Tu Viện Quảng Đức105 Lynch Rd, Fawkner, Vic 3060. Australia. Tel: 9357 3544. quangduc@quangduc.com* Viện Chủ: HT Tâm Phương, Trụ Trì: TT Nguyên Tạng   

26. Kinh Chuyển Luân Thánh Vương Sư Tử Hống

17/05/202014:13(Xem: 2317)
26. Kinh Chuyển Luân Thánh Vương Sư Tử Hống

TAM TẠNG THÁNH KINH PHẬT GIÁO

TẠNG KINH (NIKÀYA)
Thi Hóa
TRƯỜNG BỘ KINH
(Dìgha Nikàya)
Tập III
Hòa Thượng THÍCH MINH CHÂU
Dịch sang tiếng Việt từ Tam Tạng Pàli
Chuyển thể Thơ: Giới Lạc MAI LẠC HỒNG
NHÀ XUẤT BẢN PHƯƠNG ĐÔNG PL. 2555 - DL 2010


26. Kinh CHUYỂN LUÂN THÁNH VƯƠNG SƯ TỬ HỐNG

(Cakkavatti Sìhanàda-sutta)

 

Như vậy, tôi nghe :

 

 1.      Một thời nọ , Thế Tôn Giác Giả  (1)

          An trú tại xứ Má-Ga-Tha  (2)

            ( Hay gọi : nước Ma-Kiệt-Đà ) 

       Địa phương tên Má-Tu-La  (3) an hòa.

          Lúc bấy giờ Phật-Đà cho gọi  

          Các Tỷ Kheo đến hội giảng đường.

              Chư Tăng vâng lệnh Pháp Vương

       Lắng nghe Chánh Pháp vô lường cao minh :

 

    – “ Các Tỷ Kheo ! Tự mình thắp đuốc

          Chính mình, không phụ thuộc vào ai

              Không cần nương tựa một ai

       Nương vào Chánh Pháp, làm đài hải đăng.

          Chánh Pháp là nơi hằng nương tựa

          Không nương tựa bất cứ thứ gì !

 

              Tự mình nương mình là chi ?

       Tự mình thắp đuốc, là gì ý đây ?

          Các Tỷ Kheo ! Đêm ngày quán chiếu

          Vị Tỷ Kheo thông hiểu, hành thâm :

              Sống ‘quán thân trên tự thân’

    _______________________________

  (1) : Các Tôn hiệu xưng tụng đức Phật : - Thế Tôn ( Bhagava –

        bậc tôn quý nhất trên đời ). – Buddha ( âm là Phật-Đà,

       dịch là Giác Giả (  bậc Giác ngộ ).

  (2) : Nước Magadha ( Ma-kiệt-đà ) của Vua Tần-Bà-Sa-La

       ( Bimbisara ) và vua  A-Xà-Thế ( Ajàtasattu ) sau này .

  (3) : Matulà  ( Ma-đu-la ) .

Trường Bộ -(Tập 3) K. 26 : CHUYỂN L. T. VƯƠNG  * MLH – 078 

 

      Tỉnh giác, chánh niệm, tinh cần, nhiệt tâm

          Để có thể diệt sân tham đó.

 

          Sống ‘quán thọ trên các thọ’ này

             ‘Quán tâm trên các tâm’ ngay

      ‘Quán pháp trên các pháp’ đây, suy tầm 

          Cũng tỉnh giác, nhiệt tâm, chánh niệm

          Để tự kiểm, trừ diệt tham sân.

      

              Này các Tỷ Kheo chánh chân !

       Tự mình là ngọn đèn trân quý hoài.

          Tứ Niệm Xứ quán ngay như vậy

          Là tự lấy Chánh Pháp làm đèn

              Nương tựa Chánh Pháp bao phen

       Không hề nao núng, vẫn bền lòng tin.

 

          Các Tỷ Kheo ! Tự mình đi lại

          Trong giới hạn truyền lại từ xưa

              Do các Tổ phụ truyền thừa

       Giới hạn được phép, hợp vừa xưa nay.

          Nếu điều này các con thực hiện

          Thì Ma Vương không khiến được ta

              Không thể xâm nhập điều tà

       Không có đối tượng để mà nhắm vô.

          Các Tỷ Kheo ! Chính nhờ an lạc

          Nhiếp trì các thiện pháp thường hằng

              Nhân duyên công đức thịnh tăng

       Đem lại lợi lạc muôn phần cho ta.

 

 2.       Các Tỷ Kheo ! Thuở xa xưa đó

          Có Vua nọ Chuyển Luân Thánh Vương

              Đan-Ha-Nê-Mi  (1) Đại Vương

    _______________________________

    (1) : Vua Dalhanemi  ( Kiên Cố Niệm ) .

Trường Bộ -(Tập 3) K. 26 : CHUYỂN L. T. VƯƠNG  * MLH – 079 

 

       Hay Kiên-Cố-Niệm, Pháp vương cõi đời

          Lấy Chánh Pháp tuyệt vời trị nước

          Chinh phục được thiên hạ bốn phương

              Thống trị các quốc độ thường

       Đầy đủ bảy báu vô lường quý trân

          Xe, voi, ngựa, châu trân, nữ báu,

          Tướng quân báu, Gia-chủ báu, cùng

              Hơn ngàn hoàng-tử kiêu hùng

       Khiền cho kẻ địch phục tùng, thực thi.

          Chuyển Luân Vương trị vì đất nước

          Đến hải biên, duyên phước biết bao !

              Không dùng gậy trượng, gươm đao

       Chỉ lấy Chánh Pháp dùng vào trị dân.

 

 3.       Các Tỷ Kheo ! Cõi trần thay đổi

          Nhiều ngàn năm tiếp nối qua đi,

              Đức vua Đan-Há-Nê-Mi

       Gọi người hầu cận thân tùy, bảo qua :

 

    – “ Này Hiền khanh ! Khi mà khanh thấy

          Thiên luân báu xe ấy lặn dần

              Rời khỏi vị trí phải cần

       Hãy báo cho Trẫm, đừng chần chờ lâu ”.

 

          Vị quan hầu vâng theo lời dặn

          Nhiều ngàn năm sau, tận thấy rằng

              Xe báu rời vị trí cần

       Lặn xuống một ít để dần biến đi.

          Vị quan hầu tức thì cấp báo

          Cho vua biết chu đáo mọi điều

              Vua gọi Thái Tử vào triều

       Bảo rằng : “ Thái Tử thân yêu ! Nghe này

          Thiên luân báu hiện nay chuyển dịch

Trường Bộ -(Tập 3) K. 26 : CHUYỂN L. T. VƯƠNG  * MLH – 080 

 

          Rời vị trí, đang trịch lặn dần                     

              Ta nghe lời của cổ nhân :

      ‘Khi thiên luân báu lặn dần chơi vơi

          Chuyển Luân Vương hết thời thọ mạng’.

          Ta thọ hưởng viên mãn sớm chiều

              Dục lạc cõi trần đủ điều

       Nay đã đến lúc cần nhiều lạc an

          Hưởng ngũ dục Thiên đàng lạc cảnh

          Thái Tử phải quán đảnh (1) trị vì

              Thay ta cai trị mọi thì

       Ta cạo râu tóc để đi vào ngàn  (2)

          Khoác ca-sa, ngai vàng giao phó

          Sống độc cư, từ bỏ gia đình ”.

              Sau đó vua đã tự mình

       Xuất gia ẩn sĩ, tu hành cần chuyên

          Xe báu trời tự nhiên biến mất

          Sau bảy ngày vua đã xuất gia.

 

 4.          Thấy sự việc ấy xảy ra

       Một vị quan đã tâu qua tỏ tường

          Với Quán đảnh Tân vương, điều lạ :

       “ Tâu Đại Vương ! Ngài đã biết chưa ?

              Xe báu biến mất khi trưa

       Hạ thần lập tức trình thưa để ngừa ”.

 

          Sát-Đế-Lỵ vua vừa quán đảnh

          Rất sầu muộn, cám cảnh chẳng an

    _______________________________

  (1) : Theo tập tục Ấn-Độ xưa , khi chính thức tuyên cáo địa vị kế thừa của Thái Tử để chuẩn bị lên ngôi Vua , hoàng tộc lấy nước 4 biền rưới lên đỉnh (đảnh) đầu Thái-tử., Do đó Thái-tử cũng được gọi là“Quán đỉnh vương tử ”. Điều đó có ý rằng sau này vị vương tử có thể thống trị toàn bộ lãnh thổ và nhân dân trong bốn biển .

  (2) : Vào ngàn là vào rừng.

Trường Bộ -(Tập 3) K. 26 : CHUYỂN L. T. VƯƠNG  * MLH – 081 

 

              Vua liền thân hành đi sang

       Đến nơi Ẩn-sĩ Phụ-hoàng tu an.

          Vua thưa rằng : “ Phụ-hoàng có biết

          Thiên luân báu nay thiệt mất rồi ! ”.

 

              Cựu Hoàng ẩn-sĩ đang ngồi

       Nghe Tân Vương nói, mở lời khuyên răn :

       “ Này Tân Vương ! Chớ hằng sầu muộn

          Chuyện thế gian tình huống đổi dời.

              Huống chi xe báu cõi trời

       Chẳng phải gia bảo truyền đời của riêng

          Các Tiên Vương, tổ tiên để lại

          Nên con phải cố gắng hành trì

              Thánh Vương Chánh Pháp thực thi

       Đem lại lợi lạc tức thì bốn phương.

 

          Khi hành trì Thánh Vương Chánh Pháp

          Vào ngày rằm, bố tát thực hành

              Con phải trai giới tịnh thanh

       Gội đầu, tắm rửa, phát sanh tâm lành

          Lên lầu cao sẵn dành tu thiện

          Thiên luân báu sẽ hiện rõ ràng

              Căm xe đếm được cả ngàn

       Vành, trục đầy đủ, sẵn sàng nghiêm oai ”.

 

 5. – “ Thưa Phụ-hoàng ! Xin ngài giải đáp 

          Về Thánh Vương Chánh Pháp là sao ? ”

 

         – “ Này Tân Vương ! Nương tựa vào,

       Đảnh lễ, cung kính thâm sâu Pháp lành

          Cúng dường Pháp chí thành, tôn trọng

          Tự con sống kính Pháp làm Thầy

              Trở thành Pháp tràng, Pháp kỳ,

       Là người bảo vệ an nguy dân lành,

Trường Bộ -(Tập 3) K. 26 : CHUYỂN L. T. VƯƠNG  * MLH – 082 

 

          Cho quân đội, các ngành quan lại,

          Sát-Đế-Lỵ, cả thảy Bàn-môn

              Bảo vệ Gia-chủ, Sa-môn

       Cho dân thành thị, nông thôn mọi người

          Cho cầm, thú nơi nơi sống dễ,

          Người bảo vệ hợp pháp chúng sinh.

 

              Chớ có làm chuyện bất minh

       Những việc phi pháp tự mình tránh xa.

          Trong quốc gia con đang cai trị

          Hãy bố thí cho kẻ khốn cùng

              Thi hành việc lợi ích chung

       Để toàn quốc độ ung dung thái hòa.

 

          Những Bàn-môn hay Sa-môn quý

          Trong quốc độ cai trị của con

              Từ bỏ, dục vọng không còn,

       Sống không phóng dật, sắt son thực hành

          Pháp nhẫn nhục an lành, từ ái

          Nhiếp phục thảy, an chỉ tự mình

              Giải thoát tự kỷ thật tình

       Thỉnh thoảng sẽ đến triều đình hỏi con :

 

        ‘ Này Đại Vương ! Hãy còn những chuyện :

          Thế nào thiện, bất thiện chẳng đồng ?

              Thế nào có tội hay không ?

       Thế nào thực hiện hay không thực hành ?

          Hành động nào sẽ sanh bất lợi

          Đem đau khổ đưa tới cho tôi ?

              Hành động nào lợi ích thôi

       Đem lại hạnh phúc cho tôi lâu ngày ? ’

 

          Con hãy nghe trình bày của họ

          Khuyên can họ bất thiện đừng làm

Trường Bộ -(Tập 3) K. 26 : CHUYỂN L. T. VƯƠNG  * MLH – 083 

 

              Khuyến khích điều thiện nên làm

       Thánh Vương Chánh Pháp siêu phàm là đây ”.

 

          Nghe lời dạy của ngài Ẩn sĩ

          Quán đảnh Sát-Đế-Lỵ Tân vương

              Vâng lời, trở lại triều đường

       Thực hành Chánh Pháp Thánh Vương âm thầm

          Vào bố tát ngày rằm, trai giới

          Lên lầu cao, vua tới lễ đàn

              Thì xe báu trời hiện sang

       Đầy đủ vành, trục và ngàn căm xen

          Thấy như vậy, vua bèn suy nghĩ :

        “ Nghe nói Sát-Đế-Lỵ vua nào  

              Được Thiên-bảo-luân hiện vào

       Thì vị vua ấy dự vào Thánh Vương

          Chuyển Luân Vương cõi đời, sẽ được

          Bảy thứ báu lần lượt có qua

              Chuyển Luân Thánh Vương là ta

       Vì xe trời báu hiện ra tức thời ”.

 

 6.       Rồi đức vua từ nơi bảo tọa

          Đứng thong thả, vai đắp thượng y

              Tay cầm bình nước tức thì

       Tay phải rưới nước gia trì thiên xa

          Vua nói là : “ Hỡi này xe báu !

          Hãy lăn khắp để dạo thế gian

              Và hãy chinh phục hoàn toàn ! ”

 

       Sau đó Vua đã ngự an xe trời

          Bốn binh chủng đồng thời hộ giá

          Đi theo sau, tất cả nghiêm trang.

              Chỗ nào xe báu dừng ngang

       Vua cùng binh, tướng các hàng trú an.

Trường Bộ -(Tập 3) K. 26 : CHUYỂN L. T. VƯƠNG  * MLH – 084 

 

          Ở phương Đông, Vua đang đối địch       

          Thấy Thánh Vương, cảm kích phục tùng

              Đến yết kiến đấng Cửu Trùng

       Thưa rằng : “ Hoan hỷ đón mừng Đại Vương !

          Xin tùy thuộc Đại Vương định đoạt

          Chúng hạ thần an lạc phục tùng.

              Đại Vương hãy giáo huấn chung

       Thần dân trong nước thảy cùng thực thi ”. 

 

          Chuyển Luân Vương đã vì lời thỉnh

          Khuyên dạy rằng : “ Chân chính con đường 

              Đưa đến lợi ích vô lường

       Là giữ ngũ giới tinh tường, nghiêm minh :

 

          Không sát sinh, cũng đừng trộm cướp

          Không nói láo, không được tà dâm,

              Không được uống rượu, mê tâm,

       Hãy nên ăn uống đúng tầm, thích nghi ”.

 

          Rồi các vì địch vương tất cả

          Ở phương Đông đều đã trở thành

              Chư hầu tùng phục, trung thành

       Chuyển Luân Vương được uy danh càng nhiều.

       

 7.       Các Tỷ Kheo ! Một điều cơ xảo

          Thiên-xa báu lặn xuống biển sâu

              Từ phương Đông, rồi trồi đầu

       Lên phương Nam, gặp vương hầu tại đây.

 

          Các địch vương nơi này cũng thế

          Đều hoan hỷ dùng lễ đón mừng.

              Cầu thỉnh Chuyển Luân Thánh Vương,

       Ngũ giới Vương lại dạy đường lợi an.

 

          Rồi xe báu thẳng đàng lặn xuống

Trường Bộ -(Tập 3) K. 26 : CHUYỂN L. T. VƯƠNG  * MLH – 085 

 

          Biển phương Nam, ý muốn qua Tây

              Chiêu an rồi, từ phương Tây

       Thiên-xa lặn xuống, qua ngay bên bờ

          Về phương Bắc, giong cờ gióng trống

          Bốn binh chủng hộ tống uy nghiêm

              Phương Bắc, xe báu dừng liền

       Chuyển Luân Vương đã trú yên tạm thời.

     

          Các địch vương bấy thời nghe tiếng

          Đến yết kiến Chuyển Luân Thánh Vương :

            “ Hoan nghênh đón mừng Đại Vương  

       Xin ngài giáo huấn tinh tường chúng tôi ”.

 

          Chuyển Luân Vương tức thời giáo giới :

       “ Hỡi các vị ! Thiện lợi con đường

              Đưa đến lợi ích vô lường

       Là giữ ngũ giới tinh tường, nghiêm minh :

          Không sát sinh, cũng đừng trộm cướp

          Không nói láo, không được tà dâm,

              Không được uống rượu, mê tâm,

       Hãy nên ăn uống đúng tầm, thích nghi ”.

 

          Phương Tây, Nam địch vương tất cả

          Rồi phương Bắc, đều đã trở thành

              Chư hầu tùng phục, trung thành

       Chuyển Luân Vương được uy danh lẫy lừng.

 

          Các Tỷ Kheo ! Không dừng đâu cả

          Sau khi đã chinh phục, chiêu yên

              Địa cầu cho đến hải biên,

       Thiên-xa báu trở về liền kinh đô

          Đi thẳng vô pháp đình tiền diện

          Trước nội cung, vĩnh viễn trưng bày

              Xe báu quốc bảo, quý thay !

Trường Bộ -(Tập 3) K. 26 : CHUYỂN L. T. VƯƠNG  * MLH – 086 

 

       Chói sáng cung điện đêm ngày sáng trưng.

 

 8.       Các Tỷ Kheo ! Sáu lần sau đó

          Chuyển Luân Vương nhờ có Thiên xa

              Lại đi thăm thú gần xa

       Bốn phương tùng phục, âu ca thái hòa.

 

          Nhiều ngàn năm trải qua thịnh trị

          Vua cho gọi một vị cận thần

              Dặn rằng : “ Khanh phải ân cần

       Quan sát xe báu, nếu dần lặn đi

          Rời vị trí mọi khi tại đấy

          Thì khanh phải báo gấp cho ta ”.

              Người này vâng lệnh, lui ra.

 

       Nhiều ngàn năm nữa, Thiên xa chuyển dời

          Lặn một ít và rời vị trí

          Vị cận thần trực chỉ nội cung

              Báo cho vua biết điều hung

       Chuyển Luân Vương vẫn vô cùng ung dung

          Bảo người đến Đông cung truyền chỉ

          Cho mời vị Thái Tử đến nơi

              Nói rằng : “ Xe báu chuyển dời

       Theo lời Cổ đức : ‘Xe trời lặn đi

          Chuyển Luân Vương đương thì sắp mất’.

          Ta quả thật thọ hưởng quá nhiều

              Dục lạc cõi trần đủ điều

       Nay cầu an lạc sớm chiều cõi Thiên

          Này Thái Tử ! Hãy liền tức-vị

          Lên ngôi vua cai trị nước nhà

              Ta sẽ cạo râu tóc ta

       Xuất gia từ bỏ, ca-sa đắp vào ”.

 

          Các Tỷ Kheo ! Tiếp sau, vua Thánh

Trường Bộ -(Tập 3) K. 26 : CHUYỂN L. T. VƯƠNG  * MLH – 087 

 

          Đặt Thái Tử quán đảnh nối ngôi.

              Sau khi sắp đặt xong rồi

       Vào rừng tu tập, sống đời độc cư.

          Sau bảy ngày kể từ ngày ấy

          Thiên luân báu không thấy nữa rồi.

 

 9.           Này các Tỷ Kheo ! Tức thời

       Cận thần đến báo vua nơi triều đường :

        “ Tâu Đại Vương ! Xe trời đã mất ”.

          Vua nghe tin lòng rất muộn phiền,

              Nhưng Tân vương có ý riêng

       Nên không đến chỗ Cha hiền Cựu Vương

          Để hỏi về Thánh Vương Chánh Pháp.

          Tự cai trị để hạp ý riêng

              Vì thế đất nước suy liền

       Không còn hưng thịnh như Tiền Triều qua

          Thời vua cha và thời ông nội

          Cai trị bởi Chánh Pháp Thánh Vương.

 

              Thế rồi các vị trung lương

       Đại thần, cận vệ  khẩn trương họp bàn

          Tài chánh quan, Ngọ môn quản thủ

          Cùng các vị bùa chú mưu sinh

              Tụ họp, kéo đến triều đình

       Tâu vua : “ Xin hãy anh minh xét tường :

          Kể từ khi Đại Vương cai trị 

          Quốc gia này theo ý Đại Vương

              Đất nước không được thịnh cường

       Như thời của các Tiền vương trị vì

          Luôn thực thi Thánh Vương Chánh Pháp.

          Nay xin Ngài thu nạp lời ngay :

              Hiện có nhiều vị tại đây    

Trường Bộ -(Tập 3) K. 26 : CHUYỂN L. T. VƯƠNG  * MLH – 088 

 

       Thông hiểu Chánh Pháp trước đây thực hành

          Là Thánh Vương tịnh thanh Chánh Pháp

          Ngài hãy hỏi, họ đáp rõ ràng ”.

 

10.           Đức vua bước xuống ngai vàng

       Hỏi liền các vị hiện đang vào chầu

          Các đại thần, quan hầu cận vệ,

          Tài chánh quan, nghi lễ, thủ môn,

              Các vị bùa chú sinh tồn

       Vua nhìn các vị, hỏi dồn chủ trương

          Cách cai trị Thánh Vương Chánh Pháp

          Họ giải đáp tường tận pháp này.

        

              Sau khi nghe họ trình bày

       Vua cho cải cách, sửa ngay mọi điều.

          Sự cai trị có nhiều hưng phấn

          Sự hộ trì, ngăn chận, chở che

              Nhưng trong cải cách, không hề

       Nói đến bố thí, hướng về bần dân.

 

          Sự nghèo đói lan dần trong nước

          Vì đói nghèo không được giúp chi

              Trộm cắp xuất hiện tứ vi.

       Một người lấy những vật phi pháp hoài

          Của người ngoài, không cho mà lấy

          Gọi người ấy ăn trộm, tham gian.

              Người ấy bị bắt quả tang

       Trói dẫn đến trước trào đàng của vua

          Quan quân thưa : “ Người này trộm đạo

          Tính gian xảo, lấy của không cho ”.

              Vua Quán đảnh liền hỏi to :

 

  – “ Có phải ngươi đã giở trò bất lương

          Ăn trộm của người thường giữ nó ? ”

Trường Bộ -(Tập 3) K. 26 : CHUYỂN L. T. VƯƠNG  * MLH – 089 

 

    – “ Tâu Đại Vương ! Thật có điều này

              Nhưng do gia cảnh con đây

       Không có gì sống, đói ngày đói đêm ”.

 

          Vua nghe vậy truyền đem tiền bạc

          Để ban phát cứu tế người này

              Dạy rằng : “ Kể từ hôm nay

       Ngươi phải sử dụng tiền này, chia ra

          Nuôi mẹ cha, vợ con, thù tiếp

          Tạo nghề nghiệp, cuộc sống thiện lương

              Và phải thực hiện cúng dường

       Sa-môn các vị giới thường tịnh thanh

          Nhờ công đức thiện lành tối thượng

          Sướng hiện tại, chết hướng Thiên cung ”.

 

              Người ăn trộm rất vui mừng

       Xin vâng lời dạy Cửu Trùng khuyên răn.

 

11.      Các Tỷ Kheo ! Người dân vẫn khổ

          Nên nhiều người lại đổ tính gian

              Trộm cắp xảy ra lan tràn

       Quan quân bắt đến nhiều lần tội nhân

          Đưa đến vua để phân xử tội.

          Vua lại hỏi : “ Tại sao như vầy ? ”.

              Tội nhân đều đáp : “ Tâu Ngài !

       Chúng con quá khổ, đói ngày đói đêm ”.

    

          Vua lại truyền quan đem tiền bạc

          Để ban phát cứu tế những người

              Nghèo đói, trộm cắp nhất thời

       Vua lại dạy bảo những lời thiện nhân

          Như đã dạy tội nhân trước đó.

 

          Nhưng lại có nhiều kẻ đói nghèo

 

Trường Bộ -(Tập 3) K. 26 : CHUYỂN L. T. VƯƠNG  * MLH – 090 

 

              Nghe vua cho tiền bạc nhiều

       Những người trộm cắp, nên liền nghĩ ra :

 

         ‘Tại sao ta lại không trộm cắp

          Để được vua chu cấp bạc tiền ?’

              Nên nạn trộm cắp liên miên

       Quan quân lại phải nhọc phiền ra tay

          Bắt giải đến vua ngay, để xử

          Vua hỏi đến, họ cứ tâu trình

              Do sự nghèo đói gia đình

       Nên họ phải trộm, mưu sinh cả nhà.

 

          Sát-Đế-Lỵ vương gia Quán đảnh

          Suy nghĩ rằng những cảnh thế này

              Xảy ra liên tiếp đêm ngày

       Nếu dùng tiền bạc như vầy cấp ban

          Thì trộm cắp sẽ càng tăng trưởng

          Phải có hướng ngăn chận tối đa.

              Nghĩ rồi, vua ban lệnh ra

       Truyền quan quân : “ Các khanh gia thi hành :

          Hãy lấy giây trói nhanh thật chắc

          Hai tay hắn trói quặt ra sau

              Thắt gút cho thật chắc vào

       Cạo đầu, dắt hắn đi rao khắp miền

          Đánh trống chiêng trợ oai rầm rộ

          Dắt đi qua mọi chỗ trong thành

              Cuối cùng hướng đến cửa Nam 

       Hành phạt thích đáng phải kham luật hình

          Rồi hành hình, chém. đầu răn chúng ”.

 

          Đám quan quân làm đúng lệnh truyền.

 

13.          Này các Tỷ Kheo ! Tuy nhiên

       Nhiều người nghe chuyện vừa liền xảy ra

Trường Bộ -(Tập 3) K. 26 : CHUYỂN L. T. VƯƠNG  * MLH – 091 

 

          Với tội trộm, vua đà nghiêm khắc

          Án xử tử, truyền chặt đầu ngay.

              Nghe như vậy, những người này

       Nghĩ rằng : ‘Ta phải nhanh tay làm liền

          Rèn đao kiếm cho chuyên, thật bén

          Làm vũ khí để chẹn khách thương

              Gia chủ hay người đi đường

       Cướp lấy tài sản chẳng nương ai nào

          Nếu kẻ ấy la gào chống cự

          Ta sẽ xử bằng cách chém. đầu’.

 

              Thế rồi sau đó chẳng lâu

       Rất nhiều đám cướp ào ào nổi nhanh

          Họ cướp làng, cướp thành, cướp chợ

          Cướp thôn xóm, cướp phố, cướp đường

              Hoành hành vô pháp, nhiễu nhương

       Sẵn sàng chém chết ai đương cự liền.

 

14.     Các Tỷ Kheo ! Của tiền bố thí

          Không được Vua cai trị thi hành

              Nghèo đói đã tăng thịnh nhanh

       Càng nghèo, trộm cướp hoành hành khắp nơi.

          Do cướp bóc, thịnh thời đao kiếm

          Thịnh đao kiếm, tăng thịnh sát sanh

              Rồi vì chém giết tranh dành

       Nói láo tăng thịnh, việc lành giảm đi.

          Giảm tuổi thọ, giảm suy sắc đẹp

          Loài hữu tình khuôn phép bỏ lơ

              Tuổi thọ loài người bấy giờ

       Là tám vạn tuổi ban sơ hạn kỳ.

          Nhưng con họ giảm đi một nửa

          Bốn vạn năm sống giữa cuộc đời.

Trường Bộ -(Tập 3) K. 26 : CHUYỂN L. T. VƯƠNG  * MLH – 092 

 

              Này các Tỷ Kheo ! Thế rồi

       Đến khi bốn vạn tuổi trời người ta

          Vẫn có người tham mà trộm cắp

          Bị bắt gặp, giải đến Vua ngay

              Vua Quán đảnh hỏi người này :

 

  – “ Có phải ngươi trộm của này phải không ? ”

          Người ấy sợ cùm gông, sợ chết

          Nên nói láo, thêu dệt trơ trơ :

 

        – “ Tâu Đại Vương ! Xin đừng ngờ,

       Thần không trộm cắp bao giờ của ai ”.

