Tu Viện Quảng Đức105 Lynch Rd, Fawkner, Vic 3060. Australia. Tel: 9357 3544. quangduc@quangduc.com* Viện Chủ: HT Tâm Phương, Trụ Trì: TT Nguyên Tạng   

Kinh Hiền Kiếp Thiên Phật Danh (bản dịch của Đức Trưởng Lão Hòa Thượng Thích Huyền Tôn)

22/05/201319:17(Xem: 20077)
Kinh Hiền Kiếp Thiên Phật Danh (bản dịch của Đức Trưởng Lão Hòa Thượng Thích Huyền Tôn)

1. Tam The Phat (3)

Kinh Hiền Kiếp Thiên Phật Danh

Việt dịch: Hòa Thượng Thích Huyền Tôn

 

Chùa Bảo Vương Ấn Hành
*Phật-Lịch 2546. *Phật-Đản 2626.
*Lịch Tây 2002.


pdf-iconKinh Hiền Kiếp Thiên Phật Danh_HT Thích Huyền Tôn


***

Lời Duyên Khởi

Nhân một lời hỏi: Con phải tu hạnh gì? Pháp môn gì để được gặp Phật? Muốn giải bày cho rõ câu hỏi tuy đơn sơ ấy, nhưng nói ít thì không thể đủ được! Giải bày nhiều chưa chắc đã hết được. Do đó nên tôi dịch phẩm kinh Hiện Tại Hiền Kiếp Thiên Phật Danh để cho người "Hữu Duyên" tụng và lễ lạy từng Danh hiệu Phật cho đủ 1000 Phật. Tụng, lạy và phát tâm cầu nguyện mong kiếp sau sanh ra gặp cùng lúc Phật ra đời. Được dự vào hàng Thánh Chúng, được nghe "Pháp" của Phật nói. Người hữu duyên đó nhứt định ngộ đạo và thoát khỏi sáu ngã luân hồi.

Công hạnh, lễ tụng nầy cũng là một pháp môn tạo nên vô lượng công đức, diệt vô lượng tội của quá khứ, công năng rút ngắn tội báo sanh tử luân hồi. Dù chỉ gặp một trong ngàn Phật tức khắc được khai ngộ và giải thoát. Người hành trì chỉ tận dụng tâm thành chí thiết mong cầu được gặp Phật, mỗi lần niệm một danh hiệu Phật dốc lòng quí kính mà lạy, đem thân phàm chịu chút khó nhọc, mai sau đổi lấy thân Phật, quả là một phương pháp tu hành mau chóng vào địa vị Thánh Quả. Giả dụ, vì già nua yếu đuối, hay trẻ trung mà luời biếng trễ nhác thì lại bổ sung cho Thiền, Tịnh càng kết quả vững chắc hơn.

Đức Phật Thượng Thủ của đời Hiền Kiếp (hiện tại) là Câu Lưu Tôn Phật, rồi đến Câu Na Hàm Mâu Ni Phật, đến Ca Diếp Phật và thứ tư Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Trong Hiền Kiếp một ngàn Phật ra đời để cứu độ chúng sanh, chỉ mới giáng trần bốn Đức Phật. Còn lại 996 Phật sẽ giáng thế vào 11 kiếp kế tiếp của thời Hiền Kiếp nầy. Hiện nay là nhằm thời mạt của kiếp thứ 9. Vào khoảng hơn 16 triệu năm nữa Phật Di Lặc ra đời vào thời giảm của kiếp 10. Qua các kiếp 11. 12. 13. 14. không có Phật ra đời. Kiếp 15 Đức Phật Sư Tử sẽ ra đời, nối tiếp sau Phật Sư Tử và cùng trong kiếp nầy sẽ có 994 Đức Phật giáng trần cứu độ chúng sanh.

Tất cả những người có căn lành được vào Phật Đạo, được nghe Phật Pháp, được Quy Y, Thọ giới làm đệ-tử Phật, hãy vô cùng thận trọng chớ xem thường để luân hồi theo kiếp khổ báo tử sanh, chớ để sẩy mất cơ duyên "Gặp Phật" ở các kiếp mai sau. Than ôi! Thân người đã mất đi rồi! Muôn đời muôn kiếp nổi trôi luân hồi khó được lại thân người!

Tiếp qua các kiếp 16. 17. 18. 19. lại không có Phật ra đời! Đến kiếp 20 mới có Đức Phật Lầu Chí ra đời, trải qua thời dài mênh mang vô tận của mạt kiết! Ôi! Thương cảm biết bao cho chúng sanh dại khờ theo giòng tà đạo, theo nghiệp thập ác để đớn đau trong nghiệp quả mà chính bản thân đã tạo ra các nghiệp bất thiện.

Chư Phật tử thân thương! Còn 11 lần 33 triệu 600.000 năm, hãy tinh tấn lên tu trì. Chư Phật Quá-khứ đã qua rồi! Đức Từ Phụ Thích Ca dạy chúng ta Kinh Ngàn Phật Đời Hiền Kiếp là muốn chúng ta kiết duyên lành giải thoát với Chư Phật sẽ xuống cõi trần trong các kiếp mai sau, gặp Phật rồi chuùng ta sẽ được như các Ngài Tôn giả Xá-Lợi-Phất, Mục-Kiền-Liên v.v... đồng vào nơi bất thối địa.

Do nhân nầy, tôi dịch và in ấn kinh Hiện Tại Hiền Kiếp Thiên Phật, chỉ nhằm nguyện vọng duy nhất là cùng gặp Phật tương lai và cùng thoát ra khỏi sáu nẻo sanh tử luân hồi.

Điều-Ngự-Tử
Thích Huyền-Tôn.

*Phật-Lịch 2546.
*Phật-Đản 2626.
*Lịch Tây 2002.
*Việt-Nam-Quốc-Lịch 4881.
*Nhâm-Ngọ: Tháng Giêng.

NGHI THỨC KHAI KINH

Thắp đèn, đốt hương, đứng ngay thẳng, chấp tay niệâm chú Pháp giới được vắng lặng trong sạch.

CHƠN NGÔN TỊNH PHÁP GIỚI :

Án lam tóa ha (3 lần)

NGUYỆN HƯƠNG :

Nguyện đem lòng thành kính
Gởi theo pháp mây hương
Biến khắp cõi mười phương
Cúng dường ngôi Tam Bảo
Thề trọn đời giữ đạo
Theo tự tánh làm lành
Cùng pháp giới chúng sanh
Cầu Phật từ gia hộ
Tâm Bồ Đề kiên cố
Xa bể khổ nguồn mê
Chóng quay về bờ giác.
Nam Mô Hương Cúng Dường Bồ Tát (3 lần)

*Nhứt tâm đảnh lễ, Nam Mô Tận Hư Không, Biến Pháp Giới, Quá Hiện Vị Lai Thập Phương Chư Phật, Tôn Pháp, Hiền Thánh Tăng, Thường Trụ Tam Bảo. (Thỉnh 1 tiếng chuông, lạy 1 lạy).

*Nhứt tâm đảnh lễ, Nam Mô Ta Bà Giáo Chủ, Điều Ngự Bổn Sư Thiên Bách Ức Hoá Thân Thích Ca Mâu Ni Phật. (Thỉnh 1 tiếng chuông, lạy 1 lạy).

*Nhứt tâm đảnh lễ, Nam Mô Long Hoa Giáo Chủ, Đương Lai Từ Thị, Hạ Sanh Di Lặc Tôn Phật. (Thỉnh 1 tiếng chuông, lạy 1 lạy).

*Nhứt tâm đảnh lễ, Nam Mô Tây Phương Giáo Chủ, Cực Lạc Thế Giới, Đại Từ Đại Bi Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật. (Thỉnh 1 tiếng chuông, lạy 1 lạy).

*Nhứt tâm đảnh lễ, Nam Mô Tỳ Lô Gia Na Phật. (Thỉnh 1 tiếng chuông, lạy 1 lạy).*Nhứt tâm đảnh lễ, Nam Mô Quá Khứ Trang Nghiêm Kiếp Tỳ Bà Thi Phật. (Thỉnh 1 tiếng chuông, lạy 1 lạy).

*Nhứt tâm đảnh lễ, Nam Mô Quá Khứ Trang Nghiêm Kiếp Thi Khí Phật. (Thỉnh 1 tiếng chuông, lạy 1 lạy).

*Nhứt tâm đảnh lễ, Nam Mô Quá Khứ Trang Nghiêm Kiếp Tỳ Xá Phù Phật. (Thỉnh 1 tiếng chuông, lạy 1 lạy).

*Nhứt tâm đảnh lễ, Nam Mô Thập Phương Tam Thế Nhứt Thế Chư Phật. (Thỉnh 1 tiếng chuông, lạy 1 lạy)CHÚ ĐẠI BI :

Nam-mô Đại-bi Hội Thượng Phật Bồ-tát (3 lần)

Thiên-thủ thiên-nhãn vô ngại đại-bi tâm đà-la-ni :

Nam-mô hắc ra đát na đa ra dạ da. Nam-mô A rị gia. Bà lô yết đế thước bát ra da. Bồ đề tát đỏa bà da. Ma ha tát đỏa bà da. Ma ha ca lô ni ca da. Án. Tát bàn ra phạt dệ. Soá đát na đát tả. Nam-mô tất kiết lật đỏa y mông a rị gia. Bà lô kiết đế thất Phật ra lăng đà bà.Nam-mô na ra cẩn trì. Hê rị ma ha bàn đa sa mế. Tát bà a tha đậu du bằng. A thệ dựng. Tát bà tát đa na ma ba tát đa na ma bà dà. Ma phạt đặt đậu. Đát điệt tha. Án A bà lô hê. Lô ca đế. Ca ra đế. Di hê rị. Ma ha bồ đề tát đỏa. Tát bà tát bà. Ma ra ma ra. Ma hê ma hê rị đà dựng. Cu lô cu lô yết mông. Độ lô độ lô phạt xà da đế. Ma ha phạt xà da đế. Đà ra đà ra. Địa rị ni. Thất Phật ra da. Dá ra Dá ra. Mạ mạ phạt ma ra. Mục đế lệ. Y hê y hê. Thất na thất na. A ra sâm Phật ra xá lợi. Phạt sa phạt sâm. Phật ra xá da. Hô lô hô lô ma ra. Hô lô hô lô hê rị. Ta ra ta ra (Phổ Đà Sơn/ Ta bà hiểm trở). Tất rị tất rị. Tô lô tô lô. (lá rơi rụng). Bồ đề dạ bồ đề dạ. Bồ đà dạ bồ đà dạ. Di đế rị da. Na ra cẩn trì . Địa rị sắt ni na. Bà dạ ma na. Ta bà ha. Tất đà dạ. Ta bà ha. Ma ha tất đà dạ. Ta bà ha. Tất đà du nghệ(cảnh Tây Phương). Thất bàn ra dạ. Ta bà ha. Na ra cẩn trì. Ta bà ha. Ma ra na ra. Ta bà ha. Tất ra tăng a mục khư gia. Ta bà ha. Ta bà ma ha a tất đà dạ. Ta bà ha. Giả kiết ra a tất đà dạ. Ta baø ha. Ba đà ma yết tất đà dạ. Ta bà ha. Na ra cẩn trì bàn dà ra da. Ta bà ha. Ma bà lợi thắng yết ra dạ, Ta bà ha.Nam-mô hắc ra đát na đa ra dạ da. Nam-mô A rị da. Bà lô kiết đế. Thước bàn ra da. Ta bà ha.

*Án tất điện đô. Mạn đa ra. Bạt đà da. Ta bà ha. (3 lần)

( 81 hóa thân, 3 hóa cảnh = 84 câu.)

TÁN PHẬT :

Đại từ đại bi thương chúng sanh

Đại hỷ đại xả cứu muôn loài

Tướng tốt chói sáng tự trang nghiêm

Đệ tử chúng con quy mạng lễ.

Nam Mô Thập Phương Thường Trụ Tam Bảo (3 lần)

KỆ KHAI KINH :

Vô thượng cao thâm Pháp nhiệm mầu
Muôn ngàn ức kiếp khó tìm cầu
Con nay nghe thấy chuyên trì niệm
Nguyện tỏ Như Lai nghĩa thậm sâu.
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật (3 lần)

现U在贤劫千佛名经Ú(亦名集诸ỵ喾大餴功德山) Hiện Tại Hiền Kiếp Thiên Phật Danh Kinh

(Diệc Danh Tập Chư Phật Đại Công Đức Sơn )

Kinh Một Ngàn Danh Hiệu Phật Ởû Hiện Tại Hiền Kiếp (cũng gọi là kinh Núi Công Đức Lớn Nhóm Đủ Các Phật).

阙译人名今雂附梁录

Khuyết dịch nhơn danh kim phụ Lương lục. (Từ đời Nhà Lương đã lạc mất tên người dịch từ chữ Phạn ra chữ Hán).

(Úc-đại-lợi (Australia) Hòa-thượng Thích-Huyền-Tôn. Dịch từ Kinh văn Long Tạng, sách 43 từ trang 428 đến trang 442, ra Việt-văn).

Nhĩ thời Hỷ Vương Bồ Tát bạch Phật ngôn. Thế Tôn, kim thử chúng trung phả hữu Bồ-tát ma-ha-tát đắc thị Tam-muội. Diệc đắc bát vạn tứ thiên Ba-la-mật môn, chư Tam-muội môn, Đà-la-ni môn giả phủ. Phật cáo Hỷ Vương : Kim thử hội trung, hữu Bồ-tát đại sĩ, đắc thị Tam-muội. Diệc năng nhập bát vạn tứ thiên chư Ba-la-mật, cập chư Tam-muội Đà-la-ni môn. Thử chư Bồ-tát ư thị Hiền Kiếp trung giai đắc A-nậu-đa-la Tam-miệu Tam-bồ-đề. Trừ tứ Như-lai ư thử kiếp trung đắc thành Phật dĩ. Hỷ vương Bồ-tát phục bạch Phật ngôn, duy nguyện Như-lai, tuyên thử chư Bồ-tát danh tự, đa sở nhiêu ích, an ổn thế gian lợi chư thiên nhơn, vi hộ Phật Pháp linh đắc cửu trụ. Vị tương lai Bồ-tát hiển thị pháp minh, cầu vô thượng đạo, tâm bất bì giãi.Phật cáo Hỷ Vương, nhữ kim đế thính thiện tư niệm chi, đương vị nhữ thuyết. Duy nhiên Thế-tôn, nguyện nhạo dục văn.Nhĩ thời Thế-tôn, tức thuyết chư Phật danh tự. Câu Lưu Tôn Phật, Thiên Phật Hiền Kiếp vi thượng thủ.Kinh nghĩa :

Lúc bấy giờ Bồ-tát Hỷ Vương bạch Phật rằng : Bạch Đức Thế-tôn, có phải nay trong chúng hội này, các bậc Bồ-tát lớn đã chứng được Tam-muội và đã được tám vạn bốn ngàn pháp môn Ba-la-mật? Phật bảo Hỷ Vương : Thật vậy, nay trong chúng hội nầy có các bậc Đại-sĩ Bồ-tát, đã được Tam-muội, cuõng đã vào được tám vạn bốn ngàn cửa pháp tột cùng của bờ bên kia (ba-la-mật), tóm lại có đủ các môn Tam-muội và Đà-la-ni. Các bậc Bồ-tát nầy trong đời Hiền Kiếp đều sẽ thành Vô Thượng Chánh Đẳng Chánh Giác; trừ boán Đức Như-lai đã thành Phật rồi trong Hiềp Kiếp nầy. Bồ-tát Hỷ vương lần nữa lại bạch Phật rằng : Cúi xin Như-lai tuyên nói danh tự của các Bồ-tát thành Phật sau nầy, để thêm nhiều lợi ích cho các cõi trời người và an ổn cho thế gian, hơn nữa hộ trì cho Phật Pháp được tồn tại lâu dài, hiển bày pháp sáng suốt của Bồ-tát trong vị lai và tâm cầu đạo vô thượng không mỏi mệt.

Phật bảo Hỷ-Vương : Các ông hãy lắng nghe và sống trong thiện niệm, tôi vì các ông mà nói. Chúng con xin nghe lời dạy của Thế-tôn.

Bấy giờ Đức Thế-tôn liền nói một ngàn danh hiệu của chư Phật đời Hiền Kiếp, mà Phật Câu Lưu Tôn là thượng thủ :

Từ, 1 – 100 Phật hiệu :

(1-20)

*Nam Mô Câu Lưu Tôn Phật (Câu Na Đề)

*Nam Mô Câu Na Hàm Mâu Ni Phật

*Nam Mô Ca Diếp Phật

*Nam Mô Thích Ca Mâu Ni Phật.

Về trước là tứ Như-lai đã thành Phật.

Veà sau, từ Phật Di-Lặc là 996 Phật sẽ ra đời...

- Nam Mô Di Lặc Phật

- Nam Mô Sư Tử Phật

- Nam Mô Minh Diễm Phật

- Nam Mô Mâu Ni Phật

- Nam Mô Diệu Hoa Phật

- Nam Mô Hoa Thị Phật

- Nam Mô Thiện Tú Phật

- Nam Mô Đạo Sư Phật

- Nam Mô Đại Tý Phật

- Nam Mô Đại Lực Phật

- Nam Mô Tú Vương Phật

- Nam Mô Tu Dược Phật

- Nam Mô Danh Tướng Phật

- Nam Mô Đại Minh Phật

- Nam Mô Diễm Kiên Phật

- Nam Mô Chiếu Diệu Phật(21-40)

- Nam Mô Nhựt Tạng Phật

- Nam Mô Nguyệt Thị Phật

- Nam Mô Chúng Diễm Phật

- Nam Mô Thiện Minh Phật

- Nam Mô Vô Ưu Phật

- Nam Mô Đề Sa Phật

- Nam Mô Minh Diệu Phật

- Nam Mô Trì Mang Phật

- Nam Mô Công Đức Minh Phật

- Nam Mô Thị Nghĩa Phật

- Nam Mô Đăng Diệu Phật

- Nam Mô Hưng Thạnh Phật

- Nam Mô Dược Sư Phật

- Nam Mô Thiện Nhu Phật

- Nam Mô Bạch Hào Phật

- Nam Mô Kiên Cố Phật

- Nam Mô Phước Oai Đức Phật

- Nam Mô Bất Khả Hoại Phật

- Nam Mô Đức Tướng Phật

- Nam Mô La Hầu Phật

(41-60)

- Nam Mô Chúng Chủ Phật

- Nam Mô Phạn Thinh Phật

- Nam Mô Kiên Tế Phật

- Nam Mô Bất Cao Phật

- Nam Mô Tác Minh Phật

- Nam Mô Đại Sơn Phật

- Nam Mô Kim Cang Phật

- Nam Mô Tướng Chúng Phật

- Nam Mô Vô Úy Phật

- Nam Mô Trân Bảo Phật

- Nam Mô Hoa Nhựt Phật

- Nam Mô Quân Lực Phật

- Nam Mô Hương Diễm Phật

- Nam Mô Nhơn Ái Phật

- Nam Mô Đại Oai Đức Phật

- Nam Mô Phạm Vương Phật

- Nam Mô Vô Lượng Minh Phật

- Nam Mô Long Đức Phật

- Nam Mô Kiên Bộ Phật

- Nam Mô Bất Hư Kiến Phật

(61-80)

- Nam Mô Tinh Tấn Đức Phật

- Nam Mô Thiện Thủ (giữ) Phật

- Nam Mô Hoan Hỷ Phật

- Nam Mô Bất Thối Phật

- Nam Mô Sư Tử Tướng Phật

- Nam Mô Thắng Tri Phật

- Nam Mô Pháp Thị Phật

- Nam Mô Hỷ Vương Phật

- Nam Mô Diệu Ngự Phật

- Nam Mô Ái Tác Phật

- Nam Mô Đức Tý Phật

- Nam Mô Hương Tượng Phật

- Nam Mô Quán Thị Phật

- Nam Mô Vân Âm Phật

- Nam Mô Thiện Tư Phật

- Nam Mô Thiện Cao Phật

- Nam Mô Ly Cấu Phật

- Nam Mô Nguyệt Tướng Phật

- Nam Mô Đại Danh Phật

- Nam Mô Châu Kế Phật

(81-100)

- Nam Mô Oai Mãnh Phật

- Nam Mô Sư Tử Hống Phật

- Nam Mô Đức Thọ Phật

- Nam Mô Hoan Thích Phật

- Nam Mô Huệ Tụ Phật

- Nam Mô An Trụ Phật

- Nam Mô Hữu Ý Phật

- Nam Mô Ương Già Đà Phật

- Nam Mô Vô Lượng Ý Phật

- Nam Mô Diệu Sắc Phật

- Nam Mô Đa Trí Phật

- Nam Mô Quang Minh Phật

- Nam Mô Kiên Giới Phật

- Nam Mô Kiết Tường Phật

- Nam Mô Bảo Tướng Phật

- Nam Mô Liên Hoa Phật

- Nam Mô Na La Diên Phật

- Nam Mô An Lạc Phật

- Nam Mô Trí Tích Phật

- Nam Mô Đức Kỉnh Phật

(100 danh hiệu Phật)

Về trước đã lạy đủ một trăm Phật, đệ tử quy mạng sám hối, cầu ở vị lai diện kiến chư Phật và cầu chứng Phật quả ! Vì thế cho nên ngày nay chúng con quy y chư Phật.(101-120)

- Nam Mô Phạm Đức Phật

- Nam Mô Bảo Tích Phật

- Nam Mô Hoa Thiên Phật

- Nam Mô Thiện Tư Nghì Phật

- Nam Mô Pháp Tự Tại Phật

- Nam Mô Danh Văn Ý Phật

- Nam Mô Nhạo Thuyết Tụ Phật

- Nam Mô Kim Cang Tướng Phật

- Nam Mô Cầu Lợi Ích Phật

- Nam Mô Du Hý Thần Thông Phật

- Nam Mô Ly Ảm Phật

- Nam Mô Danh Thiên Phật

- Nam Mô Di Lầu Tướng Phật

- Nam Mô Chúng Minh Phật

- Nam Mô Bảo Tạng Phật

- Nam Mô Cực Cao Hạnh Phật

- Nam Mô Kim Cang Thuẩn Phật

- Nam Mô Châu Giác Phật

- Nam Mô Đức Tán Phật

- Nam Mô Nhựt Nguyệt Minh Phật

(121-140)

- Nam Mô Nhựt Nguyệt Phật

- Nam Mô Tinh Tú Phật

- Nam Mô Thanh Tịnh Nghĩa Phật

- Nam Mô Vi Lam Vương Phật

- Nam Mô Phước Tạng Phật

- Nam Mô Kiến Hữu Biên Phật

- Nam Mô Điển Minh Phật

- Nam Mô Kim Sơn Phật

- Nam Mô Sư Tử Đức Phật

- Nam Mô Thắng Tướng Phật

- Nam Mô Minh Tán Phật

- Nam Mô Kiên Tinh Tấn Phật

- Nam Mô Cụ Túc Tán Phật

- Nam Mô Ly Úy Sư Phật

- Nam Mô Ứng Thiên Phật

- Nam Mô Đại Đăng Phật

- Nam Mô Thế Minh Phật

- Nam Mô Diệu Âm Phật

- Nam Mô Trì Thượng Công Đức Phật

- Nam Mô Cám ThÂn Phật

(141-160)

- Nam Mô Sư Tử Giáp Phật

- Nam Mô Bảo Tán Phật

- Nam Mô Chúng Vương Phật

- Nam Mô Du Bộ Phật

- Nam Mô An Ổn Phật

- Nam Mô Pháp Sai Biệt Phật

- Nam Mô Thượng Tôn Phật

- Nam Mô Cực Cao Đức Phật

- Nam Mô Thượng Sư Tử Âm Phật

- Nam Mô Lạc Hý Phật

- Nam Mô Long Minh Phật

- Nam Mô Hoa Sơn Phật

- Nam Mô Long Hỷ Phật

- Nam Mô Hương Tự Tại Vương Phật

- Nam Mô Bảo Diễm Sơn Phật

- Nam Mô Thiên Lực Phật

- Nam Mô Đức Mang Phật

- Nam Mô Long Thủ Phật

- Nam Mô Nhân Trang Nghiêm Phật

- Nam Mô Thiện Hạnh Ý Phật

(161-180)

- Nam Mô Trí Thắng Phật

- Nam Mô Vô Lượng Nhựt Phật

- Nam Mô Thật Ngữ Phật

- Nam Moâ Trì Cự Phật

- Nam Mô Định Ý Phật

- Nam Mô Vô Lượng Hình Phật

- Nam Mô Minh Chiếu Phật

- Nam Mô Tối Thắng Đăng Phật

- Nam Mô Đoạn Nghi Phật

- Nam Mô Trang Nghiêm Thân Phật

- Nam Mô Bất Hư Bộ Phật

- Nam Mô Giác Ngộ Phật

- Nam Mô Hoa Tướng Phật

- Nam Mô Sơn Chủ Vương Phật

- Nam Mô Thiện Oai Nghi Phật

- Nam Mô Biến Kiến Phật

- Nam Mô Vô Lượng Danh Phật

- Nam Mô Bảo Thiên Phật

- Nam Mô Diệt Quá Phật

- Nam Mô Trì Cam Lồ Phật

(181-200)

- Nam Mô Nhơn Nguyệt Phật

- Nam Mô Hỷ Kiến Phật

- Nam Mô Trang Nghiêm Phật

- Nam Mô Châu Minh Phật

- Nam Mô Sơn Đảnh Phật

- Nam Mô Đáo Bỉ Ngạn Phật

- Nam Mô Pháp Tích Phật

- Nam Mô Định Nghĩa Phật

- Nam Moâ Thí Nguyện Phật

- Nam Mô Bảo Tụ Phật

- Nam Mô Trụ Nghĩa Phật

- Nam Mô Mãn Ý Phật

- Nam Mô Thượng Tán Phật

- Nam Mô Từ Đức Phật

- Nam Mô Vô Cấu Phật

- Nam Mô Phạm Thiên Phật

- Nam Mô Hoa Minh Phật

- Nam Mô Thân Sai Biệt Phật

- Nam Mô Pháp Minh Phật

- Nam Mô Tận Kiến Phật

(200 danh hiệu Phật)

Về trước đã lạy đủ hai trăm Phật, đệ tử quy mạng sám hối, cầu ở vị lai diện kiến chư Phật và cầu chứng Phật quả. Vì thế cho nên ngày nay chúng con quy y chư Phật.(201-220)

- Nam Mô Đức Tịnh Phật

- Nam Mô Nguyệt Diện Phật

- Nam Mô Bảo Đăng Phật

- Nam Mô Bảo Đang Phật

- Nam Mô Thượng Danh Phật

- Nam Mô Tác Danh Phật

- Nam Mô Vô Lượng Âm Phật

- Nam Mô Vi Lam Phật

- Nam Mô Sư Tử Thân Phật

- Nam Mô Minh Ý Phật

- Nam Mô Vô Năng Thắng Phật

- Nam Mô Công Đức Phẩm Phật

- Nam Mô Hải Tuệ Phật

- Nam Mô Đắc Thế Phật

- Nam Mô Vô Biên Hạnh Phật

- Nam Mô Khai Hoa Phật

- Nam Mô Tịnh Cấu Phật

- Nam Mô Kiến Nhứt Thế Nghĩa Phật

- Nam Mô Dũng Lực Phật

- Nam Mô Phú Túc Phật

(221-240)

- Nam Mô Phúc Đức Phật

- Nam Mô Tùy Thời Phật

- Nam Mô Khánh Âm Phật

- Nam Mô Công Đức Kỉnh Phật

- Nam Mô Quảng Ý Phật

- Nam Mô Thiện Tịch Diệt Phật

- Nam Mô Tài Thiên Phật

- Nam Mô Tịnh Đoạn Nghi Phật

- Nam Mô Vô Lượng Trì Phật

- Nam Mô Diệu Lạc Phật

- Nam Mô Bất Phụ Phật

- Nam Mô Vô Trụ Phật

- Nam Mô Đắc Xoa Ca Phật

- Nam Mô Chúng Thủ Phật

- Nam Mô Thế Quang Phật

- Nam Mô Đa Đức Phật

- Nam Mô Phất Sa Phật

- Nam Mô Vô Biên Oai Đức Phật

- Nam Mô Nghĩa Ý Phật

- Nam Mô Dược Vương Phật

(241-260)

- Nam Mô Đoạn Ác Phật

- Nam Mô Vô Nhiệt Phật

- Nam Mô Thiện Điều Phật

- Nam Mô Danh Đức Phật

- Nam Mô Hoa Đức Phật

- Nam Mô Dũng Đắc Phật

- Nam Mô Kim Cang Quân Phật

- Nam Mô Đại Đức Phật

- Nam Mô Tịch Diệt Ý Phật

- Nam Mô Vô Biên Âm Phật

- Nam Mô Đại Oai Quang Phật

- Nam Mô Thiện Trụ Phật

- Nam Mô Vô Sở Phụ Phật

- Nam Mô Ly Nghi Hoặc Phật

- Nam Mô Điển Tướng Phật

- Nam Mô Cung Kỉnh Phật

- Nam Mô Oai Đức Thủ Phật

- Nam Mô Trí Nhựt Phật

- Nam Mô Thượng Lợi Phật

- Nam Mô Tu Di Đảnh Phật

(261-280)

- Nam Mô Tịnh Tâm Phật

- Nam Mô Trị Oán Tặc Phật

- Nam Mô Ly Kiêu Phật

- Nam Mô Ưng Tán Phật

- Nam Mô Trí Thứ Phật

- Nam Mô Na La Đạt Phật

- Nam Mô Thường Lạc Phật

- Nam Mô Bất Thiểu Quốc Phật

- Nam Mô Thiên Danh Phật

- Nam Mô Vân Đức Phật

- Nam Mô Thậm Lương Phật

- Nam Mô Đa Công Đức Phật

- Nam Mô Bảo Nguyệt Phật

- Nam Mô Trang Nghiêm Đảnh Kế Phật

- Nam Mô Lạc Thiền Phật

- Nam Mô Vô Sở Thiểu Phật

- Nam Mô Du Hý Phật

- Nam Mô Đức Bảo Phật

- Nam Mô Ứng Danh Xưng Phật

- Nam Mô Hoa Thân Phật

(281-300)

- Nam Mô Đại Âm Thinh Phật

- Nam Mô Biện Tài Tán Phật

- Nam Mô Kim Cang Châu Phật

- Nam Mô Vô Lượng Thọ Phật

- Nam Mô Châu Trang Nghiêm Phật

- Nam Mô Đại Vương Phật

- Nam Mô Đức Cao Hạnh Phật

- Nam Mô Cao Danh Phật

- Nam Mô Bách Quang Phật

- Nam Mô Hỷ Duyệt Phật

- Nam Mô Long Bộ Phật

- Nam Mô Ý Nguyện Phật

- Nam Mô Diệu Bảo Phật

- Nam Mô Diệt Kỷ Phật

- Nam Mô Pháp Tràng Phật

- Nam Mô Điều Ngự Phật

- Nam Mô Hỷ Tự Tại Phật

- Nam Mô Bảo Kế Phật

- Nam Mô Ly Sơn Phật

- Nam Mô Tịnh Thiên Phật

(300 danh hiệu Phật)

Về trước đã lạy đủ ba trăm Phật, đệ tử quy mạng sám hối, cầu ở vị lai diện kiến chư Phật và cầu chứng Phật quả ! Vì thế cho nên ngày nay chúng con quy y chư Phật.(301-320)

- Nam Mô Hoa Quan (mão) Phật

- Nam Mô Tịnh Danh Phật

- Nam Mô Oai Đức Tịch Diệt Phật

- Nam Mô Ái Tướng Phật

- Nam Mô Đa Thiên Phật

- Nam Mô Tu Diễm Ma Phật

- Nam Mô Thiên Oai Phật

- Nam Mô Diệu Đức Vương Phật

- Nam Mô Bảo Bộ Phật

- Nam Mô Sư Tử Phận Phật

- Nam Mô Tối Tôn Thắng Phật

- Nam Mô Nhơn Vương Phật

- Nam Mô Chiên Đàn Vân Phật

- Nam Mô Cám Nhãn Phật

- Nam Mô Bảo Oai Đức Phật

- Nam Mô Đức Thừa Phật

- Nam Mô Giác Tưởng Phật

- Nam Mô Hỷ Trang Nghiêm Phật

- Nam Mô Hương Tế Phật

- Nam Mô Thắng Tuệ Phật

(321-340)

- Nam Mô Ly Ái Phật

- Nam Mô Từ Tướng Phật

- Nam Mô Diệu Hương Phật

- Nam Mô Kiên Khải Phật

- Nam Mô Oai Đức Mãnh Phật

- Nam Mô Châu Khải Phật

- Nam Mô Nhân Hiền Phật

- Nam Mô Thiện Thệ Nguyệt Phật

- Nam Mô Phạm Tự Tại Phật

- Nam Mô Sư Tử Nguyệt Phật

- Nam Mô Quan Sát Tuệ Phật

- Nam Mô Chánh Sanh Phật

- Nam Mô Cao Thắng Phật

- Nam Mô Nhựt Quang Phật

- Nam Mô Bảo Danh Phật

- Nam Mô Đại Tinh Tấn Phật

- Nam Mô Sơn Quang Phật

- Nam Mô Đức Tụ Vương Phật

- Nam Mô Cúng Dường Danh Phật

- Nam Mô Pháp Tán Phật

(341-360)

- Nam Mô Thí Minh Phật

- Nam Mô Điển Đức Phật

- Nam Mô Bảo Ngữ Phật

- Nam Mô Cứu Mạng Phật

- Nam Mô Thiện Giới Phật

- Nam Mô Thiện Chúng Phật

- Nam Mô Kiên Cố Tuệ Phật

- Nam Mô Phá Hữu Ám Phật

- Nam Mô Thiện Thắng Phật

- Nam Mô Sư Tử Quang Phật

- Nam Mô Chiếu Minh Phật

- Nam Mô Bảo Thành Tựu Phật

- Nam Mô Lợi Tuệ Phật

- Nam Mô Châu Nguyệt Quang Phật

- Nam Mô Oai Quang Phật

- Nam Mô Bất Phá Luận Phật

- Nam Mô Quang Minh Vương Phật

- Nam Mô Châu Luân Phật

- Nam Mô Kim Cang Tuệ Phật

- Nam Mô Kiết Thủ Phật

(361-380)

- Nam Mô Thiện Nguyệt Phật

- Nam Mô Bảo Diễm Phật

- Nam Mô La Hầu Thủ Phật

- Nam Mô Lạc Bồ Đề Phật

- Nam Mô Đẳng Quang Phật

- Nam Mô Chí Tịch Diệt Phật

- Nam Mô Thế Tối Diệu Phật

- Nam Mô Tự Tại Danh Phật

- Nam Mô Thập Thế Lực Phật

- Nam Mô Hỷ Lực Vương Phật

- Nam Mô Đức Thế Lực Phật

- Nam Mô Tối Thắng Đảnh Phật

- Nam Mô Đại Thế Lực Phật

- Nam Mô Công Đức Tạng Phật

- Nam Mô Chơn Hạnh Phật

- Nam Mô Thượng An Phật

- Nam Mô Kim Cang Tri Sơn Phật

- Nam Mô Đại Quang Phật

- Nam Mô Diệu Đức Tạng Phật

- Nam Mô Quảng Đức Phật

(381-400)

- Nam Mô Bảo Võng Nghiêm Thân Phật

- Nam Mô Phúc Đức Minh Phật

- Nam Mô Tạo Khải Phật

- Nam Mô Thành Thủ Phật

- Nam Mô Thiện Hoa Phật

- Nam Mô Tập Bảo Phật

- Nam Mô Đại Hải Trí Phật

- Nam Mô Trì Địa Đức Phật

- Nam Mô Thiện Ý Mãnh Phật

- Nam Mô Thiện Tư Duy Phật

- Nam Mô Đức Luân Phật

- Nam Mô Bảo Quang Phật

- Nam Mô Lợi Ích Phật

- Nam Mô Thế Nguyệt Phật

- Nam Mô Mỹ Âm Phật

- Nam Mô Phạm Tướng Phật

- Nam Mô Chúng Sư Thủ Phật

- Nam Mô Sư Tử Hành Phật

- Nam Mô Nan Thi Phật

- Nam Mô Ứng Cúng Phật

(400 danh hiệu Phật)

Về trước đã lạy đủ bốn trăm Phật, đệ tử quy mạng sám hối, cầu ở vị lai diện kiến chư Phật và cầu chứng Phật quả ! Vì thế cho nên ngày nay chúng con quy y chư Phật.(401-420)

- Nam Mô Minh Oai Đức Phật

- Nam Mô Đại Quang Vương Phật

- Nam Mô Kim Cang Bảo Nghiêm Phật

- Nam Mô Chúng Thanh Tịnh Phật

- Nam Mô Vô Biên Danh Phật

- Nam Mô Bất Hư Quang Phật

- Nam Mô Thánh Thiên Phật

- Nam Mô Trí Vương Phật

- Nam Mô Kim Cang Chúng Phật

- Nam Mô Thiện Chướng Phật

- Nam Mô Kiên Từ Phật

- Nam Mô Hoa Quốc Phật

- Nam Mô Pháp Ý Phật

- Nam Mô Phong Hành Phật

- Nam Mô Thiện Tư Minh Phật

- Nam Mô Đa Minh Phật

- Nam Mô Mật Chúng Phật

- Nam Mô Quang Vương Phật

- Nam Mô Công Đức Thủ Phật

- Nam Mô Lợi Ý Phật

(421-440)

- Nam Mô Vô Cụ Phật

- Nam Mô Kiên Quán Phật

- Nam Mô Trụ Pháp Phật

- Nam Mô Châu Túc Phật

- Nam Mô Giải Thoát Đức Phật

- Nam Mô Diệu Thân Phật

- Nam Mô Tùy Thế Ngữ Ngôn Phật

- Nam Mô Diệu Trí Phật

- Nam Mô Phổ Đức Phật

- Nam Mô Phạm Tài Phật

- Nam Mô Thật Âm Phật

- Nam Mô Chánh Trí Phật

- Nam Moâ Lực Đắc Phật

- Nam Mô Sư Tử Ý Phật

- Nam Mô Tịnh Hoa Phật

- Nam Mô Hỷ Nhãn Phật

- Nam Mô Hoa Xỉ Phật

- Nam Mô Công Đức Tự Tại Tràng Phật

- Nam Mô Minh Bảo Phật

- Nam Mô Hy Hữu Danh Phật

(441-460)

- Nam Mô Thượng Giới Phật

- Nam Mô Ly Dục Phật

- Nam Mô Tự Tại Thiên Phật

- Nam Mô Phạm Thọ Phật

- Nam Mô Nhứt Thiết Thiên Phật

- Nam Mô Lạc Trí Phật

- Nam Mô Khả Ức Niệm Phật

- Nam Mô Châu Tạng Phật

- Nam Mô Đức Lưu Bố Phật

- Nam Mô Đại Thiên Vương Phật

- Nam Mô Vô Phược Phật

- Nam Mô Kiên Pháp Phật

- Nam Mô Thiên Đức Phật

- Nam Mô Phạm Mâu Ni Phật

- Nam Mô An Tường Hạnh Phật

- Nam Mô Cần Tinh Tấn Phật

- Nam Mô Đắc Thượng Vị Phật

- Nam Mô Vô Y Đức Phật

- Nam Mô Chiêm Bặc Hoa Phật

- Nam Mô Xuất Sanh Vô Thượng Công Đức Phật

(461-480)

- Nam Mô Tiên Nhơn Thị Vệ Phật

- Nam Mô Đế Tràng Phật

- Nam Mô Đại Ái Phật

- Nam Mô Tu Man Sắc Phật

- Nam Mô Chúng Diệu Phật

- Nam Mô Khả Lạc Phật

- Nam Mô Thế Lực Hạnh Phật

- Nam Mô Thiện Định Nghĩa Phật

- Nam Mô Ngưu Vương Phật

- Nam Mô Diệu Tý Phật

- Nam Mô Đại Xa Phật

- Nam Mô Mãn Nguyện Phật

- Nam Mô Đức Quang Phật

- Nam Mô Bảo Âm Phật

- Nam Mô Quang Tràng Phật

- Nam Mô Phú Quý Phật

- Nam Mô Sư Tử Lực Phật

- Nam Mô Tịnh Mục Phật

- Nam Mô Quán Thân Phật

- Nam Mô Tịnh Ý Phật

(481-500)

- Nam Mô Tri Thứ Đệ Phật

- Nam Mô Mãnh Oai Đức Phật

- Nam Mô Đại Quang Minh Phật

- Nam Mô Nhựt Quang Diệu Phật

- Nam Mô Tịnh Tạng Phật

- Nam Mô Phân Biệt Oai Phật

- Nam Mô Vô Tổn Phật

- Nam Mô Mật Nhựt Phật

- Nam Mô Nguyệt Quang Phật

- Nam Mô Trì Minh Phật

- Nam Mô Thiện Tịch Hạnh Phật

- Nam Mô Bất Động Phật

- Nam Mô Đại Thỉnh Phật

- Nam Mô Đức Pháp Phật

- Nam Mô Nghiêm Độ Phật

- Nam Mô Trang Nghiêm Vương Phật

- Nam Mô Cao Xuất Phật

- Nam Mô Diệm Xí Phật

- Nam Mô Liên Hoa Đức Phật

- Nam Mô Bảo Nghiêm Phật

(500 danh hiệu Phật)

Về trước đã lạy đủ năm trăm Phật, đệ tử quy mạng sám hối, cầu ở vị lai diện kiến chư Phật và cầu chứng Phật quả ! Vì thế cho nên ngày nay chúng con quy y chư Phật.(501-520)

- Nam Mô Cao Đại Thân Phật

- Nam Mô Thượng Thiện Phật

- Nam Mô Bảo Thượng Phật

- Nam Mô Vô Lượng Quang Phật

- Nam Mô Hải Đức Phật

- Nam Mô Bảo Ấn Thủ Phật

- Nam Mô Nguyệt Cái Phật

- Nam Mô Đa Diễm Phật

- Nam Mô Thuận Tịch Diệt Phật

- Nam Mô Trí Xưng Phật

- Nam Mô Trí Giác Phật

- Nam Mô Công Đức Quang Phật

- Nam Mô Thinh Lưu Boá Phật

- Nam Mô Mãn Nguyệt Phật

- Nam Mô Danh Xưng Phật

- Nam Mô Thiện Giới Vương Phật

- Nam Mô Đăng Vương Phật

- Nam Mô Điển Quang Phật

- Nam Mô Đại Diệm Vương Phật

- Nam Mô Tịch Chư Hữu Phật

(521-540)

- Nam Mô Tỳ Xá Khư Thiên Phật

- Nam Mô Hoa Tạng Phật

- Nam Mô Kim Cang Sơn Phật

- Nam Mô Thân Đoan Nghiêm Phật

- Nam Mô Tịnh Nghĩa Phật

- Nam Mô Oai Mãnh Quân Phật

- Nam Mô Trí Diễm Đức Phật

- Nam Mô Lực Hạnh Phật

- Nam Mô La Hầu Thiên Phật

- Nam Mô Trí Tụ Phật

- Nam Mô Sư Tử Xuất Hiện Phật

- Nam Mô Như Vương Phật

- Nam Mô Viên Mãn Thanh Tịnh Phật

- Nam Mô La Hầu La Phật

- Nam Mô Đại Dược Phật

- Nam Mô Thanh Tịnh Hiền Phật

- Nam Mô Đệ Nhất Nghĩa Phật

- Nam Mô Đức Thủ Phật

- Nam Mô Bách Quang Minh Phật

- Nam Mô Lưu Bố Vương Phật

(541-560)

- Nam Mô Vô Lượng Công Đức Phật

- Nam Mô Pháp Tạng Phật

- Nam Mô Diệu Ý Phật

- Nam Mô Đức Chủ Phật

- Nam Mô Tối Tăng Thượng Phật

- Nam Mô Tuệ Đảnh Phật

- Nam Mô Thắng Oán Địch Phật

- Nam Mô Ý Hạnh Phật

- Nam Mô Phạm Âm Phật

- Nam Mô Giải Thoát Phật

- Nam Mô Lôi Âm Phật

- Nam Mô Thông Tướng Phật

- Nam Mô Tuệ Long Phật

- Nam Mô Thâm Tự Tại Phật

- Nam Mô Đại Địa Vương Phật

- Nam Mô Đại Ngưu Vương Phật

- Nam Mô Lê Đà Mục Phật

- Nam Mô Hy Hữu Thân Phật

- Nam Mô Thật Tướng Phật

- Nam Mô Tối Tôn Thiên Phật

(561-580)

- Nam Mô Bất Một Âm Phật

- Nam Mô Bảo Thắng Phật

- Nam Mô Âm Đức Phật

- Nam Mô Trang Nghiêm Từ Phật

- Nam Mô Dũng Trí Phật

- Nam Mô Hoa Tích Phật

- Nam Mô Hoa Khai Phật

- Nam Mô Vô Thượng Y Vương Phật

- Nam Mô Đức Tích Phật

- Nam Mô Thượng Hình Sắc Phật

- Nam Mô Công Đức Nguyệt Phật

- Nam Mô Nguyệt Đăng Phật

- Nam Mô Oai Đức Vương Phật

- Nam Mô Bồ Đề Vương Phật

- Nam Mô Vô Tận Phật

- Nam Mô Bồ Đề Nhãn Phật

- Nam Mô Thân Sung Mãn Phật

- Nam Mô Tuệ Quốc Phật

- Nam Mô Tối Thượng Phật

- Nam Mô Thanh Tịnh Chiếu Phật

(581-600)

- Nam Mô Tuệ Đức Phật

- Nam Mô Diệu Âm Thinh Phật

- Nam Mô Vô Ngại Quang Phật

- Nam Mô Vô Ngại Tạng Phật

- Nam Mô Thượng Thí Phật

- Nam Mô Đại Tôn Phật

- Nam Mô Trí Thế Phật

- Nam Mô Đại Diễm Phật

- Nam Mô Đế Vương Phật

- Nam Mô Chế Lực Phật

- Nam Mô Oai Đức Phật

- Nam Mô Nguyệt Hiện Phật

- Nam Mô Danh Văn Phật

- Nam Mô Đoan Nghiêm Phật

- Nam Mô Vô Trần Cấu Phật

- Nam Mô Oai Nghi Phật

- Nam Mô Sư Tử Quân Phật

- Nam Mô Thiên Vương Phật

- Nam Mô Danh Thinh Phật

- Nam Mô Thù Thắng Phật(600 danh hiệu Phật)

Về trước đã lạy đủ sáu trăm Phật, đệ tử quy mạng sám hối, cầu ở vị lai diện kiến chư Phật và cầu chứng Phật quả ! Vì thế cho nên ngày nay chúng con quy y chư Phật.(601-620)

- Nam Mô Đại Tạng Phật

- Nam Mô Phước Đức Quang Phật

- Nam Mô Phạm Văn Phật

- Nam Mô Xuất Chư Hữu Phật

- Nam Mô Trí Đảnh Phật

- Nam Mô Thượng Thiên Phật

- Nam Mô Địa Vương Phật

- Nam Mô Chí Giải Thoát Phật

- Nam Mô Kim Kế Phật

- Nam Mô La Hầu Nhựt Phật

- Nam Mô Mạc Năng Thắng Phật

- Nam Mô Mâu Ni Tịnh Phật

- Nam Mô Thiện Quang Phật

- Nam Mô Kim Tề Phật

- Nam Mô Chủng Đức Thiên Vương Phật

- Nam Moâ Pháp Cái Phật

- Nam Mô Dũng Mãnh Danh Xưng Phật

- Nam Mô Quang Minh Môn Phật

- Nam Mô Mỹ Diệu Tuệ Phật

- Nam Mô Vi Ý Phật

(621-640)

- Nam Mô Chư Oai Đức Phật

- Nam Mô Sư Tử Kế Phật

- Nam Mô Giải Thoát Tươùng Phật

- Nam Mô Tuệ Tạng Phật

- Nam Mô Ta La Vương Phật

- Nam Mô Oai Tướng Phật

- Nam Mô Đoạn Lưu Phật

- Nam Mô Vô Ngại Tán Phật

- Nam Mô Sở Tác Dĩ Biện Phật

- Nam Mô Thiện Âm Phật

- Nam Mô Sơn Vương Tướng Phaät

- Nam Mô Pháp Đảnh Phật

- Nam Mô Vô Năng Ánh Tế Phật

- Nam Mô Thiện Đoan Nghiêm Phật

- Nam Mô Kiết Thân Phật

- Nam Mô Ái Ngữ Phật

- Nam Mô Sư Tử Lợi Phật

- Nam Mô Hòa Lâu Na Phật

- Nam Mô Sư Tử Pháp Phật

- Nam Mô Pháp Lực Phật

(641-660)

- Nam Mô Ái Lạc Phật

- Nam Mô Tán Bất Động Phật

- Nam Mô Chúng Minh Vương Phật

- Nam Mô Giác Ngộ Chúng Sanh Phật

- Nam Mô Diệu Minh Phật

- Nam Mô Ý Trụ Nghĩa Phật

- Nam Mô Quang Chiếu Phật

- Nam Mô Hương Đức Phật

- Nam Mô Linh Hỷ Phật

- Nam Mô Nhựt Thành Tựu Phật

- Nam Mô Diệt Nhuế Phật

- Nam Mô Thượng Sắc Phật

- Nam Mô Thiện Bộ Phật

- Nam Mô Đại Âm Tán Phật

- Nam Mô Tịnh Nguyện Phật

- Nam Mô Nhựt Thiên Phật

- Nam Mô Lạc Tuệ Phật

- Nam Mô Nhiếp Thân Phật

- Nam Mô Oai Đức Thế Phật

- Nam Mô Sát Lợi Phật

(661-680)

- Nam Mô Chúng Hội Vương Phật

- Nam Mô Thượng Kim Phật

- Nam Mô Giải Thoát Kế Phật

- Nam Mô Lạc Pháp Phật

- Nam Mô Trụ Hạnh Phật

- Nam Mô Xả Kiêu Mạn Phật

- Nam Mô Trí Tạng Phật

- Nam Mô Phạm Hạnh Phật

- Nam Mô Chiên Đàn Phật

- Nam Mô Vô Ưu Danh Phật

- Nam Mô Đoan Nghiêm Thân Phật

- Nam Mô Tướng Quốc Phật

- Nam Mô Mẫn Trì Phật

- Nam Mô Vô Biên Đức Phật

- Nam Mô Thiên Quang Phật

- Nam Mô Tuệ Hoa Phật

- Nam Mô Tần Đầu Ma Phật

- Nam Mô Trí Phú Phật

- Nam Mô Đại Nguyện Quang Phật

- Nam Mô Bảo Thủ (tay) Phật

(681-700)

- Nam Mô Tịnh Căn Phật

- Nam Mô Cụ Túc Luận Phật

- Nam Mô Thượng Luận Phật

- Nam Mô Bất Thối Địa Phật

- Nam Mô Pháp Tự Tại Bất Hư Phật

- Nam Mô Hữu Nhựt Phật

- Nam Mô Xuất Nê Phật

- Nam Mô Đắc Trí Phật

- Nam Mô Thượng Kiết Phật

- Nam Mô Mồ La Phật

- Nam Mô Pháp Lạc Phật

- Nam Mô Cầu Thắng Phật

- Nam Mô Trí Tuệ Phật

- Nam Mô Thiện Thánh Phật

- Nam Mô Võng Quang Phật

- Nam Mô Lưu Ly Tạng Phật

- Nam Mô Thiện Thiên Phật

- Nam Mô Lợi Tịch Phật

- Nam Mô Giáo Hóa Phật

- Nam Mô Phổ Tùy Thuận Tự Tại Phật

(700 danh hiệu Phật)

