Tu Viện Quảng Đức105 Lynch Rd, Fawkner, Vic 3060. Australia. Tel: 9357 3544. quangduc@quangduc.com* Viện Chủ: HT Tâm Phương, Trụ Trì: TT Nguyên Tạng   

Bài 58: Kinh Thủ Lăng Nghiêm

08/11/201720:18(Xem: 3537)
Bài 58: Kinh Thủ Lăng Nghiêm

KINH THỦ LĂNG NGHIÊM

GIẢI NGHĨA

TOÀN KHÔNG

(Tiếp theo)

 

3). DO BI TÂM THÀNH

     TỰU 14 ĐỨC VÔ ÚY:   
- Thế Tôn! Con lại dùng vô tác diệu lực của sự huân tu Kim Cang Tam Muội này, cùng với tất cả chúng sanh lục đạo trong mười phương tam thế đồng một Bi Ngưỡng, nên khiến các chúng sanh nơi thân tâm con được 14 thứ công đức vô úy:
l. Do con chẳng quán âm thanh, tự quán kẻ quán, khiến chúng sanh khổ não mười phương tự quán âm thanh, liền được giải thoát.
2. Xoay tri kiến về bản tri, khiến chúng sanh dù vào đống lửa, lửa chẳng thể cháy.
3. Xoay cái nghe về bản văn, khiến chúng sanh bị nước cuốn trôi mà chẳng chìm đắm.
4. Vọng tưởng dứt sạch, tâm chẳng sát hại, khiến chúng sanh vào xứ quỷ, quỷ chẳng thể hại.
5. Huân tập cái nghe thành Bản Văn, tiêu cả lục căn thành một tánh Văn, khiến chúng sanh đang lúc bị giết hại, dao gãy từng đoạn, các binh khí chạm vào thân người, như cắt dòng nước, như thổi ánh sáng, mà bản tánh chẳng lay động.
6. Huân tập tánh Văn thuần nhất sáng tỏ, chiếu khắp pháp giới, dẹp tan tối tăm, khiến chúng sanh dù gặp các loài Dược Xoa, La Sát, yêu mị, quỷ thần ở gần bên cạnh mắt họ chẳng thể nhìn thấy.
7. Âm thanh tiêu sạch, tánh nghe trở vào, thoát khỏi trần vọng, khiến chúng sanh gặp những thứ gông, cùm, xiềng, xích đều chẳng thể trói buộc.
8. Âm thanh tiêu diệt, tánh Văn viên mãn, Từ Lực khắp nơi, khiến chúng sanh đi qua chỗ nguy hiểm, chẳng bị giặc cướp.
9. Huân tu tánh Văn, xa lìa cảnh trần, sắc dục chẳng thể lôi kéo, khiến tất cả chúng sanh đa dâm xa lìa tham dục.
10. Thuần âm vô trần, căn trần viên dung, chẳng năng sở đối đãi, khiến tất cả chúng sanh hay giận dữ lìa bỏ sân hận.
11. Xoay minh tiêu trần, trở về bản tánh, cả pháp giới, thân tâm đều như lưu ly, thấu triệt vô ngại, khiến những kẻ ngu muội chẳng tin Phật pháp, xa lìa hẳn sự si mê ám muội.
12. Tiêu dung hình thể, trở về bản Văn, ngồi bất động đạo tràng, vào thế gian mà chẳng hoại pháp thế gian, đi khắp mười phương, cúng dường vô số Như Lai, nơi mỗi Như Lai làm Pháp Vương Tử, khi pháp giới chúng sanh cầu sanh con trai, được con trai có phước đức trí huệ.
13. Lục căn viên thông, sáng và soi không hai, khắp mười phương thế giới, lập Đại Viên Cảnh, Không Như Lai Tạng, thừa nhận pháp môn bí mật của vô số Như Lai, chẳng có thiếu sót, khiến pháp giới chúng sanh cầu sanh con gái, được con gái có tướng tốt, đoan chính, phước đức, dịu dàng, được mọi người yêu mến.
14. Trăm ức nhựt nguyệt chiếu khắp tam thiên đại thiên thế giới này, trong đó có 62 hằng sa pháp vương tử đang trụ trì nơi thế gian, tu chánh pháp, làm mô phạm, mỗi mỗi dùng phương tiện và trí huệ chẳng đồng, tùy thuận căn tánh mọi người để giáo hóa chúng sanh.
- Do con được Nhĩ Căn viên thông, phát ra diệu dụng, nên thân tâm vi diệu, cùng khắp pháp giới, khiến chúng sanh người trì danh hiệu con so với người trì danh hiệu của 62 hằng sa Pháp Vương Tử, hai người được phước đức bằng nhau.
- Thế Tôn! Sở dĩ một danh hiệu của con cân xứng với nhiều danh hiệu kia, là do con tu tập đắc chân viên thông, ấy gọi là mười bốn thứ sức vô úy, thí cho chúng sanh phước đức đầy đủ.

GIẢI NGHĨA:

      Nếu chúng ta biết tự quán chiếu tiếng nói có âm thanh từ ngoài vào và quán sát tiếng nói không âm thanhtức là vọng tưởng của chính mình, thì thấy được tự tính vọng tưởng và thấy chúng chỉ là cái biết hư ảo để rồi lià bỏ dứt trừ chúng. Lâu dần đạt đến định kiên cố (Kim cang tam muội) thì Quán Thế Âm thể nhập và ngự trị trong tâm ta (khiến chúng sinh trong tâm con), tức là có cùng một thể đại bi, chiếu soi do sự nhiệm mầu thanh tịnh sẵn có ở tâm mình và thành tựu được 14 thứ Đức vô úy như sau:

 

l. Chẳng quán âm thanh, tự quán kẻ quán: Nghiã là không quán âm thanh kêu cứu của chúng sinh, mà quán những kẻ kêu cứu.

Khiến chúng sanh khổ não mười phương tự quán âm thanh, liền được giải thoát: Nghĩa là khiến những người khổ não tỉnh ngộ mà tự quán tiếng của lòng họ, tức là khiến họ quán sát sự việc của lời nói gây khổ não, quán xét tự tính vọng tưởng về khổ não của chính họ để nhận chân ra đó là giả, là ảo huyển và xa lià nó thì sẽ đạt giải thoát khỏi khổ.

 

2. Xoay tri kiến về bản tri: Nghĩa là chuyển cái thấy biết về gốc biết, tức là quán sát cái thấy biết là không thật, nên không chạy theo ngoại cảnh; không bị trần cảnh lôi kéo dẫn dắt thì được tự do tự tại, tức là giải thoát. Khiến chúng sanh dù vào đống lửa, lửa chẳng thể cháy: Lửa, chỉ về tính "thấy biết", vì tính thấy biết trái ý hay sinh bực bội nóng nảy ví như tánh lửa, về tính lửa có: Lửa ghen hờn tức giận, lửa dâm dục, lửa phụ tình, lửa bất mãn bất bình, lửa oán giận hận thù nung đốt tâm can. Nếu tu Pháp Môn Quán Thế Âm, nghĩa là quán sát sự gây ra bất mãn căm hờn làm cho tức giận hận thù, chỉ là giả có, không thật, là không, rồi lià bỏ, dứt trừ sự sân hận giận thù. Như thế thì dù có gặp những việc trái tai gai mắt đến đâu đi nữa cũng có thể xả bỏ được hết, và sẽ đưa tâm vào định tĩnh đạt giải thoát khỏi nó, nên ví như bị lửa đốt cũng không bị cháy vậy.

 

3. Xoay cái nghe về bản văn: Nghĩa là đưa cái nghe về gốc nghe, tức là quán sát cái nghe thấy nó là huyển hóa không thật, nên không bị lời nói nịnh bợ tâng bốc phỉnh gạt lừa dối, thì được thoát khỏi những buồn phiền đau khổ.

Khiến chúng sanh bị nước cuốn trôi mà chẳng chìm đắm: Nước, chỉ về tính "nghe biết", vì nếu nghe lời nịnh bợ tâng bốc dễ bị cuốn trôi, nhận chìm trong tham ái kiêu căng hãnh diện, đó là nguyên nhân dẫn đến khổ đau; sự luyến ái mật ngọt này được ám chỉ như một hình thức cuốn trôi nhận chìm của tánh nước. Nếu tu Pháp Môn Quan Thế Âm nghĩa là quán sát các lời nói tâng bốc nịnh bợ là gai nhọn là mìn bẫy, là giả không thật, rồi xa lià dứt bỏ. Như thế thì sẽ không còn bị tham ái lừa gạt lôi cuốn nhận chìm vào đau khổ, mà được thoát khỏi, ví như bị nước cuốn trôi mà chẳng bị nhận chìm lại được thoát vào chỗ cạn vậy.

 

4. Vọng tưởng dứt sạch, tâm chẳng sát hại: Nghĩa là khi tu hành quán chiếu tâm tư thì sẽ thấy vọng tưởng khởi lên không ngưng nghỉ, do đêm thì ngủ chiêm bao, ngày thì tưởng nhớ hết chuyện này đến việc khác. Quán sát để thấy chúng là sản phẩm của dính mắc lời nói hình ảnh cảm giác mà ra, quán xét để thấy lời nói và hình ảnh cảm giác chỉ là giả không thật, do đó xa lià dứt bỏ hết các ràng buộc ấy, thì dứt hết vọng tưởng, lúc ấy được tâm trong sạch. Khi tu hành đến sạch trơn vọng tưởng, liên tục thuần nhiễn tới cùng cực thì bản giác hiện, lúc đó sẽ khởi lòng từ bi thương xót, muốn cứu vớt chúng sinh còn đang ngụp lặn trong biển khổ, nên lúc đó không còn tâm sát hại chúng sinh nữa.

Khiến chúng sanh vào xứ quỷ, quỷ chẳng thể hại: Quỷ ám chỉ tính hung bạo độc hại, tàn ác giết người; khiến cho chúng sinh dù vào nơi nguy hiểm cũng vẫn an toàn. Nghĩa là nếu tu Pháp Môn Quán Thế Âm sẽ không còn tính độc hại hung bạo tàn ác giết người nữa, mà được giải thoát, nên ví như gặp Qủy, Qủy chẳng thể hại là vậy.

 

5. Huân tập cái nghe thành Bản Văn, tiêu cả lục căn thành một tánh Văn: Nghĩa là khi quán sát thấy tất cả những cái nghe đều là huyển ảo không thật và xa lià dứt bỏ sạch sẽ, thì được giải thoát Nhĩ căn; khi Nhĩ căn được giải thoát thông suốt không ngăn ngại, thì tính nghe sẽ làm công việc của tất cả Sáu Căn mắt mũi lưỡi thân ý, nghĩa là Tai có thể thấy như mắt, biết mùi như mũi, biết vị như lưỡi, biết cảm xúc như thân thể, biết tư tưởng như ý vậy.

Khiến chúng sanh đang lúc bị giết hại, dao gãy từng đoạn, các binh khí chạm vào thân người như cắt dòng nước, như thổi ánh sáng, mà bản tánh chẳng lay động: Dao kiếm nguy hiểm ví như khi Sáu Căn tiếp xúc bị dính mắc ràng buộc bị tác hại bởi Sáu Trần, sinh ra sự khổ đau ví như bị giết hại bởi dao kiếm. Nếu tu Pháp Môn Quán Thế Âm, nghĩa là quán sát Sáu Trần, thấy chúng chỉ là ảo huyển không thật, rồi dứt lià tất cả dính mắc, thì Sáu Trần không còn tác hại nữa, nên ví như dao kiếm bị gãy từng đoạn, hoặc vô dụng như dao kiếm chém vào nước, như thổi ánh sáng không ảnh hưởng một chút nào, do đó tâm tính chẳng hề dao động vậy.

 

6. Huân tập tánh Văn thuần nhất sáng tỏ, chiếu khắp pháp giới, dẹp tan tối tăm: Nghĩa là tu hành quán chiếu dẹp bỏ sạch trơn mọi dính mắc tới thuần nhuyễn, thì được giải thoát khỏi mọi ràng buộc, lúc ấy tính nghe trở thành sáng suốt chiếu soi khắp mười phương vũ trụ (pháp giới), không có chỗ nào còn ngăn bít (dẹp tan tối tăm).
Khiến chúng sanh dù gặp các loài Dược Xoa, La Sát, yêu mị, quỷ thần ở gần bên cạnh mắt họ chẳng thể nhìn thấy: Các loài Dược Xoa, La Sát, Qủy Thần, biểu trưng của tham, sân, si, mạn, nghi, tật đố, ghanh tị.... sẽ làm cho không còn phân biệt được đâu là thiện đâu là ác rồi tạo ra biết bao khổ đau cho kẻ khác và cho mình. Nếu tu Pháp Môn Quán Thế Âm, nghĩa là quán sát thấy rõ tham sân si, mạn nghi, tật đố, ghanh tị v.v…đều là ung nhọt, gai nhọn, cạm bẫy, rồi xa lià dứt bỏ chúng thì sẽ thoát khổ. Như vậy sẽ được giải thoát, chẳng khác nào khỏi bị các loài Dược Xoa, La Sát, Yêu mị, Quỷ Thần làm hại; cũng ví như khi người ấy tu hành tới mức có ánh sáng chiếu soi sáng ngời làm cho các loài Ma Qủy bị lóa mắt không thể nhìn thấy vậy.

 

7. Âm thanh tiêu sạch, tánh nghe trở vào, thoát khỏi trần vọng:
(Còn tiếp)


 

Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
)
facebook youtube google-plus linkedin twitter blog
Nguyện đem công đức này, trang nghiêm Phật Tịnh Độ, trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu khổ ba đường,
nếu có người thấy nghe, đều phát lòng Bồ Đề, hết một báo thân này, sinh qua cõi Cực Lạc.

May the Merit and virtue,accrued from this work, adorn the Buddhas pureland,
Repay the four great kindnesses above, andrelieve the suffering of those on the three paths below,
may those who see or hear of these efforts generates Bodhi Mind, spend their lives devoted to the Buddha Dharma,
the Land of Ultimate Bliss.

Quang Duc Buddhist Welfare Association of Victoria
Tu Viện Quảng Đức | Quang Duc Monastery
Senior Venerable Thich Tam Phuong | Senior Venerable Thich Nguyen Tang
Address: Quang Duc Monastery, 105 Lynch Road, Fawkner, Vic.3060 Australia
Tel: 61.03.9357 3544 ; Fax: 61.03.9357 3600
Website: http://www.quangduc.com ; http://www.tuvienquangduc.com.au (old)
Xin gửi Xin gửi bài mới và ý kiến đóng góp đến Ban Biên Tập qua địa chỉ:
quangduc@quangduc.com , tvquangduc@bigpond.com
KHÁCH VIẾNG THĂM
109,072,234