 

15.      Các Tỷ Kheo ! Lầm sai cai trị

          Không bao giờ bố thí bần dân

              Nghèo đói tăng thịnh dần dần

       Nghèo tăng, trộm cắp lần lần tăng mau

          Trộm cướp nhiều, kiếm đao tăng thịnh

          Vũ khí thịnh, tăng thịnh sát sinh

              Chém giết loạn, nói láo sinh

       Nói láo tăng thịnh, việc lành giảm đi.

          Giảm tuổi thọ, giảm suy sắc đẹp

          Loài hữu tình khuôn phép bỏ lơ

              Tuổi thọ loài người bấy giờ

       Là  bốn vạn tuổi ban sơ hạn kỳ.

          Nhưng con họ giảm đi một nửa

          Hai vạn năm là lứa tuổi đời.

      

16.           Thế rồi cuộc diện đổi dời

       Con người tăng thịnh những lời vọng ngôn

          Lời nói ra chỉ còn đâm thọc

          Nhằm nói xấu, lừa lọc mọi người

              Chỉ còn một vạn tuổi đời,

 

Trường Bộ -(Tập 3) K. 26 : CHUYỂN L. T. VƯƠNG  * MLH – 093 

 

       Lúc ấy có một số người đẹp xinh

          Còn một số hữu tình không đẹp

          Những chúng sanh không đẹp này thời 

              Tham đắm sắc đẹp vợ người

       Tìm cách chinh phục để rồi thông dâm.

 

          Do tà hạnh dần dần tăng thịnh

          Tuổi thọ chính còn nửa vạn thôi !

              Đến khi tuổi thọ loài người

       Năm nghìn năm chẵn, thì đời loạn hơn

          Rồi hai pháp có cơn tăng bạo

          Là ác khẩu & phù phiếm lời gian

              Do tăng thịnh lời trái oan

       Một số thọ được hai ngàn năm trăm

          Một số, hai ngàn năm tuổi thọ.

 

          Tiếp sau đó, sân hận, tham lam

              Cùng nhau tăng thịnh lan tràn

       Do tham sân quá, tuổi càng giảm đi

          Tuổi thọ người giảm suy một nửa

          Một ngàn năm sống giữa cuộc đời.

              Sau đó, tà kiến tăng vời

       Năm trăm năm thọ, tuổi đời giảm đi.

 

          Các Tỷ Kheo ! Đến khi tuổi thọ

          Năm trăm năm, thì có xảy ra

              Ba pháp tăng thịnh trải qua

       Là ‘phi pháp dục’ và ‘tà kiến’ tăng

        ‘ Phi lý tham’ cũng hằng tăng mãi 

          Tuổi một số còn lại hai trăm

              Hoặc hai trăm năm mươi năm.

 

       Về sau những việc ác dần thịnh tăng :

          Với cha mẹ, con hằng bất hiếu

Trường Bộ -(Tập 3) K. 26 : CHUYỂN L. T. VƯƠNG  * MLH – 094 

 

          Hoặc là thiếu kính lễ Sa-môn,

              Cùng các vị Bà-la-môn,

       Các vị Gia trưởng, trưởng tôn gia đình.

 

18.      Các Tỷ Kheo ! Sự tình như vậy

          Chỉ vì vua không thấy ngọn ngành

              Thánh Vương Chánh Pháp không hành

       Đã không bố thí sẵn dành bần dân

          Nên nghèo đói dần dần tăng thịnh

          Rồi tăng thịnh trộm cướp, kiếm đao

              Sát sanh, nói láo tăng mau

       Đâm thọc, tà hạnh càng cao tột vời

          Rồi ác khẩu, nói lời phù phiếm

          Tính tham sân, ác hiểm tăng nhiều

              Tà kiến tăng thịnh đủ điều

      ‘Phi pháp dục’ thịnh, sớm chiều mọi nơi.

         ‘Phi lý tham’ đồng thời ‘tà kiến’

          Bất thiện pháp phát triển cả ba.

              Từ ba điều ấy, xảy ra :

       Thiếu sự hiếu kính mẹ cha sinh tồn

          Thiếu kính lễ Sa-môn, Phạm-chí

          Không kính trọng những vị đáng tôn

              Pháp ác tăng trưởng dập dồn

       Tuổi thọ giảm thiểu, chỉ còn một trăm.

* * *

19.      Các Tỷ Kheo ! Do tâm hung ác

          Bất thiện pháp càng lúc cao vời

              Đến khi tuổi thọ loài người

       Chỉ có Mười tuổi, cuộc đời ngắn ghê !

          Những con gái cập kê năm tuổi

          Sẽ lấy chồng, thui thủi sinh con.

              Các loại này sẽ không còn :

Trường Bộ -(Tập 3) K. 26 : CHUYỂN L. T. VƯƠNG  * MLH – 095 

 

       Tô, lạc, đường, muối ; không còn dầu ăn

          Các loại này dần dần mất hút

          Món ăn chính : hột Kút-Ru-Sa  (1)

              Giống như hiện nay người ta

       Cháo thịt bổ dưỡng chính là thức ăn.

 

          Kút-Ru-Sa, món ăn tối thượng

          Thời tuổi thọ hạn lượng mười năm.

 

              Lúc ấy thiện hạnh mất tăm

       Mười bất thiện hạnh lại tăng ngút ngàn

          Thời này chẳng ai màng làm thiện

          Ngay chữ ‘thiện’ chẳng biết nghĩa gì !

              Những ai bất hiếu, vô nghì    

       Vô lễ trưởng thượng, chẳng vì, kính tôn

          Thiếu kính lễ Sa-môn, Phạm-chí

          Bậc Gia trưởng cũng bị khinh khi

              Nhưng thời đó, những người ni

       Lại được kính ngưỡng, nể vì, tán dương.

 

20.      Các Tỷ Kheo ! Tuổi thường nhân loại

          Vào thời đại mười tuổi thọ thôi

              Loài người tư cách rất tồi

       Không có phân biệt, kết đôi đến thì

          Không kể chi mẹ, dì, cô, thím

          Tha hồ mà cưỡng chiếm, thông dâm

              Giống như các loại thú, cầm.

 

       Hại tâm mãnh liệt, sân tâm lẫy lừng

          Ác ý và sát tâm mãnh liệt

          Không phân biệt quyến thuộc, mẹ cha

              Dễ dàng giết hại chẳng tha

    _______________________________

   (1) : Hạt Kudrusa .         

Trường Bộ -(Tập 3) K. 26 : CHUYỂN L. T. VƯƠNG  * MLH – 096

 

       Khi sân tâm khởi, ác tà dấy lên.

          Như một tên thợ săn hung ác

          Thích tàn sát loài thú, dửng dưng

              Hại tâm, sân tâm lẫy lừng

       Ác ý mãnh liệt, vô chừng sát tâm.

          Loài hữu tình ác tâm cũng thế

          Họ rất dễ hại nhau, giết nhau.

 

              Các Tỷ Kheo ! Thật khổ sầu !

       Chỉ mười tuổi thọ không sao lâu bền.

        ‘ Đao trượng kiếp’ khởi lên nhanh chóng 

          Trong bảy ngày dấy động  ác tâm

              Sẵn đao kiếm bén đang cầm

       Tàn hại tánh mạng, cứ đâm chém hoài.

