Tu Viện Quảng Đức105 Lynch Rd, Fawkner, Vic 3060. Australia. Tel: 9357 3544. quangduc@quangduc.com* Viện Chủ: HT Tâm Phương, Trụ Trì: TT Nguyên Tạng   

18. Kinh Xà-Ni-Sa

17/05/202013:58(Xem: 2244)
18. Kinh Xà-Ni-Sa

TAM TẠNG THÁNH KINH PHẬT GIÁO

TẠNG KINH (NIKÀYA)
Thi Hóa
TRƯỜNG BỘ KINH
(Dìgha Nikàya)
Tập II
Hòa Thượng THÍCH MINH CHÂU
Dịch sang tiếng Việt từ Tam Tạng Pàli
Chuyển thể Thơ: Giới Lạc MAI LẠC HỒNG
NHÀ XUẤT BẢN PHƯƠNG ĐÔNG PL. 2555 - DL 2010


18.   Kinh  XÀ-NI-SA

(Janavasabha-sutta)

 

Như vậy, tôi nghe :

 

 1.       Một thời, đức Thế Tôn an trụ

          Na-Đi-Ka (1) tạm ngụ trong nhà

              Ginh-Chá-Ka-Vá-Sa-Tha  (2)

       Là ngôi nhà gạch chủ gia không dùng.

 

          Đấng Đại Hùng tại đây, đã nói

          Về tái sinh của mọi tín nhân

              Đã từng sống, đã từ trần

       Trong các bộ lạc xa gần nơi đây :

          Ka-Si hay Kô-Sa-La nọ

          Hoặc Vách-Chi, hoặc họ Man-La,

              Chê-Ti, Ku-Rú, Vanh-Sa,

       Hay Banh-Cha-Lá, Mách-Cha, các nhà

          Hay dân tộc Su-Ra-Sê-Ná :

 

       “ Đã có cả năm chục Thiện nam

              Và cả Tín-nữ các hàng

       Na-Đi-Ka đã lành an từ trần.

          Họ đều diệt năm phần kiết sử

          Tịnh Cư Thiên, tuần tự an nhàn

              Từ đó tấn nhập Niết-bàn

    _______________________________

  (1) : Bộ lạc Nàdika ( Na-đề-ca ).

  (2) : Ginjakàvasatha : ngôi nhà làm bằng gạch .

  (3) : Các bộ lạc :Kàsi (Ca-thi) , Kosala (Kiều-tất-la) , Vajjì

      (Bạt-Kỳ) , Malla (Mạt-la) , Ceti (Chi-đế) , Vansa (Bạt-Sa) ,

      Kuru (Câu-lâu) ,Pancàla (Ban-già-la), Maccha (Bà-sá-la), 

      Sùrasena (Mậu-ba-tây-na) …   

Trường Bộ - (Tập 2)  Kinh 18 :      XÀ-NI-SA       *  MLH  –  282

 

       Không còn sinh lại trái oan đời này.

       

      –  Hơn chín mươi thẳng ngay Thiện Tín

          Đã quá vãng tại chính nơi này

              Diệt ba kiết sử, giảm ngay

       Tam độc, chứng quả Nhất Lai đồng thời

          Chỉ sinh lại cõi đời một kiếp

          Rồi diệt tận ác nghiệp khổ đau.

    

          –  Hơn năm trăm vị, không lâu   

       Tại Na-Đi-Ká trước sau từ trần

          Ba kiết sử hạ phần đã diệt

          Chứng Dự Lưu, bảy kiếp tái sinh 

              Không còn ác đạo điêu linh

       Sẽ đạt Chánh Giác thánh minh sau này ”.

 

2.       Na-Đi-Ka tại đây Thiện Tín

          Được nghe bậc tôn kính nói qua

              Về việc tái sinh xảy ra

       Do Tôn-giả A-Nan-Đa hỏi Ngài

          Các thiện tín tại đây hoan hỷ 

          Tín thọ kỹ lời đức Thế Tôn.

      

 3.           A-Nan tôn-giả Sa-môn

       Nghe Na-Đi-Ká tiếng đồn lan xa

          Rằng tín đồ gần xa hỷ lạc

          Về lời đấng Chánh Giác thuyết minh

              Tại địa phương, việc tái sinh.

 

       A-Nan tôn-giả tự mình nghĩ suy :

         ‘Thế Tôn tuy thuyết minh sáng tỏ 

          Na-Đi-Ka việc họ tái sinh

              Nhưng Ngài chưa có phẩm bình

       Tại Ma-Ga-Thá tái sinh thế nào !

Trường Bộ - (Tập 2)  Kinh 18 :      XÀ-NI-SA       *  MLH  –  283

 

          Nhiều tín đồ từ lâu tinh tấn

          Gắng tu hành ; mệnh tận, từ trần

              Nhiều đến nỗi tưởng đâu rằng

       Xứ Ma-Ga-Thá và Ăng-Ga (1) này

          Đều trống không, vì đây vắng vẻ

          Nhiều tín đồ già trẻ mệnh chung.

              Họ đều tin Phật vô cùng

       Tin tưởng Giáo Pháp, tôn sùng Chư Tăng

          Về giới luật, họ hằng nghiêm giữ.

 

          Nhưng Điều Ngự (2) không nói điều gì

              Về sự mệnh chung trải đi

       Sự tái sinh của những vì kể trên.

 

          Ngài cũng không nói lên về vị

          Sê-Ni-Dá  Bim-Bí-Sa-Ra  (3)

            ( Tức vua Tần-Bà-Sa-La )

       Là vị minh chúa, thiết tha tôn sùng

          Đức Đại Giác, Tăng cùng Chánh Pháp

          Sống như pháp, dùng pháp trị dân

              Tôn trọng Bà-la-môn nhân

       Có lòng thương tưởng chúng dân công bằng

    _______________________________

  (1) : Magadha và  Anga .        

  (2) : Tức Điều-Ngự Trượng-Phu – Purisadammasàrathi :    Một

     trong mười danh hiệu người đời xưng tụng Đức Phật : Araham (Ứng Cúng), Sammàsambuddho (Chánh Biến Tri hay Chánh Đẳng Chánh Giác) , Vijjàcaranasampanno (Minh Hạnh Túc) , Sugato (Thiện Thệ), Lokavidù (Thế Gian Giải), Anuttaro (Vô Thượng Sĩ), Purisadammasàrathi (Điều Ngự Trượng Phu), Satthàdevamanus-sànam (Thiên Nhân Sư), Buddho (Phật hay Phật-Đà), Bhagavà (Thế Tôn) .

  (3) : Vua Seniya Bimbisàra :Tần-Bà-Sa-La hay Bình Sa Vương,

       trị vì nước Maghdha ( Ma-Kiệt-Đà ), cha của vua Ajatasattu

       ( A-Xà-Thế ) .

