Tu Viện Quảng Đức105 Lynch Rd, Fawkner, Vic 3060. Australia. Tel: 9357 3544. quangduc@quangduc.com* Viện Chủ: HT Tâm Phương, Trụ Trì: TT Nguyên Tạng   

04. Kinh SONADANDA

17/05/202013:05(Xem: 1768)
04. Kinh SONADANDA

TAM TẠNG THÁNH KINH PHẬT GIÁO

TẠNG KINH (NIKÀYA)
Thi Hóa
TRƯỜNG BỘ KINH
(Dìgha Nikàya)
Tập I
Hòa Thượng THÍCH MINH CHÂU
Dịch sang tiếng Việt từ Tam Tạng Pàli
Chuyển thể Thơ: Giới Lạc MAI LẠC HỒNG
NHÀ XUẤT BẢN PHƯƠNG ĐÔNG PL. 2555 - DL 2010


4. Kinh  SONADANDA

( Sonadanda-sutta )

 

Như vậy tôi nghe :

.

 1.       Một thời, đức Thế Tôn Ứng Cúng  (1)

          Du hành cùng Đại chúng tịnh, hòa  (2)

             Khoảng năm trăm vị Tăng Già

       Đến an trú tại Chăm-Pa (3)  thành này

          Gáp-Ga-Ra (4), hồ đây đẹp lạ

          Cũng có tên Già-Giá Liên trì

             Gội nhuần ân đức từ bi

       Cỏ cây tốt đẹp đương thì trổ hoa.

.

          Ông Sô-Ná-Đanh-Đa (5)  trưởng giả

          Bà-la-môn danh giá thế gia

             Cũng đang trú tại Chiêm-Bà  (3)

       Trong một Thái ấp không xa bờ hồ 

          Rất phồn thịnh, tiền đồ có được

          Cây trái nhiều, ao nước rộng sâu

             Lúa gạo phong phú, dồi dào

       Đó là vương địa nhờ vào hoàng ân

          Ban cho các công thần phò tá

          Vua Bim-Bi-Sa-Rá (6)  đặc ân

             Sô-Na-Đanh-Đá hưởng phần

       Phong lưu đời sống, không cần lo chi.

    _______________________________  

   (1): Hai trong 10 danh hiệu của Phật : Araham (Ứng Cúng) và  

          Bhagavà (Thế Tôn).        

   (2): Bản thể Tăng Già ( Sangha ) là thanh tịnh và hòa hợp .      

 (3) : Champa, âm là Chiêm Bà . (4) :Gaggara : Già-gia Liên trì.

 (5) :Bà-la-môn Sonadanda . (6) :Vua Bimbisara : Tần Bà Sa La

       hay Bình Sa Vương , cha của vua A-Xà-Thế (K.Sa-môn quả).

Trường Bộ (Tập 1) Kinh 04 :  SONADANDA   *   MLH  –  172

 

          Dân cư sống mọi thì cũng khác

          Các gia chủ và các Bàn-môn  (1)

 

 2.          Một hôm các vị nghe đồn

       Gần đây có vị Sa-Môn hiệu là

          Gô-Ta-Ma Thích Ca Tôn Giả

          Đang ở đây với cả Tăng Đoàn

             Khoảng năm trăm vị nghiêm trang

       An trú tại Gáp-Ga-Ra Chiêm-Bà

          Những tiếng đồn lan xa từ đó :

          Sát-Đế-Lỵ  giòng họ Thích Ca

             Xuất thân vương tộc, xuất gia

       Thành đạt đạo quả cao xa nhiệm mầu

 

          Mười tôn hiệu cao sâu diệu ngữ

          Thế Gian Giải, Điều Ngự Trượng Phu,

             Phật, Thế Tôn, Thiên Nhân Sư,

       Chánh Đẳng Chánh Giác đại từ uy linh

          Vô Thượng Sĩ hay Minh Hạnh Túc,

          Bậc Thiện Thệ, Ứng Cúng, Như Lai,

 

             Do sự chứng ngộ tự Ngài

       So với Thiên giới, Ma loài, Phạm Thiên,

          Với các chúng chư Thiên, Nhân loại

          Bà-la-môn với lại Sa-môn

             Hiển thị mọi loài, tuyên ngôn

       Rồi lại tuyên thuyết Pháp môn nhiệm mầu

          Thuyết Sơ Thiện, rồi sau Trung Thiện

          Thuyết Hậu Thiện, văn nghĩa đủ đầy

             Trình bày Phạm hạnh từ đây

       Pháp thân thanh tịnh, bậc Thầy Nhân Thiên

    _______________________________

    (1) :  Bàn-môn hay Phạm Chí  tức là Bà-la-môn . 

Trường Bộ (Tập 1) Kinh 04 :  SONADANDA   *   MLH  –  173

 

          Thật đáng quý nếu tìm yết kiến

          Đại La-Hán thị hiện cõi đời.

 

             Rồi thì gia chủ các nơi

       Bàn-môn các vị đồng thời hợp nhau

          Họ lũ lượt đi mau hướng đến

          Gáp-Ga-Ra  hồ lớn, nơi này

             Mong được yết kiến tại đây

       Thích Ca Tôn Giả trí tài tuyệt luân.

.             

 3.       Lúc bấy giờ, tâm thuần nhàn nhã

          Bà-la-môn  Sô-Ná-Đanh-Đa

             Hoặc tên Chủng Đức cũng là

       Buổi trưa đi nghỉ tại nhà lầu cao

          Bỗng ông thấy biết bao Gia chủ

          Bà-la-môn, đoàn lũ đi qua

             Thấy vậy ông hỏi Quản gia :

 

 – “ Vì sao có việc xảy ra thế này ? ”.

 

    – “ Thưa chủ nhân, gần đây có vị

          Đại Sa-Môn tôn quý, từ hòa

             Tên Sắc-Gia  Gô-Ta-Ma  (1)

       Du hành trong nước Âng-Ga dặm tràng

          Năm trăm vị là hàng đệ tử

          Gáp-Ga-Ra  an trú tại đây

             Thích Ca Tôn Giả là ngài

       Giòng Sát-Đế-Lỵ (2) nơi này xuất thân

          Bỏ vương vị, không cần phú quý 

          Biệt gia đình, quyết chí xuất gia

    _______________________________

    (1 & (2)): Sakya (Thích Ca) là giòng và Gotama (Kiều Đàm) là 

    họ của đức Phật . Sát-Đế-Lỵ là giai cấp thứ hai trong 4 giai cấp   

    của Bà-la-môn , là hàng vua chúa quan quyền, tướng lĩnh

Trường Bộ (Tập 1) Kinh 04 :  SONADANDA   *   MLH  –  174

 

             Khổ tu thiền định rừng già

       Thành đạt đạo quả cao xa nhiệm mầu

          Mười tôn hiệu cao sâu thượng đẳng

          Mà người đời dâng tặng cho ngài.

 

             Nghe danh, nên các vị này

       Tìm đến yết kiến một ngài Thế Tôn.

 

  – “ Này Quản gia ! Truyền ngôn đến cả

          Bà-la-môn, tùng giả, chủ gia

             Hãy nói  Sô-Ná-Đanh-Đa

       Yêu cầu các vị chờ qua một thời

          Ông ta sẽ đến nơi hội diện

          Thân hành cùng đến viếng Sa-Môn.

             Vâng lời vị Bà-la-môn

       Quản gia đến gặp Bàn-môn các vì

          Những lời chủ giao đi, nói lại

          Mong các vị nán lại chờ ông.

 

 4.          Lúc ấy, các Bà-la-môn

       Từ nhiều nơi khác, vì công vụ mình

          Đến Chăm-Pa, khách dinh tạm ngụ

          Nghe nói vị Đại Chủ danh gia

             Bàn-môn Sô-Ná-Đanh-Đa

       Sẽ yết kiến Gô-Ta-Ma Phật Đà.

 

          Các Bàn-môn (1) nghe qua tin lạ

          Năm trăm vị vội vã đến nhà

             Bàn-môn Sô-Ná-Đanh-Đa

       Hỏi rằng có phải ông ta định là

          Đến yết kiến Thích Ca Tôn Giả

          Cùng những người vốn đã định đi.

    _______________________________

    (1) :  Bàn-môn hay Phạm Chí  tức là Bà-la-môn . 

Trường Bộ (Tập 1) Kinh 04 :  SONADANDA   *   MLH  –  175

 

       – “ Này các Hiền giả ! Đúng thì

       Ta đến yết kiến một vì Đại nhân ”.

 

   – “ Thưa Tôn ông ! Không cần phải thế

      * Vì Tôn ông  không thể hạ mình  

             Điều đó đánh mất thanh danh

       Nếu Tôn ông sẽ thân hành đến nơi

          Để yết kiến một người Sát-Lỵ

          Làm hao tổn danh dự Tôn ông

             Càng làm danh tiếng Sa-môn

       Tăng trưởng gấp bội, tiếng đồn càng thêm.

          Thật xứng đáng là nên đổi lại

          Sa-môn này chính phải thân hành

             Yết kiến Bàn-môn nổi danh

       Sô-Ná-Đanh-Đá  mới đành công tâm.

                           

        * Lại Tôn ông : Thiện sanh mẫu hệ

          Cả phụ hệ huyết thống tịnh thanh

             Bảy đời Tổ phụ tạo thành

       Không bị chỉ trích thọ sanh di truyền.

 

       * Lại Tôn ông bạc tiền giàu có  

          Và hiểu rõ phúng tụng, lễ nghi

             Thánh điển Vệ Đà tường tri

       Tinh thông tự vựng, ngữ y, ngữ từ,

          Giỏi chú giải, sử thư truyền thống

          Trì chú thuật, nếp sống Bàn-môn

             Thuận Thế Luận, giỏi biện môn

       Đại Nhân tướng học đáng tôn kỳ tài.

      

       * Lại Tôn ông đẹp trai, khả ái

          Đẹp lòng người, mặt lại khôi ngô

             Màu da thù thắng điểm tô

Trường Bộ (Tập 1) Kinh 04 :  SONADANDA   *   MLH  –  176

 

       Xử sự cao thượng, dáng phô oai hùng

          Lời thiện ngôn được dùng tao nhã       

          Giọng trong ấm, diễn tả âm vang

             Giải thích nghĩa lý rõ ràng

       Là Tôn Sư của các hàng Tôn Sư.

 

          Các thanh niên đến từ nhiều nước

          Lòng tha thiết muốn được dạy rành

             Tụng đọc chú thuật cho thành

       Mong học cho được tinh anh ngọn ngành

          Tôn ông thì trưởng thành, rành rẽ

          Gô-Ta-Ma tuổi trẻ, non tâm

             Xuất gia chưa được bao năm

       Làm sao có thể xứng tầm Tôn ông :

 

 5.       Được kính lễ, tôn sùng, trọng thị

          Sê-Ni-Da Bim-Bí-Sa-Ra  (1)

             Vua của nước Ma-Kiệt-Đà  (1)

       Lợi tức chu cấp toàn gia đủ đầy

      *  Lại còn được vị này trọng thị : 

          Pốc-Kha-Rá-Sa-Đí (2) Bàn-môn  (3)   

            Chăm-Pa, nơi ở Tôn ông

       Phì nhiêu lúa gạo, dân đông, thuận hòa

          Là Thái-ấp hoàng gia ân tứ

          Sống phong lưu, mọi thứ thật nhiều

             Do vậy, xứng đáng thuận chiều

       Sa-Môn Thích Tử biết điều đến thăm ”.

 

 6.      Nghe ý nguyện năm trăm Phạm Chí  (3)

    _______________________________

    (1) : Vua Seniya Bimbisara (Tần-Bà-Sa-La) trị vì nước

           Magadha (Ma-Kiệt-Đà. Cha vua A-Xà-Thế .

    (2) : Bà-la-môn Pokkharasàdi (Kinh Ambattha).

    (3) : Bàn-môn hay Phạm Chí  tức là Bà-la-môn .

Trường Bộ (Tập 1) Kinh 04 :  SONADANDA   *   MLH  –  177

 

          Bà-la-môn Sô-Ná-Đanh-Đa

             Bảo : “ Các Hiền Giả ! Nghe ta

       Tận tường giải thích sao mà phải đi

          Đến yết kiến một vì Đại Đức

          Về xuất thân quả thực khó chê

             Giòng Sát-Đế-Lỵ thuộc về

       Thích Ca vương tộc mọi bề chính danh

          Gô-Ta-Ma  thiện sanh mẫu hệ

          Cả phụ hệ huyết thống tịnh thanh

             Bảy đời Tổ Phụ tạo thành

       Không bị chỉ trích thọ sanh di truyền.

      

          Chính điểm này là duyên chí thiện

          Để chúng ta yết kiến Sa-Môn

             Gô-Ta-Ma điểm đáng tôn :

   *  Xuất gia từ bỏ gia môn, vương quyền

          Xa quyến thuộc, vợ hiền, con đẹp

      *  Bỏ phú quý, quyết dẹp giàu sang

             Từ bỏ chìm nổi bạc vàng

   *  Xuất gia trong lúc tuổi đang xuân nồng

          Tóc đen nhánh, quyết lòng cắt đứt

          Tình cảm riêng cũng dứt, không màng

            Dù cho cha, vợ khóc than

       Ngài vẫn cương quyết chọn đàng từ thân

          Trốn khỏi thành dấn thân cát bụi

          Khoác ca-sa, lầm lũi rừng già.

 

             Này các Hiền Giả ! Xét qua

       Bản thân Tôn Giả thật là đẹp trai

          Thật khả ái, hòa hài trong sáng

          Với màu da thù thắng ưa nhìn

             Khôi ngô tuấn tú, thông minh

Trường Bộ (Tập 1) Kinh 04 :  SONADANDA   *   MLH  –  178

 

       Dáng điệu cao thượng, giữ gìn oai nghi

          Về Giới hạnh thanh quy bậc Thánh

          Có thiện đức, chân chánh uy nghiêm.

 

             Này các Hiền Giả ! Cần tìm

       Hiểu rõ Tôn Giả một niềm rộng dung

       * Lời thiện ngôn được dùng tao nhã

          Giọng trong ấm, diễn tả âm vang

             Giải thích nghĩa lý rõ ràng

       Là Tôn Sư của các hàng Tôn Sư.

      *  Lại Sa-Môn diệt trừ tham dục

          Mọi xao động thằng thúc trong tâm  

         *  Chủ trương về Nghiệp, suy tầm

       Do thân, khẩu, ý mê lầm gây ra

          Khi thuyết pháp phải là chí thiện

          Đặt trọng tâm khuyến chuyển lìa mê.          

.                     

         –  Các Hiền Giả ! Lại nói về

   * Ngài từ chủng tộc mọi bề cao sang

          Sát-Đế-Lỵ giai tầng phú quý

       * Có tài sản giá trị muôn chung

 

           * Là bậc Đại Đức, Đại Hùng

       Rất nhiều người đã băng rừng vượt sông

          Vượt chướng ngại, qua giòng thác đổ

          Vượt qua nhiều quốc độ khác nhau

             Tìm đến nghe giảng pháp mầu

       Quy y Tam Bảo, hiểu sâu chánh tà.

      *  Hàng chư Thiên hằng hà cũng đến

          Nghe pháp rồi cảm mến quy y.

 

             Các vị ! Tiếng đồn lan đi

       Thích Ca Tôn Giả từ bi làm đầu

Trường Bộ (Tập 1) Kinh 04 :  SONADANDA   *   MLH  –  179

 

          Mười tôn hiệu cao sâu diệu ngữ

          Thế Gian Giải, Điều Ngự Trượng Phu,

             Phật, Thế Tôn, Thiên Nhân Sư,

       Chánh Đẳng Chánh Giác đại từ uy linh

          Vô Thượng Sĩ hay Minh Hạnh Túc,           

          Bậc Thiện Thệ, Ứng Cúng, Như Lai,

             Ngài có đủ ba mươi hai

       Đại nhân Quý tướng không ai sánh bằng.

 

          Đại Sa-Môn công bằng, thẳng thắn

          Lời thân thiện, nhã nhặn, chân thành

             Bốn chúng kính trọng sẵn dành

       Tôn sùng, ngưỡng mộ chí thành Sa-Môn.

 

          Các Hiền Giả !  Kính tôn đức cả

          Những nơi nào Tôn Giả trú thời

             Thôn làng, thành thị các nơi

       Phi nhân không hại loài người, tránh xa.

 

          Thật vậy, Gô-Ta-Ma Tôn Giả

          Là Hội Chủ cao cả, Tôn Sư

             Trong các Giáo Tổ Đạo Sư

       Được tôn Tối Thượng Đạo Sư trên đời.

 

          Các Sa-môn hoặc nơi Phạm Chí 

          Danh tiếng họ dựa, chỉ không đâu

             Danh tiếng Sa-Môn dựa vào

       Tối Thượng Trí – Đức, thanh cao tịnh hòa.

 

          Vương quốc Ma-Ga-Tha  cai trị

          Sê-Ni-Da  Bim-Bí-Sa-Ra

             Quốc vương ngưỡng mộ thiết tha

       Quy y Tam Bảo cùng là cung phi

          Các vương tử, thị tỳ, tùng giả

Trường Bộ (Tập 1) Kinh 04 :  SONADANDA   *   MLH  –  180

 

          Cùng quyến thuộc tất cả quy y.

              Đức vua  Pa-Sê-Na-Đi

       Tức Ba-Tư-Nặc, trị vì quốc gia   

          Kô-Sa-La, đã cùng thân quyến

          Các vương tử, lục viện cung phi

             Chí thành kính ngưỡng quy y

       Thích Ca Tôn Giả đương vi Phật Đà.

 

          Bàn-môn Pốc-Kha-Ra-Sa-Đí (1)

          Cùng vợ con cho chí bạn bè

             Tìm về một chỗ chở che

       Bóng mát nương tựa, trở về tự tâm.

 

          Các vị ấy thân lâm Tinh Xá

          Đảnh lễ Phật với cả tấm lòng

             Trọng vọng, ngưỡng mộ, kính tôn

       Cúng dường trọng hậu Sa-Môn, Tăng Già.

 

          Các Sa-môn ghé qua bản địa

          Bà-la-môn tình nghĩa đến nhà

             Đều là khách quý của ta

       Tiếp đãi trọng hậu mới là thiện nhân.

          Nay Sa-Môn đích thân du hóa

          Đến Chăm-Pa với cả Tăng Đoàn

             Hồ Gáp-Ga-Ra trú an

       Đó là khách quý muôn vàn của ta

          Do điểm này, thật là xứng đáng

          Nếu chúng ta, bè bạn đến nơi

             Yết kiến Tôn Giả hơn đời

       Rất nhiều ưu điểm nhất thời bị quên ”.

 

 7.       Nghe nói vậy, hai bên đại chúng

    _______________________________

    (1) : Bà-la-môn Pokkharasàdi  trong kinh Ambattha . 

Trường Bộ (Tập 1) Kinh 04 :  SONADANDA   *   MLH  –  181

 

          Bà-la-môn, thấy đúng như là

             Bàn-môn  Sô-Ná-Đanh-Đa

       Trình bày rõ rệt sâu xa tận tường.

 

          Đồng lên tiếng : “ Mọi đường phải trái

          Được Tôn ông giảng  giải ngọn ngành

             Tán thán Sa-Môn Kiều-Đàm    

       Dẫu ai ở tận cách trăm do tuần

          Được nghe vậy, mang nguồn lương thực

          Vượt đường xa, một mực hướng lòng

             Để mong yết kiến Sa-Môn

       Chúng ta cũng thế, phải cùng thăm qua.

 

          Bà-la-môn  Sô-Na-Đanh-Đá

          Cùng tất cả đại chúng, môn đồ

             Cùng nhau đi đến bờ hồ

       Để mong yết kiến bậc Vô Lượng Từ.

 

 8.      Trên đường đi, tâm tư lo nghĩ

          Bỗng khởi lên từ vị Bàn-môn

             Sô-Na-Đanh-Đá  bồn chồn

       Không biết Tôn Giả Sa-Môn tinh tường

          Khi ta hỏi điều thường nào đó

          Ngài lại bảo đừng có hỏi ra

             Câu hỏi ngớ ngẩn, chỉ là

       Làm cho hội chúng khinh ta bất tài.

 

          Người ngu si thân dài trí ngắn

          Hỏi câu thiếu chính chắn thế này !

             Nếu họ khinh miệt như vầy

       Danh dự giảm thiểu, giảm ngay cúng dường.

 

          Nếu ngài hỏi câu dường mới lạ

          Ta trả lời lại quá dông dài

Trường Bộ (Tập 1) Kinh 04 :  SONADANDA   *   MLH  –  182

 

             Không thỏa mãn được ý ngài

       Khuyên ta phải nói thế này, đúng hơn.

          Ta sẽ bị cô đơn vây xiết

          Vì hội chúng khinh miệt bất tài

             Nếu họ khinh ta như vầy

       Danh dự giảm thiểu, giảm ngay cúng dường

          Sự cúng dường của ta tùy thuộc

          Với danh dự ta được nhiều hơn.

 

             Nếu đến, không gặp Sa-Môn

       Hội chúng khinh rẻ Bàn-môn bất tài

          Không công khai, rụt đầu, sợ tiếng

          Không dám đến yết kiến Sa-Môn

             Đã đi gần đến Tịnh môn 

       Mà sao về lại, không còn dám vô

          Bị khinh miệt, tiêu vô danh dự

          Các cúng dường sẽ tự giảm ngay.

 

             Nhưng rồi tất cả trong ngày

       Cũng đến tại chỗ gần ngay bờ hồ

          Là tịnh địa môn đồ của Phật

          Cùng Thế Tôn tạm đặt ngụ cư.

 

 9.          Khi gặp được đấng Đại Từ

       Sô-Na-Đanh-Đá  cùng chư tùy tùng

          Các Bàn-môn đã cùng đi đến

          Nói những lời thân mến xã giao    

             Thân thiện chúc tụng, đón chào

       Rồi các vị ấy ngồi vào một bên

          Bà-la-môn, tuổi tên Gia chủ

          Có người thì khể thủ Sa-Môn

             Có người chúc tụng nói dồn

       Có người chỉ vái Sa-Môn rồi ngồi

Trường Bộ (Tập 1) Kinh 04 :  SONADANDA   *   MLH  –  183

 

          Cũng có kẻ nói trôi tên họ

          Cũng có kẻ chỉ ngó  lặng yên.

*

10.         Sô-Ná-Đanh-Đa tại tiền

       Lo lắng về những chướng duyên sẽ tùy

          Các sự kiện những gì đã nghĩ

          Ngài sẽ hỏi hay chỉ hỏi ngài

             Cung dưỡng liên đới tới ngay            

       Nếu bị khinh miệt hay là tán dương.

          Mong Sa-Môn tận tường hỏi chuyện

          Sự truyền bá ba quyển Vệ Đà

             Như vậy chắc chắn cho ta

       Trả lời rành mạch, thông qua dễ dàng.

.      

11.      Đức Thế Tôn tuệ quang đạo quả

          Đọc tư tưởng Sô-Ná-Đanh-Đa

            ‘Như Lai phải giúp anh ta

       Sẽ hỏi câu hỏi nói qua sư truyền

          Về Vệ Đà Kinh chuyên ba quyển’.

 

     – “ Này Bàn-môn ! Thực hiện cho thông

             Bao nhiêu đức tính đáng tôn

       Mới xứng hiệu Bà-la-môn danh này

          Để có thể thẳng ngay xưng vậy

          Mà không phải tà ngụy, vọng ngôn ? ”.

 

12.          Lúc bấy giờ, Bà-la-môn

       Sô-Ná-Đanh-Đá  thực khôn xiết mừng

          Một câu hỏi ta cần, ngài biết

          Và chính thiệt ngài đã hỏi ra

             Hỏi về sư truyền có ba

       Căn bản kinh điển Vệ Đà bản môn.

          Bà-la-môn thẳng lưng oai dũng

Trường Bộ (Tập 1) Kinh 04 :  SONADANDA   *   MLH  –  184

 

          Nhìn chung quanh hội chúng, đáp lời :

        – “ Có Năm đức tính trên đời

       Bàn-môn phải đủ mọi thời, cần ngay

          Để được gọi chính đây cơ sở

          Bà-la-môn không sợ vọng ngôn

             Thế nào năm điều sinh tồn

       Để được gọi Bà-la-môn thiện lành :

 

       * Vị ấy phải : Thiện sanh mẫu hệ  

          Cả phụ hệ huyết thống tịnh thanh

             Bảy đời Tổ Phụ tạo thành

       Không bị chỉ trích thọ sanh di truyền.

 

       * Lại vị ấy tinh chuyên thật đúng

          Nhà phúng tụng, trì chú, lễ nghi

             Thánh điển Vệ Đà tường tri

       Tinh thông danh nghĩa, ngữ y, ngữ từ,

          Giỏi chú giải, sử thư truyền thống

          Trì chú thuật, nếp sống Bàn-môn

             Thuận Thế Luận, giỏi biện môn

       Đại Nhân Tướng học đáng tôn kỳ tài.

 

       * Lại vị ấy đẹp trai, khả ái

          Đẹp lòng người, mặt lại khôi ngô

             Màu da thù thắng điểm tô

       Xử sự cao thượng, dáng phô oai hùng.

 

       * Vị ấy lại vô cùng đức hạnh

          Thật cao dày giới hạnh thanh cao  

         *  Vị ấy học rộng tài cao

       Đệ nhất cầm muổng (1)  hay vào thứ hai.  

    _______________________________

    (1): Vị Bà-la-môn chủ tế hay phó tế  cầm muổng đổ bơ vào lửa 

           trong Tế Đàn.                                               

Trường Bộ (Tập 1) Kinh 04 :  SONADANDA   *   MLH  –  185

 

      –  Thưa Tôn Giả ! Như vầy đức tính

          Cả năm điều chân chính cần thay !             

             Có thể tự nhận thẳng ngay

       Bà-la-môn hiệu, điều này không ngoa ”.    

 

    – “ Này Bàn-môn ! Vậy qua năm đức

          Có thể bỏ một đức tính nào

             Điều đó vẫn được, không sao

       Bà-la-môn hiệu vẫn vào chánh chân ? ”.

 

    – “ Thưa Tôn Giả ! Trong năm đức tính 

          Có thể bỏ Dung Sắc một điều

             Còn lại đức tính bốn điều

       Cũng đủ được gọi thuận chiều Bàn-môn ”. 

      

    – “ Này Bàn-môn ! Vẫn còn câu hỏi  

          Bốn đức tính phải loại một điều

             Điều nào có thể triệt tiêu

       Cũng đủ được gọi thuận chiều Bàn-môn ? ”.

 

   – “ Thưa Tôn Giả ! Vẫn còn có thể

          Bỏ một đức thực tế chưa cần

             Đó là Chú Thuật tự thân

       Thật vậy, chú thuật dự phần làm chi.

 

       * Một Bàn-môn thiện sanh mẫu hệ

          Cả phụ hệ huyết thống tịnh thanh

             Bảy đời Tổ phụ tạo thành

       Không bị chỉ trích thọ sanh di truyền.

       * Lại vị ấy tinh chuyên thật đúng

          Nhà phúng tụng thông hiểu lễ nghi

             Thánh điển Vệ Đà tường tri

       Tinh thông danh nghĩa, ngữ y, ngữ từ

          Giỏi chú giải, sử thư truyền thống

Trường Bộ (Tập 1) Kinh 04 :  SONADANDA   *   MLH  –  186

 

          Biết duy trì nếp sống Bàn-môn

             Thuận Thế Luận, giỏi biện môn

       Đại Nhân Tướng học đáng tôn kỳ tài.

       * Vị ấy lại dồi mài đức hạnh

          Thật cao dày giới hạnh thanh cao

          * Vị ấy học rộng tài cao

       Đệ nhất cầm muổng hay vào thứ hai.

              Là những điểm như vầy thiết yếu

              Bà-la-môn tiêu biểu nêu danh ”. 

 

        – “ Này Bàn-môn ! Nếu phải đành   

       Đức nào bỏ nữa, thực hành hay không ? ”.

 

    – “ Thưa Tôn Giả ! Tựu trung có thể

          Bỏ bớt đi liên hệ Thọ Sanh

             Thật vậy, cần gì thọ sanh

       Bàn-môn Trí - Giới tịnh thanh là cần

          Tài học rộng vô ngần sáng suốt

          Là nhất, nhì cầm muổng Tế Đàn

             Những đức tính này hoàn toàn

     Bàn-môn chân chính không màng vọng ngôn ”.

 

 17.     Nghe vậy, Bà-la-môn tất cả

          Liền phản đối  Sô-Ná-Đanh-Đa :

 

        – “ Này Tôn ông ! Chớ sa đà

       Ngã theo quan niệm của Sa-Môn này

          Tại sao lại phản bài Dung sắc

          Và đem cắt Chú thuật, Thọ sanh ? ”. 

