Tu Viện Quảng Đức105 Lynch Rd, Fawkner, Vic 3060. Australia. Tel: 9357 3544. quangduc@quangduc.com* Viện Chủ: HT Tâm Phương, Trụ Trì: TT Nguyên Tạng   

25. Kinh Ưu-đàm-bà-la Sư Tử Hống

17/05/202014:12(Xem: 1820)
25. Kinh Ưu-đàm-bà-la Sư Tử Hống

TAM TẠNG THÁNH KINH PHẬT GIÁO

TẠNG KINH (NIKÀYA)
Thi Hóa
TRƯỜNG BỘ KINH
(Dìgha Nikàya)
Tập III
Hòa Thượng THÍCH MINH CHÂU
Dịch sang tiếng Việt từ Tam Tạng Pàli
Chuyển thể Thơ: Giới Lạc MAI LẠC HỒNG
NHÀ XUẤT BẢN PHƯƠNG ĐÔNG PL. 2555 - DL 2010


25. Kinh ƯU-ĐÀM-BÀ-LA SƯ TỬ HỐNG

( Udumbarikà Sìhanàda-sutta )

 

Như vậy, tôi nghe :

 

          Một thời nọ , Thế Tôn Giác Giả  (1) 

          Trú Vương-Xá – Ra-Chá-Ga-Ha  (2)

              Trên núi Ghít-Chá-Ku-Ta  (3)

       Tức Kỳ-Xà-Quật hay là Linh Sơn  (3).

          Lúc ấy vườn Nữ Hoàng vương giả

          Tên là U-Đum-Bá-Ri-Ka  (4)

            ( Hay tên Ưu-Đàm-Bà-La  (4)

       Cho đoàn du-sĩ trú qua an toàn

          Tại đây khoảng ba ngàn du sĩ

          Đang Đại hội, ầm ỉ nói, la.

              Có du sĩ Ni-Rô-Tha  (5)

       Cũng được gọi Ni-Câu-Đà (5) tộc danh.

 

          Lúc bấy giờ chàng Sanh-Tha-Ná  (6)

          Là Gia-chủ, người đã quy y

              Kính ngưỡng đức Chánh Biến Tri  (1)

    _______________________________

  (1) : Mười danh hiệu người đời xưng tụng Đức Phật : Araham (Ứng Cúng), Sammàsambuddho (Chánh Biến Tri hay Chánh Đẳng Chánh Giác) , Vijjàcaranasampanno (Minh Hạnh Túc) , Sugato (Thiện Thệ), Lokavidù (Thế Gian Giải), Anuttaro (Vô Thượng Sĩ), Purisadammasàrathi (Điều Ngự Trượng Phu), Satthàdevamanus-sànam (Thiên Nhân Sư), Buddha (Phật-Đà), Bhagavà (Thế Tôn).

 (2) : Thành Vương-Xá - Ràjagaha, thủ phủ nước Ma-Kiệt-Đà.

(3) : Núi Gijjhakùta  hay núi Kỳ-Xà-Quật, Linh Thứu, Linh Sơn.

(4) :Vườn Nữ Hoàng Udumbarikà (Ưu-Đàm-Bà-La).

(5) : Du-sĩ ngoại đạo  Nigrodha  ( Ni-câu-đà ).

(6) : Vị Thiện Nam Sandhana  ( Tán-đà-na ).

Trường Bộ -(Tập 3) Kinh 25 : ƯU-ĐÀM-BÀ-LA . . . * MLH  –  046

 

       Vào buổi chiều mát, ra đi khỏi thành

          Đến yết kiến Trọn Lành Thiện Thệ  (1)

          Tại Linh Thứu (3), đảnh lễ vấn an.

              Nhưng vị Gia chủ nghĩ rằng :

      ‘Nay không phải lúc ta sang gặp Ngài

          Thế Tôn nay cùng chư Tăng Bảo

          Đang tịnh cư hành đạo, lặng yên

              Các ngài đang lúc định thiền.

       Ta nay rảnh rỗi, hãy liền đi sang

          Vườn Nữ Hoàng dành cho du-sĩ

          Để thăm vị tên Ní-Rô-Tha’.

              Rồi Gia-chủ Sanh-Tha-Na  (6)

       Đến U-Đúm-Bá-Ri-Ka (4) vườn này.

 

 2.      Tại nơi đây, rất đông du-sĩ

          Cùng với vị tên Ní-Rô-Tha  (5)

              Đang lúc Đại-hội diễn ra

       Tất cả lớn tiếng cãi, la ồn ào

          Kẻ cất cao giọng bàn phiếm luận

          Người thì muốn nói chuyện bên đường

              Chuyện phiếm vô ích tầm thường

       Hay toàn những chuyện đế vương dông dài

          Chuyện ăn trộm, gái trai, binh lính

          Chuyện đại thần, bách tính, chiến tranh

              Những chuyện làng xóm, thị thành

       Đồ ăn, thức uống, xoay quanh vải, mùng

          Về quốc độ, anh hùng tiêu biểu

          Hoặc chuyện về hương liệu, hoa hương

              Hiện trạng thế giới, đại dương

       Câu chuyện tạp thoại, các phương dị đồng

    _______________________________

1& 2 & (3) & (4) & (5) & (6) : Xem chú thích ở trang trước.             

Trường Bộ -(Tập 3) Kinh 25 : ƯU-ĐÀM-BÀ-LA . . . * MLH  –  047

 

          Về hiện hữu hay không hiện hữu

          Chuyện tân cựu đủ thứ tầm phào.

 

 3.           Thấy Sanh-Tha-Na đi vào

       Ông Ni-Rô-Thá hướng vào chúng đây

          Căn dặn rằng : “ Hiện nay Gia-chủ

          Sanh-Tha-Na, đệ tử của ông

              Gô-Ta-Ma Đại Sa-môn

       Hiện nay vị ấy bước dồn đến ta.

          Người này là Tín đồ áo trắng,

          Là Cư-sĩ ưu thắng đáng tôn

              Hãy giữ yên lặng, chớ ồn

       Các đệ tử Đại Sa-môn Kiều-Đàm  (1)

          Họ chỉ ham từ hòa, an tịnh.

          Nếu biết ta an tịnh nơi này

              Gia-chủ có thể đến đây ”.

       Nghe nói vậy, các vị này lặng yên.

 

 4.      Sanh-Tha-Na đến liền chỗ hội

          Rồi ông nói lời chúc xã giao

              Đoạn ông tìm chỗ ngồi vào

       Nhìn Ni-Rô-Thá, ông mào đầu ngay :

 

       “ Sai khác thay ! Khi nhiều du sĩ

          Thuộc ngoại đạo các vị họp đông

              Thì thường xảy ra bất đồng

       Cao giọng lớn tiếng thật ồn diễn ra

          Kẻ hét la, cãi bàn phiếm luận

          Người thì muốn nói chuyện bên đường

              Chuyện phiếm vô ích tầm thường

    _______________________________

  (1) : Kiều-Đàm hay Cồ-Đàm phiên âm từ chữ Gotama là họ của

        đức Phật Thích-Ca Mâu-Ni . ( Đại Sa-môn :Mahà  Samano .

       Sa-môn là vị xuất gia giữ gìn Phạm hạnh, giới luật ).         

Trường Bộ -(Tập 3) Kinh 25 : ƯU-ĐÀM-BÀ-LA . . . * MLH  –  048

 

       Hay toàn những chuyện đế vương dông dài

          Chuyện ăn trộm, gái trai, binh lính

          Chuyện đại thần, bách tính, chiến tranh

              Những chuyện làng xóm, thị thành

       Đồ ăn, thức uống, xoay quanh vải, mùng

          Về quốc độ, anh hùng tiêu biểu

          Hoặc chuyện về hương liệu, hoa hương

              Hiện trạng thế giới, đại dương

       Câu chuyện tạp thoại, các phương dị đồng

          Về hiện hữu hay không hiện hữu

          Chuyện tân cựu đủ thứ tầm phào.

 

              Nhưng thật sai khác làm sao !

       Thế Tôn an trú nơi nào tịnh yên

          Nơi xa vắng, lâm tuyền tịch mịch

          Cánh đồng ít tiếng động ồn ào

              Xa mắt người đời nhìn vào

       Thích hợp tu tịnh, thanh cao hành trì ”.

 

 5.      Nghe nói vậy, ông Ni-Rô-Thá

          Nói với Sanh-Tha-Ná thiện nam :

          – “ Anh biết Sa-môn Kiều-Đàm

       Đã từng đối thoại, luận đàm với ai ?

          Và với ai đạt thành tuệ trí ?

          Trí Sa-môn đã bị hư rồi !

              Sống với không xứ nơi nơi

       Không giỏi điều khiển mọi thời đám đông

          Ông ta không thể nào đối thoại

          Chỉ đề cập việc ngoại biên thôi.

              Như bò một mắt đơn côi

       Đi vòng quanh, chỉ đi nơi phía ngoài.

          Này Gia-chủ ! Hãy coi, ta nói :

Trường Bộ -(Tập 3) Kinh 25 : ƯU-ĐÀM-BÀ-LA . . . * MLH  –  049

 

          Nếu Sa-Môn đến hội chúng này

              Chỉ một câu hỏi, chận ngay

       Sa-Môn không thể nói hay trả lời

          Rồi chúng tôi lăn tròn ông ấy

          Như lăn tròn một cái bình không ”.

 

 6.           Lúc bấy giờ, Đức Thế Tôn

       Thiên nhĩ thanh tịnh nghe không sót lời

          Câu chuyện nơi vườn đang đại hội

          Ni-Rô-Tha nói với Thiện nam.

 

              Rồi với thần lực phi phàm

       Từ Linh Thứu, đức Kiều-Đàm uy nghiêm

          Đến vườn nuôi loài chim khổng-tước  (1)

          Giữa lưng trời, Ngài bước lại qua

              Cạnh sông Su-Ma-Ga-Tha  (2).

       Vị du-sĩ Ni-Rô-Tha thấy là

          Đức Phật-Đà trên không đi lại.

          Thấy như vậy, y dặn mọi người :

           “ Các Hiền giả ! Chớ nhiều lời

       Hãy giữ im lặng nghỉ ngơi, chớ ồn

          Gô-Ta-Ma Sa-môn qua lại

          Giữa hư không, chính tại vườn chim.

              Tôn Giả này thích lặng im

       Tán thán an tịnh, thường tìm tịnh an

          Nều biết rằng nơi đây an tịnh

          Ngài có thể đến chính vườn này.

              Nếu Đại Sa-Môn đến đây

       Chúng ta sẽ hỏi câu này, như sau :

      – ‘Bạch Thế Tôn ! Pháp nào cao thượng

          Mà Thế Tôn đã hướng dẫn ra 

    _______________________________

  (1) : Chim khổng tước là con Công .  (2) : Sông Sumàgadhà .

Trường Bộ -(Tập 3) Kinh 25 : ƯU-ĐÀM-BÀ-LA . . . * MLH  –  050

 

              Huấn dạy đệ tử tịnh hòa

       Đạt đến tịnh lạc trải qua phải tìm

          Là căn bản trang nghiêm Phạm hạnh ?’.

 

          Các du-sĩ im lặng tuân hành.

 

 7.           Bấy giờ Thế Tôn Trọn Lành

       Lập tức hiện ở vườn dành du-gia.

          Ni-Rô-Tha đón chào vồn vả :

 

    – “ Bạch Thế Tôn ! Ngài đã đến đây. 

              Chúng con xin kính mừng Ngài

       Lâu lắm không được đón Ngài quang lâm.

          Đây là chỗ thành tâm soạn sẵn

          Cung thỉnh Đức Chánh Đẳng tọa an ”.

 

              Thế Tôn an tọa nghiêm trang

       Du sĩ lấy ghế thấp hơn để ngồi .

          Đức Thế Tôn mở lời hỏi chuyện :

 

    – “ Ni-Rô-Thá ! Diễn tiến trải qua

              Chuyện gì đang được nói ra ?

       Vấn đề nào được bàn qua nửa chừng ? ”.

 

    – “ Bạch Thế Tôn ! Tạm ngừng câu chuyện

          Khi chúng con chứng kiến Thế Tôn

              Đang đi qua lại trên không

       Vườn chim công, cạnh bờ sông xuôi giòng.

          Đó là sông Su-Ma-Ga-Thá.

          Thấy sự lạ, chúng con bàn nhau

              Sẽ hỏi Thế Tôn một câu :

     ‘ Thế Tôn huấn dạy pháp nào cao minh

          Để đệ tử của mình chứng đạt

          Sự tịnh lạc, Phạm hạnh căn nguyên  ?’.

              Vấn đề bàn luận hiện tiền

Trường Bộ -(Tập 3) Kinh 25 : ƯU-ĐÀM-BÀ-LA . . . * MLH  –  051

 

       Đến khi Ngài đến thì liền ngưng ngay ”.

 

    – “ Ni-Rô-Thá ! Khó thay, du sĩ ! 

          Khi các vị kiến giải khác Ta

              Kham nhẫn các việc khác xa

       Theo đuổi mục đích cũng là khác xa

          Được huấn luyện trải qua phương pháp

          Thật sai khác để hiểu pháp nào

              Ta dùng huấn dạy ra sao

       Để các đệ tử đạt vào tịnh yên

          Được xác nhận căn nguyên Phạm hạnh.

       

          Ni-Rô-Thá ! Hãy tránh điều này

              Hãy theo truyền thống ngươi đây

       Tối thắng khổ hạnh – điều này hỏi ra

          Hãy hỏi là : ‘Trong đời hiện hữu

          Sự thành tựu khổ hạnh thế nào ?

              Sự không thành tựu ra sao ?’

       Các ngươi dễ hiểu hơn vào Pháp Ta ”.

 

          Nghe như vậy, hét la lớn tiếng

          Các du-sĩ hiện diện nói liền :

           “ Thật là hy hữu, nhiệm huyền

       Thật là kỳ diệu, hiện tiền xảy ra :

          Uy lực Gô-Ta-Ma Tôn Giả

          Đại thần lực cao cả, uy linh

              Không đề cập giáo lý mình

       Đề nghị thảo luận giáo trình người ta ”.

 

 8.       Ni-Rô-Tha yêu cầu im lặng

          Rồi bạch đấng Chánh Đẳng Giác rằng :

         – “ Bạch đức Thế Tôn ! Thường hằng  

       Chúng con thuyết giảng về căn bản vì :

          Sống khổ hạnh, chấp trì khổ hạnh

Trường Bộ -(Tập 3) Kinh 25 : ƯU-ĐÀM-BÀ-LA . . . * MLH  –  052

 

          Nhưng không hiểu khổ hạnh tựu thành

              Không hiểu sự không tựu thành

       Kính mong Thiện Thệ chỉ rành chúng con ”.