Trường Bộ - (Tập 2)  Kinh 18 :      XÀ-NI-SA       *  MLH  –  284

 

          Dân thôn, thị đều hằng tán thán

          Rằng đức vua xứng đáng Minh vương

              Trị nước, dùng Pháp dẫn đường

       Đã sống như pháp, luôn thương dân lành

          Khiến dân sinh sướng vui, hạnh phúc

          Hộ Tam Bảo, giới luật thọ trì.

              Nhưng đức Phật chẳng nói chi

       Sau khi vua mất, đã đi nơi nào ?

         

          Vui làm sao ! Nếu ai gợi hỏi

          Để Thế Tôn ngài nói điều này

              Nhờ vậy, nhiều người ở đây

       Khởi tin bền vững, sau này sinh Thiên !  

 

          Lại Thế Tôn đến duyên chứng quả

          Ma-Ga-Thá – thành đạo tại đây

            ( Hoằng pháp đầu tiên nơi này

       Bim-Bí-Sa-Rá vua này cúng dâng

          Vườn Trúc Lâm - đầu tiên Tinh Xá

          Từ nơi đây Pháp đã lan truyền ).

       

              Không hiểu thế nào nhân duyên

       Mà sao đức Phật không tuyên bố gì

          Về những vì tín đồ mệnh tận

          Đã tái sinh, dắt dẫn đi đâu ?

              Các vị này sẽ đau sầu

       Nếu Thế Tôn chẳng nói vào chuyện đây !’.

 

 5.      Suy nghĩ về điều này chính chắn

          Thầy  A-Nan yên lặng, quyết lòng

              Sẽ đến hỏi Phật cho thông.

      

       Sáng hôm sau, thức dậy xong, đến liền

          Nơi Phật ngự, khuôn viên nhà gạch

Trường Bộ - (Tập 2)  Kinh 18 :      XÀ-NI-SA       *  MLH  –  285

 

          Đảnh lễ Phật, ngồi xuống một bên

              Nghi vấn tôn-giả nêu lên

       Bạch với đức Phật điều trên rõ ràng

          Các chi tiết mình đang suy nghĩ

          Về tái sinh các vị tín-gia

              Mệnh chung tại Ma-Ga-Tha

       Như nói về Na-Đi-Ka tín đồ   

          Hay thiện tín các vì nơi khác

          Các dân tộc bộ lạc : Ka-Si,

              Hay Kô-Sa-La, Vách-Chi,

       Vanh-Sa, Ku-Rú, Chê-Tì, Man-La,

          Banh-Cha-La hoặc là Mách-Chá,

          Hay Su-Ra-Sê-Ná – những nơi

              Thế Tôn tuyên bố bằng lời 

       Về sự mệnh tận, đồng thời tái sinh.

          Nhưng thật tình không nghe Ngài nói

          Việc tái sinh của mọi tín-gia

              Là cư dân Ma-Ga-Tha,

       Cũng như về Tần-Bà-Sa vua này.

          Các vị này đau buồn tràn ngập

          Nếu Phật không đề cập đến mình.

 

              Sau khi rành mạch thưa trình

       Hỏi Ma-Ga-Thá tái sinh thế nào ?

          A-Nan-Đa cúi đầu đảnh lễ

          Hữu nhiễu quanh Thiện Thệ (1), lui ra.

 

              Sau khi thầy A-Nan-Đa

       Đi được một lúc, Phật Đà đắp y

          Mang bình bát, để đi khất thực

    _______________________________

  (1) : Thiện Thệ - Sugato  :   Một  trong mười danh hiệu người

          đời xưng tụng Đức Phật .        

Trường Bộ - (Tập 2)  Kinh 18 :      XÀ-NI-SA       *  MLH  –  286

 

          Theo thứ đệ, rải khắp tâm từ. 

              Sau khi dùng bữa an như,

       Vào ngôi nhà gạch, Đại Từ tư duy

          Ngài chú lực, chuyên vì suy tưởng

          Về hiện tượng chuyển kiếp thọ sinh 

              Ma-Ga-Thá chúng hữu tình

       Là các thiện tín nghiêm minh tu trì.

     

          Nhờ đạo lực của vì Đại Giác 

          Ngài thấy được chính xác mỗi người

              Thọ sinh của họ các nơi.

 

       Buổi chiều, đức Phật bước dời ra sân

          Ngồi trên chỗ đã hằng soạn sẵn

          Cảnh tĩnh lặng dưới bóng ngôi nhà. 

 

 8.           Lúc ấy, thầy A-Nan-Đa     

       Đi đến trước đức Phật Đà Thế Tôn

          Thầy chí thành kính tôn đảnh lễ

          Rồi tìm chỗ ngồi kế một bên

              Hướng Phật, hoan hỷ nói liền :

     

 –  “ Kính bạch Thiện Thệ ! Do duyên thế nào

          Dung sắc Ngài hồng hào sáng chói

          Các căn đều mỗi mỗi tịnh thanh

              Thế Tôn có được an lành

       Có được hoan hỷ, đạt thành trú an ? ”

 

 9. – “ Này A-Nan ! Sáng nay tại thất

          Con đã vì người mất, mở lời

              Về Ma-Ga-Thá các người

       Từng là thiện tín, một thời tín duyên

          Sau khi hỏi, con liền đi khỏi

          Còn Như Lai như mọi ngày thường

Trường Bộ - (Tập 2)  Kinh 18 :      XÀ-NI-SA       *  MLH  –  287

 

              Đắp y mang bát lên đường

       Thứ đệ khất thực địa phương nơi này.

       

          Sau bữa ăn, Như Lai vào lại

          Ngôi nhà gạch, ngồi đấy tư duy

              Chú lực toàn tâm quán tri

       Để tìm ra chỗ các vì tín-gia

          Ma-Ga-Tha thọ sinh đi đến

 

          Và vận mệnh của họ thế nào ?

              Nhờ vào đạo nhãn nhiệm mầu

       Ta đã thấy rõ nơi nào họ sinh

          Mỗi mỗi người tự mình chuyển kiếp

          Tùy theo nghiệp đã tạo trước đây.

              Trong lúc suy tưởng như vầy

       Một vị Dắc-Khá (1) đến ngay thình lình

          Dạ-Xoa (1) đó ần mình, lớn tiếng :

 

        “ Bạch Thế Tôn Toàn thiện Từ hòa !

              Con : Cha-Ná-Vá-Sá-Pha  (2)

       Cúi đầu xưng tán Phật Đà thiết tha ”.

 

          A-Nan có nghe qua tên lạ ?

          Ai là Cha-Ná-Vá-Sá-Pha ? ”.

 

          – “ Bạch Thế Tôn ! Từ lâu xa

       Con chưa từng được nghe qua tên này !

          Nhưng giờ đây, khi nghe nói tới

          Xà-Ni-Sa (2), do bởi Thế Tôn

              Con cảm giác dựng tóc lông

       Tự nghĩ : Vị ấy chắc không tầm thường

    _______________________________

  (1) : Dạ-Xoa – Yakkha : một loại chúng sinh phi nhân , là những

        thuộc hạ của các vị Thiên Vương cõi Trời .

  (2) : Dạ-xoa tên Janavasabha - Xà-Ni-Sa .

Trường Bộ - (Tập 2)  Kinh 18 :      XÀ-NI-SA       *  MLH  –  288

 

          Một Dạ Xoa từ phương xa lạ

          Mang tên Cha-Ná-Vá-Sá-Pha ! ”

 

10.      – “ A-Nan ! Khi đã nói qua

       Vị Dạ-Xoa ấy hiện ra tức thì

          Trước mặt ta, dung nghi thù thắng.

          Xà-Ni-Sa lại dẫn chuyện ra :

 

            “ Con là Bim-Bí-Sa-Ra

       Trước là Vua Má-Ga-Tha nước này

          Được thọ sinh lần đây thứ bảy

          Vào giòng họ lừng lẫy phi thường

              Của Tỳ-Sa-Môn Thiên Vương  (1)

    ( Vết-Sa-Vá-Ná Thiên Vương cũng là )

          Khi băng hà, là vua nhân thế

          Nay tái sinh trong thể phi-nhân. 

 

      “ Từ đây cho đến bảy lần

        Cũng như tiền kiếp bảy lần tái sinh 

        Mười bốn lần trải tử sinh

        Như vậy con biết về mình, khứ lai ”. 

 

          Bạch Thế Tôn ! Lâu dài tự nhủ

          Không còn đọa ác thú khổ đau

              Vì hiểu ác thú thế nào

       Nên con toàn ý hướng vào Nhất Lai ”.

 

    – “ Thật hy hữu ! Lành thay ! Hiền-giả

          Dạ-xoa Cha-Na-Vá-Sa-Pha !

              Khi Hiền-giả nói với ta :

     ‘Từ lâu con đã không sa đọa trầm 

          Vào ác thú mê lầm nẽo xấu  

    _______________________________

  (1) : Tỳ-Sa-Môn Thiên Vương – Vessavana : một trong bốn vị

          Tứ Đại Thiên Vương .

Trường Bộ - (Tập 2)  Kinh 18 :      XÀ-NI-SA       *  MLH  –  289

 

          Con hiểu thấu ác thú đường sai

              Con muốn thành bậc Nhất Lai ’

       Do đâu hiền-giả biết ngay tự mình

          Đã đạt được quá trình quả vị

          Rất hoàn mỹ, thù thắng như vầy ? ”.

 

11.      – “ Bạch Thế Tôn ! Đạt điều này

       Không ngoài giáo lý của Ngài thậm thâm

          Từ khi con nhất tâm qui ngưỡng

          Vào Thế Tôn vô lượng Trí Bi

              Không còn đọa lạc cõi nguy

       Con đường ác thú tức thì dứt ngay.

          Chỉ hướng đến Nhất Lai quả vị

          Tư-Đà-Hàm hoan hỷ an hòa.

 

              Bạch Thế Tôn ! Chuyện xảy ra :

       Thiên vương Vết-Sá-Va-Nà uy nghi

       ( Tức là Tỳ-Sa-Môn Thiên chủ )

          Nhờ con đến Vi-Rú-Lá-Ka  (1)

          ( Tăng Trưởng Thiên Vương cũng là )

       Có chút công việc, ngang qua nơi này

 

          Thấy Thế Tôn tại đây tĩnh tọa

          Trong nhà gạch, ngài đã tư duy

              Chú tâm suy tưởng quán tri

       Người Ma-Ga-Thá thời kỳ thọ sinh.

 

          Bạch Thế Tôn ! Thật linh diệu quá !

          Vì tự thân con đã nghe qua

              Thiên vương Vết-Sá-Va-Na

       Nói với hội chúng hằng sa của mình

    _______________________________

  (1) : Tăng Trưởng Thiên Vương – Virùlhaka : một vị khác trong

        Tứ Đại Thiên Vương .  

Trường Bộ - (Tập 2)  Kinh 18 :      XÀ-NI-SA       *  MLH  –  290

 

          Về thọ sinh hiền nhân các vị

          Vận mệnh họ : tiện, quý thế nào.

        

              Con đã tự nghĩ như sau :

    “ Ta sẽ đến gặp, lạy chào Thế Tôn  

          Để đề cập truyền ngôn Thiên chủ

          Nói đầy đủ các vị thọ sinh,

              Lại nhân sứ mệnh của mình       

       Đến Tăng Trưởng Thiên Vương trình việc riêng

          Ngang qua đây, con liền nhân tiện

          Làm một công đôi chuyện, viếng Ngài ”.

 

12.          Bạch Thế Tôn ! Có chuyện này :

       Xưa kia nhân lúc trăng đầy, sáng trưng

          Kỳ Bố-tát của từng mỗi tháng

          Nhân an cư đúng hạn mùa mưa

              Toàn thể chư thiên cũng vừa

       Hội họp Thiện Pháp Đường, thừa sự duyên

          Tại Tam Thập Tam Thiên – Đao Lợi

        ( Tức Thiên giới Ta-Vá-Tim-Sa )  (1)

              Đại Thiên chúng ngồi trên tòa

       Xung quanh bốn phía vòng qua Pháp Đường.

          Ở bốn phương, Thiên Vương bốn vị

          Ngồi trên tòa, vị trí cát tường :

 

          *  Phương Đông, Trì Quốc Thiên Vương    

     ( Thá-Ta-Rát-Thá )(2) nhìn thường hướng Tây,

    

      *  Vua phương Nam, mặt xây hướng Bắc

    _______________________________

(1) : Cõi trời Dục-giới  Tàvatimsà – Đao Lợi hay cõi trời Tam thập

        tam thiên ( cõi trời Ba mươi ba )  do vị Thiên Chủ Sakka Deva

        Indra ( Thích-Đề-Hoàn-Nhân  hay  Đế-Thích ) chủ quản .

  (2) : Trì Quốc Thiên Vương – Dhatarattha : một vị khác trong Tứ

          Đại Thiên Vương .

Trường Bộ - (Tập 2)  Kinh 18 :      XÀ-NI-SA       *  MLH  –  291

 

          Tính nghiêm mật Tăng Trưởng Thiên Vương

             ( Ví-Ru-Lá-Ká ) kiên cường,

   * Phương Tây, Quảng Mục Thiên Vương an tường

       ( Tức Thiên Vương Ví-Ru-Bắc-Khá )(1)

          Ngồi xây mặt về ngã hướng Đông,

 

           *  Còn Thiên Vương Tỳ-Sa-Môn

     ( Vết-Sa-Vá-Ná ) bảo tồn Bắc phương                              

          Ngồi xây mặt Nam phương, tham dự.

          Có đầy đủ Tứ Đại Thiên Vương

              Trước Thiên chúng tại Pháp Đường.

 

       Bạch đức Thiện Thệ ! Thường thường tại đây

          Trời Đao Lợi khi bày hội tụ

          Thiện Pháp Đường đầy đủ chư Thiên

              Tứ Đại Thiên Vương tại tiền

       Các Đại Thiên chúng ngồi liền chung quanh

          Các chỗ ngồi đành rành thứ tự,

          Rồi đến chỗ ngồi dự chúng con.

 

              Thật lành thay ! Bạch Thế Tôn !

       Chư Thiên nào trước vun trồng thiện duyên

          Sống phạm-hạnh, cần chuyên giữ giới

          Sinh Đao Lợi, vượt thắng hơn xa

              Chư Thiên cõi trời Băm Ba

       Hơn họ dung sắc cùng là danh thơm !

 

          Bạch Thế Tôn ! Nguồn cơn đề cập 

          Chư Thiên ở Tam Thập Tam Thiên

              Hoan hỷ tín thọ , nghĩ liền :

 

    “ Thiên giới thật sự bình yên, thịnh cường

    _______________________________

  (1) :  Quảng Mục Thiên Vương - Virùpakkha : một vị khác trong

         Tứ Đại Thiên Vương .

Trường Bộ - (Tập 2)  Kinh 18 :      XÀ-NI-SA       *  MLH  –  292

 

          A-Tu-La (1) giới, thường suy kiệt

          Sẽ hoại diệt, do sự sân thường ”.

 

13.           Bấy giờ Đế Thích Thiên Vương

       Sắc-Ka Inh-Đá (2)  đảm đương mọi thời

          Là Thiên Chúa cõi trời Đao Lợi

       ( Thích Đề Hoàn Nhân ) nói kệ liền :

     Chư Thiên Tam Thập Tam Thiên

        Cùng vua Đế Thích hiện tiền tán dương

        Đảnh lễ Thế Tôn Pháp Vương                     

        Cùng với Chánh Pháp vô lường diệu minh

        Các Thiên chúng mới hóa sinh

        Lên cõi Đao Lợi thân hình đẹp thay

        Quang sắc thù thắng hòa hài

        Những vị này trước đã hay tu hành

        Sống đời phạm-hạnh tịnh thanh

        Giữ gìn giới luật, hóa sanh cõi này

        Thắng xa về quang sắc đây

        Thọ mạng, danh tiếng đủ đầy, vượt hơn.

 

        Đệ tử của đấng Thế Tôn

        ( Là bậc Đại Tuệ đáng tôn quý này )   

        Sống theo lời dạy của Ngài

        Đến khi mệnh tận, sinh ngay cõi trời

        Chư Thiên cùng với Vua trời

        Sắc-Ka Inh-Đá, hết lời tán dương

        Đảnh lễ Thế Tôn Pháp Vương

    _______________________________

(1) : Asurà – A-Tu-La : một trong 4 khổ cảnh : địa ngục, ngạ quỷ,

     súc sinh và A-tu-la . Những người sân hận nặng nề thường sinh 

     vào cảnh giới này .  Do lòng sân hận dày vò nên họ thường tấn 

     công cõi trời Đao Lợi , nhưng lần nào cũng bị thua .    

  (1) : Sakka Deva Indra : Thích-Đề-Hoàn-Nhân tức là Đế-Thích

         Vua cõi trời Đao Lợi (Tàvatimsà ).

Trường Bộ - (Tập 2)  Kinh 18 :      XÀ-NI-SA       *  MLH  –  293

 

        Cùng với Chánh Pháp vô lường diệu minh ”.      

          Bạch Thế Tôn ! Tiến trình đề cập

          Chư Thiên ở Tam Thập Tam Thiên

              Lại càng tín thọ , nghĩ liền :

    “ Thiên giới thật sự bình yên, thịnh cường

          A-Tu-La giới, thường suy kiệt

          Sẽ hoại diệt, do sự sân điên

              A-Tu-La sẽ não phiền

       Bởi thất bại trước hiện tiền Thiên uy ”.

 

14.      Mục đích gì Chư Thiên hội tập

          Thiện Pháp Đường, Tam thập tam thiên

              Suy tư thảo luận căn nguyên

       Về mục đích ấy, tương liên thuận thời

          Bốn Thiên Vương được mời khuyến giáo

          Bốn vị ấy đứng tại chỗ mình.   

 

     “ Bốn vị Thiên Vương đồng tình

        Chấp nhận lời giảng khuyến sinh làm lành

        Thanh thoát, an lạc, tịnh thanh

        Bốn vị đứng chỗ của mình an như ”.

 

15.      Bạch Thế Tôn ! Rồi từ phương Bắc

          Ánh sáng thật vi diệu khởi lên

              Hào quang thù thắng vượt trên

       Oai lực của cả Chư Thiên nơi này. 

          Đức Thiên Chúa Sắc-Ka lên tiếng :

      ‘   Các Thiện-hữu ! Theo hiện tượng đây

              Báo hiệu Phạm Thiên đến ngay

       Hào quang vi diệu, điều này báo tin ”.

 

      “ Theo hiện tượng thấy phát sinh

        Phạm Thiên sẽ hiện quang minh tại tiền

        Vì khi xuất hiện Phạm Thiên

Trường Bộ - (Tập 2)  Kinh 18 :      XÀ-NI-SA       *  MLH  –  294

 

        Hào quang vi diệu đến liền trước ngay ”.   

 

16.      Bạch Thế Tôn ! Nơi đây Thiên chúng

          Cõi Đao Lợi ngồi xuống ghế mình

              Nói rằng : ‘Hiện tượng phát sinh

       Ta sẽ tìm hiểu tận tình ra sao ?

          Hào quang ấy thế nào hậu quả ?

          Khi biết cả, sẽ gặp vị này’.

              Tứ Đại Thiên Vương tại đây

       Cũng nói như thế, ngồi ngay tòa mình.

          Và như vậy, đồng thanh nhất trí

          Cõi Đao Lợi các vị đồng lòng.

 

17.          Bạch Ngài ! Thảo luận vừa xong

      Bỗng xuất hiện Thường Hình Đồng Phạm Thiên

          Trước Chư Thiên cõi trời đông đủ 

          Sá-Năng-Kú-Ma-Rá (1) Phạm Thiên

              Xuất hiện hóa tướng tại tiền

       Thô xấu, sắc tướng vô duyên tầm thường

          Không thù thắng ; Chư Thiên không phục

          Nên đúng lúc xuất hiện rỡ ràng

              Như tượng chói sáng bằng vàng

       Sắc tướng, danh tiếng lại càng thắng xa

          Chư Thiên cõi Băm-Ba – Đao Lợi

          Phạm Thiên tới, sáng chói như vầy.

 

              Nhưng các vị Thiên tại đây

       Không ai đảnh lễ, không ai mời ngồi.

          Tất cả đứng, chắp tay yên lặng

          Với ý nghĩ : ‘Nếu đấng Phạm Thiên

              Muốn gì với một vị Thiên

    _______________________________

  (1) : Vị Phạm Thiên tên Sanamkumàra - Thường Đồng Hình

       ( hay Thường Hình Đồng vì hiện thân con nít ).

Trường Bộ - (Tập 2)  Kinh 18 :      XÀ-NI-SA       *  MLH  –  295

 

      Thời ngồi trên chỗ vị Thiên đó liền’.

         Bạch Thế Tôn ! Phạm Thiên nếu muốn, 

          Sẽ ngồi xuống chỗ vị Thiên nào

              Vị Thiên ấy vui biết bao !

       Sảng khoái, hoan hỷ không sao nghĩ bàn.

          Như một vị trong hàng Sát-Lỵ  (1)

          Lễ quán đảnh (2), vương vị lên ngôi

              Sảng khoái, hoan hỷ vô hồi

       Như ai được Phạm Thiên ngồi chỗ riêng.

 

18.      Thường Đồng Hình Phạm Thiên biến tướng

          Lại xuất hiện hình tượng xấu xa

              Là một đồng tử tên là

       Ngũ Kế  – Panh-Chá-Si-Kha (3) tiểu đồng.

          Hiện thần thông, vị này bay bổng

          Ngồi kiết già khoảng trống hư không

              Giống như lực sĩ oai phong

       Ngồi trên đất phẳng thế trong kiết già.

          Vị  Panh-Chá-Sí-Kha đồng tử

          Thường Đồng Hình, danh tự Phạm Thiên

              Trên không kiết già ngồi yên

       Thấy sự an tịnh Chư Thiên cõi trời

          Ba mươi ba , tức trời Đao Lợi

          Liền hoan hỷ ca ngợi, nói liền :

     Chư Thiên Tam Thập Tam Thiên

        Cùng vua Đế Thích hiện tiền tán dương

        Đảnh lễ Thế Tôn Pháp Vương

    _______________________________

  (1) : Giai cấp thứ nhì trong 4 giai cấp của Bà-la-môn : Sát-Đế

         Lỵ ( Khattiyà ) là giai cấp vua chúa quan quyền .

  (2) : Xin xem chú thích ở Kinh Đại Bổn trang 31 .  

  (3) : Pancasikha - Ngũ Kế , hóa thân của Phạm Thiên

         Sanankumàra (Thường Đồng Hình Phạm Thiên ).

Trường Bộ - (Tập 2)  Kinh 18 :      XÀ-NI-SA       *  MLH  –  296

 

        Cùng với Chánh Pháp vô lường diệu minh

        Các Thiên chúng mới hóa sinh

        Lên cõi Đao Lợi thân hình đẹp thay

        Quang sắc thù thắng hòa hài

        Những vị này trước đã hay tu hành

        Sống đời phạm-hạnh tịnh thanh

        Giữ gìn giới luật, hóa sanh cõi này

        Thắng xa về quang sắc đây

        Thọ mạng, danh tiếng đủ đầy, vượt hơn.

 

        Đệ tử của đấng Thế Tôn

        ( Là bậc Đại Tuệ đáng tôn quý này )   

        Sống theo lời dạy của Ngài

        Đến khi mệnh tận, sinh ngay cõi trời

        Chư Thiên cùng với Vua trời

        Sắc-Ka Inh-Đá, hết lời tán dương

        Đảnh lễ Thế Tôn Pháp Vương

        Cùng với Chánh Pháp vô lường diệu minh ”.     

 

19.      Bạch Thế Tôn ! Sự tình lời ấy   

          Nội dung vậy, của vị Phạm Thiên

              Tiếng nói Phạm Thiên căn nguyên

       Có tám đặc điểm được tuyên xưng đầu :

          Ý thâm sâu, phân minh, lưu loát 

          Nghe rõ ràng, dịu ngọt, vang vang

              Sung mãn, nghe hiểu dễ dàng.

       Khi ngài giải thích, âm vang tỏ tường

          Cả hội chúng các phương nghe hiểu

          Tám đặc điểm tiêu biểu, cao thâm

              Tiếng ấy gọi là Phạm-âm.

 

       Phạm Thiên lại hiện hóa thân lúc cần

          Ba mươi ba hóa thân cả thảy

Trường Bộ - (Tập 2)  Kinh 18 :      XÀ-NI-SA       *  MLH  –  297

 

          Mỗi thân ấy ngồi thế kiết già

              Trên mỗi chỗ ngồi thiên tòa

       Của chư Thiên cõi Băm Ba sẵn dành

      

          Hóa thân ấy đành rành nói với

          Chư Thiên tại Đao Lợi tại tiền :

 

            “ Này chư Thiện-hữu hữu duyên !

       Cõi trời Tam thập tam thiên sinh vào.

          Quý vị nghĩ thế nào sự việc

          Đức Thế Tôn siêu việt giáng trần

              Chỉ vì hạnh phúc Thiên, Nhân

       Vì lòng thương tưởng, không phân biệt gì.

          Những ai đã quy y Tam Bảo

          Phật, Pháp, Tăng toàn hảo cao siêu

              Giữ gìn giới luật các điều

       Thân hoại mệnh tận, một chiều để đi :

 

       -  Niêm-Ma-Ná-Rát-Ti (1) thiên giới

        ( Hóa Lạc Thiên ) sinh tới an hòa,

 

           -  Hay Pa-Ri-Ní-Mít-Ta-  (2)

       Va-Sa-Vách-Tí  nguy nga cung trời

        ( Tha-Hóa-Tự-Tại ) thời cũng thuộc,

 

       -  Tu-Si-Ta  ( Đâu Suất ) (3) sinh lên

           -  Hay sinh vào Dạ-Ma Thiên  (4)   

 

    -  Hoặc sinh Tam Thập Tam Thiên (5) thượng tòa

       -  Cha-Tú-Ma-Ha-Ra-Chi-Ká  (6)

        ( Tứ Thiên Vương ) phúc quả thiên tòa.

    _______________________________

  (1) : Cõi trời Hóa-Lạc-Thiên ( Nimmànaratti ) .

