Tu Viện Quảng Đức105 Lynch Rd, Fawkner, Vic 3060. Australia. Tel: 9357 3544. quangduc@quangduc.com* Viện Chủ: TT Tâm Phương, Trụ Trì: TT Nguyên Tạng   
Bài mới nhất

Day 1: Hình ảnh Lễ Khai Mạc Khóa Tu Học Phật Pháp Úc Châu kỳ 19 tại Canberra, Úc Châu (Thứ Sáu 27-12-2019)

27/12/201917:35(Xem: 2599)
Day 1: Hình ảnh Lễ Khai Mạc Khóa Tu Học Phật Pháp Úc Châu kỳ 19 tại Canberra, Úc Châu (Thứ Sáu 27-12-2019)

Chương trình Lễ Khai Mạc
Khóa Tu Học Phật Pháp Úc Châu kỳ 19
Từ 10am-11.30am ngày 27-12-2019
Xướng ngôn viên: TT Thích Nguyên Tạng

 

- Phật tử học viên tề tựu
- Cung nghinh chư Tôn Đức quang lâm
- Niệm Phật cầu gia bị
- Chào Phật Giáo Kỳ
- Một phút nhập từ bi quán
- Tuyên bố lý do và giới thiệu chư Tôn Đức tham dự
(Xướng ngôn viên, TT Nguyên Tạng)
- Diễn Văn khai mạc của Trưởng Ban Tổ Chức (HT Thích Quảng Ba)
- Ban Thư Ký báo cáo (TT Thích Viên Tịnh)
- Công bố Ban Điều Hành Khóa Tu Học kỳ 19 (HT Minh Hiếu)
- Công bố Lịch giảng dạy (TT Thích Tâm Minh)
- Công bố thời biểu và hiệu lệnh (TT Thích Thiện Hiền)
- Công bố Nội Quy Khóa Tu Học (TT Thích Giác Tín)
- Đạo từ của Hòa Thượng Hội Chủ Thích Bảo Lạc
- Lễ khai Kinh (Ban Nghi Lễ)
- Hồi hướng công đức hoàn mãn

 lễ-khai-mạc-khoá-tu-kỳ 19-36lễ-khai-mạc-khoá-tu-kỳ 19-37lễ-khai-mạc-khoá-tu-kỳ 19-39lễ-khai-mạc-khoá-tu-kỳ 19-41lễ-khai-mạc-khoá-tu-kỳ 19-42lễ-khai-mạc-khoá-tu-kỳ 19-43lễ-khai-mạc-khoá-tu-kỳ 19-44lễ-khai-mạc-khoá-tu-kỳ 19-62lễ-khai-mạc-khoá-tu-kỳ 19-63lễ-khai-mạc-khoá-tu-kỳ 19-64lễ-khai-mạc-khoá-tu-kỳ 19-65lễ-khai-mạc-khoá-tu-kỳ 19-66lễ-khai-mạc-khoá-tu-kỳ 19-67lễ-khai-mạc-khoá-tu-kỳ 19-68lễ-khai-mạc-khoá-tu-kỳ 19-69lễ-khai-mạc-khoá-tu-kỳ 19-70lễ-khai-mạc-khoá-tu-kỳ 19-71lễ-khai-mạc-khoá-tu-kỳ 19-72lễ-khai-mạc-khoá-tu-kỳ 19-76lễ-khai-mạc-khoá-tu-kỳ 19-77lễ-khai-mạc-khoá-tu-kỳ 19-78lễ-khai-mạc-khoá-tu-kỳ 