Tu Viện Quảng Đức105 Lynch Rd, Fawkner, Vic 3060. Australia. Tel: 9357 3544. quangduc@quangduc.com* Viện Chủ: TT Tâm Phương, Trụ Trì: TT Nguyên Tạng   
Bài mới nhất

Lịch giảng 10 ngày tại khóa An Cư Kiết Hạ kỳ 20 tại Chùa Thiên Ấn, Sydney, Úc Châu

09/07/201921:20(Xem: 3642)
Lịch giảng 10 ngày tại khóa An Cư Kiết Hạ kỳ 20 tại Chùa Thiên Ấn, Sydney, Úc Châu


họp-tiền-an-cư-2019-42họp-tiền-an-cư-2019-41 

CHƯƠNG TRÌNH

TU HỌC 10 NGÀY 
TRONG KHÓA AN CƯ KIẾT HẠ KỲ 20
TẠI CHÙA THIÊN ẤN, SYDNEY

 

 

 

Thứ Tư, 10-07-2019

05.00am: Thức chúng
05.45am: Lễ kiết giới, khai chung bảng, khai Kinh bạch Phật  (xem hình)

08: 00am: Tiểu thực

09.am-11.00am: Lễ Khai Mạc Khóa An Cư Kiết Hạ kỳ 20 (xem hình)
11.45am: Quá Đường & Kinh hành niệm Phật (xem hình)
01.00pm: Chỉ tịnh

02.30pm-04.00pm: Thọ Trì Kinh Pháp Hoa (Tăng Ni và Phật tử) (xem hình)

04.45pm: Mông Sơn Thí Thực

05.30pm: Dược thực
07.pm-07.30pm: Khóa Lễ Tịnh Độ (Tăng Ni và Phật tử)

07.40pm-09.00pm: 
*Tăng Ni thảo luận về Giới Luật tại Bát Nhã Đường (HT Phó Thiền Chủ) (xem hình)

* Phật tử nghe pháp tại Chánh Điện  (Giảng sư: TT Như Định, TT Thiện Hiền) (xem hình)
09.30pm-10.00pm: Hô Canh và Tọa Thiền
10.30pm: Chỉ tịnh

 

 

Thứ Năm, 11-07-2019


05.00: Thức chúng 
05.45am: Hô canh tọa thiền
06.00am-07.15am: Công phu khuya và khai thị (HT Bảo Lạc) (xem hình)
07.30am: Tiểu thực
08.00am: Chấp tác, công quả

09.00am-11.00am: Thảo Luận Phật Pháp ( HT Phó Thiền Chủ T. Quảng Ba) (xem hình)

11.45am: Quá Đường & Kinh hành niệm Phật (xem hình)
01.00pm: Chỉ tịnh

02.30pm-04.00pm: Thọ Trì Kinh Pháp Hoa (Tăng Ni và Phật tử)
04.45pm: Mông Sơn Thí Thực

05.30pm: Dược thực
07.pm-07.30pm: Khóa Lễ Tịnh Độ (Tăng Ni và Phật tử)

07.40pm-09.00pm: 
*Tăng Ni thảo luận về Giới Luật tại Bát Nhã Đường (HT Thiền Chủ) (xem hình)

* Phật tử nghe pháp tại Chánh Điện  (Giảng sư: TT Viên Tịnh, TT Đạo Hiển) (xem hình)

09.30pm-10.00pm: Hô Canh và Tọa Thiền
10.30pm: Chỉ tịnh

 
Thứ Sáu, 12-07-2019


05.00  Thức chúng 
05.45am: Hô canh tọa thiền
06.00am-07.15am: Công phu khuya và khai thị (HT Quảng Ba(xem hình)
07.30am: Tiểu thực
08.00am: Chấp tác, công quả
09.00am-11.00am: Thảo Luận Phật Pháp ( TT Như Định) (xem hình)

11.45am: Quá Đường & Kinh hành niệm Phật (xem hình)
01.00pm: Chỉ tịnh

02.30pm-04.00pm: Thọ Trì Kinh Pháp Hoa (Tăng Ni và Phật tử)
04.45pm: Công phu chiều

05.30pm: Dược thực
07.pm-07.30pm: Khóa Lễ Tịnh Độ (Tăng Ni và Phật tử) (xem hình)

07.40pm-09.00pm:  
*Tăng Ni thảo luận về Giới Luật tại Bát Nhã Đường (HT Minh Hiếu) (xem hình)

