Tu Viện Quảng Đức105 Lynch Rd, Fawkner, Vic 3060. Australia. Tel: 9357 3544. quangduc@quangduc.com* Viện Chủ: HT Tâm Phương, Trụ Trì: TT Nguyên Tạng   

06. Kinh MAHALI

17/05/202013:22(Xem: 1776)
06. Kinh MAHALI

TAM TẠNG THÁNH KINH PHẬT GIÁO

TẠNG KINH (NIKÀYA)
Thi Hóa
TRƯỜNG BỘ KINH
(Dìgha Nikàya)
Tập I
Hòa Thượng THÍCH MINH CHÂU
Dịch sang tiếng Việt từ Tam Tạng Pàli
Chuyển thể Thơ: Giới Lạc MAI LẠC HỒNG
NHÀ XUẤT BẢN PHƯƠNG ĐÔNG PL. 2555 - DL 2010


6.  Kinh  MAHALI

 

Như vậy tôi nghe :

       

 1.       Một thời, đức Thế Tôn trú tại

          Vê-Sa-Ly (1), rừng ấy Đại Lâm

              Giảng đường Trùng Các nghiêm thâm

       Tỷ Kheo đại chúng thân tâm tịnh, hòa  (2)

          Lúc bấy giờ tại nhà trú xá

          Kô-Sa-La (3)  sứ giả Bàn-môn

              Các vị nhân có việc công

       Cùng với sứ giả Bàn-môn nước này :

          Ma-Ga-Tha (4);  tại đây đang ở

          Vê-Sa-Ly, nước sở tại này

              Giải quyết công vụ Vua sai.

 

       Bỗng các vị ấy bên tai nghe đồn : 

          Hiện nay có Sa-Môn Thích Tử

          Gô-Ta-Ma (5), xuất xứ vương gia

              Thích Ca (5), từ đó xuất gia

       Giảng đường Trùng Các hiện đà trú đây

          Mười tôn hiệu  đủ đầy diệu ngữ :

          Thế Gian Giải, Điều Ngự Trượng Phu,

              Phật, Thế Tôn, Thiên Nhân Sư,

       Chánh Đẳng Chánh Giác đại từ uy linh

          Vô Thượng Sĩ  hay Minh Hạnh Túc,

    _______________________________

    (1) : Vesaly hay Tỳ-Xá-Ly là một trung tâm thương mại lớn thời

           Phật tại thế .

   (2) : Bản tánh Tăng-Già ( Sangha ) là thanh tịnh và hòa hợp .

   (3) :Kosala ( Kiều Tất La ) nước của vua Pasenadi (Ba-Tư-Nặc).

  (4) :Magadha (Ma-Kiệt-Đà) nước của vua Ajàtasattu (A-Xà-Thế).

  (5) : Gotama ( Cồ Đàm hay Kiều Đàm ) là họ  và  Sakya (Thích 

          Ca) là giòng của đức Phật .

Trường Bộ (Tập 1) Kinh 06 :   MAHALI          *  MLH  –  254

 

          Bậc Thiện Thệ, Ứng Cúng (1), Như Lai,

              Do sự chứng ngộ tự Ngài

       So với Thiên giới, Ma loài, Phạm Thiên,

          Với các chúng chư Thiên, Nhân loại

          Bà-la-môn với lại Sa-môn

              Hiển thị mọi loài, tuyên ngôn

       Rồi lại tuyên thuyết Pháp môn nhiệm mầu

          Thuyết Sơ Thiện, rồi sau Trung Thiện

          Thuyết Hậu Thiện, văn nghĩa đủ đầy

              Trình bày Phạm hạnh từ đây

       Pháp thân thanh tịnh, bậc Thầy Nhân Thiên

          Thật đáng quý nếu tìm yết kiến       

          Đại La-Hán thị hiện cõi đời.

 

 2.           Nghe nói, các vị đến nơi

       Giảng đường Trùng Các, rừng thời Đại Lâm

          Các vị ấy với tâm chí thiện

          Muốn yết kiến Tôn Giả Thích Ca.

              Sứ giả nước Kiều-Tất-La  (2)

       Cùng các sứ giả nước Ma-Kiệt-Đà  (3) 

          Đến gặp Na-Ghi-Ta (4)  Đại-đức

          Là thị giả của đức Thế Tôn

              Thưa rằng :“ Tôn Giả Sa-Môn

       Ngài đang trú ngụ tịnh môn nơi nào ?

 ___________________________________

   (1) : Mười danh hiệu người đời xưng tụng Đức Phật : Araham (Ứng Cúng), Sammàsambuddho (Chánh Biến Tri hay Chánh Đẳng Chánh Giác) , Vijjàcaranasampanno (Minh Hạnh Túc) , Sugato (Thiện Thệ), Lokavidù (Thế Gian Giải), Anuttaro (Vô Thượng Sĩ), Purisadammasàrathi (Điều Ngự Trượng Phu), Satthàdevamanus-sànam (Thiên Nhân Sư), Buddha (Phật-Đà), Bhagavà (Thế Tôn) .

 (2) :Kosala ( Kiều Tất La ) nước của vua Pasenadi (Ba-Tư-Nặc). (3) : Magadha (Ma-Kiệt-Đà) nước của vua Ajàtasattu (A-Xà-Thế).

(4) : Đại-đức Nàgita là thị giả của đức Phật lúc bấy giờ . 

Trường Bộ (Tập 1) Kinh 06 :   MAHALI          *  MLH  –  255

 

          Nay chúng tôi muốn vào yết kiến             

          Xin hãy chuyển ý nguyện thiết tha

              Bàn-môn nước Kô-Sa-La

       Cùng sứ giả Ma-Ga-Tha xin vào ”.

 

    – “ Các Hiền giả ! Thỉnh cầu chưa tiện

          Không phải thời yết kiến Thế Tôn

              Ngài đang chỉ tịnh, bế môn

       Nên chưa thể tiếp Bàn-môn các ngài ”.

 

          Nghe nói vậy, ngồi ngay xuống cả

          Các Bàn-môn sứ giả hai miền

              Quyết lòng đợi lúc hữu duyên 

       Để được yết kiến hiện tiền Thế Tôn.

 

 3.       Ốt-Thát-Đa (1) cùng đông dân chúng

          Lích-Cha-Vi (1), nhóm cũng nhiều người

              Giảng đường Trùng Các đến nơi

       Gặp vị thị giả hiện thời Thế Tôn

          Xin yết kiến Sa-Môn Tôn Giả

          Nhưng thầy Na-Ghi-Tá ngăn đi

              Ốt-Thát-Đá  Ma-Ha-Li  (1)

       Cùng với đại chúng tức thì ngồi an

          Vì Thế Tôn còn đang chỉ tịnh

          Nên quyết định ngồi đợi trước nhà.

 

 4.           Khi ấy, Sa-di Si-Ha

       Đến Đại-đức Na-Ghi-Ta, lạy chào :

    – “ Bạch Đại-đức ! Biết bao sứ giả

          Kô-Sa-Lá và Má-Ga-Tha,

              Ma-Ha-Li Ốt-Thát-Đa

       Cùng đông dân chúng Lích-Cha-Vi này

    _______________________________

    (1) : Otthadda  Mahàli , người xứ Licchavi .

Trường Bộ (Tập 1) Kinh 06 :   MAHALI          *  MLH  –  256

 

          Tâm thành đợi Phật ngài tiếp kiến

          Thỉnh Thế Tôn thuyết chuyển pháp môn

              Lành thay ! Các Bà-la-môn

       Nếu được gặp đức Thế Tôn bây giờ ”.

 

    – “ Vậy Si-Ha tùy cơ thưa lại

          Với Thế Tôn hiện tại sự duyên ! ”

 

              Si-Ha (1) vâng lời đi liền   

       Vào trong tịnh thất Cha Hiền Thế Tôn.

 

    – “ Bạch Thế Tôn ! Số đông sứ giả  

          Kô-Sa-Lá và Má-Ga-Tha

              Với lòng chí thiện thiết tha

       Muốn được yết kiến Phật-Đà (2) một phen.

.

         Ma-Ha-Li cũng đem dân chúng

          Lích-Cha-Vi, họ cũng rất đông

              Đang ngồi chờ đợi Thế Tôn

       Lành thay ! Nếu được Thế Tôn cho vào ”.

 

    – “ Này Si-Ha ! Vậy mau sắp đặt

          Dọn chỗ ngồi trước mặt thất này

              Dưới bóng mát những tàng cây ”.

       Si-Ha vâng lệnh làm ngay tức thì

 

          Đức Thế Tôn uy nghi thong thả

          Rời tịnh thất, an tọa tòa ngồi

    _______________________________

    (2) : Vị Sa-di ( Samanero ) tên  Sìha 

         [ Sa-di : là những vị tập sự xuất gia giữ 10 giới , gồm 3 loại :

       - Khu ô Sa-di : sa-di đuổi quạ : từ 7 tuổi tới 13 tuổi .

      - Ứng  pháp Sa-di : từ 14 tuổi đến 19 tuổi .

      - Hình đồng Sa-di : các vị lớn tuổi vào tu , phải thọ giới Sa-di

        một thời gian trước khi được thọ Cụ-túc-giới (Tỳ Kheo ).

       Còn các Ứng pháp Sa-di đến 20 tuổi , có đủ những điều kiện

       đúng Luật mới được thọ Tỳ-Kheo ]. 

Trường Bộ (Tập 1) Kinh 06 :   MAHALI          *  MLH  –  257

 

              Đã được soạn sẵn tại nơi

       Thế Tôn sẽ tiếp mọi người đang trông.

 

 5.      Các sứ giả Bàn-môn tất cả

          Kô-Sa-La và Má-Ga-Tha

              Đều vào yết kiến Phật Đà

       Chúc tụng thân hữu ôn hòa xã giao

          Đoạn ngồi xuống bên nào thuận tiện

          Ốt-Thát-Đa điều khiển đám đông

              Thuộc Lích-Cha-Vi  cộng đồng

       Đến nơi đảnh lễ Thế Tôn tại tiền

          Rồi cùng ngồi một bên, hướng Phật

          Ốt-Thát-Đá thưa thật nhu ôn :

 

          – “ Kính bạch Đại Đức Thế Tôn !