  (2) : Cõi trời Tha-Hóa-Tự-Tại Thiên ( Parinimitta Vasavatti ) .

  (3) : Cõi trời Đâu-Suất hay Đâu-Suất-Đà ( Tusità ) .

  (4) : Cõi trời Yàmà .     (5) : Cõi trời Đao Lợi ( Tàvatimsa ) .  

  (6) : Catumahàràjikà : cõi trời Tứ Đại Thiên Vương .       

Trường Bộ - (Tập 2)  Kinh 18 :      XÀ-NI-SA       *  MLH  –  298

 

              Những ai hạ phẩm, sinh qua

       Ganh-Tháp-Ba (Càn-Thát-Bà) (1) ung dung.

 

21.      Bạch Thế Tôn ! Nội dung diễn tả

          Sa-Năng-Ku-Ma-Rá Phạm Thiên,

              Khi ngài nói, mỗi vị Thiên

       Đều nghĩ do vị ngồi trên chỗ mình

          Chỉ vị ấy phân minh nói rõ

          Băm hai vị khác chỗ lặng yên.

 

     “ Chỉ một Phạm Thiên nói lên

        Mọi hóa thân khác đều rền tiếng ra

        Một vị im lặng an hòa

        Băm hai vị khác đều là lặng yên.

 

        Chư Thiên Tam thập tam thiên

        Cùng Vua Đế Thích  nghĩ liền ý ra :

       ‘ Chỉ có vị ngồi chỗ ta

        Vị Phạm Thiên ấy nói ra một mình ”.

 

22.      Bạch Ngài ! Thường Đồng Hình vị ấy

          Liền thu nhiếp cả thảy hóa thân

              Thu còn lại chỉ một thân

       Liền ngồi trên chỗ thuộc phần Sắc-Ka

        (Tức Thiên chúa Inh-Đa – Đế Thích )

          Vì lợi ích Thiên chúng tại đây

              Phạm Thiên giảng dạy như vầy :

 

   “  Này  chư Thiện-hữu nơi đây ! Nghĩ gì ? 

          Về Bốn pháp diệu kỳ Thần Túc

          Đã được đức Ứng Cúng Thế Tôn

              Chánh Đẳng-Giác, Đại Sa-Môn

    _______________________________

  (1) :  Gandhabba – Càn-thát-bà : Các vị nhạc công để tấu nhạc

           cho chư Thiên tại cung trời .

Trường Bộ - (Tập 2)  Kinh 18 :      XÀ-NI-SA       *  MLH  –  299

 

       Trí-giả, Kiến-giả tuyên ngôn giảng bày

          Khéo giải thích đủ đầy, thỏa đáng

          Để sung mãn, thuần thục thần thông

              Để được thi triển thần thông.

 

       Thế nào là bốn điều đồng cần nương ?

          Vị Tỷ Kheo tinh tường đề cập

          Thường tu tập Thần túc thuần thành

              Câu hữu dục, thiền định hành

       Tư duy câu hữu, tinh cần thiền-na

          Với trạch pháp trải qua câu hữu

          Tinh cần hành, thành tựu lành thay !

      

              Cả bốn pháp Thần Túc này

       Đã được Đại Giác giảng bày rõ ngay 

          Khéo giải thích đủ đầy, thỏa đáng

          Để sung mãn, thuần thục thần thông

              Để được thi triển thần thông.

 

   “  Này các Thiện-hữu ! Trong giòng Sa-môn

          Bà-la-môn, tương lai hiểu biết

          Thần Túc thông một việc hay nhiều

              Hình thức thần thông mọi chiều

       Họ sẽ tu tập bốn điều đáng tôn,

 

          Bà-la-môn, Sa-môn hiện tại

          Hiểu các loại Thần túc thông này 

              Hình thức một hay nhiều đây

       Họ sẽ phát triển, tu ngay pháp này.

 

      “  Chư Thiện-hữu tại đây thường trực

          Có thấy ta thần lực như vầy ? ”

 

          – “ Thật có như vậy , thưa ngài ! ”

 

 – “ Này chư Thiện-hữu ! Chính đây tựu thành

Trường Bộ - (Tập 2)  Kinh 18 :      XÀ-NI-SA       *  MLH  –  300

 

          Nhờ tu tập, thực hành, phát triển             

          Bốn Thần Túc, nên khiến đủ đầy

              Có đại thần lực như vầy

       Có đại oai đức từ đây tựu thành ”.

 

23.      Bạch Thế Tôn ! Phát sinh câu chuyện

          Với nội dung diễn biến kể ra

              Rồi Sá-Năng-Ku-Ma-Ra

       Vị Phạm Thiên ấy trên tòa nói thêm :

 

      “  Chư Tam thập tam thiên Thiện-hữu !

          Như thế nào thành tựu diệu kỳ ?

              Ba con đường tắt để đi

       Hướng đến an lạc không chi hơn này,

          Đã được ngài Thế Tôn Trí-giả

          Bậc Kiến-giả, Ứng Cúng chứng tri.

              Ba con đường tắt là gì ? 

    * Một người nào đó độn trì, chẳng phân

          Đắm Dục lạc, cận thân ác pháp

          Nhờ nhân duyên, nghe Pháp thánh lành

              Như lý tác ý, thực hành

       Chánh pháp, tùy pháp đắc thành thong dong,

          Kể từ đó sống trong Chánh pháp,

          Bất thiện pháp, dục lạc tránh xa.

              An lạc, hoan hỷ khởi ra

       Nhờ từ hỷ-duyệt sanh, mà vui an.

         Chư Thiện-hữu ! Con đàng thứ nhất

          Là đường tắt dẫn đến lạc an,

              Đã được Đại Giác Trí toàn

       Kiến giải, Ứng Cúng, Từ hàng (1) Thế Tôn

          Đã chứng ngộ pháp môn vi diệu.

    _______________________________

  (1) : Từ hàng : Xem chú thích ở trang kế .    

Trường Bộ - (Tập 2)  Kinh 18 :      XÀ-NI-SA       *  MLH  –  301

 

24. *  Các Thiện hữu ! Trí thiểu có người

              Thân hành thô lậu, thường lười

       Khẩu hành cùng ý hành, thời lậu thô

          Chưa an tịnh, thường phô vọng động

          Một thời gian sau, bỗng được nghe

              Thánh pháp vi diệu chở che

       Như lý tác ý, chứng về minh tri

          Đắc chánh pháp và tùy pháp cả

          Thân, khẩu, ý  đều đã tịnh an

              Khởi lên an lạc, hân hoan

       Nhờ từ hỷ-duyệt sanh, càng vui an,

 

          Chư Thiện-hữu ! Con đàng đệ nhị

          Là đường tắt dẫn chỉ  lạc an

              Đã được Đại Giác Trí toàn

       Kiến giải, Ứng Cúng, Từ hàng (1) Thế Tôn

          Đã chứng ngộ pháp môn vi diệu.

