Tu Viện Quảng Đức105 Lynch Rd, Fawkner, Vic 3060. Australia. Tel: 9357 3544. quangduc@quangduc.com* Viện Chủ: HT Tâm Phương, Trụ Trì: TT Nguyên Tạng   

2pm-3.30pm
Khai từ của Tổng Vụ Hoằng Pháp, TV Cư Sĩ & TV Văn Hóa Giáo Dục
TT Tâm Minh
TT Đạo Thông
TT Đạo Hiển

Lớp giáo lý A
Đạo Phật
(TT Minh Thường)

Lớp giáo lý B
Lịch Sử PG Trung Hoa 01
(TT Phổ Huân)

Lớp Thiếu Nhi A
Who was the Buddha
(Ven Thich Dao Nguyen)

Lớp Thiếu Nhi B
The First Sermon
(Ven Nun TN Giac Anh)

Vãng thực

Thời Kinh Tịnh Độ

Lớp giáo lý A
Lược Sử Đức Phật 01
(TT Đạo Thông)

Lớp giáo lý B
Lịch Sử PG Trung Hoa 02
(TT Nguyên Tạng)

Lớp Thiếu Nhi A
The Great Renunciation
(Ven Nun TN Giac Anh)

Lớp Thiếu Nhi B
Returning to Kapilavatthu
(Ven Nun TN Pho Hue)
khoá-tu-học-kỳ 19-day 1-1khoá-tu-học-kỳ 19-day 1-2khoá-tu-học-kỳ 19-day 1-3khoá-tu-học-kỳ 19-day 1-4khoá-tu-học-kỳ 19-day 1-5khoá-tu-học-kỳ 19-day 1-6khoá-tu-học-kỳ 19-day 1-7khoá-tu-học-kỳ 19-day 1-9khoá-tu-học-kỳ 19-day 1-10khoá-tu-học-kỳ 19-day 1-11khoá-tu-học-kỳ 19-day 1-12khoá-tu-học-kỳ 19-day 1-13khoá-tu-học-kỳ 19-day 1-14khoá-tu-học-kỳ 19-day 1-15khoá-tu-học-kỳ 19-day 1-18khoá-tu-học-kỳ 19-day 1-20khoá-tu-học-kỳ 19-day 1-22khoá-tu-học-kỳ 19-day 1-23khoá-tu-học-kỳ 19-day 1-24khoá-tu-học-kỳ 19-day 1-25khoá-tu-học-kỳ 19-day 1-26khoá-tu-học-kỳ 19-day 1-27khoá-tu-học-kỳ 19-day 1-28khoá-tu-học-kỳ 19-day 1-29khoá-tu-học-kỳ 19-day 1-30khoá-tu-học-kỳ 19-day 1-31khoá-tu-học-kỳ 19-day 1-32khoá-tu-học-kỳ 19-day 1-33khoá-tu-học-kỳ 19-day 1-35khoá-tu-học-kỳ 19-day 1-37khoá-tu-học-kỳ 19-day 1-38khoá-tu-học-kỳ 19-day 1-39khoá-tu-học-kỳ 19-day 1-40khoá-tu-học-kỳ 19-day 1-41khoá-tu-học-kỳ 19-day 1-42khoá-tu-học-kỳ 19-day 1-43khoá-tu-học-kỳ 19-day 1-44khoá-tu-học-kỳ 19-day 1-47khoá-tu-học-kỳ 19-day 1-48khoá-tu-học-kỳ 19-day 1-49khoá-tu-học-kỳ 19-day 1-50khoá-tu-học-kỳ 19-day 1-51khoá-tu-học-kỳ 19-day 1-53khoá-tu-học-kỳ 19-day 1-54khoá-tu-học-kỳ 19-day 1-55khoá-tu-học-kỳ 19-day 1-56khoá-tu-học-kỳ 19-day 1-57khoá-tu-học-kỳ 19-day 1-59khoá-tu-học-kỳ 19-day 1-60khoá-tu-học-kỳ 19-day 1-62khoá-tu-học-kỳ 19-day 1-63khoá-tu-học-kỳ 19-day 1-64khoá-tu-học-kỳ 19-day 1-66khoá-tu-học-kỳ 19-day 1-67khoá-tu-học-kỳ 19-day 1-68khoá-tu-học-kỳ 19-day 1-70khoá-tu-học-kỳ 19-day 1-71khoá-tu-học-kỳ 19-day 1-72khoá-tu-học-kỳ 19-day 1-73khoá-tu-học-kỳ 19-day 1-74khoá-tu-học-kỳ 19-day 1-75khoá-tu-học-kỳ 19-day 1-76khoá-tu-học-kỳ 19-day 1-77khoá-tu-học-kỳ 19-day 1-78khoá-tu-học-kỳ 19-day 1-79khoá-tu-học-kỳ 19-day 1-80khoá-tu-học-kỳ 19-day 1-81khoá-tu-học-kỳ 19-day 1-82khoá-tu-học-kỳ 19-day 1-83khoá-tu-học-kỳ 19-day 1-85khoá-tu-học-kỳ 19-day 1-88khoá-tu-học-kỳ 19-day 1-90khoá-tu-học-kỳ 19-day 1-91khoá-tu-học-kỳ 19-day 1-93khoá-tu-học-kỳ 19-day 1-94khoá-tu-học-kỳ 19-day 1-95khoá-tu-học-kỳ 19-day 1-96khoá-tu-học-kỳ 19-day 1-97khoá-tu-học-kỳ 19-day 1-98khoá-tu-học-kỳ 19-day 1-100khoá-tu-học-kỳ 19-day 1-101khoá-tu-học-kỳ 19-day 1-102khoá-tu-học-kỳ 19-day 1-103khoá-tu-học-kỳ 19-day 1-104khoá-tu-học-kỳ 19-day 1-109khoá-tu-học-kỳ 19-day 1-110khoá-tu-học-kỳ 19-day 1-111khoá-tu-học-kỳ 19-day 1-112khoá-tu-học-kỳ 19-day 1-114khoá-tu-học-kỳ 19-day 1-115khoá-tu-học-kỳ 19-day 1-116khoá-tu-học-kỳ 19-day 1-117khoá-tu-học-kỳ 19-day 1-118khoá-tu-học-kỳ 19-day 1-119khoá-tu-học-kỳ 19-day 1-120khoá-tu-học-kỳ 19-day 1-121khoá-tu-học-kỳ 19-day 1-122khoá-tu-học-kỳ 19-day 1-123khoá-tu-học-kỳ 19-day 1-124khoá-tu-học-kỳ 19-day 1-125khoá-tu-học-kỳ 19-day 1-126khoá-tu-học-kỳ 19-day 1-127khoá-tu-học-kỳ 19-day 1-128khoá-tu-học-kỳ 19-day 1-129khoá-tu-học-kỳ 19-day 1-130khoá-tu-học-kỳ 19-day 1-131khoá-tu-học-kỳ 19-day 1-132khoá-tu-học-kỳ 19-day 1-133khoá-tu-học-kỳ 19-day 1-134khoá-tu-học-kỳ 19-day 1-135khoá-tu-học-kỳ 19-day 1-136khoá-tu-học-kỳ 19-day 1-137khoá-tu-học-kỳ 19-day 1-138khoá-tu-học-kỳ 19-day 1-140khoá-tu-học-kỳ 19-day 1-141khoá-tu-học-kỳ 19-day 1-142khoá-tu-học-kỳ 19-day 1-143khoá-tu-học-kỳ 19-day 1-144khoá-tu-học-kỳ 19-day 1-145khoá-tu-học-kỳ 19-day 1-146khoá-tu-học-kỳ 19-day 1-147khoá-tu-học-kỳ 19-day 1-148khoá-tu-học-kỳ 19-day 1-149khoá-tu-học-kỳ 19-day 1-150khoá-tu-học-kỳ 19-day 1-151khoá-tu-học-kỳ 19-day 1-152khoá-tu-học-kỳ 19-day 1-153khoá-tu-học-kỳ 19-day 1-154khoá-tu-học-kỳ 19-day 1-155khoá-tu-học-kỳ 19-day 1-156khoá-tu-học-kỳ 19-day 1-157khoá-tu-học-kỳ 19-day 1-158khoá-tu-học-kỳ 19-day 1-159khoá-tu-học-kỳ 19-day 1-160khoá-tu-học-kỳ 19-day 1-161khoá-tu-học-kỳ 19-day 1-162khoá-tu-học-kỳ 19-day 1-163khoá-tu-học-kỳ 19-day 1-164khoá-tu-học-kỳ 19-day 1-165khoá-tu-học-kỳ 19-day 1-166khoá-tu-học-kỳ 19-day 1-167khoá-tu-học-kỳ 19-day 1-168khoá-tu-học-kỳ 19-day 1-169khoá-tu-học-kỳ 19-day 1-170khoá-tu-học-kỳ 19-day 1-171khoá-tu-học-kỳ 19-day 1-174khoá-tu-học-kỳ 19-day 1-175khoá-tu-học-kỳ 19-day 1-176khoá-tu-học-kỳ 19-day 1-177khoá-tu-học-kỳ 19-day 1-178khoá-tu-học-kỳ 19-day 1-179khoá-tu-học-kỳ 19-day 1-182khoá-tu-học-kỳ 19-day 1-185khoá-tu-học-kỳ 19-day 1-186khoá-tu-học-kỳ 19-day 1-188khoá-tu-học-kỳ 19-day 1-189khoá-tu-học-kỳ 19-day 1-190khoá-tu-học-kỳ 19-day 1-191khoá-tu-học-kỳ 19-day 1-192khoá-tu-học-kỳ 19-day 1-193khoá-tu-học-kỳ 19-day 1-196khoá-tu-học-kỳ 19-day 1-197khoá-tu-học-kỳ 19-day 1-198khoá-tu-học-kỳ 19-day 1-199khoá-tu-học-kỳ 19-day 1-200khoá-tu-học-kỳ 19-day 1-201khoá-tu-học-kỳ 19-day 1-202khoá-tu-học-kỳ 19-day 1-203khoá-tu-học-kỳ 19-day 1-204khoá-tu-học-kỳ 19-day 1-205khoá-tu-học-kỳ 19-day 1-206khoá-tu-học-kỳ 19-day 1-207khoá-tu-học-kỳ 19-day 1-208khoá-tu-học-kỳ 19-day 1-209khoá-tu-học-kỳ 19-day 1-210khoá-tu-học-kỳ 19-day 1-211khoá-tu-học-kỳ 19-day 1-212khoá-tu-học-kỳ 19-day 1-213khoá-tu-học-kỳ 19-day 1-214khoá-tu-học-kỳ 19-day 1-215khoá-tu-học-kỳ 19-day 1-216khoá-tu-học-kỳ 19-day 1-217khoá-tu-học-kỳ 19-day 1-218khoá-tu-học-kỳ 19-day 1-219khoá-tu-học-kỳ 19-day 1-220khoá-tu-học-kỳ 19-day 1-221khoá-tu-học-kỳ 19-day 1-222khoá-tu-học-kỳ 19-day 1-223khoá-tu-học-kỳ 19-day 1-224khoá-tu-học-kỳ 19-day 1-225khoá-tu-học-kỳ 19-day 1-227khoá-tu-học-kỳ 19-day 1-228khoá-tu-học-kỳ 19-day 1-229khoá-tu-học-kỳ 19-day 1-230khoá-tu-học-kỳ 19-day 1-231khoá-tu-học-kỳ 19-day 1-232khoá-tu-học-kỳ 19-day 1-233khoá-tu-học-kỳ 19-day 1-234khoá-tu-học-kỳ 19-day 1-235khoá-tu-học-kỳ 19-day 1-236khoá-tu-học-kỳ 19-day 1-237khoá-tu-học-kỳ 19-day 1-238khoá-tu-học-kỳ 19-day 1-239khoá-tu-học-kỳ 19-day 1-240khoá-tu-học-kỳ 19-day 1-241khoá-tu-học-kỳ 19-day 1-242khoá-tu-học-kỳ 19-day 1-243khoá-tu-học-kỳ 19-day 1-245khoá-tu-học-kỳ 19-day 1-246khoá-tu-học-kỳ 19-day 1-250khoá-tu-học-kỳ 19-day 1-251khoá-tu-học-kỳ 19-day 1-252khoá-tu-học-kỳ 19-day 1-253khoá-tu-học-kỳ 19-day 1-254khoá-tu-học-kỳ 19-day 1-255khoá-tu-học-kỳ 19-day 1-258khoá-tu-học-kỳ 19-day 1-259khoá-tu-học-kỳ 19-day 1-260khoá-tu-học-kỳ 19-day 1-261khoá-tu-học-kỳ 19-day 1-263khoá-tu-học-kỳ 19-day 1-264khoá-tu-học-kỳ 19-day 1-265khoá-tu-học-kỳ 19-day 1-266khoá-tu-học-kỳ 19-day 1-267khoá-tu-học-kỳ 19-day 1-268khoá-tu-học-kỳ 19-day 1-269khoá-tu-học-kỳ 19-day 1-270khoá-tu-học-kỳ 19-day 1-271khoá-tu-học-kỳ 19-day 1-274khoá-tu-học-kỳ 19-day 1-275khoá-tu-học-kỳ 19-day 