Tu Viện Quảng Đức105 Lynch Rd, Fawkner, Vic 3060. Australia. Tel: 9357 3544. quangduc@quangduc.com* Viện Chủ: HT Tâm Phương, Trụ Trì: TT Nguyên Tạng   

Kinh Thiện Sanh

23/05/201311:36(Xem: 25284)
Kinh Thiện Sanh

Những bản kinh ngắn dịch từ Hán Tạng

Kinh Thiện Sanh

NGHI THỨC TRÌ TỤNG

Nhất thiết cung kính, nhất tâm kính lễ mười phương thường trụ Tam-bảo (3 lễ).

SÁM HỐI

Con nay khắp vì bốn ân ba cõi pháp giới chúng sanh tất nguyện đoạn trừ ba chướng quy mạng sám hối (1 lễ).

Chí Tâm Sám Hối

Con xưa đã tạo bao nghiệp ác,
Đều vì ba độc tham sân si,
Từ thân miệng ý phát sanh ra,
Hết thảy con nay cầu sám hối (3 lần).
Bao nhiêu nghiệp chướng sâu dường ấy,
Nguyện đều tiêu diệt không còn dư,
Niệm niệm trí soi khắp pháp giới,
Rộng độ chúng sanh đều không thoái.

Sám hối phát nguyện rồi, chí tâm đảnh lễ Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật biến pháp giới thường trụ Tam-bảo (1 lễ).

TÁN HƯƠNG

Lư trầm vừa đốt, pháp giới thơm lừng.
Xa đưa hải hội Phật đều mừng,
Đâu đâu cũng thấy cát tường vân,
Thành ý ân cần, chư Phật hiện toàn thân.
Nam mô Hương Vân Cái Bồ-tát ma-ha-tát (3 lần).

CHÚ TỊNH BA NGHIỆP

Ám sa phạ bà phạ truật đà sa phạ, đạt ma sa phạ, bà phạ truật độ hám .(3 lần)

KỆ KHAI KINH

Pháp Phật cao sâu rất nhiệm mầu,
Ngàn muôn ức kiếp dễ hay đâu,
Con nay nghe thấy xin vâng giữ,
Chân nghĩa Như Lai hiểu thật sâu.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật (3 lần).

KINH THIỆN SANH

Tôi nghe như vầy, một thời đức Phật cùng 1250 đại Tỳ-kheo ngự tại núi Kỳ Xà Quật, xứ La Duyệt Kỳ. Đức Thế Tôn đắp y mang bát vào thành khất thực, thấy con ông trưởng giả tắm rửa sạch sẽ, một lòng thành kính lễ bái sáu phương. Đức Thế Tôn hỏi lý do. Bạch rằng :

Cha con trước khi lâm chung, dạy con hằng ngày lễ bái như thế.

– Ngươi có hiểu pháp Hiền Thánh lễ bái sáu phương thế nào không ?

– Thưa, con chưa hiểu, xin được nghe.

– Trước hết chừa bỏ 6 việc : say sưa rượu chè, đam mê cờ bạc, đàn địch ca hát, phóng đãng rong chơi, lười biếng sợ nhọc, giao du bạn xấu. Không kết 4 nghiệp : sát sanh, trộm cắp, tà dâm, vọng ngữ. Gỡ cởi 2 tâm : tham lam, giận hờn. Dùng thân thanh tịnh lễ bái sáu phương gọi là khéo sống (thiện sanh). Cha mẹ là phương Đông. Sư trưởng là phương Nam. Vợ chồng là phương Tây. Bà con là phương Bắc. Tôi tớ là phương dưới. Samôn là phương trên.

Lễ bái phương Đông là bổn phận đối với mẹ cha phải cung phụng, hiếu dưỡng, kính thuận, khuyên bỏ ác làm lành quy y Tam-bảo. Cha mẹ cũng có bổn phận : thương yêu chăm sóc, dạy dỗ nên người, bé cho học chữ, lớn cho học nghề, gây dựng gia đình, đều chia gia tài, luân lý đạo đức sớm tối thấm nhuần.

Lễ bái phương Nam là học trò đối với thầy giáo, phải hầu hạ cúng dường, tôn trọng quý mến, vâng lời chăm học, ân đức nhớ mãi trọn đời không quên. Thầy giáo đối với học trò phải đủ cả 2 : thân giáo, khẩu giáo. Giữ thân nghiêm chính, tránh mọi cơ hiềm, để làm gương mẫu. Đem chỗ hiểu biết, tận tình truyền dạy. Bá thí lời nói, thời giờ, sức khỏe cho đến cả tâm hồn.

Lễ bái phương Tây, chồng đối với vợ, sống trong lễ độ, giao phó việc nhà, tùy sức sắm sửa áo quần nữ trang, đi về đúng giờ, đừng để chờ đợi. Một lòng chung thủy, không để nghi ngờ, gia đình kém vui. Vợ đối với chồng, hòa nhã kính nhường. Dậy trước ngủ sau, công dung ngôn hạnh, nền nếp khuê môn, làm bếp cho khéo, vá may đủ dùng, giữ gìn tài sản, không xa xỉ xài, giáo dục cháu con, mái nhà êm ấm.

Lễ bái phương Bắc, bà con bạn bè, với nhau thân kính, giúp đỡ khi hoạn nạn, chia sẻ khi đau buồn, răn nhau khi phóng dật, khuyên nhau trong lẽ phải, che chở và đùm bọc, lẫn nhau làm chỗ cậy nương.

Lễ bái Hạ phương, chủ đối với tớ, thương yêu từ mẫn, khoan dung nhã nhặn, sai khiến tùy sức ; nghỉ ngơi có thời ; ăn uống đầy đủ ; trách phạt thưởng công, cần phải đúng lúc. Ốm đau vận hạn, thuốc thang đỡ đần. Tớ đối với chủ, tưởng như cha mẹ, tận tâm phụng sự, vâng lời cung kính, làm việc cẩn thận, dậy sớm thức khuya, cần kiệm giữ gìn yêu tiếc của chủ, không bừa bãi phung phí. Của không cho không lấy. Hằng khen ngợi danh đức chủ.

Ngửa lên trời lễ là bổn phận đối với Samôn. Cung kính tôn trọng, lễ bái cúng dường, thỉnh pháp chăm nghe, nghe rồi suy nghĩ, như pháp tu hành. Bổn phận Samôn đối với đàn việt cũng có 6 điều : chỉ dạy làm lành, phòng hộ điều ác, khuyến phát tâm Bồ-đề, khiến được nghe điều chưa nghe. Điều đã nghe giảng cho hiểu rõ. Mở bày con đường giải thoát.

Này thiện nam tử !

Ăn uống biết vừa đủ, làm công việc siêng năng. Phải lo để dành phòng khi thiếu thốn. Chứa của từng chút như ong góp mật hoa. Trên dưới thường hòa hợp, tránh ác chăm làm lành. Ai gắng được như thế, hạnh phúc ngày một thêm, như biển thâu trăm sông. Pháp này ở thế gian được người trí lựa chọn. Quả báo khó nghĩ bàn. Danh tiếng vang đồn xa. Mệnh chung về cõi trời.

– Hay thay ! Bạch Thế Tôn ! Như Lai chí chân đẳng chánh giác thật là vô thượng sư. Con xin quy y Phật, quy y Pháp, quy y Tăng.

Kể từ hôm nay, con nguyện trọn đời không sát sanh, không trộm cắp, không tà dâm, không nói dối và không uống rượu.

KINH LĂNG NGHIÊM
Chương Đại Thế Chí niệm Phật

Ngài Đại Thế Chí, con đấng Pháp-vương, cùng 52 vị đại Bồ-tát đồng hạnh với ngài, đứng dậy dập đầu lễ dưới chân Phật, cung kính trình bạch: "Con nhớ đời xưa, cách đây nhiều kiếp, có Phật ra đời, hiệu ngài gọi là Phật Vô Lượng Quang. Mười hai Như Lai cùng nối ngôi nhau ra trong một kiếp, Như Lai cuối cùng hiệu ngài gọi là Siêu Nhật Nguyệt Quang. Ngài dạy con pháp "Niệm Phật Tam Muội". Ví như hai người : một người chuyên nhớ, một người chuyên quên. Hai người như thế, dù có gặp nhau cũng như chẳng gặp, dù có thấy nhau cũng như chẳng thấy. Vậy hai người phải cùng nhớ tới nhau rất là thâm thiết, cứ như thế mãi, cho hết kiếp này, lại sang kiếp khác, như bóng với hình chẳng hề rời nhau.

"Mười phương Như Lai thương nhớ chúng sanh như mẹ nhớ con, nếu con trốn chạy, thì mẹ dẫu nhớ có làm gì được. Nếu con nhớ mẹ, như mẹ nhớ con, mẹ con đời đời chẳng rời xa nhau. Nếu tâm chúng sanh nhớ Phật niệm Phật, đời này đời sau quyết định thấy Phật, cách Phật chẳng xa. Chẳng nhờ đến pháp phương tiện nào khác, mà cũng khai ngộ được tâm của mình. Như người ướp hương, thân có mùi hương, pháp này gọi là "Hương quang trang nghiêm". Chỗ bản nhân con dùng tâm niệm Phật vào vô sanh nhẫn. Nay ở cõi này, tiếp người niệm Phật về nơi Tịnh-độ. Phật hỏi Viên Thông, con không lựa chọn, con chỉ thu nhiếp tất cả sáu căn, chuyên một tịnh niệm, nối nhau liền liền, được vào chánh định, ấy là đệ nhất".

– Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật (3 lần).

– Nam mô A Di Đà Phật (3 lần).

– Nam mô Quán Thế Âm Bồ-tát. – (3 lần)

– Nam mô Đại Thế Chí Bồ-tát. (3 lần)

– Nam mô Địa Tạng Vương Bồ-tát. (3 lần)

– Nam mô Thanh Tịnh đại hải chúng Bồ-tát (3 lần).

HỒI HƯỚNG

Tụng kinh công đức thù thắng hạnh,
Vô biên thắng phước con hồi hướng
Khắp nguyện trầm nịch bao chúng sanh,
Sớm về cõi Phật quang vô lượng.
Nguyện tiêu ba chướng trừ phiền não,
Nguyện được trí tuệ chơn minh liễu,
Khắp nguyện tội chướng đều tiêu trừ,
Đời đời thường hành Bồ-tát đạo.
Nguyện sanh Tây phương cõi Tịnh-độ,
Chín phẩm hoa sen làm cha mẹ,
Hoa nở thấy Phật chứng vô sanh,
Bất thoái Bồ-tát đồng bạn lữ.
Nguyện đem công đức này,
Hướng về khắp tất cả
Đệ tử và chúng sanh,
Đều trọn thành Phật đạo.

TAM QUY Y

– Tự quy y Phật, xin nguyện chúng sanh hiểu rõ đạo lớn, phát tâm Bồ-đề (1 lễ).

– Tự quy y Pháp, xin nguyện chúng sanh vào sâu kinh tạng, trí tuệ như biển (1 lễ).

– Tự quy y Tăng, xin nguyện chúng sanh thống lý đại chúng, hết thảy không ngại (1 lễ).

Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
facebook youtube google-plus linkedin twitter blog
Nguyện đem công đức này, trang nghiêm Phật Tịnh Độ, trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu khổ ba đường,
nếu có người thấy nghe, đều phát lòng Bồ Đề, hết một báo thân này, sinh qua cõi Cực Lạc.

May the Merit and virtue,accrued from this work, adorn the Buddhas pureland,
Repay the four great kindnesses above, andrelieve the suffering of those on the three paths below,
may those who see or hear of these efforts generates Bodhi Mind, spend their lives devoted to the Buddha Dharma,
the Land of Ultimate Bliss.

Quang Duc Buddhist Welfare Association of Victoria
Tu Viện Quảng Đức | Quang Duc Monastery
Senior Venerable Thich Tam Phuong | Senior Venerable Thich Nguyen Tang
Address: Quang Duc Monastery, 105 Lynch Road, Fawkner, Vic.3060 Australia
Tel: 61.03.9357 3544 ; Fax: 61.03.9357 3600
Website: http://www.quangduc.com ; http://www.tuvienquangduc.com.au (old)
Xin gửi Xin gửi bài mới và ý kiến đóng góp đến Ban Biên Tập qua địa chỉ:
quangduc@quangduc.com , tvquangduc@bigpond.com
KHÁCH VIẾNG THĂM
110,220,567