Tu Viện Quảng Đức105 Lynch Rd, Fawkner, Vic 3060. Australia. Tel: 9357 3544. quangduc@quangduc.com* Viện Chủ: HT Tâm Phương, Trụ Trì: TT Nguyên Tạng   

Kinh Đại Thừa Đại Tập Địa Tạng Thập Luận

22/05/201319:15(Xem: 19740)
Kinh Đại Thừa Đại Tập Địa Tạng Thập Luận

Những bản kinh ngắn dịch từ Hán Tạng

Kinh Đại Thừa Đại Tập Địa Tạng Thập Luận

Thích nữ Huệ Thanh

Nguồn: - Hán dịch: Tam-tạng Pháp sư Huyền Trang - Việt dịch: Thích nữ Huệ Thanh, Chùa Phổ Tế, Nha Trang. Chứng nghĩa: Tỳ Kheo Thích Đỗng Minh, Tỳ-kheo Tâm Hạnh

Quyển thứ nhất

Phẩm thứ nhất: TỰA

Như vầy tôi nghe:

Một thời, đức Thế Tôn cùng với đại chúng Bí-sô, vô số chúng đại Thanh văn Tăng và chúng đại Bồ-tát, vô số chúng đại Bồ-tát Tăng trú ở núi Khư-la-đế-da, trú xứ của chư tiên ẩn sĩ.

Sau khi Phật thuyết kinh Nguyệt Tạng xong, ở phương Nam nổi lên vầng mây thơm lớn, mưa hương thơm lớn; nổi lên vầng mây hoa lớn, mưa hoa lớn; nổi lên vầng mây đồ trang sức quý báu tốt đẹp lớn, mưa đồ trang sức quý báu tốt đẹp lớn; nổi lên vầng mây y phục xinh đẹp lớn, mưa y phục xinh đẹp lớn. Các vầng mây, trận mưa này đầy khắp núi ấy, nơi trụ xứ của chư tiên ẩn sĩ. Từ các hương hoa, vật trang sức quý báu, y phục phát ra hàng trăm ngàn âm thanh thuyết pháp vi diệu như là: âm thanh quy kính Tam bảo, âm thanh thọ trì giới luật, âm thanh nhẫn nhục nhu hòa, âm thanh tinh tấn dũng mãnh, âm thanh điều phục bốn ma, âm thanh hướng đến trí tuệ, âm thanh khen ngợi rộng lớn vang khắp ba cõi, âm thanh khuyên tu pháp niệm - định - tổng trì thù thắng, âm thanh không - vô tướng - vô nguyện, âm thanh nhàm chán, xa lìa tham dục, âm thanh sắc như bọt nước, âm thanh thọ như bong bóng nước, âm thanh tưởng như sóng nắng, âm thanh hành như thân cây chuối, âm thanh thức như vật huyễn hóa, âm thanh vô thường - khổ - vô ngã - không, âm thanh tàm quý, âm thanh xa lìa, âm thanh hộ niệm, âm thanh từ - bi - hỷ - xả, âm thanh chứng đắc các pháp, âm thanh sanh thiên - Niết-bàn, âm thanh hướng đến ba thừa, âm thanh chuyển đại pháp luân, âm thanh mưa pháp lớn, âm thanh giáo hóa hữu tình, âm thanh độ thoát ba đường ác, âm thanh tu tập viên mãn sáu pháp ba-la-mật, âm thanh phương tiện quyền xảo, âm thanh hướng đến mười địa, âm thanh an trụ thần thông, âm thanh an trụ đại thừa vô thượng thanh tịnh, âm thanh địa vị bất thối chuyển, âm thanh vô sanh pháp nhẫn, âm thanh địa vị thọ pháp quán đảnh, âm thanh hướng vào biển lớn của tất cả chư Phật.

Bấy giờ, tất cả đại chúng đến dự hội đều thấy các vầng mây, trận mưa như vậy, cũng nghe các âm thanh thuyết pháp như vậy. Tùy theo ý muốn, mỗi người đều được các loại trang sức nơi thân: hương, hoa, đồ trang sức quý báu, y phục và hai tay đều cầm hạt châu như ý. Từ trong mỗi hạt châu như ý này mưa các vật báu. Lại từ trong mỗi hạt châu như ý phóng ra các ánh sáng. Nhờ ánh sáng đó, mỗi mỗi chúng sanh thấy hằng hà sa số cõi Phật trong mười phương.

Lại nữa, nhờ ánh sáng đó, chúng sanh thấy các cõi Phật, mỗi đức Thế Tôn đều có vô lượng chúng hội cung kính vây quanh.

Lại nhờ ánh sáng đó, chúng sanh thấy các cõi Phật, tất cả hữu tình nếu ai có bệnh, nhờ ánh sáng này chiếu đến, các bệnh đều tiêu trừ. Nếu ai bị giết hại và bị ngục tù thì nhờ ánh sáng này đều được thoát khỏi. Chúng sanh nào thân, miệng, ý nặng nề ô uế, nhờ ánh sáng này đều được nhẹ nhàng, thanh tịnh; những người đói khát đều được no đủ. Những người bị các hình phạt bức bách, nhờ ánh sáng này đều được xa lìa đau khổ. Những người thiếu y phục, đồ trang sức quý, châu báu, của báu, nhờ ánh sáng này chiếu đến đều được đầy đủ như ý muốn. Các hữu tình nào ưa thích sát sanh cho đến ưa thích tà kiến, nhờ ánh sáng này chiếu đến đều được ưa muốn xa lìa sát sanh cho đến xa lìa tà kiến. Các hữu tình nào vì mong cầu các thứ không được nên đau khổ bức bách, nhờ ánh sáng này chiếu đến đều được như ý muốn.

Lại nhờ ánh sáng này, chúng sanh thấy các cõi Phật, tất cả hữu tình chịu các khổ, nay được dừng nghỉ, đều vui vẻ hưởng các thú vui. Lại thấy trong các cõi Phật này nhờ ánh sáng chiếu đến đều được xa lìa tất cả đám mây mờ, sương mù, âm thanh kinh hồn của gió lớn, mưa to và các mùi hôi, vị đắng cay, xúc chạm vật rùng rợn, xa lìa tất cả nghiệp ác, lời nói xấu ác, ý nghĩ ác, không theo tà kiến ngoại đạo, được không lạnh, không nóng, an tịnh, thản nhiên như đất bằng, như lòng bàn tay, đầy đủ các thú vui ở nơi đó.

Khi ấy, chúng hội đều ngạc nhiên, mặt đất càng thêm cứng chắc, khó mà lay chuyển được. Mọi người thấy điều này đều kinh ngạc, nghi ngờ không biết do đâu mà hiện ra tướng này. Ở trong chúng hội có Thiên Đế-thích tên là Vô Cấu Sanh - ngồi cách đức Thế Tôn không xa - liền đứng dậy đảnh lễ Thế Tôn, chắp tay hướng đến Phật nói bài tụng, thưa:

- Bậc nói, thấy chân thật
Khéo an trụ chân thật
Vì chúng sanh thuyết giảng
Pháp cứu cánh chân thật
Làm các loại hữu tình
Diệt khổ và nhân khổ
Ở đây do duyên nào
Hiện các vầng mây mưa
Làm cả chúng vui mừng
Đều sanh tâm tịnh tín
Và hướng đến đại thừa
Thoát nghi, sanh chánh kiến
Thân trời, người, đại chúng
Mặt đất thêm bền chắc
Không thể lay động được
Tướng này do duyên nào?
Châu hiện trong hai tay
Mưa báu phóng ánh sáng
Chiếu mười phương diệt tội
Hết khổ được an vui
Đạo sư do duyên nào
Làm cả chúng đều được
Các loại vòng hoa hương
Trang sức nơi thân mình
Trời người đều do dự
Không biết do duyên nào?
Có ai sắp đến đây
Hiện thần thông, oai lực
Đó là Phật, Bồ-tát
Hay Phạm, ma, Đế thích?
Nguyện xin đức Đạo sư
Giảng thuyết cho đại chúng.

Bấy giờ, Thế Tôn bảo trời Đế Thích Vô Cấu Sanh:

- Các ông nên biết: có đại Bồ-tát tên là Địa Tạng đã trải qua vô lượng vô số đại kiếp, ở đời năm trược xấu ác, không có Phật ra đời giáo hóa hữu tình. Hôm nay cùng tám mươi trăm ngàn na-dữu-đa-tần-bạt-la Bồ-tát sắp đến đây lễ kính, thân cận, cúng dường Ta. Vì thấy đại chúng trong hội tùy hỷ nên Bồ-tát cùng các quyến thuộc hóa làm Thanh văn sắp đến đây, dùng thần thông oai lực hiện các biến hóa này. Đại Bồ-tát Địa Tạng đây có vô lượng vô số bất khả tư nghì công đức thù thắng trang nghiêm; tất cả thế gian Thanh văn, Độc giác, không ai có thể sánh bằng. Đại Bồ-tát này là kho tàng chứa các công đức vi diệu, là nơi sanh ra các giải thoát quý báu, là con mắt trong sáng của các Bồ-tát, là người dẫn đường đi đến Niết-bàn. Như hạt châu như ý mưa xuống các châu báu, tùy theo mong cầu đều làm cho đầy đủ, như các thương nhân đi nhặt của báu trên đảo. Điều này có thể làm cho ruộng thiện căn tăng trưởng, có thể tích chứa nhiều pháp an lạc, giải thoát, là bình tốt trút ra công đức cao quý, chiếu đến người làm thiện như ánh sáng mặt trời, chiếu đến người lạc đường cũng như đuốc sáng, trừ nhiệt phiền não như ánh trăng dịu mát. Như người bị què được xe, như người đi xa chuẩn bị đầy đủ hành lý, lương thực, như người lạc đường gặp được người chỉ dẫn, như người cuồng loạn được uống thuốc hay, như người bệnh tật gặp thầy thuốc giỏi, như người già yếu nương nhờ vào gậy chống, như người mệt mỏi được nghỉ ở giường tòa, làm cầu để vượt qua bốn dòng nước, làm thuyền bè để đi đến bờ kia. Quả báo thù thắng của ba thiện căn này là kết quả tương ưng của ba thiện căn ấy, thường thực hành bố thí như bánh xe luôn quay chuyển, kiên trì giữ giới như núi Diệu Cao, tinh tấn khó làm thối lui như kim cương quý báu, nhẫn nhục không quấy động như mặt đất, thiền định thâm sâu như kho tàng bí mật, định trang nghiêm như tràng hoa đẹp, trí tuệ sâu rộng như biển cả, không đắm nhiễm như hư không rộng lớn, diệu quả gần nhân như hoa và lá, điều phục ngoại đạo như Sư tử vương, dẹp tan các thiên ma như đại long tượng, chặt đứt giặc phiền não như cây kiếm thần, chán sự ồn náo như người tu Độc giác thừa, tẩy sạch cấu bẩn phiền não như nước trong sạch, có thể tẩy trừ ô uế như gió thổi mạnh, chặt đứt các trói buộc như dao kiếm bén, che chở cho người sợ hãi như thân thuộc bạn bè, đề phòng các oán địch như hào, như thành, cứu các ách nạn như cha mẹ, che chở cho những người khiếp sợ hèn hạ như rừng cây, như mùa hạ đi xa được núp vào bóng cây to, cho người nóng khát được uống nước trong mát, cho người đói quả ngon ngọt, cho người thiếu áo y phục, làm đám mây che mát cho người nóng bức, cho người nghèo cùng châu như ý, làm nơi nương tựa cho người sợ hãi, làm trận mưa thấm ướt đất cho người cày cấy, làm cho nước đục trở nên trong bằng châu nguyệt-ái, làm cho thiện căn của các hữu tình không bị hư hoại, hiện cảnh giới tốt đẹp làm cho mọi người vui thích, khuyên các hữu tình phát tâm tàm quý tăng thượng, làm cho người cầu phước huệ được đầy đủ trang nghiêm, hay trừ phiền não như thuốc xổ, có thể thu nhiếp tâm tán loạn như cảnh giới thiền định, biện tài vô ngại như bánh xe nước, nhiếp tâm vào công việc như xem sắc đẹp, nhẫn nhục kiên cố như núi Diệu Cao, tổng trì sâu rộng như biển cả, thần túc vô ngại như hư không, diệt trừ tất cả những tập khí mê mờ che lấp như ánh nắng mặt trời làm tan lớp băng mỏng, thường an trú vào đảo tịnh lự quý báu vô sắc chánh đạo trí nhất thiết trí, đạt được vô công dụng chuyển đại pháp luân.

Này thiện nam tử! Đại Bồ-tát Địa Tạng này đầy đủ vô lượng vô số bất khả tư nghì công đức thù thắng như vậy cùng các quyến thuộc muốn đến đây, đã hiện ra trước các tướng thần thông như trên.

Thế Tôn nói các công đức của Bồ-tát Địa Tạng rồi, bấy giờ đại Bồ-tát Địa Tạng cùng với tám mươi trăm ngàn vô số Bồ-tát dùng oai lực thần thông hiện tướng Thanh văn từ phương Nam đến đứng trước Phật, cùng các quyến thuộc cung kính đảnh lễ chân Thế Tôn, nhiễu quanh bên phải ba vòng rồi đến trước Như-lai chấp tay nói bài tụng khen ngợi:

- Đạo sư lưỡng túc tôn
Tâm từ thường che khắp
An nhẫn như đại địa
Trừ hết tâm niệm sân
Đủ tướng tốt thù thắng
Trang nghiêm các cõi Phật
Hay dùng tâm từ bi
Ban bố khắp thế gian
Cắt đứt các lưới ái
An trụ đúng như thật
Bỏ các cõi thanh tịnh
Độ chúng sanh ô nhiễm
Nguyện giáo hóa cõi uế
Hóa độ chúng sanh ác
Tinh tấn thêm bền vững
Từ lâu tu hạnh khổ
Từ lâu tu hạnh khổ
Ai nghe cũng kinh sợ
Tu hạnh thí, giới, nhẫn
Và tinh tấn, định, huệ
Từng cúng dường vô lượng
Phật, Bồ-tát, Thanh văn
Và cứu giúp hữu tình
Người đói, khát, bệnh, chết
Bổn hạnh vì hữu tình
Xả bỏ nhiều thân mạng
Hạnh nguyện vì chánh pháp
Bỏ nhiều xương máu thịt
Quên niềm vui của mình
Thương xót các hữu tình
Thường vì các chúng sanh
Siêng tu đoạn lưới mê
Khéo hộ trì sáu căn
Thường xa lìa các dục
Quán hữu vi vô thường
Khổ, không, vô ngã tánh
Các nghiệp khổ tăng trưởng
Đều do nhân tham ái
Nên trước đối sáu căn
Đoạn hẳn các tham dục
Đối với khắp hữu tình
Thường an trụ đại bi
Tuy đắc đạo thù thắng
Nhưng không bỏ bổn nguyện
Thấy các loài hữu tình
Chịu các khổ bức bách
Liền siêng năng tinh tấn
Dũng mãnh để cứu độ
Khiến siêng tu thí, giới
Nhẫn, tinh tấn, định, tuệ
Như mẹ đối con một
Thương con lo nuôi dưỡng
Bổn nguyện đối hữu tình
Tâm từ ban bố khắp
Nên mau chứng Bồ-đề
Độ thoát vô lượng chúng
Tu hành hạnh Bồ-tát
Đều vì các chúng sanh
Nên nay đối hữu tình
Không xả bỏ sáu độ
Xưa nguyện đời mạt pháp
Mong cầu đạo vô thượng
Nay vào đời mạt thế
Mau thành Vô thượng giác
Điều phục các ác kiến
Trời, rồng, người, dạ-xoa
An trụ đoạn các hoặc
Như chánh đạo kim cang
Thọ ký nhiều hữu tình
Chứng đắc đạo thù thắng
Dẫn đường các La-hán
Ruộng phước điền tối thượng
Thế Tôn không ai bằng
Che khắp các chúng sanh
Vô lượng các tiếng khen
Vang khắp mười phương cõi
Vì thế các Bồ-tát
Đã làm xong việc mình
Đều cùng đến quy y
Dưới chân Đại Mâu-Ni
Nghe thuyết pháp vi diệu
Đều sanh tâm hoan hỷ
Tăng thêm sự tinh tấn
Tu tập hạnh Bồ-tát
Nhờ pháp lực đạo sư
Đều mau chứng Bồ-đề
Nên nay bậc đạo sư
Tập hợp chưa từng có
Mười ba triệu dược-xoa
Thường ăn các máu thịt
Đều bỏ các nghiệp ác
Mau đến đạo Bồ-đề
Đắc Tổng trì thù thắng
An nhẫn và tịnh lự
Đoạn hẳn các lậu hoặc
Bậc Ứng cúng thế gian
Tu tập bốn vô lượng
An trụ bốn nhiếp pháp
Đạt được bốn biện tài
An trụ trong hạnh nhẫn
Chứng đắc định kiền hành
Và huệ nhãn vi diệu
An trụ vô sanh nhẫn
Đều do lực Đạo sư
Thế Tôn, đại oai đức
Diệt trừ các ma oán
Hàng phục các ngoại đạo
Chín mươi lăm tà đạo
Đến địa ngục, súc sanh
Ngạ quỷ, phi nhân, thiên
Nên hữu tình chân thật
Đều quy y Thế Tôn
Nay dứt trừ đao binh
Bệnh dịch, giặc, đói khát
Độ mê mất chánh đạo
Các chúng sanh đui mù
Các phiền não cuồng loạn
Đều tịch tịnh an lạc
Nên con bỏ các duyên
Đến lễ kính Thế Tôn
Vô biên các cõi Phật
Các đạo sư hiện tại
Đều khen ngợi Thế Tôn
Người nào nghe đều đến
Con nghe bậc Biến tri
Đức chân thật vô biên
Độ thoát các hữu tình
Tâm hoan hỷ cung kính
Đã tu vô lượng phước
Nay được lễ Thế Tôn
Nguyện trong vô lượng kiếp
Thường tu tập cúng dường
Nay con học Thế Tôn
Phát thệ nguyện như vậy
Trong cõi uế trược này
Chứng đắc quả vô thượng.

Lúc bấy giờ, Địa Tạng Đại Bồ-tát dùng bài tụng vi diệu khen ngợi, lễ Phật rồi cùng các quyến thuộc đem các thứ hoa, hương thơm, đồ trang sức quý báu cõi trời tung rải trên đức Phật. Các thứ ấy biến thành lọng báu lơ lửng giữa hư không. Vì muốn nghe pháp nên tất cả đều ngồi trang nghiêm trước Phật.

Khi ấy tất cả người trong hội đều thấy ngài Đại Bồ-tát Địa Tạng thật là hy hữu chưa từng có nên đều đem các loại hương, hoa thơm đẹp, đồ trang sức quý báu, y phục, tràng phan, bảo cái dâng rải lên cúng dường ngài Đại Bồ-tát Địa Tạng và thưa:

- Hôm nay chúng con vui mừng được lợi lớn. Nhờ thần lực của Phật nên chúng con được chiêm ngưỡng, đảnh lễ, cung kính cúng dường bậc đại sĩ này.

Khi ấy, trong chúng hội có đại Bồ-tát tên là Hảo Nghi Vấn, đứng dậy sửa y phục, trịch một vai áo, gối phải chấm đất, làm lễ chân Phật, chấp tay thưa:

- Bạch Thế Tôn, thiện nam tử này từ đâu đến đây? Ở cõi Phật nào? Cách đây gần hay xa? Thành tựu những công đức thiện căn gì mà được Thế Tôn khen ngợi? Vị ấy lại tán thán biển giáo pháp công đức bất khả tư nghì của Phật. Chúng con xưa nay chưa từng nghe thấy, nguyện xin Ngài giảng nói cho chúng con.

Đức Thế Tôn bảo:

- Thôi đi, thiện nam tử! Công đức thiện căn của ngài Địa Tạng Đại sĩ này, tất cả đại chúng trời người trong thế gian đều không thể suy lường được. Nếu các ông nghe Như-lai giảng thuyết công đức thiện căn của bậc Đại sĩ này thì tất cả đại chúng trời người trong thế gian đều mờ mịt hoặc không tin hiểu.

Khi ấy, Bồ-tát Hảo Nghi Vấn lai thưa thỉnh:

- Nguyện xin Như-lai thương xót giảng thuyết cho chúng con.

Phật dạy:

- Hãy lắng nghe, suy nghĩ kỹ, Ta sẽ vì ông mà giảng thuyết sơ lược: Vị Đại sĩ này thành tựu vô lượng công đức thù thắng bất khả tư nghì, có thể an trụ định thù thắng Thủ-lăng-già-ma, hoàn toàn ngộ nhập cảnh giới Như-lai, đã chứng đắc Vô sanh pháp nhẫn tối thắng. Đối với các pháp chư Phật đã được tự tại, có khả năng chứng đắc địa vị Nhất thiết trí, có thể vượt qua biển Nhất thiết trí, có thể an trụ định Sư-tử-phấn-tấn-tràng, có thể leo lên núi Nhất thiết trí, có thể bẻ gãy tà luận của ngoại đạo. Vì muốn giáo hóa tất cả hữu tình nên an trụ ở tất cả cõi Phật.

Vị đại sĩ này tùy theo các cõi Phật an trụ, tùy theo các Tam ma địa an trụ mà phát sanh vô lượng công đức thù thắng, thành tựu giáo hóa vô lượng hữu tình.

Vị đại sĩ này tùy theo chỗ trụ các cõi Phật như vậy hoặc có thể nhập định Phát trí. Do năng lực của định này làm cho tất cả hữu tình ở cõi Phật kia đều thấy các cảnh giới hiện hành của Tam-ma-địa.

Tùy theo chỗ trụ các cõi Phật này hoặc có thể nhập định Cụ-túc-vô-biên-trí. Do năng lực của định này làm cho tất cả hữu tình ở cõi Phật kia - tùy theo khả năng - có thể đem vô lượng vật cúng thượng diệu cung kính cúng dường chư Phật Thế Tôn.

Tùy theo chỗ trụ các cõi Phật này hoặc nhập định Cụ-túc-thanh-tịnh-trí. Do năng lực của định này làm cho tất cả hữu tình ở cõi Phật kia đều thấy các cảnh giới cõi dục có vô lượng tội lỗi nên tâm được thanh tịnh.

Tùy theo chỗ trụ các cõi Phật này hoặc nhập định Cụ-túc-tàm- quý trí. Do năng lực của định này làm cho tất cả hữu tình ở cõi Phật kia đều được đầy đủ tàm quý tăng thượng, xa lìa các pháp ác, tâm không quên mất.

Tùy theo chỗ trụ các cõi Phật này, hoặc nhập định Cụ-túc-chư- thừa-minh. Do năng lực của định này làm cho tất cả hữu tình ở cõi Phật kia đều được các thần thông thiện xảo như: thiên nhãn trí thông, túc trụ trí thông, tử sanh trí thông, hiểu rõ nhân quả đời này, đời sau.

Tùy theo chỗ trụ các cõi Phật này, hoặc nhập định Vô-ưu-thần-thông-minh. Do năng lực của định này làm cho tất cả hữu tình ở cõi Phật kia đều xa lìa tất cả buồn rầu mê muội.

Tùy theo chỗ trụ các cõi Phật này, hoặc nhập định Cụ-túc-thắng-thông-minh. Do năng lực của định này làm cho tất cả hữu tình ở cõi Phật kia đều được đầy đủ thần thông thiện xảo.

Tùy theo chỗ trụ các cõi Phật này, hoặc nhập định Phổ-chiếu-chư-thế-gian. Do năng lực của định này làm cho các cõi nước mười phương xa lìa các mê muội và làm cho tất cả hữu tình ở cõi Phật kia thấy khắp các cõi Phật trong mười phương.

Tùy theo chỗ trụ các cõi Phật này, hoặc nhập định Chư-Phật-đăng-cự-minh. Do năng lực của định này làm cho tất cả hữu tình ở cõi Phật kia bỏ tà quy chánh, quy y Tam bảo.

Tùy theo chỗ trụ các cõi Phật này, hoặc nhập định Kim-cang-quang. Do năng lực của định này làm cho tất cả núi Tiểu-luân-vi, núi Đại-luân-vi, núi Tô-mê-lô và các núi khác, khe, suối, ngòi, hang, ngói, sỏi, gai độc, cỏ cây xấu dơ ở cõi Phật kia đều không hiện ra; làm cho tất cả các thứ độc hại, các loài thú dữ, trùng độc, tai hoạn, ôn dịch, mê muội, cấu bẩn, hôi hám bất tịnh ở cõi Phật kia đều diệt sạch; làm cho mặt đất ở cõi Phật kia bằng phẳng như lòng bàn tay, các vật tốt đẹp tự nhiên hiện ra, được các tướng thanh tịnh, thù thắng, trang nghiêm. Tùy theo chỗ trụ các cõi Phật này, hoặc nhập định Trí-lực-nan-tồi-phục. Do năng lực của định này làm cho tất cả ma vương và các quyến thuộc ở cõi Phật kia đều kinh sợ, quy y Tam bảo.

Tùy theo chỗ trụ các cõi Phật này, hoặc nhập định Điện-quang-minh. Do năng lực của định này làm cho tất cả hữu tình ở cõi Phật kia đều không còn lo sợ đời sau, được pháp an vui.

Tùy theo chỗ trụ các cõi Phật này, hoặc nhập định Cụ-túc-thượng-diệu-vị. Do năng lực của định này làm cho tất cả hữu tình ở cõi Phật kia tùy theo ý nghĩ được ăn uống đầy đủ.

Tùy theo chỗ trụ các cõi Phật này, hoặc nhập vào định Cụ-túc-thắng-tinh-khí. Do năng lực của định này làm cho tất cả hữu tình ở cõi Phật kia đều được tăng thêm sức lực, lìa các bệnh khổ.

Tùy theo chỗ trụ các cõi Phật này, hoặc nhập định Thượng-diệu-chư-tư-cụ. Do năng lực của định này làm cho tất cả hữu tình ở cõi Phật kia tùy theo ý thích đều được giường, tòa, đồ nằm, y phục, đồ trang sức quý báu, các vật dụng không thiếu thứ gì. Mọi vật đều tốt đẹp, quý giá, rất đáng ưa thích.

Tùy theo chỗ trụ các cõi Phật này, hoặc nhập định Vô-tránh-trí. Do năng lực của định này làm cho tất cả hữu tình ở cõi Phật kia thân tâm mạnh mẽ, xa lìa tất cả oán ghét trói buộc, được hòa thuận, vui chơi khoái lạc; đầy đủ bố thí, trì giới, an nhẫn, dũng mãnh tinh tấn, tâm không tán loạn, thành tựu trí tuệ.

Tùy theo chỗ trụ các cõi Phật này, hoặc nhập định Năng-dẫn-thắng-dũng-dước. Do năng lực của định này làm cho tất cả hữu tình ở cõi Phật kia đều hưởng được vô lượng sự hoan hỷ thù thắng.

Tùy theo chỗ trụ các cõi Phật này, hoặc nhập định Cụ-túc-thế-lộ-quang. Do năng lực của định này làm cho tất cả hữu tình ở cõi Phật kia đều được trí vô ngại, có thể tu tập các hạnh thanh tịnh.

Tùy theo chỗ trụ các cõi Phật này, hoặc nhập định Thiện-trụ-thắng-kim-cang. Do năng lực của định này làm cho tất cả hữu tình ở cõi Phật kia đều được các căn đầy đủ không thiếu, thường ưa thích hạnh viễn ly, tâm được tịch tịnh.

Tùy theo chỗ trụ các cõi Phật này, hoặc nhập định Tăng-thượng-quán-thắng-tràng. Do năng lực của định này làm cho tất cả hữu tình ở cõi Phật kia đều rất chán ghét, tự trách nghiệp ác tội lỗi của mình, đều khéo hộ trì mười nghiệp đạo thiện là đường sanh lên cõi trời.

Tùy theo chỗ trụ các cõi Phật này, hoặc nhập định Cụ-túc-từ-bi-thanh. Do năng lực của định này làm cho tất cả hữu tình ở cõi Phật kia đều phát tâm từ, tâm bi, tâm không oán hại, tâm bình đẳng với tất cả, tâm làm lợi ích an lạc cho nhau.

Tùy theo chỗ trụ các cõi Phật này, hoặc nhập định Dẫn-tập-chư-phước-đức. Do năng lực của định này làm cho tất cả hữu tình ở cõi Phật kia các sự đấu tranh, tật bệnh, đói khát, gió mưa trái thời, khổ nhọc, đắng cay, các cảm giác khó chịu đều được tiêu trừ.

Như vậy, đại sĩ tùy theo chỗ trụ các cõi Phật này, hoặc nhập vào định Hải-điện-quang. Do năng lực của định này làm cho mặt đất của cõi Phật kia đều do các loại châu báu tạo thành, xa lìa tất cả tội lỗi. Các loại cây báu, cây y phục, cây đồ dùng, các cây anh lạc, cây hoa, cây quả, cây âm nhạc, vô lượng các nhạc cụ trang nghiêm khắp nơi ở cõi Phật kia.

Nói tóm lại, vị thiện nam tử này mỗi ngày vào buổi sáng, vì muốn giáo hóa các hữu tình nên nhập vô số các định, xuất định đi khắp các cõi Phật trong mười phương, thành tựu việc giáo hóa tất cả hữu tình tùy theo căn cơ chúng sanh, làm lợi ích an lạc. Vị thiện nam tử này đã ở trong vô lượng vô số đại kiếp vào đời năm trược xấu ác, không có Phật ở đời giáo hóa hữu tình, lại ở trong đời vị lai còn hơn số đó nữa.

Hoặc có thế giới vào đời kiếp đao binh giết hại các hữu tình, vị thiện nam tử này thấy sự việc như vậy, vào lúc sáng sớm dùng năng lực các định trừ diệt kiếp đao binh, làm cho các hữu tình thương mến lẫn nhau.

Hoặc có thế giới vào đời kiếp dịch bệnh làm hại các hữu tình, thiện nam tử này thấy việc này rồi vào lúc sáng sớm dùng năng lực các định trừ diệt kiếp dịch bệnh, làm cho các hữu tình đều được an vui.

Hoặc có thế giới vào đời kiếp đói khát làm hại các hữu tình, thiện nam tử này thấy việc như vậy vào lúc sáng sớm dùng năng lực các định trừ diệt kiếp đói khát, làm cho các hữu tình đều được no đủ.

Vị thiện nam tử này dùng năng lực các định làm vô lượng vô biên bất khả tư nghì việc lợi ích an lạc cho các hữu tình như vậy. Thiện nam tử này thành tựu đầy đủ vô lượng vô số bất khả tư nghì công đức thù thắng, thường siêng năng tinh tấn làm lợi ích an lạc cho tất cả hữu tìønh, từng ở trong vô lượng vô số hằng hà sa cõi Phật Thế Tôn thời quá khứ, vì muốn giáo hóa làm lợi ích an lạc cho các hữu tình nên phát thệ nguyện đại bi kiên cố khó có thể phá hoại, dũng mãnh tinh tấn vô tận. Do thệ nguyện đại bi kiên cố khó có thể phá hoại, dũng mãnh tinh tấn vô tận này làm cho oai lực tăng trưởng, trong một ngày đêm hoặc trong khoảng một bữa ăn có thể độ vô lượng trăm ngàn câu-chi-na-dữu-đa các loại hữu tình đều làm cho họ được giải thoát mọi điều lo buồn, khổ não và làm cho thỏa mãn đầy đủ tất cả ý nguyện mong cầu như pháp.

Ở trụ xứ nào, nếu các hữu tình do mong cầu các thứ, bị buồn khổ bức bách, có thể chí tâm niệm danh hiệu, đọc tụng, quy kính, cúng dường ngài đại Bồ-tát Địa Tạng thì đều được tất cả mong cầu như pháp, xa lìa các buồn khổ, tùy theo nghiệp tương ưng mà được sanh thiên hay được Niết-bàn.

Ở trụ xứ nào, nếu các hữu tình bị đói khát bức bách, có thể chí tâm xưng niệm danh hiệu, đọc tụng, quy kính, cúng dường đại Bồ-tát Địa Tạng thì đều được đầy đủ tất cả thức ăn uống mong cầu như pháp. Tùy theo nghiệp tương ưng mà được sanh thiên hay được Niết-bàn.

Ở trụ xứ nào, nếu các hữu tình thiếu thốn các thứ y phục, đồ trang sức quý báu, thuốc men, giường nằm và các vật dụng, có thể chí tâm xưng niệm danh hiệu, đọc tụng, quy kính, cúng dường đại Bồ-tát Địa Tạng thì đều được đầy đủ tất cả y phục, đồ trang sức quý báu, thuốc men, giường nằm và các vật dụng mong cầu như pháp, tùy theo nghiệp tương ưng mà được sanh thiên hay Niết-bàn.

Ở trụ xứ nào, nếu các hữu tình điều ưa thích lại bị xa lìa, oán ghét lại hội họp mà có thể chí tâm xưng niệm danh hiệu, đọc tụng, quy kính, cúng dường đại Bồ-tát Địa Tạng thì tất cả đều được ưa thích được hội họp, oán ghét thì xa lìa. Tùy theo nghiệp tương ưng mà được sanh thiên hay Niết-bàn.

Ở trụ xứ nào, nếu các hữu tình thân tâm buồn khổ, các bệnh làm đau đớn mà có thể chí tâm xưng niệm danh hiệu, đọc tụng, quy kính, cúng dường đại Bồ-tát Địa Tạng thì tất cả đều được thân tâm an lạc, các bệnh tiêu trừ. Tùy theo nghiệp tương ưng mà được sanh thiên hay Niết-bàn.

Ở trụ xứ nào, nếu các hữu tình chống trái nhau gây ra các việc đấu tranh mà có thể chí tâm xưng niệm danh hiệu, đọc tụng, quy kính, cúng dường đại Bồ-tát Địa Tạng thì tất cả đều bỏ tâm độc hại, hòa hợp với nhau, vui vẻ, nhẫn nhịn nhau, lần lần hối lỗi, hổ thẹn, có tâm từ với nhau. Tùy theo nghiệp tương ưng mà được sanh thiên hay Niết-bàn.

Ở trụ xứ nào, nếu các hữu tình bị nhốt trong lao ngục, bị gông cùm, xiềng xích trói thân, chịu đủ các khổ mà có thể chí tâm xưng niệm danh hiệu, đọc tụng, quy kính, cúng dường đại Bồ-tát Địa Tạng thì tất cả đều được thoát khỏi lao ngục, xiềng xích, gông cùm, được tự do, vui vẻ. Tùy theo nghiệp tương ưng mà được sanh thiên hay Niết-bàn.

Ở trụ xứ nào, nếu các hữu tình đang bị tù, bị đánh đập bằng roi vọt, tra khảo rất đau đớn, sắp bị giết hại mà có thể chí tâm xưng niệm danh hiệu, đọc tụng, quy kính, cúng dường đại Bồ-tát Địa Tạng thì tất cả đều được thoát khỏi tù tội, đánh đập bằng roi vọt, giết hại. Tùy theo nghiệp tương ưng mà được sanh thiên hay Niết-bàn.

Ở trụ xứ nào, nếu các hữu tình thân tâm mệt mỏi, khí lực suy yếu mà có thể chí tâm xưng niệm danh hiệu, đọc tụng, quy kính, cúng dường đại Bồ-tát Địa Tạng thì tất cả đều được thân tâm thoải mái, khí lực mạnh mẽ. Tùy theo nghiệp tương ưng mà được sanh thiên hay Niết-bàn.

Ở trụ xứ nào, nếu các hữu tình không đủ các căn, hoặc bị tổn hại mà có thể chí tâm xưng niệm danh hiệu, đọc tụng, quy kính, cúng dường đại Bồ-tát Địa Tạng thì tất cả đều được đầy đủ các căn, không bị tổn hoại. Tùy theo nghiệp tương ưng mà được sanh thiên hay Niết-bàn.

Ở trụ xứ nào, nếu các hữu tình tâm loạn điên cuồng, bị ma quỷ làm mê mờ mà có thể chí tâm xưng niệm danh hiệu, đọc tụng, quy kính, cúng dường đại Bồ-tát Địa Tạng thì tất cả đều được tâm không cuồng loạn, lìa các quấy nhiễu. Tùy theo nghiệp tương ưng mà được sanh thiên hay Niết-bàn.

Ở trụ xứ nào, nếu các hữu tình bị tham dục, sân giận, ngu si, giận hờn, bỏn xẻn, ganh ghét, kiêu mạn, ác kiến, ngủ nghỉ, buông lung, nghi ngờ... đều rất hừng hẫy, làm não loạn thân tâm, thường không an lạc mà có thể chí tâm xưng niệm danh hiệu, đọc tụng, quy kính, cúng dường đại Bồ-tát Địa Tạng thì tất cả đều được xa lìa tham dục..., thân tâm an lạc. Tùy theo nghiệp tương ưng mà được sanh thiên hay Niết-bàn.

Ở trụ xứ nào, nếu các hữu tình bị lửa thiêu đốt, bị nước cuốn trôi, bị gió thổi bay, hoặc ở trên núi cao, cây cao, nhà cao, bị té rơi xuống rất sợ hãi kinh hoàng mà có thể chí tâm xưng niệm danh hiệu, đọc tụng, quy kính, cúng dường đại Bồ-tát Địa Tạng thì tất cả đều được thoát khỏi ách nạn, được an ổn, không tổn hại. Tùy theo nghiệp tương ưng mà được sanh thiên hay Niết-bàn.

Ở trụ xứ nào, nếu các hữu tình bị các rắn độc, trùng độc đốt chích, hoặc bị trúng các thuốc độc mà có thể chí tâm xưng niệm danh hiệu, đọc tụng, quy kính, cúng dường đại Bồ-tát Địa Tạng thì tất cả đều được xa lìa các thứ làm khổ hại. Tùy theo nghiệp tương ưng mà được sanh thiên hay Niết-bàn.

Ở trụ xứ nào, nếu các hữu tình bị ác quỷ bắt làm cho bị bệnh, hoặc hàng ngày phát bệnh, hoặc cách ngày phát, hoặc ba bốn ngày phát một lần, hoặc làm cho thân tâm cuồng loạn, run rẩy, mê muội không biết gì mà có thể chí tâm xưng niệm danh hiệu, đọc tụng, quy kính, cúng dường đại Bồ-tát Địa Tạng thì tất cả đều được thoát khỏi, thân tâm an ổn, không còn sợ hãi. Tùy theo nghiệp tương ưng mà được sanh thiên hay Niết-bàn.

Ở trụ xứ nào, nếu các hữu tình bị các quỷ dược-xoa, la-sát, ngạ quỷ, quỷ Tất-xá-già, quỷ Bố-đát-na, quỷ Cưu-bạn-trà, quỷ Yết-tra-bố-đát-na, quỷ hút tinh khí và các ác thú: cọp, sói, sư tử; các chú thuật yếm độc, giặc thù, quân trận và các việc sợ hãi khác quấy nhiễu làm cho thân tâm kinh hoàng, khiếp sợ, mất thân mạng, sợ chết, tham sống, chán khổ, cầu vui mà có thể chí tâm xưng niệm danh hiệu, đọc tụng, quy kính, cúng dường đại Bồ-tát Địa Tạng thì tất cả đều được xa lìa các sợ hãi, được bảo toàn thân mạng. Tùy theo nghiệp tương ưng mà được sanh thiên hay Niết-bàn.

