Tu Viện Quảng Đức105 Lynch Rd, Fawkner, Vic 3060. Australia. Tel: 9357 3544. quangduc@quangduc.com* Viện Chủ: HT Tâm Phương, Trụ Trì: Nguyên Tạng   

01. Kinh Phạm Võng

16/05/202017:49(Xem: 1434)
01. Kinh Phạm Võng

TAM TẠNG THÁNH KINH PHẬT GIÁO

TẠNG KINH (NIKÀYA)
Thi Hóa
TRƯỜNG BỘ KINH
(Dìgha Nikàya)
Tập I
Hòa Thượng THÍCH MINH CHÂU
Dịch sang tiếng Việt từ Tam Tạng Pàli
Chuyển thể Thơ: Giới Lạc MAI LẠC HỒNG
NHÀ XUẤT BẢN PHƯƠNG ĐÔNG PL. 2555 - DL 2010


1. Kinh  PHẠM VÕNG

( Brahmajàla-sutta )
 
Như vầy tôi nghe :

 

 1.      Một thời, đức Thế Tôn Ứng Cúng  (1)

         Du hành cùng Đại chúng tịnh, hòa (2)

              Khoảng năm trăm vị Tăng Già

       Từ thành Vương-Xá qua Na-Lan-Đà

         Lúc  đó Súp-Pí-Da (3) ngoại đạo

         Là một lão du-sĩ láo liên

              Với người đệ tử, thanh niên

       Bram -Ma- Đát-Tá (4)  cùng trên dặm ngàn      

          Súp-Pí-Da dùng toàn ác ngữ

          Hủy báng Phật, Tăng lữ, Pháp môn

              Đi sau Đại chúng, Thế Tôn

       Liên thanh chưởi rủa, vọng ngôn ngút ngàn

          Ngược lại thầy, thì chàng đệ tử

          Tán thán Phật, Tăng lữ, Pháp mầu

              Nhiệt tình ca ngợi thâm sâu

       Ân đức Tam Bảo, ngọc châu cõi đời

          Cứ như thế, những lời tương phản

          Thầy và trò : tán thán, miệt khinh

              Trái ngược trên suốt hành trình

       Nhắm vào đức Phật, Pháp minh, Tăng già.

*

 2.       Khi ánh dương xế tà gác núi

          Cảnh tịch liêu của buổi hoàng hôn        

              Chư Tỷ Kheo cùng Thế Tôn          

    ______________________________

   (1): Hai trong 10 danh hiệu của Phật : Araham (Ứng Cúng) và  

          Bhagavà (Thế Tôn).       (3): Suppiyà .   (4): Brahmadatta .   

   (2): Bản thể Tăng Già ( Sangha ) là thanh tịnh và hòa hợp .       

Trường Bộ  (Tập 1) Kinh 01 :   PHẠM VÕNG    * MLH002         

 

       Chọn nhà nghỉ mát chỉ dành Hoàng gia

          Am-Ba-Lát-Thi-Ka (1)  phước xá 

          Phật, Chúng Tăng an ngọa nghỉ đêm

              Cũng tại đây, nghỉ trước thềm

       Thầy trò du-sĩ cùng êm giấc nồng.

*

 3.       Bình minh đến, tình trong pháp hữu

          Chư Tỷ Kheo tề tựu cùng nhau

              Gian nhà hình tròn và cao

       Là nơi hội họp, bàn vào sự duyên :

   –  ‘‘Chư Hiền Hữu ! Nhiệm huyền vi diệu !

          Hy hữu thay ! Tỏa chiếu Phật ân

              Thầy trò du-sĩ  tự thân

       Thốt ra lời lẽ ngụy chân khôn lường

          Trò hết sức tán dương Tam Bảo

          Thầy dùng lời vô đạo, ác tâm

              Hủy báng cả Phật, Pháp, Tăng

       Chuyện thật kỳ lạ, chưa hằng thấy nghe ’’.

*

          Phật kinh hành bên hè nhà mát

          Nghe chư Tăng bàn bạc ồn ào

              Nhà tròn Đại Giác bước vào

       Chư Tăng nghiêm cẩn đón chào hân hoan

          Soạn tòa ngồi, thỉnh an Ngài ngự

          Chúng Tỷ Kheo thứ tự ngồi quanh

              Thế Tôn liền hỏi nguyên nhân :

  

    – “ Các thầy tựu hội luận bàn việc chi ? ”

          Chư Tỷ Kheo tức thì thưa chuyện :

 

     – “ Bạch Thế Tôn ! Diễn biến họp bàn

              Xoay quanh sự việc trái ngang

    _________________________

    (1): Ambalatthikà .

Trường Bộ  (Tập 1) Kinh 01 :   PHẠM VÕNG    * MLH003         

 

       Du-sĩ ngoại đạo ngang tàng miệt khinh

          Chưởi Phật, Pháp, chống kình Tăng bảo

          Chắc sau này ác đạo phải sa.

              Còn chàng Bram-Má-Đát-Ta

       Đệ tử du-sĩ, ôn hòa dễ thương

          Kính Tam Bảo, tán dương khen ngợi

          Tạo duyên lành phúc lợi tự thân.

*

 4.           Nghe xong, Điều Ngự dạy rằng :

– “ Các hàng Tứ chúng phải hằng nhớ ghi :

          Đừng phiền muộn mỗi khi bị hại

          Chẳng giận hờn, cãi lại, bi ai

           *  Khi người phỉ báng Như Lai

       Miệt thị Giáo Pháp, chê bai Tăng đoàn

          Nếu tức giận, tâm toàn cố chấp

          Hại công phu tu tập lâu ngày

              Lại nữa, nghe người chê bai

       Làm sao biết đúng hay sai tận tường ?

          Là Sự Thật muôn đường vẫn thật

          Điều nào là chân thật, điều sai ?

              Các con phân tích, trình bày

       Chân lý sáng tỏ, thấy ngay chân thường.

*

 6.       Khi có kẻ tán dương, khen ngợi

          Tán thán Ta, Pháp hội, Tăng đoàn

              Chớ nên thích thú, hân hoan

       Tâm sinh hỷ lạc, chẳng màng đúng sai

          Phải sáng suốt suy ngay lẽ thật

          Điều nào đúng, điều trật ra sao.

              Suy ra chấp nhận điều nào

       Điều nào không đúng bỏ vào lãng quên.

*

 

Trường Bộ  (Tập 1) Kinh 01 :   PHẠM VÕNG    * MLH004         

 

 7.      Các Tỷ Kheo ! Trên nền Giới luật

          Không quan trọng, nhỏ nhặt, sát na

              Kẻ phàm phu tán thán Ta

       Rằng tâm đức Gô-Ta-Ma (1) trọn lành        

          Bỏ trượng, kiếm, sát sanh tránh hẳn

          Đại từ tâm, bình đẳng, nhẫn kham

              Có tâm hổ thẹn là Tàm,

       Ghê sợ là Quý, không làm nghiệp sai

          Hành phạm hạnh, bản lai thanh tịnh

          Không trộm cướp, chẳng tính so đo

              Quyết không lấy của không cho

       Đó lời tán thán của trò phàm phu.

 

 8.      Gô-Ta-Ma tịnh tu giải thoát

          Không tà hạnh. dâm ác thấp hèn.

*

 9.           Không nói dối trá đua chen

       Không nói hai lưỡi chê khen dối lòng

          Không lường gạt cũng không ly gián

          Sống hòa hợp giữa nạn rẽ chia

              Sống đời chân thật sớm khuya

       Tránh lời độc ác nọ kia lỗi lầm.

 

10.      Đó là kẻ phàm tâm ca ngợi

          Rằng Như Lai mang tới điều may

              Cả đến hạt giống, cỏ cây

       Cũng đều thấm nhuận đức dày Sa-Môn

          Chỉ ăn ngọ, Thế Tôn tri túc

          Không múa hát, trang sức, kịch ca

              Đại Sa-Môn Gô-Ta-Ma

       Không dùng hương liệu, dầu thoa thơm nồng,

    ____________________________________________    

    (1): Gotama (Cồ Đàm hay Kiều Đàm) : Họ của đức Phật .

Trường Bộ  (Tập 1) Kinh 01 :   PHẠM VÕNG    * MLH005         

 

          Lại cũng không giường nằm cao rộng    

          Cũng không nhận thịt sống, bạc vàng

              Nô tỳ trai, gái – từ nan

       Đàn bà, con gái – không màng lưu tâm

          Cừu, dê, heo, gia cầm, voi, ngựa,

          Ruộng, đất, vườn, nhà cửa không cần

              Từ bỏ gian lận bằng cân

       Từ bỏ môi giới, không phần gian tham

          Không áp bức, không làm thương tổn

          Không câu thúc, vây khổn, cừu thù

              Đó lời của kẻ phàm phu

       Tán thán Điều Ngự Trượng Phu Phật Đà.           

 

XONG TIỂU GIỚI

--------------------------------

          Các Tỷ Kheo ! Trong nhiều giai đoạn

          Hàng phàm phu tán thán Như Lai

              Giới đức thanh tịnh trong ngoài

       Bằng nhiều hình thức trình bày dưới đây :

 

11.      Các Tỷ Kheo ! Nơi đây kẻ khác

          Bà-la-môn hoặc các Sa-môn

              Dù ăn tín thí cúng dường

       Vẫn còn làm hại thường thường cỏ cây

          Hạt từ rễ, hạt này từ đất

          Từ chiết cây, hạt thật sinh ra

              Còn Sa-Môn Gô-Ta-Ma

              Không hề làm hại cỏ hoa, cây trồng.

 

12.      Các Sa-môn, số đông Phạm-chí

          Dù đã ăn tín thí cúng dường

              Vẫn còn cất chứa khôn lường

       Món ăn, đồ uống, vải, giường, ngựa xe,

Trường Bộ  (Tập 1) Kinh 01 :   PHẠM VÕNG    * MLH006         

 

          Chứa hương liệu, hoa hòe – thụ hưởng

          Cốt sao mình sung sướng, hanh thông.     

              Còn Gô-Ta-Ma thì không

       Chẳng hề cất chứa, chất chồng nợ thêm.

 

13.      Các Sa-môn cộng thêm Phạm-chí  (1)

          Dù đã ăn tín thí cúng dường

              Vẫn còn sống rất phô trương

       Múa hát, nhạc kịch, diễn tuồng thần tiên

          Đấu bò đực, đấu chim cun cút

          Đấu ngựa voi, vun vút đấu quyền

              Diễn binh, dàn trận liên miên

       Tụng chú, ngâm vịnh khắp miền trải qua.

 

          Sa-Môn Gô-Ta-Ma không thế

          Sống thanh tịnh, giới thể nghiêm oai

              Phàm phu tán thán Như Lai

       Những trò du hí miệt mài tránh xa.

*

14.      Các Sa-môn hoặc là Phạm-chí

          Dù đã ăn tín thí cúng dường

              Vẫn sống giải trí du dương

       Những trò cờ bạc chủ trương ăn tiền        

          Cờ trên không, cờ trên mặt đất

          Tám hình vuông hoặc đặt mười hình

              Trò chơi quăng thẻ cho tinh

       Chơi banh, đoán chữ đoán hình trên lưng

          Đoán tư tưởng, trông chừng bắt chước

          Theo điệu bộ sao được giống bằng

              Súc sắc, kèn lá, chơi khăng

       Những trò tiêu khiển họ hằng mê sa

    ________________________________________

   (1): Phạm Chí  hay Bàn-Môn   tức là  Bà-La-Môn .

Trường Bộ  (Tập 1) Kinh 01 :   PHẠM VÕNG    * MLH007         

 

          Thú giải trí sa đà thụ hưởng

          Mất thì giờ, ngất ngưởng ngày qua.     

              Còn Sa-Môn Gô-Ta-Ma  

              Các loại giải trí ngụy tà tránh xa.

 

15.      Các Sa-môn hoặc là Phạm-chí (1)

          Dù đã ăn tín thí cúng dường 

              Vẫn sống phè phởn, cao lương

       Giường cao, chăn ấm, trải giường bằng len

          Mền lông thú, hai bên đính ngọc

          Tấm khảm quý che bọc đỉnh giường

              Nệm bằng da của sơn dương

       Ghế dài có gối chân, thường bằng da

          Mãi hưởng thụ xa hoa, phù phiếm

          Những tiện nghi quý hiếm dùng qua.

              Còn Sa-Môn Gô-Ta-Ma

              Không dùng những cách xa hoa như vầy.

 

16.      Các Sa-môn hoặc đây Phạm-chí

          Dù đã ăn tín thí cúng dường

              Vẫn sống đới sống vô lương                       

      Thường dùng mỹ phẩm, xông hương, thoa dầu

          Đeo trang sức với đầu tóc giả

          Gậy cầm tay với cả lọng, gươm

              Phất trần, vải trắng viền cườm

       Đấm bóp, tắm, đập, soi gương cả ngày

          Kem thoa mặt với đầy son phấn

          Những kẻ này mê mẩn bướm hoa.

              Còn Sa-Môn Gô-Ta-Ma

              Tránh xa trang sức, lượt là cũng không.

    ________________________________

    (1): Phạm Chí  hay Bàn-Môn   tức là  Bà-La-Môn .

Trường Bộ  (Tập 1) Kinh 01 :   PHẠM VÕNG    * MLH008         

 

17.      Các Sa-môn, số đông Phạm-chí  

          Dù đã ăn tín thí cúng dường     

              Vẫn nói vô ích, tầm thường

       Nói toàn những chuyện đế vương dông dài

          Chuyện ăn trộm, gái trai, binh lính

          Chuyện đại thần, bách tính, chiến tranh

              Những chuyện làng xóm, thị thành

       Đồ ăn, thức uống, xoay quanh vải, mùng

          Về quốc độ, anh hùng tiêu biểu

          Hoặc chuyện về hương liệu, hoa hương

              Hiện trạng thế giới, đại dương

       Câu chuyện tạp thoại, sự thường hay không.

              Gô-Ta-Ma thì không như thế

              Đại Sa-Môn giới thể nghiêm oai

              Phàm phu tán thán Như Lai

              Không nói vô ích, dông dài dọc ngang.

*

18.      Các Sa-môn, các hàng Phạm-chí  

          Dù đã ăn tín thí cúng dường

              Vẫn sống bàn luận tranh đương

       Như nói :“ Ngươi biết chuyện thường này

                                                                   không ?

          Pháp và luật ngươi thông không chứ ?

          Ta rất rành những thứ luật này.

              Ngươi phạm tà kiến tội dày

       Ta thật chánh kiến, lời  đầy tương ưng

          Điều nói sau ngươi từng nói trước

          Điều nói trước lại được nói sau

              Chủ kiến ngươi bị phủ đầu                  

       Ngươi bị thuyết bại, hãy cầu giải vây ”.

 

          Những kẻ này luận bày tranh chấp

Trường Bộ  (Tập 1) Kinh 01 :   PHẠM VÕNG    * MLH009         

 

          Quyết ăn thua cao thấp, gần xa

              Còn Sa-Môn Gô-Ta-Ma

              Từ bỏ biện luận, tránh xa tranh tài.

 

19.      Các Sa-Môn, lợi tài Phạm-chí

          Dù đã ăn tín thí cúng dường

              Vẫn sống rất đáng coi thường

       Đứng làm môi giới đế vương, đại thần

          Đưa tin tức, thân gần Phạm-Chí

          Sát-Đế-Lỵ, Gia chủ gần xa

              Còn Sa-Môn Gô-Ta-Ma

              Không làm môi giới ngụy tà ô danh.

 

20.      Các Sa-Môn, lợi tranh Phạm-chí

          Dù đã ăn tín thí cúng dường

              Vẫn sống một cách bất lương

       Lừa đảo, siểm nịnh  muôn đường đáng khinh

          Nói gợi ý, bất minh cầu lợi

          Hoặc dèm pha cho tới phân ly

              Tư cách ấy chẳng ra gì

       Chỉ vì tư lợi vô nghì đáng thương !

              Gô-Ta-Ma kiên cường diệt ác

              Đại Sa-Môn an lạc nghiêm oai

              Phàm phu tán thán Như Lai

             Giới đức cao thượng, trong ngoài tịnh thanh.

 

XONG TRUNG GIỚI

-------------------------------------

21.      Các Sa-Môn, lợi tranh Phạm-chí        

          Dù đã ăn tín thí cúng dường

              Vẫn sống tà hạnh tầm thường

       Xem tướng, đoán mộng, phô trương biệt tài

          Phun hạt cải, tế khoai, tế lửa

Trường Bộ  (Tập 1) Kinh 01 :   PHẠM VÕNG    * MLH010         

 

          Tế thục tô, tế lúa, tế dầu

              Tế máu, cho đến khoa cầu

       Cầu thần ban phước hoặc cầu quỷ ma

          Khoa xem mộng lẫn khoa địa lý

          Khoa thuốc độc cho chí khoa chim

              Khoa đoán số mạng, cầu tìm

      Chiêm tướng, triệu tướng, khoa ngừa bắn tên

          Khoa bồ cạp hay tên khoa rắn

          Khoa chim quạ, chuột cắn… những là.

              Còn Sa-Môn Gô-Ta-Ma

              Tránh xa ác hạnh ngụy tà ô danh.

 

22.      Các Sa-Môn, lợi tranh Phạm-chí

          Dù đã ăn tín thí cúng dường

             Vẫn sống tà mạng vô lường

       Xem tướng hòn ngọc, kiếm gươm, áo quần

          Tướng mũi tên, cây cung, võ khí

          Tướng đàn bà cho chí đàn ông

              Thiếu nam, thiếu nữ, nhi đồng

       Đầy tớ trai gái, tướng trong gia cầm

          Tướng voi, ngựa ; sưu tầm tướng thú

          Tướng dê, cừu, chim cú, cắc kè

              Tướng trâu, cun cút, gậy que

       Bò đực, bò cái, lập lòe tướng ma.

              Sa-Môn Gô-Ta-Ma thì khác

              Bậc giới đức an lạc nghiêm oai

              Phàm phu tán thán Như Lai

              Tà mạng từ bỏ, trong ngoài tịnh thanh.

 

23.      Các Sa-Môn, lợi tranh Phạm-chí  

          Dù đã ăn tín thí cúng dường

              Vẫn sống tà mạng như thường

Trường Bộ  (Tập 1) Kinh 01 :   PHẠM VÕNG    * MLH011          

 

       Đoán rằng : “ Vua sẽ kiên cường tấn công

          Vua ngoại bang thế cùng triệt thoái

          Vua bản xứ rồi lại thu quân

              Bên này thắng trận mấy lần

       Bên kia đại bại, thất thần rút lui ”.

          Những kẻ này không nguôi hiếu động

          Cứ đoán mò, thực mộng chẳng sao !

              Còn Gô-Ta-Ma  thanh cao

              Tránh xa suy đoán ngụy tà ô danh.

 

24.      Các Sa-Môn, lợi tranh Phạm-chí

          Dù đã ăn tín thí cúng dường

              Vẫn sống chẳng được thiện lương

       Bằng những tà mạng, đủ phương thức tà

          Lòng ham muốn xa hoa hưởng thụ

          Nên tìm đủ mọi cách điêu ngoa

              Tiên đoán sẽ có xảy ra

       Nguyệt thực, nhật thực hoặc là sao băng

          Đoán mặt trời, mặt trăng đi lệch

          Hoặc đi đúng, không chệch bầu trời

              Sẽ có lửa cháy các nơi

       Sẽ có động đất, sấm trời : Thiên cơ

          Các tinh tú sẽ mờ, sẽ sáng

          Hay lặn, mọc ; có nạn nguy, an

              Kết quả xảy trong không gian

       Những kẻ hiếu sự lan man đoán mò.

 

              Không chấp nhận những trò đáng trách 

              Gô-Ta-Ma trong sạch nghiêm oai

              Phàm phu tán thán Như Lai

              Tránh xa tà mạng, lợi tài ô danh.

 

25.     Các Sa-môn, lợi tranh Phạm-chí

Trường Bộ  (Tập 1) Kinh 01 :   PHẠM VÕNG    * MLH012         

 

          Dù đã ăn tín thí cúng dường

              Vẫn sống tà mạng bất lương

       Đoán mưa, đại hạn, bất tường xảy ra

          Sẽ được mùa hay là mùa mất

          Sẽ có bệnh hoặc gặp họa tai

              Các nghề như đếm ngón tay

       Kế toán, cộng số, làm theo thế tình

     

26.      Hoặc sắp đặt ngày lành tháng tốt

          Để rước dâu, đón một rễ hiền

              Hòa giải, chia rẽ, tiêu tiền

       Đòi nợ, bùa chú người liền rủi ro

          Dùng bùa chú làm cho cóng lưỡi

          Để phá thai, cứng dưới quai hàm

              Khiến cho bị điếc, bị câm

       Hỏi gương soi, hỏi nữ nam phù đồng

          Thờ đại địa cầu mong có phước

          Thờ mặt trời để được quang huy

              Phun ra lửa, thỏa sân si

       Bùa chú, cầu nguyện Si-ri thần tài.

 

27.      Hoặc tà mạng dùng ngay tà thuật

          Để được yên, khỏi chuốc nạn tai

              Các điều đã hứa, làm sai

       Để được dương thịnh, trong nhà chở che

          Tìm đất tốt, phước về nhà mới

          Lễ rửa miệng, ca ngợi hy sinh

              Làm cho mửa, xổ trong mình

       Bài tiết nhơ bẩn, sạch tinh cả người

          Thoa dầu tai, soi ngươi nhỏ mắt

          Làm thầy thuốc mổ cắt bệnh nhân

              Chữa bệnh con nít xa gần

Trường Bộ  (Tập 1) Kinh 01 :   PHẠM VÕNG    * MLH013         

 

       Các loại cây rễ, lượng phân dùng bừa

          Khi dùng thuốc, ngăn ngừa công hiệu

          Tuy y thuật chỉ hiểu qua loa.

              Còn Sa-Môn Gô-Ta-Ma

              Tránh xa những thứ ngụy tà kể trên.

 

    –  Các Tỷ Kheo ! Hãy nên thường quán

        Kẻ phàm phu tán thán Như Lai

        Điều nhỏ nhặt thuộc Giới này

        Rằng Sa-Môn có đủ đầy tịnh thanh.

 

XONG ĐẠI GIỚI

-------------------------------

28 .     Bấy giờ đức Trọn Lành Đại Giác

          Gọi chư Tăng : “ Này các Tỷ Kheo !

              Có những pháp khác cao siêu

       Khó thấu, khó chứng, mỹ miều cao thâm

          Rất tế nhị, ngoài tầm luận lý

          Chỉ có những người trí hiểu thôi

              Như Lai đã giác ngộ rồi

       Những ai như thật hết lời tán dương.

 

29.      Các Tỷ Kheo ! Những phương mỹ diệu

          Pháp tịch tịnh được hiểu ra sao ?

              Có Sa-môn, Bàn-môn nào

       Luận bàn Quá Khứ, chấp vào tối sơ.

 

          Họ y cứ Tối Sơ Quá Khứ

          Đề xướng nhiều luận cứ khác nhau

              Với nhiều sở kiến ồn ào

       Mười Tám Luận Chấp, thấp cao, thường thường.

 

30.      THƯỜNG TRÚ LUẬN chủ trương tất cả

          Họ chấp rằng : Bản ngã thường còn

Trường Bộ  (Tập 1) Kinh 01 :   PHẠM VÕNG    * MLH014         

 

              Thế giới vĩnh viễn trường tồn

       Đó là luận chấp tối tôn, số người.       

 

31.      Các Tỷ Kheo ! Có người ngoại đạo

          Nhờ nhiệt tâm, niệm hảo, tinh cần

              Vị ấy nhập định thiền tâm

       Nhớ được tiền kiếp, bao lần tử sinh

          Trăm ngàn đời nhục, vinh, quý, tiện

          Hay hơn nữa, lũy tiến số đời

              Nhớ lại rằng : Sinh những nơi

       Giòng họ như thế, nhớ thời tuổi tên

          Thuộc giai cấp dưới trên, vô số

          Cách ăn uống, lạc & khổ thọ cùng

              Đến khi thân hoại mạng chung

       Sinh đến chỗ khác, cát hung còn tùy.

 

          Vòng luân hồi lập đi lập lại

          Hết kiếp này rồi tái kiếp sau

              Bản ngã, thế giới thế nào ?

       Vững như trụ đá, núi cao, thường còn

          Hữu tình kia luân hồi lưu chuyển

          Tuy tử sinh, vĩnh viễn thường còn

              Số Sa-môn , Bà-la-môn

     Thường Trú luận chấp, chúng tôn lập trường.

 

32.      Nhóm hai cũng chủ trương Thường Trú

          Vì có người chuyên chú nhất tâm

              Không phóng dật, nhờ tinh cần

       Nhờ chánh ức niệm nên tâm nhập thiền

          Khi nhập định, họ liền nhớ lại

          Đời quá khứ từng trải bao nhiêu

              Thành kiếp, hoại kiếp số nhiều

       Nhớ hết tên họ, những điều cảm quan

Trường Bộ  (Tập 1) Kinh 01 :   PHẠM VÕNG    * MLH015         

 

          Lạc, khổ thọ thế gian, ăn uống

          Khi chết đi, sớm muộn tái sinh

              Nên họ chấp lấy niềm tin

       Bản ngã, thế giới đinh ninh trường tồn.

          Hữu tình kia luân hồi lưu chuyển

          Tuy tử sinh, vĩnh viễn thường còn

              Đề xướng luận cứ sắt son

       Chấp Thường Trú Luận, vẫn còn mãi lâu.

 

33.      Nhóm ba cũng trước sau chấp có

          Thường Trú Luận, nhờ họ nhập thiền

              Nhớ được vô số vô biên

       Thành kiếp, hoại kiếp, họ tên, giai tầng. 

          Họ chấp rằng : Vĩnh hằng bản ngã,

          Thế giới như trụ đá vững vàng

              Hữu tình lưu chuyển lớp lang

       Tuy có sinh tử, hoàn toàn tồn lâu.

 

34.      Trường hợp bốn, đi đầu luận lý

          Các Sa-môn, Phạm-chí thông thường

              Là nhà thẩm sát, suy lường

       Tùy thuận, chia chẻ ; chủ trương như vầy :

          Đây bản ngã và đây thế giới

          Là thường trú, đi tới bất sinh

              Vững chắc như núi, trụ đình

       Như hữu tình nọ, tử sinh luân hồi

          Vẫn thường trú, đời đời bất biến

          Tuy sống chết, vĩnh viễn bất sinh

              Chấp Thường Trú Luận đinh ninh

       Cả bốn luận chấp đồng tình với nhau :

35.      Sa-môn nào hay là Phạm-chí

          Chấp Thường Trú, đồng ý lập trường :

Trường Bộ  (Tập 1) Kinh 01 :   PHẠM VÕNG    * MLH016         

 

              Lấy một trong bốn chủ trương

       Hay chấp nhận cả bốn đường kể trên.

 

36    - Các Tỷ Kheo ! Hãy nên nhận biết

          Tuệ phân biệt của bậc Như Lai

              Đối với sở kiến đơn sai

       Chấp thủ như vậy, chấp hoài ý đây

          Sẽ đưa đến như vầy cõi thú

          Sẽ an trú định mệnh tác thành

              Như Lai không chấp sở hành

       Chứng được tịch tịnh, nội tâm an từ

          Như thật biết, diệt trừ các thọ

          Những nguy hiểm và sự xuất ly

              Giải thoát, Như Lai chứng tri

       Tuyệt không chấp thủ, vĩnh ly ngụy tà

37.      Những pháp ấy thật là sâu kín

          Khó thấy, chứng, tịch tịnh, mỹ miều

              Rất là tế nhị, cao siêu

       Ngoài tầm luận lý, vượt điều nghĩ suy

          Được tuyên thuyết, thắng tri, hoàn mỹ

          Những pháp ấy, người trí hiểu thôi

              Như Lai đã giác ngộ rồi

       Những ai như thật, hết lời tán dương.

 

TỤNG PHẨM THỨ NHẤT

----------------------------------------------

 1.      Các Tỷ Kheo ! Có phường Phạm-chí  (1)

          Các Sa-môn lập dị chủ trương

              Một phần Thường Trú lập trường

       Một phần luận chấp Vô Thường song song

          Chấp bản ngã và đồng thế giới

      ____________________________

    (1) : Phạm Chí  hay  Bàn-Môn  tức là Bà-la-môn .

Trường Bộ  (Tập 1) Kinh 01 :   PHẠM VÕNG    * MLH017         

 

          Là Thường còn đối với hữu tình

              Thường Trú luận chấp đinh ninh

       Hạng hữu tình khác thuyết minh Vô thường

          Bốn luận chấp đề cương song hữu

          Y chỉ gì, căn cứ chủ trương ?

              Thường Trú luận lẫn Vô Thường

       Cả hai cùng có, luận cương lập trường.

 

 2.      Các Tỷ Kheo ! Vô thường thay đổi   

          Một thời đoạn thế giới chuyển mình 

              Biến hoại ; phần lớn hữu tình

       A-Phát-Sa-Rá (1) tái sinh cõi này

          Quang-Âm Thiên (1), tại đây nuôi sống

          Bằng hỷ lạc ; tự phóng hào quang

              Bay lượn tự tại không gian

       Sống lâu tại đó, vinh quang, an lành.

 

 3.      Các Tỷ Kheo ! Lập thành thế giới

          Sau thời gian trông đợi rất lâu

              Thế giới mới, rất rộng cao

       Phạm Cung được hiện, nhưng nào có ai !

          Cung trống rỗng, hôm mai hoang vắng.

          Một hữu tình đã tận phước duyên    

              Mạng chung từ Quang-Âm Thiên

       Sinh qua Cung Phạm tức liền, ý sinh

          Nuôi mạng sống cũng bằng hỷ lạc

          Thân tốt đẹp, tự phát hào quang

              Bay lượn khắp chốn dễ dàng

       Và sống trong sự vinh quang khá dài.

 

 4.      Sau thời gian sống hoài như vậy

     ________________________

    (1): Abhassara : Quang-Âm Thiên (cõi trời Quang Âm)

Trường Bộ  (Tập 1) Kinh 01 :   PHẠM VÕNG    * MLH018         

 

          Hữu tình ấy chán ngấy, chẳng vui

              Nên khởi ước vọng khôn nguôi

       Mong sao được đón những người mới sinh.

          Lúc bấy giờ hữu tình nhiều vị

          Thọ mạng tận, phước quý tận duyên

              Mạng chung từ Quang-Âm Thiên

       Sinh qua Cung Phạm kết duyên bạn lành

          Hữu tình ấy cũng sinh từ ý

          Nuôi mạng sống bằng hỷ, phi hành

              Hào quang tự chiếu quanh mình

       Sống vậy trong sự quang vinh khá dài.

 

 5.       Các Tỷ Kheo ! Lúc này tại đó

          Vị hữu tình đã có đầu tiên

              Phát sinh tư tưởng tự nhiên :

    “ Ta là Tối Thắng, Phạm Thiên cõi này

          Sáng Tạo Chủ, Toàn Năng, Thượng Đế

          Hóa Sanh Chủ, Chúa Tể Phạm Cung

              Với hữu tình đã sống chung

       Ta là Tổ Phụ, đã từng trải qua

          Chúng hữu tình do ta sinh họ

          Vì sao vậy ? Bởi họ đến sau

              Do ta khởi niệm nguyện cầu

       Mong cho có bạn, đỡ sầu, tiêu dao ”.

 

          Các hữu tình đến sau cũng nghĩ :     

       “ Chính vị ấy là vị Phạm Thiên

              Biến Nhãn, Tối Thắng, Thượng Tiên

       Chúa Tể, Tổ Phụ, Cha hiền chúng ta

          Vì sao vậy ? Sinh qua đã thấy

          Có vị ấy ngự tại Phạm Cung

              Hóa Sanh, Sáng Tạo muôn trùng

Trường Bộ  (Tập 1) Kinh 01 :   PHẠM VÕNG    * MLH019         

 

       Chính từ vị ấy, ta cùng được sinh ”.

 

 6.      Các Tỷ Kheo ! Hữu tình có trước

          Nhiều phước tướng, sống được lâu hơn

              Uy quyền cũng có nhiều hơn

    * Các hữu tình khác thân đơn ít quyền

          Sống ngắn hơn, phước duyên cũng ít

          Tướng hảo ít, thọ mạng lại cùng.

 

              Hết phước sống tại Phạm Cung

       Một hữu tình nọ thác sinh Ta Bà

          Khi đến tuổi, xuất gia hành đạo

          Sống độc thân, tu tạo phước lành

              Nhờ sự tinh tấn, nhiệt thành

       Nhờ không phóng dật, tịnh thanh, nhập thiền.

               

          Khi nhập định, tâm yên nhớ lại :

          Kiếp vừa qua ở tại Phạm Cung

              Có Đại Phạm Thiên tột cùng

       Bậc Sáng Tạo Chủ, Tổ chung mọi loài

          Bậc Toàn Năng, lâu dài Chúa Tể

          Bậc Tối Thắng, Thượng Đế, Hóa Sinh

              Chúng ta do vị ấy sinh

       Là đấng kiên cố, vĩnh hằng, đại ân

          Còn chúng ta dần dần biến đổi

          Bị yểu thọ, mòn mỏi, vô thường

              Nửa Thường Trú, nửa Vô Thường

       Trường hợp thứ nhất, chủ trương khó lường.

 

 7.       Trường hợp hai , tùy phương y chỉ

          Nhóm Sa-môn, Phạm Chí chủ trương

              Một phần luận chấp Vô Thường

 

Trường Bộ  (Tập 1) Kinh 01 :   PHẠM VÕNG    * MLH020         

 

       Phần kia ThườngTrú luận cương lập trường

          Là Vô Thường, hạng này chuyên chú

          Còn hạng kia Thường Trú luận chuyên

              Đã có những hạng chư Thiên

       Nhiễm hoặc dục lạc, tâm liền mê say

          Trong hí tiếu miệt mài dục lạc

          Sống lâu ngày biếng nhác nhiễm sa

              Khít-Đa-Pá-Đô-Si-Ka  (1)

       Một tên để gọi hạng là chư Thiên

          Sống mê say nên liền thất niệm

          Do thất niệm, từ bỏ thân này.

 

 8.           Các Tỷ Kheo ! Nhờ duyên may

       Vị ấy sinh đến chỗ này, an nơi

          Khi đến tuổi, đến thời từ bỏ

          Biệt gia đình, giòng họ, thân nhân

              Nhờ chánh ức niệm, tinh cần

       Nhờ không phóng dật, nên tâm nhập thiền

          Khi nhập định thì liền nhớ đủ

          Chỉ một kiếp quá khứ kề liền.

 

 9.           Nói rằng : “ Có những chư Thiên

       Không nhiễm dục lạc triền miên lâu dài

          Không nhiễm hoặc mê say hí tiếu

          Không thất niệm, khỏi chịu thác sanh

              Được sống kiên cố, thường hằng

       Còn ta thì chịu nhọc nhằn thác sanh

          Do mê say ngọn ngành dục lạc

          Nên thất niệm, cõi ác sanh hoài

              Đó là trường hợp thứ hai

    _____________________________

     (1) : Khiddàpadosikà : Tên một hạng chư Thiên .    

Trường Bộ  (Tập 1) Kinh 01 :   PHẠM VÕNG    * MLH021         

 

       Chủ trương Thường Trú hoặc đây Vô Thường.

 

10.      Trường hợp ba, chủ trương cũng thế

          Hai luận chấp lưỡng thể : Thường, Vô

              Ma-Nô-Pá-Đô-Si-Ka  (1)

       Là tên một hạng cũng là chư Thiên

          Bị nhiễm hoặc căn nguyên tâm trí

          Sống lâu ngày nung chí hận thù

              Đố kỵ, oán ghét muôn thu

       Thân, tâm mệt mỏi, chúng từ bỏ thân.

 

11.      Một hữu tình trong hàng của chúng

          Từ bỏ thân, sanh đúng cõi này

              Khi đến an trú tại đây

       Xuất gia tu tập đêm ngày nhất tâm

          Chánh ức niệm, suy tầm, cần mẫn

          Không phóng dật, tinh tấn, nhập thiền

              Khi nhập định, tâm tịnh yên

       Nhớ kiếp gần nhất kế liền kiếp đây.

 

12.      Vị ấy nói : “ Đó đây Thiên chúng

          Do tâm trí không nhiễm lỗi lầm

              Tâm không oán ghét do sân

       Cũng không đố kỵ, thân tâm an lành

          Vị ấy không thác sanh, từ bỏ

          Sống vĩnh hằng, kiên cố, thường còn

              Chúng ta đời sống mỏi mòn

       Tâm trí nhiễm hoặc, oán hờn ghét ganh

          Thân, tâm mệt, thác sanh cõi nọ

          Sống Vô Thường, yểu thọ, biến thiên

              Thứ ba, trường hợp hiện tiền

    ___________________________

   (1) : Manopadosikà : Tên một hạng chư Thiên khác.

Trường Bộ  (Tập 1) Kinh 01 :   PHẠM VÕNG    * MLH022         

 

       Vô Thường một nửa, nửa chuyên Trường tồn.

 

13.      Các Tỷ Kheo ! Vẫn còn trường hợp

          Loại thứ tư, thứ lớp chủ trương

              Thường Trú luận, lẫn Vô Thường

       Bản ngã, thế giới đề cương hai đường

          Hạng hữu tình Vô Thường đối mặt

          Một hạng khác chấp chặt Trường tồn.

