướng thật tế của bốn chánh đoạn cho đến tám chi thánh đạo, các Đại Bồ-tát rõ biết như thật mà tu học, để đối với tất cả pháp, rõ biết như thật tướng tóm lược, quảng diễn.

Bạch Thế Tôn! Thế nào là tướng thật tế của pháp môn giải thoát không, thế nào là tướng thật tế của pháp môn giải thoát vô tướng, vô nguyện để các Đại Bồ-tát rõ biết như thật mà tu học, để đối với tất cả pháp, rõ biết như thật tướng tóm lược, quảng diễn?

Này Thiện Hiện! Không có giới hạn của pháp môn giải thoát không, đó là tướng thật tế của pháp môn giải thoát không; không có giới hạn của pháp môn giải thoát vô tướng, vô nguyện, đó là tướng thật tế của pháp môn giải thoát vô tướng, vô nguyện, các Đại Bồ-tát rõ biết như thật mà tu học, để đối với tất cả pháp, rõ biết như thật tướng tóm lược, quảng diễn.

Bạch Thế Tôn! Thế nào là tướng thật tế của năm loại mắt, thế nào là tướng thật tế của sáu phép thần thông để các Đại Bồ-tát rõ biết như thật mà tu học, để đối với tất cả pháp, rõ biết như thật tướng tóm lược, quảng diễn?

Này Thiện Hiện! Không có giới hạn của năm loại mắt, đó là tướng thật tế của năm loại mắt; không có giới hạn của sáu phép thần thông, đó là tướng thật tế của sáu phép thần thông, các Đại Bồ-tát rõ biết như thật mà tu học, để đối với tất cả pháp, rõ biết như thật tướng tóm lược, quảng diễn.

Bạch Thế Tôn! Thế nào là tướng thật tế của mười lực Phật, thế nào là tướng thật tế của bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, mười tám pháp Phật bất cộng để các Đại Bồ-tát rõ biết như thật mà tu học, để đối với tất cả pháp, rõ biết như thật tướng tóm lược, quảng diễn?

Này Thiện Hiện! Không có giới hạn của mười lực Phật, đó là tướng thật tế của mười lực Phật; không có giới hạn của bốn điều không sợ cho đến mười tám pháp Phật bất cộng, đó là tướng thật tế của bốn điều không sợ cho đến mười tám pháp Phật bất cộng, các Đại Bồ-tát rõ biết như thật mà tu học, để đối với tất cả pháp, rõ biết như thật tướng tóm lược, quảng diễn.

Bạch Thế Tôn! Thế nào là tướng thật tế của pháp không quên mất, thế nào là tướng thật tế của tánh luôn luôn xả để các Đại Bồ-tát rõ biết như thật mà tu học, để đối với tất cả pháp, rõ biết như thật tướng tóm lược, quảng diễn?

Này Thiện Hiện! Không có giới hạn của pháp không quên mất, đó là tướng thật tế của pháp không quên mất; không có giới hạn của tánh luôn luôn xả, đó gọi là tướng thật tế của tánh luôn luôn xả, các Đại Bồ-tát rõ biết như thật mà tu học, để đối với tất cả pháp, rõ biết như thật tướng tóm lược, quảng diễn.

Bạch Thế Tôn! Thế nào là tướng thật tế của trí nhất thiết, thế nào là tướng thật tế của trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng để các Đại Bồ-tát rõ biết như thật mà tu học, để đối với tất cả pháp, rõ biết như thật tướng tóm lược, quảng diễn?

Này Thiện Hiện! Không có giới hạn của trí nhất thiết, đó là tướng thật tế của trí nhất thiết; không có giới hạn của trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng, đó là tướng thật tế của trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng, các Đại Bồ-tát rõ biết như thật mà tu học, để đối với tất cả pháp, rõ biết như thật tướng tóm lược, quảng diễn.

Bạch Thế Tôn! Thế nào là tướng thật tế của tất cả pháp môn Đà-la-ni, thế nào là tướng thật tế của tất cả pháp môn Tam-ma-địa để các Đại Bồ-tát rõ biết như thật mà tu học, để đối với tất cả pháp, rõ biết như thật tướng tóm lược, quảng diễn?

Này Thiện Hiện! Không có giới hạn của tất cả pháp môn Đà-la-ni, đó là tướng thật tế của tất cả pháp môn Đà-la-ni; không có giới hạn của tất cả pháp môn Tam-ma-địa, đó là tướng thật tế của tất cả pháp môn Tam-ma-địa, các Đại Bồ-tát rõ biết như thật mà tu học, để đối với tất cả pháp, rõ biết như thật tướng tóm lược, quảng diễn.

Bạch Thế Tôn! Thế nào là tướng thật tế của quả Dự lưu, thế nào là tướng thật tế của quả Nhất lai, Bất hoàn, A-la-hán để các Đại Bồ-tát rõ biết như thật mà tu học, để đối với tất cả pháp, rõ biết như thật tướng tóm lược, quảng diễn?

Này Thiện Hiện! Không có giới hạn của quả Dự lưu, đó là tướng thật tế của quả Dự lưu; không có giới hạn của quả Nhất lai, Bất hoàn, A-la-hán, đó là tướng thật tế của quả Nhất lai, Bất hoàn, A-la-hán, các Đại Bồ-tát rõ biết như thật mà tu học, để đối với tất cả pháp, rõ biết như thật tướng tóm lược, quảng diễn.

Bạch Thế Tôn! Thế nào là tướng thật tế của quả vị Độc giác để các Đại Bồ-tát rõ biết như thật mà tu học, để đối với tất cả pháp, rõ biết như thật tướng tóm lược, quảng diễn?

Này Thiện Hiện! Không có giới hạn của quả vị Độc giác, đó là tướng thật tế của quả vị Độc giác, các Đại Bồ-tát rõ biết như thật mà tu học, để đối với tất cả pháp, rõ biết như thật tướng tóm lược, quảng diễn.

Bạch Thế Tôn! Thế nào là tướng thật tế của tất cả hạnh Đại Bồ-tát để các Đại Bồ-tát rõ biết như thật mà tu học, để đối với tất cả pháp, rõ biết như thật tướng tóm lược, quảng diễn?