 

 18.        Phật bảo các vị đương tranh

 – “ Các vị hãy nghĩ cho rành, phân qua

          Nếu Sô-Ná-Đanh-Đa vị đó  

          Tài hùng biện quá dở, nhập nhằng

Trường Bộ (Tập 1) Kinh 04 :  SONADANDA   *   MLH  –  187

 

             Không phải bác học, đa văn

       Không thể biện luận công bằng với Ta

          Thì Bàn-môn đứng qua, yên lặng

          Để các người biện luận cùng ta.

             Còn nếu nghĩ rằng anh ta

       Giỏi tài hùng biện, thì là các ngươi

          Phải đứng yên, để người đáng nói

          Là Bàn-môn Sô-Ná-Đanh-Đa

             Sẽ cùng biện luận với ta ”. 

 

19.   Nghe vậy, Sô-Ná-Đanh-Đa  nói liền :

    – “ Xin Tôn Giả ngự yên một lát

          Tôi trả lời với các Bàn-môn :

        –  ‘Các Hiền giả Bà-la-môn !

       Đừng nói tôi ngã theo thời Sa-Môn

          Tôi không hề bôn chôn khinh bác

          Về Chú thuật, Dung sắc, Thọ sinh’.

 

 20.        Lúc bấy giờ, dáng thư sinh

       Có Âng-Gá-Ká (1), tuổi xanh lại là

          Cháu Bàn-môn Sô-Na-Đanh-Đá

          Trong hội chúng an tọa đồng thời.

             Chỉ Âng-Gá-Ká  đang ngồi

       Bàn-môn nói với mọi người tại đây :

    – “ Các Hiền giả !  Âng-Ga-Ka đó

          Người  đẹp trai, dáng tỏ khôi ngô

             Màu da thù thắng điểm tô

       Cử chỉ trang nhã, môn đồ Đạo Sư

          Rất cao thượng do từ xử sự

          Về dung sắc, ngôn ngữ tài ba

    _______________________________

    (1) : Angaka : Là thanh niên Bà-la-môn, cháu Sonadanda .        

 

Trường Bộ (Tập 1) Kinh 04 :  SONADANDA   *   MLH  –  188

 

          Chỉ thua Tôn Giả Thích Ca

       Chứ Âng-Gá-Ká thật là có danh

      –  Lại chàng ta thiện sanh mẫu hệ.

          Cả phụ hệ huyết thống tịnh thanh

             Bảy đời Tổ phụ tạo thành

       Không bị chỉ trích thọ sanh di truyền

 

      –  Lại chàng ta tinh chuyên trì chú

          Biết đầy đủ phúng tụng, lễ nghi

             Thánh điển Vệ Đà tường tri

       Tinh thông tự vựng, ngữ y, ngữ từ,

          Giỏi chú giải, sử thư truyền thống

          Trì chú thuật, nếp sống Bàn-môn 

             Thuận thế luận, giỏi biện môn

       Đại nhân tướng học vuông tròn, đáng tôn.

.

          Năm đức tính Bàn-môn có đủ  

          Nhưng nếu chàng có thú trăng hoa

             Tư thông với vợ người ta

       Hoặc hay trộm cắp, mê sa rượu chè

          Tính hiếu sát, giỏi nghề nói láo

          Thì Dung Sắc toàn hảo làm gì ?

             Chú thuật cũng chẳng ra chi

       Thọ sanh tốt đẹp, so bì với ai ?

 

          Cho nên nói, không ngoài hai tánh

          Là Trí Tuệ, Giới Hạnh cao dày

             Vị ấy học rộng đủ đầy

       Đệ nhất cầm muổng hay tài thứ hai

          Nên có thể thẳng ngay tự nhận

          Bà-la-môn, thì vẫn không ngoa ”.

 

21.    – “ Bà-la-môn ! Đã nói qua                               

Trường Bộ (Tập 1) Kinh 04 :  SONADANDA   *   MLH  –  189

 

       Trong hai đức tính Trí và Giới đây

          Thì có thể điều nào bỏ bớt

          Đức tính nào hời hợt không cần

             Để khi xưng Bà-la-môn

       Lời ấy chân chính, bảo tồn không ngoa ? ”.

 

    – “ Thưa đức Gô-Ta-Ma Tôn Giả !

          Không thể bỏ trong cả hai điều

             Hết sức cần thiết, cao siêu

       Trí Tuệ, Giới Hạnh thảy đều hỗ tương

          Trí tuệ sẽ tăng cường Giới hạnh

          Được thanh tịnh, chân chánh hơn lên

             Giới hạnh căn bản làm nền

       Bổ sung Trí tuệ vững bền, tịnh thanh.

 

          Có Trí tuệ tựu thành có Giới

          Có Giới hạnh đưa tới Trí liền

             Trí tuệ, Giới hạnh đầu tiên

       Được xem Tối Thắng ở trên cõi đờ.i

 

          Thưa Tôn Giả ! Nhất thời so sánh

          Trí tuệ và Giới hạnh cũng tày

             Lấy bàn tay rửa bàn tay

       Hay bàn chân nọ rửa ngay chân này ”.

 

22. – “ Này Bàn-môn ! Điều đây đúng đắn 

          Cả Trí tuệ, Giới hạnh đều cần

             Trí có Giới hạnh dồi thân

       Giới có Trí tuệ vô ngần tịnh thanh.

 

          Nhưng thế nào tạo thành Trí Tuệ ?

          Và Giới Hạnh đại thể là gì ? ”.

 

         – “ Thưa Tôn Giả ! Hãy tường tri

       Chúng tôi chỉ biết phạm vi như vầy

Trường Bộ (Tập 1) Kinh 04 :  SONADANDA   *   MLH  –  190

 

          Về ý nghĩa đủ đầy Giới, Trí

          Xin Tôn Giả luận kỹ, giải bày ”.  

 

         – “ Này Bàn-môn ! Hãy nghe đây

       Rồi hãy suy nghĩ điều đây tận tường ”.

 

    – “ Thưa Tôn Giả ! Hiện đương hướng tới

          Cả thính chúng trông đợi giải bày ”.

 

23.     – “ Này Bà-la-môn ! Lành thay ! 

       Cõi đời triền phược đêm ngày phủ vây

          Bỗng xuất hiện bậc Thầy quảng đại

          Thế Gian Giải, Điều Ngự Trượng Phu,

             Phật, Thế Tôn, Thiên Nhân Sư,

       Chánh Đẳng Chánh Giác đại từ uy linh

          Vô Thượng Sĩ hay Minh Hạnh Túc,

          Bậc Thiện Thệ, Ứng Cúng, Như Lai,

             Do sự chứng ngộ tự Ngài

       Rồi lại tuyên thuyết, hoằng khai Pháp mầu

          Thuyết Sơ Thiện, rồi sau Trung Thiện

          Thuyết Hậu Thiện, văn nghĩa đủ đầy

             Truyền dạy Phạm hạnh từ đây

       Pháp thân thanh tịnh, bậc Thầy Nhân Thiên.

 

       * Có gia trưởng trong miền thôn ấp

          Hoặc một người giai cấp tiện dân

             Duyên lành nghe pháp thậm thâm

       Sinh lòng ngưỡng mộ, kiếm tầm chân như

          Tự suy nghĩ : ‘Đời như cát bụi

          Sống dẫy đầy trói buộc não phiền

             Luân hồi sinh tử triền miên

       Đời sống xuất thế lụy phiền tránh xa.       

 

          Ta nay phải xuất gia viên mãn

Trường Bộ (Tập 1) Kinh 04 :  SONADANDA   *   MLH  –  191

 

          Đời xuất gia phóng khoáng hư không

             Cuộc sống thế gian chất chồng

       Phạm hạnh thanh tịnh thật không dễ gìn’.

 

          Y trưởng dưỡng đức tin vững chắc

          Cạo râu tóc, thân đắp ca-sa

             Biệt gia quyến, bỏ cửa nhà

       Ba y một bát, xuất gia tu hành.

 

          Sống chế ngự, thực hành phạm hạnh

          Giữ oai nghi, tự tánh sáng lòa

             Giới bổn Pa-Tí-Mốc-Kha  (1)

       Thọ trì nghiêm mật, tránh xa điều tà

          Thân, khẩu, ý  từ hòa thanh tịnh

          Giới cụ túc, thức tĩnh nhiếp tâm

             Biết tri túc, giữ các căn

       Là Sa-môn hạnh, pháp đăng soi đường.

 

       – Bà-La-Môn ! Sao tường thuần thục

          Là Tỷ Kheo cụ túc giới điều ?

             Phải thấy nguy hiểm mọi chiều

       Lỗi lầm nhỏ nhặt triệt tiêu dần dần

          Bỏ trượng kiếm, sát sanh tránh hẳn      

          Đại từ tâm, bình đẳng, nhẫn kham

             Có tâm hổ thẹn là Tàm

       Ghê sợ là Quý, không làm nghiệp sai

          Hành phạm hạnh, bản lai thanh tịnh

          Không trộm cướp, chẳng tính so đo

             Quyết không lấy của không cho

       Đó là giới hạnh, thước đo Giới điều.

    _______________________________

    (1) : Patimokkhasanvarasìla : Biệt biệt giải thoát thu thúc giới 

         ( trong Tứ Thanh Tịnh Giới của Luật Tỷ Kheo ).

Trường Bộ (Tập 1) Kinh 04 :  SONADANDA   *   MLH  –  192

 

         Vị Tỷ Kheo mong điều giải thoát              

          Không tà hạnh. dâm ác thấp hèn

             Không nói dối trá đua chen

       Không nói hai lưỡi chê khen dối lòng

          Không lường gạt cũng không ly gián

          Sống hòa hợp giữa nạn rẽ chia

             Sống đời chân thật sớm khuya

       Tránh lời độc ác nọ kia lỗi lầm.

          Là giới hạnh trong tầm Giới Luật

          Vị Tỷ Kheo thuần thục thọ trì.

 

             Cả đến hạt giống, cỏ cây

       Cũng đều thấm nhuận đức dày Sa-Môn

          Chỉ ăn ngọ, sống tồn tri túc

          Không múa hát, trang sức, kịch ca

             Sống thanh đạm, tránh xa hoa

       Không dùng hương liệu, dầu thoa thơm nồng

 

          Lại cũng không giường nằm cao rộng    

          Cũng không nhận thịt sống, bạc vàng

             Nô tỳ trai, gái – từ nan

         Đàn bà, con gái – không màng lưu tâm

          Cừu, dê, heo, gia cầm, voi, ngựa

          Ruộng, đất, vườn, nhà cửa không cần

             Từ bỏ gian lận bằng cân

       Từ bỏ môi giới, không phần gian tham

          Không áp bức, không làm thương tổn

          Không câu thúc, vây khổn, cừu thù

              Đó là giới hạnh đặc thù

       Nằm trong Giới Luật chân tu giữ gìn.           

*

       * Trong khi đó, hãy nhìn  kẻ khác

          Bà-la-môn hoặc các Sa-môn

Trường Bộ (Tập 1) Kinh 04 :  SONADANDA   *   MLH  –  193

 

             Dù ăn tín thí cúng dường

       Vẫn còn làm hại thường thường cỏ cây

          Hạt từ rễ, hạt này từ đất

          Từ chiết cây, hạt thật sinh ra

              Tỷ Kheo chân chánh xuất gia

       Không hề làm hại cỏ hoa, cây trồng.

 

       * Các Sa-môn, số đông Phạm-chí

          Dù đã ăn tín thí cúng dường

             Vẫn còn cất chứa khôn lường

       Món ăn, đồ uống, vải, giường, ngựa xe

          Chứa hương liệu, hoa hòe - thụ hưởng

          Cốt sao mình sung sướng, hanh thông.     

              Tỷ Kheo chân chánh thì không

       Chẳng hề cất chứa, chất chồng nợ thêm

          Là giới hạnh trong tầm Giới Luật

          Vị Tỷ Kheo thuần thục thọ trì.

 

         * Sa-môn ngoại đạo các vì

       Bà-la-môn nọ trí tri không tường

            Không hổ thẹn, dương dương đắc chí

          Dù đã ăn tín thí cúng dường

             Vẫn sống đời sống phô trương

       Múa hát, nhạc kịch, diễn tuồng thần tiên

          Đấu bò đực, đấu chim cun cút

          Đấu ngựa voi, vun vút đấu quyền

             Diễn binh, dàn trận liên miên

       Tụng chú, ngâm vịnh khắp miền trải qua.

          Vị chân chánh xuất gia không thế

          Sống thanh tịnh, giới thể toàn chu

              Đó là giới hạnh đặc thù

       Nằm trong Giới Luật chân tu giữ gìn.            

Trường Bộ (Tập 1) Kinh 04 :  SONADANDA   *   MLH  –  194

 

       * Các Sa-môn, bất minh Phạm-chí

          Dù đã ăn tín thí cúng dường

             Vẫn sống giải trí du dương

       Những trò cờ bạc chủ trương ăn tiền        

          Cờ trên không, cờ trên mặt đất

          Tám hình vuông hoặc đặt mười hình

             Trò chơi quăng thẻ cho tinh

       Chơi banh, đoán chữ đoán hình trên lưng

          Đoán tư tưởng, trông chừng bắt chước

          Theo điệu bộ sao được giống bằng

             Súc sắc, kèn lá, chơi khăng

       Những trò tiêu khiển họ hằng mê sa

          Thú giải trí sa đà thụ hưởng

          Mất thì giờ, ngất ngưởng ngày qua.         

              Giải trí tà vạy tránh xa

       Giới Luật của bậc xuất gia giữ gìn.           

 

       * Các Sa-môn, bất minh Phạm-chí

          Dù đã ăn tín thí cúng dường 

             Vẫn sống phè phởn, cao lương

       Giường cao, chăn ấm, trải giường bằng len

          Mền lông thú, hai bên đính ngọc

          Tấm khảm quý che bọc đỉnh giường

             Nệm bằng da của sơn dương

       Ghế dài có gối chân, thường bằng da.

          Vị Tỷ Kheo xuất gia chân chánh

          Không hưởng thụ lạc cảnh phù du

              Đó là giới hạnh đặc thù

       Nằm trong Giới Luật chân tu giữ gìn.           

*

       * Các Sa-môn, bất minh Phạm-chí

          Dù đã ăn tín thí cúng dường

Trường Bộ (Tập 1) Kinh 04 :  SONADANDA   *   MLH  –  195

 

             Vẫn sống một cách vô lương                        

       Thường dùng mỹ phẩm, xông hương, thoa dầu

          Đeo trang sức với đầu tóc giả

          Gậy cầm tay với cả lọng, gươm

             Phất trần, vải trắng viền cườm

       Đấm bóp, tắm, đập, soi gương cả ngày

          Kem thoa mặt với đầy son phấn

          Những kẻ này mê mẩn bướm hoa.

              Chân chánh Tỷ Kheo xuất gia     

       Tránh xa trang sức, lượt là cũng không.

 

       * Các Sa-môn, số đông Phạm-chí  

          Dù đã ăn tín thí cúng dường     

             Vẫn nói vô ích, tầm thường

       Nói toàn những chuyện đế vương dông dài

          Chuyện ăn trộm, gái trai, binh lính

          Chuyện đại thần, bách tính, chiến tranh

             Những chuyện làng xóm, thị thành

       Đồ ăn, thức uống, xoay quanh vải, mùng

          Về quốc độ, anh hùng tiêu biểu

          Hoặc chuyện về hương liệu, hoa hương

             Hiện trạng thế giới, đại dương

       Câu chuyện tạp thoại, sự thường hay không.

          Chân Tỷ Kheo thì không như thế

          Hạnh Sa-môn giới thể toàn chu

              Đó là giới hạnh đặc thù

       Nằm trong Giới Luật chân tu giữ gìn.             

*

       * Các Sa-môn, bất minh Phạm-chí  

          Dù đã ăn tín thí cúng dường

             Vẫn sống bàn luận tranh đương

    Như nói :“ Ngươi biết chuyện thường này không ?

Trường Bộ (Tập 1) Kinh 04 :  SONADANDA   *   MLH  –  196

 

          Pháp và luật ngươi thông không chứ ?

          Ta rất rành những thứ luật này.

             Ngươi phạm tà kiến tội dày

       Ta thật chánh kiến, lời  đầy tương ưng

          Điều nói sau ngươi từng nói trước

          Điều nói trước lại được nói sau

             Chủ kiến ngươi bị phủ đầu

       Ngươi bị thuyết bại, hãy cầu giải vây ”.

          Những kẻ này luận bày tranh chấp

          Quyết ăn thua cao thấp, gần xa

              Chân chánh Tỷ Kheo xuất gia                   

       Từ bỏ biện luận, tránh xa tranh tài.

 

       * Các Sa-Môn, lợi tài Phạm-chí

          Dù đã ăn tín thí cúng dường

             Vẫn sống rất đáng coi thường

       Đứng làm môi giới đế vương, đại thần

          Đưa tin tức, thân gần Phạm Chí,

          Sát- Đế-Lỵ, Gia chủ gần xa

              Chân chánh Tỷ Kheo xuất gia                         

       Không làm môi giới ngụy tà ô danh.

 

       * Các Sa-Môn, lợi tranh Phạm-chí

          Dù đã ăn tín thí cúng dường

             Vẫn sống một cách bất lương

       Lừa đảo, siểm nịnh muôn đường đáng khinh

          Nói gợi ý, bất minh cầu lợi

          Hoặc dèm pha cho tới phân ly

             Tư cách ấy chẳng ra gì.

       Tỳ Kheo chân chánh nhu mì trực ngôn

          Với giới hạnh bảo tồn nghiêm cẩn

          Trong Giới Luật, tinh tấn thọ trì.

Trường Bộ (Tập 1) Kinh 04 :  SONADANDA   *   MLH  –  197

 

             Đời sống thanh tịnh ; trong khi

 

    * Sa-môn, Phạm-chí vô nghì bất lương

          Không hổ thẹn, dương dương đắc chí        

          Dù đã ăn tín thí cúng dường

             Vẫn sống tà hạnh tầm thường

       Xem tướng, đoán mộng, phô trương biệt tài

          Phun hạt cải, tế khoai, tế lửa

          Tế thục tô, tế lúa, tế dầu,

             Tế máu cho đến khoa cầu

       Cầu thần ban phước hoặc cầu quỷ ma

          Khoa xem mộng lẫn khoa địa lý

          Khoa thuốc độc cho chí khoa chim

             Khoa đoán số mạng, cầu tìm

       Chiêm tướng, triệu tướng, khoa ngừa bắn tên

          Khoa bồ cạp hay tên khoa rắn

          Khoa chim quạ, chuột cắn… những là.

              Chân chánh Tỷ Kheo xuất gia                         

       Tránh xa ác hạnh ngụy tà ô danh.

 

       * Các Sa-Môn, lợi tranh Phạm-chí

          Dù đã ăn tín thí cúng dường

             Vẫn sống tà mạng vô lường

       Xem tướng hòn ngọc, kiếm gươm, áo quần

          Tướng mũi tên, cây cung, võ khí

          Tướng đàn bà cho chí đàn ông

             Thiếu nam, thiếu nữ, nhi đồng

       Đầy tớ trai gái, tướng trong gia cầm

 

          Tướng voi, ngựa ; sưu tầm tướng thú

          Tướng dê, cừu, chim cú, cắc kè

             Tướng trâu, cun cút, gậy que

       Bò đực, bò cái, lập lòe tướng ma.

Trường Bộ (Tập 1) Kinh 04 :  SONADANDA   *   MLH  –  198

 

          Vị chân chánh xuất gia thì khác

          Có giới hạnh an lạc uy nghi

             Nằm trong Giới Luật thanh quy

       Tỷ Kheo chân chánh thọ trì tịnh thanh.

 

       * Các Sa-Môn, lợi tranh Phạm-chí  

          Dù đã ăn tín thí cúng dường

             Vẫn sống tà mạng như thường

       Đoán rằng : ‘Vua sẽ kiên cường tấn công

          Vua ngoại bang thế cùng triệt thoái

          Vua bản xứ rồi lại thu quân

             Bên này thắng trận mấy lần

       Bên kia đại bại, thất thần rút lui’…

          Những kẻ này không nguôi hiếu động

          Cứ đoán mò, thực mộng chẳng sao !

              Chân chánh Tỷ Kheo thanh cao

       Tránh xa suy đoán ngụy tà đua tranh.

 

       * Các Sa-Môn, lợi tranh Phạm-chí

          Dù đã ăn tín thí cúng dường

             Vẫn sống chẳng được thiện lương

       Bằng những tà mạng, đủ phương thức tà

          Lòng ham muốn xa hoa hưởng thụ

          Nên tìm đủ mọi cách điêu ngoa

 

             Tiên đoán sẽ có xảy ra

       Nguyệt thực, nhật thực hoặc là sao băng

          Đoán mặt trời, mặt trăng đi lệch

          Hoặc đi đúng, không chệch bầu trời

             Sẽ có lửa cháy các nơi

       Sẽ có động đất, sấm trời : Thiên cơ

          Các tinh tú sẽ mờ, sẽ sáng

          Hay lặn, mọc ; có nạn nguy, an

Trường Bộ (Tập 1) Kinh 04 :  SONADANDA   *   MLH  –  199

 

             Kết quả xảy trong không gian

       Những kẻ hiếu sự lan man đoán mò.

          Có giới hạnh, chẳng cho ác khởi

          Vị Tỷ Kheo Luật Giới làm đầu

              Không sống tà mạng lún sâu

 

    * Như các Phạm-chí, hoạt đầu Sa-môn

          Không hổ thẹn, dương dương đắc chí        

          Dù đã ăn tín thí cúng dường

             Vẫn sống tà mạng bất lương

       Đoán mưa, đại hạn, bất tường xảy ra

          Sẽ được mùa hay là mùa mất

          Sẽ có bệnh hoặc gặp họa tai

             Các nghề như đếm ngón tay

       Kế toán, cộng số, làm theo thế tình

     

          Hoặc sắp đặt ngày lành tháng tốt

          Để rước dâu, đón một rể hiền

             Hòa giải, chia rẽ, tiêu tiền

       Đòi nợ, bùa chú người liền rủi ro

          Dùng bùa chú làm cho cóng lưỡi

          Để phá thai, cứng dưới quai hàm

             Khiến cho bị điếc, bị câm

       Hỏi gương soi, hỏi nữ nam phù đồng

          Thờ đại địa cầu mong có phước

          Thờ mặt trời để được quang huy

             Phun ra lửa, thỏa sân si

       Bùa chú, cầu nguyện Si-Ri thần tài.

          Hoặc tà mạng dùng ngay tà thuật

          Để được yên, khỏi chuốc nạn tai

             Các điều đã hứa, làm sai

       Để được dương thịnh, trong nhà chở che

Trường Bộ (Tập 1) Kinh 04 :  SONADANDA   *   MLH  –  200

 

          Tìm đất tốt, phước về nhà mới

          Lễ rửa miệng, ca ngợi hy sinh

             Làm cho mửa, xổ trong mình

       Bài tiết nhơ bẩn, sạch tinh cả người

          Thoa dầu tai, soi ngươi nhỏ mắt

          Làm thầy thuốc mổ cắt bệnh nhân

             Chữa bệnh con nít xa gần

       Các loại cây rễ, lượng phân dùng bừa.

          Chân Tỷ Kheo ngăn ngừa ác hạnh

          Y Giới Luật, thanh thản thọ trì.

 

         – Này Bàn-môn ! Hãy tường tri

       Vị Tỷ Kheo ấy uy nghi, vô cầu

          Được hộ trì nhờ vào Giới Luật

          Tâm kiên cương chẳng chút sợ gì

             Như Sát- Đế-Lỵ một vì

       Làm lễ quán đảnh, trị vì giang san

          Đã hàng phục lân bang thù địch

          Không còn sợ đột kích biên phòng.

             Tỷ Kheo chân chánh cũng không

       Sợ hãi tội lỗi, vì lòng thẳng ngay

          Giới Luật ấy đủ đầy, cao quý

          Hưởng lạc thọ, hoan hỷ nội tâm.

 

         – Này Bàn-môn ! Hãy lắng tâm

       Tỷ Kheo bảo hộ các căn thế nào ?

          Mắt thấy sắc nhưng nào giữ tướng

          Tướng chung, riêng chẳng nắm giữ gì

             Mắt không chế ngự tại chi

       Khiến bất thiện pháp ưu bi khởi vào

          Nên tham ái dâng trào đủ thứ

          Vị Tỷ Kheo chế ngự nguyên nhân

Trường Bộ (Tập 1) Kinh 04 :  SONADANDA   *   MLH  –  201

 

             Hộ trì tích cực nhãn căn

       Cũng như hộ trợ nhĩ căn cũng cần

          Tai nghe tiếng hay thân cảm xúc

          Mũi ngửi hương, nhận thức : Ý căn

             Tỷ Kheo hộ trì các căn

       Nên hưởng lạc thọ, nội tâm sáng ngời.

*

      –  Này Bàn-môn ! Chính nhờ quán niệm

          Vị Tỷ Kheo tự nghiệm, tự tri

             Năm Triền Cái chưa xả ly

       Như là món nợ, Bệnh  hay Ngục đường,

          Như Nô lệ, con đường Sa mạc,

          Nay trả dứt hết các nợ nần

             Khỏi cơn bệnh dữ hành thân

       Ra khỏi sa mạc, thoát tầng ngục lao

          Năm Triền Cái  chừng nào chưa diệt

          Vị Tỷ Kheo mãi miết tinh cần.

                                        

             Chừng nào khi quán tự thân

       Với năm Triền Cái  đã cần xả ly

          Do xả ly, tức thì hoan hỷ

          Do hoan hỷ, tâm được khinh an

             Lạc thọ sinh do khinh an

       Đạt được như thế, tâm an định liền

          Ly ác pháp, Tỷ Kheo ly dục

          Chứng và trú vào mục Nhất Thiền

             Trạng thái hỷ lạc tự tâm

       Sinh do ly dục, với Tầm, Tứ chuyên

          Đệ Nhất Thiền, Tỷ Kheo thấm nhuận

          Như tẩm ướt, sung mãn, tràn nhanh

             Hỷ lạc do ly dục sanh

       Với Tầm, với Tứ thấm quanh tâm mình.

Trường Bộ (Tập 1) Kinh 04 :  SONADANDA   *   MLH  –  202

 

      –  Này Bàn-môn !  Hành trình tiếp nữa

          Vị Tỷ Kheo vào cửa định thiền

             Diệt Tầm, diệt Tứ được yên

       Thì chứng và trú vào Thiền thứ Hai

          Một trạng thái ra ngoài Tầm, Tứ

          Do Định sinh, nội tỉnh nhất tâm

             Tỷ Kheo hỷ lạc thấm nhuần

       Hỷ lạc tẩm ướt khắp thân của mình.

 

      –  Này Bàn-môn ! Hành trình tiếp nữa

          Vị Tỷ Kheo vào cửa định thiền

             Ly hỷ trú xả, nhất tâm

       Chánh niệm tỉnh giác, thì thân cảm liền

          Sự lạc thọ, thánh hiền gọi đủ

          Là ‘xả niệm lạc trú’ tâm chuyên

             Chứng và an trú Tam Thiền

       Tỷ Kheo đẫm ướt, thấm nhuần tự thân

          Sự lạc thọ, không cần có hỷ

          Lạc thọ ấy thấm kỹ toàn thân

             Không một chỗ nào trên thân

       Mà Lạc thọ đó không phần thấm vô.

 

      –  Này Bàn-môn ! Lộ đồ tiếp nữa

          Vị Tỷ Kheo vào cửa định thiền

             Xả lạc, xả khổ ; tâm yên

       Diệt hỷ, ưu ; cảm thọ - liền trước đây

          Chứng và trú vào Thiền Đệ Tứ

          Không khổ, lạc ; không giữ niệm nào

             Thuần tịnh, trong sáng tiêu dao

       Tỷ Kheo vị ấy thấm sâu, ướt đầy.

*

      –  Này Bàn-môn ! Như vầy thí dụ :

          Ngươi bình tâm, hãy thử nghĩ suy

Trường Bộ (Tập 1) Kinh 04 :  SONADANDA   *   MLH  –  203

 

             Có một hòn ngọc lưu ly

       Rất là quý giá, sánh bì bảo châu

          Rất sáng đẹp, không màu, trong suốt

          Có tám mặt, đã được khéo mài

             Chẳng trầy trụa, rực rỡ thay !

       Lấp lánh chói lọi đêm ngày sáng trưng

          Các sợi giây xâu từng lần một

          Sợi màu vàng, sợi trắng, đỏ, xanh.