 

     – “ Ni-Rô-Thá ! Vẫn còn có cảnh

          Nhiều người tu khổ hạnh đáng buồn

              Sống lõa thể, thân trần truồng

       Họ sống phóng túng, luông tuồng lễ nghi

          Hành khổ hạnh nhưng vì không hiểu       

          Cứ thực hành theo kiểu lôi thôi

 

          *  Hoặc cách đứng ăn không ngồi

   *  Đứng đại tiểu tiện, ăn rồi liếm tay

      *  Đi khất thực, đứng ngay chẳng bước

      *  Không nhận thức ăn trước khi đi

           * Không nhận thức ăn riêng chi

   *  Mời ăn không nhận, sợ vì dành riêng

      *  Hai người đang hiện tiền ăn uống

          Một người cho không muốn nhận quà

 

          *  Không nhận từ những đàn bà

       Đang cho con bú hoặc là có thai

          Sợ đứa trẻ thiệt thòi dinh dưỡng

      *  Không nhận phần từ hướng đi quyên

              Khi có nạn đói trong miền

       Sợ rằng xén bớt phần tuyền nạn nhân     

      *  Không nhận, sợ mất phần gia súc

          Khi chó , mèo… đang chực thức ăn

              Không ăn cá, thịt  lộn chen

       Không uống rượu nấu, rượu men sa đà

          Chỉ nhận ăn mỗi nhà một miếng

          Hoặc hai nhà hai miếng, dùng qua

              Hoặc nhận ăn tại bảy nhà

Trường Bộ -(Tập 3) Kinh 25 : ƯU-ĐÀM-BÀ-LA . . . * MLH  –  053

 

       Chỉ ăn bảy miếng cho qua đói lòng

          Hoặc nuôi sống chỉ mong một bát

          Hoặc hai bát… bảy bát thí phần

              Chỉ ăn mỗi ngày một lần

       Hai ngày một bữa, một tuần mới ăn,

          Hoặc vị ấy tinh cần tiết chế

          Nửa tháng lệ một bữa ăn qua.

 

              Khổ hạnh, ăn mặc qua loa

       Tạm che thân hoặc đỡ qua đói lòng

          Ăn để sống, chỉ là cỏ lúa

          Ăn hạt cải, lúa tắc, bột vừng

              Ăn gạo xấu, ăn trấu dừng

       Ăn nước bột gạo, măng rừng, rễ cây

          Ăn phân bò, trái cây rụng xuống

          Ăn da vụn, ăn cỏ qua ngày.

 

              Vị ấy mặc áo thô gai

       Hoặc vải liệm xác ở ngoài tha ma

          Ti-ta-ca  vỏ cây làm áo

          Da sơn dương, phấn tảo mặc thường

              Bện bằng nhiều mảnh sơn dương

       Hoặc áo bằng cỏ cát tường kết chung

          Áo vỏ cây, áo từng miếng gỗ

          Áo tóc bện gia cố thành mền                 

              Đuôi ngựa bện thành áo bền

       Không cạo râu tóc, nhổ liền tóc râu

 

          Hạnh không ngồi, bao lâu vẫn đứng

          Ngồi chò hỏ, giữ vững kiểu này

              Thường nằm ngủ trên đống gai

       Bạ đâu nằm đó, người đầy bụi dơ,

          Ngủ ngoài trời, vật vờ nằm đất

Trường Bộ -(Tập 3) Kinh 25 : ƯU-ĐÀM-BÀ-LA . . . * MLH  –  054

 

          Ăn uế vật, nước tiểu trâu bò                      

              Ăn phân bò, ăn đất tro,

       Nước lạnh không uống, tắm cho ba lần

          Xuống dưới nước đầm thân tắm gội

          Mong sạch tội, tục lệ lâu đời.

              Những người khổ hạnh mọi nơi

       Theo truyền thống họ, chẳng dời chấp danh.

 

          Ni-Rô-Thá ! Thực hành như vậy

          Ngươi nghĩ đấy thành tựu hay không ? ”

 

         – “ Là thành tựu, bạch Thế Tôn !

       Khổ hạnh, không phải là không tựu thành ”.

 

    – “ Ni-Rô-Thá ! Tựu thành như vậy

          Sự cấu uế nhiều loại đến, như :

          *  Một vị khổ hạnh siêng tu

       Vị ấy hoan hỷ, tâm tư thỏa liền

          Là cấu uế người chuyên khổ hạnh.

      *  Lại còn nữa, khổ hạnh vị này

              Khen mình chê người thẳng tay

       Là cấu uế của người này khổ tu.

      *  Người mặc dù thực hành khổ hạnh

          Do khổ hạnh trở thành mê say

              Nhiễm trước, phóng dật có đầy

       Đó là cấu uế người này khổ tu.

 

10.  *  Vị khổ tu được nhiều kính trọng

          Được cúng dường, danh vọng có dư

              Do thọ nhận, được nhàn cư

       Trở nên hoan hỷ, tâm tư thỏa liền

          Là cấu uế người chuyên khổ hạnh.

      *  Người khổ hạnh được trọng, cúng dường

              Khen mình chê người chẳng nương

Trường Bộ -(Tập 3) Kinh 25 : ƯU-ĐÀM-BÀ-LA . . . * MLH  –  055

 

       Là cấu uế của người thường khổ tu.

      *  Người khổ tu được nhiều kính trọng

          Được cúng dường, danh vọng có ngay

              Chấp trước, phóng dật, mê say

       Là cấu uế của người này khổ tu.

      *  Người khổ tu khi ăn, phân biệt :      

          Món ưa thích, tham tiếc cho mình

              Nắm giữ chấp trước đinh ninh.

       Món không thích hợp, cố tình chê bai.

          Không thấy rằng điều này nguy hiểm

          Đó là điểm không giải thoát ra.

              Như vậy, này Ni-Rô-Tha !

       Là những cấu uế của nhà khổ tu.

 

      *  Lại nữa, người khổ tu mong ước

          Được cung kính và được cúng dường

              Nghĩ rằng : ‘Các vị đế vương

       Cũng sẽ cung kính thường thường với ta

          Các vị Bà-la-môn (1), Gia-chủ

          Hay Giáo-chủ giáo phái danh gia

              Cũng sẽ cung kính, trọng ta’.

       Đó là cấu uế của nhà khổ tu.

 

11.      Ni-Rô-Thá ! Khổ tu du-sĩ

          Thường chống báng Phạm-chí (1), Sa-môn

              Rằng : ‘Các vị ấy sinh tồn

       Ăn đủ mọi thứ hạt dồn trữ đây

          Hạt giống này sinh từ rễ tốt

          Hạt từ nhành, từ đốt cây sinh

              Hạt giống từ chiết cây sinh

       Hạt giống từ hạt giống sinh vẹn tuyền.

    _______________________________

  (1) :  Bàn-Môn  hay  Phạm-Chí  tức là  Bà-La-Môn.         

Trường Bộ -(Tập 3) Kinh 25 : ƯU-ĐÀM-BÀ-LA . . . * MLH  –  056

 

          Được nhai nghiền với hàm tầm sét

          Không bánh xe, kẽo kẹt thường làm

              Được gọi là xương quai hàm

       Mọi người gọi đó ly phàm Sa-môn’.

          Ni-Rô-Thá ! Tâm tồn như thế

          Là cấu uế của người khổ tu.

 

      *       Vị khổ hạnh thấy người tu

       Sa-môn, Phạm-chí ôn nhu, khiêm nhường

          Các gia đình cúng dường, trọng nể

          Thường đảnh lễ các vị nói trên

              Người khổ hạnh khởi ý lên :

      ‘Sao các Gia-chủ lại chuyên cúng dường

          Cung kính, lễ, tán dương bọn họ

          Những người có đủ thứ uống ăn

              Mà sao họ không ân cần

       Kính trọng, lễ bái, dành phần cho ta ?’

          Hay ganh ghét, tâm tà tật đố

          Là cấu uế người khổ hạnh này.

 

          *  Lại nữa, khổ hạnh vị đây

       Trở thành ngồi giữa nơi đầy đám đông

          Thành mục tiêu giữa công chúng nọ

          Cấu uế đó người khổ hạnh gây.

          *  Ni-Rô-Thá ! Lại người này

       Khi đi khất thực giữa ngay xóm nhà

          Không để cho người ta trông thấy :

         ‘Là khổ hạnh như vậy của ta

              Như vậy khổ hạnh của ta’.

       Đây là cấu uế của nhà khổ tu.

 

      *  Người khổ tu làm như bí mật

          Khi được hỏi việc rất dễ thông :

Trường Bộ -(Tập 3) Kinh 25 : ƯU-ĐÀM-BÀ-LA . . . * MLH  –  057

 

             ‘Có chấp nhận việc này không ?’

       Trả lời rằng ‘Có’, dù không hài lòng. 

          Hoặc trả lời là : ‘Không chấp nhận’

          Tuy chấp nhận, vừa bụng hài lòng.

              Cố tình nói láo : Có, không

       Là cấu uế của người giòng khổ tu.

 

12.      Ni-Rô-Thá ! Cho dù Ta thuyết

          Hay đệ tử ta thuyết pháp ra

              Dùng một phương pháp sâu xa

       Đáng được chấp nhận ; thì nhà khổ tu

          Không chấp nhận, cho dù biết đúng

          Là cấu uế của chúng khổ tu.

           *  Có người khổ hạnh siêng tu

       Nhưng hay tức giận, oán thù trái oan

          Là cấu uế của hàng khổ hạnh.

 

      *  Người khổ hạnh hay có dối lừa

              Tật đố, bần tiện không chừa

       Ngụy trá, giảo hoạt, có thừa mạn kiêu

          Tánh khó dạy và nhiều ác ý

          Bị ác ý chi phối ngập tràn

              Tà kiến, tư tưởng cực đoan

       Chấp trước kinh nghiệm mình đang dựa vào

          Khó giải thoát, cứng đầu như thế

          Là cấu uế của kẻ khổ tu.

 

              Ni-Rô-Thá ! Với vô tư

       Ngươi nghĩ khổ hạnh đến từ gồm trong

          Là cấu uế hay không cấu uế ? ”.

 

    – “ Bạch Thế Tôn ! Như thế nói chung

              Thật là cấu uế, khó dung

       Không phải không cấu uế cùng người tu.

Trường Bộ -(Tập 3) Kinh 25 : ƯU-ĐÀM-BÀ-LA . . . * MLH  –  058

 

          Có nhiều người đang tu khổ hạnh

          Dẫy đầy cảnh cấu uế họ làm

              Nói gì đến uế sân tham

       Thứ này thứ nọ, chẳng tàm quý chi ”.

* * *

13 – “ Ni-Rô-Thá ! Vậy thì ngược lại :

          Người khổ hạnh hăng hái thực hành

          *  Sự không hoan hỷ phát sanh

       Tâm tư không thỏa mãn dành khổ tu

          Không hoan hỷ, tâm tư không thỏa

          Vì khổ hạnh, hành giả vị này

              Đạt được thanh tịnh điều đây.

   *  Lại nữa, khổ hạnh người này, mọi nơi

          Không khen mình chê người, như vậy

          Thì vị ấy thanh tịnh điều đây.

 

          *  Hoặc nhờ tu khổ hạnh này

       Đã không nhiễm trước, mê say, luông tuồng

          Vị ấy được cúng dường, cung kính

          Có danh vọng, nhưng chính là người

              Không hề thỏa thuê, vui cười

       Cũng lại không có chê người khen ta.

      *  Người khổ hạnh dẫu là có đủ

          Sự cung kính, tín chủ cúng dường

              Được nhiều danh vọng, tán dương

       Lại không nhiễm trước, không thường mê say

          Và vị này cũng không phóng dật

          Được thanh tịnh trong tất cả thời.

 

          *  Lại nữa, khổ hạnh một người

       Vốn không phân biệt vào thời thức ăn

          Nghĩ : ‘Món ăn dù không hay thích

          Cũng có ích, chỉ để nuôi thân’.

Trường Bộ -(Tập 3) Kinh 25 : ƯU-ĐÀM-BÀ-LA . . . * MLH  –  059

 

              Cho nên đối với thức ăn

       Vị ấy không thích cũng hằng không chê.

          Các món ăn thuộc về sở thích

          Vị ấy cũng không tích chứa riêng

              Không tham đắm, chấp trước, phiền

       Vì thấy nguy hiểm đi liền ở trong.

          Phân biệt chúng là không giải thoát

          Không thọ hưởng sẽ lạc an ngay.

              Vị ấy trong trường hợp này

       Đạt được thanh tịnh đủ đầy, vui tươi.

 

      *  Ni-Rô-Thá ! Một người khổ hạnh

          Không mong ước được cảnh an tường

              Được các vua chúa cúng dường

       Đại thần, Phạm-chí cũng thường tán dương

          Sát-Đế-Lỵ  (1), bốn phương Gia-chủ

          Các Giáo-chủ giáo phái kính nhường

              Vì không mong ước phô trương

       Nên được thanh tịnh trong trường hợp đây.

 

14.  *  Lại khổ hạnh người này bình thản

          Không chống báng Phạm-chí, Sa-môn

              Rêu rao bêu xấu nói dồn

       Về chuyện ăn uống, vọng ngôn bao lần

          Ăn mọi thứ về phần hạt giống

          Ví xương hàm trông giống máy nghiền.

              Do không phỉ báng đảo điên

       Trường hợp như vậy, được liền tịnh thanh.

      *  Ni-Rô-Thá ! Người lành khổ hạnh

    _______________________________

(1) :  Sát-Lỵ hay Sát-Đế-Lỵ -Khattiyà : Giai cấp Vua chúa quan 

    quyền , đứng thứ hai (sau Bà-la-môn) trong 4 giai cấp bất di

    bất dịch của Ấn Độ, theo Kinh Vệ-Đà của Bà-la-môn Giáo.          

Trường Bộ -(Tập 3) Kinh 25 : ƯU-ĐÀM-BÀ-LA . . . * MLH  –  060

 

          Không tật đố, sanh nạnh, ghét dồn

              Khi thấy Phạm-chí, Sa-môn

       Được các Gia-chủ kính tôn, cúng dường

          Dù họ không tán dương, cung dưỡng

          Người chí hướng khổ hạnh như ta.

              Vị ấy, trường hợp này là

       Một người thanh tịnh an hòa khổ tu.

 

      *  Vị khổ hạnh mặc dù được trọng 

          Có danh vọng, cung kính, cúng dường

              Vị ấy vẫn giữ tâm thường

       Không chê người, chẳng tán dương về mình

          Vị ấy không tự mình nhiễm trước

          Không phóng dật, triền phược, mê say

              Ni-Rô-Thá ! Khổ hạnh này

       Được thanh tịnh, bởi điều đây thiện lành.

 

      *  Lại nữa. vị thực hành khổ hạnh

          Không kiêu hãnh ngồi giữa đám đông

              Khi đi khất thực thuận đồng

       Vẫn giữ thân ý một lòng thản nhiên

          Không dấu diếm, người liền trông thấy :

         ‘Là khổ hạnh như vậy của ta’.