       Hai ba ngày trước, con còn nhớ ghi :

          Có người Lích-Cha-Vi một gã

          Tên Su-Nách-Khách-Tá (1), đến con

              Người này đã nói với con :

   – ‘Ma-Ha-Li hỡi ! Đã tròn ba năm

          Được duyên phước cận thân đức Phật

          Thường chiêm ngưỡng thiên sắc vô cùng

              Thật là mỹ diệu ung dung

       Thích thú, phấn khởi, tựu chung tuyệt vời

          Nhưng không nghe mọi thời tiêu biểu

          Những thiên âm mỹ diệu, tuyệt hay

              Thích thú, phấn khởi đủ đầy

       Thiên âm không biết Có hay Không nào ?’

 

          Bạch Thế Tôn ! Nhờ đâu biết chắc

          Thiên âm ấy có thật hay không ? ”.

    _______________________________

(1) : Sunakkhatta ,  người thuộc giòng họ Licchavi ; từng là Sa-Di

       đệ tử Phật, nhưng sau hoàn tục .( Xem Kinh Pàtika số 24 )

Trường Bộ (Tập 1) Kinh 06 :   MAHALI          *  MLH  –  258

 

           – “ Ma-Ha-Li ! Hãy nghe thông

       Thiên âm mỹ diệu Có - Không, điều mà

          Gã Su-Nách-Khách-Ta thắc mắc

          Thiên âm ấy chính thật Có đây ”.

 

 6.       – “ Bạch Thế Tôn ! Thật lành thay !

       Nhân duyên nào khiến điều này xác minh

          Là thiên âm quả tình có thật

          Rất mỹ diệu, phấn chấn, thích ngay ? ”.

 

          – “ Này Ma-Ha-Li ! Điều này

       Tỷ Kheo vị nọ đủ đầy đức tin

          Tu thiền định đinh ninh Nhất hướng

          Nhìn phía Đông định hướng mục tiêu

              Thấy được thiên sắc mỹ miều

       Thích thú, phấn khởi  đủ điều toại tâm

          Nhưng không nguyện thiên âm nghe, hiểu

          Nên không nghe mỹ diệu thiên âm.

                                         .

 7.           Hoặc tu Nhất hướng, hướng Nam

      Hướng Tây,hướng Bắc,Ngang tầm,Dưới,Trên

          Với mục đích Thấy liền Thiên sắc

          Thật mỹ diệu, phấn tấn, toại tâm

              Nhưng không nguyện nghe thiên âm

       Nên không nghe được thiên âm mỹ miều.

 

 8.     – Ma-Ha-Li ! Một điều nữa khác

          Vị Tỷ Kheo an lạc cõi lòng

              Tu định Nhất hướng, hướng Đông

       Chỉ với mục đích Nghe thông rõ ràng

          Nghe thiên âm hân hoan mỹ diệu

          Tâm phấn chấn, nghe hiểu thích ngay.

 

 9.           Hướng Bắc, hướng Nam, hướng Tây,

Trường Bộ (Tập 1) Kinh 06 :   MAHALI          *  MLH  –  259

 

       Hướng trên, hướng dưới cũng tày hướng ngang

          Nhưng thiên sắc hoàn toàn không Thấy

          Vì mục đích theo đấy được Nghe.

 

10.       –  Này Ma-Ha-Li ! Nói về

       Tỷ Kheo một vị không nề khó khăn

          Tu Nhị hướng, chuyên cần mục đích

          Thấy thiên sắc, Nghe thích thiên âm

              Thiên sắc mỹ diệu toại tâm

       Phấn chấn, thích thú thiên âm tuyệt vời

          Thấy và Nghe đồng thời tuyệt diệu

          Tu Nhị hướng tiêu biểu hướng Đông.

 

11.          Hoặc hướng phía Nam một lòng

       Hướng Tây, hướng Bắc cũng đồng nhất tâm

          Tu Nhị hướng, suy tầm Nghe, Thấy

          Thấy thiên sắc, Nghe mãi thiên âm

              Do nhân đây, do duyên đây

       Thiên âm có thật, điều này xác minh ”.

 

12. – “ Bạch Thế Tôn ! Sự tình như vậy

          Vì muốn đạt được Thấy, được Nghe

              Phạm hạnh tinh tấn vâng theo

       Thế Tôn chỉ dạy Tỷ Kheo thực hành

          Pháp thiền định Thấy rành thiên sắc,

          Nghe tuyệt vời dìu dặt thiên âm ? ”.

 

          – “ Này Ma-Ha-Li ! Chớ lầm

       Ta không chỉ dạy Sắc – Âm pháp thiền

          Các Tỷ Kheo tinh chuyên Phạm hạnh

          Để hướng đến pháp thánh chánh chơn

              Cao thượng và thù thắng hơn

       Ta hằng chỉ dạy nguồn cơn pháp này ”.