1-276khoá-tu-học-kỳ 19-day 1-277khoá-tu-học-kỳ 19-day 1-278khoá-tu-học-kỳ 19-day 1-279khoá-tu-học-kỳ 19-day 1-280khoá-tu-học-kỳ 19-day 1-281khoá-tu-học-kỳ 19-day 1-282khoá-tu-học-kỳ 19-day 1-283khoá-tu-học-kỳ 19-day 1-284khoá-tu-học-kỳ 19-day 1-285khoá-tu-học-kỳ 19-day 1-286khoá-tu-học-kỳ 19-day 1-287khoá-tu-học-kỳ 19-day 1-288khoá-tu-học-kỳ 19-day 1-289khoá-tu-học-kỳ 19-day 1-290khoá-tu-học-kỳ 19-day 1-291khoá-tu-học-kỳ 19-day 1-295khoá-tu-học-kỳ 19-day 1-297khoá-tu-học-kỳ 19-day 1-298khoá-tu-học-kỳ 19-day 1-302khoá-tu-học-kỳ 19-day 1-303khoá-tu-học-kỳ 19-day 1-304khoá-tu-học-kỳ 19-day 1-305khoá-tu-học-kỳ 19-day 1-307khoá-tu-học-kỳ 19-day 1-308khoá-tu-học-kỳ 19-day 1-309khoá-tu-học-kỳ 19-day 1-310khoá-tu-học-kỳ 19-day 1-311khoá-tu-học-kỳ 19-day 1-312khoá-tu-học-kỳ 19-day 1-313khoá-tu-học-kỳ 19-day 1-318khoá-tu-học-kỳ 19-day 1-319khoá-tu-học-kỳ 19-day 1-320khoá-tu-học-kỳ 19-day 1-321khoá-tu-học-kỳ 19-day 1-322khoá-tu-học-kỳ 19-day 1-323khoá-tu-học-kỳ 19-day 1-324khoá-tu-học-kỳ 19-day 1-326khoá-tu-học-kỳ 19-day 1-327khoá-tu-học-kỳ 19-day 1-329khoá-tu-học-kỳ 19-day 1-330khoá-tu-học-kỳ 19-day 1-335khoá-tu-học-kỳ 19-day 1-341khoá-tu-học-kỳ 19-day 1-342
Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
facebook youtube google-plus linkedin twitter blog
Nguyện đem công đức này, trang nghiêm Phật Tịnh Độ, trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu khổ ba đường,
nếu có người thấy nghe, đều phát lòng Bồ Đề, hết một báo thân này, sinh qua cõi Cực Lạc.

May the Merit and virtue,accrued from this work, adorn the Buddhas pureland,
Repay the four great kindnesses above, andrelieve the suffering of those on the three paths below,
may those who see or hear of these efforts generates Bodhi Mind, spend their lives devoted to the Buddha Dharma,
the Land of Ultimate Bliss.

Quang Duc Buddhist Welfare Association of Victoria
Tu Viện Quảng Đức | Quang Duc Monastery
Senior Venerable Thich Tam Phuong | Senior Venerable Thich Nguyen Tang
Address: Quang Duc Monastery, 105 Lynch Road, Fawkner, Vic.3060 Australia
Tel: 61.03.9357 3544 ; Fax: 61.03.9357 3600
Website: http://www.quangduc.com ; http://www.tuvienquangduc.com.au (old)
Xin gửi Xin gửi bài mới và ý kiến đóng góp đến Ban Biên Tập qua địa chỉ:
quangduc@quangduc.com , tvquangduc@bigpond.com
KHÁCH VIẾNG THĂM
110,220,567