Tu Viện Quảng Đức105 Lynch Rd, Fawkner, Vic 3060. Australia. Tel: 9357 3544. quangduc@quangduc.com* Viện Chủ: HT Tâm Phương, Trụ Trì: TT Nguyên Tạng   

29. Kinh Thanh Tịnh

17/05/202014:18(Xem: 2023)
29. Kinh Thanh Tịnh

TAM TẠNG THÁNH KINH PHẬT GIÁO

TẠNG KINH (NIKÀYA)
Thi Hóa
TRƯỜNG BỘ KINH
(Dìgha Nikàya)
Tập III
Hòa Thượng THÍCH MINH CHÂU
Dịch sang tiếng Việt từ Tam Tạng Pàli
Chuyển thể Thơ: Giới Lạc MAI LẠC HỒNG
NHÀ XUẤT BẢN PHƯƠNG ĐÔNG PL. 2555 - DL 2010


29. Kinh THANH TỊNH

( Pàsàdika-sutta )

 

Như vậy, tôi nghe :

 

 1.       Một thời nọ Thế Tôn hoằng hóa

          Giữa giòng tộc Sắc-Dá – Thích Ca  (1)

              Trú vườn xoài của chủ gia

       Vê-Thanh-Na (2), cũng họ là Thích ca.

 

          Lúc bấy giờ xảy ra : Giáo Cả

          Ni-Ganh-Tha  Na-Thá-Pút-Ta  (3)

              Vừa tạ thế ở  Pa-Va  (4)

     ( Phái Ni-Kiền-Tử chính là phái đây 

          Tu lõa hình, vị này Giáo Chủ

          Trong Lục Sư quần tụ có tên )

              Khi Ni-Ganh-Thá nói trên

       Vừa mới tạ thế, xảy nên bất hòa

          Ni-Kiền-Tử chia ra hai phái

          Tranh chấp nhau, tàn hại bằng lời

              Chia rẽ, tranh chấp mọi nơi

       Dùng binh khí miệng đồng thời tấn công :

 

       “ Ngươi đã không biết đây pháp luật

          Ta hiểu biết pháp luật này rành

              Sao ngươi có thể biết rành

       Ngươi theo tà hạnh, ta hành chánh chân

          Lời nói ta tương ưng là thế

          Lời ngươi nói không thể tương ưng

              Ngươi nói trước sau vô chừng

    _______________________________

(1) : Thích Ca – Sakya :giòng của đức Phật .    (2) : Vedhannà .          (3) : Nigantha Nàthaputta . (4) : Thành  Pàvà của bộ tộc Mallà .

Trường Bộ - (Tập 3) Kinh 29 : THANH TỊNH       *  MLH  –  166

 

       Điều đáng nói trước ngươi từng nói sau       

          Điều nói sau bỗng dưng nói trước

          Ngươi quan niệm đảo ngược trình bày

              Bị thách đố quan niệm này

       Ngươi bị đánh bại. Giải vây đi nào !

          Hãy tự thoát điều vào bế tắc

          Nếu ngươi chắc có thể thực hành ”.

              Hình như họ muốn giao tranh

       Với nhau tàn hại, để dành quyền uy

          Ngay sau khi vắng vì Giáo chủ.

          Các đệ tử áo trắng phái này

              Chán ngấy trước hiện tượng đây

       Chống các Ni-Ganh-Thá ngay tức thì

          Phản đối vì trình bày pháp, luật 

          Hay tuyên bố pháp, luật vụng về

              Không vì an tịnh hướng về

       Hiệu năng hướng dẫn mọi bề cũng không.

          Lại cũng không do từ một bậc

          Chánh Đẳng Giác tuyên thuyết, trình bày

              Pháp y chỉ đổ vỡ ngay

       Không nơi nương tựa cho rày bạch y.

 

 2.       Vị Sa-Di có tên Chun-Đá  (1)

          Sau khi đã mãn hạ an cư

              Pa-Va  ba tháng tịnh tu

       Về thăm Tôn-giả thuần từ đa văn

          Tức là ngài A-Nan (2) Tôn-giả

          Tại Sa-Ma-Ga-Má (3) nơi này

    _______________________________

(1) : Sa-di (Samanero) tên Cunda . Nghĩa từ  Sa-di xin xem lại chú

    thích ở Kinh Ba-Lê – Pàtika số 24 .    (2) :Tôn-giả Ananda  (xin  

  xem chú thích ở Kinh Đại Bát Niết Bàn số 16 ).   (3) :Sàmàgama .

Trường Bộ - (Tập 3) Kinh 29 : THANH TỊNH       *  MLH  –  167

 

              Đến nơi, Sư đảnh lễ ngài

       Một bên ngồi xuống, trình bày sự duyên :

 

    – “ Bạch Tôn-giả ! Xảy nên mối họa

          Ni-Ganh-Tha Na-Thá-Pút-Ta

              Vừa tạ thế ở Pa-Va 

       Nhưng ông vừa mất, xảy ra bất hòa

          Ni-Kiền-Tử chia ra hai phái

          Tranh luận nhau, tàn hại bằng lời

              Chia rẽ, tranh chấp mọi nơi

       Dùng binh khí miệng với lời sân si.

          Các đệ tử bạch y cư sĩ

          Đang phản đối các vị chấp tranh

              Vì pháp, luật họ lập thành

       Trình bày, tuyên bố phong phanh, vụng về

          Không hiệu năng, không hề an tịnh

          Không do Chính Đẳng Giác đã tuyên

              Pháp y chỉ đổ vỡ liền

       Không nơi nương tựa, não phiền tín gia ”.

 

          Vừa nghe qua chuyện từ Chun-Đá

          A-Nan-Đa Tôn-giả bảo là :

 

        – “ Hiền-giả Chun-Đa ! Chúng ta

       Cần yết kiến Phật để mà thưa lên

          Vấn đề trên để Ngài được biết

          Chuyện cần thiết ta phải đưa ra ”.

 

 3.           Thế rồi Sa-di Chun-Đa    

       Theo Tôn-giả A-Nan-Đa đến liền

          Nơì hương thất tịnh yên Thiện Thệ

          Sau khi đến, đảnh lễ Phật Đà

              Rồi Tôn-giả A-Nan-Đa

       Thưa rằng : “Bạch Phật ! Xảy ra chuyện kỳ

Trường Bộ - (Tập 3) Kinh 29 : THANH TỊNH       *  MLH  –  168

 

          Do lời kể Sa-di Chun-Đá

          Ni-Ganh-Tha Na-Thá-Pút-Ta

              Vừa tạ thế ở Pa-Va 

       Nhưng ông vừa mất, xảy ra bất hòa

          Ni-Kiền-Tử chia ra hai phái

          Tranh luận nhau, tàn hại bằng lời

              Chia rẽ, tranh chấp mọi nơi

       Dùng binh khí miệng với lời sân si.

          Các đệ tử bạch y cư sĩ

          Đang phản đối các vị chấp tranh

              Vì pháp, luật họ lập thành

       Trình bày, tuyên bố phong phanh, vụng về

          Không hiệu năng, không hề an tịnh

          Không do Chính Đẳng Giác đã tuyên

              Pháp y chỉ đổ vỡ liền

       Không nơi nương tựa, não phiền tín gia ”.

       

    – “ Này Sa-di Chun-Đa ! Như vậy

          Pháp, luật ấy đã được trình bày

              Tuyên bố vụng về như vầy

       Hiệu năng hướng dẫn điều này cũng không

          Lại cũng không hướng về an tịnh

          Không do Chính Đẳng Giác thuyết ra.

 

 4.           Ở nơi đây, này Chun-Đa !

       Đạo Sư một vị không là Thánh nhân

          Chánh Đẳng Giác chánh chân không phải

          Ông ta lại tuyên bố vụng về

              Trình bày về mọi vấn đề

       Không có hiệu quả, không hề tịnh an

          Những đệ tử hoàn toàn thúc thủ

          Không thành tựu an trú pháp lành

Trường Bộ - (Tập 3) Kinh 29 : THANH TỊNH       *  MLH  –  169

 

              Trong pháp, tùy pháp thầy mình           

       Sống không chánh hạnh, thực hành lầm sai.

          Họ vượt ngoài pháp và tùy pháp

          Vì đệ tử biết pháp lầm sai.

              Nên bảo người đệ tử này :

   – ‘Này bạn ! Lợi ích đủ đầy cho ngươi

          Khéo chứng đắc với người như bạn.

          Đạo Sư bạn không phải Thánh nhân

              Không phải Chánh Giác cõi trần

       Pháp, luật tuyên bố lăng nhăng, vụng về

          Không có về hiệu năng hướng dẫn

          Không hướng thẳng an tịnh từ hòa

              Không do Chánh Đẳng thuyết ra,

       Và ngươi trong pháp, luật tà nói trên

          Không thành tựu, vững bền an trú

          Nên đã tự vượt thoát ra ngoài

              Pháp và tùy pháp lầm sai’.

 

       Chun-Đá ! Như vậy trình bày nói trên

          Vị đạo sư đáng nên quở trách

          Pháp, luật đáng quở trách, chê bai

              Nhưng về người đệ tử này

       Đáng được tán thán thẳng ngay bằng lời.

          Này Chun-Đa ! Với người đệ tử

          Hiểu đúng sai lành dữ như vầy      

              Thì ta nên nói thế này :

 

   – ‘Hiền giả ! Nếu bạn hành ngay những điều

          Mà đạo sư bạn đều truyền dạy

          Thực hành đúng như vậy âm thầm

              Như là ai có suy tầm

       Hay là ai bị suy tầm, cả đôi

Trường Bộ - (Tập 3) Kinh 29 : THANH TỊNH       *  MLH  –  170

 

          Suy tầm rồi, thi hành như thực

          Đều không được phước báo chút nào.

 

              Không có phước báo, vì sao ?

       Vì pháp, luật ấy trước sau trình bày

          Và tuyên bố vụng sai, lẩn thẩn

          Không hiệu năng hướng dẫn mọi bề

              Không vì an tịnh hướng về,

       Vị Chánh Đẳng Giác chẳng hề thuyết ra’.

      

 5.       Này Chun-Đa ! Đạo sư vị khác

          Không phải Chánh Đẳng Giác Phật Đà

              Pháp được trình bày, nói ra

       Vụng về, không hướng từ hòa, tịnh an

          Không hiệu năng sẵn sàng hướng dẫn.

          Các đệ tử cũng vẫn hành trì

              Sống thành tựu pháp, pháp tùy

       Sống đúng tùy pháp, thuận vì pháp đây.

          Với vị này, tức người đệ tử

          Nói với họ để tự xét suy :

    

          – ‘Này bạn ! Chẳng lợi ích gì

       Với sự cố gắng hành trì của ngươi

          Thật không khéo cho ngươi chứng đắc

          Đạo sư ngươi quả thật vô nghì

              Không phải Chánh Giác Toàn Tri

       Trình bày, tuyên bố pháp thì vụng thô

          Các môn đồ như ngươi thuận hạp

          Sống thành tựu tùy pháp, pháp này,

              Sống theo chánh hạnh đủ đầy’.

 

       Chun-Đa ! Vị Đạo sư này đáng chê

          Pháp đáng trách. Còn về đệ tử

          Thì đệ tử đáng quở trách luôn.

Trường Bộ - (Tập 3) Kinh 29 : THANH TỊNH       *  MLH  –  171

 

              Với vị đệ tử đáng buồn

       Nên gặp vị ấy, nói luôn rõ, rành :

 

      – ‘Này Hiền-giả ! Tựu thành chánh hạnh

          Tinh tấn trong chánh hạnh, người khen

              Hoặc giả là người được khen

       Người được khen ấy lại bèn cố hơn.

          Tất cả không chánh chơn sau trước

          Không có được phước đức chút nào !’

 

              Chun-Đa ! Điều ấy vì sao ?

       Vì pháp tuyên bố rơi vào vụng thô

          Không hiệu năng môn đồ hướng dẫn

          Không tường tận an tịnh hướng về

              Vị Chánh Đẳng Giác không hề

       Tuyên thuyết như vậy, đường mê lối tà !

 

 6.       Này Chun-Đa ! Còn về điều khác

          Đạo Sư là Chánh Đẳng Giác đây

              Pháp được khéo giảng, trình bày

       Hiệu năng hướng dẫn, hướng ngay tịnh hòa

          Do Phật Đà Toàn Tri Diệu Giác

          Đã tuyên thuyết phổ quát, trình bày

              Vị đệ tử trong pháp này

       Sống không thành tựu pháp hay pháp tùy

          Sự hành trì không theo chánh hạnh

          Sống không thuận pháp chánh, pháp tùy.

              Với người đệ tử này thì

 

       Nói rằng : ‘Thật chẳng lành gì cho ngươi

          Không lợi ích cho ngươi mọi mặt

          Thật không khéo chứng đắc cho ngươi

              Vì vị đạo sư của ngươi

       Là Chánh Đẳng Giác, khéo lời thuyết tuyên

Trường Bộ - (Tập 3) Kinh 29 : THANH TỊNH       *  MLH  –  172

 

          Trình bày pháp vẹn tuyền, minh mẫn           

          Có hiệu năng hướng dẫn rõ, rành

              Hướng đến an tịnh thiện lành,

       Nhưng ngươi trong pháp thực hành sai xa

          Không thành tựu pháp và tùy pháp

          Không chánh hạnh, không hạp pháp lành

              Không đúng tùy pháp thực hành

       Không thuận theo pháp ngọn ngành đúng nơi’.

 

          Này Chun-Đa ! Vậy thời căn bản

          Đáng tán thán vị đạo sư này

              Pháp đáng tán thán ở đây

       Đệ tử đáng bị quở rầy không lơi.

          Cần phải nói với người đệ tử :

 

      – ‘Này Hiền-giả ! Hãy tự nghĩ suy

              Hãy đúng như pháp hành trì

       Thực hành lời dạy của vì Đạo sư

          Đã trình bày, thực hư giảng kỹ

          Ai điều tra, ai bị điều tra

              Hoặc ‘ai có bị điều tra

       Thi hành như thực’ - đều là phước sâu’.

 

          Việc như thế, vì sao ? Chun-Đá !

          Vì pháp, luật vốn đã được Ngài

              Chánh Giác khéo thuyết, trình bày

       Hiệu năng hướng dẫn, hướng ngay tịnh hòa.

 

 7.       Này Chun-Đa ! Một trường hợp khác

          Vị đạo sư Chánh Giác Phật Đà

              Pháp được khéo tuyên thuyết ra

       Hiệu năng hướng dẫn, thật là tịnh an.

          Vị đệ tử hoàn toàn thuận hạp

          Thành tựu pháp, tùy pháp thiện lành

Trường Bộ - (Tập 3) Kinh 29 : THANH TỊNH       *  MLH  –  173

 

              Thành tựu chánh hạnh tịnh thanh

       Sống đúng tùy pháp, thuận hành pháp đây.

          Hãy nói ngay với người đệ tử :

 

      – ‘Này Hiền-giả ! Vinh dự mọi thời

              Thật là lợi ích cho ngươi

       Thật khéo chứng đắc tuyệt vời cho ngươi

          Vì đạo sư của ngươi viên mãn

          A-La-Hán, Chánh Đẳng Phật Đà

              Khéo tuyên thuyết, khéo nói ra

       Đưa tới lợi lạc hằng sa hữu tình

          Còn về ngươi, tự mình thành tựu

          Pháp thành tựu, tùy pháp đủ đầy

              Sống thành tựu chánh hạnh này

       Sống đúng tùy pháp, thuận ngay pháp từ.

          Vị đạo sư rất nên tán thán

          Pháp ở đây thật đáng tán dương

              Đệ tử cũng đáng tán dương.

       Nói với người đệ tử thường tịnh thanh :

 

     – ‘ Này Hiền-giả ! Tựu thành như pháp

          Và tinh tấn như pháp của ngươi

              Người khen, được khen ở đời

       Người được khen càng chẳng lơi tinh cần

          Tất cả đều nhiều phần công đức’.

       

          Vì sao vậy ? Pháp, luật ở đây

              Khéo được tuyên thuyết, trình bày

       Hiệu năng hướng dẫn, hướng ngay tịnh hòa

          Do một vị Phật Đà minh triết

          Chánh Đẳng Giác tuyên thuyết rõ ràng.

 

 8.           Này Chun-Đa ! Lại nói sang

       Xuất hiện một vị thuộc hàng Đạo-sư

Trường Bộ - (Tập 3) Kinh 29 : THANH TỊNH       *  MLH  –  174

 

          Chánh Đẳng Giác, Đại Từ, La-Hán

          Pháp viên mãn tuyên thuyết, trình bày.

              Hiệu năng hướng dẫn đủ đầy

       Hướng đến an tịnh, do Ngài thuyết ra.

 

          Các đệ tử trải qua hành pháp

          Chưa tinh thông diệu pháp cao minh

              Chưa đạt Phạm hạnh cho mình

       Thứ bậc, vị trí chương trình liên quan

          Chưa trở thành sẵn sàng diệu dụng

          Chưa khéo đúng diễn giải cho người,

              Trong lúc đệ tử vậy thời

       Đạo sư viên tịch hướng nơi Niết Bàn.

          Này Chun-Đa ! Khó khăn đối mặt,

          Các đệ tử sẽ rất ưu tư

              Vì đã mất vị Đạo sư

       Khi họ chưa đạt Chân Như nhiệm mầu.

 

 9.      Này Chun-Đa ! Ví dầu có vị

          Đạo sư là Đại Trí Phật Đà

              La-Hán, Chánh Giác tịnh hòa

       Pháp khéo truyền thuyết, khéo qua trình bày

          Có đủ đầy hiệu năng hướng dẫn

          Đến an tịnh – Chánh Đẳng thường tuyên.

 

              Các vị đệ tử an nhiên

       Tinh thông diệu pháp, mối giềng hiểu sâu

          Và Phạm hạnh thanh cao hoàn mỹ

          Các thứ bậc, vị trí liên quan

              Trở thành diệu dụng hoàn toàn

       Trình bày một cách vẻ vang cho Người.

           Khi đến thời đạo sư viên tịch

          Các đệ tử hiểu biết, an nhiên

Trường Bộ - (Tập 3) Kinh 29 : THANH TỊNH       *  MLH  –  175

 

              Không có ưu tư não phiền

       Vì Thầy là bậc phước điền Thế Tôn,

          Còn đệ tử tinh thông diệu pháp

          Và phạm hạnh viên mãn an như

              Đạo sư tịch diệt Vô dư

       Đệ tử không có ưu tư, não phiền.

 

10.      Này Chun-Đa ! Nói riêng Phạm hạnh

          Chưa đầy đủ các nhánh chi phần :

              Nếu không đạo sư chánh chân

       Chưa là Thượng Tọa, thiếu phần sâu xa

          Thiếu kinh nghiệm, xuất gia còn ngắn

          Chưa trưởng thượng, tâm vẫn loay hoay,

              Thì một phạm hạnh như vầy

       Là không viên mãn, điều đây phải tường.

 

          Này Chun-Đa ! Con đường bậc thánh

          Nếu phạm hạnh đầy đủ chi phần :

              Có được đạo sư chánh chân

       Là vị Thượng Tọa mọi phần sâu xa

          Nhiều kinh nghiệm, xuất gia lâu trước

          Bậc trưởng thượng duyên phước đủ đầy

              Thì một phạm hạnh như vầy

       Xem là viên mãn, điều này lành thay !

 

11.      Này Chun-Đa ! Như vầy Phạm hạnh

          Đủ chi phần : Chân chánh đạo sư

              Nhưng không có những điều như :

       Đệ tử Thượng Tọa khoan từ Tỷ Kheo

          Và các hàng vâng theo đệ tử

          Không sáng suốt, không tự sửa thân

              Không vô úy, không đa văn

       Không thể thuyết giảng pháp đăng diệu huyền.

Trường Bộ - (Tập 3) Kinh 29 : THANH TỊNH       *  MLH  –  176

 

          Với giáo lý của tuyền ngoại đạo      

          Không khéo tạo điều phục mọi thì

              Bằng giáo pháp mình hành trì.

       Không thể thuyết bất tư nghì pháp siêu,

          Thì phạm hạnh này đều không đáng

          Không thể nào viên mãn, tốt lành.

 

12.          Chun-Đa ! Phạm hạnh tịnh thanh

       Khi nào đầy đủ duyên lành liễu tri :

       * Có đạo sư là vì Thượng Tọa  

          Nhiều kinh nghiệm, tu đã lâu năm

              Đến tuổi trưởng thượng, thâm trầm

       Nhưng Có & Không Có thành phần vâng theo

          Những Thượng Tọa Tỷ-kheo đệ tử

          Những đệ tử Trung lạp Tỷ-kheo  (1)    

              Đệ tử Hạ lạp Tỷ-kheo

       Và những đệ tử vâng theo hành trì

          Tỷ Kheo Ni (1) có & không uyên bác

          Trưởng Lão Ni, Trung lạp Ni Sư

              Những Hạ lạp Ni không trừ. 

       Bạch y đệ tử thế cư, bao hàm :

          Có hoặc không Thiện Nam áo trắng  (1)

          Sống phạm hạnh hoặc chẳng tịnh thanh

              Hay những Tín Nữ (1) tâm thành 

       Tại gia áo trắng, tịnh lành hoặc không 

        ( Sống tịnh hạnh & sống trong dục lạc )

    _______________________________

(1) : Bốn Chúng đệ tử của Đức Phật : 2 hạng xuất gia là Tỷ Kheo

    hay Tỳ-Khưu ( Bhikkhu ) và Tỷ-Kheo-Ni ( Bhikkhuni ). 2 chúng

    tại gia cư sĩ là  Upasiko ( Ưu-Bà-Tắc - Cận-sự Nam hay Thiện

    Nam ) và Upasikà ( Ưu-Bà-Di - Cận-sự Nữ hay Tín Nữ). Vì tập

    tục Ấn Độ người Tại Gia thường mặc đồ trắng  nên các Cư-sĩ

    được gọi là hàng Bạch Y  hay người áo trắng ).

Trường Bộ - (Tập 3) Kinh 29 : THANH TỊNH       *  MLH  –  177

 

          Không có các đệ tử tịnh thanh

              Không hành trì pháp thiện lành

       Phạm hạnh như vậy không thành công chi,

          Không hưng thịnh, không gì phát triển,

          Khó phổ biến, khó khiến hoằng tuyên.

 

              Còn ngược lại, nếu thuận duyên

       Đệ tử Bốn Chúng vẹn tuyền tịnh thanh

          Hành trì đúng thiện lành pháp thánh

          Như vậy là phạm hạnh thành công

              Hưng thịnh, phát triển, phổ thông

       Phổ biến rộng rãi, khéo trong hoằng tuyền.

 

13.      Này Chun-Đa ! Với duyên thực hiện

          Những phương diện phạm hạnh đủ đầy

              Đạo sư Thượng Tọa vị này

       Có nhiều kinh nghiệm, lâu ngày xuất gia

          Bậc trưởng thượng thật là xuất chúng

          Có đông đảo đồ chúng vâng theo.

              Đệ tử : Thượng Tọa Tỷ-kheo

       Tăng Ni đệ tử thảy đều tỏ ra

          Có phẩm hạnh, từ hòa sáng suốt

          Tự điều phục và thuộc đa văn

              Đạt được vô úy, bình an

       Có thể thuyết giảng pháp quang diệu huyền

          Với giáo lý của tuyền ngoại đạo

          Đã khéo tạo nhiếp phục mọi thì

              Bằng giáo pháp mình hành trì,

       Có thể thuyết bất tư nghì pháp siêu.

 

          Hàng Cư-sĩ cũng đều tín dự

          Những thiện nam, tín nữ bạch y

              Phạm hạnh & dục lạc chấp trì

Trường Bộ - (Tập 3) Kinh 29 : THANH TỊNH       *  MLH  –  178

 

       Phạm hạnh trường hợp ấy thì thành công,

          Và hưng thịnh, phổ thông phát triển

          Rộng phổ biến, lợi lạc mọi thời

              Khéo tuyên bố giữa các Người

       Danh xưng, lợi dưỡng tuyệt vời sâu xa.

          Phạm hạnh ấy thật là viên mãn

          Về phương diện trong sáng như vầy.

***

14.          Này Chun-Đa ! Hiện tại nay

       Ta, Chánh Đẳng Giác Như Lai cõi trần

          A-La-Hán chánh chân giác ngộ

          Pháp được khéo tuyên bố, trình bày

              Hiệu năng hướng dẫn đủ đầy

       Hướng đến an tịnh, Như Lai giảng bày.

          Các đệ tử thẳng ngay, thanh tịnh

          Đạt cứu kính diệu pháp tinh thông

              Phạm hạnh viên mãn ngoài trong

       Thứ bậc, vị trí thảy đồng liên quan,

          Được trở thành rỡ ràng, diệu dụng,

          Khéo trình bày khắp chúng loài Người.

 

              Ta là Đạo sư ở đời

       Có nhiều kinh nghiệm, thuyết lời sâu xa

          Là Trưởng lão xuất gia lâu trước

          Tuổi trưởng thượng, duyên phước đủ đầy.

 

15.          Này Chun-Đa ! Ta hiện nay

       Đệ tử Thượng Tọa cao dày tuệ minh

          Trí sáng suốt, tự mình điều phục

          Tâm vô úy và thuộc đa văn

              Đạt đến trạng thái bình an

       Có thể thuyết giảng pháp quang diệu huyền.

          Với giáo lý của tuyền ngoại đạo

Trường Bộ - (Tập 3) Kinh 29 : THANH TỊNH       *  MLH  –  179

 

          Đã an hảo chiết phục mọi thì

              Bằng giáo pháp mình hành trì

       Có thể thuyết bất tư nghì pháp siêu.

 

          Những Thượng Tọa Tỷ-kheo đệ tử

          Những đệ tử Trung lạp Tỷ-kheo

              Đệ tử Hạ lạp Tỷ-kheo

       Các hàng đệ tử vâng theo hành trì

          Tỷ-kheo-ni  ít nhiều pháp-lạp

          Trưởng lão Ni, Trung lạp Ni-sư  

              Những Hạ lạp Ni không trừ.

 

       Bạch y đệ tử thế cư, bao hàm :

          Có những vị Thiện Nam áo trắng

          Sống phạm hạnh hoặc chẳng tịnh thanh

              Có những Tín Nữ tâm thành

       Tại gia áo trắng, tịnh lành hoặc không

        ( Sống phạm hạnh & sống trong dục lạc )

          Cả Tứ Chúng không khác tâm đồng

              Phạm hạnh như vậy thành công 

       Hưng thịnh, phát triển phổ thông hoằng truyền.

 

16.      Này Chun-Đa ! Nói riêng phương diện

          Những đạo sư xuất hiện trước sau

              Ta không thấy đạo sư nào

       Bằng Ta về mặt thanh cao không ngừng

          Về lợi dưỡng, danh xưng tối thượng

          Còn về hướng đoàn thể, hội đoàn

              Xuất hiện ở đời rộn ràng

       Không bằng tập thể Tăng Đoàn của Ta

          Về phương diện : một là ‘lợi dưỡng’

          Hai, ‘danh xưng tối thượng’ Tăng Già.

              Khi tả một phạm hạnh ra

Trường Bộ - (Tập 3) Kinh 29 : THANH TỊNH       *  MLH  –  180

 

      ‘Thành tựu hết thảy tướng’ mà viên thông

          Không thiếu sót và không quá đáng

          Khéo tuyên thuyết viên mãn, hoàn toàn

              Một cách đúng đắn, nghiêm trang

       Vị ấy tuyên bố rõ ràng, mãn viên :

         ‘Hết thảy tướng vẹn tuyền thành tựu

          Về phạm hạnh diệu hữu nói ra’.

 

              Này Chun-Đa ! Úc-Đa-Ka  (1)

       Là con của vị Ra-Ma  (1) thiên thần

          Thường nói rằng : ‘Thấy mà không thấy’

          Thấy cái gì không thấy, nghĩa chi ?

              Con dao bén, thấy tức thì

       Không thấy khía cạnh bén nguy dao này.

          Này Chun-Đa ! Chính đây lý giải

        ‘Thấy nhưng mà không thấy’ nêu ra.

              Úc-Đa-Ka, con Ra-Ma

       Ở đây đã đề cập qua vấn đề

          Vật hạ liệt và đê tiện ấy

          Không phải thánh, chính đấy phàm phu,

              Chỉ là con dao, mặc dù

       Câu nói ám chỉ phạm trù ở đây

          Phải nói đúng như vầy câu ấy :

        ‘Thấy nhưng mà không thấy’ hiểu thông.

              Một phạm hạnh thành tựu xong

       Đầy đủ hết thảy tướng, không thiếu gì

          Không quá đáng, khéo vì tuyên giảng

          Khéo trình bày viên mãn đủ đầy

              Vị ấy thấy phạm hạnh này.

       Nhưng nếu trừ bớt một hai điểm nào

    _______________________________

(1)   : Uddaka , con của Ràma.

Trường Bộ - (Tập 3) Kinh 29 : THANH TỊNH      *  MLH  –  181

 

          Vì nghĩ rằng do vào làm thế

          Khiến sự thể sẽ rõ hơn, thì

              Vị ấy sẽ không thấy gì .

 

       Còn nếu vị ấy tự tri, thêm vào

          Phương diện nào, chỗ nào - ở đó

          Vì nghĩ rằng làm rõ hơn, thì

              Vị ấy sẽ không thấy gì.

 

       Còn nếu vị ấy tự tri, thêm vào

          Phương diện nào, chỗ nào - ở đấy

          Nghĩ làm vậy viên mãn tức thì

              Vị ấy cũng không thấy gì.

     ‘Thấy mà không thấy’, chính vì ý đây.

      

          Này Chun-Đa ! Như ai diễn tả

          Một Phạm hạnh hành giả tựu thành

              Hết thảy tướng, sẽ nói rành :

    “ Phạm hạnh cụ túc, tựu thành viên thông

          Hết thảy tướng và không hề thiếu

          Không quá đáng, khéo hiểu trình bày

              Tuyên bố viên mãn điều này

       Phạm hạnh thanh tịnh như vầy khéo tuyên ”.

 

17.      Này Chun-Đa ! Nhân duyên như vậy

          Những pháp Ta tự thấy, chứng tri

              Tuyên thuyết, chỉ dẫn những gì

       Các ngươi cần phải hành trì pháp trên

          Hãy hội họp và nên tụng đọc

          Chớ cãi nhau, đôn đốc cùng nhau

              So sánh các nghĩa, các câu

       Để cho phạm hạnh dài lâu, còn hoài

          Được an trú  lâu dài, liên tục

          Vì hạnh phúc, an lạc muôn loài

Trường Bộ - (Tập 3) Kinh 29 : THANH TỊNH       *  MLH  –  182

 

              Vì lòng thương tưởng cho đời

       Lợi ích, an lạc loài Người, chư Thiên.

 

          Là những pháp thắng duyên, siêu việt

          Rất cần thiết thực hiện mọi phần :

              Tứ Niệm Xứ, Tứ Chánh Cần,

       Tứ Như Ý Túc, năm phần Lực & Căn

          Thất Giác Chi, tám phần Thánh Đạo

          Ba mươi bảy Trợ Đạo Phẩm này

              Do chứng tri của Như Lai

       Các ngươi cần phải đêm ngày cần chuyên

          Hãy hội họp và siêng tụng đọc

          Chớ cãi nhau, đôn đốc cùng nhau

              So sánh các nghĩa, các câu

       Để cho phạm hạnh dài lâu, còn hoài

          Được an trú lâu dài, liên tục

          Vì hạnh phúc, an lạc muôn loài

              Vì lòng thương tưởng cho đời

       Lợi ích, an lạc loài Người, chư Thiên.

       

18.      Phải hội họp thường xuyên, an tịnh

          Trong tinh thần tương kính, hòa đồng

              Không có tranh luận dài dòng.

       Nếu có vị Phạm hạnh đồng với nhau

          Đang nói pháp giữa bao Tăng chúng

          Nếu ngươi nghĩ không đúng pháp lành

              Rằng : “Đại Đức này không rành

       Hiểu nghĩa sai lạc hay hành văn sai ”.

          Các ngươi chớ vội ngay phán đoán

          Không tán thán, không bác bỏ gì

              Nói cho vị ấy tường tri :

  – “ Hiền giả ! Với nghĩa, cách vì hành văn

Trường Bộ - (Tập 3) Kinh 29 : THANH TỊNH       *  MLH  –  183

 

          Thì cách này hay bằng cách ấy

          Cách nào thấy hành văn đúng hơn ?

              Những cách hành văn, ngữ ngôn

       Nghĩa này nghĩa ấy, hợp hơn điểm nào ? ”.

 

          Nếu vị ấy hướng vào để đáp :

    – “ Với cách này thì hạp hơn kia.

              Còn về cách hành văn kia

       Ở giữa những cách không lìa hành văn

          Thì nghĩa này có phần thích hạp

          Hơn nghĩa kia ”. Câu đáp như vầy.

              Các ngươi đừng vội trình bày

       Bác bỏ, phỉ báng vị này thẳng ngay

          Phải giải thích vị này cẩn thận

          Cả nghĩa lẫn về cách hành văn.

 

19.          Chun-Đa ! Lại có điều rằng :

       Vị đồng phạm hạnh liền thăng pháp tòa

          Nói pháp giữa Tăng Già tịnh chúng

          Nếu ngươi nghĩ không đúng lắm rồi

              Rằng : “ Đại Đức này hiện thời

       Hiểu nghĩa sai lạc, đúng rồi hành văn ”.

          Các ngươi chớ vội vàng phán đoán

          Không tán thán, không bác bỏ xằng.

              Nên nói với vị ấy rằng :

 

  – “ Hiền giả ! Những cách hành văn như vầy

          Với nghĩa này, nghĩa kia dường ấy

          Thì nghĩa nào ngươi thấy hợp hơn ? ”

 

              Nếu vị ấy đáp giản đơn :

  – “ Nghĩa kia không thích hợp hơn nghĩa này ”.

          Trường hợp đây, các ngươi đình chỉ

          Không bác bỏ, chẳng phỉ báng chi 

Trường Bộ - (Tập 3) Kinh 29 : THANH TỊNH       *  MLH  –  184

 

              Phải nên giải thích thị phi

       Ý nghĩa đúng đắn cho vì nói trên.

 

20.      Này Chun-Đa ! Lại liền có cảnh

          Một vị đồng phạm hạnh thăng tòa

              Thuyết pháp giữa chúng Tăng-già ,

       Nếu các ngươi nghĩ : “Thật là tiếc thay !

          Đại Đức này hành văn sai lạc

          Tuy điểm khác là nghĩa không sai ”.

 

              Không nên tán thán, chê bai

       Các ngươi nên đối vị đây, nói rằng :

     – “ Này Hiền-giả ! Hành văn như vậy

          Với nghĩa này, ngươi thấy nguồn cơn

              Hành văn nào thích hợp hơn ? ”

 

 – “ Hành văn này thích hợp hơn, đúng rồi ! ”.

 

          Không phỉ báng đồng thời không bác

          Phải giải thích mạch lạc, chánh chân

              Về cách đúng đắn hành văn

     ( Để đại chúng được tăng phần đức tin ).

 

21.      Này Chun-Đa ! Khi nhìn thấy cảnh

          Một vị đồng phạm hạnh thăng tòa

              Thuyết pháp giữa chúng Tăng-già

       Nếu các ngươi nghĩ : “Thật là lành thay !

          Đại Đức này hành văn đúng đắn

          Nghĩa đúng đắn trong pháp thuyết ra ”.

 

              Các ngươi nên tán thán là :

    “ Thiện tai ! Sa-Thú ! (1) Thật là Lành thay ! ”

 

          Khi tán dương vị này, ca tụng 

    _______________________________

   (1) : Sàdhu – Sàdhu : tức là  Lành thay !  hay Thiện tai !          

Trường Bộ - (Tập 3) Kinh 29 : THANH TỊNH       *  MLH  –  185

 

          Các ngươi cũng nên nói những lời :

            “ Thật là lợi ích, tuyệt vời !

       Hiền giả đã khiến chúng tôi vui mừng

          Vì thấy rằng một đồng phạm hạnh

          Thuyết chân chánh, nghĩa lý tinh thông

              Hành văn mạch lạc tinh thông

     ( Khiến cho thính chúng hài lòng, vững tin ). 

 

22.      Này Chun-Đa ! Giữ gìn viên mãn

          Ta sẽ giảng một pháp mới đây :

              Ngăn chận các lậu-hoặc này

       Ngay trong hiện tại, trình bày rõ ra

          Này Chun-Đa ! Ta không giảng thuyết

          Chỉ để diệt lậu-hoặc tương lai

              Mà Ta thuyết giảng đủ đầy

       Vừa ngăn lậu-hoặc hiện nay hiển bày

          Cũng để diệt tương lai lậu-hoặc.

 

       * Tăng Y ấy (1) đang mặc trong người

              Mà Ta cho phép các ngươi

      Mặc Y ngăn chận muỗi, ruồi, nóng oi

         Ngăn lạnh, gió, các loài rắn rết

         Để che dấu hổ thẹn lõa thân.     

           * Món ăn (2) khất thực chánh chân

      Ta cho thọ dụng vừa phần đủ no

          Nuôi dưỡng thân để cho sức mạnh

          Gắng tu hành Phạm hạnh, thường suy :

    _______________________________

(1) : Một vị Tỷ Kheo (Tỳ-Khưu -Bhikkhu ) đã thọ Cụ-Túc-Giới (Đại

Giới) luôn luôn mang theo mình Bình Bát và Tam Y :  Y An-Đà-Hội

(Antarvàsa –Y mặc như quần ); Y Uất-Đà-La-Tăng (Uttara sangha –Y vai trái ); Y Tăng-Già-Lê – Sanghàti  ( Y may từ 2 đến 7 lớp- có

thể dùng để đắp .Y này chỉ hàng Tỷ Kheo mới có, khi hành Tăng Sự

thì bắt buộc phải đắp lên vai trái, bên ngoài Y Uất-đà-la-tăng ). .   

Trường Bộ - (Tập 3) Kinh 29 : THANH TỊNH       *  MLH  –  186

 

             ‘Nhờ vật thực, ta khỏi nguy  

       Các cảm thọ cũ diệt đi mọi thời

          Cảm thọ mới không nơi sinh khởi,

          Đời sống ta do bởi điều này

              Mới khỏi lầm lỗi, làm sai

       Ta sống an lạc hằng ngày gắng tu’.

      *  Nhà cửa (3) dù ở đâu, mới cũ

          Ta cho phép trú ngụ an vui

              Ngăn chận lạnh, nóng, muỗi, ruồi

       Ngăn gió, rắn rết, mặt trời nắng gay

          Tránh nguy hiểm đổi thay thời tiết

          An hưởng việc thiền định, tịnh cư.

         *  Các loại dược phẩm (4) đến từ

       Những vị thí chủ thế cư cúng dường

          Ta cho phép Tăng thường dùng nó

          Để ngăn chận cảm thọ ốm đau

              Chữa trị cơn bệnh lành mau

       Giữ gìn sức khỏe, hướng vào đường tu.

 

23.      Này Chun-Đa ! Các du-sĩ dạo

          Thuộc ngoại đạo, có thể thốt lời :

           “ Sa-môn Thích tử các người

       Đam mê hỷ lạc, đáng cười chê thay ! ”

 

          Nếu họ nói như vầy để trách

          Hãy trả lời rành mạch như sau :

 

        – “ Này Hiền giả ! Hiểu thế nào

       Đam mê hỷ lạc thuộc vào loại chi ?

          Vì có nhiều hành vi hỷ lạc ? ”.

    _______________________________

   (1), (2), (3), (4) : Giới Luật có liên quan đến việc sử dụng Tứ

       Vật Dụng : Y  phục , Vật thực , Chỗ Ở và Thuốc ngừa bệnh .

     Paccayasannissitasìla (  trong Tứ Thanh Tịnh Giới Tỷ Kheo)         

Trường Bộ - (Tập 3) Kinh 29 : THANH TỊNH       *  MLH  –  187

 

          Này Chun-Đa ! Lầm lạc mọi bề

              Bốn loại hỷ lạc đam mê

       Thấp kém, hạ liệt, thuộc về phàm phu

          Không xứng với đường tu thánh hạnh

          Không lợi ích, không tránh tham gian

              Không hướng yểm ly, tịnh an

       Không hướng tịch diệt, Niết bàn Vô dư

          Không thắng trí, Chân như giác ngộ .

          Thế nào là bốn chỗ đam mê ?

              Chun-Đa ! Ở đây nói về :

 

   –  Người ngu, mê muội có nghề sát sinh

          Sau khi giết, tự mình sung sướng

          Là hỷ lạc nghiệp chướng đầu tiên.

 

          –  Có người trộm cắp liên miên

       Sau khi trộm cắp, vui liền, hân hoan

          Là thứ hai trái oan hỷ lạc.

 

      –  Có người khác nói láo vô chừng

              Sau khi dối gạt, vui mừng

       Đam mê hỷ lạc thuộc từng thứ ba.

 

      –  Lại có người mê sa say đắm

          Năm dục lạc, làm lắm điều hư,

              Đam mê hỷ lạc thứ tư.

 

       Bốn loại hỷ lạc đến từ đam mê

          Là thấp kém, thuộc về hạ liệt

          Không lợi ích, là việc phàm phu

              Không xứng thánh hạnh đường tu      

       Không hướng tịch diệt vô dư niết bàn

          Không thắng trí, tịnh an, giác ngộ

          Không yểm ly, tật đố, còn tham.

      

* *

Trường Bộ - (Tập 3) Kinh 29 : THANH TỊNH       *  MLH  –  188

 

24.          Này Chun-Đa ! Hãy lưu tâm

       Có thể ngoại đạo hiểm tâm hỏi dồn :

       “ Có phải là Sa-môn Thích tử 

          Sống đam mê bốn hỷ lạc này ? ”

 

              Họ cần được trả lời ngay :   

 – “ Các ông chớ nói điều này lầm sai

          Nói như vậy là đầy xuyên tạc

          Không đúng với sự thật xảy ra ”.

 

              Có bốn loại, này Chun-Đa !

       Là bốn hỷ lạc giúp ta hành trì

          Nhất định đến yểm ly, diệt độ

          Đến thắng trí, giác ngộ, Niết bàn

              Đưa đến an tịnh, vô tham.

       Thế nào là bốn ?  Rõ ràng kể ra :

 

       * Này Chun-Đa ! Ở đây Phích-Khú

          Ly ác pháp, ly dục sẵn sàng

              Sơ Thiền chứng và trú an

       Trạng thái hỷ lạc, hân hoan âm thầm

          Do ly dục, với Tầm, với Tứ,

          Đó là thứ hỷ lạc đầu tiên.

 

           * Lại nữa, Tỷ Kheo cần chuyên

       Diệt Tầm diệt Tứ, chứng Thiền thứ hai

          Một trạng thái vượt ngoài tầm, tứ

          Do Định sinh, nội tỉnh nhất tâm

              Hỷ lạc thứ hai hiểu thâm.

 

    * Chun-Đa ! Lại nữa, tinh cần Tỷ-kheo

          Sống thanh tịnh, vâng theo phạm hạnh

          Hành thiền định trong cảnh sơn lâm

              Ly hỷ trú xả, nhất tâm

       Chánh niệm tỉnh giác thì thân cảm liền

Trường Bộ - (Tập 3) Kinh 29 : THANH TỊNH       *  MLH  –  189

 

         ‘Sự lạc thọ’, thánh hiền gọi đủ

          Là ‘xả niệm lạc trú ’, tâm chuyên

              Chứng và an trú Tam Thiền,

       Đây là hỷ lạc kể liền thứ ba.

 

       * Này Chun-Đa ! Tịnh thanh cần mẫn

          Vị Tỷ Kheo tinh tấn hành thiền

              Xả lạc, xả khổ - tâm yên

       Diệt hỷ, ưu, cảm thọ – liền trước đây

          Chứng, trú ngay vào Thiền Đệ Tứ,

          Không khổ, lạc ; không giữ niệm nào

              Hỷ lạc thứ tư kể vào.

       

       Hỷ lạc bốn loại thanh cao như vầy

          Đưa đến ngay yểm ly, diệt độ

          Đến thắng trí, giác ngộ, niết bàn,

              Đưa đến an tịnh, vô tham ”.

 

       Nếu có du sĩ các hàng nói ra :

    – “ Các vị là Sa-môn Thích tử  

          Với hỷ lạc bốn thứ đam mê

              Bốn loại thiền định thuộc về ”.

 

       Nên trả lời họ vấn đề trên đây :

    – “ Nói thế là thẳng ngay, chính chắn   

          Như vậy là đúng đắn, không sai

              Không có xuyên tạc điều này ”.

 

25.   Có thể sự kiện như vầy xảy ra :

          Các ngoại đạo du gia sẽ hỏi :

    – “ Này Hiền giả ! Xin nói vấn đề

              Những ai thường sống đam mê

       Với bốn hỷ lạc thuộc về Thiền-na

          Họ có thể trải qua mong đợi

Trường Bộ - (Tập 3) Kinh 29 : THANH TỊNH       *  MLH  –  190

 

          Kết quả gì ? Có lợi ích chi ? ”.                

