Tu Viện Quảng Đức105 Lynch Rd, Fawkner, Vic 3060. Australia. Tel: 9357 3544. quangduc@quangduc.com* Viện Chủ: HT Tâm Phương, Trụ Trì: Nguyên Tạng   

Phần 6: Phẩm 25-26

16/04/201312:10(Xem: 6512)
Phần 6: Phẩm 25-26

Kinh Tiểu Bộ

Phần 6: Phẩm 25-26

Hòa Thượng Thích Minh Châu

Nguồn: Hòa Thượng Thích Minh Châu

XXV. PHẨM TỶ KHEO [^]

360. "Lành thay, phòng hộ mắt !
Lành thay, phòng hộ tai.
Lành thay, phòng hộ mũi,
Lành thay, phòng hộ lưỡi."


361. "Lành thay, phòng hộ thân !

Lành thay, phòng hộ lời,
Lành thay, phòng hộ ý.
Lành thay, phòng tất cả.
Tỷ kheo phòng tất cả.
Thoát được mọi khổ đau."


362. "Người chế ngự tay chân,

Chế ngự lời và đầu,
Vui thích nội thiền định.
Độc thân, biết vừa đủ,
Thật xứng gọi tỷ kheo."


363. "Tỷ kheo chế ngự miệng,

Vừa lời, không cống cao,
Khi trình bày pháp nghĩa,
Lời lẽ dịu ngọt ngào."


364. "Vị tỷ kheo thích pháp,

Mến pháp, suy tư Pháp.
Tâm tư niệm chánh Pháp,
Không rời bỏ chánh Pháp."


365. "Không khinh điều mình được,

Không ganh người khác được
Tỷ kheo ganh tị người,
Không sao chứng Thiền Định."


366. "Tỷ kheo dầu được ít,

Không khinh điều mình được,
Sống thanh tịnh không nhác,
Chư thiên khen vị này."


367. "Hoàn toàn, đối danh sắc,

Không chấp Ta, của Ta.
Không chấp, không sầu não.
Thật xứng danh Tỷ kheo."


368. "Tỷ kheo trú từ bi,

Tín thành giáo Pháp Phật,
Chứng cảnh giới tịch tỉnh.
Các hạnh an tịnh lạc."


369. "Tỷ kheo, tát thuyền này,

Thuyền không, nhẹ đi mau.
Trừ tham, diệt sân hận,
Tất chứng đạt Niết Bàn."


370. "Đoạn năm, từ bỏ năm

Tụ tập năm tối thượng
Tỷ kheo vượt năm ái
Xứng danh "Vượt bộc lưu"


371. "Tỷ kheo, hãy tu thiền,

Chớ buông lung phóng dật,
Tâm chớ đắm say dục,
Phóng dật, nuốt sắt nóng
Bị đốt, chớ than khổ !"


372. "Không trí tuệ, không thiền,

Không thiền, không trí tuệ.
Người có thiền có tuệ,
Nhất định gần Niết Bàn."


373. "Bước vào ngôi nhà trống,

Tỷ kheo tâm an tịnh,
Thọ hưởng vui siêu nhân
Tịnh quán theo chánh pháp."


374. "Người luôn luôn chánh niệm,

Sự sanh diệt các uẩn,
Được hoan hỷ, hân hoan,
Chỉ bậc bất tử biết."


375. "Đây Tỷ kheo có trí,

Tụ tập pháp căn bản
Hộ căn, biết vừa đủ,
Giữ gìn căn bản giới,
Thường gần gũi bạn lành,
Sống thanh tịnh tinh cần."


376. "Giao thiệp khéo thân thiện,

Cử chỉ mực đoan trang.
Do vậy hưởng vui nhiều,
Sẽ dứt mọi khổ đau."


377. "Như hoa Vassikà,

Quăng bỏ cánh úa tàn,
Cũng vậy vị Tỷ kheo,
Hãy giải thoát tham sân."


378. "Thân tịnh, lời an tịnh,

An tịnh, khéo thiền tịnh.
Tỷ kheo bỏ thế vật,
Xứng danh "bậc tịch tịnh".


379. "Tự mình chỉ trích mình,

Tự mình dò xét mình,
Tỷ kheo tự phòng hộ
Chánh niệm, trú an lạc."


380. "Tự mình y chỉ mình,

Tự mình đi đến mình,
Vậy hãy tự điều phục,
Như khách buôn ngựa hiền."


381. "Tỷ kheo nhiều hân hoan,

Tịnh tín giáo pháp Phật,
Chứng cảnh giới tịch tịnh,
Các hạnh an tịnh lạc."


382. "Tỷ kheo tuy tuổi nhỏ

Siêng tu giáo pháp Phật,
Soi sáng thế gian này,
Như trăng thoát khỏi mây."

XXVI.PHẨM BÀ LA MÔN [^]

383. "Hỡi này Bà là môn,
Hãy tinh tấn đoạn dòng,
Từ bỏ các dục lạc,
Biết được hành đoạn diệt,
Người là bậc vô vi."


384. "Nhờ thường trú hai pháp

Đến được bờ bên kia.
Bà la môn có trí,
Mọi kiết sử dứt sạch."


385. "Không bờ này, bờ kia

Cả hai bờ không có,
Lìa khổ, không trói buộc
Ta gọi Bà la môn."


386. "Tu thiền, trú ly trần

Phận sự xong, vô lậu,
Đạt được đích tối thượng,
Ta gọi Bà la môn."


387. "Mặt trời sáng ban ngàn,

Mặt trăng sáng ban đêm.
Khí giới sáng Sát lỵ,
Thiền định sáng Phạm chí.
Còn hào quang đức Phật,
Chói sáng cả ngày đêm."


388. "Dứt ác gọi Phạm chí,

Tịnh hạnh gọi Sa môn,
Tự mình xuất cấu uế,
Nên gọi bậc xuất gia."


389. "Chớ có đập Phạm chí !

Phạm chí chớ đập lại !
Xấu thay đập Phạm chí
Đập trả lại xấu hơn !"


390. "Đối vị Bà la môn,

Đây không lợi ích nhỏ.
Khi ý không ái luyến,
Tâm hại được chận đứng,
Chỉ khi ấy khổ diệt,"


391. "Với người thân miệng ý,

Không làm các ác hạnh
Ba nghiệp được phòng hộ,
Ta gọi Bà la môn."


392. "Từ ai, biết chánh pháp

Bậc Chánh Giác thuyết giảng,
Hãy kính lễ vị ấy,
Như phạm chí thờ lửa."


393. "Được gọi Bà la môn,

Không vì đầu bện tóc,
Không chủng tộc, thọ sanh,
Ai thật chân, chánh, tịnh,
Mới gọi Bà la môn."


394. "Kẻ ngu, có ích gì

Bện tóc với da dê,
Nội tâm toàn phiền não,
Ngoài mặt đánh bóng suông."


395. "Người mặc áo đống rác,

Gầy ốm, lộ mạch gân,
Độc thân thiền trong rừng.
Ta gọi Bà la môn."


396. "Ta không gọi Phạm Chí,

Vì chỗ sanh, mẹ sanh.
Chỉ được gọi tên suông
Nếu tâm còn phiền não.
Không phiền não, chấp trước
Ta gọi Bà la môn."


397. "Đoạn hết các kiết sử,

Không còn gì lo sợ
Không đắm trước buộc ràng
Ta gọi Bà la môn


398. "Bỏ đai da, bỏ cương

Bỏ dây, đồ sở thuộc,
Bỏ then chốt, sáng suốt,
Ta gọi Bà la môn."


399. "Không ác ý, nhẫn chịu,

Phỉ báng, đánh, phạt hình,
Lấy nhẫn làm quân lực,
Ta gọi Bà la môn."


400. "Không hận, hết bổn phận,

Trì giới, không tham ái,
Nhiếp phục, thân cuối cùng,
Ta gọi Bà la môn."


401. "Như nước trên lá sen,

Như hột cải đầu kim,
Người không nhiễm ái dục,
Ta gọi Bà la môn."


402. "Ai tự trên đời này,

Giác khổ, diệt trừ khổ,
Bỏ gánh nặng, giải thoát,
Ta gọi Bà la môn."


403. "Người trí tuệ sâu xa,

Khéo biết đạo, phi đạo
Chứng đạt đích vô thượng,
Ta gọi Bà la môn."


404. "Không liên hệ cả hai,

Xuất gia và thế tục,
Sống độc thân, ít dục,
Ta gọi Bà la môn."


405. "Bỏ trượng, đối chúng sanh,

Yếu kém hay kiên cường,
Không giết, không bảo giết,
Ta gọi Bà la môn."


406. "Thân thiện giữa thù địch

Ôn hòa giữa hung hăng.
Không nhiễm, giữa nhiễm trước,
Ta gọi Bà la môn."


407. "Người bỏ rơi tham sân,

Không mạn không ganh tị,
Như hột cải đầu kim,
Ta gọi Bà la môn."


408. "Nói lên lời ôn hòa,

Lợi ích và chân thật,
Không mất lòng một ai,
Ta gọi Bà la môn."


409. "Ởi đời, vật dài, ngắn,

Nhỏ, lớn, đẹp hay xấu
Phàm không cho không lấy,
Ta gọi Bà la môn."


410. "Người không có hy cầu,

Đời này và đời sau,
Không hy cầu, giải thoát,
Ta gọi Bà la môn."


411. "Người không còn tham ái,

Có trí, không nghi hoặc,
Thể nhập vào bất tử,
Ta gọi Bà la môn."


412. "Người sống ở đời này

Không nhiễm cả thiện ác,
Không sầu, sạch không bụi
Ta gọi Bà la môn."


413. "Như trăng, sạch không uế

Sáng trong và tịnh lặng,
Hữu ái, được đoạn tận,
Ta gọi Bà là môn."


414. "Vượt đường nguy hiểm này,

Nhiếp phục luân hồi, si,
Đến bờ kia thiền định
Không dục ái, không nghi,
Không chấp trước, tịch tịnh,
Ta gọi Bà la môn."


415. "Ai ở đời, đoạn dục,

Bỏ nhà, sống xuất gia,
Dục hữu được đoạn tận,
Ta gọi Bà la môn."


416. "Ai ở đời đoạn ái

Bỏ nhà, sống xuất gia,
Ái hữu được đoạn tận,
Ta gọi Bà la môn."


417. "Bỏ trói buộc loài người,

Vượt trói buộc cõi trời.
Giải thoát mọi buộc ràng,
Ta gọi Bà la môn."


418. "Bỏ điều ưa, điều ghét,

Mát lạnh, diệt sanh y
Bậc anh hùng chiến thắng,
Nhiếp phục mọi thế giới,
Ta gọi Bà la môn."


419. "Ai hiểu rõ hoàn toàn

Sanh tử các chúng sanh,
Không nhiễm, khéo vượt qua,
Sáng suốt chân giác ngộ,
Ta gọi Bà la môn."


420. "Với ai, loài trời, người

Cùng với Càn thát bà,
Không biết chỗ thọ sanh
Lậu tận bậc La hán.
Ta gọi Bà la môn."


421. "Ai quá, hiện, vị lai

Không một sở hữu gì,
Không sở hữu không nắm,
Ta gọi Bà la môn."


422. "Bậc trâu chúa, thù thắng

Bậc anh hùng, đại sĩ,
Bậc chiến thắng, không nhiễm,
Bậc tẩy sạch, giác ngộ,
Ta gọi Bà la môn."


423. "Ai biết được đời trước,

Thấy thiên giới, đọa xứ,
Đạt được sanh diệt tận
Thắng trí, tự viên thành
Bậc mâu ni đạo sĩ.
Viên mãn mọi thành tựu
Ta gọi Bà la môn."Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
facebook youtube google-plus linkedin twitter blog
Nguyện đem công đức này, trang nghiêm Phật Tịnh Độ, trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu khổ ba đường,
nếu có người thấy nghe, đều phát lòng Bồ Đề, hết một báo thân này, sinh qua cõi Cực Lạc.

May the Merit and virtue,accrued from this work, adorn the Buddhas pureland,
Repay the four great kindnesses above, andrelieve the suffering of those on the three paths below,
may those who see or hear of these efforts generates Bodhi Mind, spend their lives devoted to the Buddha Dharma,
the Land of Ultimate Bliss.

Quang Duc Buddhist Welfare Association of Victoria
Tu Viện Quảng Đức | Quang Duc Monastery
Senior Venerable Thich Tam Phuong | Senior Venerable Thich Nguyen Tang
Address: Quang Duc Monastery, 105 Lynch Road, Fawkner, Vic.3060 Australia
Tel: 61.03.9357 3544 ; Fax: 61.03.9357 3600
Website: http://www.quangduc.com ; http://www.tuvienquangduc.com.au (old)
Xin gửi Xin gửi bài mới và ý kiến đóng góp đến Ban Biên Tập qua địa chỉ:
quangduc@quangduc.com , tvquangduc@bigpond.com
KHÁCH VIẾNG THĂM
100,290,020