Này Thiện Hiện! Không có giới hạn của tất cả hạnh Đại Bồ-tát, đó là tướng thật tế của tất cả hạnh Đại Bồ-tát, các Đại Bồ-tát rõ biết như thật mà tu học, để đối với tất cả pháp, rõ biết như thật tướng tóm lược, quảng diễn.

Bạch Thế Tôn! Thế nào là tướng thật tế của quả vị giác ngộ cao tột của chư Phật để các Đại Bồ-tát rõ biết như thật mà tu học, để đối với tất cả pháp, rõ biết như thật tướng tóm lược, quảng diễn?

Này Thiện Hiện! Không có giới hạn của quả vị giác ngộ cao tột của chư Phật, đó là tướng thật tế của quả vị giác ngộ cao tột của chư Phật, các Đại Bồ-tát rõ biết như thật mà tu học, để đối với tất cả pháp, rõ biết như thật tướng tóm lược, quảng diễn.

Này Thiện Hiện! Nếu Đại Bồ-tát rõ biết như thật tướng pháp giới của sắc; rõ biết như thật tướng pháp giới của thọ, tưởng, hành, thức, thì Đại Bồ-tát ấy, đối với tất cả pháp, rõ biết như thật tướng tóm lược, quảng diễn.

Này Thiện Hiện! Nếu Đại Bồ-tát rõ biết như thật tướng pháp giới của nhãn xứ; rõ biết như thật tướng pháp giới của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ, thì Đại Bồ-tát ấy, đối với tất cả pháp, rõ biết như thật tướng tóm lược, quảng diễn.

Này Thiện Hiện! Nếu Đại Bồ-tát rõ biết như thật tướng pháp giới của sắc xứ; rõ biết như thật tướng pháp giới của thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ, thì Đại Bồ-tát ấy, đối với tất cả pháp, rõ biết như thật tướng tóm lược, quảng diễn.

Này Thiện Hiện! Nếu Đại Bồ-tát rõ biết như thật tướng pháp giới của nhãn giới; rõ biết như thật tướng pháp giới của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý giới, thì Đại Bồ-tát ấy, đối với tất cả pháp, rõ biết như thật tướng tóm lược, quảng diễn.

Này Thiện Hiện! Nếu Đại Bồ-tát rõ biết như thật tướng pháp giới của sắc giới; rõ biết như thật tướng pháp giới của thanh, hương, vị, xúc, pháp giới, thì Đại Bồ-tát ấy, đối với tất cả pháp, rõ biết như thật tướng tóm lược, quảng diễn.

Này Thiện Hiện! Nếu Đại Bồ-tát rõ biết như thật tướng pháp giới của nhãn thức giới; rõ biết như thật tướng pháp giới của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý thức giới, thì Đại Bồ-tát ấy, đối với tất cả pháp, rõ biết như thật tướng tóm lược, quảng diễn.

Này Thiện Hiện! Nếu Đại Bồ-tát rõ biết như thật tướng pháp giới của nhãn xúc; rõ biết như thật tướng pháp giới của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xúc, thì Đại Bồ-tát ấy, đối với tất cả pháp, rõ biết như thật tướng tóm lược, quảng diễn.

Này Thiện Hiện! Nếu Đại Bồ-tát rõ biết như thật tướng pháp giới của các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra; rõ biết như thật tướng pháp giới của các thọ do nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xúc làm duyên sanh ra, thì Đại Bồ-tát ấy, đối với tất cả pháp, rõ biết như thật tướng tóm lược, quảng diễn.

Này Thiện Hiện! Nếu Đại Bồ-tát rõ biết như thật tướng pháp giới của địa giới; rõ biết như thật tướng pháp giới của thủy, hỏa, phong, không, thức giới, thì Đại Bồ-tát ấy, đối với tất cả pháp, rõ biết như thật tướng tóm lược, quảng diễn.

Này Thiện Hiện! Nếu Đại Bồ-tát rõ biết như thật tướng pháp giới của vô minh; rõ biết như thật tướng pháp giới của hành, thức, danh sắc, lục xứ, xúc, thọ, ái, thủ, hữu, sanh, lão tử, sầu, than, khổ, ưu, não thì Đại Bồ-tát ấy, đối với tất cả pháp, rõ biết như thật tướng tóm lược, quảng diễn.

Này Thiện Hiện! Nếu Đại Bồ-tát rõ biết như thật tướng pháp giới của bố thí Ba-la-mật-đa; rõ biết như thật tướng pháp giới của tịnh giới, an nhẫn, tinh tấn, tịnh lự, Bát-nhã Ba-la-mật-đa, thì Đại Bồ-tát ấy, đối với tất cả pháp, rõ biết như thật tướng tóm lược, quảng diễn.

Này Thiện Hiện! Nếu Đại Bồ-tát rõ biết như thật tướng pháp giới của pháp không nội; rõ biết như thật tướng pháp giới của pháp không ngoại, pháp không nội ngoại, pháp không không, pháp không lớn, pháp không thắng nghĩa, pháp không hữu vi, pháp không vô vi, pháp không rốt ráo, pháp không không biên giới, pháp không tản mạn, pháp không không đổi khác, pháp không bản tánh, pháp không tự tướng, pháp không cộng tướng, pháp không tất cả pháp, pháp không chẳng thể nắm bắt được, pháp không không tánh, pháp không tự tánh, pháp không không tánh tự tánh, thì Đại Bồ-tát ấy, đối với tất cả pháp, rõ biết như thật tướng tóm lược, quảng diễn.

Này Thiện Hiện! Nếu Đại Bồ-tát rõ biết như thật tướng pháp giới của chơn như; rõ biết như thật tướng pháp giới của pháp giới, pháp tánh, tánh chẳng hư vọng, tánh chẳng đổi khác, tánh bình đẳng, tánh ly sanh, định pháp, trụ pháp, thật tế, cảnh giới hư không, cảnh giới bất tư nghì, thì Đại Bồ-tát ấy, đối với tất cả pháp, rõ biết như thật tướng tóm lược, quảng diễn.

Này Thiện Hiện! Nếu Đại Bồ-tát rõ biết như thật tướng pháp giới của Thánh đế khổ; rõ biết như thật tướng pháp giới của Thánh đế tập, diệt, đạo, thì Đại Bồ-tát ấy, đối với tất cả pháp, rõ biết như thật tướng tóm lược, quảng diễn.

Này Thiện Hiện! Nếu Đại Bồ-tát rõ biết như thật tướng pháp giới của bốn tịnh lự; rõ biết như thật tướng pháp giới của bốn vô lượng, bốn định vô sắc, thì Đại Bồ-tát ấy, đối với tất cả pháp, rõ biết như thật tướng tóm lược, quảng diễn.

Này Thiện Hiện! Nếu Đại Bồ-tát rõ biết như thật tướng pháp giới của tám giải thoát; rõ biết như thật tướng pháp giới của tám thắng xứ, chín định thứ đệ, mười biến xứ, thì Đại Bồ-tát ấy, đối với tất cả pháp, rõ biết như thật tướng tóm lược, quảng diễn.

Này Thiện Hiện! Nếu Đại Bồ-tát rõ biết như thật tướng pháp giới của bốn niệm trụ; rõ biết như thật tướng pháp giới của bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn, năm lực, bảy chi đẳng giác, tám chi thánh đạo, thì Đại Bồ-tát ấy, đối với tất cả pháp, rõ biết như thật tướng tóm lược, quảng diễn.

Này Thiện Hiện! Nếu Đại Bồ-tát rõ biết như thật tướng pháp giới của pháp môn giải thoát không; rõ biết như thật tướng pháp giới của pháp môn giải thoát vô tướng, vô nguyện, thì Đại Bồ-tát ấy, đối với tất cả pháp, rõ biết như thật tướng tóm lược, quảng diễn.

Này Thiện Hiện! Nếu Đại Bồ-tát rõ biết như thật tướng pháp giới của năm loại mắt; rõ biết như thật tướng pháp giới của sáu phép thần thông, thì Đại Bồ-tát ấy, đối với tất cả pháp, rõ biết như thật tướng tóm lược, quảng diễn.

Này Thiện Hiện! Nếu Đại Bồ-tát rõ biết như thật tướng pháp giới của mười lực Phật; rõ biết như thật tướng pháp giới của bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, mười tám pháp Phật bất cộng, thì Đại Bồ-tát ấy, đối với tất cả pháp, rõ biết như thật tướng tóm lược, quảng diễn.

Này Thiện Hiện! Nếu Đại Bồ-tát rõ biết như thật tướng pháp giới của pháp không quên mất; rõ biết như thật tướng pháp giới của tánh luôn luôn xả, thì Đại Bồ-tát ấy, đối với tất cả pháp, rõ biết như thật tướng tóm lược, quảng diễn.

Này Thiện Hiện! Nếu Đại Bồ-tát rõ biết như thật tướng pháp giới của trí nhất thiết; rõ biết như thật tướng pháp giới của trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng, thì Đại Bồ-tát ấy, đối với tất cả pháp, rõ biết như thật tướng tóm lược, quảng diễn.

Này Thiện Hiện! Nếu Đại Bồ-tát rõ biết như thật tướng pháp giới của tất cả pháp môn Đà-la-ni; rõ biết như thật tướng pháp giới của tất cả pháp môn Tam-ma-địa, thì Đại Bồ-tát ấy, đối với tất cả pháp, rõ biết như thật tướng tóm lược, quảng diễn.

Này Thiện Hiện! Nếu Đại Bồ-tát rõ biết như thật tướng pháp giới của quả Dự lưu; rõ biết như thật tướng pháp giới của quả Nhất lai, Bất hoàn, A-la-hán, thì Đại Bồ-tát ấy, đối với tất cả pháp, rõ biết như thật tướng tóm lược, quảng diễn.

Này Thiện Hiện! Nếu Đại Bồ-tát rõ biết như thật tướng pháp giới của quả vị Độc giác, thì Đại Bồ-tát ấy, đối với tất cả pháp, rõ biết như thật tướng tóm lược, quảng diễn.

Này Thiện Hiện! Nếu Đại Bồ-tát rõ biết như thật tướng pháp giới của tất cả hạnh Đại Bồ-tát, thì Đại Bồ-tát ấy, đối với tất cả pháp, rõ biết như thật tướng tóm lược, quảng diễn.

Này Thiện Hiện! Nếu Đại Bồ-tát rõ biết như thật tướng pháp giới của quả vị giác ngộ cao tột của chư Phật, thì Đại Bồ-tát ấy, đối với tất cả pháp, rõ biết như thật tướng tóm lược, quảng diễn.

Lúc bấy giờ, cụ thọ Thiện Hiện bạch Phật:

- Bạch Thế Tôn! Thế nào là tướng pháp giới của sắc, thế nào là tướng pháp giới của thọ, tưởng, hành, thức để các Đại Bồ-tát rõ biết như thật mà tu học, để đối với tất cả pháp, rõ biết như thật tướng tóm lược, quảng diễn?

Phật dạy:

- Thiện Hiện! Cảnh giới hư không thuộc lĩnh vực của sắc, đó là pháp giới của sắc; pháp giới của sắc này không đoạn, không diệt, không phân biệt mà có thể an lập, đó là tướng pháp giới của sắc; cảnh giới hư không thuộc lĩnh vực của thọ, tưởng, hành, thức, đó là pháp giới của thọ, tưởng, hành, thức; pháp giới của thọ, tưởng, hành, thức này cũng không đoạn, không diệt, không phân biệt mà có thể an lập, đó là tướng pháp giới của thọ, tưởng, hành, thức, các Đại Bồ-tát rõ biết như thật, cần phải tu học để đối với tất cả pháp, rõ biết như thật tướng tóm lược, quảng diễn.

Bạch Thế Tôn! Thế nào là tướng pháp giới của nhãn xứ, thế nào là tướng pháp giới của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ để các Đại Bồ-tát rõ biết như thật mà tu học, để đối với tất cả pháp, rõ biết như thật tướng tóm lược, quảng diễn?

Này Thiện Hiện! Cảnh giới hư không thuộc lĩnh vực của nhãn xứ, đó là pháp giới của nhãn xứ; pháp giới của nhãn xứ này không đoạn, không diệt, không phân biệt mà có thể an lập, đó là tướng pháp giới của nhãn xứ; cảnh giới hư không thuộc lĩnh vực của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ; đó là pháp giới của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ; pháp giới của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ này cũng không đoạn, không diệt, không phân biệt mà có thể an lập, đó là tướng pháp giới của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ, các Đại Bồ-tát rõ biết như thật, cần phải tu học để đối với tất cả pháp, rõ biết như thật tướng tóm lược, quảng diễn.

Bạch Thế Tôn! Thế nào là tướng pháp giới của sắc xứ, thế nào là tướng pháp giới của thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ để các Đại Bồ-tát rõ biết như thật mà tu học, để đối với tất cả pháp, rõ biết như thật tướng tóm lược, quảng diễn?

Này Thiện Hiện! Cảnh giới hư không thuộc lĩnh vực của sắc xứ, đó là pháp giới của sắc xứ; pháp giới của sắc xứ này không đoạn, không diệt, không phân biệt mà có thể an lập, đó là tướng pháp giới của sắc xứ; cảnh giới hư không thuộc lĩnh vực của thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ, đó là pháp giới của thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ; pháp giới của thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ này cũng không đoạn, không diệt, không phân biệt mà có thể an lập, đó là tướng pháp giới của thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ, các Đại Bồ-tát rõ biết như thật, cần phải tu học để đối với tất cả pháp, rõ biết như thật tướng tóm lược, quảng diễn.

Bạch Thế Tôn! Thế nào là tướng pháp giới của nhãn giới, thế nào là tướng pháp giới của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý giới, để các Đại Bồ-tát rõ biết như thật mà tu học, để đối với tất cả pháp, rõ biết như thật tướng tóm lược, quảng diễn?

Này Thiện Hiện! Cảnh giới hư không thuộc lĩnh vực của nhãn giới, đó là pháp giới của nhãn giới; pháp giới của nhãn giới này không đoạn, không diệt, không phân biệt mà có thể an lập, đó là tướng pháp giới của nhãn giới; cảnh giới hư không thuộc lĩnh vực của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý giới, đó là pháp giới của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý giới; pháp giới của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý giới này cũng không đoạn, không diệt, không phân biệt mà có thể an lập, đó là tướng pháp giới của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý giới, các Đại Bồ-tát rõ biết như thật, cần phải tu học để đối với tất cả pháp, rõ biết như thật tướng tóm lược, quảng diễn.

Bạch Thế Tôn! Thế nào là tướng pháp giới của sắc giới, thế nào là tướng pháp giới của thanh, hương, vị, xúc, pháp giới để các Đại Bồ-tát rõ biết như thật mà tu học, để đối với tất cả pháp, rõ biết như thật tướng tóm lược, quảng diễn?

Này Thiện Hiện! Cảnh giới hư không thuộc lĩnh vực của sắc giới, đó là pháp giới của sắc giới; pháp giới của sắc giới này không đoạn, không diệt, không phân biệt mà có thể an lập, đó là tướng pháp giới của sắc giới; cảnh giới hư không thuộc lĩnh vực của thanh, hương, vị, xúc, pháp giới đó là pháp giới của thanh, hương, vị, xúc, pháp giới; pháp giới của thanh, hương, vị, xúc, pháp giới này cũng không đoạn, không diệt, không phân biệt mà có thể an lập, đó là tướng pháp giới của thanh, hương, vị, xúc, pháp giới, các Đại Bồ-tát rõ biết như thật, cần phải tu học để đối với tất cả pháp, rõ biết như thật tướng tóm lược, quảng diễn.

Bạch Thế Tôn! Thế nào là tướng pháp giới của nhãn thức giới, thế nào là tướng pháp giới của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý thức giới để các Đại Bồ-tát rõ biết như thật mà tu học, để đối với tất cả pháp, rõ biết như thật tướng tóm lược, quảng diễn?

Này Thiện Hiện! Cảnh giới hư không thuộc lĩnh vực của nhãn thức giới, đó là pháp giới của nhãn thức giới; pháp giới của nhãn thức giới này không đoạn, không diệt, không phân biệt mà có thể an lập, đó là tướng pháp giới của nhãn thức giới; cảnh giới hư không thuộc lĩnh vực của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý thức giới, đó là pháp giới của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý thức giới; pháp giới của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý thức giới này cũng không đoạn, không diệt, không phân biệt mà có thể an lập, đó là tướng pháp giới của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý thức giới, các Đại Bồ-tát rõ biết như thật, cần phải tu học để đối với tất cả pháp, rõ biết như thật tướng tóm lược, quảng diễn.

Bạch Thế Tôn! Thế nào là tướng pháp giới của nhãn xúc, thế nào là tướng pháp giới của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xúc để các Đại Bồ-tát rõ biết như thật mà tu học, để đối với tất cả pháp, rõ biết như thật tướng tóm lược, quảng diễn?

Này Thiện Hiện! Cảnh giới hư không thuộc lĩnh vực của nhãn xúc, đó là pháp giới của nhãn xúc; pháp giới của nhãn xúc này không đoạn, không diệt, không phân biệt mà có thể an lập, đó là tướng pháp giới của nhãn xúc; cảnh giới hư không thuộc lĩnh vực của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xúc, đó là pháp giới của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xúc; pháp giới của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xúc này cũng không đoạn, không diệt, không phân biệt mà có thể an lập, đó là tướng pháp giới của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xúc, các Đại Bồ-tát rõ biết như thật, cần phải tu học để đối với tất cả pháp, rõ biết như thật tướng tóm lược, quảng diễn.

Bạch Thế Tôn! Thế nào là tướng pháp giới của các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra, thế nào là tướng pháp giới của các thọ do nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xúc làm duyên sanh ra để các Đại Bồ-tát rõ biết như thật mà tu học, để đối với tất cả pháp, rõ biết như thật tướng tóm lược, quảng diễn?

Này Thiện Hiện! Cảnh giới hư không thuộc lĩnh vực của các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra, đó là pháp giới của các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra; pháp giới của các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra này không đoạn, không diệt, không phân biệt mà có thể an lập, đó là tướng pháp giới của các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra; cảnh giới hư không thuộc lĩnh vực của các thọ do nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xúc làm duyên sanh ra, đó là pháp giới của các thọ do nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xúc làm duyên sanh ra; pháp giới của các thọ do nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xúc làm duyên sanh ra này cũng không đoạn, không diệt, không phân biệt mà có thể an lập, đó là tướng pháp giới của các thọ do nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xúc làm duyên sanh ra, các Đại Bồ-tát rõ biết như thật, cần phải tu học để đối với tất cả pháp, rõ biết như thật tướng tóm lược, quảng diễn.

Bạch Thế Tôn! Thế nào là tướng pháp giới của địa giới, thế nào là tướng pháp giới của thủy, hỏa, phong, không, thức giới để các Đại Bồ-tát rõ biết như thật mà tu học, để đối với tất cả pháp, rõ biết như thật tướng tóm lược, quảng diễn?

Này Thiện Hiện! Cảnh giới hư không thuộc lĩnh vực của địa giới, đó là pháp giới của địa giới; pháp giới của địa giới này không đoạn, không diệt, không phân biệt mà có thể an lập, đó là tướng pháp giới của địa giới; cảnh giới hư không thuộc lĩnh vực của thủy, hỏa, phong, không, thức giới, đó là pháp giới của thủy, hỏa, phong, không, thức giới; pháp giới của thủy, hỏa, phong, không, thức giới này cũng không đoạn, không diệt, không phân biệt mà có thể an lập, đó là tướng pháp giới của thủy, hỏa, phong, không, thức giới, các Đại Bồ-tát rõ biết như thật, cần phải tu học để đối với tất cả pháp, rõ biết như thật tướng tóm lược, quảng diễn.

Bạch Thế Tôn! Thế nào là tướng pháp giới của vô minh, thế nào là tướng pháp giới của hành, thức, danh sắc, lục xứ, xúc, thọ, ái, thủ, hữu, sanh, lão tử, sầu, than, khổ, ưu, não để các Đại Bồ-tát rõ biết như thật mà tu học, để đối với tất cả pháp, rõ biết như thật tướng tóm lược, quảng diễn?

Này Thiện Hiện! Cảnh giới hư không thuộc lĩnh vực của vô minh, đó là pháp giới của vô minh; pháp giới của vô minh này không đoạn, không diệt, không phân biệt mà có thể an lập, đó là tướng pháp giới của vô minh; cảnh giới hư không thuộc lĩnh vực của hành cho đến lão tử, sầu, than, khổ, ưu, não, đó là pháp giới của hành cho đến lão tử, sầu, than, khổ, ưu, não; pháp giới của hành cho đến lão tử, sầu, than, khổ, ưu, não này cũng không đoạn, không diệt, không phân biệt mà có thể an lập, đó là tướng pháp giới của hành cho đến lão tử, sầu, than, khổ, ưu, não, các Đại Bồ-tát rõ biết như thật, cần phải tu học để đối với tất cả pháp, rõ biết như thật tướng tóm lược, quảng diễn.

Bạch Thế Tôn! Thế nào là tướng pháp giới của bố thí Ba-la-mật-đa, thế nào là tướng pháp giới của tịnh giới, an nhẫn, tinh tấn, tịnh lự, Bát-nhã Ba-la-mật-đa để các Đại Bồ-tát rõ biết như thật mà tu học, để đối với tất cả pháp, rõ biết như thật tướng tóm lược, quảng diễn?

Này Thiện Hiện! Cảnh giới hư không thuộc lĩnh vực của bố thí Ba-la-mật-đa, đó là pháp giới của bố thí Ba-la-mật-đa; pháp giới của bố thí Ba-la-mật-đa này không đoạn, không diệt, không phân biệt mà có thể an lập, đó là tướng pháp giới của bố thí Ba-la-mật-đa; cảnh giới hư không thuộc lĩnh vực của tịnh giới cho đến Bát-nhã Ba-la-mật-đa, đó là pháp giới của tịnh giới cho đến Bát-nhã Ba-la-mật-đa; pháp giới của tịnh giới cho đến Bát-nhã Ba-la-mật-đa này cũng không đoạn, không diệt, không phân biệt mà có thể an lập, đó là tướng pháp giới của tịnh giới cho đến Bát-nhã Ba-la-mật-đa, các Đại Bồ-tát rõ biết như thật, cần phải tu học để đối với tất cả pháp, rõ biết như thật tướng tóm lược, quảng diễn.

Bạch Thế Tôn! Thế nào là tướng pháp giới của pháp không nội, thế nào là tướng pháp giới của pháp không ngoại, pháp không nội ngoại, pháp không không, pháp không lớn, pháp không thắng nghĩa, pháp không hữu vi, pháp không vô vi, pháp không rốt ráo, pháp không không biên giới, pháp không tản mạn, pháp không không đổi khác, pháp không bản tánh, pháp không tự tướng, pháp không cộng tướng, pháp không tất cả pháp, pháp không chẳng thể nắm bắt được, pháp không không tánh, pháp không tự tánh, pháp không không tánh tự tánh để các Đại Bồ-tát rõ biết như thật mà tu học, để đối với tất cả pháp, rõ biết như thật tướng tóm lược, quảng diễn?

Này Thiện Hiện! Cảnh giới hư không thuộc lĩnh vực của pháp không nội, đó là pháp giới của pháp không nội; pháp giới của pháp không nội này không đoạn, không diệt, không phân biệt mà có thể an lập, đó là tướng pháp giới của pháp không nội; cảnh giới hư không thuộc lĩnh vực của pháp không ngoại cho đến pháp không không tánh tự tánh, đó là pháp giới của pháp không ngoại cho đến pháp không không tánh tự tánh; pháp giới của pháp không ngoại cho đến pháp không không tánh tự tánh này cũng không đoạn, không diệt, không phân biệt mà có thể an lập, đó là tướng pháp giới của pháp không ngoại cho đến pháp không không tánh tự tánh, các Đại Bồ-tát rõ biết như thật, cần phải tu học để đối với tất cả pháp, rõ biết như thật tướng tóm lược, quảng diễn.

