Tu Viện Quảng Đức105 Lynch Rd, Fawkner, Vic 3060. Australia. Tel: 9357 3544. quangduc@quangduc.com* Viện Chủ: TT Tâm Phương, Trụ Trì: TT Nguyên Tạng   
Bài mới nhất

Bảng chữ viết tắt

23/05/201319:13(Xem: 10190)
Bảng chữ viết tắt


Phật Giáo Khắp Thế Giới

Thích Nguyên Tạng
Melbourne, Úc Châu 2001
---o0o---

BẢNG CHỮ VIẾT TẮT

BMS

Buddhist Missionary Society (Hội Truyền Bá Phật Giáo)

BLIA 

Buddha's Light International Association(Hội PQS Quốc Tế)

CHT 

Vùng đồi núi Chittagong

ÐH 

Ðại Học

ÐÐ

Ðại Ðức

ÐTK 

Ðại Tạng Kinh

ÐHTGTG 

Ðại Hội Tôn Giáo Thế Giới

FPMT

Foundation for Preservation of the Mahayana Tradition ( Hội Bảo Tồn Phật Giáo Ðại Thừa)

GS

Giáo sư

GÐPT 

Gia đình Phật tử

HK 

Hoa Kỳ

IARF

International Association For Freedom (Hiệp Hội Tự Do Tôn Giáo Quốc Tế)

INEB

International Network of Engaged Buddhist (Tổ chức Quốc Tế Phật Tử Dấn Thân)

NTT

Nam Triều Tiên

NXB 

Nhà xuất bản

NXBPQS

Nhà xuất bản Phật Quang Sơn

PH 

Phật Học

PG

Phật giáo

PGHK

Phật giáo Hoa Kỳ

PGNB 

Phật giáo Nhật Bản

PGNTT

Phật giáo Nam Triều Tiên

PGNSW 

Phật giáo New South Wales

PGTT 

Phật giáo Tây Tạng

PGTH 

Phật giáo Trung Hoa

PGUÐL 

Phật giáo Úc-Ðại-Lợi

PGVN 

Phật giáo Việt Nam

PQS 

Phật Quang Sơn

PQÐTР

Phật Quang Ðại Tự Ðiển

PTS 

Phó tiến sĩ

PTS

Pali Text Society

TL 

Tây Lịch

TH

Trung Hoa

TT

Triều Tiên

TT

Thượng tọa

TTPG 

Trung tâm Phật giáo

VN

Việt Nam

VPTT

Vạn Phật Thánh Thành

VBTPGS

Viện Bảo Tàng Phật Quang Sơn

VNCPHVN 

Viện Nghiên Cứu Phật Học Việt Nam

WFB

World Fellowship of Buddhists (Hội Liên Hữu Phật Giáo Thế Giới)

WBS 

World Buddhist Sangha Council (Hội Tăng GiàThế Giới)

WCRP 

World Conference on Religion & Peace (Hội Nghị Tôn Giáo & Hòa bình Thế giới)

XB

Xuất bản

XHCN

Xã Hội Chủ Nghĩa

YBAM 

Young Buddhist Association of Malaysia

---o0o---

Kỹ thuật vi tính:
Hải Hạnh, Ðàm Thanh, 

Diệu Nga, Tâm Chánh, Nguyên Tâm
Trình bày: Nhị Tường

Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn