Tu Viện Quảng Đức105 Lynch Rd, Fawkner, Vic 3060. Australia. Tel: 9357 3544. quangduc@quangduc.com* Viện Chủ: HT Tâm Phương, Trụ Trì: TT Nguyên Tạng   

Lịch giảng 10 ngày tại khóa An Cư Kiết Hạ kỳ 20 tại Chùa Thiên Ấn, Sydney, Úc Châu

09/07/201921:20(Xem: 5741)
Lịch giảng 10 ngày tại khóa An Cư Kiết Hạ kỳ 20 tại Chùa Thiên Ấn, Sydney, Úc Châu


họp-tiền-an-cư-2019-42họp-tiền-an-cư-2019-41 

CHƯƠNG TRÌNH

TU HỌC 10 NGÀY 
TRONG KHÓA AN CƯ KIẾT HẠ KỲ 20
TẠI CHÙA THIÊN ẤN, SYDNEY

 

 

 

Thứ Tư, 10-07-2019

05.00am: Thức chúng
05.45am: Lễ kiết giới, khai chung bảng, khai Kinh bạch Phật  (xem hình)

08: 00am: Tiểu thực

09.am-11.00am: Lễ Khai Mạc Khóa An Cư Kiết Hạ kỳ 20 (xem hình)
11.45am: Quá Đường & Kinh hành niệm Phật (xem hình)
01.00pm: Chỉ tịnh

02.30pm-04.00pm: Thọ Trì Kinh Pháp Hoa (Tăng Ni và Phật tử) (xem hình)

04.45pm: Mông Sơn Thí Thực

05.30pm: Dược thực
07.pm-07.30pm: Khóa Lễ Tịnh Độ (Tăng Ni và Phật tử)

07.40pm-09.00pm: 
*Tăng Ni thảo luận về Giới Luật tại Bát Nhã Đường (HT Phó Thiền Chủ) (xem hình)

* Phật tử nghe pháp tại Chánh Điện  (Giảng sư: TT Như Định, TT Thiện Hiền) (xem hình)
09.30pm-10.00pm: Hô Canh và Tọa Thiền
10.30pm: Chỉ tịnh

 

 

Thứ Năm, 11-07-2019


05.00: Thức chúng 
05.45am: Hô canh tọa thiền
06.00am-07.15am: Công phu khuya và khai thị (HT Bảo Lạc) (xem hình)
07.30am: Tiểu thực
08.00am: Chấp tác, công quả

09.00am-11.00am: Thảo Luận Phật Pháp ( HT Phó Thiền Chủ T. Quảng Ba) (xem hình)

11.45am: Quá Đường & Kinh hành niệm Phật (xem hình)
01.00pm: Chỉ tịnh

02.30pm-04.00pm: Thọ Trì Kinh Pháp Hoa (Tăng Ni và Phật tử)
04.45pm: Mông Sơn Thí Thực

05.30pm: Dược thực
07.pm-07.30pm: Khóa Lễ Tịnh Độ (Tăng Ni và Phật tử)

07.40pm-09.00pm: 
*Tăng Ni thảo luận về Giới Luật tại Bát Nhã Đường (HT Thiền Chủ) (xem hình)

* Phật tử nghe pháp tại Chánh Điện  (Giảng sư: TT Viên Tịnh, TT Đạo Hiển) (xem hình)

09.30pm-10.00pm: Hô Canh và Tọa Thiền
10.30pm: Chỉ tịnh

 
Thứ Sáu, 12-07-2019


05.00  Thức chúng 
05.45am: Hô canh tọa thiền
06.00am-07.15am: Công phu khuya và khai thị (HT Quảng Ba(xem hình)
07.30am: Tiểu thực
08.00am: Chấp tác, công quả
09.00am-11.00am: Thảo Luận Phật Pháp ( TT Như Định) (xem hình)

11.45am: Quá Đường & Kinh hành niệm Phật (xem hình)
01.00pm: Chỉ tịnh

02.30pm-04.00pm: Thọ Trì Kinh Pháp Hoa (Tăng Ni và Phật tử)
04.45pm: Công phu chiều

05.30pm: Dược thực
07.pm-07.30pm: Khóa Lễ Tịnh Độ (Tăng Ni và Phật tử) (xem hình)

07.40pm-09.00pm:  
*Tăng Ni thảo luận về Giới Luật tại Bát Nhã Đường (HT Minh Hiếu) (xem hình)

* Phật tử nghe pháp tại Chánh Điện (Giảng sư: TT Nhuận Chơn, TT Hạnh Tri ) (xem hình)

09.30pm-10.00pm: Hô Canh và Tọa Thiền
10.30pm: Chỉ tịnh

 


Thứ Bảy, 13-07-2019


05.00  Thức chúng 
05.45am: Hô canh tọa thiền
06.00am-07.15am: Công phu khuya và khai thị (HT Bổn Điền(xem hình)
07.30am: Tiểu thực
08.00am: Chấp tác, công quả
09.00am-11.00am: Thảo Luận Phật Pháp:  HT Minh Hiếu (xem hình)
11.45am: Quá Đường & Kinh hành niệm Phật (xem hình)
01.00pm: Chỉ tịnh

02.30pm-04.00pm: Thọ Trì Kinh Pháp Hoa (Tăng Ni và Phật tử)
04.45pm: Công phu chiều

05.30pm: Dược thực
07.pm-07.30pm: Khóa Lễ Tịnh Độ (Tăng Ni và Phật tử)

07.40pm-09.00pm: 
 *Tăng Ni thảo luận về Giới Luật tại Bát Nhã Đường (HT Bổn Điền) (xem hình)

* Phật tử nghe pháp tại Chánh Điện (Giảng sư:  TT Nguyên Tạng, TT Phổ Huân) (xem hình)

 

09.30pm-10.00pm: Hô Canh và Tọa Thiền
10.30pm: Chỉ tịnh

 


Chủ Nhật, 14-07-2019


05.00  Thức chúng 
05.45am: Hô canh tọa thiền
06.00am-07.15am: Công phu khuya và khai thị (HT Minh Hiếu)
07.30am: Tiểu thực
08.00am: Chấp tác, công quả
09.00am-11.00am: Lễ Húy Nhật 4 Đời Tăng Thống 
11.45am: Quá Đường &  Kinh hành niệm Phật
01.00pm: Chỉ tịnh

02.30pm-04.00pm: Thọ Trì Kinh Pháp Hoa (Tăng Ni và Phật tử)

05.30pm: Dược thực
07.pm-07.30pm: Khóa Lễ Tịnh Độ (Tăng Ni và Phật tử)

07.40pm-09.00pm: 
*Tăng Ni thảo luận về Giới Luật tại Bát Nhã Đường (TT Thiện Hiền)
* Phật tử nghe pháp tại Chánh Điện  (Giảng sư: TT Đạo Thông, TT Minh Hội)

09.30pm-10.00pm: Hô Canh và Tọa Thiền
10.30pm: Chỉ tịnh

 

Thứ Hai, 15-07-2019
05.00 Thức chúng 
05.45am: Hô canh tọa thiền
06.00am-07.15am: Công phu khuya và khai thị (HT Nguyên Trực)
07.30am: Tiểu thực
08.00am: Chấp tác, công quả
09.00am-11.00am: Thảo Luận Phật Pháp  (HT Thiền Chủ Thích Bảo Lạc)
11.45am: Quá Đường &  Kinh hành niệm Phật
01.00pm: Chỉ tịnh

02.30pm-03.30pm: Thọ Trì Kinh Pháp Hoa (Tăng Ni và Phật tử)

02.00pm-05.00pm: Hội Đồng Giáo Phẩm họp định kỳ

05.30pm: Dược thực
07.pm-07.30pm: Khóa Lễ Tịnh Độ (Tăng Ni và Phật tử)

07.40pm-09.00pm:
*Tăng Ni thảo luận về Giới Luật tại Bát Nhã Đường (NS Trí Lưu, NS Thảo Liên)

* Phật tử nghe pháp tại Chánh Điện (Giảng sư: NS Tâm Lạc,  Ni Sư Viên Thông)
09.30pm-10.00pm: Hô Canh và Tọa Thiền
10.30pm: Chỉ tịnh


Thứ Ba, 16-07-2019

05.00 Thức chúng
05.45am: Hô canh tọa thiền
06.00am-07.15am: Công phu khuya và khai thị (TT Tâm Minh)
07.30am: Tiểu thực
08.00am: Chấp tác, công quả
09.00am-11.00am: Thảo Luận Phật Pháp (HT Bổn Điền)
11.45am:  Quá Đường & Kinh hành niệm Phật
01.00pm: Chỉ tịnh

02.30pm-04.00pm: Thọ Trì Kinh Pháp Hoa (Tăng Ni và Phật tử)

02.00pm-05.00pm: Hội Đồng Điều Hành họp định kỳ tại Bát Nhã Đường

04.45pm: Mông Sơn Thí Thực

05.30pm: Dược thực
07.pm-07.30pm: Khóa Lễ Tịnh Độ (Tăng Ni và Phật tử)

07.40pm-09.00pm: 

*Hội Đồng Điều Hành họp định kỳ tại Bát Nhã Đường (tiếp theo)

* Phật tử nghe pháp tại Chánh Điện (Giảng sư: TT Viên Trí, TT Minh Thường)

09.30pm-10.00pm: Hô Canh và Tọa Thiền
10.30pm: Chỉ tịnh

Thứ Tư, 17-07-2019
05.00 Thức chúng
05.45am: Hô canh tọa thiền
06.00am-07.15am: Công phu khuya và khai thị (2 Ni Trưởng )
07.30am: Tiểu thực
08.00am: Chấp tác, công quả
09.00am-11.00am: Thảo Luận Phật Pháp (HT Quảng Ba) 
11.45am:  Quá Đường & Kinh hành niệm Phật
01.00pm: Chỉ tịnh

02.30pm-04.00pm: Thọ Trì Kinh Pháp Hoa (Tăng Ni và Phật tử)

04.45pm: Mông Sơn Thí Thực

05.30pm: Dược thực
07.pm-07.30pm: Khóa Lễ Tịnh Độ (Tăng Ni và Phật tử)

07.40pm-09.00pm: 
*Tăng Ni thảo luận về Giới Luật tại Bát Nhã Đường (TT Tâm Minh)

* Phật tử nghe pháp tại Chánh Điện (Giảng sư: TT Tâm Phương, TT Giác Tín)  

09.30pm-10.00pm: Hô Canh và Tọa Thiền
10.30pm: Chỉ tịnh

Thứ Năm, 18-07-2019
05.00  Thức chúng 
05.45am: Hô canh tọa thiền
06.00am-07.15am: Công phu khuya và khai thị (TT Tâm Phương)
07.30am: Tiểu thực
08.00am: Chấp tác, công quả
09.00am-11.00am: Thảo Luận Phật Pháp (TT Tâm Minh)
11.45am: Quá Đường & Kinh hành niệm Phật
01.00pm: Chỉ tịnh

02.30pm-04.00pm: Thọ Trì Kinh Pháp Hoa (Tăng Ni và Phật tử)
04.45pm: Mông Sơn Thí Thực

05.30pm: Dược thực
07.pm-07.30pm: Khóa Lễ Tịnh Độ (Tăng Ni và Phật tử)

07.40pm-09.00pm: 
*Tăng Ni thảo luận về Giới Luật tại Bát Nhã Đường (TT Tâm Phương)

* Phật tử nghe pháp tại Chánh Điện  (Giảng sư: TT Tâm Minh, ĐĐ Hạnh Phẩm)

09.30pm-10.00pm: Hô Canh và Tọa Thiền
10.30pm: Chỉ tịnh

Thứ Sáu, 19-07-2019
05.00  Thức chúng 
05.45am: Hô canh tọa thiền
06.00am-07.15am: Công phu khuya và khai thị (TT Hóa Chủ)
07.30am: Tiểu thực
08.00am: Chấp tác, công quả
09.00am-11.00am: Thảo Luận Phật Pháp (TT Tâm Phương) 
11.45am: Quá Đường &  Kinh hành niệm Phật
01.00pm: Chỉ tịnh

02.30pm-04.00pm: Thọ Trì Kinh Pháp Hoa (Tăng Ni và Phật tử)
04.45pm: Mông Sơn Thí Thực

05.30pm: Dược thực

07.00pm-09.00pm: Thiền Trà Đạo Tình (TT Hạnh Tri & ĐĐ Hạnh Phẩm)
09.30pm-10.00pm: Hô Canh và Tọa Thiền
10.30pm: Chỉ tịnh

Thứ Bảy, 20-07-2019 

05.00  Thức chúng 
05.45am: Hô canh tọa thiền
06.00am-07.15am: Lễ Tự Tứ & Giải Chế
07.30am: Tiểu thực
08.00am: Chấp tác, công quả
09.00am-11.00am: Lễ Bế Mạc Khóa An Cư Kiết Hạ kỳ 20 
11.45am: Thọ trai

Buổi chiều:  Hoàn mãn, Chư Tôn Đức Tăng Ni và Phật tử hồi quy bổn xứ

 

 

Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
facebook youtube google-plus linkedin twitter blog
Nguyện đem công đức này, trang nghiêm Phật Tịnh Độ, trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu khổ ba đường,
nếu có người thấy nghe, đều phát lòng Bồ Đề, hết một báo thân này, sinh qua cõi Cực Lạc.

May the Merit and virtue,accrued from this work, adorn the Buddhas pureland,
Repay the four great kindnesses above, andrelieve the suffering of those on the three paths below,
may those who see or hear of these efforts generates Bodhi Mind, spend their lives devoted to the Buddha Dharma,
the Land of Ultimate Bliss.

Quang Duc Buddhist Welfare Association of Victoria
Tu Viện Quảng Đức | Quang Duc Monastery
Senior Venerable Thich Tam Phuong | Senior Venerable Thich Nguyen Tang
Address: Quang Duc Monastery, 105 Lynch Road, Fawkner, Vic.3060 Australia
Tel: 61.03.9357 3544 ; Fax: 61.03.9357 3600
Website: http://www.quangduc.com ; http://www.tuvienquangduc.com.au (old)
Xin gửi Xin gửi bài mới và ý kiến đóng góp đến Ban Biên Tập qua địa chỉ:
quangduc@quangduc.com , tvquangduc@bigpond.com
KHÁCH VIẾNG THĂM
110,220,567