Ở trụ xứ nào, nếu các hữu tình hoặc vì nghe nhiều, hoặc vì tịnh tín, hoặc vì tịnh giới, hoặc vì tịnh lự, hoặc vì thần thông, hoặc vì Bát-nhã, hoặc vì giải thoát, hoặc vì sắc đẹp, hoặc vì tiếng hay, hoặc vì hương thơm, hoặc vì vị ngon, hoặc vì xúc chạm êm ái, hoặc vì lợi dưỡng, hoặc vì tiếng khen, hoặc vì công đức, hoặc vì khéo léo, hoặc vì hoa quả, hoặc vì rừng cây, hoặc vì giường tòa, hoặc vì đồ nằm, hoặc vì đường đi, hoặc vì của cải, hoặc vì thuốc men, hoặc vì nhà cửa, hoặc vì tôi tớ, hoặc vì hình sắc, hoặc vì mưa ngọt, hoặc vì mong cầu nước, hoặc vì cấy gặt, hoặc vì quạt phẩy, hoặc vì gió mát, hoặc vì cầu lửa, hoặc vì xe cộ, hoặc vì nam nữ, hoặc vì phương tiện, hoặc vì tu phước, hoặc vì ấm áp, hoặc vì mát mẻ, hoặc vì nhớ nghĩ, hoặc vì các việc lợi ích thế và xuất thế gian..., trong lúc tìm cầu các việc ấy bị buồn khổ bức bách mà có thể chí tâm xưng niệm danh hiệu, đọc tụng, quy kính, cúng dường đại Bồ-tát Địa Tạng thì vị thiện nam tử với công đức, định lực, thần thông thù thắng làm cho tất cả đều xa lìa buồn khổ, thỏa mãn ý nguyện. Tùy theo nghiệp tương ưng mà được sanh thiên hay Niết-bàn.

Ở trụ xứ nào, nếu các hữu tình gieo các hạt giống ở ruộng hoang hoặc ruộng tốt, hoặc siêng năng làm việc, hoặc không làm việc mà có thể chí tâm xưng niệm danh hiệu, đọc tụng, quy kính, cúng dường đại Bồ-tát Địa Tạng thì thiện nam tử này với công đức, định lực, thần thông thù thắng làm cho tất cả cây trái đều được mùa. Vì sao? - Vì thiện nam tử này từng trải qua vô lượng vô số đại kiếp ở vô số cõi Phật Thế Tôn thời quá khứ phát đại thệ nguyện kiên cố, tinh tấn; do năng lực nguyện này vì muốn giáo hóa các hữu tình nên thường thống lãnh tất cả đại địa, thường nắm giữ tất cả hạt giống, thường làm cho tất cả hữu tình tùy ý sử dụng. Năng lực thần thông của vị thiện nam tử này hay làm cho tất cả cây cỏ, gốc rễ, mầm, cọng, cành, lá, hoa, quả ở khắp đại địa đều sanh trưởng từ mầm non, hoa quả tươi tốt, trái chín mọng, hương vị thơm ngọt.

Ở trụ xứ nào, nếu các hữu tình tham, sân, si hừng hẫy, tạo ra mười ác nghiệp: sát sanh, hoặc không cho mà lấy, hoặc tham dục tà hạnh, hoặc nói dối trá, hoặc nói thô ác, hoặc nói lời ly gián, hoặc nói lời tạp uế, hoặc tham, hoặc sân, hoặc tà kiến mà có thể chí tâm xưng niệm danh hiệu, đọc tụng, quy kính, cúng dường đại Bồ-tát Địa Tạng thì tất cả phiền não đều tiêu trừ, xa lìa mười điều ác, thành tựu mười điều lành; đối với các chúng sanh phát tâm từ bi, làm lợi ích. Vị thiện nam tử này thành tựu công đức, định lực, thần thông, dũng mãnh, tinh tấn như vậy, trong khoảng một bữa ăn có thể ở vô lượng vô số cõi Phật, ở mỗi quốc độ trong khoảng một bữa ăn đều có thể độ thoát, giáo hóa vô lượng vô số căng-già-sa hữu tình, làm cho xa lìa các khổ, đều được an vui. Tùy theo nghiệp tương ưng mà được sanh thiên hay Niết-bàn.

Vị thiện nam tử này thành tựu các pháp công đức bất khả tư nghì như Ta đã nói như vậy. Bồ-tát lập thệ nguyện kiên cố, dũng mãnh tinh tấn, vì muốn giáo hóa các hữu tình nên ở trong mười phương, hoặc có khi hiện làm thân Đại Phạm Vương, tùy theo căn cơ thuyết pháp cho các hữu tình, hoặc lại hiện làm thân Đại Tự Tại thiên, hoặc làm thân Tha Hóa Tự Tại thiên ở cõi dục, hoặc làm thân Lạc Biến Hóa thiên, hoặc làm thân Đổ Sử Đa thiên, hoặc làm thân Dạ Ma thiên, hoặc làm thân Đế Thích thiên, hoặc làm thân Tứ Đại Thiên vương, hoặc làm thân Phật, hoặc làm thân Bồ-tát, hoặc làm thân Độc giác, hoặc làm thân Thanh văn, hoặc làm thân Chuyển luân vương, hoặc làm thân Sát-đế-lợi, hoặc làm thân Bà-la-môn, hoặc làm thân Phiệt-xá, hoặc làm thân Mậu-đạt-la, hoặc làm thân trượng phu, hoặc làm thân phụ nữ, hoặc làm thân đồng nam, hoặc làm thân đồng nữ, hoặc làm thân Kiền-đạt-phược, hoặc làm thân A-tố-lạc, hoặc làm thân Khẩn-nại-lạc, hoặc làm thân Mạt-hô-lạc-già, hoặc làm thân rồng, hoặc làm thân Dược-xoa, hoặc làm thân La-sát, hoặc làm thân Cưu-bạn-trà, hoặc làm thân Tất-xá-già, hoặc làm thân ngạ quỷ, hoặc làm thân Bố-đát-na, hoặc làm thân Yết-tra-bố-đát-na, hoặc làm thân quỷ Áo-xà-ha-lạc, hoặc làm thân sư tử, hoặc làm thân hương tượng, hoặc làm thân ngựa, hoặc làm thân trâu, hoặc làm thân các loại cầm thú, hoặc làm thân Diệm ma vương, hoặc làm thân ngục tốt, hoặc làm thân các hữu tình trong địa ngục, hoặc hiện vô lượng vô số các loại thân như vậy. Tùy theo căn cơ thuyết pháp cho các hữu tình, tùy theo nhân duyên mà hướng dẫn vào ba thừa, địa vị bất thối chuyển.

Này thiện nam tử! Vị đại sĩ này thành tựu các pháp công đức bất khả tư nghì như vậy, là nơi ẩn chứa các công đức thù thắng, là nơi sanh ra các trân bảo giải thoát, là con mắt trong sáng của các Bồ-tát, là người thương nhân dẫn đầu trên đường đi đến Niết-bàn; như vậy cho đến vô công dụng chuyển đại pháp luân như đã nói rộng ở trước.

Này thiện nam tử! Giả sử có người mong cầu sở nguyện mà chí tâm quy y, xưng niệm danh hiệu, đọc tụng, lễ bái, cúng dường các vị Bồ-tát thượng thủ trong vô số các đại Bồ-tát như: Di-lặc, Diệu-cát-tường, Quán-tự-tại, Phổ-hiền, trải qua trăm kiếp không bằng người chí tâm quy y, xưng niệm danh hiệu, đọc tụng, lễ bái, cúng dường đại Bồ-tát Địa Tạng trong một bữa ăn, sở nguyện sẽ mau thành tựu viên mãn. Vì sao? - Vì đại Bồ-tát Địa Tạng làm lợi ích an lạc cho tất cả hữu tình, làm cho sở nguyện của các hữu tình được viên mãn như ngọc châu như ý, cũng như kho tàng. Vị đại sĩ này vì muốn giáo hóa cho các hữu tình nên đã từ lâu tu tập đại bi đại nguyện kiên cố, dõng mãnh, tinh tấn hơn các Bồ-tát. Do đó, các ông nên cúng dường Bồ-tát Địa Tạng.

Bấy giờ, đại chúng trong hội từ mười phương đến, tất cả đại Bồ-tát và các Thanh văn, trời, người, dược-xoa, Kiền-đạt phược... đều rời khỏi chỗ ngồi, tùy theo khả năng của mình đem các loại vàng bạc, châu báu..., hoa hương tung rải lên cúng dường đại Bồ-tát Địa Tạng. Lại đem các loại y phục tốt đẹp nhất, châu mạc-ni bảo, chân châu, tràng hoa chân châu, anh lạc, vàng, bạc, lụa tốt, phan, lọng... dâng lên đại Bồ-tát Địa Tạng. Lại đem vô lượng âm nhạc hay nhất, các bài tán tụng cung kính cúng dường Bồ-tát Địa Tạng.

