Tu Viện Quảng Đức105 Lynch Rd, Fawkner, Vic 3060. Australia. Tel: 9357 3544. quangduc@quangduc.com* Viện Chủ: HT Tâm Phương, Trụ Trì: TT Nguyên Tạng   

20. Kinh Đại Hội

17/05/202014:02(Xem: 1824)
20. Kinh Đại Hội

TAM TẠNG THÁNH KINH PHẬT GIÁO

TẠNG KINH (NIKÀYA)
Thi Hóa
TRƯỜNG BỘ KINH
(Dìgha Nikàya)
Tập II
Hòa Thượng THÍCH MINH CHÂU
Dịch sang tiếng Việt từ Tam Tạng Pàli
Chuyển thể Thơ: Giới Lạc MAI LẠC HỒNG
NHÀ XUẤT BẢN PHƯƠNG ĐÔNG PL. 2555 - DL 2010


20.  Kinh  ĐẠI HỘI

( Mahà Samaya-sutta )

 

Như vậy, tôi nghe :

 

1.        Một thời, đức Thế Tôn an trụ

          Ka-Pì-La-Vát-Thú (1) vương thành

              Ca-Tỳ-La-Vệ (1) đồng danh

       Bộ tộc Sắc-Ká (1) – âm thành Thích-Ca

          Ở Đại Lâm – Ma-Ha-Vá-Ná  (2)

          Cùng Đại chúng tịnh giả Tỷ Kheo

              Khoảng năm trăm vị cùng theo

       Đắc A-La-Hán, thảy đều Thánh Tăng.

 

          Chư Thiên thần mười phương thế giới

          Thường tập hội chiêm ngưỡng Thế Tôn

              Cùng hàng Thánh chúng Sa-môn

       Hoan hỷ cung kính Thế Tôn, Tăng-già.

 

2.        Lúc ấy tại Sút-Tha-Va-Sá  (3)

        (Tịnh Cư Thiên) có cả bốn vì

              Khởi lên suy nghĩ tức thì :

    “ Thế Tôn hiện trú phạm vi quê nhà 

          Của bộ tộc Thích-Ca uy thế

          Thành Ca-Tỳ-La-Vệ – Đại Lâm

              Cùng chư Tỷ Kheo Thánh Tăng

       Mười phương Thiên chúng quy tầm cung chiêm

          Vậy chúng ta một niềm kính lễ

    _______________________________

  (1) :Thành Kapilavatthu  (Ca-Tỳ-La-Vệ)  của bộ tộc Sakya

         (ThíchCa) .        (2) : Khu rừng Mahàvana (Đại Lâm) .

  (3) : Cõi trời Suddhàvàsa (Tịnh Cư Thiên), những vị đắc A-Na-

        Hàm quả (Anàgàmi ) sau khi xã thân tứ đại, sẽ sinh về cõi

        trời này để tiếp tục tu và nhập Niết-bàn .

Trường Bộ - (Tập 2) Kinh 20 :     ĐẠI  HỘI         *  MLH  –  356

 

          Hãy đến nơi đọc kệ dâng Ngài ”.            

 

3.            Rồi như lực sĩ đại tài

       Duỗi hay co lại cánh tay dễ dàng

          Rời thiên đàng Tịnh Cư lập tức

          Hiện phía trước mặt đức Thế Tôn

              Bốn vị đảnh lễ Thế Tôn

       Đứng sang một phía, kệ ngôn đọc liền :

 

     “ Đại Hội Đại Lâm cơ duyên

        Chư Thiên tụ tập vẹn tuyền cung chiêm

        Chúng con đến pháp-hội liền

        Đảnh lễ Bất Thắng hiện tiền Phật, Tăng ”.

 

          Vị Trời khác cũng bằng bài kệ

          Trước Thế Tôn Thiện Thệ, đọc rằng :

 

     “ Tại đây Tỷ Kheo Chúng Tăng

        Thiền định, chánh trực, tâm hằng thanh lương

        Như chủ xe nắm giây cương

        Bậc trí bảo vệ thường thường các căn ”.