Bạch Thế Tôn! Thế nào là tướng pháp giới của chơn như, thế nào là tướng pháp giới của pháp giới, pháp tánh, tánh chẳng hư vọng, tánh chẳng đổi khác, tánh bình đẳng, tánh ly sanh, pháp định, pháp trụ, thật tế, cảnh giới hư không, cảnh giới bất tư nghì để các Đại Bồ-tát rõ biết như thật mà tu học, để đối với tất cả pháp, rõ biết như thật tướng tóm lược, quảng diễn?

Này Thiện Hiện! Cảnh giới hư không thuộc lĩnh vực của chơn như, đó là pháp giới của chơn như; pháp giới của chơn như này không đoạn, không diệt, không phân biệt mà có thể an lập, đó là tướng pháp giới của chơn như; cảnh giới hư không thuộc lĩnh vực của pháp giới cho đến cảnh giới bất tư nghì, đó là pháp giới của pháp giới cho đến cảnh giới bất tư nghì; pháp giới của pháp giới cho đến cảnh giới bất tư nghì này cũng không đoạn, không diệt, không phân biệt mà có thể an lập, đó là tướng pháp giới của pháp giới cho đến cảnh giới bất tư nghì, các Đại Bồ-tát rõ biết như thật, cần phải tu học để đối với tất cả pháp, rõ biết như thật tướng tóm lược, quảng diễn.

Bạch Thế Tôn! Thế nào là tướng pháp giới của Thánh đế khổ, thế nào là tướng pháp giới của Thánh đế tập, diệt, đạo để các Đại Bồ-tát rõ biết như thật mà tu học, để đối với tất cả pháp, rõ biết như thật tướng tóm lược, quảng diễn?

Này Thiện Hiện! Cảnh giới hư không thuộc lĩnh vực của Thánh đế khổ, đó là pháp giới của Thánh đế khổ; pháp giới của Thánh đế khổ này không đoạn, không diệt, không phân biệt mà có thể an lập, đó là tướng pháp giới của Thánh đế khổ; cảnh giới hư không thuộc lĩnh vực của Thánh đế tập, diệt, đạo, đó là pháp giới của Thánh đế tập, diệt, đạo; pháp giới của Thánh đế tập, diệt, đạo này cũng không đoạn, không diệt, không phân biệt mà có thể an lập, đó là tướng pháp giới của Thánh đế tập, diệt, đạo, các Đại Bồ-tát rõ biết như thật, cần phải tu học để đối với tất cả pháp, rõ biết như thật tướng tóm lược, quảng diễn.

Bạch Thế Tôn! Thế nào là tướng pháp giới của bốn tịnh lự, thế nào là tướng pháp giới của bốn vô lượng, bốn định vô sắc để các Đại Bồ-tát rõ biết như thật mà tu học, để đối với tất cả pháp, rõ biết như thật tướng tóm lược, quảng diễn?

Này Thiện Hiện! Cảnh giới hư không thuộc lĩnh vực của bốn tịnh lự, đó là pháp giới của bốn tịnh lự; pháp giới của bốn tịnh lự này không đoạn, không diệt, không phân biệt mà có thể an lập, đó là tướng pháp giới của bốn tịnh lự; cảnh giới hư không thuộc lĩnh vực của bốn vô lượng, bốn định vô sắc, đó là pháp giới của bốn vô lượng, bốn định vô sắc; pháp giới của bốn vô lượng, bốn định vô sắc này cũng không đoạn, không diệt, không phân biệt mà có thể an lập, đó là tướng pháp giới của bốn vô lượng, bốn định vô sắc, các Đại Bồ-tát rõ biết như thật, cần phải tu học để đối với tất cả pháp, rõ biết như thật tướng tóm lược, quảng diễn.

Bạch Thế Tôn! Thế nào là tướng pháp giới của tám giải thoát, thế nào là tướng pháp giới của tám thắng xứ, chín định thứ đệ, mười biến xứ để các Đại Bồ-tát rõ biết như thật mà tu học, để đối với tất cả pháp, rõ biết như thật tướng tóm lược, quảng diễn?

Này Thiện Hiện! Cảnh giới hư không thuộc lĩnh vực của tám giải thoát, đó là pháp giới của tám giải thoát; pháp giới của tám giải thoát này không đoạn, không diệt, không phân biệt mà có thể an lập, đó là tướng pháp giới của tám giải thoát; cảnh giới hư không thuộc lĩnh vực của tám thắng xứ, chín định thứ đệ, mười biến xứ, đó là pháp giới của tám thắng xứ, chín định thứ đệ, mười biến xứ; pháp giới của tám thắng xứ, chín định thứ đệ, mười biến xứ này cũng không đoạn, không diệt, không phân biệt mà có thể an lập, đó là tướng pháp giới của tám thắng xứ, chín định thứ đệ, mười biến xứ, các Đại Bồ-tát rõ biết như thật, cần phải tu học để đối với tất cả pháp, rõ biết như thật tướng tóm lược, quảng diễn.

Bạch Thế Tôn! Thế nào là tướng pháp giới của bốn niệm trụ, thế nào là tướng pháp giới của bốn chánh đoạn, bốn thần tức, năm căn, năm lực, bảy chi đẳng giác, tám chi thánh đạo để các Đại Bồ-tát rõ biết như thật mà tu học, để đối với tất cả pháp, rõ biết như thật tướng tóm lược, quảng diễn?

Này Thiện Hiện! Cảnh giới hư không thuộc lĩnh vực của bốn niệm trụ, đó là pháp giới của bốn niệm trụ; pháp giới của bốn niệm trụ này không đoạn, không diệt, không phân biệt mà có thể an lập, đó là tướng pháp giới của bốn niệm trụ; cảnh giới hư không thuộc lĩnh vực của bốn chánh đoạn cho đến tám chi thánh đạo, đó là pháp giới của bốn chánh đoạn cho đến tám chi thánh đạo; pháp giới của bốn chánh đoạn cho đến tám chi thánh đạo này cũng không đoạn, không diệt, không phân biệt mà có thể an lập, đó là tướng pháp giới của bốn chánh đoạn cho đến tám chi thánh đạo, các Đại Bồ-tát rõ biết như thật, cần phải tu học để đối với tất cả pháp, rõ biết như thật tướng tóm lược, quảng diễn.