                          

              Có Sa-môn, Bà-la-môn

       Thẩm sát, suy luận chuyên môn đủ đầy

          Tùy thẩm sát, vị này tuyên bố :

          Ngũ căn là bản ngã Vô thường

              Mắt, tai, mũi, lưỡi, thân  ương

       Chuyển biến, không vững, không thường trú đây

          Chỉ có Tâm, Ý này và Thức

          Bản ngã ấy vuợt bực, thường còn

              Không bị chuyển biến, hao mòn

       Vô Thường chấp lẫn Thường Còn, cả hai

          Hữu tình này chấp đây Thường Trú

          Hữu tình kia chấp thủ Vô Thường

              Luận chấp thứ tư tương đương

       Một nửa Thường Trú, nửa thường chấp Không.

 

14.      Sa-môn nào hoặc đồng Phạm Chí

          Chấp song hữu, đồng ý lập trường

              Lấy một trong bốn chủ trương

       Hay chấp nhận cả bốn đường kể trên.

 

15.      Các Tỷ Kheo ! Hãy nên nhận biết

          Tuệ phân biệt của bậc Như Lai

              Đối với sở kiến đơn sai

Trường Bộ  (Tập 1) Kinh 01 :   PHẠM VÕNG    * MLH023         

 

       Chấp thủ như vậy, chấp hoài ý đây

          Sẽ đưa đến như vầy cõi thú

          Sẽ an trú định mệnh tác thành

              Như Lai không chấp sở hành

       Chứng được tịch tịnh, nội tâm an từ

          Như thật biết, diệt trừ các thọ

          Những nguy hiểm và sự xuất ly

              Giải thoát, Như Lai chứng tri

       Tuyệt không chấp thủ, vĩnh ly ngụy tà.

 

          Những pháp ấy thật là sâu kín

          Khó thấy, chứng, tịch tịnh, mỹ miều

              Rất là tế nhị, cao siêu

       Ngoài tầm luận lý, vượt điều nghĩ suy

          Được tuyên thuyết, thắng tri, hoàn mỹ

          Những pháp ấy, người trí hiểu thôi

              Như Lai đã giác ngộ rồi

       Những ai như thật, hết lời tán dương.            

 

16.      Các Tỷ Kheo ! Có phường Phạm Chí

          Các Sa-môn lập dị chủ trương

              Với Bốn luận chấp lập trường :

       Vô Biên thế gìới hoặc đường Hữu Biên

 

       * Các Sa-môn, não phiền Phạm Chí

          Căn cứ gì, y chỉ đầu tiên

              Chủ trương thế giới HỮU BIÊN

       Hoặc là thế giới VÔ BIÊN, vô cùng ?

 

17.      Các Tỷ Kheo ! Có người ngoại đạo

          Nhờ nhiệt tâm, chu đáo, tinh cần

              Nhờ chánh ức niệm, suy tầm

       Nhờ không phóng dật nên tâm nhập thiền

Trường Bộ  (Tập 1) Kinh 01 :   PHẠM VÕNG    * MLH024         

 

          Khi nhập định, ý liền phát khởi :

          Thế giới này đi tới Hữu Biên

              Chung quanh có một đường viền

       Trường hợp thứ nhất, Hữu Biên lập trường.

 

      * Trường hợp hai, chủ trương luận chấp

          Là thế giới quả thật Vô Biên

              Có người cần mẫn hành thiền

       Nhờ rất tinh tấn, tâm liền tịnh yên

          Khi nhập định, ý liền phát khởi :

          Thế giới này hợp với Vô Biên

              Không giới hạn, không đường viền

       Vị nào mà nói Hữu Biên là lầm.

 

19.      Trường hợp ba, với tâm cần mẫn

          Một ngoại đạo tinh tấn hành thiền

              Nhờ không phóng dật, tinh chuyên

       Nhờ chánh ức niệm, tâm yên nhập thiền

          Khi nhập định, ý liền phát khởi :

          Thế giới này từ mới lập nên

              Nó Hữu Biên ở phía trên

       Còn bề ngang nó Vô Biên vô cùng

          Nên phải nói gộp chung trở lại

          Nó Hữu Biên cùng với Vô Biên.

              Vị nào nói chỉ Hữu Biên

       Hay nói chỉ có Vô Biên là lầm.

 

          Nhờ nhập định suy tầm, ta rõ

          Vừa Hữu Biên, vừa có Vô Biên

              Trường hợp thứ ba đi liền

       Chủ trương luận chấp Nhị Biên có cùng.

 

          Trường hợp bốn, không chung một ý    

Trường Bộ  (Tập 1) Kinh 01 :   PHẠM VÕNG    * MLH025         

 

          Có Sa-môn, Phạm-chí thông thường

              Là nhà thẩm sát, suy lường

       Tùy thuận, chia chẽ, chủ trương như vầy :

          Không Vô Biên, cõi này đã thế

          Không Hữu Biên, sự thể cũng chuyên

              Không Hữu Biên, Không Vô Biên

       Vị nào chỉ nói Hữu Biên là lầm

          Chỉ Vô Biên cũng không đúng thật

          Nói thế này cũng trật đường liền :

             ‘Hữu Biên vừa có Vô Biên’

       Cả Ba tư tưởng khùng điên, sai lầm.

          Chỉ chúng ta suy tầm biết chắc :

          Không Hữu Biên cũng Chẳng Vô Biên.

 

              Đây Bốn Luận Chấp ngửa nghiêng

       Chủ trương thế giới Nhị Biên chẳng đồng.

 

21.      Sa-môn nào hay đồng Phạm-chí

          Chấp Nhị Biên, đồng ý lập trường

              Lấy Một trong bốn chủ trương

       Hoặc chấp nhận cả Bốn đường kể trên.

*

22.      Các Tỷ Kheo ! Hãy nên nhận biết

          Tuệ phân biệt của bậc Như Lai

              Đối với sở kiến đơn sai

       Chấp thủ như vậy, chấp hoài ý đây

          Sẽ đưa đến như vầy cõi thú

          Sẽ an trú định mệnh tác thành

              Như Lai không chấp sở hành

       Chứng được tịch tịnh, nội tâm an từ

          Như thật biết, diệt trừ các thọ

          Những nguy hiểm và sự xuất ly

              Giải thoát, Như Lai chứng tri

Trường Bộ  (Tập 1) Kinh 01 :   PHẠM VÕNG    * MLH026         

 

       Tuyệt không chấp thủ, vĩnh ly ngụy tà

          Những pháp ấy thật là sâu kín

          Khó thấy, chứng, tịch tịnh, mỹ miều

              Rất là tế nhị, cao siêu

       Ngoài tầm luận lý, vượt điều nghĩ suy

          Được tuyên thuyết, thắng tri, hoàn mỹ

          Những pháp ấy, người trí hiểu thôi

              Như Lai đã giác ngộ rồi

       Những ai như thật, hết lời tán dương.

 

23.      Các Tỷ Kheo ! Có phường Phạm Chí

          Các Sa-môn lập dị chủ trương :

              NGỤY BIỆN LUẬN  thật dị thường

       Dùng lời trườn uốn như lươn khác nào

          Bốn Luận Chấp trước sau đề xướng

          Dùng ngụy biện khi vướng trả lời.

*

24.          Các Tỷ Kheo ! Ở vài nơi

       Có những Phạm Chí, Sa-môn ngụy tà

          Không thật biết : Đây là Bất Thiện

          Không thật biết : Đây Thiện, tốt lành

              Nhưng nghĩ : Nếu tôi phải đành

       Trả lời Thiện, Ác ; chẳng lành cho tôi

          Nói là Thiện, hay lời Bất Thiện

          Thì tham, sân sẽ hiện nơi tôi

              Nếu Dục, Hận khởi đồng thời

       Như vậy tôi tất sẽ rơi sai lầm

          Nếu sai lầm, sinh tâm phiền muộn

          Khi phiền muộn, trạng huống chướng duyên

              Nên khi được hỏi căn nguyên

      Dùng lời trườn uốn ngửa nghiêng bổng trầm :

 

       “ Tôi nói vậy nhưng không nói vậy

Trường Bộ  (Tập 1) Kinh 01 :   PHẠM VÕNG    * MLH027         

 

          Không nói kia, nhưng thấy như vầy

              Không nói không phải như đây

       Không nói không phải không rày không kia ”

          Đây Ngụy Biện Luận chia thứ nhất

          Khi được hỏi, trườn thật như lươn.

 

25.           Trường hợp thứ hai, chủ trương :

       Cũng Ngụy Biện luận uốn trườn như lươn :

 

          Có Sa-môn hoặc phường Phạm-chí

          Không thật biết Thiện quý, Ác tà

              Nhưng nghĩ : Nếu ta nói ra

       Mình không thật biết, thật là hổ ngươi

          Nếu có người gặp tôi vấn nạn :

          Thiện, Bất Thiện thỏa đáng là sao ?

              Nếu tôi lúng túng đáp trao

       Thời dục, tham, hận  khởi vào nơi tôi

          Nếu sân khởi, tôi thời chấp thủ

          Bị phiền muộn, chướng đủ nơi tôi

              Nên khi bị hỏi, trả lời

       Dùng Ngụy Biện luận rối bời, tinh ma :

       “ Tôi không nói nó là như vậy

          Tôi không nói nó lại như kia

              Không nói không phải như kia

       Không nói không phải không kia, không này ”.  

          Đó luận chấp thứ hai đề xướng

          Ngụy Biện Luận trườn uốn như lươn.

 

26.          Trường hợp thứ ba, chủ trương

       Dùng Ngụy Biện Luận uốn trườn như lươn :

 

          Có Sa-môn hoặc phường Phạm-chí         

          Không thật biết : Đây Thiện, đây Tà

Trường Bộ  (Tập 1) Kinh 01 :   PHẠM VÕNG    * MLH028         

 

              Nhưng nghĩ : Nếu tôi nói ra

       Tôi không thật biết, thật là hổ ngươi

 

          Nếu như có những người bác học

          Tính sàng lọc, nghị luận biện tài

              Biện bác sợi tóc chẻ hai

       Họ muốn đả phá kiến tà, chẳng thôi

          Họ có thể đến tôi, cật vấn

          Tôi sẽ khó tường tận trả lời

              Nếu không giải đáp cho trôi

       Tôi bị phiền muộn, tức thời chướng duyên

          Nên bị hỏi, tôi liền phải mượn

          Ngụy Biện Luận trườn uốn như lươn.

 

27.          Trường hợp thứ tư, chủ trương

       Dùng Ngụy Biện Luận, uốn trườn như lươn

          Chính ở đây có phường ngụy thuyết

          Không thật biết : Đây Thiện, đây Tà

              Là người đần độn, tỏ ra

       Ngu si, không biết đâu là ngụy, chân

          Sợ xấu hổ  chúng lần tìm cách

          Dùng ngụy biện phân tách lung tung

              Nên khi bị hỏi chung chung

       Có Thế Giới Mới hay không có gì ?

 

       “ Tôi nói có, nhung thì tiếp kế

          Tôi không nói như thế, như vầy

              Không phải là khác như đây

       Không nói không phải không vầy không kia.

          Nếu anh hỏi : Như kia có một

          Thế giới mới đẹp tốt phải không ?             

              Tôi trả lời : Chính là không

       Nhưng không nói vậy, cũng không nói vầy

Trường Bộ  (Tập 1) Kinh 01 :   PHẠM VÕNG    * MLH029         

 

          Không nói khác như đây, như thể

          Không nói không không thế, không kia

              Cũng không không phải như kia

       Không phải không có như kia, quá trình.

 

       -  Có hay không hữu tình sinh hóa ?

       -  Có kết quả dị thục, nghiệp chuyên ?

              Về Thiện và Ác triền miên

       Có & không kết quả nghiệp duyên ác, lành ?

 

       -  Đấng Như Lai bất sanh tồn tại

          Hay không còn tồn tại, sau khi

              Ngài đã tịch diệt, trà tỳ ?

       Tất cả câu hỏi cũng vì hoài nghi.

 

          Không thể đáp những gì được hỏi

          Nên tôi đã phải nói lung tung

              Với Ngụy Biện luận, tôi dùng

       Như lươn trườn uốn giữa vùng đại dương ”.

 

          Là thứ tư lập trường Ngụy Biện

          Dùng những điều thiên kiến chủ trương

              Dùng lời trườn uốn như lươn

       Làm người hỏi chẳng biết đường ra sao.

 

28.      Các Sa-môn, cống cao Phạm-chí

          Chấp Ngụy Biện, đồng ý lập trường

              Lấy Một trong bốn chủ trương

       Hay chấp nhận cả Bốn đường kể trên.

 

29.      Các Tỷ Kheo ! Hãy nên nhận biết

          Tuệ phân biệt của bậc Như Lai

              Đối với sở kiến đơn sai

       Chấp thủ như vậy, chấp hoài ý đây

Trường Bộ  (Tập 1) Kinh 01 :   PHẠM VÕNG    * MLH030         

 

          Sẽ đưa đến như vầy cõi thú

          Sẽ an trú định mệnh tác thành

              Như Lai không chấp sở hành

       Chứng được tịch tịnh, nội tâm an từ

          Như thật biết, diệt trừ các thọ

          Những nguy hiểm và sự xuất ly

              Giải thoát, Như Lai chứng tri

       Tuyệt không chấp thủ, vĩnh ly ngụy tà

          Những pháp ấy thật là sâu kín

          Khó thấy, chứng, tịch tịnh, mỹ miều

              Rất là tế nhị, cao siêu

       Ngoài tầm luận lý, vượt điều nghĩ suy

          Được tuyên thuyết, thắng tri, hoàn mỹ

          Những pháp ấy, người trí hiểu thôi

              Như Lai đã giác ngộ rồi

       Những ai như thật, hết lời tán dương.

 

30.      Các Tỷ Kheo ! Có phường Phạm-chí

          Các Sa-môn lập dị chủ trương

              Với VÔ NHÂN LUẬN  lập trường

       Có Hai luận chấp chúng thường khư khư

          Chấp bản ngã và như Thế giới

          Vô Nhân sanh, dẫn tới chấp liền.

 

31.          Các Tỷ Kheo ! Có chư Thiên

       Thường gọi ‘Vô Tưởng Hữu Tình’ là tên.

          Một tưởng niệm khởi lên trong họ

          Liền từ bỏ thân của chư Thiên

              Cõi này sinh đến do duyên

       Khi đã đến tuổi thì liền xuất gia

          Khi xuất gia, vị này từ bỏ                     

          Biệt gia đình, giòng họ, người thân

Trường Bộ  (Tập 1) Kinh 01 :   PHẠM VÕNG    * MLH031         

 

              Nhờ không phóng dật, tinh cần

       Nhờ chánh ức niệm, nên tâm nhập thiền

          Khi nhập định, ý riêng liền khởi

          Nhớ đến thời tưởng niệm phát sinh

              Nói rằng : “ Do Vô Nhân sinh

       Bản ngã, thế giới của mình  thật hay.

          Vì sao thế ? Vì nay tôi Có

          Trước đây tôi chẳng có hiện bày

              Từ trạng thái  Không Có  này

       Tôi đã thực sự thành ngay hữu tình ”.

 

          Các Tỷ Kheo ! phát sinh thứ nhất

          Với luận cứ chấp chặt Vô Nhân

              Ngoại đạo thiểu trí khó phân

       Có những kiến chấp không chân chánh gì.

 

32.      Trường hợp hai : Bất tri Phạm-chí

          Các Sa-môn lập dị chủ trương

              Y chỉ, căn cứ lập trường

       Chấp rằng bản ngã, cõi : thường Vô Nhân.

 

          Các Tỷ Kheo ! Lợi tranh ngoại đạo

          Nhà thẩm sát, thông thạo, biện tài

              Chia chẻ biện bác trong ngoài

       Tùy thuận thẩm sát, vị này tuyên xưng :

          Đây thế giới với từng Bản ngã

          Đều Vô Nhân tất cả vậy thay

              Đó là trường hợp thứ hai

       Chấp Vô Nhân Luận, trình bày chủ trương.

 

33.      Các Sa-môn và phường Phạm-chí

          Chấp Vô Nhân, đồng ý lập trường

              Lấy Một trong hai chủ trương

Trường Bộ  (Tập 1) Kinh 01 :   PHẠM VÕNG    * MLH032         

 

       Hoặc chấp nhận cả Hai đường kể trên. 

 

34.      Các Tỷ Kheo ! Hãy nên nhận biết

          Tuệ phân biệt của bậc Như Lai

              Đối với sở kiến đơn sai

       Chấp thủ như vậy, chấp hoài ý đây

          Sẽ đưa đến như vầy cõi thú

          Sẽ an trú định mệnh tác thành

              Như Lai không chấp sở hành

       Chứng được tịch tịnh, nội tâm an từ

          Như thật biết, diệt trừ các thọ

          Những nguy hiểm và sự xuất ly

              Giải thoát, Như Lai chứng tri

       Tuyệt không chấp thủ, vĩnh ly ngụy tà

  

          Những pháp ấy thật là sâu kín

          Khó thấy, chứng, tịch tịnh, mỹ miều

              Rất là tế nhị, cao siêu

       Ngoài tầm luận lý, vượt điều nghĩ suy

          Được tuyên thuyết, thắng tri, hoàn mỹ

          Những pháp ấy, người trí hiểu thôi

              Như Lai đã giác ngộ rồi

       Những ai như thật, hết lời tán dương.

 

35.      Các Tỷ Kheo ! Có phường Phạm-chí

          Các Sa-môn lập dị, bấy giờ

              Luận bàn QUÁ KHỨ TỐI SƠ

       Chấp kiến, y cứ tối sơ ban đầu

          Nhiều ý kiến cơ cầu đề xướng

          Mười Tám tướng luận chấp tinh thần

              Vô Thường, Thường Trú, Vô Nhân

       Ngụy Biện, Vô & Hữu Biên cần đề ra      

Trường Bộ  (Tập 1) Kinh 01 :   PHẠM VÕNG    * MLH033         

 

          Các Sa-môn, các nhà Phạm-chí

          Chấp Tối Sơ Quá Khứ lập trường

              Lấy Một trong MƯỜI TÁM đường

       Hoặc cả Mười Tám chủ trương trên này.

 

37.      Các Tỷ Kheo ! Lợi tranh Phạm-chí

          Các Sa-môn lập dị chủ trương

              Y chỉ , căn cứ  lập trường

       TƯƠNG LAI chấp kiến, nhiều phương xướng đề

          Bốn Mươi Bốn thứ về Luận chấp

          Chấp kiến và phổ cập Tương Lai

              Họ cứ tranh luận miệt mài

       Về những sở kiến dông dài, quẩn quanh.

 

38.      Các Sa-môn, lợi tranh Phạm-chí

          HỮU TƯỞNG LUẬN  chấp kỹ ý này

              Mười Sáu luận chấp trình bày

       Chủ trương Hữu Tưởng sau ngày chết đi

          Theo luận này, chấp thì Bản ngã

          Có sắc tướng, không cả Bệnh chi

              Chết đi, Có Tưởng một khi

       Bản ngã có đủ những gì ở trong :

          Nó có sắc, cũng không có sắc,

          Không không sắc, hoặc thật Hữu Biên

              Hoặc Hữu Biên lẫn Vô Biên

       Không Vô Biên, cũng không tuyền Hữu Biên

          Là Nhất Tưởng hay nghiêng Dị Tưởng

          Vô Lượng Tưởng, Thiểu Tưởng, Thuần An,

              Thuần Khổ , Khổ Lạc gộp chung

       Chủ trương : Bản ngã là Không Bệnh tình

          Không Khổ Lạc, đinh ninh định hướng

Trường Bộ  (Tập 1) Kinh 01 :   PHẠM VÕNG    * MLH034         

 

          Sau khi chết  Có Tưởng ; tin sâu.

 

39.          Sa-môn, Phạm-chí hoạt đầu

       Chấp rằng Có Tưởng ngay sau chết rồi

          Với luận chấp có Mười Sáu thứ

          Họ khăng khăng cố giữ lập trường

              Một trong Mười Sáu chủ trương

       Hay cả Mười Sáu con đường kể trên.

 

40.      Các Tỷ Kheo ! Hãy nên nhận biết

          Tuệ phân biệt của bậc Như Lai

              Đối với sở kiến đơn sai

       Chấp thủ như vậy, chấp hoài ý đây

          Sẽ đưa đến như vầy cõi thú

          Sẽ an trú định mệnh tác thành

              Như Lai không chấp sở hành

       Chứng được tịch tịnh, nội tâm an từ

          Như thật biết, diệt trừ các thọ

          Những nguy hiểm và sự xuất ly

              Giải thoát, Như Lai chứng tri

       Tuyệt không chấp thủ, vĩnh ly ngụy tà

          Những pháp ấy thật là sâu kín

          Khó thấy, chứng, tịch tịnh, mỹ miều

              Rất là tế nhị, cao siêu

       Ngoài tầm luận lý, vượt điều nghĩ suy

          Được tuyên thuyết, thắng tri, hoàn mỹ

          Những pháp ấy, người trí hiểu thôi

              Như Lai đã giác ngộ rồi

       Những ai như thật, hết lời tán dương.

 

*  *  *

 

 

Trường Bộ  (Tập 1) Kinh 01 :   PHẠM VÕNG    * MLH035         

 

TỤNG PHẨM THỨ HAI

 

 1.      Các Tỷ Kheo ! Có phường Phạm-chí

          Các Sa-môn lập dị  chủ trương

              VÔ TƯỞNG LUẬN chấp, lập trường

       Chấp Không Có Tưởng sau khi chết rồi

          TÁM luận chấp đồng thời đề cử.

 

 2.       Y chỉ gì , căn cứ vào đâu ?

              Chủ trương Vô Tưởng làm đầu

       Bản ngã có sắc, nào đâu Tưởng gì

          Không có Bệnh, hoặc thì Không Sắc,

          Không Có Sắc, không Sắc không Không,

              Là Hữu Biên hay Vô Biên

       Phi Hữu Biên nửa, Không liền Vô Biên

          Sau khi chết, ngã liền Không Tưởng

          Không có Bệnh, Vô Tưởng luận này.

 

 3.           Sa-môn, Phạm-chí ở đây

       Chủ trương Vô Tưởng, chấp đầy sở tri

          Hoặc chấp cả Tám chi tổng số

          Hoặc lấy Một trong số Tám điều

              Ngoài ra không có chi nhiều

       Ngoài TÁM luận chấp đủ chiều kể qua,

 

 4.       Các Tỷ Kheo ! Các nhà Phạm-chí,

          Các Sa-môn lập dị cáo tri :

              Phi Hữu & Vô Tưởng có gì ?

       Chết rồi Bản Ngã tức thì chẳng chi

          PHI HỮU TƯỞNG cùng PHI VÔ TƯỞNG

          Y chỉ vào, căn cứ Luận này

 6.           Chấp rằng : Bản Ngã ở đây

       Không Bệnh, Có Sắc, chết rồi còn chi ?

Trường Bộ  (Tập 1) Kinh 01 :   PHẠM VÕNG    * MLH036         

 

          Phi Hữu Tưởng và Phi Vô Tưởng

          Là Vô Sắc, không phải Sắc chuyên

              Không phải Vô Sắc, đảo điên

       Hữu Biên cùng với Vô Biên vô cùng

          Là Hữu Biên cũng cùng Vô hạn

          Chẳng có biên cũng chẳng không biên

              Phi Hữu Biên, Phi Vô Biên

       Không Bệnh, sau chết chúng liền chấp tri

          Phi Hữu Tưởng cùng Phi Vô Tưởng

          Tám luận chấp định hướng chủ trương

              Ngoại đạo chấp kiến lập trường

       Họ chấp Một hoặc Tám đường kể trên.

*

 8.       Các Tỷ Kheo ! Hãy nên nhận biết

          Tuệ phân biệt của bậc Như Lai

              Đối với sở kiến đơn sai

       Chấp thủ như vậy, chấp hoài ý đây

          Sẽ đưa đến như vầy cõi thú

          Sẽ an trú định mệnh tác thành

              Như Lai không chấp sở hành

       Chứng được tịch tịnh, nội tâm an từ

          Như thật biết, diệt trừ các thọ

          Những nguy hiểm và sự xuất ly

              Giải thoát, Như Lai chứng tri

       Tuyệt không chấp thủ, vĩnh ly ngụy tà

          Những pháp ấy thật là sâu kín

          Khó thấy, chứng, tịch tịnh, mỹ miều

              Rất là tế nhị, cao siêu

       Ngoài tầm luận lý, vượt điều nghĩ suy

          Được tuyên thuyết, thắng tri, hoàn mỹ

          Những pháp ấy, người trí hiểu thôi

Trường Bộ  (Tập 1) Kinh 01 :   PHẠM VÕNG    * MLH037         

 

              Như Lai đã giác ngộ rồi

       Những ai như thật, hết lời tán dương.

*

          Các Tỷ Kheo ! Có phường Phạm-chí

          Các Sa-môn lập dị  thuyết minh

              ĐOẠN DIỆT LUẬN, với hữu tình

       Vì do bốn đại hợp thành, do sanh

          Vì Bản ngã ngọn ngành Có Sắc

          Khi thân hoại, hủy nát còn chi !

              Đoạn diệt, tiêu thất bất kỳ

       Với BẢY luận chấp vân vi chấp trì

          Sau khi chết, những gì cũng tuyệt

          Nên Bản ngã đoạn diệt hoàn toàn.

 

              Một vị khác nêu ý mình :

       Bản ngã thật có, đồng tình với ông

          Nhưng bản ngã thì không đoạn diệt

          Tại vì ông không biết rõ, rành

              Có một bản ngã sẵn dành

       Có Sắc, thiên tánh, đồ ăn thực-đoàn

          Bản ngã ấy hoàn toàn đoạn diệt

          Khi thân hoại, hủy tuyệt không còn.

 

10.          Vị khác nêu ý sáo mòn

       Bản ngã thật có, tôi luôn đồng tình

          Cái bản ngã không tin đoạn diệt

          Chỉ có thiệt bản ngã sẵn dành

              Thiên tánh, do ý tạo thành

       Có Sắc, không khuyết một căn chi nào

          Bản ngã ấy ông sao thấy được !

          Chỉ có tôi biết trước rõ ràng

              Khi thân hủy diệt, rã tan

Trường Bộ  (Tập 1) Kinh 01 :   PHẠM VÕNG    * MLH038         

 

       Bản ngã đoạn diệt, hoàn toàn tiêu ma.          

   

13.      Lại vị khác đưa ra luận nghị

          Cũng đồng ý bản ngã có thường

              Nhưng không đoạn diệt hoàn toàn

       Chỉ một bản ngã vượt hàng khứ lai

          Một Bản ngã vượt ngoài Sắc Tướng

          Lại diệt trừ các Tưởng tấn công

              Dị Tưởng ức niệm cũng không

       Hư không nhận hiểu là đồng Vô Biên

          Không Vô Biên Xứ  liền đạt tới

          Bản ngã này ông với được sao ?

              Chỉ tôi mới hiểu trước sau

       Sau khi thân hoại, hủy mau không còn

          Nên bản ngã hoàn toàn đoạn diệt

          Trường hợp ba, được biết đề ra.

 

14.          Một ý khác được nói qua

       Của một vị nữa, cũng là ý thôi !

          Có Bản ngã, ý tôi cũng thế

          Nhưng không thể đoạn diệt hoàn toàn

              Chỉ một bản ngã rõ ràng

       Không Vô Biên Xứ vượt ngang ra ngoài

          Thức Vô Biên Xứ, tài nhận biết

          Bản ngã ấy, ông thiệt không thông

              Chỉ tôi mới hiểu nằm lòng

       Sau khi thân hoại, sạch không chẳng còn

          Nên bản ngã hoàn toàn đoạn diệt

          Trường hợp bốn, được biết đề ra.

 

15.          Lại ý khác, đồng ý là

       Có một bản ngã kể ra khác loài

          Thức Vô Biên vượt ngoài tất cả

Trường Bộ  (Tập 1) Kinh 01 :   PHẠM VÕNG    * MLH039         

 

          Nhận hiểu ngã sở hữu chi đâu ?

              Vô Sở Hữu Xứ  lần vào

       Tôi thấy, tôi biết, ông nào biết chi !

          Cái bản ngã tức thì đoạn diệt

          Sau khi chết, mạng tuyệt, không còn.

 

16.          Lại một ý khác nhắc hoài

       Có một Bản ngã vượt ngoài ở đây 

          Vô Sở Hữu Xứ  này nhận hiểu

          Đây tịch tịnh, mỹ diệu ; đạt liền

              Phi Tưởng Phi Phi Tưởng Thiên

       Ông không từng biết, biết liền là tôi

          Bản ngã ấy hoàn toàn đoạn diệt

          Sau khi chết, mạng tuyệt, không còn.

 

17.          Các Phạm-chí, các Sa-môn

       ĐOẠN DIỆT luận chấp, chúng đồng thuyết minh

          Sau khi chết, thân hình tan rã

          Thì Bản ngã đoạn diệt là thường

              Chấp Một trong BẢY lập trường

       Hay chấp nhận cả Bảy đường kể trên.

 

18.     Các Tỷ Kheo ! Hãy nên nhận biết

          Tuệ phân biệt của bậc Như Lai

              Đối với sở kiến đơn sai

       Chấp thủ như vậy, chấp hoài ý đây

          Sẽ đưa đến như vầy cõi thú

          Sẽ an trú định mệnh tác thành

              Như Lai không chấp sở hành

       Chứng được tịch tịnh, nội tâm an từ

          Như thật biết, diệt trừ các thọ

 

Trường Bộ  (Tập 1) Kinh 01 :   PHẠM VÕNG    * MLH040         

 

          Những nguy hiểm và sự xuất ly

              Giải thoát, Như Lai chứng tri

       Tuyệt không chấp thủ, vĩnh ly ngụy tà

          Những pháp ấy thật là sâu kín

          Khó thấy, chứng, tịch tịnh, mỹ miều

              Rất là tế nhị, cao siêu

       Ngoài tầm luận lý, vượt điều nghĩ suy

          Được tuyên thuyết, thắng tri, hoàn mỹ

          Những pháp ấy, người trí hiểu thôi

              Như Lai đã giác ngộ rồi

       Những ai như thật, hết lời tán dương.

 

19.      Các Tỷ Kheo ! Có phường Phạm-chí

          Các Sa-môn lập dị  cưu mang

              HIỆN TẠI TỐI THƯỢNG NIẾT BÀN

       Với NĂM luận chấp, bày hàng như sau

          Căn cứ gì, điều nào ỷ lại

          Chấp Hiện Tại Tối Thượng Niết Bàn ?

20  .         Phạm-chí, Sa-môn các hàng

       Chủ trương, quan niệm cảm quan biện tài

          Khi bản ngã hưởng hoài, sung mãn

          Năm dục lạc vô hạn khoái khoan

              Như thế bản ngã sẵn sàng

       Đạt đến Tối Thượng Niết Bàn hiện nay.

 

21.      Một vị  khác, ý này đề cập :

          Đồng ý, thật bản ngã có thường

              Nhưng chưa đạt đến hoàn toàn

       Hiện Tại Tối Thượng Niết Bàn được đâu

          Vì cớ sao ? Vì rằng dục tính

          Là Vô Thường, biến dịch, khổ đau

              Chuyển hóa, cho nên khổ sầu

Trường Bộ  (Tập 1) Kinh 01 :   PHẠM VÕNG    * MLH041         

 

       Ưu, bi, phiền não, buồn rầu phát sanh

          Ly dục lạc, ác hành, ác pháp

          Đến khi đạt vào Đệ Nhất Thiền               

              Có Tầm, có Tứ, lạc, yên

       Sinh từ ly dục là Thiền định đây

          Nên bản ngã nơi này như vậy

          Đạt Hiện Tại Tối Thượng Niết Bàn.

 

22.          Một vị nêu ý liên quan

       Đồng ý cho rằng  bản ngã có thôi

          Nhưng theo tôi, hiện thời chưa đạt

          Đến Hiện Tại Tối Thượng Niết Bàn

              Vì sao ? Thiền định hiện đang

       Có Tầm, có Tứ, nhưng càng rất thô

          Khi đạt vô, sau Tầm  sau Tứ

          Và an trú trong Đệ Nhị Thiền

              Thiền này yên tĩnh, Trí chuyên

       Nội tâm Nhất Cảnh, không duyên Tứ, Tầm

          Có hỷ lạc, định sanh từ hướng

          Đạt Hiện Tại Tối Thượng Niết Bàn.

 

23.          Một vị khác, đồng ý rằng :

       Đã có bản ngã, khả năng rõ ràng

          Nhưng bản ngã chưa hoàn toàn hưởng

          Đạt Hiện Tại Tối Thượng Niết Bàn

              Vì  sao ? Tâm trí còn đang

       Có hỷ và bị vô vàn động xung

          Nên bản ngã nói chung thô tháo

          Chỉ khi nào tâm hảo, không tham

              Vào hỷ, trú xả  thân an

       Chánh trí, chánh niệm, hưởng hoan lạc liền

          Các bậc thánh thường xuyên gọi đủ

Trường Bộ  (Tập 1) Kinh 01 :   PHẠM VÕNG    * MLH042         

 

          Là ‘Hỷ Niệm Lạc Trú’, theo duyên

              An trú vào Đệ Tam Thiền

       Tối Thượng Hiện Tại Niết Bàn đạt ngay

          Một vị khác, ý này đề cập :

          Là có thật Bản ngã, còn đang

              Nhưng chưa đạt đến hoàn toàn

       Tối Thượng Hiện Tại Niết Bàn cao thâm

          Vì cớ sao ? Vì tâm thọ lạc

          Nên thô tháo, vụt chạc không hay

              Khi nào bản ngã ở đây

       Xả lạc, xả khổ, diệt ngay ưu phiền

          Diệt trừ hỷ, đạt liền an trú

          Đệ Tứ Thiền, hưởng đủ khinh an

              Thiền này không khổ, không an

       Xả niệm thanh tịnh, hoàn toàn nghiêm trang.

 

25.      Các Tỷ Kheo ! Có hàng Phạm-chí

          Các Sa-môn định ý rõ ràng

              Chủ trương HIỆN TẠI NIẾT BÀN

       Với NĂM Luận Chấp hoàn toàn họ mong

          Họ sẽ chấp Một trong Năm thứ

          Hay chấp đủ Năm luận đồng hàng

              Hiện Tại Tối Thượng Niết Bàn

       Sa-môn, Phạm-chí chấp càn như trên. 

 

26.      Các Tỷ Kheo ! Hãy nên nhận biết

          Tuệ phân biệt của bậc Như Lai

              Đối với sở kiến đơn sai

       Chấp thủ như vậy, chấp hoài ý đây

          Sẽ đưa đến như vầy cõi thú

          Sẽ an trú định mệnh tác thành

Trường Bộ  (Tập 1) Kinh 01 :   PHẠM VÕNG    * MLH043         

 

              Như Lai không chấp sở hành

       Chứng được tịch tịnh, nội tâm an từ

          Như thật biết, diệt trừ các thọ

          Những nguy hiểm và sự xuất ly

              Giải thoát, Như Lai chứng tri

       Tuyệt không chấp thủ, vĩnh ly ngụy tà

          Những pháp ấy thật là sâu kín

          Khó thấy, chứng, tịch tịnh, mỹ miều

              Rất là tế nhị, cao siêu

       Ngoài tầm luận lý, vượt điều nghĩ suy

          Được tuyên thuyết, thắng tri, hoàn mỹ

          Những pháp ấy, người trí hiểu thôi

              Như Lai đã giác ngộ rồi

       Những ai như thật, hết lời tán dương.

 

  27.    Các Tỷ Kheo ! Có phường Phạm-chí

          Các Sa-môn lập dị chủ trương

              Y chỉ, căn cứ lập trường

       TƯƠNG LAI chấp kiến nhiều phương xướng đề

          BỐN MƯƠI BỐN thứ về luận chấp

          Chấp kiến và đề cập Tương Lai

              Chấp Bốn Mươi Bốn thứ này

       Hay chấp lấy Một luận này mà thôi.        

 

28.      Các Tỷ Kheo ! Các thời Phạm-chí

          Các Sa-môn lập dị luận bàn

              Quá Khứ Tối Sơ ngút ngàn

       Tương Lai chấp kiến lan man luận nào

          Nhiều sở kiến khác nhau đề cập

          Sáu Mươi Hai luận chấp xướng bày

              Họ chấp Một trong số này

Trường Bộ  (Tập 1) Kinh 01 :   PHẠM VÕNG    * MLH044         

 

       Hay chấp cả Sáu Mươi Hai luận đề.

 

29.    Các Tỷ Kheo ! Chủ trương THƯỜNG TRÚ

          Chấp bản ngã, thế giới thường còn

              Đó là kinh nghiệm cá nhân

       Không biết, không thấy của tầng Sa-môn

          Hoặc Bàn-môn (1) vẫn tồn cảm thọ

          Sự kích thích, xuyên tạc, động tâm

              Của những ai sống phù trầm

       Tham ái chi phối nên lầm, đáng thương !

 

33.      Các Tỷ Kheo ! Lập trường song hữu

          Thường Trú Luận cùng với Vô Thường

              Bản ngã, thế giới chủ trương

       Hữu tình một hạng đơn phương Vô Thường

          Hữu tình khác là Thường Trú cả

          Nên Vô Thường với cả Thường còn.

 

              Đó là kinh nghiệm cá nhân

       Không biết, không thấy của tầng Sa-môn

          Hoặc Bàn-môn vẫn tồn cảm thọ

          Sự kích thích, xuyên tạc, động tâm

              Của những ai sống phù trầm

       Tham ái chi phối nên lầm, đáng thương !

 

34.      Các Tỷ Kheo ! Chủ trương nói tới

          Hữu Biên luận cùng với Vô Biên

              Với Bốn Luận Chấp hiện tiền

       Tùy theo mỗi hạng hữu tình khác nhau

          Với một hạng chấp vào Thường Trú

          Còn hạng kia chấp thủ Vô Thường

    ________________________________

    (1) : Bàn-môn hay Phạm Chí  tức là Bà-la-môn .

 

Trường Bộ  (Tập 1) Kinh 01 :   PHẠM VÕNG    * MLH045         

 

              Đó là kinh nghiệm cá nhân

       Không biết, không thấy của tầng Sa-môn

          Hoặc Bàn-môn vẫn tồn cảm thọ

          Sự kích thích, xuyên tạc, động tâm

              Của những ai sống phù trầm

       Tham ái chi phối nên lầm, đáng thương !

 

35.      Các Tỷ Kheo ! Lập trường Ngụy Biện

          Dùng phương tiện trườn uốn như lươn

              Lời lẽ lắc léo khôn lường

       Với Bốn luận chấp chủ trương kiên cường

          Ngụy Biện Luận uốn trườn như thể

          Những con lươn sông bể vẫy vùng.

 

              Đó là kinh nghiệm cá nhân

       Không biết, không thấy của tầng Sa-môn

          Hoặc Bàn-môn vẫn tồn cảm thọ

          Sự kích thích, xuyên tạc, động tâm

              Của những ai sống phù trầm

       Tham ái chi phối nên lầm, đáng thương !

 

36.      Các Tỷ Kheo ! Lập trường nói tới

          Vô Nhân Luận lập bởi Sa-môn

              Hoặc Bà-la-môn, chủ trương

       Bản ngã, thế giới vẫn thường Vô Nhân

          Hai Luận Chấp thiết thân của họ

          Y chỉ vào Luận đó định phân.

 

              Đó là kinh nghiệm cá nhân

       Không biết, không thấy của tầng Sa-môn

          Hoặc Bàn-môn vẫn tồn cảm thọ

          Sự kích thích, xuyên tạc, động tâm

              Của những ai sống phù trầm

Trường Bộ  (Tập 1) Kinh 01 :   PHẠM VÕNG    * MLH046         

 

       Tham ái chi phối nên lầm, đáng thương !

 

37.      Các Tỷ Kheo ! Lập trường đơn cử

          Luận bàn về Quá Khứ Tối Sơ

              Chấp kiến, đề xướng khế cơ

       Mười Tám luận chấp lửng lờ đề ra

          Được trình bày bao la lý luận

          Có những điều mâu thuẩn, không chân.

 

              Đó là kinh nghiệm cá nhân

       Không biết, không thấy của tầng Sa-môn

          Hoặc Bàn-môn vẫn tồn cảm thọ

          Sự kích thích, xuyên tạc, động tâm

              Của những ai sống phù trầm

       Tham ái chi phối nên lầm, đáng thương !

 

38.      Các Tỷ Kheo ! Lập trường Hữu Tưởng

          Chấp bản ngã Có Tưởng sau khi

              Chết rồi, Tưởng vẫn còn ghi

       Mười Sáu luận chấp họ thì xướng lên

          Hữu Tưởng Luận làm nền tư tưởng

          Y chỉ vào, đề xướng luận phân.

 

              Đó là kinh nghiệm cá nhân

       Không biết, không thấy của tầng Sa-môn

          Hoặc Bàn-môn vẫn tồn cảm thọ

          Sự kích thích, xuyên tạc, động tâm

              Của những ai sống phù trầm

       Tham ái chi phối nên lầm, đáng thương !

 

          Các Tỷ Kheo ! Lập trường Vô Tưởng

          Chấp bản ngã Không Tưởng, sau khi

              Chết rồi, Tưởng có còn chi

       Với Tám luận chấp, họ thì xướng lên

Trường Bộ  (Tập 1) Kinh 01 :   PHẠM VÕNG    * MLH047         

 

          Vô Tưởng Luận làm nền tư tưởng

          Y chỉ vào, đề xướng luận phân.

 

              Đó là kinh nghiệm cá nhân

       Không biết, không thấy của tầng Sa-môn

          Hoặc Bàn-môn vẫn tồn cảm thọ

          Sự kích thích, xuyên tạc, động tâm

              Của những ai sống phù trầm

       Tham ái chi phối nên lầm, đáng thương !

 

40.      Các Tỷ Kheo ! Lập trường đề xướng

          Là Hữu Tưởng, Vô Tưởng cùng không,

              Chẳng phải Có Tưởng sẵn sinh

       Chẳng phải Không Tưởng khi mình chết đi

          Phi Hữu Tưởng cùng Phi Vô Tưởng

          Tám Luận Chấp đề xướng nhiều lần.

 

              Đó là kinh nghiệm cá nhân

       Không biết, không thấy của tầng Sa-môn

          Hoặc Bàn-môn vẫn tồn cảm thọ

          Sự kích thích, xuyên tạc, động tâm

              Của những ai sống phù trầm

       Tham ái chi phối nên lầm, đáng thương !

 

41.      Các Tỷ Kheo ! Lập trường Đoạn Diệt

          Chấp hủy diệt, tiêu mất, hủy hình

              Sau chết, của loài hữu tình

       Với Bảy luận chấp, thuyết minh dài dòng

          Đoạn Diệt Luận, số đông Phạm Chí

          Các Sa-môn cùng ý luận phân.

 

              Đó là kinh nghiệm cá nhân

       Không biết, không thấy của tầng Sa-môn

          Hoặc Bàn-môn vẫn tồn cảm thọ

Trường Bộ  (Tập 1) Kinh 01 :   PHẠM VÕNG    * MLH048         

 

          Sự kích thích, xuyên tạc, động tâm

              Của những ai sống phù trầm

       Tham ái chi phối nên lầm, đáng thương !

 

42.       Các Tỷ Kheo ! Lập trường đề xướng

          Luận Hiện Tại Tối Thượng Niết Bàn

              Với Năm luận chấp rõ ràng

       Sa-môn, Phạm-chí các hàng nêu lên

          Loài hữu tình dưới trên tồn tại

          Y chỉ vào Hiện Tại Niết Bàn.

 

              Đó là kinh nghiệm cá nhân

       Không biết, không thấy của tầng Sa-môn

          Hoặc Bàn-môn vẫn tồn cảm thọ

          Sự kích thích, xuyên tạc, động tâm

              Của những ai sống phù trầm

       Tham ái chi phối nên lầm, đáng thương !

 

43.      Các Tỷ Kheo ! Lập trường luận chấp

          Về Tương Lai  đề cập luận bàn

              Sa-môn, Phạm-chí các hàng

       Bốn Mươi Bốn luận chủ quan xướng đề

          Chấp kiến về Tương Lai, y cứ

          Đề xướng đủ sở kiến nhiều phần.

 

              Đó là kinh nghiệm cá nhân

       Không biết, không thấy của tầng Sa-môn

          Hoặc Bàn-môn vẫn tồn cảm thọ

          Sự kích thích, xuyên tạc, động tâm

              Của những ai sống phù trầm

       Tham ái chi phối nên lầm, đáng thương !

 

44.      Các Tỷ Kheo !  Lập trường đơn cử

          Luận bàn về Quá Khứ Tối Sơ

Trường Bộ  (Tập 1) Kinh 01 :   PHẠM VÕNG    * MLH049         

 

              Luận bàn Tương Lai đang chờ

       Tương Lai & Quá Khứ Tối Sơ thế nào ?

          Họ đề xướng với bao sở kiến

          Sáu Mươi Hai luận biện xoay vần.

 

              Đó là kinh nghiệm cá nhân                     

       Không biết, không thấy của tầng Sa-môn

          Hoặc Bàn-môn vẫn tồn cảm thọ

          Sự kích thích, xuyên tạc, động tâm

              Của những ai sống phù trầm

       Tham ái chi phối nên lầm, đáng thương !

***

45.      Các Tỷ Kheo ! Lập trường được tả

          Chấp bản ngã, thế giới trường tồn

             Là Thường Trú Luận xoay tròn

       Y chỉ lý thuyết sáo mòn khăng khăng

          Bốn luận chấp họ hằng hướng tới

          Chấp bản ngã, thế giới thường hằng

              Chủ trương phát khởi rõ ràng

       Do sự xúc chạm từ đàng các căn.

 

46.      Các Tỷ Kheo ! Họ hằng chấp thủ

          Nửa Thường Trú và nửa Vô Thường

              Sa-môn, Phạm Chí chủ trương

       Với Bốn luận chấp lập trường phát sinh

          Là Vô Thường, hữu tình một hạng

          Với hạng khác, Thường Trú luận cương

              Chủ trương phát khởi rõ ràng

       Do sự xúc chạm từ đàng các căn.

 

  47.    Các Tỷ Kheo ! Họ hằng chấp thủ

          Luận Hữu Biên vừa cả Vô Biên

             Với Bốn luận chấp tùy duyên

Trường Bộ  (Tập 1) Kinh 01 :   PHẠM VÕNG    * MLH050         

 

       Chỉ Hữu Biên hay chỉ riêng Vô Cùng

          Hay Vô Biên đi chung Giới Hạn

          Chẳng Hữu Biên cũng chẳng Vô Biên

              Chủ trương phát khởi đến liền       

       Do sự xúc chạm từ tuyền các căn.         

*

48.      Các Tỷ Kheo ! Họ hằng chấp thủ

          Ngụy Biện Luận với đủ biện minh

              Với Bốn luận chấp đinh ninh

       Một số ngoại đạo mặc tình chủ trương

          Dùng những lời uốn trườn ngụy biện

          Như loài lươn sông biển vẫy vùng

              Chủ trương phát khởi rõ ràng

       Do sự xúc chạm từ đàng các căn.

 

49.      Các Tỷ Kheo ! Họ hằng chấp thủ

          Vô Nhân Luận với đủ Hai phần

              Bản ngã, thế giới rõ rằng

       Được sinh do bởi Vô Nhân, chấp liền

          Chủ trương ấy mặc nhiên phát khởi

          Do xúc chạm từ bởi các căn.

 

50.          Các Tỷ Kheo ! Họ chấp rằng

       Tối Sơ Quá Khứ luận bàn, đề ra

          Họ chấp kiến, thông qua, y chỉ

          Mười Tám Luận đề nghị, chấp toàn

              Chủ trương phát khởi rõ ràng

       Do sự xúc chạm từ đàng các căn.

 

51.      Các Tỷ Kheo ! Họ hằng chấp thủ

          Hữu Tưởng Luận là chủ trương này

              Sau chết, Có Tưởng như nay

       Mười Sáu luận chấp trình bày nơi đây

Trường Bộ  (Tập 1) Kinh 01 :   PHẠM VÕNG    * MLH051         

 

          Chủ trương ấy như vầy phát khởi

          Do xúc chạm từ bởi các căn.

 

52.          Các Tỷ Kheo ! Họ chấp rằng

       Bản ngã Vô Tưởng khi thân chết rồi

          Tám luận chấp họ thời đề xướng

          Khi mạng chung chẳng Tưởng nào còn

              Chủ trương phát khởi rõ ràng

       Do sự xúc chạm từ đàng các căn.

 

53.      Các Tỷ Kheo ! Họ hằng chấp kỹ

          Những Sa-môn, Phạm-chí đề ra

              Bản ngã khi chết, trải qua

       Cả hai loại Tưởng thì là những chi ?

          Phi Hữu Tưởng cùng Phi Vô Tưởng

          Tám luận chấp đề xướng lan man

              Chủ trương phát khởi rõ ràng

       Do sự xúc chạm từ đàng các căn.  

 

54.      Các Tỷ Kheo ! Họ hằng đề cập

          Sự đoạn diệt, tiêu mất, hủy tan

              Đoạn Diệt Luận, họ luận bàn

       Với Bảy luận chấp lan man lập trường

          Chủ trương ấy cùng nương phát khởi

          Do xúc chạm từ bởi các căn.

 

55.           Các Tỷ Kheo ! Nên nhớ rằng :

       Sa-môn, Phạm-chí vẫn hằng chủ trương

          Năm Luận Chấp họ thường đề xướng

          Luận Hiện Tại Tối Thượng Niết Bàn

              Chủ trương phát khởi rõ ràng

       Do sự xúc chạm từ đàng các căn.

56.      Các Tỷ Kheo ! Họ hằng cố chấp      

          Về Tương Lai, đề cập luận bàn

Trường Bộ  (Tập 1) Kinh 01 :   PHẠM VÕNG    * MLH052         

 

              Chấp kiến, y cứ cảm quan

       Bốn Mươi Bốn luận chấp toàn vào đây

          Y chỉ gì luận này đề xướng

          Về tương lai định hướng lan man

              Chủ trương phát khởi rõ ràng

       Do sự xúc chạm từ đàng các căn.