 

             Một người đôi mắt tinh anh

       Nhìn vào hòn ngọc, thấy rành bảo châu

          Là báu vật chẳng đâu thấy có

          Các sợi giây vàng, đỏ, trắng, xanh

             Được xâu lần lượt khéo rành

       Thấy được màu sắc long lanh ngọc này.

 

       * Vị Tỷ Kheo thẳng ngay, thuần tịnh

          Tâm định tỉnh, không nhiễm não phiền

             Nhu nhuyến, vững chắc – theo Thiền

       Bình thản như vậy, chẳng phiền chẳng ưu.

 

          Vị Tỷ Khưu hướng ngay tâm tới

          Chánh Trí với Chánh Kiến như vầy

             Biết rằng : ‘Thân của ta đây

       Chính là Sắc pháp, thân này do sanh

          Do bốn đại tác thành hoàn hảo

          Cha mẹ nuôi, cơm cháo, vô thường

             Biến hoại, đoạn tuyệt ; đáng thương

       Phấn toái, hoại diệt. Nhưng nương thân này’.

*

      –  Này Bàn-môn ! Như vầy thí dụ :

          Một trại chủ cầm một cây lau

             Rút lau ra khỏi vỏ lau

Trường Bộ (Tập 1) Kinh 04 :  SONADANDA   *   MLH  –  204

 

       Rồi nghĩ : ‘Đây vỏ, đây lau ; khác rồi

          Cây lau khác, vỏ thời khác đó

          Nhưng cây lau từ vỏ rút ra.

 

             Cũng như vỏ kiếm nạm ngà

       Rút ra thanh kiếm sáng lòa, quý thay !

          Thanh kiếm khác, vỏ này khác đó

          Nhưng cây kiếm từ vỏ rút ra.

 

             Hay như con rắn lột da

       Đây là con rắn, đây là vỏ da

          Vỏ da rắn không là con rắn

          Nhưng rắn từ vỏ rắn lột ra.

 

             Đây những thí dụ thấy qua

       Cái này từ cái kia mà có đây.

.                                  

       * Vị Tỷ Kheo thẳng ngay, thuần tịnh

          Tâm định tĩnh, không nhiễm, không phiền

             Nhu nhuyến, vững chắc – theo Thiền

       Bình thản như vậy, chẳng phiền chẳng ưu.

 

          Vị Tỷ Khưu hướng tâm đến với

          Sự Hiện Hóa Thân mới khác vời

             Do ý làm ra tức thời

       Tạo một thân khác từ nơi thân này

          Thân mới ấy cũng tày Sắc pháp

          Do ý sinh, đủ các căn phần

             Mắt, tai, mũi, lưỡi, tay chân

       Toàn thân không thiếu một căn chi nào.

*

      –  Này Bàn-môn ! Như vào thí dụ :

          Thợ gốm hay đệ tử người này

             Là người thợ rất khéo tay

       Đất sét nhồi nhuyển, người này làm ra

Trường Bộ (Tập 1) Kinh 04 :  SONADANDA   *   MLH  –  205

 

          Đồ gia dụng tùy qua sở thích,

 

          Hay thợ ngà thực đích lành nghề

             Khéo đẻo chạm với tay nghề

       Đồ ngà tùy thích mọi bề làm ra.

 

          Hay như là thợ vàng rất khéo

          Dùng vàng ròng tạo chế nữ trang

             Các loại trang sức bằng vàng

       Thật là tinh xảo, đẹp sang như vầy.

 

       * Vị Tỷ Kheo thẳng ngay, thuần tịnh

          Tâm định tĩnh, không nhiễm, không phiền

             Nhu nhuyến, vững chắc – theo thiền

       Bình thản như vậy, chẳng phiền chẳng ưu.

 

          Vị Tỷ Khưu hướng tâm đến với

          Các Thần Thông nhiều loại nhiệm mầu

             Một thân hiện ra nhiều thân

       Nhiều thân thu lại một thân dễ dàng

          Hiện, biến hình, đi ngang qua vách

          Xuyên qua núi như cách hư không

             Độn thổ, trồi lên đất giồng

       Đi được trên nước cũng không chìm nào

          Ngồi kiết già trên cao vòi vọi

          Bay trên không như loại chim bằng

             Với tay, chạm mặt trời, trăng

       Có đại oai lực, oai thần uy linh

          Hoặc có thể tự mình bay tới

          Cõi Phạm Thiên vời vợi nơi này,

             Thần thông nhiều loại thật hay

       Tỷ Kheo vị ấy trình bày được ngay.

*

     –  Này Bàn-môn ! Như vầy thí dụ :

Trường Bộ (Tập 1) Kinh 04 :  SONADANDA   *   MLH  –  206

 

          Có một người chăm chú qua đàng

             Bỗng nghe tiếng trống rộn ràng

       Trống lớn, trống nhỏ, muôn ngàn âm thanh

          Tiếng xập xỏa, tiếng loa, tiếng kiểng

          Người ấy nghe và hiểu tận tường

             Âm thanh trầm bổng du dương

       Tiếng trong, tiếng đục, âm vương vấn hoài.

 

       * Vị Tỷ Kheo thẳng ngay, thuần tịnh

          Tâm định tĩnh, không nhiễm, không phiền

             Nhu nhuyến, vững chắc – theo thiền

       Bình thản như vậy, chẳng phiền chẳng ưu.

 

          Vị Tỷ Khưu hướng tâm đến với

          THIÊN NHĨ THÔNG, nghe tới muôn phần

             Với Tai thanh tịnh siêu nhân

       Vị ấy có thể nghe gần nghe xa

          Hai loại tiếng : Người ta và loại

          Tiếng chư Thiên các cõi nghe rành

             Dù cho muôn dặm âm thanh

       Vị ấy nghe thấy như gần bên tai.

*

      –  Này Bàn-môn ! Như vầy thí dụ :

          Có một người thiếu nữ, hay là

             Thanh niên, đàn ông, đàn bà,

       Tính ưa trang sức, nhìn vào trong gương

          Thật sáng trưng, hay trong chậu nước

          Thấy mặt mình, biết được thế này :

             Có tỳ vết thì biết ngay

       Nếu không tỳ vết, mặt mày sạch thay.

 

       * Vị Tỷ Kheo thẳng ngay, thuần tịnh

          Tâm định tĩnh, không nhiễm não phiền

Trường Bộ (Tập 1) Kinh 04 :  SONADANDA   *   MLH  –  207

 

             Nhu nhuyến, vững chắc – theo thiền

       Bình thản như vậy, chẳng phiền chẳng ưu.

 

          Vị Tỷ Khưu hướng tâm đến với

          THA TÂM THÔNG, dẫn tới biết ngay

             Tâm của người khác hằng ngày

       Tâm tham cũng biết, không tham biết liền

          Tâm nổi sân, biết liền sân hận

          Tâm không sân không hận cũng tường

             Tâm Si hay không Si  thường

       Chuyên chú, tán loạn biết dường tự tâm

          Đại hành tâm, biết là như vậy

          Hoặc không phải là đại hành tâm,

             Tâm vô thượng, biết rõ ràng

       Tâm chưa vô thượng lại càng biết thông

          Tâm thiền định hay không thiền định

          Tâm giải thoát hay dính buộc ràng

             Vị ấy đều biết rõ ràng

       Tâm của người khác ; cả hàng trí, ngu.

*

      –  Này Bàn-môn ! Ví như một gã

          Từ làng mình đi quá làng bên

             Từ làng bên lại đi lên

       Đến một làng khác rồi bèn trở lui

          Về làng mình, bùi ngùi nhớ lại

          Cuộc hành trình đã trải đi qua

             Đến làng bên, gặp người ta

       Đủ cả lớn bé, người già, trẻ con

          Tại nơi ấy, ta còn kỷ niệm

          Ngồi nơi nào, chuyện phiếm ra sao

             Rời làng ấy, ta lại vào

       Một làng khác nữa, biết bao chuyện còn

Trường Bộ (Tập 1) Kinh 04 :  SONADANDA   *   MLH  –  208

 

          Gặp người lớn, trẻ con  thôn ấp

          Nói chuyện gì, cao thấp, đứng ngồi

             Trở về làng cũ của tôi

       Lại rất nhiều chuyện nổi trôi hằng ngày.

 

       * Vị Tỷ Kheo thẳng ngay, thuần tịnh

          Tâm định tĩnh, không nhiễm não phiền

             Nhu nhuyến, vững chắc – theo thiền

       Bình thản như vậy, chẳng phiền chẳng ưu.

 

          Vị Tỷ Khưu hướng tâm đến với

          TÚC MẠNG THÔNG, nhớ tới nhiều đời

             Quá khứ với một, hai đời

       Năm chục, ba bốn trăm đời đã qua

          Một ngàn đời hay là hơn nữa

          Một trăm ngàn đời thuở lâu xa

             Hoại kiếp, thành kiếp trải qua

       Vị ấy nhớ lại như là mới đây.

          Tại nơi ấy, tên này ta có

          Thuộc giai cấp, giòng họ thế này

             Uống, ăn, thọ khổ, lạc  rày

       Tuổi thọ như thế, chết ngày ra sao

          Ta tái sinh, nhằm vào làng đó

          Có tên tuổi, giòng họ thế nào

             Cứ thế, nhớ lại biết bao

       Tiền kiếp, tái kiếp không sao đếm đầy.

*

        –  Này Bàn-môn ! Như vầy thí dụ : 

         Một tòa lầu có đủ kiều phù

             Lầu này ở giữa ngã tư

       Một người mắt sáng đến từ phương xa

          Lên thượng đài, anh ta thấy rõ

          Người ra vào các ngõ bốn phương

Trường Bộ (Tập 1) Kinh 04 :  SONADANDA   *   MLH  –  209

 

             Nhiều người qua lại trên đường

       Leo lên đài thượng hay dừng ngã tư

          Những người khác đến từ nhiều hướng

          Đi giữa đường hoặc đứng nhìn chơi

             Chỉ bằng đôi mắt sáng ngời

       Người ấy thấy rõ mọi người dễ thay.

