Tu Viện Quảng Đức105 Lynch Rd, Fawkner, Vic 3060. Australia. Tel: 9357 3544. quangduc@quangduc.com* Viện Chủ: HT Tâm Phương, Trụ Trì: TT Nguyên Tạng   

Phẩm 05: Tỳ-kheo-ni

02/05/201113:07(Xem: 6765)
Phẩm 05: Tỳ-kheo-ni

KINH TĂNG NHẤTA HÀM
HánDịch: Tam tạng Cù-đàm Tăng-già-đề-bà
Việtdịch: Thích Đức Thắng - Hiệu đính & Chú thích: TuệSỹ
(PL.2549- 2005 sửa chữa và bổ sung)

MỘTPHÁP

5.PHẨM TỲ-KHEO-NI[144]

KINHSỐ 1
Tỳ-kheo-niđệ nhất trong hàng Thanh văn của Ta, xuất gia học đạolâu, được quốc vương cung kính, chính là Tỳ-kheo-niĐại Ái Đạo Kiều-đàm-di.[145]

Trítuệ thông minh, chính là Tỳ-kheo-ni Sấm-ma[146].

Thầntúc đệ nhất, cảm đến các thần, chính là Tỳ-kheo-niƯu-bát Hoa Sắc[147].

Thựchành pháp đầu đà với mười một điều hạn ngại,chính là Tỳ-kheo-ni Cơ-lê-xá Cù-đàm-di.[148]

Thiênnhãn đệ nhất, [559a01] nhìn khắp không trở ngại, chínhlà Tỳ-kheo-ni Xa-câu-lê.[149]

Tọathiền nhập định, ý không phân tán, chính là Tỳ-kheo-niXa-ma.[150]

Phânbiệt nghĩa thú, diễn rộng đạo giáo, chính là Tỳ-kheo-niBa-đầu-lan-xà-na.[151]

Vânggiữ luật giáo không hề trái phạm, chính là Tỳ-kheo-niBa-la-giá-na.[152]

Đạttín giải thoát, không thối lui trở lại, chính là Tỳ-kheo-niCa-chiên-diên.[153]

Đạtbốn biện tài, trong lòng khiếp sợ, chính là Tỳ-kheo-niTối Thắng.[154]

Kệtóm tắt:

ĐạiÁi cùng Sấm-ma*,

Ưu-bát,Cơ-đàm-di;

Câu-lợi,Xa, Lan-xà,

Ba-la,[155]Ca-chiên, Thắng.

KINHSỐ 2
Tỳ-kheo-niđệ nhất trong hàng Thanh văn của Ta, tự biết mọi việcvô số kiếp đời trước, chính là Tỳ-kheo-ni Bạt-đàCa-tỳ-ly[156].

Nhansắc xinh đẹp, được mọi người yêu kính, chính làTỳ-kheo-ni Hê-ma-xà.[157]

Hàngphục ngoại đạo để lập chánh giáo, chính là Tỳ-kheo-niThâu-na.[158]

Phânbiệt nghĩa thú, nói rộng từng bộ, chính là Tỳ-kheo-niĐàm-ma-đề-na.[159]

Mìnhmặc áo thô, không lấy làm hổ, chính là Tỳ-kheo-niƯu-đa-la.[160]

Cáccăn tịch tĩnh, thường thuận nhất tâm, chính là Tỳ-kheo-niQuang Minh.[161]

Y phụctề chỉnh, đúng theo pháp giáo, chính là Tỳ-kheo-ni ThiềnĐầu.[162]

Luậnbiện nhiều đề tài, không nghi ngờ do dự, chính là Tỳ-kheo-niĐàn-đa.[163]

Khảnăng sáng tác kệ, khen ngợi đức của Như Lai, chính làTỳ-kheo-ni Thiên Dữ.[164]

Nghenhiều biết rộng, ân huệ tiếp đãi người dưới, chínhlà Tỳ-kheo-ni Cù-ty.[165]

Kệtóm tắt:

Bạt-đà,Xà, Thâu-na,

Đàm-ma-na,Ưu-đa,

QuangMinh, Thiền, Đàn-đa,

ThiênDữ cùng Đàm-ty.

KINHSỐ 3
Tỳ-kheo-niđệ nhất trong hàng Thanh văn của Ta, thường ở nơi vắngvẻ, không sống giữa nhân gian, chính là Tỳ-kheo-ni Vô Úy.[166]

Khổthân khất thực, không lựa sang hèn, chính là Tỳ-kheo-niTỳ-xá-khư.[167]

Tạimột chỗ chỉ ngồi một lần, quyết không xê dịch, chínhlà Tỳ-kheo-ni Bạt-đà-bà-la.[168]

Đikhắp cầu xin, rộng độ mọi người, chính là Tỳ-kheo-niMa-nộ-ha-lợi.[169]

Chóngthành đạo quả, trung gian không bị vướng mắc, chính làTỳ-kheo-ni Đà-ma.[170]

Thọtrì ba y, quyết không lìa bỏ, chính là Tỳ-kheo-ni Tu-đà-ma.[171]

Thườngngồi [559b01] dưới gốc cây, ý không dời đổi, chínhlà Tỳ-kheo-ni Lệ-tu-na.[172]

Thườngở nơi đất trống, không cần nghĩ đến ngăn che, chínhlà Tỳ-kheo-ni Xà-đà.[173]

Thíchnơi vắng vẻ, không sống giữa nhân gian, chính là Tỳ-kheo-niƯu-ca-la.[174]

Ngồimãi nệm cỏ, không cần trang sức, chính là Tỳ-kheo-niLy-na.[175]

Khoácy năm mảnh, tuần tự khất thực[176], chính là Tỳ-kheo-niA-nô-ba-ma.[177]

Kệtóm tắt:

VôÚy, và[178] Tỳ-xá,

Bà-đà,[179]Ma-nộ-kha,[180]

Đàn,Tu-đàn, Lệ-na,[181]

Ưu-ca,Ly, A-nô.