            

25.   * Các Thiện-hữu ! Trí thiểu có người

              Không như thật biết tới nơi :

       ‘Đây là bất thiện’, ‘đây thời thiện an’

         ‘Đây không tội’, ‘đây toàn tội lỗi’

         ‘Đây đường lối cần phải thuận theo’

              ‘Đây cần né tránh’, không theo

       ‘Đây là hạ liệt’, sẽ gieo đọa trầm

         ‘Đây cao thượng’, uyên thâm, ưu thắng

          Còn ‘đây là đen trắng đồng đều’.

              Không sao phân biệt mọi điều,

       Thời gian sau đó, được chiêu ân lành

    _______________________________

  (1) : Từ hàng ( Thuyền Từ ) : Giáo Pháp của đức Thích Ca Thế

        Tôn ví như chiếc thuyền từ bi cứu vớt chúng sinh đang đắm 

        chìm trong biển khổ . Ngài là bậc Từ Hàng Cứu Khổ .    

Trường Bộ - (Tập 2)  Kinh 18 :      XÀ-NI-SA       *  MLH  –  302

 

          Nghe Thánh-pháp tịnh thanh, cao quý

          Rồi như lý tác ý ; được mau

              Chánh pháp, tùy pháp chứng vào

       Vị ấy như thật hiểu sâu tinh tường

          Biết phân biệt mọi đường phải trái

          Nhờ biết vậy, trừ diệt vô minh

              Khởi lên an lạc, hỷ sinh

       Minh được sanh khởi ; hành trình thứ ba,

 

          Là đường tắt hướng qua an lạc

          Đã được đấng Đại Giác, Trí toàn

              Kiến-giả, Ứng Cúng, Từ hàng

       Thế Tôn chứng ngộ ba đàng tắt đây !

          Chư Thiện-hữu ! Như vầy pháp thật

          Ba đường tắt hướng đến lạc an.

 

26.       “ Chư Thiện-hữu ! Lại nói sang

       Về Bốn Niệm Xứ vẹn toàn cao sâu

          Các Thiện-hữu ! Thế nào nghĩ đến ?

          Tứ Niệm Xứ hướng đến thiện chơn

              Đã được Đại Giác Thế Tôn

       Bậc Trí-giả, Đại Sa-môn, Phật Đà

          Bậc Ứng Cúng từ hòa, chứng ngộ.       

          Vậy bốn Niệm Xứ đó là gì ?

 

            “ Chư Thiện-hữu hãy tường tri :

    * Tỷ Kheo một vị chuyên vì ‘quán thân

          Thân trên thân’ nhiệt tâm, tỉnh giác

          Giữ chánh niệm, diệt các ưu tham

              Nhờ quán thân trên nội thân

       Đạt được chánh định, đạt phần tịnh an

          Nhờ vào đó, khởi sanh tri kiến

          Với các thân, khác diện tự thân.

Trường Bộ - (Tập 2)  Kinh 18 :      XÀ-NI-SA       *  MLH  –  303

 

           *  Quán các cảm thọ nội thân, 

 

    *  Quán tâm, tỉnh giác chuyên cần ung dung.

 

      *  Thường quán pháp, đối cùng các pháp

          Luôn nhiệt tâm, tỉnh giác, nhẫn kham

              Giữ chánh niệm. diệt ưu tham

      ‘Quán pháp trên pháp’ thì tâm thuần dần

          Đạt chánh định, đạt chân an tịnh

          Nhờ an, định – tri kiến khởi sinh

              Đối với các pháp khác mình,

       Nên bốn niệm xứ hướng nhìn thiện chơn

          Đã được đấng Thế Tôn, Trí-giả

          Bậc Kiến-giả, Ứng Cúng chứng tri ”.

 

27.          Bạch đức Thế Tôn ! Sau khi

       Vị Phạm Thiên đã uy nghi trình bày,

          Nội dung khác, vị này nói tới :

 

      “  Chư Thiện-hữu Đao Lợi thiên đường !

              Quý vị nghĩ gì tận tường

       Về bảy thứ Định-tư-lương lập thành

          Để thiền định thực hành toàn bích

          Sa-Ma-Thí Pa-Rích-Kha-Ra  (1)

              Là Định-tư-lương,  cao xa

       Đã được Đại Giác Phật Đà chứng tri.

      

          Định-tư-lương những gì là bảy ? 

          Chánh tri kiến, chánh ngữ, tư-duy

              Chánh nghiệp, chánh mạng đồng thì

       Chánh tấn, chánh niệm – bảy chi cần tầm.

          Nhất cảnh tánh của tâm cao quý

          Do bảy chi chuẩn bị dọn đường :

    _______________________________

  ( 1) : Định Tư Lương  - Samàdhi-parikkhàrà .

Trường Bộ - (Tập 2)  Kinh 18 :      XÀ-NI-SA       *  MLH  –  304

 

              Gọi Thánh Chánh Định, tuyên dương

       Với các y chỉ, tư lương đồng thì,

 

       -  Chánh tư duy đến khi vừa đủ

          Chánh tri kiến thứ tự khởi sinh, 

 

           -  Chánh ngữ vừa đủ tiến trình

       Tư duy chân chánh khởi sinh rõ ràng,

 

       -  Khi chánh nghiệp sẵn sàng, vừa đủ                   

          Để chánh ngữ sinh khởi, hiểu rành,

 

           -  Chánh mạng vừa đủ có danh

       Để cho chánh nghiệp khởi sanh tức thì,

 

       -  Chánh tinh tấn một khi vừa đủ

          Để chánh mạng thứ tự khởi sinh,

 

          -  Chánh niệm vừa đủ tiến trình

       Để chánh tinh tấn khởi sinh rõ ràng,

 

       -  Khi chánh định sẵn sàng, vừa đủ

          Để chánh niệm thứ tự khởi sinh,

 

          -  Chánh trí vừa đủ tiến trình

       Để cho chánh định khởi sinh dễ dàng,

 

       -  Chánh giải thoát sẵn sàng, vừa đủ

          Để chánh trí thứ tự khởi sinh.

 

          “  Chư Thiện-hữu ! Có hữu tình

       Nói rằng : ‘Chánh pháp quang minh xuất trần 

          Được Thế Tôn tự thân khéo thuyết

          Pháp siêu việt kết quả tức thì

              Ngay trong hiện tại minh tri

       Vượt thời gian ; nếu đến, thì thấy ngay

          Hướng dẫn ai hành trì đến đích

          Người trí thích, giác hiểu tự mình

              Cửa bất tử mở rộng thinh.