Về trước đã lạy đủ bảy trăm Phật, đệ tử quy mạng sám hối, cầu ở vị lai diện kiến chư Phật và cầu chứng Phật quả ! Vì thế cho nên ngày nay chúng con quy y chư Phật.(701-720)

- Nam Mô Kiên Cố Khổ Hạnh Phật

- Nam Mô Chúng Đức Thượng Minh Phật

- Nam Mô Bảo Đức Phật

- Nam Mô Nhất Thế Thiện Hữu Phật

- Nam Mô Giải Thoát Âm Phật

- Nam Mô Cam Lồ Minh Phật

- Nam Mô Du Hý Vương Phật

- Nam Mô Diệt Tà Khúc Phật

- Nam Mô Nhất Thế Chủ Phật

- Nam Mô Chiêm Bặc Tịnh Quang Phật

- Nam Mô Sơn Vương Phật

- Nam Mô Tịch Diệt Phật

- Nam Mô Đức Tụ Phật

- Nam Mô Cụ Chúng Đức Phật

- Nam Mô Tối Thắng Nguyệt Phật

- Nam Mô Thiện Thí Phật

- Nam Mô Trụ Bản (bổn) Phật

- Nam Mô Coâng Đức Oai Tụ Phật

- Nam Mô Trí Vô Đẳng Phật

- Nam Mô Cam Lồ Âm Phật

(721-740)

- Nam Mô Thiện Thủ (tay) Phật

- Nam Mô Chấp Minh Cự Phật

- Nam Mô Tư Giải Thoát Nghĩa Phật

- Nam Mô Thắng Âm Phật

- Nam Mô Lê Đà Hạnh Phật

- Nam Mô Thiện Nghĩa Phật

- Nam Mô Vô Quá Phật

- Nam Mô Hành Thiện Phật

- Nam Mô Thù Diệu Thân Phật

- Nam Mô Diệu Quang Phật

- Nam Mô Lạc Thuyết Phật

- Nam Mô Thiện Tế Phật

- Nam Mô Bất Khả Thuyết Phật

- Nam Mô Tối Thanh Tịnh Phật

- Nam Mô Nhạo (ưa) Tri Phật

- Nam Mô Biện Tài Nhựt Phật

- Nam Mô Phá Tha Quân Phật

- Nam Mô Bảo Nguyệt Minh Phật

- Nam Mô Thượng Ý Phật

- Nam Mô Hữu An Chúng Sanh Phật

(741-760)

- Nam Mô Đại Kiến Phật

- Nam Mô Vô Úy Âm Phật

- Nam Mô Thủy Thiên Đức Phật

- Nam Mô Huệ Tế Phật

- Nam Mô Vô Đẳng Ý Phật

- Nam Mô Bất Động Tuệ Quang Phật

- Nam Mô Bồ Đề Ý Phật

- Nam Mô Thọ (cây)Vương Phật

- Nam Mô Bàn Đà Âm Phật

- Nam Mô Phước Đức Lực Phật

- Nam Mô Thế Đức Phật

- Nam Mô Thánh Ái Phật

- Nam Mô Thế Hạnh Phật

- Nam Mô Hổ Phách Phật

- Nam Mô Lôi Âm Vân Phật

- Nam Mô Thiện Ái Muïc Phật

- Nam Mô Thiện Trí Phật

- Nam Mô Cụ Túc Phật

- Nam Mô Hoa Thắng Phật

- Nam Mô Đại Âm Phật

(761-780)

- Nam Mô Pháp Tướng Phật

- Nam Mô Trí Âm Phật

- Nam Mô Hư Không Phật

- Nam Mô Từ Âm Phật

- Nam Mô Tuệ Âm Sai Biệt Phật

- Nam Mô Nguyệt Diễm Phật

- Nam Mô Thánh Vương Phật

- Nam Mô Chúng Ý Phật

- Nam Mô Biện Tài Luận Phật

- Nam Mô Thiện Tịch Phật

- Nam Mô Bất Thối Tuệ Phật

- Nam Mô Nhựt Danh Phật

- Nam Mô Vô Trước Tuệ Phật

- Nam Mô Công Đức Tập Phật

- Nam Mô Hoa Đức Tướng Phật

- Nam Mô Biện Tài Quốc Phật

- Nam Mô Bảo Thí Phật

- Nam Mô Ái Nguyệt Phật

- Nam Mô Tập Công Đức Uẩn Phật

- Nam Mô Diệt Ác Thú Phật

(781-800)

- Nam Mô Tự Tại Vương Phật

- Nam Mô Vô Lượng Tịnh Phật

- Nam Mô Đẳng Định Phật

- Nam Mô Bất Hoại Phật

- Nam Mô Diệt Cấu Phật

- Nam Mô Bất Thất Phương Tiện Phật

- Nam Mô Vô Náo Phật

- Nam Mô Diệu Diện Phật

- Nam Mô Trí Chế Trụ Phật

- Nam Mô Pháp Sư Vương Phật

- Nam Mô Đại Thiên Phật

- Nam Mô Thâm Ý Phật

- Nam Mô Vô Lượng Phật

- Nam Mô Vô Ngại Kiến Phật

- Nam Mô Thế Cúng Dường Phật

- Nam Mô Phoå Tán Hoa Phật

- Nam Mô Tam Thế Cúng Phật

- Nam Mô Ứng Nhựt Tạng Phật

- Nam Mô Thiên Cúng Dường Phật

- Nam Mô Thượng Trí Nhân Phật(800 danh hiệu Phật)

Về trước đã lạy đủ tám trăm Phật, đệ tử quy mạng sám hối, cầu ở vị lai diện kiến chư Phật và cầu chứng Phật quả ! Vì thế cho nên ngày nay chúng con quy y chư Phật.(801-820)

- Nam Mô Chân Kế Phật

- Nam Mô Tín Cam Lồ Phật

- Nam Mô Bất Trước Tướng Phật

- Nam Mô Ly Phân Biệt Hải Phật

- Nam Mô Bảo Kiên Minh Phật

- Nam Mô Lê Đà Bộ Phật

- Nam Mô Tùy Nhựt Phật

- Nam Mô Thanh Tịnh Phật

- Nam Mô Minh Lực Phật

- Nam Mô Công Đức Tụ Phật

- Nam Mô Cụ Túc Đức Phật

- Nam Mô Đoan Nghiêm Hải Phật

- Nam Mô Tu Di Sơn Phật

- Nam Mô Hoa Thí Phật

- Nam Mô Vô Trước Trí Phật

- Nam Mô Vô Biên Tòa Phật

- Nam Mô Ái Trí Phật

- Nam Mô Bàn Đà Nghiêm Phật

- Nam Mô Thanh Tịnh Trụ Phật

- Nam Mô Sanh Pháp Phật

(821-840)

- Nam Mô Tướng Minh Phật

- Nam Mô Tư Duy Lạc Phật

- Nam Mô Lạc Giải Thoát Phật

- Nam Mô Tri Đạo Lý Phật

- Nam Mô Đa Văn Hải Phật

- Nam Mô Trì Hoa Phật

- Nam Mô Bất Tùy Thế Phật

- Nam Mô Hỷ Chúng Phật

- Nam Mô Khổng Tước Âm Phật

- Nam Mô Bất Thối Một Phật

- Nam Mô Đoạn Hữu Ái Cấu Phật

- Nam Mô Oai Nghi Tế Phật

- Nam Mô Chư Thiên Lưu Bố Phật

- Nam Mô Tùy Sư Hành Phật

- Nam Mô Hoa Thủ Phật

- Nam Mô Tối Thượng Thí Phật

- Nam Mô Phá Oán Tặc Phật

- Nam Mô Phú Đa Văn Phật

- Nam Mô Diệu Quốc Phật

- Nam Mô Xí Thạnh Vương Phật

(841-860)

- Nam Mô Sư Tử Trí Phật

- Nam Mô Nguyệt Xuất Phật

- Nam Mô Diệt Ám Phật

- Nam Mô Vô Động Phật

- Nam Mô Thứ Đệ Hành Phật

- Nam Mô Âm Thanh Trị Phật

- Nam Mô Kiềâu Đàm Phật

- Nam Mô Thế Lực Phật

- Nam Mô Thân Tâm Trụ Phật

- Nam Mô Thường Nguyệt Phật

- Nam Mô Giác Ý Hoa Phật

- Nam Mô Nhiêu Ích Vương Phật

- Nam Mô Thiện Oai Đức Phật

- Nam Mô Trí Lực Đức Phật

- Nam Mô Thiện Đăng Phật

- Nam Mô Kiên Hạnh Phật

- Nam Mô Thiên Âm Phật

- Nam Mô Phước Đức Đăng Phật

- Nam Mô Nhựt Diện Phật

- Nam Mô Bất Động Tụ Phật

(861-880)

- Nam Mô Giới Minh Phật

- Nam Mô Trụ Giới Phật

- Nam Mô Phổ Nhiếp Thọ Phật

- Nam Mô Kiên Xuất Phật

- Nam Mô An Xà Na Phật

- Nam Mô Tăng Ích Phật

- Nam Mô Hương Minh Phật

- Nam Mô Vi Lam Minh Phật

- Nam Mô Niệm Vương Phật

- Nam Mô Mật Bát Phật

- Nam Mô Vô Ngại Tướng Phật

- Nam Mô Chí Diệu Đạo Phật

- Nam Mô Tín Giới Phật

- Nam Mô Lạc Thật Phật

- Nam Mô Minh Pháp Phật

- Nam Mô Cụ Oai Đức Phật

- Nam Mô Đại Từ Phật

- Nam Mô Thượng Từ Phật

- Nam Mô Nhiêu Ích Tuệ Phật

- Nam Mô Cam Lồ Vương Phật

(881-900)

- Nam Mô Di Lầu Minh Phật

- Nam Mô Thánh Tán Phật

- Nam Mô Quảng Chiếu Phật

- Nam Mô Trì Thọ (tuổi thọ) Phật

- Nam Mô Kiến Minh Phật

- Nam Mô Thiện Hạnh Báo Phật

- Nam Mô Thiện Hỷ Phật

- Nam Mô Vô Diệt Phật

- Nam Mô Bảo Minh Phật

- Nam Mô Cụ Túc Danh Xưng Phật

- Nam Mô Lạc Phúc Đức Phật

- Nam Mô Công Đức Hải Phật

- Nam Mô Tận Tướng Phật

- Nam Mô Đoạn Ma Phật

- Nam Mô Tận Ma Phật

- Nam Mô Quá Suy Đạo Phật

- Nam Mô Bất Hoại Ý Phật

- Nam Mô Thủy Vương Phật

- Nam Mô Tịnh Ma Phật

- Nam Mô Chúng Thượng Vương Phật

(900 danh hiệu Phật)

Về trước đã lạy đủ chín trăm Phật, đệ tử quy mạng sám hối, cầu ở vị lai diện kiến chư Phật và cầu chứng Phật quả ! Vì thế cho nên ngày nay chuùng con quy y chư Phật.

