Tu Viện Quảng Đức105 Lynch Rd, Fawkner, Vic 3060. Australia. Tel: 9357 3544. quangduc@quangduc.com* Viện Chủ: TT Tâm Phương, Trụ Trì: TT Nguyên Tạng   
Bài mới nhất

Phẩm 05: Tỳ-kheo-ni

02/05/201113:07(Xem: 4996)
Phẩm 05: Tỳ-kheo-ni

KINH TĂNG NHẤTA HÀM
HánDịch: Tam tạng Cù-đàm Tăng-già-đề-bà
Việtdịch: Thích Đức Thắng - Hiệu đính & Chú thích: TuệSỹ
(PL.2549- 2005 sửa chữa và bổ sung)

MỘTPHÁP

5.PHẨM TỲ-KHEO-NI[144]

KINHSỐ 1
Tỳ-kheo-niđệ nhất trong hàng Thanh văn của Ta, xuất gia học đạolâu, được quốc vương cung kính, chính là Tỳ-kheo-niĐại Ái Đạo Kiều-đàm-di.[145]

Trítuệ thông minh, chính là Tỳ-kheo-ni Sấm-ma[146].

Thầntúc đệ nhất, cảm đến các thần, chính là Tỳ-kheo-niƯu-bát Hoa Sắc[147].

Thựchành pháp đầu đà với mười một điều hạn ngại,chính là Tỳ-kheo-ni Cơ-lê-xá Cù-đàm-di.[148]

Thiênnhãn đệ nhất, [559a01] nhìn khắp không trở ngại, chínhlà Tỳ-kheo-ni Xa-câu-lê.[149]

Tọathiền nhập định, ý không phân tán, chính là Tỳ-kheo-niXa-ma.[150]

Phânbiệt nghĩa thú, diễn rộng đạo giáo, chính là Tỳ-kheo-niBa-đầu-lan-xà-na.[151]

Vânggiữ luật giáo không hề trái phạm, chính là Tỳ-kheo-niBa-la-giá-na.[152]

Đạttín giải thoát, không thối lui trở lại, chính là Tỳ-kheo-niCa-chiên-diên.[153]

Đạtbốn biện tài, trong lòng khiếp sợ, chính là Tỳ-kheo-niTối Thắng.[154]

Kệtóm tắt:

ĐạiÁi cùng Sấm-ma*,

Ưu-bát,Cơ-đàm-di;

Câu-lợi,Xa, Lan-xà,

Ba-la,[155]Ca-chiên, Thắng.

KINHSỐ 2
Tỳ-kheo-niđệ nhất trong hàng Thanh văn của Ta, tự biết mọi việcvô số kiếp đời trước, chính là Tỳ-kheo-ni Bạt-đàCa-tỳ-ly[156].

Nhansắc xinh đẹp, được mọi người yêu kính, chính làTỳ-kheo-ni Hê-ma-xà.[157]

Hàngphục ngoại đạo để lập chánh giáo, chính là Tỳ-kheo-niThâu-na.[158]

Phânbiệt nghĩa thú, nói rộng từng bộ, chính là Tỳ-kheo-niĐàm-ma-đề-na.[159]

Mìnhmặc áo thô, không lấy làm hổ, chính là Tỳ-kheo-niƯu-đa-la.[160]

Cáccăn tịch tĩnh, thường thuận nhất tâm, chính là Tỳ-kheo-niQuang Minh.[161]

Y phụctề chỉnh, đúng theo pháp giáo, chính là Tỳ-kheo-ni ThiềnĐầu.[162]

Luậnbiện nhiều đề tài, không nghi ngờ do dự, chính là Tỳ-kheo-niĐàn-đa.[163]

Khảnăng sáng tác kệ, khen ngợi đức của Như Lai, chính làTỳ-kheo-ni Thiên Dữ.[164]

Nghenhiều biết rộng, ân huệ tiếp đãi người dưới, chínhlà Tỳ-kheo-ni Cù-ty.[165]

Kệtóm tắt:

Bạt-đà,Xà, Thâu-na,

Đàm-ma-na,Ưu-đa,

QuangMinh, Thiền, Đàn-đa,

ThiênDữ cùng Đàm-ty.

KINHSỐ 3
Tỳ-kheo-niđệ nhất trong hàng Thanh văn của Ta, thường ở nơi vắngvẻ, không sống giữa nhân gian, chính là Tỳ-kheo-ni Vô Úy.[166]

Khổthân khất thực, không lựa sang hèn, chính là Tỳ-kheo-niTỳ-xá-khư.[167]

Tạimột chỗ chỉ ngồi một lần, quyết không xê dịch, chínhlà Tỳ-kheo-ni Bạt-đà-bà-la.[168]

Đikhắp cầu xin, rộng độ mọi người, chính là Tỳ-kheo-niMa-nộ-ha-lợi.[169]

Chóngthành đạo quả, trung gian không bị vướng mắc, chính làTỳ-kheo-ni Đà-ma.[170]

Thọtrì ba y, quyết không lìa bỏ, chính là Tỳ-kheo-ni Tu-đà-ma.[171]

Thườngngồi [559b01] dưới gốc cây, ý không dời đổi, chínhlà Tỳ-kheo-ni Lệ-tu-na.[172]

Thườngở nơi đất trống, không cần nghĩ đến ngăn che, chínhlà Tỳ-kheo-ni Xà-đà.[173]

Thíchnơi vắng vẻ, không sống giữa nhân gian, chính là Tỳ-kheo-niƯu-ca-la.[174]

Ngồimãi nệm cỏ, không cần trang sức, chính là Tỳ-kheo-niLy-na.[175]

Khoácy năm mảnh, tuần tự khất thực[176], chính là Tỳ-kheo-niA-nô-ba-ma.[177]

Kệtóm tắt:

VôÚy, và[178] Tỳ-xá,

Bà-đà,[179]Ma-nộ-kha,[180]

Đàn,Tu-đàn, Lệ-na,[181]

Ưu-ca,Ly, A-nô.

KINHSỐ 4
Tỳ-kheo-niđệ nhất trong hàng Thanh văn của, thích nơi gò mả vắng,chính là Tỳ-kheo-ni Ưu-ca-ma.[182]

Thườngxuyên an trú tâm từ, thương tưởng chúng sanh, chính làTỳ-kheo-ni Thanh Minh.[183]

Buồnkhóc chúng sanh không đến được với đạo, chính làTỳ-kheo-ni Tố-ma.[184]

Hoanhỷ vì đắc đạo, nguyện phổ cập cho tất cả, chính làTỳ-kheo-ni Ma-đà-lợi.[185]

Thủhộ các hành, ý không lìa xa, chính là Tỳ-kheo-ni Ca-la-già.[186]

Giữkhông chấp hư,[187] biết rõ không có gì tồn tại, chínhlà Tỳ-kheo-ni Đề-bà-tu.[188]

Tâmvui với vô tưởng,[189] trừ bỏ các chấp, chính là Tỳ-kheo-niNhật Quang. [190]

Tutập vô nguyện,[191] tâm thường giúp khắp, chính làTỳ-kheo-ni Mạt-na-bà.

Khôngnghi các pháp, độ người không hạn, chính là Tỳ-kheo-niTỳ-ma-đạt.[192]

Thườngnói nghĩa rộng, phân biệt pháp sâu, chính là Tỳ-kheo-niPhổ Chiếu.[193]

Kệtóm tắt:

Ưu-ca,Minh, Tố-ma,

Ma-đà,Ca, Đề-bà,

NhậtQuang, Ma-na-bà,

Tỳ-ma-đạt,Phổ Chiếu.

KINHSỐ 5
Tỳ-kheo-niđệ nhất trong hàng Thanh văn của Ta, tâm hằng nhẫn nhụcnhư đất bao dung, chính là Tỳ-kheo-ni Đàm-ma-đề[194].

Haydạy bảo mọi người, khiến lập hội bố thí, chínhlà Tỳ-kheo-ni Tu-dạ-ma. [195]

Phânbố chỗ ngồi chỗ nằm, cũng là Tỳ-kheo-ni Tu-dạ-ma.

Tâmđã vĩnh viễn lắng đọng, không còn khởi loạn tưởng,chính là Tỳ-kheo-ni Nhân-đà-xà.[196]

Quánrõ các pháp mà không bao giờ chán, chính là Tỳ-kheo-niLong.[197]

Ýchí kiên cường, dũng mãnh, không bị nhiễm đắm, chínhlà Tỳ-kheo-ni Câu-na-la.[198]

Nhậpthủy tam-muội, thấm nhuần khắp tất cả, chính làTỳ-kheo-ni Bà-tu.[199]

Nhậpdiệm quang tam-muội, tất chiếu khắp cả [559c] mọi loài,chính là Tỳ-kheo-ni Hàng-đề.[200]

Quánbất tịnh ghê tởm, phân biệt duyên khởi, chính là Tỳ-kheo-niGiá-ba-la.[201]

Nuôidạy mọi người, cung cấp mọi thiếu thốn, chính làTỳ-kheo-ni Thủ-ca.[202]

Tỳ-kheo-niđệ nhất cuối cùng trong hàng Thanh văn của Ta, chínhlà Tỳ-kheo-ni Bạt-đà Quân-đà-la[203] nước Câu-di.

Kê.tóm tắt:

Đàm-ma,Tu-dạ-ma,

Nhân-đề,Long, Câu-na;

Bà-tu,Hàng, Giá-ba,

Thủ-ca,Bạt-đà-la.

Nămmươi Tỳ-kheo-ni này, cần được nói rộng như trên.

Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn