Tu Viện Quảng Đức105 Lynch Rd, Fawkner, Vic 3060. Australia. Tel: 9357 3544. quangduc@quangduc.com* Viện Chủ: HT Tâm Phương, Trụ Trì: TT Nguyên Tạng   

Day 1: Hình ảnh Lễ Khai Mạc Khóa Tu Học Phật Pháp Úc Châu kỳ 19 tại Canberra, Úc Châu (Thứ Sáu 27-12-2019)

27/12/201917:35(Xem: 5434)
Day 1: Hình ảnh Lễ Khai Mạc Khóa Tu Học Phật Pháp Úc Châu kỳ 19 tại Canberra, Úc Châu (Thứ Sáu 27-12-2019)

Chương trình Lễ Khai Mạc
Khóa Tu Học Phật Pháp Úc Châu kỳ 19
Từ 10am-11.30am ngày 27-12-2019
Xướng ngôn viên: TT Thích Nguyên Tạng

 

- Phật tử học viên tề tựu
- Cung nghinh chư Tôn Đức quang lâm
- Niệm Phật cầu gia bị
- Chào Phật Giáo Kỳ
- Một phút nhập từ bi quán
- Tuyên bố lý do và giới thiệu chư Tôn Đức tham dự
(Xướng ngôn viên, TT Nguyên Tạng)
- Diễn Văn khai mạc của Trưởng Ban Tổ Chức (HT Thích Quảng Ba)
- Ban Thư Ký báo cáo (TT Thích Viên Tịnh)
- Công bố Ban Điều Hành Khóa Tu Học kỳ 19 (HT Minh Hiếu)
- Công bố Lịch giảng dạy (TT Thích Tâm Minh)
- Công bố thời biểu và hiệu lệnh (TT Thích Thiện Hiền)
- Công bố Nội Quy Khóa Tu Học (TT Thích Giác Tín)
- Đạo từ của Hòa Thượng Hội Chủ Thích Bảo Lạc
- Lễ khai Kinh (Ban Nghi Lễ)
- Hồi hướng công đức hoàn mãn

 lễ-khai-mạc-khoá-tu-kỳ 19-36lễ-khai-mạc-khoá-tu-kỳ 19-37lễ-khai-mạc-khoá-tu-kỳ 19-39lễ-khai-mạc-khoá-tu-kỳ 19-41lễ-khai-mạc-khoá-tu-kỳ 19-42lễ-khai-mạc-khoá-tu-kỳ 19-43lễ-khai-mạc-khoá-tu-kỳ 19-44lễ-khai-mạc-khoá-tu-kỳ 19-62lễ-khai-mạc-khoá-tu-kỳ 19-63lễ-khai-mạc-khoá-tu-kỳ 19-64lễ-khai-mạc-khoá-tu-kỳ 19-65lễ-khai-mạc-khoá-tu-kỳ 19-66lễ-khai-mạc-khoá-tu-kỳ 19-67lễ-khai-mạc-khoá-tu-kỳ 19-68lễ-khai-mạc-khoá-tu-kỳ 19-69lễ-khai-mạc-khoá-tu-kỳ 19-70lễ-khai-mạc-khoá-tu-kỳ 19-71lễ-khai-mạc-khoá-tu-kỳ 19-72lễ-khai-mạc-khoá-tu-kỳ 19-76lễ-khai-mạc-khoá-tu-kỳ 19-77lễ-khai-mạc-khoá-tu-kỳ 19-78lễ-khai-mạc-khoá-tu-kỳ 19-79lễ-khai-mạc-khoá-tu-kỳ 19-80lễ-khai-mạc-khoá-tu-kỳ 19-82lễ-khai-mạc-khoá-tu-kỳ 19-83lễ-khai-mạc-khoá-tu-kỳ 19-84lễ-khai-mạc-khoá-tu-kỳ 19-86lễ-khai-mạc-khoá-tu-kỳ 19-87lễ-khai-mạc-khoá-tu-kỳ 19-88lễ-khai-mạc-khoá-tu-kỳ 19-89lễ-khai-mạc-khoá-tu-kỳ 19-90lễ-khai-mạc-khoá-tu-kỳ 19-91lễ-khai-mạc-khoá-tu-kỳ 19-92lễ-khai-mạc-khoá-tu-kỳ 19-93lễ-khai-mạc-khoá-tu-kỳ 19-94lễ-khai-mạc-khoá-tu-kỳ 19-95lễ-khai-mạc-khoá-tu-kỳ 19-96lễ-khai-mạc-khoá-tu-kỳ 19-97lễ-khai-mạc-khoá-tu-kỳ 19-98lễ-khai-mạc-khoá-tu-kỳ 19-99lễ-khai-mạc-khoá-tu-kỳ 19-100lễ-khai-mạc-khoá-tu-kỳ 19-101lễ-khai-mạc-khoá-tu-kỳ 19-102lễ-khai-mạc-khoá-tu-kỳ 19-103lễ-khai-mạc-khoá-tu-kỳ 19-104lễ-khai-mạc-khoá-tu-kỳ 19-105lễ-khai-mạc-khoá-tu-kỳ 19-106lễ-khai-mạc-khoá-tu-kỳ 19-107lễ-khai-mạc-khoá-tu-kỳ 19-108lễ-khai-mạc-khoá-tu-kỳ 19-109lễ-khai-mạc-khoá-tu-kỳ 19-110lễ-khai-mạc-khoá-tu-kỳ 19-111lễ-khai-mạc-khoá-tu-kỳ 19-112lễ-khai-mạc-khoá-tu-kỳ 19-113lễ-khai-mạc-khoá-tu-kỳ 19-114lễ-khai-mạc-khoá-tu-kỳ 19-115lễ-khai-mạc-khoá-tu-kỳ 19-116lễ-khai-mạc-khoá-tu-kỳ 19-117lễ-khai-mạc-khoá-tu-kỳ 19-118lễ-khai-mạc-khoá-tu-kỳ 19-119lễ-khai-mạc-khoá-tu-kỳ 19-120lễ-khai-mạc-khoá-tu-kỳ 19-121lễ-khai-mạc-khoá-tu-kỳ 19-122lễ-khai-mạc-khoá-tu-kỳ 19-123lễ-khai-mạc-khoá-tu-kỳ 19-124lễ-khai-mạc-khoá-tu-kỳ 19-125lễ-khai-mạc-khoá-tu-kỳ 19-126lễ-khai-mạc-khoá-tu-kỳ 19-127lễ-khai-mạc-khoá-tu-kỳ 19-128lễ-khai-mạc-khoá-tu-kỳ 19-129lễ-khai-mạc-khoá-tu-kỳ 19-130lễ-khai-mạc-khoá-tu-kỳ 19-131lễ-khai-mạc-khoá-tu-kỳ 19-132lễ-khai-mạc-khoá-tu-kỳ 19-133lễ-khai-mạc-khoá-tu-kỳ 19-134lễ-khai-mạc-khoá-tu-kỳ 19-135lễ-khai-mạc-khoá-tu-kỳ 19-136lễ-khai-mạc-khoá-tu-kỳ 19-137lễ-khai-mạc-khoá-tu-kỳ 19-138lễ-khai-mạc-khoá-tu-kỳ 19-139lễ-khai-mạc-khoá-tu-kỳ 19-140lễ-khai-mạc-khoá-tu-kỳ 19-141lễ-khai-mạc-khoá-tu-kỳ 19-142lễ-khai-mạc-khoá-tu-kỳ 19-143lễ-khai-mạc-khoá-tu-kỳ 19-144lễ-khai-mạc-khoá-tu-kỳ 19-145lễ-khai-mạc-khoá-tu-kỳ 19-146lễ-khai-mạc-khoá-tu-kỳ 19-147lễ-khai-mạc-khoá-tu-kỳ 19-148lễ-khai-mạc-khoá-tu-kỳ 19-149lễ-khai-mạc-khoá-tu-kỳ 19-150lễ-khai-mạc-khoá-tu-kỳ 19-151lễ-khai-mạc-khoá-tu-kỳ 19-152lễ-khai-mạc-khoá-tu-kỳ 19-153lễ-khai-mạc-khoá-tu-kỳ 19-154lễ-khai-mạc-khoá-tu-kỳ 19-155lễ-khai-mạc-khoá-tu-kỳ 19-156lễ-khai-mạc-khoá-tu-kỳ 19-157lễ-khai-mạc-khoá-tu-kỳ 19-158lễ-khai-mạc-khoá-tu-kỳ 19-159lễ-khai-mạc-khoá-tu-kỳ 19-160lễ-khai-mạc-khoá-tu-kỳ 19-161lễ-khai-mạc-khoá-tu-kỳ 19-162lễ-khai-mạc-khoá-tu-kỳ 19-163lễ-khai-mạc-khoá-tu-kỳ 19-164lễ-khai-mạc-khoá-tu-kỳ 19-167lễ-khai-mạc-khoá-tu-kỳ 19-168lễ-khai-mạc-khoá-tu-kỳ 19-169lễ-khai-mạc-khoá-tu-kỳ 19-170lễ-khai-mạc-khoá-tu-kỳ 19-175lễ-khai-mạc-khoá-tu-kỳ 19-176lễ-khai-mạc-khoá-tu-kỳ 19-177lễ-khai-mạc-khoá-tu-kỳ 19-178lễ-khai-mạc-khoá-tu-kỳ 19-179lễ-khai-mạc-khoá-tu-kỳ 19-180lễ-khai-mạc-khoá-tu-kỳ 19-181lễ-khai-mạc-khoá-tu-kỳ 19-182lễ-khai-mạc-khoá-tu-kỳ 19-183lễ-khai-mạc-khoá-tu-kỳ 19-184lễ-khai-mạc-khoá-tu-kỳ 19-185lễ-khai-mạc-khoá-tu-kỳ 19-186lễ-khai-mạc-khoá-tu-kỳ 19-187lễ-khai-mạc-khoá-tu-kỳ 19-188lễ-khai-mạc-khoá-tu-kỳ 19-189lễ-khai-mạc-khoá-tu-kỳ 19-190lễ-khai-mạc-khoá-tu-kỳ 19-194lễ-khai-mạc-khoá-tu-kỳ 19-195lễ-khai-mạc-khoá-tu-kỳ 19-196lễ-khai-mạc-khoá-tu-kỳ 19-197lễ-khai-mạc-khoá-tu-kỳ 19-198lễ-khai-mạc-khoá-tu-kỳ 19-199lễ-khai-mạc-khoá-tu-kỳ 19-200lễ-khai-mạc-khoá-tu-kỳ 19-201lễ-khai-mạc-khoá-tu-kỳ 19-202lễ-khai-mạc-khoá-tu-kỳ 19-203lễ-khai-mạc-khoá-tu-kỳ 19-204lễ-khai-mạc-khoá-tu-kỳ 19-205lễ-khai-mạc-khoá-tu-kỳ 19-206lễ-khai-mạc-khoá-tu-kỳ 19-207lễ-khai-mạc-khoá-tu-kỳ 19-208lễ-khai-mạc-khoá-tu-kỳ 19-209lễ-khai-mạc-khoá-tu-kỳ 19-210lễ-khai-mạc-khoá-tu-kỳ 19-211lễ-khai-mạc-khoá-tu-kỳ 19-212lễ-khai-mạc-khoá-tu-kỳ 19-213lễ-khai-mạc-khoá-tu-kỳ 19-214lễ-khai-mạc-khoá-tu-kỳ 19-216lễ-khai-mạc-khoá-tu-kỳ 19-218lễ-khai-mạc-khoá-tu-kỳ 19-219lễ-khai-mạc-khoá-tu-kỳ 19-220lễ-khai-mạc-khoá-tu-kỳ 19-226lễ-khai-mạc-khoá-tu-kỳ 19-227lễ-khai-mạc-khoá-tu-kỳ 19-228lễ-khai-mạc-khoá-tu-kỳ 19-229lễ-khai-mạc-khoá-tu-kỳ 19-230lễ-khai-mạc-khoá-tu-kỳ 19-231lễ-khai-mạc-khoá-tu-kỳ 19-234lễ-khai-mạc-khoá-tu-kỳ 19-235lễ-khai-mạc-khoá-tu-kỳ 19-236lễ-khai-mạc-khoá-tu-kỳ 19-237lễ-khai-mạc-khoá-tu-kỳ 19-238lễ-khai-mạc-khoá-tu-kỳ 19-239lễ-khai-mạc-khoá-tu-kỳ 19-241lễ-khai-mạc-khoá-tu-kỳ 19-242lễ-khai-mạc-khoá-tu-kỳ 19-243lễ-khai-mạc-khoá-tu-kỳ 