Trường Bộ - (Tập 2)  Kinh 18 :      XÀ-NI-SA       *  MLH  –  305

 

       Đây là chánh ngữ, quang minh đủ đầy.        

      “  Chư Thiện-hữu ! Những ai tin Phật

          Không thối chuyển, chân thật, tinh cần

              Tin tưởng Pháp, tin tưởng Tăng

       Tâm không thối chuyển, lại năng nghiêm trì

          Về giới hạnh, không chi đáng trách

          Khiến bậc Thánh hoan hỷ, tán dương

 

              Những vị hóa sinh Thiên đường

       Do theo Chánh pháp thiện lương tu hành

          Hơn hai trăm bốn mươi vạn vị

          Là Cư-sĩ  tại Má-Ga-Tha

 

              Tất cả mệnh chung an hòa

       Những vị này đã trải qua tinh cần

          Đã diệt trừ ba phần kiết sử

          Đều thứ tự chứng quả Thất Lai  (1)

            ( Dự Lưu, Tu-Đà-Hoàn ) này

       Không đọa ác thú, chẳng chầy chứng tri

          Đạt đạo quả uy nghi chánh giáo

          Nhiều vị cũng chứng đạo Nhất Lai  (2)

 

    “  Quả vị Tư-Đà-Hàm này

        Các hàng sinh chúng phước đây vô lường

        Công đức không thể ước lường

        Tính sai sợ phạm tội trường vọng ngôn ” 

 

    _______________________________

*  Bốn thánh quả Thinh-Văn-Giác  : (1) :Tu-Đà-Hoàn ( Sotàpatti )   hay Dự Lưu quả hoặc Thất Lai quả (chỉ còn sinh lại thế gian 7 lần) (2) : Tư-Đà-Hàm ( Sakadàgàmi ) hay Nhất Lai quả (sinh lại 1 lần) 

(3) : A-Na-Hàm ( Anàgàmi ) hay Bất Lai quả ( sinh lên cung trời

      Tịnh Cư (Suddhàvàsa) để tiếp tục tu và nhập Vô Dư Niết Bàn .   

(4) : A-La-Hán ( Araham ) được dịch là Vô Sanh, Vô Học, Ứng

       Cúng, sau khi mạng chung sẽ tấn nhập Vô Dư Niết Bàn.

Trường Bộ - (Tập 2)  Kinh 18 :      XÀ-NI-SA       *  MLH  –  306

 

28.      Bạch Thế Tôn ! Nội dung diễn tả

          Sá-Năng Ku-Ma-Rá  giảng ra.

              Thiên Vương Vết-Sá-Va-Na

       Khởi lên suy nghĩ : “ Thật là lành thay !

          Thật vi diệu, điều này hy hữu !

          Một Đạo Sư thành tựu như vầy !

              Rất là thù thắng thẳng ngay

       Pháp thoại thù thắng, diễn bày cao siêu

          Một con đường thuận chiều, thù thắng,

          Ngài là bậc Chánh Đẳng hiện thì ”.

 

              Bạch Thế Tôn ! Tâm tương tri

       Phạm Thiên biết rõ tâm vì Thiên Vương

          Liền nói với Thiên vương : “ Hiền-giả  

          Tỳ-Sa-Môn – Vết-Sá-Va-Na ! 

              Ngài nghĩ thế nào, khi mà

       Trong thời quá khứ trải qua lâu dài

          Đã có ngài Đạo Sư thù thắng

          Một pháp thoại siêu đẳng diệu kỳ

              Con đường đặc biệt, minh tri.

 

       Tương lai sẽ có một vì Đạo Sư

          Tâm đại từ, Trí Bi thù thắng

          Một pháp thoại siêu đẳng cao siêu,

              Con đường đặc biệt thuận chiều.

 

       Vị lai, quá, hiện… cũng đều hiện thân

          Bậc Đạo Sư vô ngần cao quý.

* * *

          Đó là lời của vị Phạm Thiên

              Thường Đồng Hình với chư Thiên

       Cõi trời Tam thập tam thiên hiện tiền.

 

      *  Với nhân duyên tự nghe khuyến tấn

Trường Bộ - (Tập 2)  Kinh 18 :      XÀ-NI-SA       *  MLH  –  307

 

          Rồi tự thân chấp nhận pháp liền

              Vết-Sá-Va-Ná  Đại Thiên

       Đem pháp nói lại chúng Thiên của mình.

 

      *  Tự thân nghe, đồng tình tất cả

          Dạ-xoa Cha-Na-Vá-Sa-Pha

              Bạch lại với đức Phật-Đà

       Toàn bộ pháp thoại của ngài Phạm Thiên.

 

          Đức A-Nan trước tiên nghe được

          Do Thế Tôn lần lượt kể ra,

              Chấp nhận sau khi suy qua

       Rồi tôn-giả A-Nan-Đa truyền lời

          Với Đại chúng Tăng thời hoan hỷ

          Tỷ Kheo Ni, Cư-sĩ nghe chung

              Tứ chúng hoan hỷ vô cùng

       Với phần pháp thoại nội dung diệu huyền.

 

          Phạm hạnh này được duyên hưng thịnh

          Được quảng bá chân chính rộng truyền

              Đến loài người và chư Thiên

       Vì được khéo léo trùng tuyên, trình bày ./-

                                           

        Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật  ( 3 L )

        

 

 

*

*  *

 

Chấm dứt Kinh 18 : XÀ-NI-SA – Janavasabha-sutta  )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
facebook youtube google-plus linkedin twitter blog
Nguyện đem công đức này, trang nghiêm Phật Tịnh Độ, trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu khổ ba đường,
nếu có người thấy nghe, đều phát lòng Bồ Đề, hết một báo thân này, sinh qua cõi Cực Lạc.

May the Merit and virtue,accrued from this work, adorn the Buddhas pureland,
Repay the four great kindnesses above, andrelieve the suffering of those on the three paths below,
may those who see or hear of these efforts generates Bodhi Mind, spend their lives devoted to the Buddha Dharma,
the Land of Ultimate Bliss.

Quang Duc Buddhist Welfare Association of Victoria
Tu Viện Quảng Đức | Quang Duc Monastery
Senior Venerable Thich Tam Phuong | Senior Venerable Thich Nguyen Tang
Address: Quang Duc Monastery, 105 Lynch Road, Fawkner, Vic.3060 Australia
Tel: 61.03.9357 3544 ; Fax: 61.03.9357 3600
Website: http://www.quangduc.com ; http://www.tuvienquangduc.com.au (old)
Xin gửi Xin gửi bài mới và ý kiến đóng góp đến Ban Biên Tập qua địa chỉ:
quangduc@quangduc.com , tvquangduc@bigpond.com
KHÁCH VIẾNG THĂM
110,220,567