19-79lễ-khai-mạc-khoá-tu-kỳ 19-80lễ-khai-mạc-khoá-tu-kỳ 19-82lễ-khai-mạc-khoá-tu-kỳ 19-83lễ-khai-mạc-khoá-tu-kỳ 19-84lễ-khai-mạc-khoá-tu-kỳ 19-86lễ-khai-mạc-khoá-tu-kỳ 19-87lễ-khai-mạc-khoá-tu-kỳ 19-88lễ-khai-mạc-khoá-tu-kỳ 19-89lễ-khai-mạc-khoá-tu-kỳ 19-90lễ-khai-mạc-khoá-tu-kỳ 19-91lễ-khai-mạc-khoá-tu-kỳ 19-92lễ-khai-mạc-khoá-tu-kỳ 19-93lễ-khai-mạc-khoá-tu-kỳ 19-94lễ-khai-mạc-khoá-tu-kỳ 19-95lễ-khai-mạc-khoá-tu-kỳ 19-96lễ-khai-mạc-khoá-tu-kỳ 19-97lễ-khai-mạc-khoá-tu-kỳ 19-98lễ-khai-mạc-khoá-tu-kỳ 19-99lễ-khai-mạc-khoá-tu-kỳ 19-100lễ-khai-mạc-khoá-tu-kỳ 19-101lễ-khai-mạc-khoá-tu-kỳ 19-102lễ-khai-mạc-khoá-tu-kỳ 19-103lễ-khai-mạc-khoá-tu-kỳ 19-104lễ-khai-mạc-khoá-tu-kỳ 19-105lễ-khai-mạc-khoá-tu-kỳ 19-106lễ-khai-mạc-khoá-tu-kỳ 19-107lễ-khai-mạc-khoá-tu-kỳ 19-108lễ-khai-mạc-khoá-tu-kỳ 19-109lễ-khai-mạc-khoá-tu-kỳ 19-110lễ-khai-mạc-khoá-tu-kỳ 19-111lễ-khai-mạc-khoá-tu-kỳ 19-112lễ-khai-mạc-khoá-tu-kỳ 19-113lễ-khai-mạc-khoá-tu-kỳ 19-114lễ-khai-mạc-khoá-tu-kỳ 19-115lễ-khai-mạc-khoá-tu-kỳ 19-116lễ-khai-mạc-khoá-tu-kỳ 19-117lễ-khai-mạc-khoá-tu-kỳ 19-118lễ-khai-mạc-khoá-tu-kỳ 19-119lễ-khai-mạc-khoá-tu-kỳ 19-120lễ-khai-mạc-khoá-tu-kỳ 19-121lễ-khai-mạc-khoá-tu-kỳ 19-122lễ-khai-mạc-khoá-tu-kỳ 19-123lễ-khai-mạc-khoá-tu-kỳ 19-124lễ-khai-mạc-khoá-tu-kỳ 19-125lễ-khai-mạc-khoá-tu-kỳ 19-126lễ-khai-mạc-khoá-tu-kỳ 19-127lễ-khai-mạc-khoá-tu-kỳ 19-128lễ-khai-mạc-khoá-tu-kỳ 19-129lễ-khai-mạc-khoá-tu-kỳ 19-130lễ-khai-mạc-khoá-tu-kỳ 19-131lễ-khai-mạc-khoá-tu-kỳ 19-132lễ-khai-mạc-khoá-tu-kỳ 19-133lễ-khai-mạc-khoá-tu-kỳ 19-134lễ-khai-mạc-khoá-tu-kỳ 19-135lễ-khai-mạc-khoá-tu-kỳ 19-136lễ-khai-mạc-khoá-tu-kỳ 19-137lễ-khai-mạc-khoá-tu-kỳ 19-138lễ-khai-mạc-khoá-tu-kỳ 19-139lễ-khai-mạc-khoá-tu-kỳ 19-140lễ-khai-mạc-khoá-tu-kỳ 19-141lễ-khai-mạc-khoá-tu-kỳ 19-142lễ-khai-mạc-khoá-tu-kỳ 19-143lễ-khai-mạc-khoá-tu-kỳ 19-144lễ-khai-mạc-khoá-tu-kỳ 19-145lễ-khai-mạc-khoá-tu-kỳ 19-146lễ-khai-mạc-khoá-tu-kỳ 19-147lễ-khai-mạc-khoá-tu-kỳ 19-148lễ-khai-mạc-khoá-tu-kỳ 19-149lễ-khai-mạc-khoá-tu-kỳ 19-150lễ-khai-mạc-khoá-tu-kỳ 19-151lễ-khai-mạc-khoá-tu-kỳ 19-152lễ-khai-mạc-khoá-tu-kỳ 19-153lễ-khai-mạc-khoá-tu-kỳ 19-154lễ-khai-mạc-khoá-tu-kỳ 19-155lễ-khai-mạc-khoá-tu-kỳ 19-156lễ-khai-mạc-khoá-tu-kỳ 19-157lễ-khai-mạc-khoá-tu-kỳ 19-158lễ-khai-mạc-khoá-tu-kỳ 19-159lễ-khai-mạc-khoá-tu-kỳ 19-160lễ-khai-mạc-khoá-tu-kỳ 19-161lễ-khai-mạc-khoá-tu-kỳ 19-162lễ-khai-mạc-khoá-tu-kỳ 19-163lễ-khai-mạc-khoá-tu-kỳ 19-164lễ-khai-mạc-khoá-tu-kỳ 19-167lễ-khai-mạc-khoá-tu-kỳ 19-168lễ-khai-mạc-khoá-tu-kỳ 19-169lễ-khai-mạc-khoá-tu-kỳ 19-170lễ-khai-mạc-khoá-tu-kỳ 19-175lễ-khai-mạc-khoá-tu-kỳ 19-176lễ-khai-mạc-khoá-tu-kỳ 19-177lễ-khai-mạc-khoá-tu-kỳ 19-178lễ-khai-mạc-khoá-tu-kỳ 19-179lễ-khai-mạc-khoá-tu-kỳ 19-180lễ-khai-mạc-khoá-tu-kỳ 19-181lễ-khai-mạc-khoá-tu-kỳ 19-182lễ-khai-mạc-khoá-tu-kỳ 19-183lễ-khai-mạc-khoá-tu-kỳ 19-184lễ-khai-mạc-khoá-tu-kỳ 19-185lễ-khai-mạc-khoá-tu-kỳ 19-186lễ-khai-mạc-khoá-tu-kỳ 19-187lễ-khai-mạc-khoá-tu-kỳ 19-188lễ-khai-mạc-khoá-tu-kỳ 19-189lễ-khai-mạc-khoá-tu-kỳ 19-190lễ-khai-mạc-khoá-tu-kỳ 19-194lễ-khai-mạc-khoá-tu-kỳ 19-195lễ-khai-mạc-khoá-tu-kỳ 19-196lễ-khai-mạc-khoá-tu-kỳ 19-197lễ-khai-mạc-khoá-tu-kỳ 19-198lễ-khai-mạc-khoá-tu-kỳ 19-199lễ-khai-mạc-khoá-tu-kỳ 19-200lễ-khai-mạc-khoá-tu-kỳ 19-201lễ-khai-mạc-khoá-tu-kỳ 19-202lễ-khai-mạc-khoá-tu-kỳ 19-203lễ-khai-mạc-khoá-tu-kỳ 19-204lễ-khai-mạc-khoá-tu-kỳ 19-205lễ-khai-mạc-khoá-tu-kỳ 19-206lễ-khai-mạc-khoá-tu-kỳ 19-207lễ-khai-mạc-khoá-tu-kỳ 19-208lễ-khai-mạc-khoá-tu-kỳ 19-209lễ-khai-mạc-khoá-tu-kỳ 19-210lễ-khai-mạc-khoá-tu-kỳ 19-211lễ-khai-mạc-khoá-tu-kỳ 19-212lễ-khai-mạc-khoá-tu-kỳ 19-213lễ-khai-mạc-khoá-tu-kỳ 19-214lễ-khai-mạc-khoá-tu-kỳ 19-216lễ-khai-mạc-khoá-tu-kỳ 19-218lễ-khai-mạc-khoá-tu-kỳ 19-219lễ-khai-mạc-khoá-tu-kỳ 19-220lễ-khai-mạc-khoá-tu-kỳ 19-226lễ-khai-mạc-khoá-tu-kỳ 19-227lễ-khai-mạc-khoá-tu-kỳ 19-228lễ-khai-mạc-khoá-tu-kỳ 19-229lễ-khai-mạc-khoá-tu-kỳ 19-230lễ-khai-mạc-khoá-tu-kỳ 19-231lễ-khai-mạc-khoá-tu-kỳ 19-234lễ-khai-mạc-khoá-tu-kỳ 19-235lễ-khai-mạc-khoá-tu-kỳ 19-236lễ-khai-mạc-khoá-tu-kỳ 19-237lễ-khai-mạc-khoá-tu-kỳ 19-238lễ-khai-mạc-khoá-tu-kỳ 19-239lễ-khai-mạc-khoá-tu-kỳ 19-241lễ-khai-mạc-khoá-tu-kỳ 19-242lễ-khai-mạc-khoá-tu-kỳ 19-243lễ-khai-mạc-khoá-tu-kỳ 19-246lễ-khai-mạc-khoá-tu-kỳ 19-248lễ-khai-mạc-khoá-tu-kỳ 19-249lễ-khai-mạc-khoá-tu-kỳ 19-250lễ-khai-mạc-khoá-tu-kỳ 19-251lễ-khai-mạc-khoá-tu-kỳ 19-252lễ-khai-mạc-khoá-tu-kỳ 19-253lễ-khai-mạc-khoá-tu-kỳ 19-254lễ-khai-mạc-khoá-tu-kỳ 19-255lễ-khai-mạc-khoá-tu-kỳ 19-256lễ-khai-mạc-khoá-tu-kỳ 19-257lễ-khai-mạc-khoá-tu-kỳ 19-258lễ-khai-mạc-khoá-tu-kỳ 19-259lễ-khai-mạc-khoá-tu-kỳ 19-265lễ-khai-mạc-khoá-tu-kỳ 19-266lễ-khai-mạc-khoá-tu-kỳ 19-267lễ-khai-mạc-khoá-tu-kỳ 19-268lễ-khai-mạc-khoá-tu-kỳ 19-271lễ-khai-mạc-khoá-tu-kỳ 19-276lễ-khai-mạc-khoá-tu-kỳ 19-278lễ-khai-mạc-khoá-tu-kỳ 19-279lễ-khai-mạc-khoá-tu-kỳ 19-281lễ-khai-mạc-khoá-tu-kỳ 19-282lễ-khai-mạc-khoá-tu-kỳ 19-283lễ-khai-mạc-khoá-tu-kỳ 19-285lễ-khai-mạc-khoá-tu-kỳ 19-286lễ-khai-mạc-khoá-tu-kỳ 19-287lễ-khai-mạc-khoá-tu-kỳ 19-288lễ-khai-mạc-khoá-tu-kỳ 19-296lễ-khai-mạc-khoá-tu-kỳ 19-298lễ-khai-mạc-khoá-tu-kỳ 19-299lễ-khai-mạc-khoá-tu-kỳ 19-309lễ-khai-mạc-khoá-tu-kỳ 19-311lễ-khai-mạc-khoá-tu-kỳ 19-312lễ-khai-mạc-khoá-tu-kỳ 19-313lễ-khai-mạc-khoá-tu-kỳ 19-314lễ-khai-mạc-khoá-tu-kỳ 19-317lễ-khai-mạc-khoá-tu-kỳ 19-320lễ-khai-mạc-khoá-tu-kỳ 19-322lễ-khai-mạc-khoá-tu-kỳ 19-323lễ-khai-mạc-khoá-tu-kỳ 19-324lễ-khai-mạc-khoá-tu-kỳ 19-325lễ-khai-mạc-khoá-tu-kỳ 19-326lễ-khai-mạc-khoá-tu-kỳ 