19-246lễ-khai-mạc-khoá-tu-kỳ 19-248lễ-khai-mạc-khoá-tu-kỳ 19-249lễ-khai-mạc-khoá-tu-kỳ 19-250lễ-khai-mạc-khoá-tu-kỳ 19-251lễ-khai-mạc-khoá-tu-kỳ 19-252lễ-khai-mạc-khoá-tu-kỳ 19-253lễ-khai-mạc-khoá-tu-kỳ 19-254lễ-khai-mạc-khoá-tu-kỳ 19-255lễ-khai-mạc-khoá-tu-kỳ 19-256lễ-khai-mạc-khoá-tu-kỳ 19-257lễ-khai-mạc-khoá-tu-kỳ 19-258lễ-khai-mạc-khoá-tu-kỳ 19-259lễ-khai-mạc-khoá-tu-kỳ 19-265lễ-khai-mạc-khoá-tu-kỳ 19-266lễ-khai-mạc-khoá-tu-kỳ 19-267lễ-khai-mạc-khoá-tu-kỳ 19-268lễ-khai-mạc-khoá-tu-kỳ 19-271lễ-khai-mạc-khoá-tu-kỳ 19-276lễ-khai-mạc-khoá-tu-kỳ 19-278lễ-khai-mạc-khoá-tu-kỳ 19-279lễ-khai-mạc-khoá-tu-kỳ 19-281lễ-khai-mạc-khoá-tu-kỳ 19-282lễ-khai-mạc-khoá-tu-kỳ 19-283lễ-khai-mạc-khoá-tu-kỳ 19-285lễ-khai-mạc-khoá-tu-kỳ 19-286lễ-khai-mạc-khoá-tu-kỳ 19-287lễ-khai-mạc-khoá-tu-kỳ 19-288lễ-khai-mạc-khoá-tu-kỳ 19-296lễ-khai-mạc-khoá-tu-kỳ 19-298lễ-khai-mạc-khoá-tu-kỳ 19-299lễ-khai-mạc-khoá-tu-kỳ 19-309lễ-khai-mạc-khoá-tu-kỳ 19-311lễ-khai-mạc-khoá-tu-kỳ 19-312lễ-khai-mạc-khoá-tu-kỳ 19-313lễ-khai-mạc-khoá-tu-kỳ 19-314lễ-khai-mạc-khoá-tu-kỳ 19-317lễ-khai-mạc-khoá-tu-kỳ 19-320lễ-khai-mạc-khoá-tu-kỳ 19-322lễ-khai-mạc-khoá-tu-kỳ 19-323lễ-khai-mạc-khoá-tu-kỳ 19-324lễ-khai-mạc-khoá-tu-kỳ 19-325lễ-khai-mạc-khoá-tu-kỳ 19-326lễ-khai-mạc-khoá-tu-kỳ 19-327lễ-khai-mạc-khoá-tu-kỳ 19-328lễ-khai-mạc-khoá-tu-kỳ 19-329lễ-khai-mạc-khoá-tu-kỳ 19-330lễ-khai-mạc-khoá-tu-kỳ 19-331lễ-khai-mạc-khoá-tu-kỳ 19-337lễ-khai-mạc-khoá-tu-kỳ 19-338lễ-khai-mạc-khoá-tu-kỳ 19-339lễ-khai-mạc-khoá-tu-kỳ 19-340lễ-khai-mạc-khoá-tu-kỳ 19-341lễ-khai-mạc-khoá-tu-kỳ 19-342lễ-khai-mạc-khoá-tu-kỳ 19-343lễ-khai-mạc-khoá-tu-kỳ 19-344lễ-khai-mạc-khoá-tu-kỳ 19-345lễ-khai-mạc-khoá-tu-kỳ 19-346lễ-khai-mạc-khoá-tu-kỳ 19-347lễ-khai-mạc-khoá-tu-kỳ 19-348lễ-khai-mạc-khoá-tu-kỳ 19-349lễ-khai-mạc-khoá-tu-kỳ 19-350lễ-khai-mạc-khoá-tu-kỳ 19-351lễ-khai-mạc-khoá-tu-kỳ 19-352lễ-khai-mạc-khoá-tu-kỳ 19-353lễ-khai-mạc-khoá-tu-kỳ 19-354lễ-khai-mạc-khoá-tu-kỳ 19-355lễ-khai-mạc-khoá-tu-kỳ 19-356lễ-khai-mạc-khoá-tu-kỳ 19-357lễ-khai-mạc-khoá-tu-kỳ 19-358lễ-khai-mạc-khoá-tu-kỳ 19-361lễ-khai-mạc-khoá-tu-kỳ 19-362lễ-khai-mạc-khoá-tu-kỳ 19-363lễ-khai-mạc-khoá-tu-kỳ 19-364lễ-khai-mạc-khoá-tu-kỳ 19-365lễ-khai-mạc-khoá-tu-kỳ 19-367lễ-khai-mạc-khoá-tu-kỳ 19-368lễ-khai-mạc-khoá-tu-kỳ 19-369lễ-khai-mạc-khoá-tu-kỳ 19-370lễ-khai-mạc-khoá-tu-kỳ 19-371lễ-khai-mạc-khoá-tu-kỳ 19-372lễ-khai-mạc-khoá-tu-kỳ 19-373lễ-khai-mạc-khoá-tu-kỳ 19-374lễ-khai-mạc-khoá-tu-kỳ 19-375lễ-khai-mạc-khoá-tu-kỳ 19-376lễ-khai-mạc-khoá-tu-kỳ 19-377lễ-khai-mạc-khoá-tu-kỳ 19-378lễ-khai-mạc-khoá-tu-kỳ 19-379lễ-khai-mạc-khoá-tu-kỳ 19-380lễ-khai-mạc-khoá-tu-kỳ 19-382lễ-khai-mạc-khoá-tu-kỳ 19-383lễ-khai-mạc-khoá-tu-kỳ 19-384lễ-khai-mạc-khoá-tu-kỳ 19-385lễ-khai-mạc-khoá-tu-kỳ 19-386lễ-khai-mạc-khoá-tu-kỳ 19-387lễ-khai-mạc-khoá-tu-kỳ 19-388lễ-khai-mạc-khoá-tu-kỳ 19-390lễ-khai-mạc-khoá-tu-kỳ 19-391lễ-khai-mạc-khoá-tu-kỳ 19-392lễ-khai-mạc-khoá-tu-kỳ 19-393lễ-khai-mạc-khoá-tu-kỳ 19-394lễ-khai-mạc-khoá-tu-kỳ 19-395lễ-khai-mạc-khoá-tu-kỳ 19-396lễ-khai-mạc-khoá-tu-kỳ 19-397lễ-khai-mạc-khoá-tu-kỳ 19-398lễ-khai-mạc-khoá-tu-kỳ 19-399lễ-khai-mạc-khoá-tu-kỳ 19-400lễ-khai-mạc-khoá-tu-kỳ 19-401lễ-khai-mạc-khoá-tu-kỳ 19-402lễ-khai-mạc-khoá-tu-kỳ 19-403lễ-khai-mạc-khoá-tu-kỳ 19-404lễ-khai-mạc-khoá-tu-kỳ 19-405lễ-khai-mạc-khoá-tu-kỳ 19-406lễ-khai-mạc-khoá-tu-kỳ 19-407lễ-khai-mạc-khoá-tu-kỳ 19-408lễ-khai-mạc-khoá-tu-kỳ 19-409lễ-khai-mạc-khoá-tu-kỳ 19-410lễ-khai-mạc-khoá-tu-kỳ 19-411lễ-khai-mạc-khoá-tu-kỳ 19-412lễ-khai-mạc-khoá-tu-kỳ 19-413lễ-khai-mạc-khoá-tu-kỳ 19-414lễ-khai-mạc-khoá-tu-kỳ 19-415lễ-khai-mạc-khoá-tu-kỳ 19-416lễ-khai-mạc-khoá-tu-kỳ 19-417lễ-khai-mạc-khoá-tu-kỳ 19-418lễ-khai-mạc-khoá-tu-kỳ 19-419lễ-khai-mạc-khoá-tu-kỳ 19-420lễ-khai-mạc-khoá-tu-kỳ 19-421lễ-khai-mạc-khoá-tu-kỳ 19-422lễ-khai-mạc-khoá-tu-kỳ 19-423lễ-khai-mạc-khoá-tu-kỳ 19-424lễ-khai-mạc-khoá-tu-kỳ 19-426lễ-khai-mạc-khoá-tu-kỳ 19-427lễ-khai-mạc-khoá-tu-kỳ 19-428lễ-khai-mạc-khoá-tu-kỳ 19-429lễ-khai-mạc-khoá-tu-kỳ 19-430lễ-khai-mạc-khoá-tu-kỳ 