 

          Vị thứ ba nghiêm thân đọc kệ

          Trước mặt đấng Thiện Thệ Phật-Đà :

 

      “ Như khóa gãy, chốt tháo ra

        Rồi đến trụ cửa cũng đà đào lên

        Sống thanh tịnh, mắt vững bền

        Như khéo điều phục voi nên thuần hòa ”. 

 

          Vị thứ tư đọc qua bài kệ

          Dâng lên đấng Thiện Thệ , ngợi ca :

 

      “ Những ai quy y Phật-Đà

        Không đọa ác thú hoặc sa hãi hùng

        Sau khi thân hoại mạng chung

Trường Bộ - (Tập 2) Kinh 20 :     ĐẠI  HỘI         *  MLH  –  357

 

        Sẽ sinh Thiên giới sống cùng Chư Thiên ”. 

 

4.        Rồi Thế Tôn dạy liền Tăng Chúng :

        “ Các Tỷ Kheo ! Uy dũng chư Thiên

              Mười phương thế giới vô biên

       Tụ hội chiêm ngưỡng hiện tiền Như Lai

          Cùng Thánh Chúng hiện nay Tăng Lữ. 

 

          Các Tỷ Kheo ! Quá khứ vị nào 

              Đắc Chánh Đẳng Giác thanh cao   

       Hay A-La-Hán, dự vào Thánh Tăng

          Thì sẽ được các hàng Thiên chúng

          Bậc tối thắng thường ủng hộ ngay

              Tụ hội chung quanh đêm ngày

       Như Ta hiện tại, đủ đầy thắng duyên.

        

          Thời vị lai, vị chuyên tu tập

          Chánh Đẳng Giác chứng đạt tuyệt vời

              Hay A-La-Hán đắc, thời

       Cũng được tối thắng các Trời vây quanh

          Như tụ hội chung quanh Ta vậy.

          Này Tăng chúng ! nên hãy nhớ ghi  

              Ta sẽ tuyên bố, cáo tri

       Thuyết giảng danh tánh các vì Chư Thiên

          Chư Tỷ Kheo phải nên tác ý ,

          Hãy lắng nghe cho kỹ điều này ! ”.

 

          – “ Bạch Thế Tôn ! Xin vâng Ngài ”.    

 

5.     Đức Phật bèn giảng kệ đây tức thời :  

 

      “ Chư Thiên trú các tầng trời

        Hay trú hang núi , không rời tịnh tâm

        Thiền định vắng lặng uyên thâm,

        Như con sư tử tuy nằm dửng dưng

Trường Bộ - (Tập 2) Kinh 20 :     ĐẠI  HỘI         *  MLH  –  358

 

        Cũng làm hoảng sợ thú rừng.

        Tâm tư các vị sáng trưng trong lành

        Không cấu uế, rất tịnh thanh.

        Biết đấng Đại Giác trọn lành ngự sang

        Ca-Tỳ-La-Vệ trú an

        Cùng năm trăm vị vào hàng Thánh Tăng

        Bậc A-La-Hán Thinh Văn.

        Thế Tôn thuyết giảng về hàng Chư Thiên

        Cho chúng đệ tử hiện tiền :

 

     “ Này Tỷ kheo chúng ! Chư Thiên đến gần

        Hãy xem cho rõ Thiên thần ”.

        Đại chúng hoan hỷ chú tâm để nhìn.

 

 6.     Hiện ra trước chúng, hiển linh

        Chư Tăng thấy rõ thân hình Chư Thiên

        Người thấy hàng trăm vị Thiên

        Hàng ngàn, hàng vạn chư Thiên oai thần

        Có vị thấy bậc phi nhân

        Hàng vô lượng vị Thiên thần muôn phương.

        Với pháp nhãn thấy vô lường

        Có thể phân biệt tận tường chư Thiên

        Đạo Sư thuyết giảng tùy duyên :

      “ Này Tỷ Kheo chúng ! Hãy liền chú tâm

        Chư Thiên nay đã đến gần

        Hãy xem ; Ta sẽ ân cần nói ra :

 

7.     Có bảy ngàn vị Da-Xoa

        Hiện đang trú Ca-Tỳ-La-Vệ này

        Hào quang, thần lực đủ đầy

        Lại có sắc tướng, có rày danh xưng

        Các vị hoan hỷ đến rừng

        Chiêm ngưỡng Thánh chúng, vui mừng nào hơn

Trường Bộ - (Tập 2) Kinh 20 :     ĐẠI  HỘI         *  MLH  –  359

 

               Dạ-Xoa (1) đến từ Tuyết Sơn

        Với đủ sắc mặt, có hơn sáu ngàn

        Có nhiều thần lực, hào quang

        Danh xưng, sắc tướng nghiêm trang đủ đầy

        Cùng hoan hỷ đến rừng này

        Chiêm ngưỡng Thánh chúng tại đây tịnh, hờa.

 

        Ba ngàn đến từ Sa-Ta  (2) 

        Với đủ sắc mặt Dạ-Xoa các vì

        Hào quang, thần lực diệu kỳ

        Danh xưng, sắc tướng uy nghi hiện bày

        Cùng nhau đến tại rừng này

        Chiêm ngưỡng Thánh chúng tại đây rỡ ràng.

 

        Như vậy có mười sáu ngàn

        Dạ-Xoa, sắc mặt cũng toàn khác nhau

        Hoan hỷ cùng vân tập mau

        Đến rừng chiêm ngưỡng vô cầu Thánh Tăng.

 

8.      Đến từ Vết-Sa (3) năm trăm

        Dạ-Xoa, sắc mặt cũng hằng khác xa

        Nơi Vương-Xá – Kum-Phi-Ra  (4)

        Hay trú tại Vê-Bun-La  (5), các hàng

        Dạ-Xoa, có hơn trăm ngàn

        Cũng đến hội họp đạo tràng rừng hoa.

 

9.   *  Đức vua Tha-Tá-Rách-Tha  (6)

      ( Thiên Vương Trì Quốc cũng là vị đây )

        Trị vì tại phương Đông này

    _______________________________

  (1) : Dạ-Xoa – Yakkha : một loại phi nhân thân hình xấu xí hung 

          tợn , thường hầu cận các vị Thiên vương .     (2) : Sàtà .

  (3) : Vessà .          (4) : Kumbhira .           (5) : Vepulla .

  (6) : Dhatarattha – Trì Quốc Thiên vương ( một trong Tứ Đại

        Thiên Vương ) chúa tể loài Càn-Thát-Bà (Gandhabba ).

Trường Bộ - (Tập 2) Kinh 20 :     ĐẠI  HỘI         *  MLH  –  360

 

        Chúa tể Càn-Thát-Bà, đầy uy phong 

        Đại vương danh tiếng, nhiều con

        Inh-Đa đại lực, tỏa tròn hào quang

        Danh xưng, sắc tướng vẹn toàn

        Hoan hỷ chiêm ngưỡng các hàng Thánh uy.

      

    *  Ví-Ru-Lá-Ká (1) uy nghi

      (Thiên Vương Tăng Trưởng) trị vì phương Nam 

        Đại vương danh tiếng phi phàm

        Chúa tể Kum-Phanh-Đá (1), hàng phi nhân

     ( Cưu-Bàn-Trà - một loại thần )

        Nhiều con, thần lực, nhiều phần hào quang

        Inh-Đa, sắc tướng, danh toàn

        Đến rừng chiêm ngưỡng các hàng Thánh uy.  

 

     *  Ví-Ru-Bắc-Khá  (2) một vì

       (Thiên Vương Quảng Mục), trị vì phương Tây  

        Chúa tể loài Na-Ga  (2) này

      ( Loài Rồng thường sống ở rày biển sông ) 

        Cũng là Inh-Đa, con đông

        Hào quang, thần lực, sắc đồng danh xưng.

 

    *  Cùng Ku-Vê-Rá  (1) Thiên Vương

      ( Đa Văn Thiên chủ ), Bắc phương trị vì 

        Chúa tể Dạ-Xoa, uy nghi.

        Tất cả bốn vị trị vì bốn phang

        Đều vân tập đến đạo tràng

    _______________________________

      * Ba vị trong Tứ Đại Thiên Vương còn lại :

 

  (1) : Virùlaka – Tăng Trưởng Thiên Vương , chúa tể loài Cưu-

        Bàn-Trà ( Kumbhanda ) .

  (2) : Virùpakkha - Quảng Mục Thiên Vương , chúa tể loài Rồng

       ( Nàgà ) tức là vị Long Vương .

  (3) : Kuvera – Đa-Văn Thiên Vương , chúa tể loài Dạ-Xoa . 

Trường Bộ - (Tập 2) Kinh 20 :     ĐẠI  HỘI         *  MLH  –  361

 

        Cùng đứng chiêm ngưỡng, hào quang chói lòa

        Ca-Tỳ-La-Vệ thành nhà

        Ma-Ha-Vá-Ná - tức là Đại Lâm . 

 

10.    Ma Vương, bộ hạ ác tâm

        Giả dối, xảo quyệt, mê lầm, si ngu

        Nào Ma-Da, Ku-Tên-Đu  (1)

        Vi-Túc-Chá, Vê-Tên-Đu, Vi-Tù  (2)

        Rồi nào Kinh-Nú-Ganh-Đu  (3)

        Chanh-Đa-Ná, Ni-Ganh-Đu (4) nữa là

        Cùng với Ka-Má-Sết-Tha  (5)

        Chín vị cùng đến lân la đạo tràng.

 

        Người đánh xe cõi thiên đàng

        Ô-Pa-Manh-Ná (6)  cùng  Bà-Na-Đa  (6)

        Và Ma-Ta-Li (6) đều qua.

 

        Rồi có vị Càn-Thát-Bà ngợi ca

        Đó là Chít-Tá-Sê-Na  (7).

 

        Vua Trời các vị an hòa hiện ra :

        Cha-Nê-Sa-Pha, Na-La  (8)

        Tim-Ba-Ru  với  Banh-Chà-Si-Kha  (9)

        Su-Ri-Dá-Vách-Cha-Sa  (10)

        Cũng đến Đại Hội diễn ra nghiêm hòa.

       

        Các vua Trời, Càn-Thát-Bà

        Vô số các vị rất là hân hoan

        Đến rừng Đại Lâm nghiêm trang

        Chiêm ngưỡng uy đức Thánh Tăng từ hòa.

    _______________________________

  (1) : Màyà  &  Kutendu .   (2) :Vitucca  &  Vetendu  &  Vitu .

  (3) : Kinnughandu .          (4) : Candana  &  Nighandu .

  (5) : Kàmasettha .  (6) : Opamanna  &  Panàda  &  Màtali .

  (7) : Cittasena .                (8) : Janesabha  &  Nala .

  (9) : Timbarù  &  Pancasikha .           (10) : Suriyavaccasà .

Trường Bộ - (Tập 2) Kinh 20 :     ĐẠI  HỘI         *  MLH  –  362

 

11.    Từ Vê-Sa-Ly (1) đi qua                                  

        Na-Pha-Sá (1), Tách-Chá-Ca (1), cùng là

        Có các vị Rồng – Na-Ga  (2):

        Kam-Ba-Lá (2), Ba-Da-Ga  (2) hai vì

        Át-Sa-Ta-Rá  (2) đồng thì

        Với các quyến thuộc thuận tùy cùng qua.

 

        Các Na-Ga danh tiếng là :

        Tha-Ta-Rách-Thá (3) và  Da-Mu-Nà  (3)

        Long Vương Ê-Rá-Vá-Nà  (3)

        Cùng nhau đến tại rừng già Đại Lâm.

 

        Thiên điểu nhị sanh, đại cầm

        Cặp mắt thấu suốt, kiếm tầm Long vương

       ( Ăn thịt loài rồng mọi phương )

        Nay cũng bay đến đạo trường rừng hoa

        Tên chúng : Đại bàng Chi-Tra (4)

        Kim-Sí-Điểu – Su-Panh-Na  (4); hai loài

        Nhưng nhờ Đại Giác ân Ngài

        Loài rồng không sợ chim này tấn công

        Chúng tự khuyên bảo, một lòng

        Cả Kim-Sí-Điểu lẫn Rồng – Na-Ga

        Đều đến quy y Phật Đà

        Nhẹ nhàng lời nói thuận hòa thốt ra.

 

12.    A-Su-Ra ( A-Tu-La ) (5)

        Ở nơi biển cả phong ba muôn trùng

        Sét Kim-cang-thủ đánh tưng

    _______________________________

(1) : Vesàli  &  Nàbhasa  &  Tacchakà .   (2) : Nàgà – loài Rồng .

(3) : Dhattarattha  & Yàmunà  &  Long vương Eravana .

(4) : Hai loại Đại bàng Kim-sí-điểu : Citrà và Supannà ; là khắc

       tinh của loài Rồng vì các loại chim này thường tìm loài rồng

       để ăn thịt .         (5) : A-tu-la – Asurà .

Trường Bộ - (Tập 2) Kinh 20 :     ĐẠI  HỘI         *  MLH  –  363

 

        Anh Va-Sa-Vá (1) danh xưng, lực thần 

        Ka-La-Kanh-Cha (2) xấu thân

        Đa-Na-Vê-Gá-Sa (3), thân dị kỳ

        Cùng với Vê-Bách-Chít-Ti (4)

        Bá-Ha-Ra-Đá  cùng Su-Chít-Tì  (5).

 

        Có ác quỷ Na-Mu-Chi (6)

        Cùng với con của Ba-Li, tên là

        A-su-ra  Vê-Rô-Cha  (7)

        Toàn thể giới A-Tu-La sẵn sàng

        Huy động quân lực vững vàng

        Dâng lên thủ lãnh vẹn toàn Ra-Hu  (8)

        Vị này nói êm như ru :

     “ Mong cho pháp hội toàn chu, tựu thành

        Chúng ta phó hội cho nhanh

        Đến rừng chiêm ngưỡng tịnh lành Thánh Tăng”

 

13.    Đất, nước, lửa, gió  các thần

        Va-Ru-Na (9) đến, vẻ hân hoan đầy

        Với thủy tộc Sô-Ma (10) này

        Da-Sá (11) cũng đến Hội đây an lành.

           Chư vị Thiên tử Bi sanh

        Danh xưng, sắc tướng tịnh thanh vô cùng.

 

        Mười vị Thiên tộc thượng từng

        Thần lực, sắc tướng, danh xưng rõ ràng

        Dung mạo dị biệt, hào quang

        Đại Lâm cùng đến, hân hoan vô ngần.

        Chiêm ngưỡng Tỷ Kheo Thánh Tăng

        Và nương uy đức, hồng ân Phật Đà.

    _______________________________

  (1) : Vàsava .       (2) : Kàlakanjà .     (3) : Dànaveghasà .

  (4) : Vepaccitti .  (5) : Pahàràda .   (6) : Namuci .  (7) : Veroca .      

  (8) : Ràhu .          (9) : Varunà .     (10) : Soma .   (11) : Yasa .