Bạch Thế Tôn! Thế nào là tướng pháp giới của pháp môn giải thoát không, thế nào là tướng pháp giới của pháp môn giải thoát vô tướng, vô nguyện để các Đại Bồ-tát rõ biết như thật mà tu học, để đối với tất cả pháp, rõ biết như thật tướng tóm lược, quảng diễn?

Này Thiện Hiện! Cảnh giới hư không thuộc lĩnh vực của pháp môn giải thoát không, đó là pháp giới của pháp môn giải thoát không; pháp giới của pháp môn giải thoát không này không đoạn, không diệt, không phân biệt mà có thể an lập, đó là tướng pháp giới của pháp môn giải thoát không; cảnh giới hư không thuộc lĩnh vực của pháp môn giải thoát vô tướng, vô nguyện, đó là pháp giới của pháp môn giải thoát vô tướng, vô nguyện; pháp giới của pháp môn giải thoát vô tướng, vô nguyện này cũng không đoạn, không diệt, không phân biệt mà có thể an lập, đó là tướng pháp giới của pháp môn giải thoát vô tướng, vô nguyên, các Đại Bồ-tát rõ biết như thật, cần phải tu học để đối với tất cả pháp, rõ biết như thật tướng tóm lược, quảng diễn.

Bạch Thế Tôn! Thế nào là tướng pháp giới của năm loại mắt, thế nào là tướng pháp giới của sáu phép thần thông để các Đại Bồ-tát rõ biết như thật mà tu học, để đối với tất cả pháp, rõ biết như thật tướng tóm lược, quảng diễn?

Này Thiện Hiện! Cảnh giới hư không thuộc lĩnh vực của năm loại mắt, đó là pháp giới của năm loại mắt; pháp giới của năm loại mắt này không đoạn, không diệt, không phân biệt mà có thể an lập, đó là tướng pháp giới của năm loại mắt; cảnh giới hư không thuộc lĩnh vực của sáu phép thần thông, đó là pháp giới của sáu phép thần thông; pháp giới của sáu phép thần thông này cũng không đoạn, không diệt, không phân biệt mà có thể an lập, đó là tướng pháp giới của sáu phép thần thông các Đại Bồ-tát rõ biết như thật, cần phải tu học để đối với tất cả pháp, rõ biết như thật tướng tóm lược, quảng diễn.

Bạch Thế Tôn! Thế nào là tướng pháp giới của mười lực Phật, thế nào là tướng pháp giới của bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, mười tám pháp Phật bất cộng để các Đại Bồ-tát rõ biết như thật mà tu học, để đối với tất cả pháp, rõ biết như thật tướng tóm lược, quảng diễn?

Này Thiện Hiện! Cảnh giới hư không thuộc lĩnh vực của mười lực Phật, đó là pháp giới của mười lực Phật; pháp giới của mười lực Phật này không đoạn, không diệt, không phân biệt mà có thể an lập, đó là tướng pháp giới của mười lực Phật; cảnh giới hư không thuộc lĩnh vực của bốn điều không sợ cho đến mười tám pháp Phật bất cộng, đó là pháp giới của bốn điều không sợ cho đến mười tám pháp Phật bất cộng; pháp giới của bốn điều không sợ cho đến mười tám pháp Phật bất cộng này cũng không đoạn, không diệt, không phân biệt mà có thể an lập, đó là tướng pháp giới của bốn điều không sợ cho đến mười tám pháp Phật bất cộng, các Đại Bồ-tát rõ biết như thật, cần phải tu học để đối với tất cả pháp, rõ biết như thật tướng tóm lược, quảng diễn.

Bạch Thế Tôn! Thế nào là tướng pháp giới của pháp không quên mất, thế nào là tướng pháp giới của tánh luôn luôn xả để các Đại Bồ-tát rõ biết như thật mà tu học, để đối với tất cả pháp, rõ biết như thật tướng tóm lược, quảng diễn?

Này Thiện Hiện! Cảnh giới hư không thuộc lĩnh vực của pháp không quên mất, đó là pháp giới của pháp không quên mất; pháp giới của pháp không quên mất này không đoạn, không diệt, không phân biệt mà có thể an lập, đó là tướng pháp giới của pháp không quên mất; cảnh giới hư không thuộc lĩnh vực của tánh luôn luôn xả, đó là pháp giới của tánh luôn luôn xả; pháp giới của tánh luôn luôn xả này cũng không đoạn, không diệt, không phân biệt mà có thể an lập, đó là tướng pháp giới của tánh luôn luôn xả, các Đại Bồ-tát rõ biết như thật, cần phải tu học để đối với tất cả pháp, rõ biết như thật tướng tóm lược, quảng diễn.

Bạch Thế Tôn! Thế nào là tướng pháp giới của trí nhất thiết, thế nào là tướng pháp giới của trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng để các Đại Bồ-tát rõ biết như thật mà tu học, để đối với tất cả pháp, rõ biết như thật tướng tóm lược, quảng diễn?

Này Thiện Hiện! Cảnh giới hư không thuộc lĩnh vực của trí nhất thiết, đó là pháp giới của trí nhất thiết; pháp giới của trí nhất thiết này không đoạn, không diệt, không phân biệt mà có thể an lập, đó là tướng pháp giới của trí nhất thiết; cảnh giới hư không thuộc lĩnh vực của trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng, đó là pháp giới của trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng; pháp giới của trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng này cũng không đoạn, không diệt, không phân biệt mà có thể an lập, đó là tướng pháp giới của trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng, các Đại Bồ-tát rõ biết như thật, cần phải tu học để đối với tất cả pháp, rõ biết như thật tướng tóm lược, quảng diễn.