 

              Được hỏi vậy, đáp tức thì :

  – “ Hiền giả ! Những vị hành trì chánh chân  

          Sống đam mê bốn phần hỷ lạc

          Về thiền định, sẽ đạt bốn điều

              Kết quả mong đợi, lợi nhiều

       Thế nào là bốn ? Các điều kể ra :

 

       * Vị Tỷ Kheo diệt ba kiết sử

          Quả Dự Lưu sẽ tự chứng tri

              Nhập vào giòng thánh, uy nghi

       Không còn đọa lạc, bảy kỳ tử sinh.

          Nhất định sẽ tự mình giác ngộ

          Đó là chỗ kết quả đầu tiên.

 

           * Lại nữa, Tỷ Kheo cần chuyên

       Diệt ba kiết sử, giảm liền Tham, Si

          Và giảm Sân ; diệt đi chướng ngại

          Bậc Nhất Lai, sinh lại một lần

              Trước khi khổ đau diệt phăng

       Kết quả lợi ích thuộc phần thứ hai.

 

       * Hành giả này, Tỷ Kheo Thích tử

          Năm hạ phần kiết sử diệt trừ

              Mạng chung, sinh cõi Tịnh Cư

       Tại đó sẽ đắc Vô dư Niết bàn,

          Đây rõ ràng thứ ba kết quả

          Và lợi ích, hành giả thấy ngay.

 

           * Lại nữa, Tỷ Kheo lành thay !

       Diệt các lậu hoặc, vị này chứng tri

          Chứng và trú ngay thì hiện tại

          Và Vô lậu Tâm-giải-thoát rồi

              Tuệ-giải-thoát, được thảnh thơi

Trường Bộ - (Tập 3) Kinh 29 : THANH TỊNH       *  MLH  –  191

 

       Kết quả, lợi ích tuyệt vời thứ tư.

 

          Vị hành giả nếu như đã sống

          Đam mê bốn hỷ lạc như vầy

              Vị ấy có thể mong ngay

       Đạt bốn kết quả, lợi thay, như vầy ”. 

 

26.      Này Chun-Đa ! Việc này có thể

          Sẽ xảy ra thực tế khó phòng,

              Các du sĩ nói viễn vông :

 – “ Sa-môn Thích tử sống không lập trường ”.

  

          Này Chun-Đa ! Nghe tường như vậy

          Nên nói với vị ấy ôn hòa :

         – “ Hiền giả ! Đạo Sư của ta

       Thế Tôn thấy, biết sâu xa mọi điều,

          Chánh Đẳng Giác có nhiều phương pháp,

          Bậc Toàn Tri giải đáp, trình bày

              Những pháp cho đệ tử Ngài

       Trọn đời tu tập thấy ngay, an từ

          Này Hiền giả ! Giống như cột trụ

          Được ví dụ bằng đá, sắt, đồng

              Chân trụ chôn sâu dự phòng

       Không thể rung lắc, chẳng mong xoay dời.

          Chúng Tỷ Kheo mọi thời y chỉ

          Vào Thế Tôn đại trí Phật Đà

              Những pháp Ngài đã thuyết ra

       Các hàng đệ tử thấy ra chân thường. 

          Theo Pháp Vương tinh cần, chí quyết

          Đã trừ diệt lậu hoặc ngọn ngành

              Phạm hạnh thanh tịnh đã thành

       Việc cần làm đã thực hành xong ngay.

          Cả gánh nặng trên vai đặt xuống

Trường Bộ - (Tập 3) Kinh 29 : THANH TỊNH       *  MLH  –  192

 

          Đạt mục tiêu mình muốn trước đây

              Diệt trừ hữu kiết sử này

       Chánh trí giải thoát rõ bày, lành thay !

          Không thể làm sau đây chín việc :

          Các lậu hoặc đã diệt trừ rồi

              Các Tỷ Kheo trong mọi thời

       Cũng vẫn không thể đổi dời thiện tâm :

 

      –  Không mưu thâm đoạt đi sinh mạng 

          Loài hữu tình, dù mạng nhỏ, to.

 

          –  Không thể lấy của không cho

       Tức là trộm cắp không do của mình.

 

      –  Không dục tình, hành dâm tà hạnh.

 

      –  Không thể biết mà tránh, nói gian.

 

          –  Không thể cất chứa tiền, vàng

       Hưởng thọ dục lạc như hàng bạch y.

 

      –  Không thể đi con đường Tham uế.

     

      –  Không thể đường Sân nhuế mà đi.

 

          –  Không thể đi đường hành Si.

 

   –  Hành theo sợ hãi, chẳng đi đường này.

  

          Này Hiền giả ! Như vầy xác thật

          Vị Tỷ Kheo chứng đắc Vô Sinh

              Bậc A-La-Hán cao minh

       Hay Chánh Đẳng Giác tự mình chứng tri,

          Vị này thì mọi người sùng tín

          Không khi nào làm chín việc này ”.

 

27.           Chun-Đa ! Sự kiện trình bày

       Có thể xảy đến ở đây vấn đề :

          Các du sĩ thuộc về ngoại đạo

Trường Bộ - (Tập 3) Kinh 29 : THANH TỊNH       *  MLH  –  193

 

          Họ có thể vênh váo nói là :

         – “ Đối với quá khứ lâu xa  

       Sa-môn họ Gô-Ta-Ma đúng là

          Có tri kiến sâu xa, siêu việt.

          Nhưng chỉ tiếc đối với tương lai

              Đại Sa-môn không đủ tài

       Không có tri kiến lâu dài siêu minh

          Như sự tình xảy ra sao vậy ?

          Và vì sao việc ấy xảy ra ? ”.

              Sự kiện đó, này Chun-Đa !

       Du sĩ ngoại đạo thật là ngô ngây

          Chủ trương vấn đề này tri kiến      

          Được nêu rõ, thực hiện trải qua

              Bởi tri kiến việc khác xa

       Như kẻ ngu muội thật là vô minh.

 

          Với trí tuệ tự mình chứng đạt

          Vị Chánh Giác có Thức nhớ rành

              Đời sống quá khứ ngọn ngành

       Muốn biết mấy kiếp, tự mình nhớ ngay

          Vô lượng kiếp nếu Ngài muốn biết.

          Nhưng vấn đề chi tiết tương lai

              Do trí tuệ nên Như Lai

       Biết rằng : ‘Đời sống hiện nay cuối cùng

          Khi mạng chung, không còn đời khác

        ( Được an lạc tấn nhập Niết bàn )’.

 

28.           Này Chun-Đa ! Thật rõ ràng :

   –  Những việc quá khứ hoàn toàn vọng hư  

          Không lợi ích cũng như không thật

              Thì Như Lai hà tất trả lời.

 

           –  Những gì thuộc quá khứ thời

Trường Bộ - (Tập 3) Kinh 29 : THANH TỊNH       *  MLH  –  194

 

       Chân chánh, như thật mọi nơi mọi bề

          Nhưng thật ra không hề ích lợi

          Thì đừng đợi Như Lai trả lời. 

 

          –  Những gì thuộc quá khứ thời

       Chân chánh, như thật mọi nơi mọi bề

          Có lợi ích, vấn đề như thế

          Thì Ta biết thời để trả lời.

 

          –  Tương lai hay hiện tại thời

       Những gì hư vọng đồng thời không chân

          Vấn đề lại không phần ích lợi

          Thì đừng đợi Như Lai trả lời.

 

          –  Tương lai hay hiện tại thời

       Những gì như thật mọi thời chánh chân

          Nhưng biết rằng không hề  ích lợi

          Cũng đừng đợi Như Lai trả lời.

 

         –  Tương lai hay hiện tại thời

       Những gì như thật mọi thời chánh chân 

          Có lợi ích, với phần như thế

          Thì Ta biết thời để trả lời.

  

              Chun-Đa ! Như vậy ở đời

       Quá khứ, hiện tại, cả thời tương lai

          Thì Như Lai Thế Tôn, Ứng Cúng

          Nói phải thời, nói đúng, chánh chân

              Nói thật lợi ích nhiều phần

       Nói đúng pháp, luật khi cần nói ra.

          Này Chun-Đa ! Do vầy, được gọi

          Là Như Lai trong mọi thời, phương.

 

29.          Trong thế giới này hoằng dương

       Chư Thiên, Đại Phạm, Ma Vương, loài Người

Trường Bộ - (Tập 3) Kinh 29 : THANH TỊNH       *  MLH  –  195

 

          Chúng Sa-môn đồng thời Phạm-chí

          Mọi sự nghĩ, cảm giác, thấy, nghe      

              Đạt đến, phân biệt mọi bề

       Tìm cầu, suy đạt thuộc về  ý đây                

          Tất cả được Như Lai biết rõ

          Nên gọi đó là vị Như Lai.

 

              Này Chun-Đa ! Thời gian dài

       Từ khi Chánh Giác Như Lai chứng thành

          Cho đến đêm Vô sanh tịch diệt

          Nhập Vô dư siêu việt Niết bàn

            ( Bốn lăm năm, suốt thời gian )

       Những gì Ta nói, giảng bàn đúng sai

          Khi nói chuyện, trình bày, thuyết pháp

          Là như vậy, chẳng  khác lý chân,

              Nên gọi Như Lai cõi trần.

       Cũng vì lẽ ấy là nhân an bài

          Vị Như Lai mọi người được thấy

          Nói gì thời làm vậy không sai

              Làm gì thời nói vậy ngay

       Nên đã được gọi Như Lai, tịnh hiền

          Với Chư Thiên, Ma Vương, Đại Phạm

          Chúng Sa-môn hay đám Bàn-môn

              Và giữa loài Người sinh tồn

       Ta là Toàn Kiến, Thế Tôn trí tài

          Bậc Toàn Thắng không ai thắng nổi

          Bậc Tự Tại vượt trội, nghiêm uy. 

 

30.           Chun-Đa ! Sự kiện khả thi

       Có thể xảy đến do vì nguyên nhân :

          Các du sĩ thành phần ngoại đạo

          Có thể hỏi vênh váo như vầy :

Trường Bộ - (Tập 3) Kinh 29 : THANH TỊNH       *  MLH  –  196

 

         – “ Hiền giả ! Vậy thì Như Lai

       Có tồn tại sau khi Ngài chết đi ?

          Điều như vậy đúng y sự thực

          Còn ngoài ra một mực sai lầm  ?”           

 

              Nghe nói vậy hãy bình tâm

       Trả lời cho họ hiểu thâm vấn đề :

    – “ Như Lai vốn không hề nói rõ

          Là Ngài có tồn tại sau khi

              Niết bàn tịch diệt, trà tỳ

       Như vậy là đúng, ngược thì là sai ! ”.

 

          Họ hỏi tiếp như vầy trở lại :

    – “ Như Lai không tồn tại sau khi

              Cõi trần từ giã, chết đi

       Điều đó là đúng, ngược thì lầm sai ? ”

 

    – “ Đức Như Lai không hề nói lại

          Là Ngài không tồn tại sau khi

              Niết bàn tịch diệt, trà tỳ

       Như vậy là đúng, ngược thì là sai ! ”.

 

    – “ Vậy Như Lai có còn tồn tại

          Và không có tồn tại sau khi

              Cõi trần từ giã, chết đi ?

    * Hoặc không tồn tại, không không tồn hoài ?

          Điều đó đúng, còn ngoài sai cả ? ”.

 

    – “ Này Hiền giả du sĩ ! Hãy thông

              Phật không hề nói viễn vông

       Ngài không tồn tại, không không tồn hoài

          Sự thật vậy, còn ngoài sai cả ! ”.

 

31.      Này Chun-Đá ! Sự kiện như vầy

              Du sĩ ngoại đạo người này

Trường Bộ - (Tập 3) Kinh 29 : THANH TỊNH       *  MLH  –  197

 

       Có thể sẽ nói : “ Sao ngài Sa-môn

          Gô-Ta-Ma lại không nói vậy ? ”.

          Hãy trả lời người ấy thẳng ngay :

         – “ Hiền giả ! Vì những điều này  

       Những sự lợi ích không rày liên quan

          Không liên hệ Pháp quang bậc thánh

          Không liên hệ Phạm hạnh căn nguyên

              Không hướng đến yểm ly liền

       Tham, không đoạn diệt, tịnh yên, trí huyền

          Không mãn viên Niết bàn giác ngộ

          Chính vì đó, Ngài chẳng trả lời ”.        

 

32.           Chun-Đa ! Sự kiện ở đời

       Có thể xảy đến mọi nơi mọi thì

          Các du sĩ thị phi ngoại đạo

          Có thể bảo : “ Như đã nói qua,

              Vậy Sa-môn Gô-Ta-Ma

       Điều gì Ngài sẽ nói ra thường thường ? ”.

 

          Này Chun-Đa ! Nghe tường câu hỏi

          Ngươi hãy nói với họ như sau :

         – “ Thế Tôn thường dạy thanh cao :

       Đây Tứ Diệu Đế nhiệm mầu cao xa

          Đây là Khổ, đây là khổ Tập

          Đây khổ Diệt, phải gấp tìm phương

              Đạo Đế chính là con đường

       Đưa đến diệt Khổ, Ngài thường nói ra.

 

33.      Còn lý do Phật Đà nói vậy

          Vì điều đấy lợi ích hiện tiền

              Liên hệ đến Pháp thâm uyên

       Liên hệ Phạm hạnh căn nguyên hành trì

          Nhất định hướng yểm ly, đoạn diệt

Trường Bộ - (Tập 3) Kinh 29 : THANH TỊNH       *  MLH  –  198

 

          Không tham tiếc, thắng trí, tịnh an

              Hướng đến giác ngộ, Niết bàn

       Do vậy Phật mới sẵn sàng nói ra ”.

 

34.      Này Chun-Đa ! Các tà kiến luận

          Mọi biện luận Quá khứ Tối sơ

              Loại nào khế lý, khế cơ

       Đáng nói, Ta chẳng chần chờ giải thông

          Còn biện luận nào không đáng nói

          Dù có hỏi, Ta chẳng trả lời.

 

              Biện luận tà kiến xa vời

       Và có liên hệ đến thời Tương lai

          Mọi luận này, điều nào đáng nói

          Ta đã nói rõ đến các ngươi

              Những biện luận nào xa vời

       Không đáng nói đến, Ta thời lặng thinh.

 

          Này Chun-Đa ! Biện minh về chuyện

          Thế nào là tà kiến liên quan

              Quá khứ Tối sơ luận bàn

       Điều nào đáng nói Ta hằng nói ra,

          Những biện luận mà Ta không nói

          Vì không đáng để nói ; là gì ?

 

              Này Chun-Đa ! Có những vì 

       Sa-môn, Phạm-chí có tri kiến là :

         ‘Bản ngã’ và phạm trù ‘thế giới’

          Là Thường còn - chấp với ý này :

              Như vậy đúng, ngoài ra sai.

       Một số vị lại chấp hoài ý riêng

          Là quan điểm hay tuyền tri kiến

          Xoay quanh chuyện ‘bản ngã’, ‘thế gian’

           -  Là ‘không thường còn’ – họ bàn.

Trường Bộ - (Tập 3) Kinh 29 : THANH TỊNH       *  MLH  –  199

 

    -  Là ‘thường còn’ và bất an ‘không thường’

       -  Là ‘không thường’, ‘không không thường’ cả.

 

          Hay : ‘bản ngã’, ‘thế giới’ này là :

           -  Do mình đã tự tạo ra,

    -  Là do người khác tạo ra đành rành,

       -  Do người khác và mình tạo tác,

       -  Không do mình & người khác tạo ra,

           -  Là do tự nhiên sinh ra

       Không do mình tạo, không qua người nào.

          Như vậy đúng, khác vào sai cả. 

 

          Về ‘lạc’& ‘khổ’, họ đã chủ trương :

          - ‘Thường còn’ hay là ‘vô thường’,

    - ‘Thường còn’ mà lại ‘vô thường’ bày phô,  

       - ‘Không thường còn’ & ‘không vô thường’  ấy, 

       -  Lạc & khổ đấy do tự mình làm,

          -  Lạc & khổ do người khác làm,

    -  Là tự nhiên khởi, không màng do ai.

          Không do mình & người ngoài nào khác

          Đã tạo tác lạc, khổ như vầy.

              Như vậy mới đúng thực đây

       Ra ngoài điều đó, lầm sai cả rồi ! ”.

 

35.      Này Chun-Đa ! Một thời các vị

          Bà-la-môn, các vị Sa-môn

              Quan điểm, tri kiến bảo tồn :

      ‘Bản ngã & thế giới  Thường còn’, đề ra,

          Như vậy đúng, ngoài ra sai cả’.

 

          Ta đến gặp và đã hỏi qua :     

            “ Có phải Hiền giả nói là

       Bản ngã’& ‘thế giới’ đều là ‘Thường’ không ?”

Trường Bộ - (Tập 3) Kinh 29 : THANH TỊNH       *  MLH  –  200

 

          Các vị ấy họ đồng xác nhận

          Còn Ta không chấp nhận điều này.

              Tại sao vậy ? Vì nói ngay

       Hữu tình nhiều vị đó đây lắm điều

          Nhiều tư tưởng với nhiều sai khác,

          Ta không xem là các điều này

              Ngang bằng quan điểm Như Lai

       Chứ đừng nói chúng vươn dài, cao hơn.

          Vì Như Lai cao hơn quan điểm

          Về thượng trí là nghiễm nhiên thôi ! 

 

36.          Này Chun-Đa ! Cũng đồng thời

       Quan điểm, tri kiến nhiều nơi bảo tồn

          Do những vị Sa-môn, Phạm-chí

         ‘Bản ngã’ và ‘thế giới’ chủ trương

              Rồi ‘lạc’ và ‘khổ’ mọi đường

       Như những quan điểm đã tường trình trên.

 

          Ta đến gặp, đặt lên câu hỏi

          Với các vị về mọi điều trên 

              Nếu các vị ấy vững bền

       Chấp chặt quan điểm nói trên của mình,

          Thì Chun-Đa ! Sự tình đã dẫn,

          Như Lai không chấp nhận như vầy !

              Vì sao vậy ? Vì nói ngay

       Hữu tình nhiều vị đó đây lắm điều

          Nhiều tư tưởng với nhiều sai khác,

          Ta không xem là các điều này

              Ngang bằng quan điểm Như Lai

       Chứ đừng nói chúng vươn dài, cao hơn.

          Vì Như Lai cao hơn quan điểm

          Về thượng trí là nghiễm nhiên thôi ! 

Trường Bộ - (Tập 3) Kinh 29 : THANH TỊNH       *  MLH  –  201

 

              Những sự biện luận vừa rồi       

       Về những tà kiến nổi trôi, vật vờ

          Liên hệ đến Tối sơ quá khứ

          Nếu đáng nói, Ta tự nói ra

              Để các ngươi được hiểu qua

       Còn những biện luận thấy là lầm sai

          Không đáng nói, Như Lai im lặng  

          Vì chúng chẳng đáng phải nói ra. 

 

37.          Này Chun-Đa ! Thế nào là

       Tương lai biện luận kiến tà liên quan ?

          Những biện luận đáng mang ra nói

          Ta đã nói cho các ngươi rồi.

              Còn những điều nào lôi thôi

       Không đáng nói đến, Ta thời làm thinh !

 

          Có một số hữu tình các vị

          Là Sa-môn, Phạm-chí chủ trương

              Quan điểm ‘bản ngã’ vẫn thường : 

     ‘Có Sắc’, ‘không bệnh’ sau đường chết đi.  

          Các vị kia chấp trì điều ấy

          Vậy là đúng, khác vậy là sai.

 

              Hoặc những quan điểm trình bày

       Đề cập ‘bản ngã’ như vầy, kể ra :

       -  Là ‘có sắc’ hay là ‘vô sắc’,

       - ‘Không phải sắc’, ‘không vô sắc’ đây,

           - ‘Có tưởng’, ‘vô tưởng’ điều này, 

    -  Là ‘không có tưởng’, ‘không vô tưởng’ rày,

       -  Là ‘đoạn diệt’ và hay ‘biến hoại’ 

          Không tồn tại khi đã chết đi.

 

              Họ tin bất dịch bất di

       Những điều ấy đúng, khác thì lầm sai !

Trường Bộ - (Tập 3) Kinh 29 : THANH TỊNH       *  MLH  –  202

 

38.      Này Chun-Đa ! Trình bày tri kiến

          Và quan điểm, sự kiện nghe đồn

              Của những Sa-môn, Bàn-môn 

       Vừa được nói đến hùng hồn ở trên.

          Ta đến gặp, nêu lên câu hỏi

          Với các vị về mọi điều trên.

              Nếu các vị ấy chấp bền

      ‘Bản ngã’ quan điểm nói trên của mình,

          Thì Chun-Đa ! Sự tình đã dẫn,

          Như Lai không chấp nhận như vầy !

              Vì sao vậy ? Vì nói ngay

       Hữu tình nhiều vị đó đây lắm điều

          Nhiều tư tưởng với nhiều sai khác,

          Ta không xem là các điều này

              Ngang bằng quan điểm Như Lai

       Chứ đừng nói chúng vươn dài, cao hơn.

          Vì Như Lai cao hơn quan điểm

          Về thượng trí là nghiễm nhiên thôi ! 

 

39.          Những sự biện luận vừa rồi

       Về những tà kiến nổi trôi mãi hoài

          Liên hệ đến Tương lai, can dự,

          Nếu đáng nói, Ta tự nói ra

              Để các ngươi được hiểu qua

       Còn những biện luận thấy là lầm sai

          Không đáng nói, Như Lai im lặng

          Vì chúng chẳng đáng phải nói ra.

 

40.          Chun-Đa ! Với mục đích là

       Đoạn trừ và để vượt qua vấn đề

          Những biện luận thuộc về tà kiến

          Liên hệ đến Quá khứ Tối sơ

Trường Bộ - (Tập 3) Kinh 29 : THANH TỊNH       *  MLH  –  203

 

              Liên hệ Tương lai vật vờ

       Cho nên bốn pháp khế cơ ra đời :

          Tứ Niệm Xứ được Ta truyền thuyết

          Thế nào bốn ? Chi tiết trình bày 

              Về cả Bốn Niệm Xứ này

       Các ngươi cần phải hiểu ngay đủ đầy :

          Vị Tỷ Kheo ở đây tu tập

      *  Phải như thật ‘Quán Thân trên thân’   

              Chánh niệm, tỉnh giác, tinh cần

       Tham ưu chế ngự, muôn phần tịnh yên.

 

      *  Rồi đến ‘Quán Thọ trên các thọ’

          Luôn tỉnh giác và có tinh cần

              Chế ngự tham ưu tự thân.

 

   * ‘Quán Tâm trên chính tâm’, cần nhiệt tâm

          Luôn tỉnh giác và thầm chánh niệm

          Để chế ngự, dứt điểm ưu tham.

 

          * ‘Quán Pháp trên các pháp’ trần

       Chánh niệm, tỉnh giác, tinh cần, nhiệt tâm 

          Để chế ngự ưu tham các thứ.

          Bốn Niệm Xứ chân thật bất hư.

 

              Chun-Đa ! Mục đích đoạn trừ

       Vượt các biện luận khư khư kiến tà

          Liên hệ qua Tối sơ Quá khứ,

          Các biện luận căn cứ Tương lai,

              Bốn Niệm Xứ được Như Lai

       Tuyên thuyết rành mạch, trình bày sâu xa.

 

41.      Lúc bấy giờ U-Pa-Va-Ná  (1)

          Là một vị Tôn-giả hiền hòa

    _______________________________

    (1) :  Tôn giả  Upavàna .

Trường Bộ - (Tập 3) Kinh 29 : THANH TỊNH       *  MLH  –  204

 

              Đang đứng quạt hầu Phật-Đà

       Nghe vậy hoan hỷ, tỏ ra vui mừng

          Thốt lên rằng : “ Bạch Ngài Thiện Thệ !

          Thật hy hữu, không dễ nghe qua !

              Thật là kỳ diệu, sâu xa !

       Pháp thoại được thuyết thật là tịnh thanh

          Thật tuyệt đối là thanh tịnh pháp

          Bạch Thế Tôn ! Bài pháp tên gì ? ”.

 

         – “ U-Pa-Va-Ná ! Nhớ ghi

       Pháp thoại ‘Thanh Tịnh’, phụng trì lâu xa ”.

 

         Kinh Thanh Tịnh – Pa-Sa-Đí-Ká

         Được Thế Tôn Giác Giả thuyết ra

             Tôn-giả U-Pa-Va-Na

      Hoan hỷ tín thọ Phật-Đà kim ngôn ./-

 

        Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật  ( 3 L )

 

 

 

*

*   *

 

(  Chấm dứt Kinh 29 : THANH TỊNH  –  Pàsàdikà-sutta  )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trường Bộ - (Tập 3) Kinh 29 : THANH TỊNH       *  MLH  –  205

 

 

 

DÂNG HOA - PUPPHAPÙJÀ

 

         Pùjemi  Buddham  kusumenanena

        Punnena me tena ca hotu mokkham

        Puppham milàyàti yathà idam me

        Kàyo tathà yàti vinàsabhavam .

 

        Pùjemi  Dhammam  kusumenanena

        Punnena me tena ca hotu mokkham

        Puppham milàyàti yathà idam me

        Kàyo tathà yàti vinàsabhavam .

 

        Pùjemi  Sangham  kusumenanena

        Punnena me tena ca hotu mokkham

        Puppham milàyàti yathà idam me

        Kàyo tathà yàti vinàsabhavam .

 

        Dâng hoa cúng đến Phật-Đà

    ... Dâng hoa cúng đến Đạt-Ma

    ... Dâng hoa cúng đến Tăng-Già

        Nguyện mau giải thoát sinh, già khổ đau

        Hoa tươi nhưng sẽ úa xàu

        Tấm thân tứ đại khỏi sao điêu tàn ! 

       

 

Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
facebook youtube google-plus linkedin twitter blog
Nguyện đem công đức này, trang nghiêm Phật Tịnh Độ, trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu khổ ba đường,
nếu có người thấy nghe, đều phát lòng Bồ Đề, hết một báo thân này, sinh qua cõi Cực Lạc.

May the Merit and virtue,accrued from this work, adorn the Buddhas pureland,
Repay the four great kindnesses above, andrelieve the suffering of those on the three paths below,
may those who see or hear of these efforts generates Bodhi Mind, spend their lives devoted to the Buddha Dharma,
the Land of Ultimate Bliss.

Quang Duc Buddhist Welfare Association of Victoria
Tu Viện Quảng Đức | Quang Duc Monastery
Senior Venerable Thich Tam Phuong | Senior Venerable Thich Nguyen Tang
Address: Quang Duc Monastery, 105 Lynch Road, Fawkner, Vic.3060 Australia
Tel: 61.03.9357 3544 ; Fax: 61.03.9357 3600
Website: http://www.quangduc.com ; http://www.tuvienquangduc.com.au (old)
Xin gửi Xin gửi bài mới và ý kiến đóng góp đến Ban Biên Tập qua địa chỉ:
quangduc@quangduc.com , tvquangduc@bigpond.com
KHÁCH VIẾNG THĂM
110,220,567