Trường Bộ - (Tập 2) Kinh 20 :     ĐẠI  HỘI         *  MLH  –  364

 

14.    Rồi Vên-Hu, A-Sa-Ma  (1)

        Sa-Ha-Li  với Da-Ma (2)  đến kề

        Chư Thiên nguyệt-tộc không nề

        Theo vị thủ lãnh cùng về Đại Lâm.

        Chư Thiên nhật-tộc uy thâm,

        Thần mây Manh-Đá (3) cũng tầm đi qua

        Quần tinh vị thủ lãnh là :

        Va-Su với Vá-Sa-Và (4) cùng đi,

        Thần Sắc-Ka (5) đến tức thì.

 

        Mười vị Thiên-tộc dung nghi dị thường

        Hào quang, thần lực đường đường

        Danh xưng, sắc tướng ; các phương tựu về

        Ca-Tỳ-La-Vệ cận kề

        Đại Lâm, chiêm ngưỡng mọi bề Thánh uy.

 

15.    Sa-Ha-Phu (6) đến tức thì

        Với đầu rực lửa, chu vi sáng lòa.

        A-Rít-Tha-Ka, Rô-Cha  (7)

        Va-Ru-Na với  Sa-Hà-Tham-Ma  (8)

        Như thể bông hoa Um-Ma  (9),

        Ách-Chu-Ta  với A-Nê-Chá-Kà  (10)

        Su-Lây-Da  –  Ru-Chi-Na  (11)

        Cùng đi với Va-Sa-Và-Nê-Si  (12)

 

        Mười vị Thiên tộc thần uy

        Đại lực, sắc tướng, danh tri rõ ràng

        Dung mạo dị biệt, hào quang

    _______________________________

  (1) : Venhù  &  Asamà .   (2) : Sahati  &  Yamà .  (3) : Manda .

  (4) : Vasù  &  Vàsava .    (5) : Sakka .    (6) : Sahabhù .

  (7) : Aritthakà  &  Rojà . (8) : Varunà  &  Sahadhamma .

  (9) : Hoa Ummà .          (10) : Accutà  &  Anejakà .

 (11) : Sùleỳa-Rucirà .     (12) : Vàsavanesi .  

Trường Bộ - (Tập 2) Kinh 20 :     ĐẠI  HỘI         *  MLH  –  365

 

        Đại Lâm cùng đến, hân hoan vô ngần

        Chiêm ngưỡng Tỷ Kheo Thánh Tăng

        Và nương uy đức, hồng ân Phật Đà.

 

16.    Sá-Ma-Na - Ma-Nú-Sa  (1)

        Cùng Ma-Ha-Sá-Ma-Na (2), thiên tòa

        Với Ma-Nu-Sút-Tá-Ma  (3)

        Khít-Đa Pá-Đu-Sí-Ka (4), cùng là

        Má-Nô Pá-Đu-Sí-Ka  (5)

        Pa-Rá-Ga, Ma-Ha Pà-Rá-Ga  (6)

        Với Ha-Ra-Dô (7) cùng qua

        Lô-Hi-Tá Va-Si-Nô  (8) đến cùng.

        Mười vị Thiên tộc thượng từng

        Thần lực, sắc tướng, danh xưng rõ ràng

        Dung mạo dị biệt, hào quang

        Đại Lâm cùng đến, hân hoan vô ngần

        Chiêm ngưỡng Tỷ Kheo Thánh Tăng

        Và nương uy đức, hồng ân Phật Đà.

 

17.    Rồi Sút-Ka, Ká-Rum-Ha  (9)

        A-Ru-Na với  Vê-Gà-Ná-Sa  (10) 

        Cùng Ô-Đa-Tá Gây-Ha  (11)

        Ha-Ra-Gá-Chá, Sá-Đà-Mát-Ta  (12)

        Rồi với Vi-Chắc-Khá-Na  (13)

        Bách-Chun-Ná, Mít-Sá-Ka (14)– các thần

       ( Bách-Chun-Ná  là lôi thần

        Làm mưa, sấm sét phương gần, phương xa )

    _______________________________

  (1) : Samànà  &  Mànusà .(2) : Mahàsamànà .(3) : Mànusuttamà.