      

       * Vị Tỷ Kheo thẳng ngay, thuần tịnh

          Tâm định tĩnh, không nhiễm não phiền

             Nhu nhuyến, vững chắc – theo thiền

       Bình thản như vậy, chẳng phiền chẳng ưu.

 

          Vị Tỷ Khưu hướng tâm đến với

          THIÊN NHÃN THÔNG, dẫn tới tuệ minh

             Xét về sinh tử chúng sinh

       Thiên nhãn thuần tịnh siêu minh, thấy liền

          Vị ấy biết mối giềng Nghiệp quả

          Người hạ liệt, kẻ cả giàu sang

             Người đẹp đẽ, kẻ thô hèn

       Đều do hạnh nghiệp trắng đen họ làm.

 

          Gieo ác hạnh về thân, khẩu, ý

          Hoặc phỉ báng các vị Thánh Hiền

             Người này thân hoại, tận duyên     

       Do nghiệp tà kiến, đọa liền súc sinh,

          Các cõi dữ, như sinh địa ngục

          Hoặc đọa xứ, thằng thúc nạn tai.

 

          * Còn bậc hiền giả, những ai

       Làm những thiện hạnh ý và lời, thân

          Không phỉ báng Hiền nhân, Thánh hiển

          Tạo nghiệp lành, chánh kiến vô cùng

             Sau khi thân hoại mạng chung 

Trường Bộ (Tập 1) Kinh 04 :  SONADANDA   *   MLH  –  210

 

       Được sinh thiện thú, nhân trung, cõi trời

          Do thiên nhãn, biết đời sống chết

          Người hạ liệt  hay kẻ giàu sang

             Người đẹp đẽ, kẻ thô hèn

       Người này bất hạnh, kẻ bèn gặp may…

          Do hạnh nghiệp kẻ này hành động

          Có kết quả chẳng giống nhau này,

             Luân hồi tùy nghiệp chuyển xoay

       Không ai tránh khỏi trả vay nghiệp này.

*

      –  Này Bàn-môn ! Như vầy thí dụ :

          Dãy núi lớn đầy đủ nước trong

             Không cấu nhiễm, sạch trắng bong

       Một người mắt sáng sẽ trông rõ đồ

          Những hòn sạn, con sò, hòn đá

          Những con hến, đàn cá tung tăng

             Trong tâm vị ấy nghĩ rằng

       Nhờ mắt sáng, thấy vô ngần điều hay.

 

       * Vị Tỷ Kheo thẳng ngay, thuần tịnh

          Tâm định tĩnh, không nhiễm não phiền

             Nhu nhuyến, vững chắc – theo thiền

       Bình thản như vậy, chẳng phiền chẳng ưu.

 

          Vị Tỷ Khưu hướng tâm đến với

          LẬU TẬN THÔNG, dẫn tới biết rành

             Lậu Tận Trí, biết ngọn ngành

       Đây là sự Khổ, nguyên nhân đưa vào

          Đây Khổ Diệt, đường nào diệt khổ

          Biết như thật lậu-hoặc loại này

             Nguyên nhân lậu-hoặc là đây

       Diệt trừ lậu-hoặc, biết ngay con đường.

*

Trường Bộ (Tập 1) Kinh 04 :  SONADANDA   *   MLH  –  211

 

          Nhờ hiểu biết , tận tường nhận thức

          Tâm vị ấy rất mực sáng trong

             Dục-lậu, hữu-lậu thoát xong

       Thoát vô-minh-lậu, khỏi vòng trói trăn

          Liền hiểu rõ : ‘Tự thân giải thoát

          Sanh đã tận, Phạm hạnh đã thành

             Việc cần làm, đã thi hành

       Sau đời hiện tại, Vô sanh hiển bày.

 

          Với Tỷ Kheo, điều này thượng đẳng

          Thật vi diệu, thù thắng tột cùng

             Đó là Hạnh của Sa-môn

       Đạt Sa-Môn Quả tối tôn nhiệm mầu.

*

24.      Vừa nghe xong Pháp sâu tối thượng

          Bà-la-môn quy ngưỡng Phật ngay :

         – “ Bạch Thế Tôn ! Vi diệu thay !

       Như người dựng vật lăn quay ngã nằm

          Chỉ hướng kẻ sai lầm lạc lối

          Đem đèn sáng vào tối như bưng

             Để ai có mắt mở bừng

       Có thể thấy được sáng trưng sắc màu.

*

          Cũng như vậy, nhiệm mầu Chánh Pháp

          Được Thế Tôn phân tách, trình bày

             Con xin quy ngưỡng từ nay

       Quy y đức Phật, nương ngay Pháp mầu

          Quy y Tăng thanh cao đức cả

          Nối tiếp nhau hoằng hóa Pháp môn

             Mong Thế Tôn nhận cho con

       Được làm đệ tử, vun tròn thiện duyên

          Xin phát nguyện vẹn tuyền ngưỡng phục

          Kể từ nay đến lúc mạng chung.

Trường Bộ (Tập 1) Kinh 04 :  SONADANDA   *   MLH  –  212

 

             Kính thỉnh Thế Tôn đi cùng

       Tỷ Kheo đại chúng đến dùng cơm trưa

          Tại nhà con lúc vừa đúng ngọ

          Vào ngày mai, để thọ cúng dường ”.

             Phật nhận lời, như lệ thường

       Bằng cách im lặng, cát tường nghiêm dung.

          Bà-la-môn vô cùng hoan hỷ

          Đảnh lễ Phật, hữu nhiễu (1), cáo từ.

*

25.         Hôm sau, đấng Thiên Nhân Sư

       Đắp y, mang bát cùng chư Tăng Già

          Đến nhà của Sô-Na-Đanh-Đá

          Thỉnh Phật, Tăng an tọa nghiêm trang

             Tự tay chủ nhân hân hoan

       Phục vụ đức Phật thức ăn ngọ thời

          Món thượng vị loại mềm và cứng

          Hàng quyến thuộc thì đứng sẵn sàng

             Ân cần phục vụ chư Tăng.

       Ăn xong, đức Phật liền thăng tòa ngồi

          Vị chủ nhân cũng ngồi trên ghế

          Kê thấp hơn và để một bên.

 

26.         Sô-Ná-Đanh-Đa  thưa liền :

 – “ Kính bạch Tôn Giả ! Trước tiên trình bày :

          Con quy ngưỡng nơi Ngài chí thiết

          Tâm cung kính quả thiệt vô biên

             Nhưng trước hội chúng thiếu duyên       

       Nếu con đảnh lễ hiện tiền Thế Tôn 

          Thì hội chúng Bàn-môn phỉ báng

          Danh tiếng con suy giảm tức thì

    _______________________________

    (1) :Theo phong tục Ấn , khi cáo từ bậc tôn kính, người ta chắp

            tay đi quanh vị ấy ba vòng theo hướng tay phải .

Trường Bộ (Tập 1) Kinh 04 :  SONADANDA   *   MLH  –  213

 

             Cúng dường thu nhập giảm suy

       Vì sự cung dưỡng còn tùy tiếng tăm.

 

          Bạch Thế Tôn ! Xin thầm chấp nhận    

          Trong hội chúng con tận vái chào

             Xin hiểu là con đứng chào

       Nếu con đang tháo khăn đầu ra mau

          Thì xin hiểu : Đê đầu đảnh lễ

          Trên xe  để hạ cán roi da

             Thì xin Ngài hãy coi là

       Từ trên xe ngựa con đà xuống xe

          Còn trên xe vẫy tay thân thiện

          Xin hiểu : Con thực hiện khấu đầu

             Đảnh lễ chí thiết thâm sâu,

       Rất mong thấu hiểu nguyện cầu của con.

 

27.      Đức Thế Tôn điều này hứa khả

          Rồi thuyết pháp cho cả hiện tiền

             Khích lệ chủ nhân tâm chuyên

       Đức tin tăng trưởng, não phiền lánh xa

          Ông Sô-Ná-Đanh-Đa  hoan hỷ

          Được thỏa nguyện, tâm trí an hòa.

             Đức Phật cùng chư Tăng Già

       Đứng dậy từ biệt chủ gia, ra về ./-

 

        Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật  ( 3 L )

 

 

 

*

*  *

  

  ( Chấm dứt Kinh 04 :   SONADANDA  –  Kinh Chủng Đức )

Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
facebook youtube google-plus linkedin twitter blog
Nguyện đem công đức này, trang nghiêm Phật Tịnh Độ, trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu khổ ba đường,
nếu có người thấy nghe, đều phát lòng Bồ Đề, hết một báo thân này, sinh qua cõi Cực Lạc.

May the Merit and virtue,accrued from this work, adorn the Buddhas pureland,
Repay the four great kindnesses above, andrelieve the suffering of those on the three paths below,
may those who see or hear of these efforts generates Bodhi Mind, spend their lives devoted to the Buddha Dharma,
the Land of Ultimate Bliss.

Quang Duc Buddhist Welfare Association of Victoria
Tu Viện Quảng Đức | Quang Duc Monastery
Senior Venerable Thich Tam Phuong | Senior Venerable Thich Nguyen Tang
Address: Quang Duc Monastery, 105 Lynch Road, Fawkner, Vic.3060 Australia
Tel: 61.03.9357 3544 ; Fax: 61.03.9357 3600
Website: http://www.quangduc.com ; http://www.tuvienquangduc.com.au (old)
Xin gửi Xin gửi bài mới và ý kiến đóng góp đến Ban Biên Tập qua địa chỉ:
quangduc@quangduc.com , tvquangduc@bigpond.com
KHÁCH VIẾNG THĂM
110,220,567