       

          Các Tỷ Kheo ! Một vài nhóm nọ

          Là hữu tình, bỗng có nghĩ suy :

            “ Ta chớ giết ai làm chi

       Cũng mong không có ai vì giết ta

          Chúng ta hãy đi xa, từ bỏ

          Vào rừng cỏ, hốc núi, rừng sâu

              Sông ngòi hiểm hóc trú vào

       Hay các hang động từ lâu không người

          Sống với rễ, trái tươi, củ, hạt

          Để xa lánh sát phạt, giết nhau ”.

 

              Thế rồi họ vào rừng sâu

       Bảy ngày ở ẩn, nhờ vào thức ăn

          Từ thực vật vẫn hằng có sẵn

          Sau bảy ngày, cẩn thận lần ra

              Từ khắp các nơi sống qua

       Gặp lại người khác, dù là người dưng

          Họ vui mừng ôm nhau khoan khoái

Trường Bộ -(Tập 3) K. 26 : CHUYỂN L. T. VƯƠNG  * MLH – 097 

 

       “ Sung sướng thay, gặp lại bạn đây ! 

              Chúng ta còn sống hiện nay   

       Do nhân xa lánh nghiệp dày sát sanh.

          Vì chúng ta tạo nhân bất thiện

          Nên thân quyến bị giết hại nhiều

              Vậy chúng ta phải sớm chiều

       Làm những điều thiện để chiêu ân lành.

 

          Những điều lành thế nào đây nhỉ ?

      *  Chúng ta phải đình chỉ sát sanh  

              Đây là điều thiện sẵn dành ”.

       Từ đó họ chẳng sát sanh bao giờ.

          Rồi chính nhờ họ hành thiện pháp

          Tuổi thọ các người đó tăng dần.

              Tuổi thọ sắc đẹp càng tăng

       Đến con của họ tuổi hằng hai mươi.

 

22.      Các Tỷ Kheo ! Mọi người lúc đó

          Thấy tuổi thọ tăng thịnh, nghĩ rằng :

            ‘Ta hành thiện pháp làm nhân

       Nên tăng tuổi thọ, lại dần đẹp ra.

          Vậy chúng ta làm nhiều điều thiện

          Phải thực hiện giữ giới thành tâm :

              Không trộm cắp, không tà dâm,

       Cũng không nói láo, nói lầm, nói chơi,

          Không ác khẩu, không lời hai lưỡi,

          Cả trên dưới từ bỏ tham, sân

              Từ bỏ tà kiến bất nhân,

 

        Từ bỏ ba pháp rất cần diệt đi :

        ‘Phi lý tham’  lẫn  ‘phi pháp dục’

        Và ‘tà kiến’ cùng lúc tránh xa.  

        Ta phải hiếu kính mẹ cha

Trường Bộ -(Tập 3) K. 26 : CHUYỂN L. T. VƯƠNG  * MLH – 098 

 

       Kính lễ Phạm-chí cùng là Sa-môn

          Kính các vị trưởng tôn, gia trưởng ,

          Phải nuôi dưỡng thiện pháp, thực hành’.

 

              Do sự thực hiện pháp lành

       Tuổi thọ của họ tăng nhanh cõi trần,

          Từ hai mươi, tăng dần an hảo

          Bốn & tám mươi & trăm sáu mươi năm

              Rồi ba trăm hai mươi năm

       Gấp đôi số tuổi lúc nhằm đời con.

          Rồi vẫn còn, tăng hai ngàn tuổi

          Con họ, bốn ngàn tuổi thọ đời

              Tám ngàn, hai vạn tuổi… rồi

       Bốn vạn, tám vạn tuổi trời trải qua.

 

23.      Các Tỷ Kheo ! Khi mà tuổi thọ

          Của loài người lúc đó vô bờ

              Các cô con gái bấy giờ

       Đến khi trăm tuổi, thời cơ lấy chồng.

          Ba chứng bệnh khởi đồng một lúc

          Là tham ăn, lòng dục, già suy.

 

              Các Tỷ Kheo ! Lúc ấy thì

       Diêm-Phù-Đề - Chăm-Bu-Đi-Pa này

          Là cõi nước tại đây họ sống

          Rất hùng mạnh, đáng trọng, phồn vinh

              Làng mạc, tỉnh thành, đế kinh

       Mọc lên như nấm, an bình sát nhau,

          Đến nỗi gà sáng nào cũng gáy

          Gáy bên này, bên đấy cũng nghe.

 

              Các Tỷ Kheo ! Lại nói về

       Bấy giờ cõi Diêm-Phù-Đề thịnh hưng

          Người đông đúc như rừng lau sậy

Trường Bộ -(Tập 3) K. 26 : CHUYỂN L. T. VƯƠNG  * MLH – 099 

 

          Giống như thấy ở A-Vi-Chi  (1)

              Tức là địa ngục A-Tỳ

     ( Tội nhân số lượng ấy thì tối đa )

          Thành Ba-Ra-Na-Si  (2) lúc ấy

          Tên được lấy : Kê-Tú-Ma-Ti  (3)

              Là đô thành, chốn kinh kỳ

       Dân cư đông đảo, thêm quy tụ về

          Người dân sống mọi bề sung sướng

          Thức ăn uống đầy đủ, ngon lành

              Tuổi thọ tám vạn sẵn dành

       Chăm-Bu-Đi-Pá an lành, phong quang,

          Có tám vạn bốn ngàn thành phố

          Chỉ một chỗ tối thượng kinh kỳ

              Chính là Kê-Tú-Ma-Ti

       Là nơi hùng mạnh, dân thì giàu sang.

 

24.      Các Tỷ Kheo ! Lúc đang tuổi thọ

          Loài người có tám vạn tuổi, thì

              Kinh đô Kê-Tú-Ma-Ti

       Có vị Thánh Chúa trị vì đảm đương

          Là Chuyển Luân Thánh Vương Sanh-Khá (4)

          Bậc Pháp Vương Tôn giả cõi trẩn

              Chỉ lấy Chánh Pháp trị dân

       Cai trị đất nước, lòng nhân sáng ngời

          Đã chinh phục bốn nơi thiên hạ

          Các quốc độ đều đã phục tùng

              Đầy đủ bảy món báu dùng

       Xe báu, voi & ngựa báu cùng bảo châu,

          Gia chủ báu, tiếp sau nữ báu

    _______________________________

  (1) : Avici  (A-Tỳ địa ngục) .  (2) : Baranasi  (Thành Ba-La-Nại ).

  (3) :  Ketumati .                     (4) : Sankha .       

Trường Bộ -(Tập 3) K. 26 : CHUYỂN L. T. VƯƠNG  * MLH – 100 

 

          Tướng quân báu. Thất bảo nói chung.

              Một ngàn hoàng tử anh hùng

       Dũng mãnh nhiếp phục bao vùng biên cương

          Khiến ngoại địch phú cường thần phục

          Vua cai trị hòa mục, dân yên

              Đất nước đến tận hải biên

       Chỉ dùng Chánh Pháp phổ tuyên khắp cùng.

          Vua trị nước không dùng trượng kiếm

        ( Không vũ lực xâm chiếm xứ người ).