Bấy giờ, đại Bồ-tát Địa Tạng đem các vật cúng dường tốt nhất này dâng lên Thế Tôn, nói bài tụng thưa:

- Trời, người, rồng, thần đã cúng dường
Mười phương Bồ-tát đều đến dâng
Bậc cứu thế có công đức lớn
Xin nhận con cúng dường tối thắng

Bấy giờ, đại Bồ-tát Địa Tạng nói bài tụng rồi đảnh lễ chân Phật.

Lúc ấy, Thế Tôn lại nói bài tụng:

- Phát tâm thanh tịnh, tuệ kiên cố
Diệt vô lượng khổ các hữu tình
Cúng dường thượng diệu như tay báu
Hay đoạn lưới nghi như kim cang
Sanh trí tuệ đại bi tinh tấn
Đem dâng cúng dường đức Thế Tôn
Dùng biển trí cứu khổ chúng sanh
Lên các cõi bờ không sợ hãi.

Bấy giờ, đại Bồ-tát Địa Tạng liền từ tòa ngồi đứng dậy, bạch Phật:

- Bạch đại đức Thế Tôn! Con sẽ tế độ bốn châu này. Đệ tử Thế Tôn: tất cả Bí sô và Bí-sô ni, Ô-ba-sách-ca, Ô-ba-tư-ca, con sẽ làm cho tất cả đều được tăng trưởng nhớ nghĩ, tăng trưởng giữ gìn nhớ nghĩ, tăng trưởng thọ mạng, tăng trưởng thân thể, tăng trưởng không bệnh, tăng trưởng sức lực, tăng trưởng tiếng khen, tăng trưởng vật dụng, tăng trưởng bạn bè, tăng trưởng đệ tử, tăng trưởng tịnh giới, tăng trưởng đa văn, tăng trưởng tuệ xả, tăng trưởng thiền định, tăng trưởng an nhẫn, tăng trưởng phương tiện, tăng trưởng ánh sáng Thánh đế giác ngộ, tăng trưởng hướng đến chánh đạo đại thừa, tăng trưởng ánh sáng pháp, tăng trưởng giáo hóa hữu tình, tăng trưởng đại từ đại bi, tăng trưởng tất cả pháp trắng, tăng trưởng tiếng tốt vang khắp ba cõi, tăng trưởng mưa pháp thấm nhuần ba cõi, tăng trưởng tinh khí chất bổ khắp đại địa, tăng trưởng tinh thần làm việc của tất cả chúng sanh, tăng trưởng tinh thần khéo thực hành chánh pháp, tăng trưởng trí tuệ sáng suốt, tăng trưởng diệu hạnh sáu pháp ba-la-mật, tăng trưởng ngũ nhãn, tăng trưởng quán đảnh, tăng trưởng sanh thiên Niết-bàn, nghĩa là dùng bài chú tổng trì tên Cụ-túc-thủy-hỏa-kiết-tường-quang-minh-đại-ký.

Con ở trong vô số cõi Phật Thế Tôn vào thời quá khứ, thân cận thọ trì đà-la-ni này, hay làm tăng trưởng tất cả pháp trắng, tăng trưởng tất cả hạt giống, gốc rễ, mầm, cọng, cành, lá, hoa, quả, tinh khí chất bổ, thuốc thang, ngũ cốc, tăng trưởng mưa thấm nhuần, tăng trưởng đất - nước - gió- lửa có lợi ích, tăng trưởng an vui, tăng trưởng của báu, tăng trưởng sức lực, tăng trưởng tất cả vật thọ dụng. Đà-la-ni này có thể làm cho tất cả trí tuệ sắc bén, phá tan giặc phiền não, liền nói thần chú:

- Sấm bồ, sấm bồ, sấm sấm bồ, a ca xá sấm bồ, phược yết lạc sấm bồ, am bạt lạc sấm bồ, phiệt la sấm bồ, phạt chiết lạc sấm bồ, a lộ ca sấm bồ, điều ma sấm bồ, tát đế ma sấm bồ, tát đế nật ha la sấm bồ, tỳ bà lộ ca sáp bà sấm bồ, ô ba đạm ma sấm bồ, nại dã na sấm bồ, bát thích nhạ tam mâu để thích noa sấm bồ, sát noa sấm bồ, tỳ thấp bà lê dạ sấm bồ, xá tát đa lạp bà sấm bồ, tỳ a trà tố tra mạt ê lệ điều mê đạm mê phạt yết lạc tế phạt yết lạc mạc tứ lệ xí lệ tỳ lệ yết thích bà bạt la phạt thích đế lệ bát lạp tiết bát thích giá la phạn đát nê hạt thích đát nê bá la giá giá giá giá di lệ nhị lệ ê yết tha thác khê thác củ lô thát lộc thát lộc nhị lệ ma trán đản trán củ lệ, nhị lệ lệ áng củ chi đa tỳ át lê kỳ lê ba la kỳ lê củ tra khổ mạt lệ đôn kỳ đôn kỳ đôn cụ lệ hử lô hử lô hử lô củ lô tốt đô nhị lệ nhị lý đệ di lý trán bạn trà đà yết la di lê hử lô hử lô lô.

Khéo giảng thuyết làm sạch trần cấu
Khéo giảng thuyết trừ sạch đấu tranh
Khéo giảng làm sạch tâm xấu ác
Khéo giảng làm sạch hạt giống xấu
Khéo giảng trừ sạch mùi vị hôi
Khéo giảng trừ sạch hơi ô uế
Khéo giảng làm đầy các hy vọng
Khéo giảng thuyết mùa màng no đủ
Khéo giảng thuyết làm cho chư Phật
Như-lai, Thế Tôn đều gia hộ
Khéo giảng lại làm cho tất cả
Bồ-tát đều tùy hỷ gia hộ.

Bạch Thế Tôn, đó là thần chú tổng trì Cụ-túc-thủy-hỏa-kiết-tường-quang-minh-đại-ký. Con đã ở vô số cõi Phật Thế Tôn thời quá khứ thân cận, phụng sự, thọ trì Đà-la-ni này, có thể làm tăng trưởng tất cả pháp trắng, nói rộng cho đến làm tăng trưởng tất cả vật dụng.

Bạch Đại đức Thế Tôn, Đà-la-ni này có thể tế độ khắp bốn châu này, làm cho tất cả đệ tử Thế Tôn: Bí-sô, Bí-sô ni, Ô-ba-sách-ca, Ô-ba-tư-ca đều được tăng trưởng nhớ nghĩ, nói rộng cho đến tăng trưởng tất cả vật dụng. Đa-la-ni này có thể làm cho Thánh giáo giải thoát của Thế Tôn được hưng thạnh, trụ lâu ở đời, làm lợi ích an lạc cho chúng sanh trong ba cõi.

Bấy giờ, đại Bồ-tát Địa Tạng giảng thuyết thần chú tổng trì đại ký như vậy, khi ấy núi Khư-la-đế-da đều chấn động, vô số thiên nhạc không đánh mà tự kêu, mưa vô lượng các loại hương hoa thơm đẹp và trân bảo cõi trời. Tất cả chúng hội đều kinh ngạc, vui mừng, cho là việc kỳ lạ chưa từng có.

Lúc ấy, trong hội có thiên nữ Đại-kiết-tường, thiên nữ Cụ-đại kiết-tường, thiên nữ Đại-trì-diệu-âm, thiên nữ Đại-kiên-cố, thiên nữ Cụ-đại-thủy, thiên nữ Phóng-đại-quang là đứng đầu trong tổng số một vạn tám ngàn thiên nữ, đối với bốn đại chủng đều được tự tại, rời khỏi chỗ ngồi, cúi đầu đảnh lễ chân Phật, chắp tay cung kính bạch Phật:

- Thật là hy hữu, bạch đại đức! Thật là kỳ diệu, bạch Thế Tôn! Chúng con tuy đối với bốn đại chủng được tự tại nhưng không thể biết tướng sanh diệt, trái thuận, đầu giữa cuối của bốn đại chủng này. Vị đại sĩ này đã đắc Bát-nhã ba-la-mật-đa thậm thâm vi tế, có thể hiểu biết rõ tướng sanh diệt, trái thuận, đầu giữa cuối của bốn đại chủng này.

Phật dạy:

- Đúng vậy, đúng vậy! Này thiên nữ! Vị thiện nam tử này đã đắc Bát-nhã ba-la-mật-đa thậm thâm vi tế, có thể biết rõ tướng sanh diệt, trái thuận, đầu giữa cuối của bốn đại chủng. Thiên nữ nên biết: như hạt châu Như ý đầy đủ các đức, có thể mưa các loại châu báu tốt nhất cho các chúng sanh; thiện nam tử cũng như vậy, có thể mưa các trân bảo giác chi cho các chúng sanh, như đảo báu các loại trân bảo đầy ở trên đó. Thiện nam tử này cũng như vậy, thành tựu các trân bảo giác chi như các loại hương hoa thơm đẹp trang sức ở cõi trời Ba-lợi-chất-đa-la-thọ; thiện nam tử này cũng như vậy, trang nghiêm bằng trân bảo Phật pháp vi diệu. Như sư tử chúa, tất cả loài thú đều khiếp phục; ví như mặt trời chiếu sáng, có thể diệt trừ tất cả bóng tối thế gian, thiện nam tử này cũng vậy, có thể diệt trừ tất cả ác kiến vô minh mê muội của chúng sanh. Ví như mặt trăng sáng ban đêm, có thể làm cho tất cả chúng sanh lạc đường đi đúng đường bằng phẳng, tùy theo muốn đến nơi nào đều đến được; thiện nam tử này cũng vậy, ở trong đêm tối vô minh có thể chỉ dẫn cho tất cả chúng sanh mê mờ đạo ba thừa, dong ruỗi trong cánh đồng sanh tử, đi đúng đường ba thừa, tùy theo thích ứng, dùng phương tiện hướng dẫn làm cho được ra khỏi. Ví như đại địa là nơi nương tựa của tất cả chúng sanh, hạt giống, cây cỏ, núi non, lúa..., thiện nam tử này cũng vậy, là nơi nương tựa của tất cả pháp Bồ-đề phần thù thắng. Ví như núi Đại-bảo-diệu-cao trụ vững kiên cố, không lỡ, không khuyết; thiện nam tử này cũng vậy, khéo an trụ tất cả pháp bất cọng của Phật. Do không bỏ các chúng sanh nên gọi là không khuyết, tất cả căn lành đều đem ban cho các chúng sanh nên gọi là không lỡ, thí như hư không, tất cả chúng sanh đều thọ hưởng, thiện nam tử này cũng vậy, tất cả chúng sanh đều thọ hưởng. Thiện nam tử này thành tựu vô lượng vô biên các pháp công đức như vậy.

Nghe Phật tán thán đại Bồ-tát Địa Tạng thành tựu vô lượng công đức, đại chúng đều cho là việc kỳ diệu chưa từng có, sanh tâm tôn trọng, cung kính, vui mừng, chí tâm chiêm ngưỡng Bồ-tát Địa Tạng, mắt không tạm rời. Bấy giờ, Thế Tôn lại nói bài tụng giải bày nghĩa này:

- Đại Bồ-tát Địa Tạng
Đầy đủ các công đức
Hiện sắc tướng Thanh văn
Đến đảnh lễ đại sư
Ban vui cho chúng sanh
Cứu thoát khổ ba cõi
Mưa vô lượng đồ vật
Đem cúng dường đại sư
Thiên đế Vô Cấu Sanh
Quán sát khắp bốn phương
Đứng chắp tay cung kính
Khen ngợi, thỉnh đại sư
Ta thấy ngọc ma-ni
Của chư Phật Thế Tôn
Chiếu sáng các cõi Phật
Tất cả đều sáng suốt
Sáu thông chiếu thế gian
Nay sẽ đến hội này
Là Bồ-tát Địa Tạng
Hiện oai nghi xuất gia
Ẩn chứa thất thánh tài
Âm thanh Phật Vô-úy
Đứng đầu các Bồ-tát
Dẫn đường các chúng sanh
Chỗ nương báu giải thoát
Biển phước đức tinh tấn
Tâm từ bi sáng suốt
Cứu khổ các hữu tình
Thành bảo vệ người sợ
Như trăng sáng soi đường
Như đất sanh thiện căn
Như kim cương phá hoặc
Ban cho bảo giải thoát
Như nước trôi lậu hoặc
Phiền não bị che lấp
Như thầy thuốc chữa bệnh
Một ngày niệm Địa Tạng
Công đức được vang xa
Trong vô biên số kiếp
Khen đức bậc trí khác
Giải thoát các chúng sanh
Khỏi tất cả phiền não
Đến các định kiện hành
Bờ kia của các định
Mười hai duyên thanh tịnh
Các trí như hư không
Trừ mê muội hữu tình
Ở vô biên cõi Phật
Tùy quốc độ nhập định
Vào trong bốn tịnh lự
Làm cho khắp hữu tình
Nhập định, trừ lậu hoặc
Chúng sanh nhiều nghiệp ác
Đao binh, bệnh, đói khát
Bất cứ tai họa nào
Cũng làm cho giải thoát
Chúng sanh trong năm đường
Bị các khổ bức bách
Quy kính ngài Địa Tạng
Các khổ đều tiêu trừ.
Chúng sanh khổ xoay vần
Lần lựa sát hại nhau
Quy kính ngài Địa Tạng
An trụ tâm nhẫn, từ
Lo sợ mười hai duyên
Nơi các khổ nối nhau
Quy kính ngài Địa Tạng
Đều an trụ không sợ.
Nếu thích tu các phước
Chánh niệm, giới, văn, tuệ
Quy kính ngài Địa Tạng
Mong cầu đều đầy đủ
Ưa thích các công đức
Thuốc hay, hạt giống tốt
Quy kính ngài Địa Tạng
Mong cầu đều đầy đủ.
Mong cầu thuốc, ruộng lúa
Áo, đầy tớ, nam, nữ
Quy kính ngài Địa Tạng
Mong cầu đều đầy đủ.
Các đức đều tương ưng
Như đất có khả năng
Làm chỗ gieo hạt giống
Thấm nhuần và tươi tốt
Bị các phiền não che
Ưa làm mười nghiệp ác
Quy kính ngài Địa Tạng
Phiền não đều tiêu trừ.
Hiện làm các thân tướng
Thuyết pháp cho chúng sanh
Đem công đức đầy đủ
Thương xót các chúng sanh
Giả sử trong trăm kiếp
Khen ngợi công đức ngài
Cũng không thể nói hết
Do đó nên cúng dường.

KINH ĐẠI THỪA ĐẠI TẬP ĐỊA TẠNG THẬP LUÂN

Hết quyển thứ nhất

Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
facebook youtube google-plus linkedin twitter blog
Nguyện đem công đức này, trang nghiêm Phật Tịnh Độ, trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu khổ ba đường,
nếu có người thấy nghe, đều phát lòng Bồ Đề, hết một báo thân này, sinh qua cõi Cực Lạc.

May the Merit and virtue,accrued from this work, adorn the Buddhas pureland,
Repay the four great kindnesses above, andrelieve the suffering of those on the three paths below,
may those who see or hear of these efforts generates Bodhi Mind, spend their lives devoted to the Buddha Dharma,
the Land of Ultimate Bliss.

Quang Duc Buddhist Welfare Association of Victoria
Tu Viện Quảng Đức | Quang Duc Monastery
Senior Venerable Thich Tam Phuong | Senior Venerable Thich Nguyen Tang
Address: Quang Duc Monastery, 105 Lynch Road, Fawkner, Vic.3060 Australia
Tel: 61.03.9357 3544 ; Fax: 61.03.9357 3600
Website: http://www.quangduc.com ; http://www.tuvienquangduc.com.au (old)
Xin gửi Xin gửi bài mới và ý kiến đóng góp đến Ban Biên Tập qua địa chỉ:
quangduc@quangduc.com , tvquangduc@bigpond.com
KHÁCH VIẾNG THĂM
50,000,000