              Không làm ra vẻ như ta   

       Có việc bí mật hay là chuyện riêng

          Khi chấp nhận, nói liền rằng : ‘Có’ 

          Không chấp nhận, nói rõ là : ‘Không’.

       

15.          Khi Như Lai thuyết pháp xong

       Hay các đệ tử tinh thông pháp lành

          Đã thuyết giảng giải rành nghĩa lý

          Cho các vị khổ hạnh kể trên

              Đã dùng phương pháp vững bền

Trường Bộ -(Tập 3) Kinh 25 : ƯU-ĐÀM-BÀ-LA . . . * MLH  –  061

 

       Và các vị ấy nói lên tán đồng

          Những sự việc thực lòng như vậy

          Các vị ấy xứng đáng tịnh thanh.

           *  Các vị khổ hạnh tâm lành

       Không hề tức giận, không sanh oán cừu

          Không giả dối, không mưu lừa đảo

          Không tật đố, không giảo hoạt nào

              Không ngụy trá, không cứng đầu

       Không có ác ý, cơ cầu, mạn kiêu

          Không chi phối bởi điều ác ý

          Không tà kiến, không bị cực đoan

              Cũng không chấp trước trái ngang

       Vào những kinh nghiệm mình đang có này

          Ni-Rô-Thá ! Như vầy sự kiện

          Nghĩ sao chuyện khổ hạnh vừa xong ?

              Các vị thanh tịnh hay không ? ”.

 

 – “ Bạch Ngài ! Như vậy đều đồng tịnh thanh

          Không phải không trở thành thanh tịnh

          Các khổ hạnh ấy chính đạt vào

              Căn bản, tối thượng thanh cao ”.

 

 – “ Này Ni-Rô-Thá ! Chưa sao đạt thành

          Đến tối thượng, tịnh thanh căn bản

          Chỉ mới đạt nông cạn vỏ ngoài ”.

 

16.     – “ Bạch đức Thế Tôn ! Lành thay !

       Nếu được Ngài giảng rõ ngay vấn đề

          Đang nói về tối cao, căn bản

          Khiến khổ hạnh đạt được điều này ? ”

 

         – “ Này Ni-Rô-Thá ! Ở đây

       Có vị khổ hạnh tu ngay bốn điều

          Là bốn pháp triệt tiêu, chế ngự

Trường Bộ -(Tập 3) Kinh 25 : ƯU-ĐÀM-BÀ-LA . . . * MLH  –  062

 

          Thế nào bốn chế ngự tịnh thanh ?

           *  Vị ấy không tự sát sanh

       Không bảo người giết, không đành cùng vui.

      *  Không khiến xui người nào trộm cắp

          Bản thân không trộm cắp vật, tài

              Không hề tùy hỷ việc này.

   *  Cũng không nói láo, đặt bày dối ai,

          Không bảo ai vọng ngôn, ác ngữ

          Không tùy hỷ lời dữ, dối lừa.

          *  Dục tình tham vọng nguyện chừa

       Không xúi người khác tham ưa dục tình

          Chuyện dục tình cũng không tán thán.

 

          Ni-Rô-Thá ! Viên mãn bốn điều

              Bốn pháp chế ngự, triệt tiêu

       Vị khổ hạnh ấy được nhiều thảnh thơi

          Chỉ tiến lên, không rơi hạ phẩm.

          Vị ấy lựa nơi vắng lặng yên

              Như rừng tĩnh mịch, lâm viên,

       Gốc cây, khe núi hoặc liền tha ma

 

          Thời ngọ thực đã qua, rửa bát

          Ngồi kiết già, an lạc, thẳng lưng

              An trú chánh niệm, lâng lâng

       Tham ái từ bỏ, thoát dần ái tham

          Bỏ sân hận, từ tâm thương xót

          Chúng hữu tình mỗi một cảnh riêng

              Từ bỏ hôn trầm, thụy miên

       Thoát ly khỏi chướng thụy miên, hôn trầm

          Giữ tịnh tâm, hướng về ánh sáng

          Cùng chánh niệm, tĩnh giác, tâm yên

              Gột rửa chúng, được an nhiên

Trường Bộ -(Tập 3) Kinh 25 : ƯU-ĐÀM-BÀ-LA . . . * MLH  –  063

 

       Từ bỏ  trạo cử  thì liền tịnh thân

          Hết nghi ngờ, phân vân lưỡng lự

          Gột rửa hết  trạo cử, hôn trầm

              Gột rửa tham ái, hận sân

       Đối với thiện pháp, tinh cần hành theo.

 

17.      Năm triền cái dính đeo, từ bỏ

          Với trí tuệ sáng tỏ, quang huy

              Các tâm cấu uế giảm đi

       An trú, biến mãn tức thì một phương

          Câu hữu thường Từ, Bi, Hỷ, Xả.

          Phương thứ hai, rồi cả ba, tư

              Cùng khắp thế giới chẳng trừ

       Dưới, trên, ngang thảy phương từ nói chung

          Và khắp cùng đến vô biên giới

          An trú với tâm câu hữu Từ

              Quảng đại, vô biên, như như

       Không sân, không hận, khoan thư giữ mình.

 

          Tiếp hành trình, vị này an trú

          Tâm câu hữu Bi, Hỷ, Xả  luôn

              Biến mãn với cả bốn phương

       Vô biên, quảng đại, không thường hận, sân.

 

          Ni-Rô-Thá ! Những phần vừa kể

          Ngươi nghĩ sao sự thể đành rành

              Thanh tịnh hay không tịnh thanh ? ”

 

  – “ Bạch Ngài ! Như vậy là thanh tịnh rồi

          Không phải là điều không thanh tịnh

          Đạt căn bản, cứu kính tối cao ”.

 

         – “ Này Ni-Rô-Thá ! Chưa đâu !

       Các khổ hạnh ấy chưa sao đạt vào

  

Trường Bộ -(Tập 3) Kinh 25 : ƯU-ĐÀM-BÀ-LA . . . * MLH  –  064

 

          Đến tối thượng thanh cao, căn bản

          Chỉ mới đạt nông cạn vỏ ngoài ”.

 

18.      – “ Bạch đức Thế Tôn ! Lành thay !

       Nếu được Ngài giảng rõ ngay vấn đề

          Như thế nào đạt về căn bản

          Đạt tối thượng khổ hạnh của con ? ”.

 

          – “ Một vị khổ hạnh đáng tôn

       Bốn pháp chế ngự vuông tròn hành theo

          Thế nào là bốn điều chế ngự

          Để vị ấy được tự tịnh thanh ?

           *  Vị ấy không tự sát sanh

       Không bảo người giết, không đành cùng vui.

      *  Không khiến xui người nào trộm cắp

          Bản thân không trộm cắp vật, tài

              Không hề tùy hỷ việc này.

   *  Cũng không nói láo, đặt bày dối ai,

          Không bảo ai vọng ngôn, ác ngữ

          Không tùy hỷ lời dữ, dối lừa.

          *  Dục tình tham vọng nguyện chừa

       Không xúi người khác tham ưa dục tình

          Chuyện dục tình cũng không tán thán.

 

          Ni-Rô-Thá ! Viên mãn bốn điều

              Bốn pháp chế ngự, triệt tiêu

       Vị khổ hạnh ấy được nhiều thảnh thơi

          Chỉ tiến lên, không rơi hạ phẩm.

          Vị ấy lựa nơi vắng lặng yên

              Như rừng tĩnh mịch, lâm viên,

       Gốc cây, khe núi hoặc liền tha ma

         Thời ngọ thực đã qua, rửa bát

          Ngồi kiết già, an lạc, thẳng lưng

Trường Bộ -(Tập 3) Kinh 25 : ƯU-ĐÀM-BÀ-LA . . . * MLH  –  065

 

              An trú chánh niệm, lâng lâng

       Tham ái từ bỏ, thoát dần ái tham

          Bỏ sân hận, từ tâm thương xót

          Chúng hữu tình mỗi một cảnh riêng

              Từ bỏ hôn trầm, thụy miên

       Thoát ly khỏi chướng thụy miên, hôn trầm

          Giữ tịnh tâm, hướng về ánh sáng

          Cùng chánh niệm, tĩnh giác, tâm yên

              Gột rửa chúng, được an nhiên

       Từ bỏ  trạo cử  thì liền tịnh thân

          Hết nghi ngờ, phân vân lưỡng lự

          Gột rửa hết  trạo cử, hôn trầm

              Gột rửa tham ái, hận sân

       Đối với thiện pháp, tinh cần hành theo.

 

          Năm triền cái dính đeo, từ bỏ

          Với trí tuệ sáng tỏ, quang huy

              Các tâm cấu uế giảm đi

       An trú, biến mãn tức thì một phương

          Câu hữu thường Từ, Bi, Hỷ, Xả  (1).

          Phương thứ hai, rồi cả ba , tư

              Cùng khắp thế giới chẳng trừ

       Dưới, trên, ngang thảy phương từ nói chung

          Và khắp cùng đến vô biên giới

          An trú với tâm câu hữu Từ

              Quảng đại, vô biên, như như

       Không sân, không hận, khoan thư giữ mình.

 

          Tiếp hành trình, vị này an trú

          Tâm câu hữu Bi, Hỷ, Xả  luôn

    _______________________________

   (1) :Tứ Vô Lượng Tâm : Từ ( Mettà ), Bi ( Karunà ),

                                          Hỷ ( Mudità ) và Xã ( Upekkhà ) .          

Trường Bộ -(Tập 3) Kinh 25 : ƯU-ĐÀM-BÀ-LA . . . * MLH  –  066

 

              Biến mãn với cả bốn phương

       Vô biên, quảng đại, không thường hận, sân.

          Rồi vị ấy dẫn tâm hướng đến

          Túc Mạng Minh, nhớ đến nhiều đời

              Một, hai… đến vài chục đời

       Trăm, ngàn, vạn, ức… số đời nhiều hơn

          Nhiều thành kiếp, nhiều hơn : hoại kiếp

          Vị ấy nhớ liên tiếp rõ ràng :

              Chỗ kia ta đã sinh sang

       Nơi này đã sống tại làng, tỉnh kia

          Tên như vậy, như kia giòng họ

          Giai cấp đó, thọ khổ lạc vầy

              Tuổi thọ đến mức thế này

       Chết đi sinh lại làng này, quận kia.

 

          Cứ như vậy, chưa lìa sinh tử

          Thì luân hồi vẫn cứ vần xoay

              Vị ấy nhớ lại đủ đầy

       Đời sống quá khứ đến nay tỏ tường.

          Với các nét đại cương, chi tiết

          Ni-Rô-Thá ! Sự việc như vầy

              Ngươi nghĩ thế nào điều này ? 

       Là không thanh tịnh hay rày tịnh thanh ? ”.

 

    – “ Bạch Thế Tôn ! Tựu thành thanh tịnh

          Đạt căn bản, cứu kính tối cao ”.

 

         – “ Này Ni-Rô-Thá ! Chưa đâu !

       Các khổ hạnh ấy chưa sao đạt vào

          Đến tối thượng, thanh cao căn bản

          Chỉ mới là gỗ lạn bên ngoài

              Xung quanh cốt lõi của cây ”.

 

19.–“ Bạch Ngài ! Xin giảng rõ ngay vấn đề

Trường Bộ -(Tập 3) Kinh 25 : ƯU-ĐÀM-BÀ-LA . . . * MLH  –  067

 

          Như thế nào đạt về căn bản

          Đạt tối thượng khổ hạnh của con ? ”.

 

          – “ Ni-Rô-Thá ! Chuyện vẫn còn

       Vị ấy tiếp tục lo toan hành trình

          Túc-mạng-minh biết nhiều đời trước

          Có Thiên-nhãn để được tuệ minh

              Xét về sinh tử chúng sinh

       Thiên nhãn thuần tịnh, siêu minh thấy liền

          Vị ấy biết mối giềng Nghiệp quả

          Người hạ liệt, kẻ cả giàu sang,

              Người đẹp đẽ, kẻ thô hèn,

       Đều do hạnh nghiệp trắng đen họ làm.

 

          Gieo ác hạnh về thân, khẩu, ý

          Hoặc phỉ báng các vị Thánh Hiền

              Người này thân hoại, tận duyên     

       Do nghiệp tà kiến, đọa liền súc sinh,

          Các cõi dữ, như sinh địa ngục

          Hoặc đọa xứ, thằng thúc nạn tai.

 

              Còn bậc hiền giả, những ai

       Làm những thiện hạnh  ý và lời, thân

          Không phỉ báng Hiền nhân, Thánh hiển

          Tạo nghiệp lành, chánh kiến vô cùng

              Sau khi thân hoại mạng chung 

       Được sinh thiện thú, nhân trung, cõi trời.

          Do thiên nhãn, biết đời sống chết

          Người hạ liệt  hay kẻ giàu sang

              Người đẹp đẽ, kẻ thô hèn

       Người này bất hạnh, kẻ bèn gặp may

          Do hạnh nghiệp kẻ này hành động

          Có kết quả chẳng giống nhau này.

Trường Bộ -(Tập 3) Kinh 25 : ƯU-ĐÀM-BÀ-LA . . . * MLH  –  068

 

              Ni-Rô-Thá ! Sự kiện đây

       Thế nào ngươi nghĩ thẳng ngay thực lòng

          Là thanh tịnh hay không thanh tịnh ? ”.

 

    – “ Bạch Thế Tôn ! Thanh tịnh đành rành

              Không phải là không tịnh thanh,

       Đạt đến căn bản, đạt thành tối cao ”.

 

    – “ Ni-Rô-Thá ! Diệt bao duyên chướng

          Khổ hạnh đạt tối thượng, căn nguyên

              Chính tử những Pháp diệu huyền

       Như lời ngươi hỏi : ‘Ngài chuyên dạy gì ?

          Những pháp chi Thế Tôn chứng dự ?

          Và muốn dạy đệ tử các hàng

              Để được đạt đến tịnh an

       Căn bản Phạm hạnh hoàn toàn tinh nghiêm ?

          Ni-Rô-Thá ! Hãy tìm hiểu kỹ

          Những điều trên cao quý chánh chơn

              Cao thượng hơn, thuần nhất hơn

       Ta dạy đệ tử hành chơn-pháp này

          Để đạt được như vầy tịnh lạc

          Là căn bản Phạm hạnh thanh cao ”.

 

              Được nghe lời giảng nhiệm mầu

       Các du-sĩ ấy ồn ào cả lên

          Giọng phát biểu trở nên lớn tiếng :

       “ Các Tôn Sư của hiện chúng ta

              Hoàn toàn bất lực thật mà !

       Lời dạy của họ tỏ ra tầm thường

          Nên chúng ta chẳng tường chi cả

          Ngoài những điều họ đã dạy ta ”.

 

20.          Vị Gia-chủ Sanh-Tha-Na

       Biết được là các du-gia nơi này

Trường Bộ -(Tập 3) Kinh 25 : ƯU-ĐÀM-BÀ-LA . . . * MLH  –  069

 

          Đã bắt đầu để tai nghe pháp

          Đã chú tâm vào các lời Ngài

              Nên Sanh-Tha-Na nói ngay

       Với Ni-Rô-Thá lúc này ngồi ngây :

 

    – “ Này Hiền giả ! Trước đây ông trách                                                                      

          Về Thế Tôn một cách sai lầm : 

             ‘Anh biết Sa-môn Kiều-Đàm

       Đã từng đối thoại, luận đàm với ai ?

          Và với ai đạt thành tuệ trí ?

          Trí Sa-môn đã bị hư rồi !

              Sống với không xứ nơi nơi

       Không giỏi điều khiển mọi thời đám đông

          Ông ta không thể nào đối thoại

          Chỉ đề cập việc ngoại biên thôi.

              Như bò một mắt đơn côi

       Đi vòng quanh, chỉ đi nơi phía ngoài.

          Này Gia-chủ ! Hãy coi, ta nói :

          Nếu Sa-Môn đến hội chúng này

              Chỉ một câu hỏi, chận ngay

       Sa-Môn không thể nói hay trả lời

          Rồi chúng tôi lăn tròn ông ấy

          Như lăn tròn một cái bình không’.

 

              Nay thì chính đức Thế Tôn

       Chánh Đẳng Giác, Đại Sa-Môn trí hiền

          Đã đến đây, hiện tiền giảng giải

          Vậy Hiền giả nay hãy nêu ra

              Chứng minh Thế Tôn Phật Đà

       Không thể lãnh đạo, tỏ ra bất tài

          Như bò đi vòng ngoài, một mắt

          Một câu hỏi được đặt với Ngài

Trường Bộ -(Tập 3) Kinh 25 : ƯU-ĐÀM-BÀ-LA . . . * MLH  –  070

 

              Có thể chận đứng được Ngài

       Khiến Ngài không thể nói, hay trả lời ! ”.

 

          Nghe nói vậy, rối bời lúng túng

          Ni-Rô-Thá bỗng đụng chướng duyên

              Hai vai sụp xuống ưu phiền

       Câm miệng ủ rủ, ngồi yên gục đầu.

 

21.      Đức Thế Tôn nhìn vào hiện tượng

          Vị du-sĩ  tư tưởng ngẩn ngơ

              Ngài hỏi du-sĩ bấy giờ :

 – “ Này Ni-Rô-Thá ! Động cơ thế nào

          Mà ngươi nói tào lao như vậy ? ”.

 

    – “ Bạch Thế Tôn ! Thật bậy vô cùng

              Thật là ngu ngốc khó dung

       Con quá si ám, đã dùng lời trên ”.

 

    – “ Ni-Rô-Thá ! Cao niên trưởng thượng

          Các du-sĩ tôn trưởng, Tổ sư …

              Ngươi có từng được nghe từ

       Các vị ấy nói vô tư như vầy :

   

       ‘ Chư Thế Tôn, Như Lai Ứng Cúng

          Chánh Đẳng Giác, trí dũng Phật Đà

              Trong thời quá khứ trải qua

       Thường hay tụ hội, hét la cãi bàn

          Kẻ cất cao giọng toàn phiếm luận

          Người thì muốn nói chuyện bên đường

              Chuyện phiếm vô ích tầm thường

       Hay toàn những chuyện đế vương dông dài

          Chuyện ăn trộm, gái trai, binh lính

          Chuyện đại thần, bách tính, chiến tranh

              Những chuyện làng xóm, thị thành

  

Trường Bộ -(Tập 3) Kinh 25 : ƯU-ĐÀM-BÀ-LA . . . * MLH  –  071

 

       Đồ ăn, thức uống, xoay quanh vải, mùng

          Về quốc độ, anh hùng tiêu biểu

          Hoặc chuyện về hương liệu, hoa hương

              Hiện trạng thế giới, đại dương

       Câu chuyện tạp thoại, các phương dị đồng

          Về hiện hữu hay không hiện hữu

          Chuyện tân cựu đủ thứ trên đời.

              Như ngươi, Sư trưởng của ngươi

       Và các du-sĩ ở nơi đây làm ? 

 

          Hay các hàng Tổ sư, Tôn trưởng

          Nói về các Vô Thượng Thế Tôn

              Thích an trú trong tịnh môn

       Núi rừng tịch mịch, không ồn, sạch trong

          Ít tiếng động, gió đồng thổi mát

          Lánh xa mắt người thích thị phi

              Thích hợp tĩnh tu mọi thì

       Như ta đang sống, tu trì hay chăng ? ”

 

    – “ Bạch Thế Tôn ! Con hằng được biết

          Các du-sĩ ưu việt niên cao

              Tổ sư, trưởng thượng hàng đầu

       Các vị thường nói về bao vấn đề

          Có nói về Thế Tôn quá khứ

          Không bao giờ qui tụ ồn ào

              Không cãi vả, cất giọng cao

       Cũng không bàn luận nhắm vào thế gian

          Những chuyện phiếm hoàn toàn vô ích

          Như chúng con vẫn thích luận bàn.

              Những bậc Thế Tôn trú an

       Núi rừng tịch mịch, thường nhàn tịnh cư

          Thích hợp cho tĩnh tu, thiền định

Trường Bộ -(Tập 3) Kinh 25 : ƯU-ĐÀM-BÀ-LA . . . * MLH  –  072

 

          Như đời sống thanh tịnh của Ngài ”.

 

          – “ Này Ni-Rô-Thá ! Hiện nay

       Ngươi vốn có trí, dạn dày, tuổi cao

          Có khi nào tự ngươi suy nghĩ :

        ‘ Chính đức Vô Thượng Sĩ Thế Tôn

              Là bậc Giác ngộ hoàn toàn

       Thuyết giảng giáo pháp để mang lợi nhiều

          Đến giác ngộ, để điều phục khắp

          Giảng giáo pháp điều phục dễ dàng

              An Chỉ, giảng pháp chỉ an

       Thế Tôn đã đến hoàn toàn bờ kia,

          Pháp đưa đến bờ kia thuyết giảng

          Ngài viên mãn tịnh lạc an nhiên

              Thuyết giảng giáo pháp uyên nguyên

       Đưa đến tịnh lạc mãn viên, lâu dài ”.

 

22.      Ni-Rô-Thá nghe Ngài nói dứt

          Đã thưa rằng : “ Bạch đức Thế Tôn !

              Con đã mê muội tự tôn

       Ngu si, mờ ám ẩn tồn trong tâm,

          Đã sai lầm nói về Thiện Thệ.

          Tội như thế, xin Phật chứng minh

              Về việc phạm tội của mình

       Để ngăn ngừa tội phát sinh sau này ”.

 

    – “ Ni-Rô-Thá ! Ngươi nay thú lỗi

          Đã phạm tội một cách mê tà

              Ngu si, bất thiện, điêu ngoa

       Khi ngươi đã nói về Ta như vầy.

          Nhưng ngươi nay phát lồ thú tội

          Theo luật giới bậc Thánh dạy rày :

             ‘Thấy tội, phát lộ tội này

Trường Bộ -(Tập 3) Kinh 25 : ƯU-ĐÀM-BÀ-LA . . . * MLH  –  073

 

       Đúng với hành động ; tương lai ngăn ngừa’.

 

          Ni-Rô-Thá ! Hãy thừa huấn ngữ :

         ‘Người có trí hãy tự đến đây

              Không lừa đảo, lòng thẳng ngay,

       Ta sẽ huấn dạy đủ đầy pháp minh

          Nếu vị ấy thực hành đúng Pháp

          Tự biết mình, giải đáp hoài nghi

              Chứng ngộ Phạm hạnh tức thì

       Đạt được mục đích hành trì thanh cao

          Người ấy sẽ đạt vào lý tưởng

          Đến mục tiêu vô thượng mong tầm,

              Vị ấy cần có bảy năm.

       Hoặc chẳng cần có bảy năm phải tầm

          Chỉ sáu, năm, bốn, ba, hai, một

          Hoặc bảy tháng đến một tháng trời

              Nửa tháng hoặc bảy ngày thôi

       Nếu luôn tinh tấn, chẳng lơi hành trì

          Sống chân trực, không vì lừa đảo

          Cố thực hành hoàn hảo những điều

              Được Ta huấn dạy sớm chiều

       Vị ấy tự biết về điều ước mong

          Và chứng ngộ ngay trong hiện tại

          Vị hành giả đạt lấy mục tiêu

              Vô thượng Phạm hạnh cao siêu

       Các Thiện-nam-tử thảy đều thiết tha

          Là lý tưởng xuất gia hướng đến

          Vị ấy chỉ cần đến bảy ngày.     

 

23.           Ni-Rô-Thá ! Ở điều này

    * Ngươi có thể nghĩ : ‘Như Lai giảng bày

          Là ý muốn thu ngay đệ tử’.

Trường Bộ -(Tập 3) Kinh 25 : ƯU-ĐÀM-BÀ-LA . . . * MLH  –  074

 

          Đừng hiểu lầm, căn cứ điều này.

              Với Ta, Thầy ngươi là ai

       Cứ vẫn giữ lấy vị này Bổn Sư.

 

       * Có thể từ thâm tâm ngươi nghĩ :  

         ‘Đại Sa-Môn có ý sẵn bày

              Muốn chúng ta từ bỏ ngay

       Các Kinh tụng đọc hằng ngày của ta’.

          Chớ hiểu vậy ! Trải qua truyền thống

          Cứ tụng đọc kinh điển các ngươi.

 

           * Nghề nghiệp để sống trên đời  

       Cứ giữ nghề ấy, chẳng dời đổi chi.

 

        * Chớ nghĩ suy hay đem bàn luận :

          ‘Sa-Môn muốn xác tín cho ta :

              Với bất thiện pháp trải qua

       Tổ sư truyền thống chúng ta vẫn thường

          Xem nó là bất tường, bất thiện’

          Ni-Rô-Thá ! Thực hiện từ xưa

              Truyền thống Tổ sư truyền thừa

       Xem là bất thiện, ngăn ngừa, cử kiêng

          Hãy giữ chúng y nguyên như cũ.

 

       * Cũng như vậy, vẫn giữ như xưa

              Những thiện pháp được truyền thừa

       Tổ sư truyền thống đã đưa thực hành.

 

          Hãy chân thành lắng nghe chánh ngữ :

          Không vì thu đệ tử cho đông

              Mà khuyên các ngươi thay lòng

       Từ bỏ tất cả thuộc trong cổ truyền.

 

          Ni-Rô-Thá ! Nhưng riêng sự kiện

          Bất thiện pháp thực hiện hằng ngày

 

Trường Bộ -(Tập 3) Kinh 25 : ƯU-ĐÀM-BÀ-LA . . . * MLH  –  075

 

              Nếu không từ bỏ chúng ngay

       Sẽ làm cấu uế , dẫn rày tái sanh

          Rồi đau khổ chẳng lành đem đến

          Vô bờ bến quả khổ về sau

              Quả báo, thiện ác đáo đầu

       Các bất thiện pháp biết bao hại này

          Trong tương lai vẫn già, bệnh, chết 

          Ta thuyết để diệt hết chúng đi

              Nếu các ngươi cố hành trì

       Lời Ta huấn dạy, tức thì đạt ngay

          Pháp cấu uế từ đây trừ diệt

          Pháp thanh tịnh siêu việt tăng lên

              Các ngươi tự chứng biết liền

       Chứng ngộ, đạt đến hiện tiền trú an

          Ngay hiện tại trí quang cụ túc

          Viên mãn do liên tục thực hành.

 

24.           Nghe Thế Tôn thuyết pháp lành

       Chánh pháp vi diệu tịnh thanh tuyệt vời

          Các du-sĩ đều ngồi im lặng

          Vai sụp xuống, miệng vẫn như câm

              Gục đầu ủ rủ âm thầm

       Như Ma Vương nhập trong tâm họ rồi.

 

          Lúc ấy thời Thế Tôn tự nghĩ :

          Những kẻ ngu này bị Ác Ma

              Xâm nhập, nên tâm mê tà

       Không hề tự họ nghĩ ra thế này :

        “Hãy đến đây, và ta hãy sống

          Đời Phạm hạnh đáng trọng, tịnh hòa

              Dưới sự hướng dẫn sâu xa

       Của Sa-Môn Gô-Ta-Ma trọn lành”.

Trường Bộ -(Tập 3) Kinh 25 : ƯU-ĐÀM-BÀ-LA . . . * MLH  –  076

 

        ( Sự hướng thiện, tịnh thanh không thiết

          Còn nói chi đến việc chứng tri,

              Viên mãn trí tuệ tức thì

       Đạt đến chứng ngộ hạn kỳ bảy hôm ! ).

 

          Đức Thế Tôn thấy là vô vọng

          Cất tiếng Sư-tử-hống rền xa

              Tại U-Đum-Ba-Ri-Ka

       Vườn cho du-sĩ trú qua mọi thời,

          Rồi bay lên giữa trời cao ngất

          Trở lại Kỳ-Xà-Quật – Linh Sơn.

 

              Còn Sanh-Tha-Ná thiện nhơn

       Trở về Vương Xá, không sờn niềm tin ./-

 

        Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật  ( 3 L )

 

 

 

*

*  *

 

         ( Chấm dứt Kinh 25 : ƯU-ĐÀM-BÀ-LA SƯ TỬ HỐNG  –

                                          Udumbarika Sìhanàda-sutta  )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
facebook youtube google-plus linkedin twitter blog
Nguyện đem công đức này, trang nghiêm Phật Tịnh Độ, trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu khổ ba đường,
nếu có người thấy nghe, đều phát lòng Bồ Đề, hết một báo thân này, sinh qua cõi Cực Lạc.

May the Merit and virtue,accrued from this work, adorn the Buddhas pureland,
Repay the four great kindnesses above, andrelieve the suffering of those on the three paths below,
may those who see or hear of these efforts generates Bodhi Mind, spend their lives devoted to the Buddha Dharma,
the Land of Ultimate Bliss.

Quang Duc Buddhist Welfare Association of Victoria
Tu Viện Quảng Đức | Quang Duc Monastery
Senior Venerable Thich Tam Phuong | Senior Venerable Thich Nguyen Tang
Address: Quang Duc Monastery, 105 Lynch Road, Fawkner, Vic.3060 Australia
Tel: 61.03.9357 3544 ; Fax: 61.03.9357 3600
Website: http://www.quangduc.com ; http://www.tuvienquangduc.com.au (old)
Xin gửi Xin gửi bài mới và ý kiến đóng góp đến Ban Biên Tập qua địa chỉ:
quangduc@quangduc.com , tvquangduc@bigpond.com
KHÁCH VIẾNG THĂM
110,220,567