 

25.          Các Tỷ Kheo ! Khi cõi đời

       Loài người tám vạn tuổi trời thời đây

          Mết-Tây-Giá  (1) – Ngài này thành Phật

          Tức Thế Tôn Di-Lặc vị lai

              Cũng giống Như Lai hiện nay

       Thành đạt đạo quả quý thay, nhiệm mầu

          Mười tôn hiệu  (2)  cao sâu diệu ngữ :

          Thế Gian Giải, Điều Ngự Trượng Phu,

              Phật, Thế Tôn, Thiên Nhân Sư,

       Chánh Đẳng Chánh Giác  đại từ uy linh

          Vô Thượng Sĩ hay Minh Hạnh Túc

          Bậc Thiện Thệ, Ứng Cúng, Như Lai

              Do sự chứng ngộ tự Ngài

       So với Thiên giới, Ma loài, Phạm Thiên,

          Với các chúng chư Thiên, Nhân loại

    _______________________________

     (1)  :  Metteỳa  - Từ Thị Di Lặc .       

     (2) : Mười danh hiệu người đời xưng tụng Đức Phật : Araham (Ứng Cúng), Sammàsambuddho (Chánh Biến Tri hay Chánh Đẳng Chánh Giác) , Vijjàcaranasampanno (Minh Hạnh Túc) , Sugato (Thiện Thệ), Lokavidù (Thế Gian Giải), Anuttaro (Vô Thượng Sĩ), Purisadammasàrathi (Điều Ngự Trượng Phu), Satthàdevamanus-sànam (Thiên Nhân Sư), Buddho (Phật-Đà), Bhagavà (Thế Tôn) .

Trường Bộ -(Tập 3) K. 26 : CHUYỂN L. T. VƯƠNG  * MLH – 101 

 

          Bà-la-môn với lại Sa-môn

              Hiển thị mọi loài, tuyên ngôn

       Rồi lại tuyên thuyết Pháp môn nhiệm mầu

          Thuyết Sơ Thiện, rồi sau Trung Thiện

          Thuyết Hậu Thiện, văn nghĩa đủ đầy

              Trình bày Phạm hạnh từ đây

       Pháp thân thanh tịnh, bậc Thầy Nhân Thiên.

 

          Như Ta nay hoằng tuyên Pháp Thánh

          Chúng Tỷ Kheo bên cạnh vài trăm,

              Mết-Tây-Giá Phật Từ tâm

       Vài ngàn Phích-Khú (1) thâm trầm đoanh vây.

 

26.      Các Tỷ Kheo ! Đủ đầy vương giả

          Chuyển Luân Vương Sanh-Khá dựng ra

              Cung điện lộng lẫy như là

       Vua Ma-Ha Bá-Na-Đà ngày xưa   ( Mahà Banada )

          Người đã đưa kiểu xây cung điện.

          Vua Sanh-Khá thực hiện xây xong 

              Ngự tại cung điện vừa lòng.

       Sau khi đã sống trong vòng xa hoa

          Vua có ý xuất gia hành đạo

          Khoác ca-sa, tự cạo tóc râu

              Lìa quyến thuộc, vào rừng sâu

       Tu hành nghiêm cẩn, dựa vào Thế Tôn

          Mết-Tây-Giá Thế Tôn – Di-Lặc

          Sau khi đã sắp đặt vuông tròn

              Dâng cúng cung điện vàng son

       Cho các Phạm-chí, Sa-môn một phần,

          Hàng bần cùng, vô thân tứ cố

    _______________________________

  (1) : Bhikkhu : được phiên âm là Tỳ-Khưu  hay  Tỷ-Kheo ,

   có nghĩa là vị Khất-sĩ , dùng pháp chế khất thực để sống.         

Trường Bộ -(Tập 3) K. 26 : CHUYỂN L. T. VƯƠNG  * MLH – 102 

 

          Vô gia cư, lỡ độ xin ăn

              Có nơi trú ngụ nương thân

       Vua nay xuất thế chẳng cần làm chi.

 

          Vua một lòng xin y-chỉ với

          Bậc hạnh giới Di Lặc Thế Tôn

              Tu hành cao khiết tịnh môn

       Tinh tấn thiền định, không sờn thâm lâm.

          Sống một mình chuyên tâm trì chú

          Không phóng dật, an trú thiền tâm

              Độc cư rừng vắng âm thầm

       Không bao lâu đã chứng tầm pháp siêu

          Đạt mục tiêu tối cao bậc Thánh

          Người xuất gia chân chánh mong cầu

              Vô thượng Phạm-hạnh cao sâu

       Tự mình chứng ngộ pháp mầu minh quang

          Với thắng trí, trú an, chứng đạt

          Tâm của ngài an lạc, sáng trong.

* * *

27.           Người tu hành phải bền lòng 

       Luôn luôn tinh tấn trong vòng tử sinh

          Các Tỷ Kheo ! Tự mình thắp đuốc

          Chính mình, không phụ thuộc vào ai

              Không cần nương tựa một ai

       Nương vào Chánh Pháp, làm đài hải đăng.

          Chánh Pháp là nơi hằng nương tựa

          Không nương tựa bất cứ thứ gì !

 

              Tự mình nương mình là chi ?

       Tự mình thắp đuốc, là gì ý đây ?

          Các Tỷ Kheo ! Đêm ngày quán chiếu

          Vị Tỷ Kheo thông hiểu, hành thâm :

              Sống ‘Quán thân trên tự thân’,

Trường Bộ -(Tập 3) K. 26 : CHUYỂN L. T. VƯƠNG  * MLH – 103 

 

      Tỉnh giác, chánh niệm, tinh cần, nhiệt tâm

          Để có thể diệt sân tham đó.

 

          Sống ‘Quán thọ trên các thọ’ này,

            ‘ Quán tâm trên các tâm’ ngay,

     ‘Quán pháp trên các pháp’ đây, suy tầm 

          Cũng tỉnh giác, nhiệt tâm, chánh niệm

          Để tự kiểm, trừ diệt tham sân.

      

              Này các Tỷ Kheo chánh chân !

       Tự mình là ngọn đèn trân quý hoài.

          Tứ Niệm Xứ quán ngay như vậy

          Là tự lấy Chánh Pháp làm đèn

              Nương tựa Chánh Pháp bao phen

       Không hề nao núng, vẫn bền lòng tin.

 

          Các Tỷ Kheo ! Tự mình đi lại

          Trong giới hạn truyền lại từ xưa

              Do các Tổ phụ truyền thừa

       Giới hạn được phép, hợp vừa xưa nay.

 

          Nếu điều này các con thực hiện

          Thì sẽ khiến tuổi thọ thịnh tăng

              Sắc đẹp cũng sẽ tăng dần

       Tài sản, thế lực mọi phần tăng cao.

 

          Các Tỷ Kheo ! Thế nào tăng thịnh

          Về sắc đẹp hay chính tuổi đời ?

              Tỷ Kheo tu tập mọi thời  

       Với Tứ Thần Túc, chẳng lơi chuyên cần

 

      *  Dục Thần Túc tinh cần thiền định,

 

      *  Hành thiền định ‘Tinh Tấn’ đủ đầy

 

          * ‘Tâm thần túc’ thiền định này

      (Tư Duy thần túc, tên đây cũng đồng )     

Trường Bộ -(Tập 3) K. 26 : CHUYỂN L. T. VƯƠNG  * MLH – 104 

 

      *  Rồi cố gắng hành thiền ‘Trạch Pháp’.