(901-920)

- Nam Mô Ái Minh Phật

- Nam Mô Phước Đăng Phật

- Nam Mô Bồ Đề Tướng Phật

- Nam Mô Đại Oai Lực Phật

- Nam Mô Thiện Diệt Phật

- Nam Mô Phạm Mạng Phật

- Nam Mô Trí Hỷ Phật

- Nam Mô Thần Tướng Phật

- Nam Mô Như Chúng Vương Phật

- Nam Mô Chủng Chủng Sắc Tướng Phật

- Nam Mô Ái Nhựt Phật

- Nam Mô La Hầu Nguyệt Phật

- Nam Mô Vô Tướng Tuệ Phật

- Nam Mô Dược Sư Vương Phật

- Nam Mô Trì Thế Lực Phật

- Nam Mô Diễm Tuệ Phật

- Nam Mô Hỷ Minh Phật

- Nam Mô Hảo Âm Phật

- Nam Mô Bất Động Thiên Phật

- Nam Mô Diệu Đức Nan Tư Phật

(921-940)

- Nam Mô Thiện Nghiệp Phật

- Nam Mô Ý Vô Mậu Phật

- Nam Mô Đại Thí Phật

- Nam Mô Danh Tán Phật

- Nam Mô Chúng Tướng Phật

- Nam Mô Giải Thoát Nguyệt Phật

- Nam Mô Thế Tự Tại Phật

- Nam Mô Vô Thượng Vương Phật

- Nam Mô Diệt Si Phật

- Nam Mô Đoạn Ngôn Luận Phật

- Nam Mô Phạm Cúng Dường Phật

- Nam Mô Vô Biên Biện Tướng Phật

- Nam Mô Lê Đà Pháp Phật

- Nam Mô Ứng Cúng Dường Phật

- Nam Mô Độ Ưu Phật

- Nam Mô Lạc An Phật

- Nam Mô Thế Ý Phật

- Nam Mô Ái Thân Phật

- Nam Mô Diệu Túc Phật

- Nam Mô Ưu Bát La Phật

(941-960)

- Nam Mô Hoa Anh Phật

- Nam Mô Vô Biên Biện Quang Phật

- Nam Mô Tín Thánh Phật

- Nam Mô Đức Tinh Tấn Phật

- Nam Mô Chân Thật Phật

- Nam Mô Thiên Chủ Phật

- Nam Mô Lạc Cao Âm Phật

- Nam Mô Tín Tịnh Phật

- Nam Mô Bà Kỳ La Đà Phật

- Nam Mô Phước Đức Ý Phật

- Nam Mô Bất Thuấn Phật

- Nam Mô Thuận Tiên Cổ Phật

- Nam Mô Tụ Thành Phật

- Nam Mô Sư Tử Du Phật

- Nam Mô Tối Thượng Nghiệp Phật

- Nam Mô Tín Thanh Tịnh Phật

- Nam Mô Hạnh Minh Phật

- Nam Mô Long Âm Phật

- Nam Mô Trì Luân Phật

- Nam Mô Tài Thành Phật

(961-980)

- Nam Mô Thế Ái Phật

- Nam Mô Đề Xaù Phật

- Nam Mô Vô Lượng Bảo Danh Phật

- Nam Mô Vân Tướng Phật

- Nam Mô Tuệ Đạo Phật

- Nam Mô Thuận Pháp Trí Phật

- Nam Mô Hư Không Âm Phật

- Nam Mô Thiện Nhãn Phật

- Nam Mô Vô Thắng Thiên Phật

- Nam Moâ Châu Tịnh Phật

- Nam Mô Thiện Tài Phật

- Nam Mô Đăng Diễm Phật

- Nam Mô Bảo Âm Thinh Phật

- Nam Mô Nhân Chủ Vương Phật

- Nam Mô Bất Tư Nghì Công Đức Quang Phật

- Nam Mô Tùy Pháp Hành Phật

- Nam Mô Vô Lượng Hiền Phật

- Nam Mô Bảo Danh Văn Phật

- Nam Mô Đắc Lợi Phật

- Nam Mô Thế Hoa Phật

(981-1000)

- Nam Mô Cao Đảnh Phật

- Nam Mô Vô Biên Biện Tài Thành Phật

- Nam Mô Sai Biệt Tri Kiến Phật

- Nam Mô Sư Tử Nha Phật

- Nam Mô Pháp Đăng Cái Phật

- Nam Mô Mục Kiền Liên Phật

- Nam Mô Vô Ưu Quốc Phật

- Nam Mô Ý Tư Phật

- Nam Mô Pháp Thiên Kỉnh Phật

- Nam Mô Đoạn Thế Lực Phật

- Nam Mô Cực Thế Lực Phật

- Nam Mô Diệt Tham Phật

- Nam Mô Kiên Âm Phật

- Nam Mô Thiện Tuệ Phật

- Nam Mô Diệu Nghĩa Phật

- Nam Mô Ái Tịnh Phật

- Nam Mô Tàm Quý Nhan Phật

- Nam Mô Diệu Kế Phật

- Nam Mô Dục Lạc Phật

- Nam Mô Lầu Chí Phật(1000 danh hiệu Phật)

Về trước đã lạy đủ một ngàn Phật, đệ tử quy mạng sám hối, cầu ở vị lai diện kiến chư Phật và cầu chứng Phật quả ! Vì thế cho nên ngày nay chúng con quy y chư Phật.

Thử Hiền Kiếp trung Chư Phật xuất thế, danh hiệu như thị, nhược nhơn văn thử, thiên Phật danh tự, quy mạng đảnh lễ, tất đắc Niết-bàn. Chư hữu trí giả, văn chư Phật Danh tự, ưng đương nhứt tâm, vật hoài phóng dật, cần hành tinh tấn, vô thất thị duyên, hoàn đọa ác thú, thọ chư khổ não. An trụ trì giới, tùy thuận đa văn, thường nhạo viễn ly, cụ túc thâm nhẫn, thị nhơn tắc năng trị ngộ thiên Phật. Nhược trì tụng thử Thiên Phật Danh giả, tắc diệt vô lượng A-tăng-kỳ kiếp sở tập chúng tội, tất đương đắc Phật, chư Tam-muội thần thông vô ngại trí tuệ, cập chư pháp môn, chư Đà-la-ni, nhứt thiết kinh thơ chủng chủng trí tuệ, tùy nghi thuyết pháp, giai đương tùng thị Tam-muội trung, cầu tu tập thử Tam-muội, đương hành tịnh hạnh, vật sanh khi cuống, ly ư danh lợi, vật hoài tật đố, hành lục hòa kỉnh, như thị hành giả, tật đắc Tam-muội pháp.

Hiện Tại Hiền Kiếp Thiên Phật Danh Kinh

Nam Mô Hiền Kiếp Thiên Phật Như Lai

Kinh nghĩa :

Danh hiệu các Đức Phật đã ra đời trong Hiền Kiếp, nếu những người được nghe một ngàn Danh tự nầy rồi, chí thành lễ bái và quy y thì mau được quả Niết-bàn, những người có trí tuệ nghe các Danh hiệu Phật, một lòng gìn giữ chớ có buông bỏ, siêng năng tinh tấn, chớ để mất duyên tốt nầy, mà sa đọa vào vòng ác thú chịu các khổ não, nên an trụ giữ giới, tùy thuận đa văn thường ưa hạnh viễn ly, đầy đủ đức nhẫn thâm sâu; người đoù được gặp ngàn Đức Phật nầy, nhờ thường trì tụng lễ lạy ngàn Danh hiệu Phật. Thời diệt được các tội chướng đã tạo trong vô lượng A-tăng-kỳ kiếp. Quyết được Tam-muội thần thông, trí tuệ vô ngại và các pháp môn Đà-la-ni như chư Phật, tùy nghi thuyết pháp theo tất cả các kinh thơ, các trí tuệ đều hợp với pháp Tam-muội. Thường cầu tu tập pháp Tam-muội, thường làm hạnh thanh tịnh, chớ sanh lòng khi dối, ôm giữ lòng ghen ghét, rời bỏ lợi danh, thường hành sáu hòa kỉnh, công hạnh được như vậy, tất mau chứng được các pháp Tam-muội.

Kinh Hiện Tại Hiền Kiếp Thiên Phật.

Nam Mô Hiền Kiếp Thiên Phật Như LaiHỒI HƯỚNG :

- NIỆM DANH HIỆU PHẬT :

*Nam Mô Hiền Kiếp Thiên Phật. (3 lần)

*Nam Mô Câu Lưu Tôn Phật. (3 lần)

*Nam Mô Câu Na Hàm Mâu Ni Phật. (3 lần)

*Nam Mô Ca Diếp Phật. (3 lần)

*Nam Mô Thích Ca Mâu Ni Phật. (3 lần)

*Nam Mô Di Lặc Phật. (3 lần)

*Nam Mô Sư Tử Phật. (3 lần)

*Nam Mô Lầu Chí Phật. (3 lần)- TÂM KINH BÁT NHÃ BA LA MẬT :

Bồ Tát Quán Thế Âm

Đồng danh Quan Tự Tại

Thực chứng Trí Tuệ lớn

Quán chiếu tất cả pháp

Thấy Năm Uẩn đều không

Độ thoát các khổ ách !

Nầy ông Xá Lợi Tử :

Sắc chẳng khác gì Không

Không chẳng khác gì Sắc

Sắc cũng tức là Không

Không cũng tức là Sắc,

Các Uẩn, Thọ, Tưởng, Hành,

Và Thức cũng như vậy.

Nầy ông Xá Lợi Tử :

Các Pháp không có Tướng,

Không tướng Sanh tướng Diệt

Không tướng Sạch tướng nhơ

Không tướng Thêm tướng Bớt

Cho nên trong tánh Không,

Là không Sắc không Thọ,

Không Tưởng và Hành, Thức,

Kể cả Mắt, Tai, Mũi

Cũng như Lưỡi, Thân, Ý.

Pháp trần, Tiếng, Mùi thơm,

Vị, Xúc, Pháp - cũng vậy.

Không giới phận của Mắt

Không giới phận Ý-thức.

Không có tên Mê-mờ (vô-minh)

Không tên hết Mê-mờ,

Và những tên Già, Chết

Cũng như hết Già, Chết.

Luôn cả, Khổ, Tập, Diệt,

Và Đạo, trong Bốn Đế.

Không Trí và không Đắc,

Do nơi không-sở-đắc,

Cho nên Bậc Bồ Đề.

Giác ngộ chúng Hữu-tình :

Nương vào Trí Tuệ lớn

Đến tột bờ cứu cánh.

Tâm không còn ngăn ngại,

Vì không còn ngăn ngại

Nên không còn sợ hãi

Điên đảo và mộng tưởng.

Rốt ráo thường vắng lặng (niết-bàn)

Ba đời các Đức Phật,

Đều từ Trí Tuệ lớn

Bên kia bờ Giải Thoát

Đã chứng bậc Vô Thượng

Chánh Đẳng Giác cao tột

Cho nên biết :

Bát Nhã Ba La Mật,

Là chú lớn Đại Thần.

Là chú Sáng Đại Minh.

Là chú Cao Vô Thượng.

Là chú không gì sánh.

Chú trừ tất cả khổ

Chân thật không hư dối !

Nên nói chú Bát Nhã.

Phật tuyên nói chú rằng :

Yết đế, yết đế, ba la yết đế, ba la tăng yết đế, bồ đề tát bà ha. (3 lần)

CHÚ VÃNG SANH :

Nam mô A di đa bà dạ, đa tha dà đa dạ, đa địa giạ tha, A di rị đô bà tỳ, A di rị đa tất đam bà tỳ, A di rị đa tỳ ca lan đế, A di rị đa tỳ ca lan đa, dà gi nị, già già na, chỉ đa ca lỵ ta bà ha. (3 lần)PHỔ HIỀN THẬP NGUYỆN :

Đệ tử chúng đẳng, tùy thuận tu tập Phổ Hiền Bồ-tát, thập chủng đại nguyện :

Nhứt giả lễ kính chư Phật,

Nhị giả xưng tán Như-lai,

Tam giả quảng tu cúng dường,

Tứ giả sám-hối nghiệp-chướng,

Ngũ giả tùy-hỷ công-đức,

Lục giả thỉnh chuyển pháp-luân,

Thất giả thỉnh Phật trụ thế,

Bát giả thường tùy Phật học,

Cửu giả hằng thuận chúng sanh,

Thập giả phổ giai hồi hướng.

- SÁM NGUYỆN :

Con nguyện lâm chung tiêu chướng ngại

Từ phụ Di Đà tiếp độ con

Bồ Tát Quán Âm rưới cam lồ

Thế Chí kim đài nhiếp thân con

Trong một sát-na rời ngũ trược

Chuyển thân liền đến cõi Liên Trì

Hoa nở kính lễ đaáng Từ Tôn

Vâng lãnh pháp âm liền tỏ ngộ

Vui mừng vào bậc vô sanh nhẫn

Ngay nơi An Dưỡng nhập Ta bà

Đem phước thiện mầu độ chúng sanh

Chẳng ngại trần lao làm Phật sự

Nguyện con đầy đủ chân tứ trí

Rốt ráo tròn thành vô thượng đạo.

Nguyện tiêu ba chướng trừø phiền não

Nguyện chơn trí tuệ thường sáng tỏ

Hết thảy oan khiên đều tiêu diệt

Kiếp kiếp thường tu Bồ Tát đạo.

Nguyện về cõi tịnh Phật phương Tây

Chín phẩm hoa sen là cha mẹ

Hoa nở thấy Phật chứng vô sanh

Bồ Tát bất thối là bạn hữu.

Chúng sanh vô biên thề độ hết

Phiền não vô tận thề dứt sạch

Pháp môn vô lượng thề tu học

Phật đạo vô thượng thề viên thành.

Công đức tối thắng lễ Phật danh

Bao nhiêu phước lớn xin hồi hướng

Khắp nguyện tất cả các chúng sanh

Đồng về cõi Phật Vô Lượng Quang.PHỤC NGUYỆN :

Phật thừa mười phương Tam Bảo ba ngôi, Đấng Chánh Giác Di-Đà Thích-Ca từ phụ, vô luợïng Bồ-tát Thánh, Hiền nguyện vì lân mẫn thùy từ tiếp độ :

- Đệ-tử... chúng con, từ vô thỉ đến nay, kiếp kiếp trầm luân, khổ đau vô lượng ! Thời nay có chút duyên lành, được nghe kinh điển Phật thừa, dụng tâm thành kỉnh, lấy phàm thân lễ lạy Hồng-danh Phật Đức cùng Bồ-tát, Thánh Hiền, Cúi xin từ bi hộ niệm cho chúng con "Vô minh hoặc nghiệp ác quả sớm được sạch trừ ! Những báo chướng chưa trừ, xin đới nghiệp vãng sanh về Phật quốc". Chúng con xin hồi hướng tất cả công đức tu niệm dâng về trang nghiêm cõi Tịnh-độ A-Di-Đà Phật cầu cận nghiệp bất thiện không làm trở ngại đệ tử lúc lâm chung. Cầu nguyện chúng sanh niệm Phật, đồng sanh về cõi Cực-Lạc.

Nam Mô Từ Phụ Tiếp Dẫn A Di Đà Phật,

Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát Ma Ha Tát,

Nam Mô Đại Lực Đại Thế Chí Bồ Tát Ma Ha Tát,

Nam Mô Đại Nguyện Địa Tạng Vương Bồ Tát,

Nam Mô Lạc bang Thánh cảnh Thanh Tịnh Đại Hải chúng Bồ Tát Ma Ha Tát.

- TAM TỰ QUY :

* Tự quy y Phật, nguyện khắp chúng sanh, hiểu được đạo cả, phát lòng vô thượng.

* Tự quy y Pháp, nguyện khắp chúng sanh, thấm nhuần kinh tạng, trí tuệ như biển.

* Tự quy y Tăng, nguyện khắp chúng sanh, suốt cùng đại chúng, hết thảy không ngại.

Nguyện đem công đức nầy
Trang nghiêm Phật Tịnh Độ
Trên đền bốn ân trọng
Dưới cứu ba đường khổ
Nếu ai được nghe thấy
Liền phát tâm bồ đề
Khi hết báo thân nầy
Đồng sanh về Cực Lạc. (3 lạy và lui)

Danh Hiệu Chư Phật Bồ Tát Trong

Ba Mươi Ngày Duyên Nhật

(Theo Âm Lịch)

Ngày có duyên Danh Hiệu Phật, Bồ-tát
Mùng Một Nam Mô Định Quang Phật
2 Nam Mô Nhiên Đăng Phật
3 Nam Mô Đa Bảo Phật
4 Nam Mô A Sơ (Súc) Phật
5 Nam Mô Di Lặc Phật
6 Nam Mô Nhị Vạn Đăng Phật
7 Nam Mô Tam Vạn Đăng
8 Nam Mô Dược Sư Phật
9 Nam Mô Đại Thông Trí Thắng Phật
10 Nam Mô Nhựt Nguyệt Đăng Minh Phật
Mười Một Nam Mô Hoan Hỷ Phật
12 Nam Mô Nam Thắng Như Lai
13 Nam Mô Hư Không Bồ Tát
14 Nam Mô Phổ Hiền Bồ Tát
15 Nam Mô A-Di-Đà Phật
16 Nam Mô Đà La Ni Bồ Tát
17 Nam Mô Long Thọ Bồ Tát
18 Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát
19 Nam Mô Nhựt Quang Bồ Tát
20 Nam Mô Nguyệt Quang Bồ Tát
Hai Mốt Nam Mô Vô Tận Úy Bồ Tát
22 Nam Mô Thí Vô Úy Bồ Tát
23 Nam Mô Đại Thế Chí Bồ Tát
24 Nam Mô Địa Tạng Bồ Tát
25 Nam Mô Văn Thù Bồ Tát
26 Nam Mô Dược Thượng Bồ Tát
27 Nam Mô Lô Già Na Như Lai
28 Nam Mô Đại Nhựt Như Lai
29 Nam Mô Dược Vương Bồ Tát
30 Nam Mô Thích Ca Như Lai


(Ghi chú: Nếu tháng thiếu, thì niệm danh hiệu Dược Sư Bồ tát và Thích Ca Như Lai)

Phật tử muốn tu hạnh công đức trong mỗi ngày Duyên-nhựt, chỉ phát tâm dành ra 3 phút vào buổi sáng hay tùy thời, thành tâm trước Phật bạch rằng:

- Hôm nay là ngày ......... là duyên nhựt của Đức ............

- Con xin quy y và đảnh lễ: Nhứt tâm đảnh lễ Nam Mô .................. (theo Danh hiệu như các ngày ở trên và lạy 1 hay 3 tùy ý).

Duyên Nhựt nầy trích dịch từ:

1) Phật-Quang-Đại-Từ-Điển Hán Tự Q6. Tr. 6124.

2) Phật-Học-Đại-Từ-Điển Hán Tự Q3. Tr. 2625.

3) Phật-Học-Từ-Điển Hán-Việt. Tr. 331.

Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
facebook youtube google-plus linkedin twitter blog
Nguyện đem công đức này, trang nghiêm Phật Tịnh Độ, trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu khổ ba đường,
nếu có người thấy nghe, đều phát lòng Bồ Đề, hết một báo thân này, sinh qua cõi Cực Lạc.

May the Merit and virtue,accrued from this work, adorn the Buddhas pureland,
Repay the four great kindnesses above, andrelieve the suffering of those on the three paths below,
may those who see or hear of these efforts generates Bodhi Mind, spend their lives devoted to the Buddha Dharma,
the Land of Ultimate Bliss.

Quang Duc Buddhist Welfare Association of Victoria
Tu Viện Quảng Đức | Quang Duc Monastery
Senior Venerable Thich Tam Phuong | Senior Venerable Thich Nguyen Tang
Address: Quang Duc Monastery, 105 Lynch Road, Fawkner, Vic.3060 Australia
Tel: 61.03.9357 3544 ; Fax: 61.03.9357 3600
Website: http://www.quangduc.com ; http://www.tuvienquangduc.com.au (old)
Xin gửi Xin gửi bài mới và ý kiến đóng góp đến Ban Biên Tập qua địa chỉ:
quangduc@quangduc.com , tvquangduc@bigpond.com
KHÁCH VIẾNG THĂM
110,220,567