 

57.      Các Tỷ Kheo ! Họ hằng chấp thủ

          Về Tối Sơ Quá Khứ luận bàn

              Luận bàn về cả Tương Lai

       Tối Sơ Quá Khứ & Tương Lai cùng bàn

          Họ đề xướng nhiều đàng sở kiến

          Sáu Mươi Hai luận biện chu toàn

              Chủ trương phát khởi rõ ràng

       Do sự xúc chạm từ đàng các căn.

***

58.      Này Chúng Tăng ! Sa-môn, Phạm-chí

          Thường Trú Luận, chấp kỹ lập trường

              Bản ngã, thế giới Còn Thường

       Với Bốn luận chấp chủ trương chẳng đồng

          Chủ trương này họ không cảm thọ

          Nếu không có cảm xúc, vô hồn.         

 

59.          Các Tỷ Kheo ! Những Sa-môn

       Hay những Phạm-chí chấp tồn chủ trương

          Thường Trú Luận & Vô Thường, họ nói

          Là Thường còn : Một loại hữu tình

              Vô Thường loại khác hữu tình

       Với Bốn luận chấp thuyết minh chẳng đồng

          Chủ trương này họ không cảm thọ

          Nếu không có cảm xúc, vô hồn.

 

60.          Các Tỷ Kheo ! Những Sa-môn

Trường Bộ  (Tập 1) Kinh 01 :   PHẠM VÕNG    * MLH053          

 

       Hay những Phạm-chí chấp tồn ý riêng

          Bốn luận chấp Vô Biên & Giới Hạn

          Là Hữu Biên cùng hạng Vô Biên

              Họ không cảm thọ được liền

       Nếu không cảm xúc, vô duyên vô hồn.

 

61.      Các Tỷ Kheo ! Sa-môn, Phạm-chí

          Ngụy Biện Luận chấp kỹ chủ trương

              Dùng lời trườn uốn như lươn

       Cùng với Bốn luận, họ thường chấp ngay

          Chủ trương này họ không cảm thọ

          Nếu không có cảm xúc, vô hồn.

 

62.          Các Tỷ Kheo ! Những Sa-môn

       Hay những Phạm-chí chấp tồn chủ trương

          Vô Nhân Luận lập trường đề xướng

          Chấp bản ngã, thế giới Vô Nhân

              Với Hai luận chấp sẵn dành

       Ngoại đạo tranh luận ngọn ngành đả thông

          Chủ trương này họ không cảm thọ

          Nếu không có cảm xúc, vô hồn.

 

63.          Các Tỷ Kheo ! Những Sa-môn

       Hay những Phạm-chí chấp tồn chủ trương

          Về Tối Sơ lập trường Quá Khứ

          Đề xướng nhiều luận cứ lập lờ

              Mười Tám luận chấp bấy giờ

       Y chỉ theo đó tôn thờ thuyết đây

          Chủ trương này họ không cảm thọ

          Nếu không có cảm xúc, vô hồn.

 

64.          Các Tỷ Kheo ! Những Sa-môn

       Hay những Phạm-chí chấp tồn chủ trương

Trường Bộ  (Tập 1) Kinh 01 :   PHẠM VÕNG    * MLH054         

 

          Hữu Tưởng Luận lập trường đề xướng

          Chấp bản ngã Có Tưởng đồng thời

              Sau khi thân chết đi rồi.

       Mười Sáu luận chấp nổi trôi chẳng đồng

          Chủ trương này họ không cảm thọ

          Nếu không có cảm xúc, vô hồn.

 

65.          Các Tỷ Kheo ! Những Sa-môn

       Hay những Phạm-chí chấp tồn chủ trương

          Vô Tưởng Luận  lập trường đề xướng

          Chấp bản ngã Không Tưởng đồng thời

              Sau khi thân chết đi rồi.

       Với Tám luận chấp, chết rồi hết mong !

          Chủ trương này họ không cảm thọ

          Nếu không có cảm xúc, vô hồn.

 

66.          Các Tỷ Kheo ! Những Sa-môn

       Hay những Phạm-chí chấp tồn chủ trương

          Phi Hữu Tưởng cùng Phi Vô Tưởng

          Chấp bản ngã các Tưởng chẳng là

              Chẳng phải Có Tưởng cùng qua

       Chẳng phải Không Tưởng xảy ra sau phần

          Thân chết đi, chẳng cần đề cập

          Tám luận chấp họ lập đề cương

              Họ không cảm thọ chủ trương

       Nếu không cảm xúc, dở ươn vô hồn.

 

67.      Các Tỷ Kheo ! Sa-môn, Phạm-chí

          Đoạn Diệt Luận chấp kỹ lập trường

              Đoạn diệt, tiêu mất ; chủ trương

       Với Bảy luận chấp họ thường xướng ngay

          Chủ trương này họ không cảm thọ

          Nếu không có cảm xúc, vô hồn.

Trường Bộ  (Tập 1) Kinh 01 :   PHẠM VÕNG    * MLH055         

 

68.          Các Tỷ Kheo ! Những Sa-môn

       Hay những Phạm-chí chấp tồn chủ trương

          Luận Hiện Tại Niết Bàn đề xướng

          Loài hữu tình tư tưởng chấp vào

              Với Năm luận chấp thấp cao

       Họ chấp Năm thứ hoặc vào Một thôi.

          Chủ trương này không nơi cảm thọ

          Nếu không có cảm xúc, vô hồn.

 

69.          Các Tỷ Kheo ! Những Sa-môn

       Hay những Phạm-chí chuyên môn luận bàn

          Về Tương Lai họ toàn chấp kiến

          Đề ra nhiều luận biện khác nhau

              Bốn Mươi Bốn luận trước sau

       Họ đã đề xướng thấp cao, chấp vào

          Chủ trương này không sao cảm thọ

          Nếu không có cảm xúc, vô hồn.

 

70.          Các Tỷ Kheo ! Những Sa-môn

       Hay những Phạm-chí chấp tồn chủ trương

          Về lập trường Tối Sơ Quá Khứ

          Chấp kiến và y cứ điều này

              Luận chấp có Sáu Mươi Hai

       Họ đã đề xướng đúng sai không màng

          Chủ trương này họ không cảm thọ

          Nếu không có cảm xúc, vô hồn.

*

71.          Các Tỷ Kheo ! Những Sa-môn

       Hay những Phạm-chí chấp tồn chủ trương

          Tất cả SÁU MƯƠI HAI luận thuyết

          Mà các con đã biết qua rồi

              Tất cả các vị này thời

Trường Bộ  (Tập 1) Kinh 01 :   PHẠM VÕNG    * MLH056         

 

       Có những cảm thọ từ nơi lục trần

          Sáu xúc xứ là nhân xúc chạm

          Do cảm thọ, Tham Ái phát sinh

              Do duyên tham ái, Thủ sinh

       Do Thủ phát khởi – Hữu sinh, lập thành

          Do duyên Hữu , sự Sanh phát khởi

          Do duyên sanh , đưa tới điều chi ?

              Già, Chết, Khổ, Não, Ưu, Bi

       Đồng thời phát khởi, chung qui luân hồi.

*

          Các Tỷ Kheo ! Hiện thời Tăng Chúng

          Vị Tỷ Kheo biết đúng chân như

              Sự tập khởi, sự diệt trừ

       Vị ngọt, nguy hiểm xuất từ sáu căn

          Vị ấy sẽ dần dần hiểu biết

          Vượt ra ngoài dị biệt ngụy tà

              Tất cả Luận Chấp kể ra

       Sáu Mươi Hai thứ phải qua suy tầm.

 

72.      Các Tỷ Kheo ! Chủ tâm lập dị

          Bà-la-môn (Phạm-chí), Sa-môn

              Đề cử, y cứ, chấp tồn

       Tối Sơ Quá Khứ hoặc dồn Tương Lai

          Nhiều sở kiến trong ngoài sai biệt

          Họ sẽ bị lưới nghiệt bao ngoài

              Là lưới của Sáu Mươi Hai

       Luận chấp đề xướng Tương lai,Trước này

          Dầu nhảy vọt, không sao khỏi lưới

          Vì trên dưới đã bị bao vây.

 

              Các Tỷ Kheo ! Thí dụ này :

       Như người đánh cá là tay lành nghề

Trường Bộ  (Tập 1) Kinh 01 :   PHẠM VÕNG    * MLH057         

 

          Với tấm lưới sít sao dùng để

          Bao phủ cá không thể thoát ra

              Dầu chúng vùng vẫy, nhảy qua

       Vẫn bị hạn cuộc, lưới đà bủa vây.

*

          Cũng như vậy, những tay ngoại đạo

          Chấp lập trường điên đảo Tương Lai

              Tối Sơ Quá Khứ càng sai

       Luận chấp có Sáu Mươi Hai luận đề

          Những vị ấy cũng đều bị phủ

          Trong tấm lưới có đủ các chiều

              Cho dầu nhảy vọt, cố liều

       Cũng vẫn bị lưới mọi chiều phủ vây

          Sáu Mươi Hai lưới này trùm khắp

          Đó chính những Luận Chấp lầm sai.

*

              Các Tỷ Kheo ! Thân Như Lai

       Tuy còn tồn tại, nhưng ngoài tử sinh

          Những nguyên nhân định đời sống khác

          Đã chấm dứt sống thác lụy phiền

              Loài người và cả chư Thiên

       Thấy được thân ấy sinh tiền Như Lai

          Khi thân hoại, Như Lai tịch diệt

          Thì mọi loài cũng tuyệt thấy gì !

 

              Các Tỷ Kheo ! Hãy tư duy

       Nếu có một nhánh đầy chi chit xoài

          Nhánh bị chặt, chùm xoài cũng chết

          Thân Như Lai, giống hệt dụ này

              Tái sinh, chặt đứt như vầy

       Cũng như chặt đứt nhánh xoài, tuyệt căn ”.

 

 

* * *

Trường Bộ  (Tập 1) Kinh 01 :   PHẠM VÕNG    * MLH058         

 

          Đức A-Nan nghiêm thân phục bạch :

   –  “ Kỳ diệu thay ! Kính bạch Thế Tôn !

              Hy hữu thay ! Bạch Thế Tôn !

       Chúng con phải gọi Pháp môn là gì ? ”.

 

   –  “ Này A-Nan ! Phụng trì tôn trọng

          Pháp môn đây LỢI VÕNG tên này

              PHÁP VÕNG cũng chính là đây

       PHẠM VÕNG tên gọi, từ nay phụng trì

          Gọi KIẾM VÕNG chẳng chi sai lạc

          Tuy khác tên, không khác nghĩa mầu

              VÔ THƯỢNG CHIẾN THẮNG cao sâu

       Là một nghĩa khác, đặt đầu tên kinh.

*

          Khi Thế Tôn thuyết minh rành mạch

          Chúng Tỷ Kheo nhiều cách hân hoan

              Suy gẫm lời dạy Thế Tôn

       Hiểu tận, tín thọ Pháp môn tuyệt vời

          Kinh PHẠM VÕNG đời đời ghi tạc

          Đã đánh bạt Tà Thuyết chơi vơi

              Một ngàn thế giới nơi nơi

       Thảy đều rúng động, vang lời tôn xưng ./-

 

        Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật  ( 3 L )

 

 

 

*

*  *

 

( Chấm dứt  Kinh 01 :  PHẠM VÕNG  –  Brahmajàlasutta  )

Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
facebook youtube google-plus linkedin twitter blog
Nguyện đem công đức này, trang nghiêm Phật Tịnh Độ, trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu khổ ba đường,
nếu có người thấy nghe, đều phát lòng Bồ Đề, hết một báo thân này, sinh qua cõi Cực Lạc.

May the Merit and virtue,accrued from this work, adorn the Buddhas pureland,
Repay the four great kindnesses above, andrelieve the suffering of those on the three paths below,
may those who see or hear of these efforts generates Bodhi Mind, spend their lives devoted to the Buddha Dharma,
the Land of Ultimate Bliss.

Quang Duc Buddhist Welfare Association of Victoria
Tu Viện Quảng Đức | Quang Duc Monastery
Senior Venerable Thich Tam Phuong | Senior Venerable Thich Nguyen Tang
Address: Quang Duc Monastery, 105 Lynch Road, Fawkner, Vic.3060 Australia
Tel: 61.03.9357 3544 ; Fax: 61.03.9357 3600
Website: http://www.quangduc.com ; http://www.tuvienquangduc.com.au (old)
Xin gửi Xin gửi bài mới và ý kiến đóng góp đến Ban Biên Tập qua địa chỉ:
quangduc@quangduc.com , tvquangduc@bigpond.com
KHÁCH VIẾNG THĂM
100,211,659