Tu Viện Quảng Đức105 Lynch Rd, Fawkner, Vic 3060. Australia. Tel: 9357 3544. quangduc@quangduc.com* Viện Chủ: HT Tâm Phương, Trụ Trì: Nguyên Tạng   

32. Hộ Kinh ÀTANATIYA

17/05/202014:44(Xem: 1386)
32. Hộ Kinh ÀTANATIYA

TAM TẠNG THÁNH KINH PHẬT GIÁO

TẠNG KINH (NIKÀYA)
Thi Hóa
TRƯỜNG BỘ KINH
(Dìgha Nikàya)
Tập III
Hòa Thượng THÍCH MINH CHÂU
Dịch sang tiếng Việt từ Tam Tạng Pàli
Chuyển thể Thơ: Giới Lạc MAI LẠC HỒNG
NHÀ XUẤT BẢN PHƯƠNG ĐÔNG PL. 2555 - DL 2010


32. Hộ Kinh ÀTANATIYA  

 

A-SÁ-NANG-CHI

 

Như vậy, tôi nghe :

 

 1.       Một thời nọ Thế Tôn Giác Giả

          Trú Vương Xá – Rá-Chá-Ga-Ha  (1)

              Trên núi Ghít-Chá-Ku-Ta  (2)

       Tức Kỳ-Xà-Quật hay là Linh Sơn  (2).

 

          Tứ Thiên Vương điều binh khắp chốn

          Bốn đại quân trấn bốn phương là :

          –  Đại quân Dắc-Khá – Dạ-Xoa  (3)

   –  Ganh-Tháp-Ba – Càn-Thát-Bà (4) đại quân,

      –  Kum-Phanh-Đa (5) –  và quân Na-Gá  (6)

        ( Cưu-Bàn-Trà ) và cả  (Long quân ),

              Án ngữ, bảo vệ ân cần

       Trong đêm tối thẳm, vô ngần hào quang

          Chiếu sáng choang cả vùng Linh-Thứu.

 

          Bốn Thiên Vương vân tựu đến nơi

              Chỗ ở Thế Tôn tức thời

       Đảnh lễ Đức Phật, đoạn ngồi một bên.

          Các Dạ-Xoa nói trên cũng đến

          Kẻ kính mến đảnh lễ Phật-Đà

              Có vị chúc tụng nói ra

       Kẻ nêu tên họ rồi là hỏi thăm

          Cũng có vị âm thầm ngồi xuống

          Giữ im lặng, không muốn nói gì.

 

    _______________________________

  (1) : Thành Ràjagaha .         (2) : Hay Linh Thứu - Gijjakùta .

  (3) : Yakkha - Dạ-xoa .        (4) : Gandhabba - Càn-thát-bà .

  (5) : Kumbhanda – Cưu-Bàn-Trà . (6) : Nàgà : Loài Rồng .

Trường Bộ - (Tập 3) Kinh 32 : A-SÁ-NANG-CHI  *  MLH  –  276

 

 2.           Vị Thiên Vương dáng uy nghi

       Vết-Sa-Va-Ná tức Tỳ-Sa-Môn  (1)

          Cung kính hướng Thế Tôn thưa hỏi :

 

      “  Bạch Thế Tôn ! Nhiều loại hữu tình

              Thượng phẩm Dạ-Xoa tự mình

       Không tin tưởng Phật trí minh, từ hòa.

          Cũng có những Dạ-Xoa thượng phẩm

          Đạo nhuần thấm, tin tưởng Phật-Đà.

              Có những trung phẩm Dạ-xoa

       Và những hạ phẩm Dạ-xoa các loài

          Không tin tưởng vào Ngài cho lắm,

          Cũng có trung, hạ phẩm Dạ-xoa

              Hết lòng tin tưởng Phật-Đà.

       Nhưng theo con thấy trong đa số này

          Không tin tưởng Như Lai là mấy,

          Vì sao vậy ? Bạch đức Thế Tôn ?

 

              Ngài thuyết giảng nhiều pháp môn

       Dạy năm giới cấm bảo tồn tịnh thanh

          Dạy từ bỏ sát sanh, trộm đạo

          Bỏ tà dâm, nói láo, say sưa

              Năm điều ác hạnh phải chừa.

 

       Tuy vậy, bọn họ vẫn chưa thể nào

          Từ bỏ hẳn, nương vào Tam Bảo

          Vẫn sát sinh, trộm đạo, tà dâm

              Dối trá, uống rượu loạn tâm

       Ngũ giới với họ xa tầm thích ưa,

          Không được họ sớm trưa mừng đón.

          Bạch Thế Tôn ! Ở chốn rừng sâu

    _______________________________

 (1) : Thiên Vương Kuvera  hay  Vessavana  - Tỳ-Sa-Môn Thiên

       Vương , trị vì Phương Bắc , chủ tể loài Dạ-xoa .

Trường Bộ - (Tập 3) Kinh 32 : A-SÁ-NANG-CHI  *  MLH  –  277

 

              Những đệ tử Ngài đâu đâu

       Thâm sơn cùng cốc, dãi dầu hạ đông

          Ít tiếng động, gió đồng thổi mát

          Thích tịnh tu, tránh mắt người đời,

              Thượng phẩm Dạ-xoa khắp nơi

       Nên tại chỗ ấy nếu rơi sự tình :

          Những Dạ-xoa không tin Phật Pháp

          Có thể hại, hiếp đáp người tu.

              Bạch Đức Thế Tôn Đại Từ !

       Các vị đệ tử an như giữ mình

          Hãy học thuộc Hộ Kinh thần chú

          Thật đầy đủ, tin tưởng sâu xa

              A-Sá-Nang-Chi cũng là

       Chú ‘A-Ta-Ná-Ti-Dà-Rách-Kha ’ (1)

          Để Tứ Chúng an hòa, hoan hỷ

          Chư Tỷ Kheo, chư Tỷ Kheo Ni  (2)

              Ưu-Bà-Tắc, Ưu-Bà-Di  (3)

       Sống an lạc, được hộ trì uy nghiêm ”.

          Đức Thế Tôn lặng im chấp thuận.

 

 3.       Biết Ngài thuận ý đã đưa ra,

              Thiên Vương Vết-Sá-Va-Na

       Hộ Kinh thần chú đọc ra tức thì :

 

     “ Đảnh lễ đức Vi-Pát-Si  (4)

        Tức là  Phật Tỳ-Bà-Thi  từ hòa

        Huy hoàng, Trí tuệ sáng lòa.

        Đảnh lễ Thi-Khí Phật Đà –  Si-Khi  (5)

    _______________________________

  (1) : Chú Àtànàtiyarakkha – A-Sá-Nang-Chi Hộ Kinh .

  (2) : Hai Chúng đệ tử Xuất gia của Phật : Bhikkhu và Bhikkhuni .

  (3) : Hai chúng đệ tử Tại gia : Upasaka và Upasikà (Ưu-bà-tắc – 

                                                                                       Ưu-bà-di ).

(4) : Phật Vipassi - Tỳ-Bà-Thi . (5) : Sikhi – Thi-Khí Phật .         

Trường Bộ - (Tập 3) Kinh 32 : A-SÁ-NANG-CHI  *  MLH  –  278

 

        Thương muôn loài vì từ bi.

        Lễ Vết-Sa-Phá – Phật Tỳ-Xá-Phu  (1).

        Thanh tịnh, theo hạnh khổ tu.

        Ka-Ku-Sanh-Thá  (2) Đại Từ an như

        Câu-Lưu-Tôn Phật  Đạo Sư 

        Vị đã nhiếp phục, thường trừ quân ma.

        Lễ Kô-Na-Gá-Ma-Na  (3)

        Câu-Na-Hàm - chứng Phật-Đà độ tha.

        Đảnh lễ Phật Káp-Sa-Pa  (4)

        Hay  Phật Ca-Diếp  – vượt qua mê tà

 

        Đảnh lễ Âng-Ghí-Ra-Sa  (5)

        Vị Thích-tử Gô-Ta-Ma huy hoàng

        Thuyết chơn diệu pháp minh quang

        Mọi khổ đau được dễ dàng diệt ngay.

        Ai yểm ly thế giới này

        Nhìn đời chân thật rõ bày gần xa.

        Không nói hai lưỡi điêu ngoa

        Vĩ đại, thanh thoát, từ hòa độ tha.

        Cùng đảnh lễ Gô-Ta-Ma

        Bậc lo an lạc hằng hà Nhân Thiên,

        Nghiêm trì giới đức châu viên.

 

 4.     Mặt trời buổi sáng mọc lên giữa trời

        Vầng thái dương lớn, sáng ngời

        Đêm tối biến mất, mặt trời dương triêu,

        Gọi là Ngày, có sáng chiều

        Biển cả xung động hải triều dâng mau,

    _______________________________

   (1) : Vessabha hay Vessabhu –  Tỳ-Xá-Phù Phật .     

  (2) : Kakusandha – Câu-Lưu-Tôn Phật .

  (3) : Konàgamana – Câu-Na-Hàm Mâu Ni Phật .

  (4) : Kassapa – Ca-Diếp Phật .          (5) : Angirasa .  

Trường Bộ - (Tập 3) Kinh 32 : A-SÁ-NANG-CHI  *  MLH  –  279

 

        Như hồ nước rộng thâm sâu

        Mọi người đều biết đuôi đầu ở đây

        Chính biển cả, hải triều này

        Dân chúng đã gọi nơi đây đồng lòng

        Là Pu-Ri-Ma – Phương Đông (1)  

        Trị vì phương ấy oai phong phi thường

        Là vị Trì Quốc Thiên Vương  (2)

      ( Tha-Ta-Rách-Thá ) tinh tường sâu xa

        Cai quản loài Càn-Thát-Bà (2)

      ( Tức Ganh-Tháp-Bá ) đàn ca múa thường

        Để phục vụ vị Thiên Vương

        Vị nhiều con đến vô phương biết tường

        Tám mươi, mười một nghe thường

        Cùng một tên cả, danh thường Inh-Đa  (3)

        Là bậc đại lực biết qua

        Họ đều chiêm ngưỡng Phật-Đà chẳng lơi

        Thuộc về giòng họ mặt trời

        Từ xa họ lễ Phật nơi lòng thành

        Là bậc vĩ đại, tịnh thanh :

     “ Chúng con đảnh lễ Trọn lành Siêu nhân

        Đảnh lễ một bậc Thượng nhân

        Nhìn chúng con với muôn phần yêu thương

        Phi nhân cũng lễ Pháp Vương ”.

        Nhiều lần nghe hỏi, nên thường thiết tha :

     “ Xin đảnh lễ Gô-Ta-Ma !

        Là bậc chiến thắng chúng ma, gian tà.

        Đảnh lễ đức Gô-Ta-Ma ! (4)

        Là bậc Trí Đức sâu xa, tròn đầy ”.

    _______________________________

 (1) : Purimà – phương Đông .     (2) : Trì Quốc Thiên Vương – 

  Dhatarattha , chủ tể loài Gandhabba – Càn-thát-bà .(3) : Inda .          

(4) : Gotama – Kiều-Đàm hay Cồ-Đàm là họ của Phật Thích Ca .

Trường Bộ - (Tập 3) Kinh 32 : A-SÁ-NANG-CHI  *  MLH  –  280

 

  5.    Được gọi Pê-Ta (1) chúng này

        Thường nói hai lưỡi, tỏ bày sau lưng

        Sát sinh, tham đắm vô chừng

        Đạo tặc, man trá không ngừng xảy ra

        Chúng nhân gọi phương ấy là

        Phương Nam – phương Đắc-Khí-Na tinh tường

        Vị vua trị vì Nam phương  (2)

        Là ngài Tăng Trưởng Thiên Vương thiên tòa

       ( Vi-Ru-Lá-Ká ) chính là  (3)

        Chủ tể của Kum-Phanh-Đa (3) loài này

        Tức Cưu-Bàn-Trà nơi đây

        Thường phải hầu hạ quanh ngài Thiên Vương

        Múa hát phục vụ thường thường

        Vị nhiều con đến vô phương biết tường

        Tám mươi, mười một nghe thường

        Cùng một tên cả, danh thường Inh-Đa

        Là bậc đại lực biết qua

        Họ đều chiêm ngưỡng Phật-Đà chẳng lơi

        Thuộc về giòng họ mặt trời

        Từ xa họ lễ Phật nơi lòng thành

        Là bậc vĩ đại, tịnh thanh :

     “ Chúng con đảnh lễ Trọn lành Siêu nhân

        Đảnh lễ một bậc Thượng nhân

        Nhìn chúng con với muôn phần yêu thương

        Phi nhân cũng lễ Pháp Vương ”.

        Nhiều lần nghe hỏi, nên thường thiết tha :

     “ Xin đảnh lễ Gô-Ta-Ma !

        Là bậc chiến thắng chúng ma, gian tà.

    _______________________________

  (1) : Peta – Ngạ-quỷ.     (2) : Dakkhinà – phương Nam .

  (3) : Tăng Trưởng Thiên Vương – Virulalka , chủ tể loài

        Cưu-Bàn-Trà – Kumbhanda .       

Trường Bộ - (Tập 3) Kinh 32 : A-SÁ-NANG-CHI  *  MLH  –  281

 

        Đảnh lễ đức Gô-Ta-Ma !

        Là bậc Trí Đức sâu xa, tròn đầy ”.

 

 6.     Mặt trời lặn xuống phương Tây

        Vầng thái dương lớn ban ngày sáng choang

        Khi mặt trời lặn sau ngàn

        Ban ngày biến mất, hoàn toàn tối đen

        Mọi người liền gọi là Đêm

        Biển cả xung động dâng thêm hải triều

        Như hồ sâu rộng mọi chiều

        Ở đây được biết nơi điều xảy ra

        Là phương Tây – Bách-Chi-Ma  (1)

        Vị vua cai trị trải qua, tên là

        Đại vương Vi-Ru-Bắc-Kha  (2)

        Thiên Vương Quảng Mục, cũng là Long Vương

        Chủ tể Na-Ga (2) – Tây phương

        Tức loài Rồng dưới nước thường phô trương

        Phục vụ, hầu hạ Đại vương  

        Vị nhiều con đến vô phương biết tường

        Tám mươi, mười một nghe thường

        Cùng một tên cả, danh thường Inh-Đa

        Là bậc đại lực biết qua

        Họ đều chiêm ngưỡng Phật-Đà chẳng lơi

        Thuộc về giòng họ mặt trời

        Từ xa họ lễ Phật nơi lòng thành

        Là bậc vĩ đại, tịnh thanh :

     “ Chúng con đảnh lễ Trọn lành Siêu nhân

        Đảnh lễ một bậc Thượng nhân

        Nhìn chúng con với muôn phần yêu thương

    _______________________________

  (1) : Pacchimà – phương Tây .   (2) : Quảng Mục Thiên Vương –  

         Virùpakkha , chủ tể loài Rồng - Nàgà .

Trường Bộ - (Tập 3) Kinh 32 : A-SÁ-NANG-CHI  *  MLH  –  282

 

        Phi nhân cũng lễ Pháp Vương ”.

        Nhiều lần nghe hỏi, nên thường thiết tha :

     “ Xin đảnh lễ Gô-Ta-Ma !

        Là bậc chiến thắng chúng ma, gian tà.

        Đảnh lễ đức Gô-Ta-Ma !

        Là bậc Trí Đức từ hòa, ôn nhu ”.

 

 7.     Nơi Út-Ta-Rá-Ku-Ru  (1)

        Hay còn được gọi Bắc-Cù-Lưu-Châu

        Đại Nê-Ru (2) rực sắc màu

        Tu-Di đẹp đẽ vút cao huy hoàng

        Mọi người đều sống lạc an

        Sở hữu, chấp trước hoàn toàn đều không.

        Không cần gieo giống, cấy trồng

        Không phải lao lực và không kéo cày.

        Loài người thọ hưởng đủ đầy

        Cây lúa tự mọc khỏi rày nhọc công

        Gạo không cám trầu, nấu xong

        Hương thơm tỏa ngát, sạch trong mọi thì.

        Ăn xong cỡi bò cái đi

        Phương này phương khác tức thì ngao du

        Cỡi các thú khác đặc thù

        Phương này phương khác chu du thỏa lòng.

        Dùng xe đàn bà, đàn ông

        Kéo đi thưởng ngoạn từ trong ra ngoài

        Dùng xe con gái, con trai

        Kéo đi khắp chốn phương này phương kia

        Họ lên xe được phân chia

        Đi khắp mọi hướng chẳng lìa khởi nguyên

    _______________________________

(1) : Uttarakurù - Bắc-Cư-Lưu-Châu ( 1 trong bốn châu thiên hạ ).

(2) : Núi Tu-Di – Neru ,   

Trường Bộ - (Tập 3) Kinh 32 : A-SÁ-NANG-CHI  *  MLH  –  283

 

        Phục vụ vua mình ưu tiên

        Cỡi xe voi, ngựa cần chuyên đi liền.

        Hoặc dùng xe của Chư Thiên        

        Với vua danh tiếng vẹn tuyền nơi đây,

        Có kiệu báu, có lâu đài

        Nhiều thành phố của vua này dựng ra :

        Giữa cõi hư không bao la

        Ku-Si-Na-Tá , A-Tà-Na-Ta  (1)

        Pa-Ra-Ku-Sí-Na-Ta  (2)

        Thành Pa-Ra-Kú-Si-Tà-Na-Ta  (3)

        Thành Na-Ta-Pu-Ri-Da  (4)

        Ka-Pi-Vanh-Tá  (5) thuộc là Bắc phương.

        Các thành phố khác phi thường

        Là kinh đô của Đại vương thiên tòa

        Cha-Nô-Ga , Âm-Ba-Ra  (6)

        Thành phố Na-Vá-Na-Và-Ti-Da  (7)

        Âm-Ba-Ra-Va-Ti-Da  (8)

        Thành A-La-Ká-Manh-Đa (9) cũng là

        Chỗ ở Vua Ku-Vê-Ra  (10)

        Được danh Vết-Sá-Va-Na (10)  đường đường.

      ( Hay Tỳ-Sa-Môn Thiên vương

        Chủ tể Dắc-Khá tức phường Dạ-Xoa )

        Các sứ quán có tên là :

        Ta-Tô-La , Tát-Ta-Là  (11) uy nghi

        Ô-Da-Si , Tê-Da-Si  (12)

        Cùng với Ta-Tố-Da-Si (13)  thành trì

    _______________________________

(1) : Kusinata , Àtanata . (2) : Parakusinàtà . (3) : Parakusitanàtà .

(4) : Nàttapuriya .      (5) : Kapivanta .     (6) : Janogha ,  Ambara .

(7) : Navanavatiya .  (8) :  Ambaravatiya .  (9) : Àlakamandà .

(10) : Đức vua Kuvera tức Thiên Vương Vessavana – Tỳ-Sa-Môn .       

(11) : Tatolà ; Tattalà .  (12) : Ojasi  ; Tejasi . (13) : Tatojasi .

Trường Bộ - (Tập 3) Kinh 32 : A-SÁ-NANG-CHI  *  MLH  –  284

 

        Các vua : Su-Ra , Nê-Mi  (1)                             

        Và A-Rít-Thá  (2), cả ba thuận hòa.

        Tại đây vùng nước bao la

        Làm mưa đổ xuống, tên Thà-Ra-Ni  (3)

        Được tên là Tha-Ra-Ni

        Có mưa đổ xuống, thiên uy khác thường.

        Tại đây cũng có giảng đường

        Chỗ Dạ-Xoa chúng hội thường, thông tri

        Tên Pha-Ga-Lá-Va-Ti  (4)

        Có nhiều cây trái mọi thì tại đây

        Trên cây chim tụ họp đầy

        Công, cò các loại ngày ngày hót ca

        Diệu âm chim Kô-Ki-La  (5)

        Ở đây, chim lạ Chi-Va  (6) diệu kỳ

        Cất tiếng kêu : “ Hãy sống đi ”,

      “ Khởi tâm thích thú lên đi !”… rộn ràng 

        Nhiều loại chim khác, từng đàn

        Ở hồ, rừng núi, trong ngàn cây cao

        Với những con vẹt ồn ào

        Chim My-Na (7) cũng góp vào lời ca. 

        Đanh-Đá-Ma-Ná-Vá-Ka  (8)

        Loài chim thần thoại tiếng hòa ngân nga.

        Có hồ sen Ku-Vê-Ra

        Khắp trời chiếu sáng hằng hà độ xa.

        Chúng nhân gọi phương ấy là

        Phương Bắc – phương Út-Ta-Ra đó mà !

        Trị vì, chủ tể Dạ-Xoa

        Đại vương tên Kú-Vê-Ra, cũng là

    _______________________________

   (1) : Sùra ; Nemi .        (2) : Arittha .          (3) : Dharani .

  (4) : Giảng đường Bhagalavati .             (5) : Chim Kokilà .

  (6) : Chim Jiva . (7) : Chim Myna . (8) : Dandamànavakà .

Trường Bộ - (Tập 3) Kinh 32 : A-SÁ-NANG-CHI  *  MLH  –  285

 

      ( Thiên Vương Vết-Sá-Va-Na )

        Danh xưng tôn quý, Dạ-xoa hầu thường

        Múa hát phục vụ Thiên Vương

        Vị nhiều con đến vô phương biết tường

        Tám mươi, mười một nghe thường

        Cùng một tên cả, danh thường Inh-Đa

        Là bậc đại lực biết qua

        Họ đều chiêm ngưỡng Phật-Đà chẳng lơi

        Thuộc về giòng họ mặt trời

        Từ xa họ lễ Phật nơi lòng thành

        Là bậc vĩ đại, tịnh thanh :

 

     “ Chúng con đảnh lễ Trọn lành Siêu nhân

        Đảnh lễ một bậc Thượng nhân

        Nhìn chúng con với muôn phần yêu thương

        Phi nhân cũng lễ Pháp Vương ”.

        Nhiều lần nghe hỏi, nên thường thiết tha :

     “ Xin đảnh lễ Gô-Ta-Ma !

        Là bậc chiến thắng chúng ma, gian tà.

        Đảnh lễ đức Gô-Ta-Ma !

        Là bậc Trí Đức từ hòa, viên minh ”.

 

 8.       Bạch Thế Tôn ! Hộ Kinh cao cả

          A-Ta-Na-Ti-Dá  hộ trì

              Chư Tỷ Kheo, Tỷ Kheo Ni

       Ưu-Bà-Tắc, Ưu-Bà-Di tinh cần

          Thường che chở, cản ngăn não hại

          Khiến Tứ Chúng tự tại, an hoài,

              Vị nào đệ tử của Ngài

       Hộ Kinh ráng học thuộc ngay chú này

       ( Tin chính chắn vào Ngài Điều Ngự

          Thời quá khứ, hiện tại Phật-Đà )

      

Trường Bộ - (Tập 3) Kinh 32 : A-SÁ-NANG-CHI  *  MLH  –  286

 

              Nếu loài phi nhân & Dạ-xoa

       Hay Dạ-xoa nữ cùng là gái, trai

          Hay đại thần của loài Dắc-Khá  (1)

          Hoặc tùy tùng, lao-giả Dạ-xoa  (1)

              Hoặc các vị Càn-Thát-Bà

       Cưu-Bàn-Trà hoặc Na-Ga, các loài

          Thường theo dõi sát ngay phải, trái

          Tâm niệm ác muốn hại vị đây

              Thì phi nhân & Dạ-xoa này

       Không được kính trọng, không ai đón chào

          Nếu hắn vào kinh đô sang cả

          A-La-Ka-Ma-Đá  (2) của Ta

              Sẽ không tìm được cửa nhà

       Để mà trú ở, cùng là đất đai.

          Phi nhân này sẽ không được dự

          Ở bất cứ Đại hội Dạ-xoa

              Không được cưới hỏi diễn ra.

       Hàng phi nhân khác đều là tẩy chay

          Thường xấc xược, lời đầy khinh bỉ

          Với phi nhân hại vị Tịnh-gia

              Dìm đầu xuống, chẻ đầu ra

       Bể làm bảy mảnh, thế là táng thân !

9.        Bạch Thế Tôn ! Phi nhân có hạng

          Thường dữ tợn, hung hãn vô lường

              Không nghe lời các Thiên Vương

       Không nghe lời của Thiên vương đình thần

          Lời thuộc hạ đình thần Thiên chúa

          Và lời của bất cứ vị nào.

              Các phi nhân này thuộc vào

    _______________________________

(1)   : Yakkha –  Dạ-Xoa .   (2) :Kinh đô Dạ-xoa Alakamada .

Trường Bộ - (Tập 3) Kinh 32 : A-SÁ-NANG-CHI  *  MLH  –  287

 

       Những kẻ thù nghịch, đối đầu Thiên vương.

 

          Bạch Thế Tôn ! Cũng dường mô tả

          Đại tướng cướp xứ Má-Gá-Tha  (1)

              Hung bạo chống lại triều ca

       Không nghe lời của Vua và các quan

          Là thù nghịch, sẵn sàng diệt phá

          Của Quốc vương xứ Má-Gá-Tha.

 

              Nên những đệ tử Phật-Đà

       Thọ trì chú A-Ta-Na-Ti-Dà

          Là Hộ Kinh sâu xa uy lực

          Sẽ lập tức bảo vệ an hòa.

              Nếu loài phi nhân & Dạ-xoa

       Hay Dạ-xoa nữ cùng là gái, trai

          Hay đại thần của loài Dắc-Khá

          Hoặc tùy tùng, lao-giả Dạ-xoa

              Hay các vị Càn-thát-bà

       Cưu-bàn-trà hoặc Na-ga, các loài

          Thường theo dõi sát ngay phải, trái

          Tâm niệm ác muốn hại vị đây

              Thì các đệ tử của Ngài

       Nên kêu xin với hiền tài Dạ-Xoa  

          Đại Dạ-Xoa, Đại Quân Sư tốt

          Người bị hại nên thốt thành lời :

            “ Dạ-xoa này muốn bắt tôi !

       Dạ-xoa này tấn công tôi thường thường !

          Dạ-xoa này đả thương, hại phá !

          Dạ-xoa này không thả tôi ra ! ”.

              Những vị cần được biết qua

       Để mà khấn nguyện khi mà xảy ra :

    _______________________________

  (1) : Xứ Magadha – Ma-Kiệt-Đà .

Trường Bộ - (Tập 3) Kinh 32 : A-SÁ-NANG-CHI  *  MLH  –  288

 

     “ Inh-Đa, Pha-Rát-Va-Cha  (1)

        Pa-Cha-Pa-Tí, Ka-Mà-Sết-Tha  (2)

        Va-Ru-Na, Chanh-Đa-Na  (3)

        Khinh-Nu-Ganh-Đú, Sô-Mà (4) dắc-kha

        Ni-Ganh-Đu, Pa-Na-Đa  (5)

        Ma-Ta-Li với Đê-Và-Nê-Ta  (6)

        Ô-Pa-Manh-Ná (7) dắc-kha 

        Chít-Ta-Sê-Ná với Ganh-Tháp-Bà  (8)

        Na-La, Cha-Nê-Sa-Pha  (9)

        Sa-Ta-Ghi-Rá, Hê-Ma-Va-Tà  (10)

        Gu-La, Ka-Ra-Ti-Da  (11)

        Mu-Cha-Linh-Đá, Vết-Sà-Mít-Ta  (12)

        Si-Va-Kát, Pun-Na-Ka  (13)

        A-La-Va-Ká, Súp-Bà-Ghê-Tha  (14)

        Gô-Pa-Lá, Manh-Đi-Da  (15)

        Hi-Ri, Sết-Tí, Du-Gành-Tha-Ra  (16)

        Cả Banh-Cha-Lá  Chanh-Đa  (17)

        Đi-Ga, Đa-Thí-Mu-Khà  Ma-Ni  (18)

        Á-Tha, ‘Pa-Chá-Pa-Ti’  (19)

        Sê-Rít-Sá-Ká, Ma-Ni-Cha-Rà  (20)

        Bách-Chun-Ná, Sú-Ma-Na  (21)

        Và  Su-Mú-Khá, ‘Sô-Mà’ (22) dắc-kha ”.

    _______________________________

(1) : Inda ; Bhàradvaja .(2) : Pajàpati ; Kàmasettha .(3) : Varuna ;  

  Candana .  (4) : Khinnughandu ; Soma .(5) : Nighandu ; Panàda .  (6) : Màtali ; Devanita .     (7) : Opamanna .         (8) : Cittasena ; 

    Gandhabba .    (9) : Vua Nala ; Janesabha .    (10) : Sàtàgira ; 

    Hemavata .     (11) : Gula ; Karatiya .          (12) : Mucalinda ;

    Vessàmitta .    (13) : Sivakat ; Punnaka .      (14) : Àlavaka ;

    Suppagedha .  (15) : Gopàla ; Mandiya .    (16) : Hirì ; Settì ;

Yugandhara . (17) : Pancàla Canda .(18) : Dìgha ; Dadhimukha Mani .       (19) : Atha ; Pajàpati .  (20) : Serissaka ; Mànicara .          (21) : Pajjunna ; Sumana .            (22) : Sumukha ; Soma .         

                   

Trường Bộ - (Tập 3) Kinh 32 : A-SÁ-NANG-CHI  *  MLH  –  289

 

          Các vị là Dạ-Xoa lỗi lạc

          Đại Dạ-Xoa hay các Quân Sư

              Hay Dạ-xoa Đại quân sư.

 

       Những vị đệ tử Đạo Sư tu trì

          Nếu phi nhân điều chi không tốt

          Muốn làm hại, nên thốt thành lời :

 

           “ Dạ-xoa này muốn bắt tôi !

       Dạ-xoa này tấn công tôi thường thường !

          Dạ-xoa này đả thương, hại phá !

          Dạ-xoa này không thả tôi ra ! ”.

 

11.          Trì A-Ta-Na-Ti-Da

       Tứ Chúng đệ tử Phật-Đà Toàn Tri,

          Nhờ Hộ Kinh, ngăn đi trở ngại

          Không cho ai làm hại Hiền nhân

              Được sống an lạc muôn phần.

 

       Kính bạch Tôn Giả ! Con cần phải đi

          Những bổn phận mọi thì giải quyết

          Chúng con có nhiều việc đến kỳ ”.

 

        – “ Các Thiên  Vương ! Hãy tùy nghi

       Hãy cứ làm những điều chi phải thời ”.

 

          Bốn Thiên Vương từ nơi ngồi ấy

          Liền đứng dậy, đảnh lễ Phật-Đà

              Thân bên hữu Phật nhiễu qua

       Rồi cùng biến mất như là chớp giăng.

 

          Các Dạ-Xoa khởi thân đứng dậy

          Có vị lạy cung kính Phật-Đà

              Thân bên hữu Phật nhiễu qua

       Để rồi biến mất thật là rất mau.

          Có vị nói lời chào rồi biến,

Trường Bộ - (Tập 3) Kinh 32 : A-SÁ-NANG-CHI  *  MLH  –  290

 

          Kẻ chắp tay thân thiện, biến ngay.          

              Kẻ nêu tên họ với Ngài,

       Có vị im lặng, nơi này biến đi.

 

12.      Đức Thế Tôn sau khi đêm mãn

          Gọi Chư Tăng đến, đoạn nói là :

           “ Các Tỷ Kheo ! Chuyện xảy ra

       Về A-Ta-Ná-Ti-Dà  Hộ Kinh

          Trong đêm rồi nghiêm minh thính dự

          Tại Linh Thứu có Tứ Thiên Vương

              Cùng với đại quân bốn phương

       Dạ-Xoa đông đảo đêm trường đến đây.

          Họ trình bày : “ Trong hàng Dắc-Khá

         ‘Kẻ tin Phật trí cả sâu xa,

             ‘Có kẻ thì không tin qua,

      ‘Theo chúng con thấy, trong đa số này

         ‘Không tin tưởng Như Lai trí đức,

         ‘Vì họ không đủ sức thực hành

             ‘Ngài thuyết giảng nhiều pháp lành

      ‘Giữ năm giới cấm tịnh thanh, dạy rành :

         ‘Phải từ bỏ sát sanh, trộm đạo

         ‘Bỏ tà dâm, nói láo, say sưa

              ‘Năm điều ác hạnh phải chừa.

      ‘Tuy vậy, bọn họ vẫn chưa thể nào

         ‘Từ bỏ hẳn, nương vào Tam Bảo

         ‘Vẫn sát sinh, trộm đạo, tà dâm

              ‘Dối trá, uống rượu loạn tâm

      ‘Ngũ giới với họ xa tầm thích ưa,

         ‘Không được họ sớm trưa mừng đón.

 

         ‘Bạch Thế Tôn ! Ở chốn rừng sâu

              ‘Những đệ tử Ngài đâu đâu

Trường Bộ - (Tập 3) Kinh 32 : A-SÁ-NANG-CHI  *  MLH  –  291

 

      ‘Thâm sơn cùng cốc, dãi dầu hạ đông

          ‘Ít tiếng động, gió đồng thổi mát

          ‘Thích tịnh tu, tránh mắt người đời,

              ‘Thượng phẩm Dạ-xoa khắp nơi

       ‘Nên tại chỗ ấy nếu rơi sự tình :

          ‘Những Dạ-xoa không tin Phật Pháp

          ‘Có thể hại, hiếp đáp người tu.

              ‘Bạch Đức Thế Tôn Đại Từ !

       ‘Các vị đệ tử an như giữ mình

          ‘Hãy học thuộc Hộ Kinh thần chú

          ‘Thật đầy đủ, tin tưởng sâu xa

              ‘A-Sá-Nang-Chi cũng là

       ‘Chú ‘A-Ta-Ná-Ti-Dà-Rách-Cha ’

          ‘Để Tứ Chúng an hòa, hoan hỷ

          ‘Chư Tỷ Kheo, chư Tỷ Kheo Ni

              ‘Ưu-Bà-Tắc, Ưu-Bà-Di

       ‘Sống an lạc, được hộ trì uy nghiêm ”.

 

          ‘Khi biết Ta lặng im chấp thuận.

 

          ‘Theo ý muốn vị ấy đưa ra,

              ‘Thiên Vương Vết-Sá-Va-Na

       ‘Hộ Kinh thần chú đọc ra tức thì :

 

     “ Đảnh lễ đức Vi-Pát-Si

     ‘  Tức là  Phật Tỳ-Bà-Thi  từ hòa

     ‘  Huy hoàng, Trí tuệ sáng lòa.

     ‘  Đảnh lễ Thi-Khí Phật Đà –  Si-Khi.

     ‘  Thương muôn loài vì từ bi.

     ‘  Lễ Vết-Sa-Phá –  Phật Tỳ-Xá-Phu

     ‘  Thanh tịnh, theo hạnh khổ tu.

     ‘  Ka-Ku-Sanh-Thá Đại Từ an như

     ‘  Câu-Lưu-Tôn Phật - Đạo Sư 

Trường Bộ - (Tập 3) Kinh 32 : A-SÁ-NANG-CHI  *  MLH  –  292

 

     ‘  Vị đã nhiếp phục, thường trừ quân ma.

     ‘  Lễ Kô-Na-Gá-Ma-Na

     ‘  Câu-Na-Hàm - chứng Phật-Đà độ tha.

     ‘  Đảnh lễ Phật Káp-Sa-Pa

     ‘  Hay  Phật Ca-Diếp vượt qua mê tà

 

     ‘  Đảnh lễ Âng-Ghí-Ra-Sa

     ‘  Vị Thích-tử Gô-Ta-Ma huy hoàng

     ‘  Thuyết chơn diệu pháp minh quang

     ‘  Mọi khổ đau được dễ dàng diệt ngay.

     ‘  Ai yểm ly thế giới này

     ‘  Nhìn đời chân thật rõ bày gần xa.

     ‘  Không nói hai lưỡi điêu ngoa

     ‘  Vĩ đại, thanh thoát, từ hòa độ tha.

     ‘  Cùng đảnh lễ Gô-Ta-Ma

     ‘  Bậc lo an lạc hằng hà Nhân Thiên,

     ‘  Nghiêm trì giới đức châu viên.

 

     ‘  Mặt trời buổi sáng mọc lên giữa trời

     ‘  Vầng thái dương lớn, sáng ngời

     ‘  Đêm tối biến mất, mặt trời dương triêu,

     ‘  Gọi là Ngày, có sáng chiều

     ‘  Biển cả xung động hải triều dâng mau,

     ‘  Như hồ nước rộng thâm sâu

     ‘  Mọi người đều biết đuôi đầu ở đây

     ‘  Chính biển cả, hải triều này

     ‘  Dân chúng đã gọi nơi đây đồng lòng

     ‘  Là Pu-Ri-Ma – Phương Đông.  

     ‘  Trị vì phương ấy oai phong phi thường

     ‘  Là vị Trì Quốc Thiên Vương

     ‘ ( Tha-Ta-Rách-Thá ) tinh tường sâu xa

     ‘  Cai quản loài Càn-Thát-Bà

Trường Bộ - (Tập 3) Kinh 32 : A-SÁ-NANG-CHI  *  MLH  –  293

 

     ‘ ( Tức Ganh-Tháp-Bá ) đàn ca múa thường

     ‘  Để phục vụ vị Thiên Vương

     ‘  Vị nhiều con đến vô phương biết tường

     ‘  Tám mươi, mười một nghe thường

     ‘  Cùng một tên cả, danh thường Inh-Đa

     ‘  Là bậc đại lực biết qua

     ‘  Họ đều chiêm ngưỡng Phật-Đà chẳng lơi

     ‘  Thuộc về giòng họ mặt trời

     ‘  Từ xa họ lễ Phật nơi lòng thành

     ‘  Là bậc vĩ đại, tịnh thanh :

       “ Chúng con đảnh lễ Trọn lành Siêu nhân

     ‘  Đảnh lễ một bậc Thượng nhân

     ‘  Nhìn chúng con với muôn phần yêu thương

     ‘  Phi nhân cũng lễ Pháp Vương ”.

     ‘  Nhiều lần nghe hỏi, nên thường thiết tha :

       “ Xin đảnh lễ Gô-Ta-Ma !

     ‘  Là bậc chiến thắng chúng ma, gian tà.

     ‘  Đảnh lễ đức Gô-Ta-Ma !

     ‘  Là bậc Trí Đức sâu xa, tròn đầy ”.

     ‘  Được gọi Pê-Ta chúng này

     ‘  Thường nói hai lưỡi, tỏ bày sau lưng

     ‘  Sát sinh, tham đắm vô chừng

     ‘  Đạo tặc, man trá không ngừng xảy ra

     ‘  Chúng nhân gọi phương ấy là

     ‘  Phương Nam – phương Đắc-Khí-Na tinh tường

     ‘  Vị vua trị vì Nam phương

     ‘  Là ngài Tăng Trưởng Thiên Vương thiên tòa

     ‘ ( Vi-Ru-Lá-Ká ) chính là

     ‘  Chủ tể của Kum-Phanh-Đa loài này

     ‘  Tức Cưu-Bàn-Trà nơi đây

     ‘  Thường phải hầu hạ quanh ngài Thiên Vương

Trường Bộ - (Tập 3) Kinh 32 : A-SÁ-NANG-CHI  *  MLH  –  294

 

     ‘  Múa hát phục vụ thường thường

     ‘  Vị nhiều con đến vô phương biết tường

     ‘  Tám mươi, mười một nghe thường

     ‘  Cùng một tên cả, danh thường Inh-Đa

     ‘  Là bậc đại lực biết qua

     ‘  Họ đều chiêm ngưỡng Phật-Đà chẳng lơi

     ‘  Thuộc về giòng họ mặt trời

     ‘  Từ xa họ lễ Phật nơi lòng thành

     ‘  Là bậc vĩ đại, tịnh thanh :

       “ Chúng con đảnh lễ Trọn lành Siêu nhân

     ‘  Đảnh lễ một bậc Thượng nhân

     ‘  Nhìn chúng con với muôn phần yêu thương

     ‘  Phi nhân cũng lễ Pháp Vương ”.

     ‘  Nhiều lần nghe hỏi, nên thường thiết tha :

       “ Xin đảnh lễ Gô-Ta-Ma !

     ‘  Là bậc chiến thắng chúng ma, gian tà.

     ‘  Đảnh lễ đức Gô-Ta-Ma !

     ‘  Là bậc Trí Đức sâu xa, tròn đầy ”.

 

     ‘  Mặt trời lặn xuống phương Tây

     ‘  Vầng thái dương lớn ban ngày sáng choang

     ‘  Khi mặt trời lặn sau ngàn

     ‘  Ban ngày biến mất, hoàn toàn tối đen

     ‘  Mọi người liền gọi là Đêm

     ‘  Biển cả xung động dâng thêm hải triều

     ‘  Như hồ sâu rộng mọi chiều

     ‘  Ở đây được biết nơi điều xảy ra

     ‘  Là phương Tây – Bách-Chi-Ma

     ‘  Vị vua cai trị trải qua, tên là

     ‘  Đại vương Vi-Ru-Bắc-Kha

     ‘  Thiên Vương Quảng Mục, cũng là Long Vương

Trường Bộ - (Tập 3) Kinh 32 : A-SÁ-NANG-CHI  *  MLH  –  295

 

     ‘  Chủ tể Na-Ga – Tây phương

     ‘  Tức loài Rồng dưới nước thường phô trương

     ‘  Phục vụ, hầu hạ Đại vương  

     ‘  Vị nhiều con đến vô phương biết tường

     ‘  Tám mươi, mười một nghe thường

     ‘  Cùng một tên cả, danh thường Inh-Đa

     ‘  Là bậc đại lực biết qua

     ‘  Họ đều chiêm ngưỡng Phật-Đà chẳng lơi

     ‘  Thuộc về giòng họ mặt trời

     ‘  Từ xa họ lễ Phật nơi lòng thành

     ‘  Là bậc vĩ đại, tịnh thanh :

       “ Chúng con đảnh lễ Trọn lành Siêu nhân

     ‘  Đảnh lễ một bậc Thượng nhân

     ‘  Nhìn chúng con với muôn phần yêu thương

     ‘  Phi nhân cũng lễ Pháp Vương ”.

     ‘  Nhiều lần nghe hỏi, nên thường thiết tha :

       “ Xin đảnh lễ Gô-Ta-Ma !

     ‘  Là bậc chiến thắng chúng ma, gian tà.

     ‘  Đảnh lễ đức Gô-Ta-Ma !

     ‘  Là bậc Trí Đức từ hòa, ôn nhu ”.

     ‘  Nơi Út-Ta-Rá-Ku-Ru

     ‘  Hay còn được gọi Bắc-Cù-Lưu-Châu

     ‘  Đại Nê-Ru rực sắc màu

     ‘  Tu-Di đẹp đẽ vút cao huy hoàng

     ‘  Mọi người đều sống lạc an

     ‘  Sở hữu, chấp trước hoàn toàn đều không.

     ‘  Không cần gieo giống, cấy trồng

     ‘  Không phải lao lực và không kéo cày.

     ‘  Loài người thọ hưởng đủ đầy

     ‘  Cây lúa tự mọc khỏi rày nhọc công

     ‘  Gạo không cám trấu, nấu xong

Trường Bộ - (Tập 3) Kinh 32 : A-SÁ-NANG-CHI  *  MLH  –  296

 

     ‘  Hương thơm tỏa ngát, sạch trong mọi thì.

     ‘  Ăn xong cỡi bò cái đi

     ‘  Phương này phương khác tức thì ngao du

     ‘  Cỡi các thú khác đặc thù

     ‘  Phương này phương khác chu du thỏa lòng .

     ‘  Dùng xe đàn bà, đàn ông

     ‘  Kéo đi thưởng ngoạn từ trong ra ngoài

     ‘  Dùng xe con gái, con trai

     ‘  Kéo đi khắp chốn phương này phương kia

     ‘  Họ lên xe được phân chia

     ‘  Đi khắp mọi hướng chẳng lìa khởi nguyên

     ‘  Phục vụ vua mình ưu tiên

     ‘  Cỡi xe voi, ngựa cần chuyên đi liền.

     ‘  Hoặc dùng xe của Chư Thiên        

     ‘  Với vua danh tiếng vẹn tuyền nơi đây,

     ‘  Có kiệu báu, có lâu đài

     ‘  Nhiều thành phố của vua này dựng ra :

     ‘  Giữa cõi hư không bao la

     ‘  Ku-Si-Na-Tá, A-Tà-Na-Ta

     ‘  Pa-Ra-Ku-Sí-Na-Ta

     ‘  Thành Pa-Ra-Kú-Si-Tà-Na-Ta

     ‘  Thành Na-Ta-Pu-Ri-Da

     ‘  Kapivanta thuộc là Bắc phương.

     ‘  Các thành phố khác phi thường

     ‘  Là kinh đô của Đại vương thiên tòa

     ‘  Cha-Nô-Ga, Âm-Ba-Ra

     ‘  Thành phố Na-Vá-Na-Và-Ti-Da

     ‘  Âm-Ba-Ra-Va-Ti-Da 

     ‘  Thành A-La-Ká-Manh-Đa cũng là

     ‘  Chỗ ở Vua Ku-Vê-Ra  

     ‘  Được danh Vết-Sá-Va-Na đường đường.

Trường Bộ - (Tập 3) Kinh 32 : A-SÁ-NANG-CHI  *  MLH  –  297

 

     ‘ ( Hay Tỳ-Sa-Môn Thiên vương

     ‘  Chủ tể Dắc-Khá tức phường Dạ-Xoa )

     ‘  Các sứ quán có tên là :

     ‘  Ta-Tô-La, Tát-Ta-Là uy nghi

     ‘  Ô-Da-Si, Tê-Da-Si

     ‘  Cùng với Ta-Tố-Da-Si  thành trì

     ‘  Các vua : Su-Ra, Nê-Mi

     ‘  Và A-Rít-Thá, cả ba thuận hòa.

     ‘  Tại đây vùng nước bao la

     ‘  Làm mưa đổ xuống, tên Thà-Ra-Ni

     ‘  Được tên là Thà-Ra-Ni

     ‘  Có mưa đổ xuống, thiên uy khác thường.

     ‘  Tại đây cũng có giảng đường

     ‘  Chỗ Dạ-Xoa chúng hội thường, thông tri

     ‘  Tên Pha-Ga-Lá-Va-Ti.

     ‘  Có nhiều cây trái mọi thì tại đây

     ‘  Trên cây chim tụ họp đầy

     ‘  Công, cò các loại ngày ngày hót ca

     ‘  Diệu âm chim Kô-Ki-La

     ‘  Ở đây, chim lạ Chi-Va diệu kỳ

     ‘  Cất tiếng kêu : “ Hãy sống đi ”,

      “ Khởi tâm thích thú lên đi !”… rộn ràng 

     ‘  Nhiều loại chim khác, từng đàn

     ‘  Ở hồ, rừng núi, trong ngàn cây cao

     ‘  Với những con vẹt ồn ào

     ‘  Chim My-Na cũng góp vào lời ca. 

     ‘  Đanh-Đá-Ma-Ná-Vá-Ka

     ‘  Loài chim thần thoại tiếng hòa ngân nga.

     ‘  Có hồ sen Ku-Vê-Ra

     ‘  Khắp trời chiếu sáng hằng hà độ xa.

     ‘  Chúng nhân gọi phương ấy là

Trường Bộ - (Tập 3) Kinh 32 : A-SÁ-NANG-CHI  *  MLH  –  298

 

     ‘  Phương Bắc – phương Út-Ta-Ra đó mà !

     ‘  Trị vì, chủ tể Dạ-Xoa

     ‘  Đại vương tên Kú-Vê-Ra, cũng là

     ‘ ( Thiên Vương Vết-Sá-Va-Na )

     ‘  Danh xưng tôn quý, Dạ-xoa hầu thường

     ‘  Múa hát phục vụ Thiên Vương

     ‘  Vị nhiều con đến vô phương biết tường

     ‘  Tám mươi, mười một nghe thường

     ‘  Cùng một tên cả, danh thường Inh-Đa

     ‘  Là bậc đại lực biết qua

     ‘  Họ đều chiêm ngưỡng Phật-Đà chẳng lơi

     ‘  Thuộc về giòng họ mặt trời

     ‘  Từ xa họ lễ Phật nơi lòng thành

     ‘  Là bậc vĩ đại, tịnh thanh :

       “ Chúng con đảnh lễ Trọn lành Siêu nhân

     ‘  Đảnh lễ một bậc Thượng nhân

     ‘  Nhìn chúng con với muôn phần yêu thương

     ‘  Phi nhân cũng lễ Pháp Vương ”.

     ‘  Nhiều lần nghe hỏi, nên thường thiết tha :

       “ Xin đảnh lễ Gô-Ta-Ma !

     ‘  Là bậc chiến thắng chúng ma, gian tà.

     ‘  Đảnh lễ đức Gô-Ta-Ma !

     ‘  Là bậc Trí Đức từ hòa, viên minh ”.

         ‘Bạch Thế Tôn ! Hộ Kinh cao cả

         ‘A-Ta-Na-Ti-Dá  hộ trì

             ‘Chư Tỷ Kheo, Tỷ Kheo Ni

      ‘Ưu-Bà-Tắc, Ưu-Bà-Di tinh cần

         ‘Thường che chở, cản ngăn não hại

          ‘Khiến Tứ Chúng tự tại , an hoài,

              ‘Vị nào đệ tử của Ngài

       ‘Hộ Kinh ráng học thuộc ngay chú này

Trường Bộ - (Tập 3) Kinh 32 : A-SÁ-NANG-CHI  *  MLH  –  299

 

       ‘( Tin chính chắn vào Ngài Điều Ngự          

         ‘Thời quá khứ, hiện tại Phật-Đà )

      

              ‘Nếu loài phi nhân & Dạ-xoa

       ‘Hay Dạ-xoa nữ cùng là gái, trai

         ‘Hay đại thần của loài Dắc-Khá

         ‘Hoặc tùy tùng, lao-giả Dạ-xoa

              ‘Hoặc các vị Càn-Thát-Bà

       ‘Cưu-Bàn-Trà hoặc Na-Ga, các loài

          ‘Thường theo dõi sát ngay phải, trái

          ‘Tâm niệm ác muốn hại vị đây

              ‘Thì phi nhân & Dạ-xoa này

       ‘Không được kính trọng, không ai đón chào

          ‘Nếu hắn vào kinh đô sang cả

          ‘A-La-Ka-Ma-Đá của Ta

              ‘Sẽ không tìm được cửa nhà

       ‘Để mà trú ở, cùng là đất đai.

          ‘Phi nhân này sẽ không được dự

          ‘Ở bất cứ Đại hội Dạ-xoa

              ‘Không được cưới hỏi diễn ra.

       ‘Hàng phi nhân khác đều là tẩy chay

          ‘Thường xấc xược, lời đầy khinh bỉ

          ‘Với phi nhân hại vị Tịnh-gia

              ‘Dìm đầu xuống, chẻ đầu ra

       ‘Bể làm bảy mảnh, thế là táng thân !

 

          ‘Bạch Thế Tôn ! Phi nhân có hạng

          ‘Thường dữ tợn, hung hãn vô lường

              ‘Không nghe lời các Thiên Vương

       ‘Không nghe lời của Thiên vương đình thần

          ‘Lời thuộc hạ đình thần Thiên chúa

          ‘Và lời của bất cứ vị nào.

Trường Bộ - (Tập 3) Kinh 32 : A-SÁ-NANG-CHI  *  MLH  –  300

 

             ‘Các phi nhân này thuộc vào

      ‘Những kẻ thù nghịch, đối đầu Thiên vương.

 

         ‘Bạch Thế Tôn ! Cũng dường mô tả

         ‘Đại tướng cướp xứ Má-Gá-Tha

             ‘Hung bạo chống lại triều ca

      ‘Không nghe lời của Vua và các quan

         ‘Là thù nghịch, sẵn sàng diệt phá

         ‘Của Quốc vương xứ Má-Gá-Tha.

 

             ‘Nên những đệ tử Phật-Đà

      ‘Thọ trì chú A-Ta-Na-Ti-Dà

         ‘Là Hộ Kinh sâu xa uy lực

         ‘Sẽ lập tức bảo vệ an hòa.

             ‘Nếu loài phi nhân & Dạ-xoa

      ‘Hay Dạ-xoa nữ cùng là gái, trai

         ‘Hay đại thần của loài Dắc-Khá

         ‘Hoặc tùy tùng, lao-giả Dạ-xoa

             ‘Hay các vị Càn-thát-bà

      ‘Cưu-bàn-trà hoặc Na-ga, các loài

         ‘Thường theo dõi sát ngay phải, trái

         ‘Tâm niệm ác muốn hại vị đây

               ‘Thì các đệ tử của Ngài

      ‘Nên kêu xin với hiền tài Dạ-Xoa  

         ‘Đại Dạ-Xoa, Đại Quân Sư tốt

         ‘Người bị hại nên thốt thành lời :

             “ Dạ-xoa này muốn bắt tôi !

      ‘Dạ-xoa này tấn công tôi thường thường !

         ‘Dạ-xoa này đả thương, hại phá !

         ‘Dạ-xoa này không thả tôi ra ! ”.

 

              ‘Những vị cần được biết qua

      ‘Để mà khấn nguyện khi mà xảy ra :

Trường Bộ - (Tập 3) Kinh 32 : A-SÁ-NANG-CHI  *  MLH  –  301

 

      “ Inh-Đa, Pha-Rát-Va-Cha

     ‘  Pa-Cha-Pa-Tí, Ka-Mà-Sết-Tha

     ‘  Va-Ru-Na, Chanh-Đa-Na

     ‘  Khinh-Nu-Ganh-Đú, Sô-Mà dắc-kha

     ‘  Ni-Ganh-Đu, Pa-Na-Đa

     ‘  Ma-Ta-Li với Đê-Và-Nê-Ta

     ‘  Ô-Pa-Manh-Ná  dắc-kha

     ‘  Chít-Ta-Sê-Ná với Ganh-Tháp-Bà

     ‘  Na-La, Cha-Nê-Sa-Pha

     ‘  Sa-Ta-Ghi-Rá, Hê-Ma-Va-Tà

     ‘  Gu-La, Ka-Ra-Ti-Da

     ‘  Mu-Cha-Linh-Đá, Vết-Sà-Mít-Ta

     ‘  Si-Va-Kát, Pun-Na-Ka

     ‘  A-La-Va-Ká, Súp-Bà-Ghê-Tha

     ‘  Gô-Pa-Lá, Manh-Đi-Da

     ‘  Hi-Ri, Sết-Tí, Du-Gành-Tha-Ra

     ‘  Cả Banh-Cha-Lá Chanh-Đa

     ‘  Đi-Ga, Đa-Thí-Mu-Khà  Ma-Ni

     ‘  Á-Tha, ‘Pa-Chá-Pa-Ti’

     ‘  Sê-Rít-Sá-Ká, Ma-Ni-Cha-Rà

     ‘  Bách-Chun-Ná, Sú-Ma-Na

     ‘  Và  Su-Mú-Khá, ‘Sô-Mà’ dắc-kha ”.

               

         ‘Các vị là Dạ-Xoa lỗi lạc

         ‘Đại Dạ-Xoa hay các Quân Sư

             ‘Hay Dạ-xoa Đại quân sư .

 

      ‘Những vị đệ tử Đạo Sư tu trì

         ‘Nếu phi nhân điều chi không tốt

         ‘Muốn làm hại, nên thốt thành lời :

             “ Dạ-xoa này muốn bắt tôi !

      ‘Dạ-xoa này tấn công tôi thường thường !

Trường Bộ - (Tập 3) Kinh 32 : A-SÁ-NANG-CHI  *  MLH  –  302

 

         ‘Dạ-xoa này đả thương, hại phá !

         ‘Dạ-xoa này không thả tôi ra ! ”.

 

             ‘Trì A-Ta-Na-Ti-Da 

      ‘Tứ Chúng đệ tử Phật-Đà Toàn Tri,

         ‘Nhờ Hộ Kinh, ngăn đi trở ngại

         ‘Không cho ai làm hại Hiền nhân

             ‘Được sống an lạc muôn phần.

      ‘Không bị tổn hại đến thân hiện tiền ”.

 

          Các Tỷ Kheo ! Bốn Thiên Vương đấy

          Sau lúc ấy, từ giã biến ngay.

 

13.           Các Tỷ Kheo ! Hộ Kinh này

       A-Ta-Na-Ti-Da đầy uy linh 

          Hãy học thuộc Hộ Kinh cho kỹ

          Các Tỷ Kheo, các Tỷ Kheo Ni

               Ưu-Bà-Tắc, Ưu-Bà-Di

       Bốn Chúng nghiêm cẩn thọ trì chú đây

          Được chở che, đêm ngày an ổn

          Được hộ trì mọi chốn, mọi nơi

              Khỏi ai làm hại mọi thời

       Được sống hạnh phúc, cuộc đời vui an.

 

          Nghe Thế Tôn nghiêm trang thuyết giảng

          Pháp viên mãn cần thiết hành trì

              Khiến Tỷ Kheo chúng liễu tri

       Hoan hỷ tín thọ uy nghi lời Ngài ./- 

 

        Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật  ( 3 L )

 

*

*   *

( Chấm dứt Hộ Kinh 32 : A-SÁ-NANG-CHI 

–  Àtànàtiyà-sutta  )

Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
facebook youtube google-plus linkedin twitter blog
Nguyện đem công đức này, trang nghiêm Phật Tịnh Độ, trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu khổ ba đường,
nếu có người thấy nghe, đều phát lòng Bồ Đề, hết một báo thân này, sinh qua cõi Cực Lạc.

May the Merit and virtue,accrued from this work, adorn the Buddhas pureland,
Repay the four great kindnesses above, andrelieve the suffering of those on the three paths below,
may those who see or hear of these efforts generates Bodhi Mind, spend their lives devoted to the Buddha Dharma,
the Land of Ultimate Bliss.

Quang Duc Buddhist Welfare Association of Victoria
Tu Viện Quảng Đức | Quang Duc Monastery
Senior Venerable Thich Tam Phuong | Senior Venerable Thich Nguyen Tang
Address: Quang Duc Monastery, 105 Lynch Road, Fawkner, Vic.3060 Australia
Tel: 61.03.9357 3544 ; Fax: 61.03.9357 3600
Website: http://www.quangduc.com ; http://www.tuvienquangduc.com.au (old)
Xin gửi Xin gửi bài mới và ý kiến đóng góp đến Ban Biên Tập qua địa chỉ:
quangduc@quangduc.com , tvquangduc@bigpond.com
KHÁCH VIẾNG THĂM
100,235,414