          Tứ Thần Túc (1) đúng pháp chuyên tu

              Nếu muốn tuổi thọ thiên thu

       Kéo dài một kiếp hay dù kiếp đây.

          Ta khẳng định điều này sẽ có

          Và như vậy, tuổi thọ sẽ tăng.

 

              Thế nào sắc đẹp được tăng ?

       Ở đây vị Tỷ Kheo hằng nghiêm uy

          Vâng giới bổn Ba-Tì-Mốc-Khá  (2)

          Trọng giới luật hơn cả mạng mình

              Chế ngự thân ý nghiêm minh

       Oai nghi chánh hạnh giữ gìn không ngưng.

          Thấy nguy hiểm trong từng lỗi nhỏ

          Và lãnh thọ giới pháp để tu

              Như vậy, Tỷ Kheo ôn nhu

       Sẽ có sắc đẹp trượng phu tăng nhiều.

 

          Các Tỷ Kheo ! Còn điều tăng thịnh

          Sự ‘An Lạc’ của chính vị này ?

              Vị Tỷ Kheo ấy, ở đây

    * Ly dục, ly ác pháp rày, tịnh yên  

          Chứng và trú vào Thiền thứ nhất

    _______________________________

  (1) : Tứ Thần Túc ( Cattaro iddhipàdà ) còn gọi là Tứ Như Ý Túc 

     ( 4 trong 37 Phẩm Trợ Bồ-Đề – Bodhipakkhiya dhamma ) gồm :

    Dục thần túc ( Chandiddhipàdo) ,Tinh Tấn thần túc ( Viriyiddhi-

     pàdo ), Tâm (Tư Duy) thần túc ( Cittiddhipàdo) và Trạch Pháp

   (trạch quán) thần túc ( Vimansid dhipàdo ) .  

  (2) : Tứ Thanh Tịnh Giới của vị Tỷ Kheo chân chánh :

- Patimokkhasamvarasìla : Biệt biệt Giải thoát Thu thúc giới .

- Indriyasamvarasìla : Giới luật liên quan đến thu thúc lục căn .

- Àjìvapàvisuddhisìla :Giới luật liên quan đến đời sống trong sạch.

- Paccayasannissitasìla : Giới luật liên quan đến việc sử dụng ‘Tứ

   vật dụng’: Vật thực , Y phục , Chỗ Ở  và Thuốc ngừa bệnh .

Trường Bộ -(Tập 3) K. 26 : CHUYỂN L. T. VƯƠNG  * MLH – 105 

 

          Một trạng thái hỷ lạc tự tâm

              Do ly dục với Tứ, Tầm.

 

    * Diệt tầm, diệt tứ, hành thâm định thiền  

          Chứng và trú vào Thiền đệ nhị

          Tâm an chỉ, không tứ, không tầm

              Định sanh, nội tỉnh nhất tâm.

 

    * Tiếp theo, vị ấy âm thầm cần chuyên

          Luôn chánh niệm đi liền tỉnh giác

          Thân cảm nhận sự lạc thọ liền

              Ly hỷ trú xả trước tiên

      ‘Xả niệm lạc trú’, Thánh hiền gọi tên

          Đệ tam Thiền, chứng và an trú.

 

       * Vị Tỷ Kheo lại tự cần chuyên

              Xả lạc, xả khổ – vô phiền

       Diệt hỷ ưu cảm thọ – liền trước đây,

          Chứng, trú đây Tứ Thiền tức khắc

          Không khổ, lạc, xả niệm tịnh thanh.

              Này các Tỷ Kheo ! Thiện lành

       Vị ấy ‘an lạc’ đạt thành, tăng cao.

 

          Vị Tỷ Kheo thế nào tăng thịnh

          Về ‘tài sản’ của chính vị này ?

              Này các Tỷ Kheo ! Ở đây

       Vị ấy an trú đủ đầy một phương

          Và biến mãn ; tâm thường câu hữu

          Với Hỷ, Xả ; câu hữu Từ, Bi

              Phương hai, ba, tư đồng thì

       Cũng đều câu hữu Hỷ, Bi, Xả, Từ

          Cả thế giới, khắp từ trên, dưới

          Khắp phương xứ cùng với bề ngang

              Khắp vô biên giới, trú an

Trường Bộ -(Tập 3) K. 26 : CHUYỂN L. T. VƯƠNG  * MLH – 106 

 

       Biến mãn, câu hữu hoàn toàn tứ vi.

          Tứ vô lượng : Từ, Bi, Hỷ, Xả

          Rộng vô biên, không cả hận, sân.

 

              Như vậy Tỷ Kheo chánh chân

      ‘Tài sản’ tăng thịnh nguyên nhân như vầy.

 

          Các Tỷ Kheo ! Ở đây được thấy

          Tỷ Kheo ấy ‘thế lực’ thịnh tăng

              Diệt tận lậu hoặc các phần

       Tự mình biết, chứng đạt dần, trú an

          Hiện tại này với Tâm giải thoát

          Tuệ giải thoát, lậu hoặc không còn

              Như vậy Tỷ Kheo đáng tôn

      ‘Thế lực’ tăng thịnh vuông tròn công phu.

 

          Các Tỷ Kheo ! Đường tu thử thách

          Ta quán sát rành mạch, thấy là

              Uy lực Ma Vương – Ác Ma

       Thật khó nhiếp phục, khó mà dẹp yên

          Nhờ chấp nhận, hành chuyên thiện pháp

          Mà công đức lợi lạc tăng cao ”.

 

              Thế  Tôn thuyết giảng cao sâu

       Chư Tăng tín thọ Pháp mầu , hân hoan ./-

 

        Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật  ( 3 L )

 

 

 

*

*  *

 

(  Chấm dứt Kinh 26 : CHUYỂN LUÂN THÁNH VƯƠNG

SƯ TỬ HỐNG  –  Cakkavatti Sìhanàda-sutta  )

Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
facebook youtube google-plus linkedin twitter blog
Nguyện đem công đức này, trang nghiêm Phật Tịnh Độ, trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu khổ ba đường,
nếu có người thấy nghe, đều phát lòng Bồ Đề, hết một báo thân này, sinh qua cõi Cực Lạc.

May the Merit and virtue,accrued from this work, adorn the Buddhas pureland,
Repay the four great kindnesses above, andrelieve the suffering of those on the three paths below,
may those who see or hear of these efforts generates Bodhi Mind, spend their lives devoted to the Buddha Dharma,
the Land of Ultimate Bliss.

Quang Duc Buddhist Welfare Association of Victoria
Tu Viện Quảng Đức | Quang Duc Monastery
Senior Venerable Thich Tam Phuong | Senior Venerable Thich Nguyen Tang
Address: Quang Duc Monastery, 105 Lynch Road, Fawkner, Vic.3060 Australia
Tel: 61.03.9357 3544 ; Fax: 61.03.9357 3600
Website: http://www.quangduc.com ; http://www.tuvienquangduc.com.au (old)
Xin gửi Xin gửi bài mới và ý kiến đóng góp đến Ban Biên Tập qua địa chỉ:
quangduc@quangduc.com , tvquangduc@bigpond.com
KHÁCH VIẾNG THĂM
110,220,567