  (4) :Khiddà-Padùsikà .   (5) : Mano-Padùsikà . (6) : Pàragà  &

      Mahà-Pàragà .    (7) : Harayo .  (8) : Lohita-Vàsino .

  (9) : Sukkà  &  Karumhà .   (10) : Arunà  &  Veghanasà .

(11) : Odàta-Gayhà .            (12) : Hàragaja  &  Sadàmattà .

(13) : Vicakkhanà .              (14) : Pajjunna  &  Missakà .          

Trường Bộ - (Tập 2) Kinh 20 :     ĐẠI  HỘI         *  MLH  –  366

 

18.    Rồi Tu-Si-Ta, Da-Ma  (1)

        Khê-Mi-Da, Kách-Thá-Ka (2), cùng là

        Thủ lãnh của các La-Ma  (3):

        Chô-Ti-Na-Má  cùng A-Sá-Và  (4)

        Vị nữa : Lâm-Bí-Tá-Ka  (5)

        Tha Hóa Tự Tại Thiên-tòa cõi xa

        Hóa Lạc Thiên ; các thiên tòa…

 

        Hai mươi Thiên tộc cùng qua đến rừng.

***

        Sáu mươi Thiên chúng thượng từng

        Diện mạo dị biệt đã cùng đến nơi

        Theo từng danh tộc rạng ngời

        Cùng nhiều vị nữa cõi trời khác nhau

        Đồng thanh khen bậc thanh cao :

 

      “ Vị Sanh đã tận, vượt bao then cài

        Giòng nước lũ xiết vượt ngay

        Thành bậc Vô Lậu, hiển bày tịnh thân

        Chúng con thấy vị Thánh Tăng

        Như voi vượt bộc lưu , hằng thảnh thơi

        Như trăng thoát mây tối rồi

        Đáng được chiêm ngưỡng, vang lời ngợi ca ”.

 

20.    Rồi thì vị Su-Bram-Ma  (6)

        Với Sa-Năng-Ku-Ma-Ra  Tít-Sà  (7)

        Con thần : Pa-Rá-Mát-Ta  (8)

        Cùng nhau đến hội rừng già Đại Lâm.

 

        Đại Phạm-Thiên-chúa từ tâm

    _______________________________

  (1) : Tusità  (cõi trời Đâu Suất) &  Yamà (cõi trời Dạ-Ma) .

  (2) : Khemiyà  &  Katthakà . (3) :Làmà .

  (4) : Joti-Nàma  &  Àsava .   (5) : Lambitakà .

  (6) : Subrahmà .                    (7) : Sanamkumarà  Tissa .

Trường Bộ - (Tập 2) Kinh 20 :     ĐẠI  HỘI         *  MLH  –  367

 

        Quản trị Phạm-giới cao thâm hàng ngàn

        Thác sanh đã có hào quang

        Danh xưng, sắc tướng nghiêm trang dị hình.

 

        Mười đấng Tự Tại uy linh

        Ngự trị các cõi của mình ung dung

        Ha-Ri-Ta (1) ở giữa vùng

        Cùng với đồ chúng, thảy cùng đến nơi.

 

21.    Tất cả khắp các cung trời

        Từ Đại Phạm Thiên đến trời Inh-Đa  (2) .

        Ma Vương cùng với quân ma

        Ra lệnh Hắc quỷ ác tà ngu si :

      “ Hãy đến bắt trói tức thì

        Những ai tham dục đang nguy buộc ràng

        Bao vây bốn phía sẵn sàng

        Chớ để cho chúng dễ dàng thoát ra ”.

 

        Như vậy, Đại tướng quân ma

        Truyền lệnh Hắc quỷ rất là gắt gao

        Với tay vỗ đất ào ào

        Tiếng dội khiếp đảm không sao kể vào

        Như trong giông tố ba đào

        Sấm chớp kinh dị, mưa rào tuôn sa

 

     (  Nhưng trước uy đức Phật Đà

        Cùng chư Thánh chúng ; tỏ ra bất thành ) 

        Nó liền lui quân cho nhanh

        Phẫn nộ nhưng bất lực, đành chạy xa.

 

22.    Với pháp nhãn, thấy chánh tà

        Phân biệt tất cả, Phật Đà thuyết ra

        Chúng đệ tử thích nghe qua :

    _______________________________

  (1) : Hàrita .          (2) : Inda .

Trường Bộ - (Tập 2) Kinh 20 :     ĐẠI  HỘI         *  MLH  –  368

 

     “ Hùng hổ tiến đến, quân ma muôn trùng

        Tỷ Kheo hiểu chúng, ung dung ”

      ( Từ bi , giới đức - để dùng chở che ) 

        Lời dạy của Phật được nghe

        Đại chúng hoan hỷ, mọi bề nhiệt tâm 

        Kẻ thù bỏ đi mất tăm

        Không tham, không sợ, xa tầm ma quân 

        Tất cả chiến thắng tưng bừng

        Vô tham, vô úy, vô xưng, ly trần

        Đệ tử những vị Thánh nhân 

        Với tâm hoan hỷ, danh xưng rõ bày ./-         

 

        Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật  ( 3 L )

 

 

 

*

*  *

 

(  Chấm dứt Kinh 20 : ĐẠI HỘI  –  Mahà Samaya-sutta  )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trường Bộ - (Tập 2) Kinh 20 :     ĐẠI  HỘI         *  MLH  –  369

 

 

 

 

 

 

NĂM ĐIỀU QUÁN TƯỞNG :

 

         Thế Tôn lời dạy tinh tường

    Năm điều Quán Tưởng phải thường xét ra :

     –  Ta đây phải có sự Già

    Thế nào tránh thoát lúc qua canh tàn !

     –  Ta đây Tật Bệnh phải mang

    Thế nào tránh thoát, được an, mạnh lành !

     –  Ta đây sự Chết sẵn dành

    Thế nào tránh thoát tử sanh đến kỳ !

     –  Ta đây phải chịu Chia Ly

    Nhân, vật quý mến tức thì biệt xa !

     –  Ta đi với Nghiệp của ta 

    Dù cho tốt xấu, tạo ra tự mình

        Theo ta như bóng theo hình

    Ta hưởng họa phúc phân minh, phải thời.  

   

* * *

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
facebook youtube google-plus linkedin twitter blog
Nguyện đem công đức này, trang nghiêm Phật Tịnh Độ, trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu khổ ba đường,
nếu có người thấy nghe, đều phát lòng Bồ Đề, hết một báo thân này, sinh qua cõi Cực Lạc.

May the Merit and virtue,accrued from this work, adorn the Buddhas pureland,
Repay the four great kindnesses above, andrelieve the suffering of those on the three paths below,
may those who see or hear of these efforts generates Bodhi Mind, spend their lives devoted to the Buddha Dharma,
the Land of Ultimate Bliss.

Quang Duc Buddhist Welfare Association of Victoria
Tu Viện Quảng Đức | Quang Duc Monastery
Senior Venerable Thich Tam Phuong | Senior Venerable Thich Nguyen Tang
Address: Quang Duc Monastery, 105 Lynch Road, Fawkner, Vic.3060 Australia
Tel: 61.03.9357 3544 ; Fax: 61.03.9357 3600
Website: http://www.quangduc.com ; http://www.tuvienquangduc.com.au (old)
Xin gửi Xin gửi bài mới và ý kiến đóng góp đến Ban Biên Tập qua địa chỉ:
quangduc@quangduc.com , tvquangduc@bigpond.com
KHÁCH VIẾNG THĂM
110,220,567