Bạch Thế Tôn! Thế nào là tướng pháp giới của tất cả pháp môn Đà-la-ni, thế nào là tướng pháp giới của tất cả pháp môn Tam-ma-địa để các Đại Bồ-tát rõ biết như thật mà tu học, để đối với tất cả pháp, rõ biết như thật tướng tóm lược, quảng diễn?

Này Thiện Hiện! Cảnh giới hư không thuộc lĩnh vực của tất cả pháp môn Đà-la-ni, đó là pháp giới của tất cả pháp môn Đà-la-ni; pháp giới của tất cả pháp môn Đà-la-ni này không đoạn, không diệt, không phân biệt mà có thể an lập, đó là tướng pháp giới của tất cả pháp môn Đà-la-ni; cảnh giới hư không thuộc lĩnh vực của tất cả pháp môn Tam-ma-địa, đó là pháp giới của tất cả pháp môn Tam-ma-địa; pháp giới của tất cả pháp môn Tam-ma-địa này cũng không đoạn, không diệt, không phân biệt mà có thể an lập, đó là tướng pháp giới của tất cả pháp môn Tam-ma-địa, các Đại Bồ-tát rõ biết như thật, cần phải tu học để đối với tất cả pháp, rõ biết như thật tướng tóm lược, quảng diễn.

Bạch Thế Tôn! Thế nào là tướng pháp giới của quả Dự lưu, thế nào là tướng pháp giới của quả Nhất lai, Bất hoàn, A-la-hán để các Đại Bồ-tát rõ biết như thật mà tu học, để đối với tất cả pháp, rõ biết như thật tướng tóm lược, quảng diễn?

Này Thiện Hiện! Cảnh giới hư không thuộc lĩnh vực của quả Dự lưu, đó là pháp giới của quả Dự lưu; pháp giới của quả Dự lưu này không đoạn, không diệt, không phân biệt mà có thể an lập, đó là tướng pháp giới của quả Dự lưu; cảnh giới hư không thuộc lĩnh vực của quả Nhất lai, Bất hoàn, A-la-hán, đó là pháp giới của quả Nhất lai, Bất hoàn, A-la-hán; pháp giới của quả Nhất lai, Bất hoàn, A-la-hán này cũng không đoạn, không diệt, không phân biệt mà có thể an lập, đó là tướng pháp giới của quả Nhất lai, Bất hoàn, A-la-hán, các Đại Bồ-tát rõ biết như thật, cần phải tu học để đối với tất cả pháp, rõ biết như thật tướng tóm lược, quảng diễn.

Bạch Thế Tôn! Thế nào là tướng pháp giới của quả vị Độc giác để các Đại Bồ-tát rõ biết như thật mà tu học, để đối với tất cả pháp, rõ biết như thật tướng tóm lược, quảng diễn?

Này Thiện Hiện! Cảnh giới hư không thuộc lĩnh vực của quả vị Độc giác, đó là pháp giới của quả vị Độc giác; pháp giới của quả vị Độc giác này không đoạn, không diệt, không phân biệt mà có thể an lập, đó là tướng pháp giới của quả vị Độc giác, các Đại Bồ-tát rõ biết như thật, cần phải tu học để đối với tất cả pháp, rõ biết như thật tướng tóm lược, quảng diễn.

Bạch Thế Tôn! Thế nào là tướng pháp giới của tất cả hạnh Đại Bồ-tát để các Đại Bồ-tát rõ biết như thật mà tu học, để đối với tất cả pháp, rõ biết như thật tướng tóm lược, quảng diễn?

Này Thiện Hiện! Cảnh giới hư không thuộc lĩnh vực của tất cả hạnh Đại Bồ-tát, đó là pháp giới của tất cả hạnh Đại Bồ-tát; pháp giới của tất cả hạnh Đại Bồ-tát này không đoạn, không diệt, không phân biệt mà có thể an lập, đó là tướng pháp giới của tất cả hạnh Đại Bồ-tát, các Đại Bồ-tát rõ biết như thật, cần phải tu học để đối với tất cả pháp, rõ biết như thật tướng tóm lược, quảng diễn.

Bạch Thế Tôn! Thế nào là tướng pháp giới của quả vị giác ngộ cao tột của chư Phật để các Đại Bồ-tát rõ biết như thật mà tu học, để đối với tất cả pháp, rõ biết như thật tướng tóm lược, quảng diễn?

Này Thiện Hiện! Cảnh giới hư không thuộc lĩnh vực của quả vị giác ngộ cao tột của chư Phật, đó là pháp giới của quả vị giác ngộ cao tột của chư Phật; pháp giới của quả vị giác ngộ cao tột của chư Phật này không đoạn, không diệt, không phân biệt mà có thể an lập, đó là tướng pháp giới của quả vị giác ngộ cao tột của chư Phật, các Đại Bồ-tát rõ biết như thật, cần phải tu học để đối với tất cả pháp, rõ biết như thật tướng tóm lược, quảng diễn.

 

 

Quyển thứ 358

Hết

 

Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
facebook youtube google-plus linkedin twitter blog
Nguyện đem công đức này, trang nghiêm Phật Tịnh Độ, trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu khổ ba đường,
nếu có người thấy nghe, đều phát lòng Bồ Đề, hết một báo thân này, sinh qua cõi Cực Lạc.

May the Merit and virtue,accrued from this work, adorn the Buddhas pureland,
Repay the four great kindnesses above, andrelieve the suffering of those on the three paths below,
may those who see or hear of these efforts generates Bodhi Mind, spend their lives devoted to the Buddha Dharma,
the Land of Ultimate Bliss.

Quang Duc Buddhist Welfare Association of Victoria
Tu Viện Quảng Đức | Quang Duc Monastery
Senior Venerable Thich Tam Phuong | Senior Venerable Thich Nguyen Tang
Address: Quang Duc Monastery, 105 Lynch Road, Fawkner, Vic.3060 Australia
Tel: 61.03.9357 3544 ; Fax: 61.03.9357 3600
Website: http://www.quangduc.com ; http://www.tuvienquangduc.com.au (old)
Xin gửi Xin gửi bài mới và ý kiến đóng góp đến Ban Biên Tập qua địa chỉ:
quangduc@quangduc.com , tvquangduc@bigpond.com
KHÁCH VIẾNG THĂM
110,220,567