Trường Bộ (Tập 1) Kinh 06 :   MAHALI          *  MLH  –  260

 

13. – “ Bạch Thế Tôn ! Xin Ngài giảng giải

          Pháp thù thắng mà lại cao thâm

              Thế Tôn sáng suốt , từ tâm

       Chỉ cho đệ tử chú tâm hành trì ”.

      

    – “ Ma-Ha-Li ! Tỷ Kheo trừ tuyệt

          Ba kiết sử : Thân kiến, hoài nghi

              Giới cấm thủ cùng diệt đi,

       Tu-Đà-Hoàn quả tức thì tịnh thân

          Quả Dự Lưu, bảy lần sinh tử

          Không đọa vào ác xứ lầm sai

              Tỷ Kheo chứng được pháp đây

       Phạm hạnh ta dạy vị này nghiêm minh.

 

       * Tiếp hành trình, đoạn ba kiết sử ;

          Tham, sân, si  cố tự giảm dần

              Sinh lại cõi đời một lần

       Tư-Đà-Hàm quả, đạt tầng Nhất Lai.

.

       * Tiến lên nữa, thanh trai giới đức

          Vị Tỷ Kheo đoạn dứt cả năm

              Hạ phần kiết sử diệt nhanh

       An nhiên thành vị Hóa Sanh chẳng chày

          Nhập Niết Bàn tại đây thơ thới

          Không trở lại thế giới trược này

          –  Này Ma-Ha-Li ! Chính đây

       Những pháp thù thắng cao dày tuyệt hay ”.

 

14. – “ Bạch Thế Tôn ! Dẫn rày chứng ngộ

          Phải nương theo đạo lộ nào đây ? ”

 

          – “ Ma-Ha-Li ! Con đường này

       Gồm có tám nhánh giải bày tường tri :

          Chánh Kiến, Chánh Tư Duy, Chánh Ngữ

Trường Bộ (Tập 1) Kinh 06 :   MAHALI          *  MLH  –  261

 

          Chánh Nghiệp, Chánh Mạng giữ tịnh thanh

              Chánh Tinh Tấn, Chánh Niệm lành

       Chánh Định an trụ, đạt thành Thánh Chi.

 

15.  –  Ma-Ha-Li ! Một thời ta trú

          Ko-Sam-Bi (1) đầy đủ tịnh, hòa

              Vườn Gô-Si-Ta-Ra-Ma  (2)

       Thì có hai vị xuất gia, đó là :

          Manh-Đích-Sa (3), chính là du sĩ,

          Cha-Li-Dá (4), đệ tử ngoại gia

              Của Đa-Ru-Pát-Ti-Ka  (4)

       Cả hai đến chỗ của ta đồng thời

          Cách xã giao, nói lời chúc tụng

          Đứng một bên, hỏi đúng câu này :

 

          – “ Thưa Tôn Giả ! Mạng căn đây

       Với đây thân thể : Một hay khác vời ?”.

     – “ Này Hiền giả ! Nghe rồi nhớ kỹ

          Ta sẽ nói tỉ mỉ điều này ! ”

          – “ Thưa Tôn Giả ! Xin nghe đây ! ”

 

16. – Này các Hiền giả ! Đời đầy nạn tai

          Bỗng xuất hiện Như Lai viên mãn

          A-La-Hán, bậc Thiên Nhân Sư,

              Thế Tôn, Điều Ngự Trượng Phu,

       Chánh Đẳng Chánh Giác đại từ uy linh

          Vô Thượng Sĩ hay Minh Hạnh Túc,

          Thế  Gian Giải, Thiện Thệ  nghiêm oai

              Do sự chứng ngộ tự Ngài

       Rồi lại tuyên thuyết, hoằng khai Pháp mầu      

    _______________________________

    (1) : Thành Kosambi .   (2) : Vườn Ghositàràma .

    (3) : Du sĩ Mandissa .   (4) : Jaliya , đệ tử của Dàrupattika .

Trường Bộ (Tập 1) Kinh 06 :   MAHALI          *  MLH  –  262

 

          Thuyết Sơ Thiện, rồi sau Trung Thiện

          Thuyết Hậu Thiện, văn nghĩa đủ đầy

              Truyền dạy Phạm hạnh từ đây

       Pháp thân thanh tịnh, bậc Thầy Nhân Thiên.

 

        * Có gia trưởng trong miền thôn ấp

          Hoặc một người giai cấp tiện dân

              Duyên lành nghe pháp thậm thâm

       Sinh lòng ngưỡng mộ, kiếm tầm chân như

          Tự suy nghĩ : ‘Đời như cát bụi

          Sống dẫy đầy trói buộc não phiền

              Luân hồi sinh tử triền miên

       Đời sống xuất thế lụy phiền tránh xa

          Ta nay phải xuất gia viên mãn

          Đời xuất gia phóng khoáng hư không

              Cuộc sống thế gian chất chồng

       Phạm hạnh thanh tịnh thật không dễ gìn’.

.

          Y trưởng dưỡng đức tin vững chắc

          Cạo râu tóc, thân đắp ca-sa

              Biệt gia quyến, bỏ cửa nhà

       Ba y một bát, xuất gia tu hành.

           Sống chế ngự, thực hành Phạm hạnh

          Giữ oai nghi, tự tánh sáng lòa

              Giới bổn Pa-Tí-Mốc-Kha  (1)

       Thọ trì nghiêm mật, tránh xa điều tà

          Thân, khẩu , ý  từ hòa thanh tịnh

          Giới cụ túc, thức tĩnh nhiếp tâm

              Biết tri túc, giữ các căn

       Là Sa-môn hạnh, pháp đăng soi đường.

    _______________________________

    (1) : Patimokkhasanvarasìla : Biệt biệt giải thoát thu thúc giới 

         ( trong Tứ Thanh Tịnh Giới của Luật Tỷ Kheo ).

Trường Bộ (Tập 1) Kinh 06 :   MAHALI          *  MLH  –  263

 

          Tỷ Kheo ấy nhờ nương Giới luật

          Tâm kiên cương chẳng chút sợ gì

              Như Sát-Đế-Lỵ một vì

       Làm lễ quán đảnh, trị vì giang san

          Đã hàng phục lân bang thù địch

          Không còn sợ đột kích biên phòng

              Tỷ Kheo chân chánh cũng không

       Sợ hãi tội lỗi, vì lòng thẳng ngay

          Giới Luật ấy đủ đầy, cao quý

          Hưởng lạc thọ, hoan hỷ nội tâm.

*

           – Này Hiền giả ! Hãy lắng tâm

       Tỷ Kheo bảo hộ các căn thế nào ?

 

          Mắt thấy sắc nhưng nào giữ tướng

          Tướng chung, riêng chẳng nắm giữ gì

              Mắt không chế ngự tại chi

       Khiến bất thiện pháp ưu bi khởi vào

          Nên tham ái dâng trào đủ thứ

 

          Vị Tỷ Kheo chế ngự nguyên nhân

              Hộ trì tích cực nhãn căn

       Cũng như hộ trợ nhĩ căn cũng cần

          Tai nghe tiếng hay thân cảm xúc

          Mũi ngửi hương , nhận thức : ý căn

              Tỷ Kheo hộ trì các căn

       Nên hưởng lạc thọ, nội tâm sáng ngời.

     

        –  Này Hiền giả ! Thời thời tĩnh giác

          Giữ chánh niệm, an lạc tự tâm

              Tỷ Kheo đi, đứng, ngồi, nằm

       Đều giữ tỉnh giác, trong tâm biết liền    

          Khi tới, lui ; biết mình lui, tới

Trường Bộ (Tập 1) Kinh 06 :   MAHALI          *  MLH  –  264

 

          Khi nhìn quanh, biết bởi mình làm

              Hay khi co duỗi tay chân

       Mặc y, đi bát  hay cần uống ăn

          Khi nhai, nuốt, nói năng : Tỉnh giác

          Đại, tiểu tiện, nhổ khạc : Biết mình

              Như vậy Tỷ Kheo tâm minh

       Chánh niệm tỉnh giác, an bình, thanh cao.

 

        – Này Hiền giả ! Thế nào biết đủ ?

          Hạnh Tri Túc luôn giữ chỉnh tề

              Bằng lòng ba  y để che

       Bình bát khất thực dễ bề cúng dâng

          Y và bát  luôn gần bên cạnh

          Cũng như chim, đôi cánh luôn mang

              Đó là Tỷ Kheo giới toàn

      Giữ hạnh Biết Đủ, không màng nhiều hơn.

        

          Với Giới uẩn chánh chơn cao quý

          Với các căn nhiếp kỹ, hộ trì

              Chánh niệm tỉnh giác trí tri

       Thêm hạnh tri túc, còn gì quý hơn.

          Trang bị đủ những gì cao quý

          Vị ấy lựa vị trí lặng yên

              Như rừng tĩnh mịch, lâm viên,

       Gốc cây, khe núi hoặc liền tha ma.

*

          Thời ngọ thực đã qua, rửa bát

          Ngồi kiết già, an lạc, thẳng lưng

              An trú chánh niệm, lâng lâng

       Tham ái từ bỏ, thoát dần ái tham

          Bỏ sân hận, từ tâm thương xót

          Chúng hữu tình mỗi một cảnh riêng

              Từ bỏ hôn trầm, thụy miên

Trường Bộ (Tập 1) Kinh 06 :   MAHALI          *  MLH  –  265

 

       Thoát ly khỏi chướng thụy miên, hôn trầm

          Giữ tịnh tâm, hướng về ánh sáng

          Cùng chánh niệm, tỉnh giác, tâm yên

              Gột rửa chúng, được an nhiên

       Từ bỏ  trạo cử thì liền tịnh thân

          Hết nghi ngờ, phân vân lưỡng lự

          Gột rửa hết  trạo cử, hôn trầm

              Gột rửa tham ái, hận sân

       Đối với thiện pháp, tinh cần hành theo.

 

      –  Này Hiền giả ! Tỷ Kheo quán niệm

          Nên vị ấy tự nghiệm, tri chân

              Chừng nào khi quán tự thân

      Với năm triền cái đã cần xả ly

          Do xả ly, tức thì hoan hỷ

          Do hoan hỷ, tâm được khinh an

              Lạc thọ sinh do khinh an

       Đạt được như thế, tâm an định liền.

 

          Ly ác pháp, Tỷ Kheo ly dục

          Chứng và trú vào mục Nhất Thiền

              Trạng thái hỷ lạc tự tâm

       Sinh do ly dục, với Tầm, Tứ chuyên

          Đệ Nhất Thiền, Tỷ Kheo thấm nhuận

          Như tẩm ướt, sung mãn, tràn nhanh

              Hỷ lạc do ly dục sanh

       Với Tầm, với Tứ thấm quanh tâm mình.

 

      –  Này Hiền giả !  Biết rành như vậy

          Thấy như vậy, thì vị Tỷ Kheo

              Sẵn sàng đề cập duyên theo

       Mạng căn, thân thể là đều khác nhau

          Hay là một, chẳng sao tách biệt

Trường Bộ (Tập 1) Kinh 06 :   MAHALI          *  MLH  –  266

 

          Chính Như Lai thấy, biết thường hằng

              Nhưng về thân thể – mạng căn

       Là một hay khác, chẳng cần nói ra.

 

      –  Này Hiền giả !  Tiếp qua chặng nữa

          Vị Tỷ Kheo vào cửa định thiền

              Diệt Tầm, diệt Tứ  được yên

       Thì chứng và trú vào Thiền thứ Hai

          Một trạng thái ra ngoài Tầm, Tứ

          Do Định sinh, nội tỉnh nhất tâm

              Tỷ Kheo hỷ lạc thấm nhuần

       Hỷ lạc tẩm ướt khắp thân của mình.

 

      –  Này Hiền giả ! Hành trình tiếp nữa

          Vị Tỷ Kheo vào cửa định thiền

              Ly hỷ trú xả, nhất tâm

       Chánh niệm tỉnh giác, thì thân cảm liền

          Sự lạc thọ, thánh hiền gọi đủ

          Là ‘xả niệm lạc trú’ tâm chuyên

              Chứng và an trú Tam Thiền

       Tỷ Kheo đẫm ướt, thấm nhuần tự thân

          Sự lạc thọ, không cần có hỷ

          Lạc thọ ấy thấm kỹ toàn thân

              Không một chỗ nào trên thân

       Mà lạc thọ đó không phần thấm vô.

 

      –  Này Hiền giả ! Lộ đồ tiếp nữa

          Vị Tỷ Kheo vào cửa định thiền

              Xả lạc, xả khổ, tâm yên

       Diệt hỷ, ưu, cảm thọ – liền trước đây

          Chứng và trú vào Thiền Đệ Tứ

          Không khổ, lạc ; không giữ niệm nào

              Thanh tịnh, an lạc tiêu dao

Trường Bộ (Tập 1) Kinh 06 :   MAHALI          *  MLH  –  267

 

       Như Tỷ Kheo ấy thấm sâu, ướt đầm.       

 

      –  Này Hiền giả ! Tự tâm biết vậy

          Thấy như vậy, thì vị Tỷ Kheo

              Sẵn sàng đề cập duyên theo

       Mạng căn, thân thể là đều khác nhau

          Hay là một, chẳng sao tách biệt

          Chính Như Lai thấy, biết thường hằng

              Nhưng về thân thể, mạng căn

       Là một hay khác, chẳng cần nói ra.

 

       * Vị Tỷ Kheo an hòa, thuần tịnh

          Tâm định tỉnh, không nhiễm não phiền

              Nhu nhuyến, vững chắc – theo Thiền

       Bình thản như vậy, chẳng phiền chẳng ưu.

          Vị Tỷ Khưu hướng ngay tâm tới

          Chánh Trí với Chánh Kiến như vầy

              Biết rằng : ‘Thân của ta đây

       Chính là Sắc pháp, thân này do sanh

          Do bốn đại tác thành hoàn hảo

          Cha mẹ nuôi, cơm cháo, vô thường

              Biến hoại, đoạn tuyệt ; đáng thương

       Phấn toái, hoại diệt. Nhưng nương thân này.

          Thức tánh ta bị giây trói buộc

          Trong thân ấy, lệ thuộc như vầy

          –  Này Hiền giả ! Thật lành thay !

       Nói về hạnh nguyện của thầy Tỷ Kheo.

 

       * Vị Tỷ Kheo thẳng ngay, thuần tịnh

          Tâm định tỉnh, không nhiễm, không phiền

              Nhu nhuyến, vững chắc – theo Thiền

       Bình thản như vậy, chẳng phiền chẳng ưu.

          Vị Tỷ Khưu hướng tâm đến với

Trường Bộ (Tập 1) Kinh 06 :   MAHALI          *  MLH  –  268

 

          Sự Hiện Hóa Thân mới khác vời

              Do ý làm ra tức thời

       Tạo một thân khác từ nơi thân này

          Thân mới ấy cũng tày Sắc pháp

          Do ý sinh, đủ các căn phần

              Mắt, tai, mũi, lưỡi, tay chân

       Toàn thân không thiếu một căn chi nào.       

 

       * Vị Tỷ Kheo thanh cao, thuần tịnh

          Tâm định tỉnh, không nhiễm, không phiền

              Nhu nhuyến, vững chắc – theo thiền

       Bình thản như vậy, chẳng phiền chẳng ưu.

          Vị Tỷ Khưu hướng tâm đến với

          Các Thần Thông nhiều loại nhiệm mầu

              Một thân hiện ra nhiều thân

       Nhiều thân thu lại một thân dễ dàng

          Hiện, biến hình, đi ngang qua vách

          Xuyên qua núi như cách hư không

              Độn thổ, trồi lên đất giồng

       Đi được trên nước cũng không chìm nào

          Ngồi kiết già trên cao vòi vọi

          Bay trên không như loại chim bằng

              Với tay chạm mặt trời, trăng

       Có đại oai lực, oai thần uy linh

          Hoặc có thể tự mình bay tới

          Cõi Phạm Thiên vời vợi nơi này.

              Này Hiền giả ! Thật lành thay !

       Nói về hạnh nguyện của thầy Tỷ Kheo.

 

       * Vị Tỷ Kheo thẳng ngay, thuần tịnh

          Tâm định tỉnh, không nhiễm, không phiền

              Nhu nhuyến, vững chắc – theo thiền

Trường Bộ (Tập 1) Kinh 06 :   MAHALI          *  MLH  –  269

 

       Bình thản như vậy, chẳng phiền chẳng ưu.

          Vị Tỷ Khưu hướng tâm đến với

          THIÊN NHĨ THÔNG, nghe tới muôn phần

              Với Tai thanh tịnh siêu nhân

       Vị ấy có thể nghe gần nghe xa.

 

      –  Này Hiền giả ! Biết là như vậy

          Thấy như vậy, thì vị Tỷ Kheo

              Sẵn sàng đề cập duyên theo

       Mạng căn, thân thể là đều khác nhau

          Hay là một, chẳng sao tách biệt

          Chính Như Lai thấy, biết thường hằng

              Nhưng về thân thể, mạng căn

       Là một hay khác, chẳng cần nói ra.

 

       * Vị Tỷ Kheo an hòa, thuần tịnh  

          Tâm định tỉnh, không nhiễm não phiền

              Nhu nhuyến, vững chắc – theo thiền

       Bình thản như vậy, chẳng phiền chẳng ưu.

          Vị Tỷ Khưu hướng tâm đến với

          THA TÂM THÔNG, dẫn tới biết ngay

              Tâm của người khác hằng ngày

       Tâm tham cũng biết, không tham biết liền

          Tâm nổi sân, biết liền sân hận

          Tâm không sân không hận cũng tường

              Tâm Si hay không Si  thường

       Chuyên chú, tán loạn biết dường tự tâm

          Đại hành tâm, biết là như vậy

          Hoặc không phải là đại hành tâm

              Tâm vô thượng, biết rõ ràng

       Tâm chưa vô thượng lại càng biết thông

          Tâm thiền định hay không thiền định

Trường Bộ (Tập 1) Kinh 06 :   MAHALI          *  MLH  –  270

 

          Tâm giải thoát hay dính buộc ràng

              Vị ấy đều biết rõ ràng

       Tâm của người khác ; cả hàng trí, ngu.

 

       * Vị Tỷ Kheo toàn chu, thuần tịnh

          Tâm định tỉnh, không nhiễm não phiền

              Nhu nhuyến, vững chắc – theo thiền

       Bình thản như vậy, chẳng phiền chẳng ưu.

          Vị Tỷ Khưu hướng tâm đến với

          TÚC MẠNG THÔNG, nhớ tới nhiều đời

              Quá khứ với một, hai đời

       Năm chục, ba bốn trăm đời đã qua

          Một ngàn đời hay là hơn nữa

          Một trăm ngàn đời chửa lâu xa

              Hoại kiếp, thành kiếp trải qua

       Vị ấy nhớ lại như là mới đây.

          Tại nơi ấy, tên này ta có

          Thuộc giai cấp, giòng họ thế này

              Uống, ăn, thọ khổ, lạc  rày

       Tuổi thọ như thế, chết ngày ra sao

          Ta tái sinh, nhằm vào làng đó

          Có tên tuổi, giòng họ thế nào…

              Cứ thế, nhớ lại biết bao

       Tiền kiếp, tái kiếp không sao đếm rồi.

 

       * Vị Tỷ Kheo sáng ngời, thuần tịnh 

          Tâm định tỉnh, không nhiễm não phiền

              Nhu nhuyến, vững chắc – theo thiền

       Bình thản như vậy, chẳng phiền chẳng ưu.

          Vị Tỷ Khưu hướng tâm đến với

          THIÊN NHÃN THÔNG, dẫn tới tuệ minh

              Xét về sinh tử chúng sinh

Trường Bộ (Tập 1) Kinh 06 :   MAHALI          *  MLH  –  271

 

       Thiên nhãn thuần tịnh siêu nhân, thấy liền

          Vị ấy biết mối giềng Nghiệp quả

          Người hạ liệt, kẻ cả giàu sang

              Người đẹp đẽ, kẻ thô hèn

       Đều do hạnh nghiệp trắng đen họ làm.

 

          Gieo ác hạnh về thân, khẩu, ý

          Hoặc phỉ báng các vị Thánh Hiền

              Người này thân hoại, tận duyên     

       Do nghiệp tà kiến, đọa liền súc sinh,

          Các cõi dữ, như sinh địa ngục

          Hoặc đọa xứ, thằng thúc nạn tai.

          *  Còn bậc hiền giả, những ai

       Làm những thiện hạnh  ý và lời, thân

          Không phỉ báng Hiền nhân, Thánh hiển

          Tạo nghiệp lành, chánh kiến vô cùng

              Sau khi thân hoại mạng chung 

       Được sinh thiện thú, nhân trung, cõi trời

          Do thiên nhãn, biết đời sống chết

          Người hạ liệt hay kẻ giàu sang

              Người đẹp đẽ, kẻ thô hèn

       Người này bất hạnh, kẻ bèn gặp may

          Do hạnh nghiệp kẻ này hành động

          Có kết quả chẳng giống nhau này,

          –  Này Hiền giả ! Thật lành thay !

       Nói về hạnh nguyện của thầy Tỷ Kheo.

 

          Vị Tỷ Kheo thẳng ngay, thuần tịnh

          Tâm định tỉnh, không nhiễm não phiền

              Nhu nhuyến, vững chắc – theo thiền

       Bình thản như vậy, chẳng phiền chẳng ưu.

          Vị Tỷ Khưu hướng tâm đến với

Trường Bộ (Tập 1) Kinh 06 :   MAHALI          *  MLH  –  272

 

           LẬU TẬN THÔNG, dẫn tới biết rành

              Lậu Tận Trí, biết ngọn ngành

       Đây là sự Khổ, nguyên nhân đưa vào

          Đây Khổ Diệt, đường nào diệt khổ

          Biết như thật lậu-hoặc loại này

              Nguyên nhân lậu-hoặc là đây

       Diệt trừ lậu-hoặc, biết ngay con đường.

       

          Nhờ hiểu biết, tận tường nhận thức

          Tâm vị ấy rất mực sáng trong

              Dục-lậu, hữu-lậu  thoát xong

       Thoát vô-minh-lậu, khỏi vòng trói trăn

          Liền hiểu rõ : Tự thân giải thoát

          Sanh đã tận, phạm hạnh đã thành

              Việc cần làm, đã thi hành

       Sau đời hiện tại, Vô sanh hiển bày.

 

      –  Này Hiền giả ! Biết ngay như vậy

          Thấy như vậy, thì vị Tỷ Kheo

              Sẵn sàng đề cập duyên theo

       Mạng căn, thân thể là đều khác nhau

          Hay là một, chẳng sao tách biệt

          Chính Như Lai thấy, biết thường hằng

              Nhưng về thân thể – mạng căn

       Là một hay khác, chẳng cần nói ra ”.

 

          Nghe tường tận Phật Đà thuyết vậy 

          Khắp Đại chúng cả thảy vui hòa

              Ma-Ha-Li  Ốt-Thát- Đa

       Hoan hỷ tín thọ gấm hoa lời vàng ./-

 

        Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật ( 3 L )

*  *  *

(  Chấm dứt  Kinh 06 :  MAHALI   )

Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
facebook youtube google-plus linkedin twitter blog
Nguyện đem công đức này, trang nghiêm Phật Tịnh Độ, trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu khổ ba đường,
nếu có người thấy nghe, đều phát lòng Bồ Đề, hết một báo thân này, sinh qua cõi Cực Lạc.

May the Merit and virtue,accrued from this work, adorn the Buddhas pureland,
Repay the four great kindnesses above, andrelieve the suffering of those on the three paths below,
may those who see or hear of these efforts generates Bodhi Mind, spend their lives devoted to the Buddha Dharma,
the Land of Ultimate Bliss.

Quang Duc Buddhist Welfare Association of Victoria
Tu Viện Quảng Đức | Quang Duc Monastery
Senior Venerable Thich Tam Phuong | Senior Venerable Thich Nguyen Tang
Address: Quang Duc Monastery, 105 Lynch Road, Fawkner, Vic.3060 Australia
Tel: 61.03.9357 3544 ; Fax: 61.03.9357 3600
Website: http://www.quangduc.com ; http://www.tuvienquangduc.com.au (old)
Xin gửi Xin gửi bài mới và ý kiến đóng góp đến Ban Biên Tập qua địa chỉ:
quangduc@quangduc.com , tvquangduc@bigpond.com
KHÁCH VIẾNG THĂM
110,220,567