* Phật tử nghe pháp tại Chánh Điện (Giảng sư: TT Nhuận Chơn, TT Hạnh Tri ) (xem hình)

09.30pm-10.00pm: Hô Canh và Tọa Thiền
10.30pm: Chỉ tịnh

 


Thứ Bảy, 13-07-2019


05.00  Thức chúng 
05.45am: Hô canh tọa thiền
06.00am-07.15am: Công phu khuya và khai thị (HT Bổn Điền(xem hình)
07.30am: Tiểu thực
08.00am: Chấp tác, công quả
09.00am-11.00am: Thảo Luận Phật Pháp:  HT Minh Hiếu (xem hình)
11.45am: Quá Đường & Kinh hành niệm Phật (xem hình)
01.00pm: Chỉ tịnh

02.30pm-04.00pm: Thọ Trì Kinh Pháp Hoa (Tăng Ni và Phật tử)
04.45pm: Công phu chiều

05.30pm: Dược thực
07.pm-07.30pm: Khóa Lễ Tịnh Độ (Tăng Ni và Phật tử)

07.40pm-09.00pm: 
 *Tăng Ni thảo luận về Giới Luật tại Bát Nhã Đường (HT Bổn Điền) (xem hình)

* Phật tử nghe pháp tại Chánh Điện (Giảng sư:  TT Nguyên Tạng, TT Phổ Huân) (xem hình)

 

09.30pm-10.00pm: Hô Canh và Tọa Thiền
10.30pm: Chỉ tịnh

 


Chủ Nhật, 14-07-2019


05.00  Thức chúng 
05.45am: Hô canh tọa thiền
06.00am-07.15am: Công phu khuya và khai thị (HT Minh Hiếu)
07.30am: Tiểu thực
08.00am: Chấp tác, công quả
09.00am-11.00am: Lễ Húy Nhật 4 Đời Tăng Thống 
11.45am: Quá Đường &  Kinh hành niệm Phật
01.00pm: Chỉ tịnh

02.30pm-04.00pm: Thọ Trì Kinh Pháp Hoa (Tăng Ni và Phật tử)

05.30pm: Dược thực
07.pm-07.30pm: Khóa Lễ Tịnh Độ (Tăng Ni và Phật tử)

07.40pm-09.00pm: 
*Tăng Ni thảo luận về Giới Luật tại Bát Nhã Đường (TT Thiện Hiền)
* Phật tử nghe pháp tại Chánh Điện  (Giảng sư: TT Đạo Thông, TT Minh Hội)

09.30pm-10.00pm: Hô Canh và Tọa Thiền
10.30pm: Chỉ tịnh

 

Thứ Hai, 15-07-2019
05.00 Thức chúng 
05.45am: Hô canh tọa thiền
06.00am-07.15am: Công phu khuya và khai thị (HT Nguyên Trực)
07.30am: Tiểu thực
08.00am: Chấp tác, công quả
09.00am-11.00am: Thảo Luận Phật Pháp  (HT Thiền Chủ Thích Bảo Lạc)
11.45am: Quá Đường &  Kinh hành niệm Phật
01.00pm: Chỉ tịnh

02.30pm-03.30pm: Thọ Trì Kinh Pháp Hoa (Tăng Ni và Phật tử)

02.00pm-05.00pm: Hội Đồng Giáo Phẩm họp định kỳ

05.30pm: Dược thực
07.pm-07.30pm: Khóa Lễ Tịnh Độ (Tăng Ni và Phật tử)

07.40pm-09.00pm:
*Tăng Ni thảo luận về Giới Luật tại Bát Nhã Đường (NS Trí Lưu, NS Thảo Liên)

* Phật tử nghe pháp tại Chánh Điện (Giảng sư: NS Tâm Lạc,  Ni Sư Viên Thông)
09.30pm-10.00pm: Hô Canh và Tọa Thiền
10.30pm: Chỉ tịnh


Thứ Ba, 16-07-2019

05.00 Thức chúng
05.45am: Hô canh tọa thiền
06.00am-07.15am: Công phu khuya và khai thị (TT Tâm Minh)
07.30am: Tiểu thực
08.00am: Chấp tác, công quả
09.00am-11.00am: Thảo Luận Phật Pháp (HT Bổn Điền)
11.45am:  Quá Đường & Kinh hành niệm Phật
01.00pm: Chỉ tịnh

02.30pm-04.00pm: Thọ Trì Kinh Pháp Hoa (Tăng Ni và Phật tử)

02.00pm-05.00pm: Hội Đồng Điều Hành họp định kỳ tại Bát Nhã Đường

04.45pm: Mông Sơn Thí Thực

05.30pm: Dược thực
07.pm-07.30pm: Khóa Lễ Tịnh Độ (Tăng Ni và Phật tử)

07.40pm-09.00pm: 

*Hội Đồng Điều Hành họp định kỳ tại Bát Nhã Đường (tiếp theo)

* Phật tử nghe pháp tại Chánh Điện (Giảng sư: TT Viên Trí, TT Minh Thường)

09.30pm-10.00pm: Hô Canh và Tọa Thiền
10.30pm: Chỉ tịnh

Thứ Tư, 17-07-2019
05.00 Thức chúng
05.45am: Hô canh tọa thiền
06.00am-07.15am: Công phu khuya và khai thị (2 Ni Trưởng )
07.30am: Tiểu thực
08.00am: Chấp tác, công quả
09.00am-11.00am: Thảo Luận Phật Pháp (HT Quảng Ba) 
11.45am:  Quá Đường & Kinh hành niệm Phật
01.00pm: Chỉ tịnh

02.30pm-04.00pm: Thọ Trì Kinh Pháp Hoa (Tăng Ni và Phật tử)

04.45pm: Mông Sơn Thí Thực

05.30pm: Dược thực
07.pm-07.30pm: Khóa Lễ Tịnh Độ (Tăng Ni và Phật tử)

07.40pm-09.00pm: 
*Tăng Ni thảo luận về Giới Luật tại Bát Nhã Đường (TT Tâm Minh)

* Phật tử nghe pháp tại Chánh Điện (Giảng sư: TT Tâm Phương, TT Giác Tín)  

09.30pm-10.00pm: Hô Canh và Tọa Thiền
10.30pm: Chỉ tịnh

Thứ Năm, 18-07-2019
05.00  Thức chúng 
05.45am: Hô canh tọa thiền
06.00am-07.15am: Công phu khuya và khai thị (TT Tâm Phương)
07.30am: Tiểu thực
08.00am: Chấp tác, công quả
09.00am-11.00am: Thảo Luận Phật Pháp (TT Tâm Minh)
11.45am: Quá Đường & Kinh hành niệm Phật
01.00pm: Chỉ tịnh

02.30pm-04.00pm: Thọ Trì Kinh Pháp Hoa (Tăng Ni và Phật tử)
04.45pm: Mông Sơn Thí Thực

05.30pm: Dược thực
07.pm-07.30pm: Khóa Lễ Tịnh Độ (Tăng Ni và Phật tử)

07.40pm-09.00pm: 
*Tăng Ni thảo luận về Giới Luật tại Bát Nhã Đường (TT Tâm Phương)

* Phật tử nghe pháp tại Chánh Điện  (Giảng sư: TT Tâm Minh, ĐĐ Hạnh Phẩm)

09.30pm-10.00pm: Hô Canh và Tọa Thiền
10.30pm: Chỉ tịnh

Thứ Sáu, 19-07-2019
05.00  Thức chúng 
05.45am: Hô canh tọa thiền
06.00am-07.15am: Công phu khuya và khai thị (TT Hóa Chủ)
07.30am: Tiểu thực
08.00am: Chấp tác, công quả
09.00am-11.00am: Thảo Luận Phật Pháp (TT Tâm Phương) 
11.45am: Quá Đường &  Kinh hành niệm Phật
01.00pm: Chỉ tịnh

02.30pm-04.00pm: Thọ Trì Kinh Pháp Hoa (Tăng Ni và Phật tử)
04.45pm: Mông Sơn Thí Thực

05.30pm: Dược thực

07.00pm-09.00pm: Thiền Trà Đạo Tình (TT Hạnh Tri & ĐĐ Hạnh Phẩm)
09.30pm-10.00pm: Hô Canh và Tọa Thiền
10.30pm: Chỉ tịnh

Thứ Bảy, 20-07-2019 

05.00  Thức chúng 
05.45am: Hô canh tọa thiền
06.00am-07.15am: Lễ Tự Tứ & Giải Chế
07.30am: Tiểu thực
08.00am: Chấp tác, công quả
09.00am-11.00am: Lễ Bế Mạc Khóa An Cư Kiết Hạ kỳ 20 
11.45am: Thọ trai

Buổi chiều:  Hoàn mãn, Chư Tôn Đức Tăng Ni và Phật tử hồi quy bổn xứ

 

 

Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn