Tu Viện Quảng Đức105 Lynch Rd, Fawkner, Vic 3060. Australia. Tel: 9357 3544. quangduc@quangduc.com* Viện Chủ: HT Tâm Phương, Trụ Trì: TT Nguyên Tạng   

Kinh Phật Thuyết Di Lặc Hạ Sanh Thành Phật

23/05/201311:27(Xem: 15159)
Kinh Phật Thuyết Di Lặc Hạ Sanh Thành Phật

Những bản kinh ngắn dịch từ Hán Tạng

Kinh Phật Thuyết Di Lặc Hạ Sanh Thành Phật

Thích nữ Như Phúc dịch

Nguồn: Thích nữ Như Phúc dịch

Tôi nghe như vầy:

Một thời đức Như Lai ở trên đỉnh núi Linh Thứu, thành Vương Xá cùng đại chúng Bí-sô. Tôn giả Xá Lợi Phất là bậc đại trí, bậc tướng đệ nhất về giáo pháp trong hàng đệ tử Phật. Vì thương tưởng chúng sanh nên ngài rời tòa đứng dậy, sửa y bày vai phải, gối phải quỳ sát đất, cung kính chắp tay bạch Phật:

- Bạch đức Thế Tôn! Con có ít điều muốn thưa hỏi, cúi xin Ngài cho phép.

Đức Phật bảo Xá Lợi Phất:

- Thầy cứ tùy ý hỏi, Ta sẽ trả lời.

Tôn giả Xá Lợi Phất dùng kệ thỉnh hỏi đức Thế Tôn:

- Phật đã thọ ký cho
Tương lai Phật hạ sanh
Hiệu Di Lặc Từ Thị
Như trình tự kinh thuyết
Cúi xin Phật Thế Tôn
Tóm tắt và phân tích
Oai đức thần thông kia
Nay con mong muốn nghe.
Phật bảo Xá Lợi Tử:
- Nên chí tâm lắng nghe
Tương lai Phật Từ Thị
Ta giảng rộng cho thầy
Thời ấy nước biển cả
Giảm dần bớt ba ngàn
Hai trăm du-thiện-na
Bồi đất thành đường đi
Cõi Ta-bà rộng thêm
Hơn vạn du-thiện-na
Chúng sanh ở cõi ấy
Đầy đủ và sung mãn
Cõi nước giàu, tốt đẹp
Không hình phạt, tai nạn
Các nam nữ cõi này
Sanh ra từ thiện nghiệp
Đất không có gai góc
Cỏ xanh mọc mềm mại
Như trải thảm nhung êm
Người đi rất vừa ý
Tự nhiên sanh gạo thơm
Đầy đủ chất thơm ngon
Các cây sanh y phục
Màu sắc đều tốt đẹp
Cây cao ba câu-xá
Hoa quả rất sum suê
Người trong cõi nước này
Tuổi thọ tám vạn năm
Không có các bệnh khổ
Thân tâm thường an lạc
Đủ các tướng đoan nghiêm
Sắc lực đều viên mãn
Chỉ còn ba nỗi lo:
Ăn, già, đại tiểu tiện
Con gái năm trăm tuổi
Mới làm lễ kết hôn
Nếu người đại tiểu tiện
Đất nứt ra, khép lại
Khi người sắp qua đời
Tự đến rừng Thi Lâm
Có thành Diệu Tràng Tướng
Kinh đô của Luân vương
Dài mười hai do-tuần
Rộng bằng bảy do-tuần
Người sống trong thành ấy
Đều đã trồng nhân tốt
Thành này đức cao vời
Ai ở cũng an vui
Lầu đài đều tốt đẹp
Do bảy báu tạo thành
Đại sảnh và các cửa
Trang hoàng bằng châu báu
Các ao báu quanh thành
Đầy những trân bảo quý
Hoa đẹp nở đầy vườn
Nhiều chim đẹp líu lo
Bảy hàng cây đa-la
Bao bọc chung quanh thành
Cũng trang hoàng bảy báu
Lưới báu và phong linh
Gió thoảng vào cây báu
Tạo âm thanh tuyệt vời
Giống như nhạc bát âm
Người nghe sanh hoan hỷ
Nơi nơi có ao hồ
Phủ đầy những hoa đẹp
Công viên hoa thơm ngát
Làm đẹp thành quách này
Hoàng đế cai trị nước
Danh hiệu là Hướng Khư
Kim luân vương cai trị
Giàu sang nhiều oai lực
Phước đức nghiệp của vua
Hùng mạnh kiêm bốn binh
Thành tựu bởi bảy báu
Vua có đủ ngàn con
Bốn biển đều an vui
Không có việc chiến chinh
Chánh pháp dạy quần sanh
Hình pháp đều bình đẳng
Vua có bốn kho tàng
Mỗi kho ở một hướng
Cả bốn kho đều có
Trăm vạn ức trân bảo
Kho tàng Băng-kiệt-la
Ở nước Yết-lăng-già
Kho tàng Bát-trục-ca
Ở nước Mật-hy-la
Kho Y-la-bát-la
Đặt tại nước Kiền-đà
Kho tàng tên Hướng-khư
Nước Ba-na-bặc-tư
Bốn kho tàng kín này
Thuộc về vua Hướng Khư
Do trăm phước sanh ra
Quả báo tu thành tựu
Đại thần bảo vệ nước
Bà-la-môn Thiện Tịnh
Thông đạt cả bốn minh
Là uốc sư học rộng
Và bác học luận triết
Khéo dạy người nghe nhận
Thông tuệ và rõ ràng
Tất cả đều tường tận
Vợ ông tên Tịnh Diệu
Là phu nhân đại thần
Tướng đoan trang xinh đẹp
Ai gặp cũng mến yêu
Đại trượng phu Từ Thị
Từ cõi trời Đâu Suất
Thác vào thai phu nhân
Làm nơi sanh cuối cùng
Phu nhân mang đại thánh
Đủ mười tháng cưu mang
Một hôm Từ tôn mẫu
Đi dạo vườn hoa đẹp
Ở trong vườn hoa đó
Không ngồi cũng không nằm
Khoan thai vin cành hoa
Đản sanh Ngài Từ Thị
Bấy giờ bậc tối thắng
Hông phải mẹ chui ra
Như mặt trời rực rỡ
Tỏa ánh sáng muôn phương
Không nhiễm mùi tục lụy
Như hoa sen khỏi nước
Ánh sáng chiếu ba cõi
Đều quy ngưỡng đại từ
Khi Bồ-tát giáng sanh
Chư thiên, Đế Thích vương
Đưa tay đỡ Bồ-tát
Mừng gặp Lưỡng túc tôn
Bồ-tát ngay lúc này
Tự nhiên đi bảy bước
Và khắp dưới chân Ngài
Hiện ra hoa sen báu
Ngài nhìn khắp mười phương
Bảo hết các thiên nhân
Này thân cuối của Ta
Chứng Niết-bàn vô sanh
Rồng tuôn nước trong mát
Tắm gội sạch thân Ngài
Trời rải hoa tuyệt đẹp
Bao phủ đấng Đại từ
Ai cũng tâm hy hữu
Bảo vệ nơi Bồ-tát
Bảo mẫu bế hài nhi
Ba mươi hai tướng tốt
Đầy đủ ánh hào quang
Đem trao cho từ mẫu
Xa giá để cung nghinh
Trang hoàng bằng châu báu
Mẹ con cũng vào thành
Chư thiên theo hầu hạ
Muôn ngàn âm nhạc hay
Dẫn đường trở về cung
Từ Thị vào thành quách
Hoa trời như mưa rơi
Ngày đản sanh Bồ-tát
Các thể nữ mang thai
Đều được thân an ổn
Sanh con trai trí tuệ
Phụ thân Từ Thiện Tịnh
Thấy con đẹp diệu kỳ
Đủ ba mươi hai tướng
Lòng rất đổi vui mừng
Cha xem số cho con
Biết con có hai tướng
Ở đời làm Chuyển luân
Xuất gia thành Chánh giác
Bồ-tát lúc trưởng thành
Từ mẫn các quần sanh
Khổ đau trong hiểm nạn
Mãi quanh quẩn luân hồi
Thân như vàng sáng chói
Tiếng giống đại Phạm Vương
Mắt cánh sen xanh biếc
Các chi đều tròn đầy
Cao tám mươi khuỷu tay
Vai hai mươi khuỷu tay
Mặt rộng, vai cân xứng
Xinh đẹp như trăng tròn
Bồ-tát thông tài nghệ
Khéo giáo hóa mọi người
Đến cần cầu xin học
Tám vạn bốn ngàn người
Vua Hướng Khư nghe tiếng
Xây dựng tràng bảy báu
Tràng cao bảy mươi thước
Rộng mười sáu thước hơn
Bảo tràng đã lập xong
Vua phát tâm đại xả
Bố thí Bà-la-môn
Mở hội thí không hạn
Khi ấy các Phạm chí
Số có một ngàn người
Được tràng báu đẹp này
Chỉ khoảnh khắc vỡ vụn
Bồ-tát thấy như vậy
Nghĩ cuộc đời cũng thế
Sanh tử khổ lao lung
Sao không cầu giải thoát?
Nếu mong đạo tịch diệt
Hãy bỏ tục xuất gia
Trong sanh già bệnh chết
Phải làm sao ra khỏi
Từ Thị phát nguyện xong
Tám vạn bốn ngàn người
Đều sanh tâm nhàm chán
Theo tu tập phạm hạnh
Ngày đêm đều phát tâm
Xuất gia bỏ thế tục
Đến nửa đêm hôm ấy
Chứng đắc địa Đẳng giác
Có một cây giác ngộ
Cũng gọi cây Long Hoa
Cao bốn du-thiện-na
Sum suê và râm mát
Nhánh tỏa đều bốn mặt
Bóng sáu câu-lô-xá
Từ Thị đại bi tôn
Thành Chánh giác dưới cây
Tối thắng trong mọi người
Có tám tiếng Phạm âm
Thuyết pháp độ chúng sanh
Giúp xa lìa phiền não
Khổ và nơi sanh khổ
Tất cả được diệt trừ
Siêng tu tám chánh đạo
Đến bờ giác Niết-bàn
Nói bốn pháp chơn đế
Cho những người thanh, tín
Được nghe pháp vi diệu
Chí thành vâng làm theo
Trong vườn hoa tươi đẹp
Chúng tập hợp như mây
Đầy trăm ngàn do-tuần
Và quyến thuộc đông đủ
Kim luân vương Hướng Khư
Nghe pháp sâu nhiệm mầu
Bỏ lâu đài châu báu
Lòng cầu khẩn xuất gia
Tám vạn bốn ngàn người
Theo vua đi xuất gia
Và tám vạn bốn ngàn
Thanh niên Bà-la-môn
Nghe vua bỏ trần tục
Cũng cầu xin xuất gia
Trưởng giả chủ tàng thần
Có tên là Thiện Tài
Cùng ngàn người bà con
Cũng đến xin xuất gia
Bảo nữ Tỳ-xá-khư
Cùng tất cả thị tùng
Tám vạn bốn ngàn người
Cũng đến xin xuất gia
Và hơn số trăm ngàn
Chúng hiện nam thiện nữ
Nghe Phật giảng pháp mầu
Cũng đến xin xuất gia
Vô thượng Chúng trung tôn
Thánh chúa Đại từ bi
Xem khắp tâm chúng sanh
Mà giảng nói pháp yếu
Bảo đại chúng nên biết
Thích Ca Phật từ bi
Dạy người tu chánh đạo
Nay sanh trong pháp Ta
Hoặc đem vòng hoa thơm
Tràng phan và lọng báu
Cúng dường Phật Thích Ca
Nay sanh trong pháp Ta
Hoặc chiên-đàn, trầm thủy
Hương bột để tô phết
Cúng dường tháp Mâu-Ni
Nay sanh trong pháp Ta
Quy y Phật, Pháp, Tăng
Thường cung kính thân cận
Chuyên tu những hạnh thiện
Nay sanh trong pháp Ta
Hoặc đối với pháp Phật
Vâng thọ các kinh điển
Khéo giữ không khiếm khuyết
Nay sanh trong pháp Ta
Đối với Tăng bốn phương
Cúng thực phẩm, y phục
Tất cả thuốc thang hay
Nay sanh trong pháp Ta
Hoặc giữ bốn ngày trai
Và thập trai, nguyệt trai
Thọ trì tám trai giới
Nay sanh trong pháp Ta
Hoặc tu ba thần thông
Truyền trao dạy thần cảnh
Giáo hóa chúng Thanh văn
Giúp họ đoạn phiền não
Hội thứ nhất thuyết pháp
Độ khắp chúng Thanh văn
Chín mươi sáu ức người
Khiến khỏi chướng phiền não
Hội thứ hai thuyết pháp
Độ khắp chúng Thanh văn
Chín mươi bốn ức người
Vượt khỏi biển vô minh
Hội thứ ba thuyết pháp
Độ khắp chúng Thanh văn
Chín mươi hai ức người
Khéo biết điều phục tâm
Ba lần chuyển pháp luân
Trời, người tâm thuần tịnh
Đem tất cả đệ tử
Vào trong thành khất thực
Khi đến thành Diệu Tràng
Các nẻo đường trang hoàng
Để cúng dường đức Phật
Trời mưa hoa Mạn-đà
Tứ thiên vương, Phạm vương
Cùng tất cả thiên chúng
Cúng dường hương hoa thơm
Hầu bên đấng Đại từ
Chư thiên nhiều oai đức
Cúng y phục tốt đẹp
Khắp thị thành rộn rịp
Chiêm ngưỡng đại Y vương
Mang hoa thơm châu báu
Rải sạch các nẻo đường
Phủ đầy trên mặt đất
Ví như đổ-la-miên
Âm nhạc và tràng phan
Dọc hai bên đường đi
Chúng nhân thiên Đế Thích
Tán thán đức Thế Tôn
Nam mô Thiên Thượng Tôn
Nam mô Phật Tối Thắng
Lành thay đấng Như Lai
Thương xót khắp trần gian
Có trời nhiều oai đức
Đang làm vua các ma
Nhất tâm cung kính lễ
Quy ngưỡng đấng Đạo sư
Pham vương và thiên chúng
Cùng quyến thuộc vây quanh
Mang âm thanh Phạm thiên
Xiển dương pháp vi diệu
Ở trong thế giới này
Phần đông A-la-hán
Dứt sạch nghiệp hữu lậu
Khổ phiền não không còn
Chúng trời, người, long thần
Càn-thát, A-tu-la
La-sát và Dược-xoa
Đều hoan hỷ cúng dường
Đại chúng lúc bấy giờ
Đoạn chướng, trừ nghi hoặc
Vượt khỏi dòng sanh tử
Khéo tu hạnh thanh tịnh
Tất cả các đại chúng
Không tham đắm của cải
Vô ngã và ngã sở
Khéo tu hạnh thanh tịnh
Tất cả các đại chúng
Phá vỡ lưới tham ái
Tâm tịnh lự viên mãn
Khéo tu hạnh thanh tịnh
Thiên nhân tôn Từ Thị
Thương tưởng chúng hữu tình
Sáu vạn năm ở đời
Thuyết pháp độ chúng sanh
Giáo hóa trăm ngàn ức
Thoát khỏi biển phiền não
Người đủ duyên độ hết
Mới nhập thành Niết-bàn
Từ Thị đại bi tôn
Sau khi nhập Niết-bàn
Chánh pháp trụ ở đời
Cũng đủ sáu vạn năm
Người nào trong pháp Ta
Tâm tin nhận sâu xa
Tương lai khi hạ sanh
Ắt thờ đấng đại bi
Nếu có người thông tuệ
Nghe nói các việc này
Ai mà chẳng vui mừng
Nguyện gặp Phật Di-Lặc
Người nào cầu giải thoát
Mong gặp hội Long Hoa
Thường cúng dường Tam bảo
Nỗ lực chớ buông lung

Khi ấy, Xá Lợi Phất và đại chúng nghe đức Thế Tôn dạy về những sự việc của Ngài Từ Thị trong tương lai rồi, Phật lại dạy Xá Lợi Phất:

- Có người nam, người nữ nào nghe pháp này mà thọ trì, đọc tụng, giảng nói cho người khác tu hành theo giáo pháp, cúng dường hương hoa và ghi chép kinh điển, tương lai những người đó chắc chắn được gặp Phật Di Lặc hạ sanh, ở trong ba hội đều được nhờ ân cứu độ.

Lúc đức Phật nói bài kệ này, tôn giả Xá Lợi Phất và các đại chúng hoan hỷ tin thọ, đảnh lễ, phụng hành.

KINH PHẬT THUYẾT DI-LẶC

HẠ SANH THÀNH PHẬT

Hết

Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
facebook youtube google-plus linkedin twitter blog
Nguyện đem công đức này, trang nghiêm Phật Tịnh Độ, trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu khổ ba đường,
nếu có người thấy nghe, đều phát lòng Bồ Đề, hết một báo thân này, sinh qua cõi Cực Lạc.

May the Merit and virtue,accrued from this work, adorn the Buddhas pureland,
Repay the four great kindnesses above, andrelieve the suffering of those on the three paths below,
may those who see or hear of these efforts generates Bodhi Mind, spend their lives devoted to the Buddha Dharma,
the Land of Ultimate Bliss.

Quang Duc Buddhist Welfare Association of Victoria
Tu Viện Quảng Đức | Quang Duc Monastery
Senior Venerable Thich Tam Phuong | Senior Venerable Thich Nguyen Tang
Address: Quang Duc Monastery, 105 Lynch Road, Fawkner, Vic.3060 Australia
Tel: 61.03.9357 3544 ; Fax: 61.03.9357 3600
Website: http://www.quangduc.com ; http://www.tuvienquangduc.com.au (old)
Xin gửi Xin gửi bài mới và ý kiến đóng góp đến Ban Biên Tập qua địa chỉ:
quangduc@quangduc.com , tvquangduc@bigpond.com
KHÁCH VIẾNG THĂM
110,220,567