19-431lễ-khai-mạc-khoá-tu-kỳ 19-432lễ-khai-mạc-khoá-tu-kỳ 19-433lễ-khai-mạc-khoá-tu-kỳ 19-434lễ-khai-mạc-khoá-tu-kỳ 19-435lễ-khai-mạc-khoá-tu-kỳ 19-436lễ-khai-mạc-khoá-tu-kỳ 19-437lễ-khai-mạc-khoá-tu-kỳ 19-438lễ-khai-mạc-khoá-tu-kỳ 19-439lễ-khai-mạc-khoá-tu-kỳ 19-440lễ-khai-mạc-khoá-tu-kỳ 19-441lễ-khai-mạc-khoá-tu-kỳ 19-442lễ-khai-mạc-khoá-tu-kỳ 19-443lễ-khai-mạc-khoá-tu-kỳ 19-444lễ-khai-mạc-khoá-tu-kỳ 19-445lễ-khai-mạc-khoá-tu-kỳ 19-446lễ-khai-mạc-khoá-tu-kỳ 19-447lễ-khai-mạc-khoá-tu-kỳ 19-448lễ-khai-mạc-khoá-tu-kỳ 19-449lễ-khai-mạc-khoá-tu-kỳ 19-450lễ-khai-mạc-khoá-tu-kỳ 19-451lễ-khai-mạc-khoá-tu-kỳ 19-452lễ-khai-mạc-khoá-tu-kỳ 19-453lễ-khai-mạc-khoá-tu-kỳ 19-454lễ-khai-mạc-khoá-tu-kỳ 19-455lễ-khai-mạc-khoá-tu-kỳ 19-456lễ-khai-mạc-khoá-tu-kỳ 19-457lễ-khai-mạc-khoá-tu-kỳ 19-458lễ-khai-mạc-khoá-tu-kỳ 19-459lễ-khai-mạc-khoá-tu-kỳ 19-460

Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
facebook youtube google-plus linkedin twitter blog
Nguyện đem công đức này, trang nghiêm Phật Tịnh Độ, trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu khổ ba đường,
nếu có người thấy nghe, đều phát lòng Bồ Đề, hết một báo thân này, sinh qua cõi Cực Lạc.

May the Merit and virtue,accrued from this work, adorn the Buddhas pureland,
Repay the four great kindnesses above, andrelieve the suffering of those on the three paths below,
may those who see or hear of these efforts generates Bodhi Mind, spend their lives devoted to the Buddha Dharma,
the Land of Ultimate Bliss.

Quang Duc Buddhist Welfare Association of Victoria
Tu Viện Quảng Đức | Quang Duc Monastery
Senior Venerable Thich Tam Phuong | Senior Venerable Thich Nguyen Tang
Address: Quang Duc Monastery, 105 Lynch Road, Fawkner, Vic.3060 Australia
Tel: 61.03.9357 3544 ; Fax: 61.03.9357 3600
Website: http://www.quangduc.com ; http://www.tuvienquangduc.com.au (old)
Xin gửi Xin gửi bài mới và ý kiến đóng góp đến Ban Biên Tập qua địa chỉ:
quangduc@quangduc.com , tvquangduc@bigpond.com
KHÁCH VIẾNG THĂM
110,220,567