19-327lễ-khai-mạc-khoá-tu-kỳ 19-328lễ-khai-mạc-khoá-tu-kỳ 19-329lễ-khai-mạc-khoá-tu-kỳ 19-330lễ-khai-mạc-khoá-tu-kỳ 19-331lễ-khai-mạc-khoá-tu-kỳ 19-337lễ-khai-mạc-khoá-tu-kỳ 19-338lễ-khai-mạc-khoá-tu-kỳ 19-339lễ-khai-mạc-khoá-tu-kỳ 19-340lễ-khai-mạc-khoá-tu-kỳ 19-341lễ-khai-mạc-khoá-tu-kỳ 19-342lễ-khai-mạc-khoá-tu-kỳ 19-343lễ-khai-mạc-khoá-tu-kỳ 19-344lễ-khai-mạc-khoá-tu-kỳ 19-345lễ-khai-mạc-khoá-tu-kỳ 19-346lễ-khai-mạc-khoá-tu-kỳ 19-347lễ-khai-mạc-khoá-tu-kỳ 19-348lễ-khai-mạc-khoá-tu-kỳ 19-349lễ-khai-mạc-khoá-tu-kỳ 19-350lễ-khai-mạc-khoá-tu-kỳ 19-351lễ-khai-mạc-khoá-tu-kỳ 19-352lễ-khai-mạc-khoá-tu-kỳ 19-353lễ-khai-mạc-khoá-tu-kỳ 19-354lễ-khai-mạc-khoá-tu-kỳ 19-355lễ-khai-mạc-khoá-tu-kỳ 19-356lễ-khai-mạc-khoá-tu-kỳ 19-357lễ-khai-mạc-khoá-tu-kỳ 19-358lễ-khai-mạc-khoá-tu-kỳ 19-361lễ-khai-mạc-khoá-tu-kỳ 19-362lễ-khai-mạc-khoá-tu-kỳ 19-363lễ-khai-mạc-khoá-tu-kỳ 19-364lễ-khai-mạc-khoá-tu-kỳ 19-365lễ-khai-mạc-khoá-tu-kỳ 19-367lễ-khai-mạc-khoá-tu-kỳ 19-368lễ-khai-mạc-khoá-tu-kỳ 19-369lễ-khai-mạc-khoá-tu-kỳ 19-370lễ-khai-mạc-khoá-tu-kỳ 19-371lễ-khai-mạc-khoá-tu-kỳ 19-372lễ-khai-mạc-khoá-tu-kỳ 19-373lễ-khai-mạc-khoá-tu-kỳ 19-374lễ-khai-mạc-khoá-tu-kỳ 19-375lễ-khai-mạc-khoá-tu-kỳ 19-376lễ-khai-mạc-khoá-tu-kỳ 19-377lễ-khai-mạc-khoá-tu-kỳ 19-378lễ-khai-mạc-khoá-tu-kỳ 19-379lễ-khai-mạc-khoá-tu-kỳ 19-380lễ-khai-mạc-khoá-tu-kỳ 19-382lễ-khai-mạc-khoá-tu-kỳ 19-383lễ-khai-mạc-khoá-tu-kỳ 19-384lễ-khai-mạc-khoá-tu-kỳ 19-385lễ-khai-mạc-khoá-tu-kỳ 19-386lễ-khai-mạc-khoá-tu-kỳ 19-387lễ-khai-mạc-khoá-tu-kỳ 19-388lễ-khai-mạc-khoá-tu-kỳ 19-390lễ-khai-mạc-khoá-tu-kỳ 19-391lễ-khai-mạc-khoá-tu-kỳ 19-392lễ-khai-mạc-khoá-tu-kỳ 19-393lễ-khai-mạc-khoá-tu-kỳ 19-394lễ-khai-mạc-khoá-tu-kỳ 19-395lễ-khai-mạc-khoá-tu-kỳ 19-396lễ-khai-mạc-khoá-tu-kỳ 19-397lễ-khai-mạc-khoá-tu-kỳ 19-398lễ-khai-mạc-khoá-tu-kỳ 19-399lễ-khai-mạc-khoá-tu-kỳ 19-400lễ-khai-mạc-khoá-tu-kỳ 19-401lễ-khai-mạc-khoá-tu-kỳ 19-402lễ-khai-mạc-khoá-tu-kỳ 19-403lễ-khai-mạc-khoá-tu-kỳ 19-404lễ-khai-mạc-khoá-tu-kỳ 19-405lễ-khai-mạc-khoá-tu-kỳ 19-406lễ-khai-mạc-khoá-tu-kỳ 19-407lễ-khai-mạc-khoá-tu-kỳ 19-408lễ-khai-mạc-khoá-tu-kỳ 19-409lễ-khai-mạc-khoá-tu-kỳ 19-410lễ-khai-mạc-khoá-tu-kỳ 19-411lễ-khai-mạc-khoá-tu-kỳ 19-412lễ-khai-mạc-khoá-tu-kỳ 19-413lễ-khai-mạc-khoá-tu-kỳ 19-414lễ-khai-mạc-khoá-tu-kỳ 19-415lễ-khai-mạc-khoá-tu-kỳ 19-416lễ-khai-mạc-khoá-tu-kỳ 19-417lễ-khai-mạc-khoá-tu-kỳ 19-418lễ-khai-mạc-khoá-tu-kỳ 19-419lễ-khai-mạc-khoá-tu-kỳ 19-420lễ-khai-mạc-khoá-tu-kỳ 19-421lễ-khai-mạc-khoá-tu-kỳ 19-422lễ-khai-mạc-khoá-tu-kỳ 19-423lễ-khai-mạc-khoá-tu-kỳ 19-424lễ-khai-mạc-khoá-tu-kỳ 19-426lễ-khai-mạc-khoá-tu-kỳ 19-427lễ-khai-mạc-khoá-tu-kỳ 19-428lễ-khai-mạc-khoá-tu-kỳ 19-429lễ-khai-mạc-khoá-tu-kỳ 19-430lễ-khai-mạc-khoá-tu-kỳ 19-431lễ-khai-mạc-khoá-tu-kỳ 19-432lễ-khai-mạc-khoá-tu-kỳ 19-433lễ-khai-mạc-khoá-tu-kỳ 19-434lễ-khai-mạc-khoá-tu-kỳ 19-435lễ-khai-mạc-khoá-tu-kỳ 19-436lễ-khai-mạc-khoá-tu-kỳ 19-437lễ-khai-mạc-khoá-tu-kỳ 19-438lễ-khai-mạc-khoá-tu-kỳ 19-439lễ-khai-mạc-khoá-tu-kỳ 19-440lễ-khai-mạc-khoá-tu-kỳ 19-441lễ-khai-mạc-khoá-tu-kỳ 19-442lễ-khai-mạc-khoá-tu-kỳ 19-443lễ-khai-mạc-khoá-tu-kỳ 19-444lễ-khai-mạc-khoá-tu-kỳ 19-445lễ-khai-mạc-khoá-tu-kỳ 19-446lễ-khai-mạc-khoá-tu-kỳ 19-447lễ-khai-mạc-khoá-tu-kỳ 19-448lễ-khai-mạc-khoá-tu-kỳ 19-449lễ-khai-mạc-khoá-tu-kỳ 19-450lễ-khai-mạc-khoá-tu-kỳ 19-451lễ-khai-mạc-khoá-tu-kỳ 19-452lễ-khai-mạc-khoá-tu-kỳ 19-453lễ-khai-mạc-khoá-tu-kỳ 19-454lễ-khai-mạc-khoá-tu-kỳ 19-455lễ-khai-mạc-khoá-tu-kỳ 19-456lễ-khai-mạc-khoá-tu-kỳ 19-457lễ-khai-mạc-khoá-tu-kỳ 19-458lễ-khai-mạc-khoá-tu-kỳ 19-459lễ-khai-mạc-khoá-tu-kỳ 19-460

Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn