Tu Viện Quảng Đức105 Lynch Rd, Fawkner, Vic 3060. Australia. Tel: 9357 3544. quangduc@quangduc.com* Viện Chủ: HT Tâm Phương, Trụ Trì: TT Nguyên Tạng   

06. Phẩm Danh Tự Công Đức

07/06/201114:12(Xem: 3389)
06. Phẩm Danh Tự Công Đức

KINH ÐẠI BÁTNIẾT BÀN
DịchTừ Hán Sang Việt: Tỳ Kheo Thích Trí Tịnh
TịnhXá Minh Ðăng Quang, Hoa Kỳ Xuất Bản 1990

VI
PHẨMDANH TỰ CÔNG ĐỨC THỨ SÁU

(Hánbộ phần sau quyển thứ ba)

Bấygiờ đức Như-Lai lại bảo Ca-Diếp Bồ-Tát : “NầyCa-Diếp ! Nay ông nên khéo thọ trì danh tự chương cúcùng công đức của kinh nầy. Nếu có ai được nghe tên kinhnầy, thời không còn phải sanh vào bốn đường ác. Vì kinhnầy là chỗ tu tập của vô-lượng vô-biên chư Phật. NayNhư-Lai sẽ nói về chỗ được công đức.

Ca-DiếpBồ-Tát bạch Phật: “Bạch Thế-Tôn ! Kinh nầy tên gì ?Đại Bồ-Tát phụng trì thế nào?”

Phậtdạy: “Kinh nầy tên là Đại-Bát-Niết-Bàn”. Tất cảlời hoặc thượng, hoặc trung, hoặc hạ đều lành cả. Nghĩavị thâm thúy, văn trong kinh cũng lành, tinh-thuần đầy đủphạm-hạnh thanh tịnh, Bửu-tạng kim cang đầy đủ không thiếu.Nay ông khéo nghe, Như-Lai sẽ nói.

NầyCa-Diếp ! Nói là Đại đó gọi là Thường, như tám sông lớnđều chảy về biển cả. Kinh nầy hàng phục các kiết sửphiền não và các tánh ma, rồi cần phải ở nơi Đại-bátNiết-bàn mà buông bỏ thân mạng. Vì thế nên tên là Đại-Bát-Niết-Bàn.

Lạinhư Y-sư có một bí phương, nhiếp cả các phương thuốckhác. Cũng vậy, bao nhiêu môn diệu pháp thâm-áo bí mật đềuvào nơi “Đại-Bát Niết-Bàn”. Vì thế nên gọi là “Đại-Bát-Niết-Bàn”.

Vínhư nông phu, tháng mùa xuân gieo giống thường có hy vọnglúc đã gặt hái xong thời không hy vọng nữa.

Cũngvậy, tất cả chúng sanh tu học các thứ kinh khác thườnghy vọng mùi vị, nếu được nghe kinh Đai-Bát-Niết-Bàn nầy,thời sự hy vọng mùi vị nơi các kinh kia thảy đều dứthẳn.

Đại-Niết-Bànđây có thể làm cho chúng sanh qua khỏi các giòng hữu-lậutrong ba cõi.

NầyCa-Diếp ! Như trong các dấu chưn, dấu chưn voi là hơn cả.Cũng vậy, kinh nầy là đệ nhứt nơi các kinh Tam-muội.

Nhưcày ruộng, mùa thu cày là hơn cả, cũng vậy, trong các kinh,kinh nầy là hơn cả.

Nhưtrong các vị thuốc, vị đề-hồ là thứ nhứt hay trị bịnhnhiệt não loạn tâm của chúng sanh, cũng vậy, kinh Đại-Bát-Niết-Bànlà thứ nhứt.

Nhưbơ ngọt đủ cả tám mùi. Cũng vậy, kinh nầy đầy đủ támvị. Những gì là tám ? Một là “thường”, hai là “hằng”,ba là “an”, bốn là “thanh lương”, năm là “chẳng già”,sáu là “chẳng chết”, bảy là “không nhơ”, tám là “khoáilạc” . Vì đầy đủ tám vị nên gọi là “Đại-Bát-Niết-Bàn”.

Nếucác đại Bồ-Tát an trụ trong đây thời lại có thể thịhiện Niết-bàn ở nhiều nơi. Vì thế nên gọi là “Đại-Bát-Niết-Bàn”.

NầyCa-Diếp ! Nếu người nào muốn ở nơi Đại-Bát-Niết-Bànđây mà Niết-Bàn thời phải học như vầy : Như-Lai thường-trụ,Pháp và Tăng cũng thường-trụ.

Ca-DiếpBồ-Tát bạch Phật : “Bạch Thế-tôn ! Công đức của Như-Laichẳng thể nghĩ bàn. Pháp và Tăng cũng không thể nghĩ bàn.Đại-Niết-Bàn đây cũng không thể nghĩ bàn.

Nếucó người tu học kinh điển nầy thời đặng pháp môn chơnchánh, có thể làm lương y. Nếu là chưa học, nên biết ngườinầy đui mù không con mắt trí huệ bị vô minh che đậy”.
Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
)
facebook youtube google-plus linkedin twitter blog
Nguyện đem công đức này, trang nghiêm Phật Tịnh Độ, trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu khổ ba đường,
nếu có người thấy nghe, đều phát lòng Bồ Đề, hết một báo thân này, sinh qua cõi Cực Lạc.

May the Merit and virtue,accrued from this work, adorn the Buddhas pureland,
Repay the four great kindnesses above, andrelieve the suffering of those on the three paths below,
may those who see or hear of these efforts generates Bodhi Mind, spend their lives devoted to the Buddha Dharma,
the Land of Ultimate Bliss.

Quang Duc Buddhist Welfare Association of Victoria
Tu Viện Quảng Đức | Quang Duc Monastery
Senior Venerable Thich Tam Phuong | Senior Venerable Thich Nguyen Tang
Address: Quang Duc Monastery, 105 Lynch Road, Fawkner, Vic.3060 Australia
Tel: 61.03.9357 3544 ; Fax: 61.03.9357 3600
Website: http://www.quangduc.com ; http://www.tuvienquangduc.com.au (old)
Xin gửi Xin gửi bài mới và ý kiến đóng góp đến Ban Biên Tập qua địa chỉ:
quangduc@quangduc.com , tvquangduc@bigpond.com
KHÁCH VIẾNG THĂM
105,257,621