KINHSỐ 4
Tỳ-kheo-niđệ nhất trong hàng Thanh văn của, thích nơi gò mả vắng,chính là Tỳ-kheo-ni Ưu-ca-ma.[182]

Thườngxuyên an trú tâm từ, thương tưởng chúng sanh, chính làTỳ-kheo-ni Thanh Minh.[183]

Buồnkhóc chúng sanh không đến được với đạo, chính làTỳ-kheo-ni Tố-ma.[184]

Hoanhỷ vì đắc đạo, nguyện phổ cập cho tất cả, chính làTỳ-kheo-ni Ma-đà-lợi.[185]

Thủhộ các hành, ý không lìa xa, chính là Tỳ-kheo-ni Ca-la-già.[186]

Giữkhông chấp hư,[187] biết rõ không có gì tồn tại, chínhlà Tỳ-kheo-ni Đề-bà-tu.[188]

Tâmvui với vô tưởng,[189] trừ bỏ các chấp, chính là Tỳ-kheo-niNhật Quang. [190]

Tutập vô nguyện,[191] tâm thường giúp khắp, chính làTỳ-kheo-ni Mạt-na-bà.

Khôngnghi các pháp, độ người không hạn, chính là Tỳ-kheo-niTỳ-ma-đạt.[192]

Thườngnói nghĩa rộng, phân biệt pháp sâu, chính là Tỳ-kheo-niPhổ Chiếu.[193]

Kệtóm tắt:

Ưu-ca,Minh, Tố-ma,

Ma-đà,Ca, Đề-bà,

NhậtQuang, Ma-na-bà,

Tỳ-ma-đạt,Phổ Chiếu.

KINHSỐ 5
Tỳ-kheo-niđệ nhất trong hàng Thanh văn của Ta, tâm hằng nhẫn nhụcnhư đất bao dung, chính là Tỳ-kheo-ni Đàm-ma-đề[194].

Haydạy bảo mọi người, khiến lập hội bố thí, chínhlà Tỳ-kheo-ni Tu-dạ-ma. [195]

Phânbố chỗ ngồi chỗ nằm, cũng là Tỳ-kheo-ni Tu-dạ-ma.

Tâmđã vĩnh viễn lắng đọng, không còn khởi loạn tưởng,chính là Tỳ-kheo-ni Nhân-đà-xà.[196]

Quánrõ các pháp mà không bao giờ chán, chính là Tỳ-kheo-niLong.[197]

Ýchí kiên cường, dũng mãnh, không bị nhiễm đắm, chínhlà Tỳ-kheo-ni Câu-na-la.[198]

Nhậpthủy tam-muội, thấm nhuần khắp tất cả, chính làTỳ-kheo-ni Bà-tu.[199]

Nhậpdiệm quang tam-muội, tất chiếu khắp cả [559c] mọi loài,chính là Tỳ-kheo-ni Hàng-đề.[200]

Quánbất tịnh ghê tởm, phân biệt duyên khởi, chính là Tỳ-kheo-niGiá-ba-la.[201]

Nuôidạy mọi người, cung cấp mọi thiếu thốn, chính làTỳ-kheo-ni Thủ-ca.[202]

Tỳ-kheo-niđệ nhất cuối cùng trong hàng Thanh văn của Ta, chínhlà Tỳ-kheo-ni Bạt-đà Quân-đà-la[203] nước Câu-di.

Kê.tóm tắt:

Đàm-ma,Tu-dạ-ma,

Nhân-đề,Long, Câu-na;

Bà-tu,Hàng, Giá-ba,

Thủ-ca,Bạt-đà-la.

Nămmươi Tỳ-kheo-ni này, cần được nói rộng như trên.

Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
facebook youtube google-plus linkedin twitter blog
Nguyện đem công đức này, trang nghiêm Phật Tịnh Độ, trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu khổ ba đường,
nếu có người thấy nghe, đều phát lòng Bồ Đề, hết một báo thân này, sinh qua cõi Cực Lạc.

May the Merit and virtue,accrued from this work, adorn the Buddhas pureland,
Repay the four great kindnesses above, andrelieve the suffering of those on the three paths below,
may those who see or hear of these efforts generates Bodhi Mind, spend their lives devoted to the Buddha Dharma,
the Land of Ultimate Bliss.

Quang Duc Buddhist Welfare Association of Victoria
Tu Viện Quảng Đức | Quang Duc Monastery
Senior Venerable Thich Tam Phuong | Senior Venerable Thich Nguyen Tang
Address: Quang Duc Monastery, 105 Lynch Road, Fawkner, Vic.3060 Australia
Tel: 61.03.9357 3544 ; Fax: 61.03.9357 3600
Website: http://www.quangduc.com ; http://www.tuvienquangduc.com.au (old)
Xin gửi Xin gửi bài mới và ý kiến đóng góp đến Ban Biên Tập qua địa chỉ:
quangduc@quangduc.com , tvquangduc@bigpond.com
KHÁCH VIẾNG THĂM
110,220,567