Tu Viện Quảng Đức105 Lynch Rd, Fawkner, Vic 3060. Australia. Tel: 9357 3544. quangduc@quangduc.com* Viện Chủ: HT Tâm Phương, Trụ Trì: TT Nguyên Tạng   

Phần [1.1]

18/04/201317:48(Xem: 7676)
Phần [1.1]

Tạng Luật
Vinayapitaka

Phân Tích Giới Tỷ-Kheo - I
(Bhikkhuvibhanga I)

Tỳ kheo Indacanda Nguyệt Thiêndịch
2004

I. CHƯƠNG PĀRĀJIKA THỨ NHẤT

[10] Vào lúc bấy giờ, ở không xa thành Vesālī có ngôi làng Kalanda. Ở nơi ấy, có người con trai nhà đại phú tên là Sudinna Kalandaputta. Khi ấy, Sudinna Kalandaputta đã đi đến Vesālī cùng với nhiều người bạn do một công việc cần làm nào đó. Vào lúc bấy giờ, đức Thế Tôn, được vây quanh bởi hội chúng đông đảo, đang ngồi thuyết giảng Giáo Pháp. Sudinna Kalandaputta đã nhìn thấy đức Thế Tôn được vây quanh bởi hội chúng đông đảo và đang ngồi thuyết giảng Giáo Pháp. Nhìn thấy vậy, Sudinna Kalandaputta đã khởi ý này: “Hay là ta cũng nên nghe Pháp?” Rồi Sudinna Kalandaputta đã đi đến hội chúng ấy, sau khi đến đã ngồi xuống ở một bên. Khi đã ngồi xuống một bên, Sudinna Kalandaputta đã khởi ý này: “Theo như ta hiểu về Pháp đã được đức Thế Tôn thuyết giảng thì việc ấy không phải là việc dễ làm đối với người đang sống ở gia đình để thực hành Phạm hạnh một cách đầy đủ trọn vẹn, hoàn toàn trong sạch như vỏ ốc được cạo sạch. Hay là ta nên cạo bỏ râu tóc, khoác lên các y màu ca-sa, rời nhà xuất gia sống không nhà?” Rồi hội chúng ấy sau khi đã được đức Thế Tôn chỉ dạy, thức tỉnh, khuyến khích, và tạo niềm phấn khởi bằng bài Pháp thoại, đã từ chỗ ngồi đứng dậy, đảnh lễ đức Thế Tôn, hướng vai phải nhiễu quanh, và ra đi. Sau khi hội chúng đứng dậy không lâu, Sudinna Kalandaputta đã đi đến gặp đức Thế Tôn, sau khi đến đã đảnh lễ đức Thế Tôn rồi ngồi xuống ở một bên. Khi đã ngồi xuống một bên, Sudinna Kalandaputta đã bạch với đức Thế Tôn điều này:

- Bạch ngài, theo như con hiểu về Pháp đã được đức Thế Tôn thuyết giảng thì việc ấy không phải là việc dễ làm đối với người đang sống ở gia đình để thực hành Phạm hạnh một cách đầy đủ trọn vẹn, hoàn toàn trong sạch như vỏ ốc được cạo sạch. Bạch ngài, con muốn cạo bỏ râu tóc, khoác lên các y màu ca-sa, rời nhà xuất gia sống không nhà. Xin đức Thế Tôn hãy (làm lễ) xuất gia cho con.

- Này Sudinna, vậy ngươi đã được mẹ cha cho phép về việc rời nhà xuất gia sống không nhà chưa?

- Bạch ngài, con chưa được mẹ cha cho phép về việc rời nhà xuất gia sống không nhà.

- Này Sudinna, các đức Như Lai không (làm lễ) xuất gia cho người con trai chưa được mẹ cha cho phép.

- Bạch ngài, bằng cách nào khiến mẹ và cha sẽ cho phép con về việc rời nhà xuất gia sống không nhà, thì con đây sẽ làm theo cách ấy.

[11] Rồi sau khi đã hoàn tất công việc cần làm ấy ở thành Vesālī, Sudinna Kalandaputta đã về lại làng Kalanda và đi đến gặp mẹ và cha, sau khi đến đã nói với mẹ và cha điều này:

- Mẹ và cha à, theo như con hiểu về Pháp đã được đức Thế Tôn thuyết giảng thì việc ấy không phải là việc dễ làm đối với người đang sống ở gia đình để thực hành Phạm hạnh một cách đầy đủ trọn vẹn, hoàn toàn trong sạch như vỏ ốc được cạo sạch. Con muốn cạo bỏ râu tóc, khoác lên các y màu ca-sa, rời nhà xuất gia sống không nhà. Hãy cho phép con về việc rời nhà xuất gia sống không nhà.

Được nói như thế, mẹ và cha của Sudinna Kalandaputta đã nói với Sudinna Kalandaputta điều này:

- Này Sudinna thương, con chính là con trai một, yêu dấu, và quý mến của mẹ và cha, được lớn lên trong sung sướng, và được chăm sóc cẩn thận. Này Sudinna thương, con không biết gì về khổ đau. Chỉ có sự chết thì mẹ và cha đành phải xa con một cách miễn cưỡng; làm sao trong lúc con đang còn sống, mẹ và cha lại cho phép con về việc rời nhà xuất gia sống không nhà được?

Đến lần thứ nhì, Sudinna Kalandaputta đã nói với mẹ và cha điều này:

- Mẹ và cha à, theo như con hiểu về Pháp đã được đức Thế Tôn thuyết giảng thì việc ấy không phải là việc dễ làm đối với người đang sống ở gia đình để thực hành Phạm hạnh một cách đầy đủ trọn vẹn, hoàn toàn trong sạch như vỏ ốc được cạo sạch. Con muốn cạo bỏ râu tóc, khoác lên các y màu ca-sa, rời nhà xuất gia sống không nhà. Hãy cho phép con về việc rời nhà xuất gia sống không nhà.

Đến lần thứ nhì, mẹ và cha của Sudinna Kalandaputta đã nói với Sudinna Kalandaputta điều này:

- Này Sudinna thương, con chính là con trai một, yêu dấu, và quý mến của mẹ và cha, được lớn lên trong sung sướng, và được chăm sóc cẩn thận. Này Sudinna thương, con không biết gì về khổ đau. Chỉ có sự chết thì mẹ và cha đành phải xa con một cách miễn cưỡng; làm sao mẹ và cha, trong lúc con đang còn sống, lại cho phép con về việc rời nhà xuất gia sống không nhà được?

Đến lần thứ ba, Sudinna Kalandaputta đã nói với mẹ và cha điều này:

- Mẹ và cha à, theo như con hiểu về Pháp đã được đức Thế Tôn thuyết giảng thì việc ấy không phải là việc dễ làm đối với người đang sống ở gia đình để thực hành Phạm hạnh một cách đầy đủ trọn vẹn, hoàn toàn trong sạch như vỏ ốc được cạo sạch. Con muốn cạo bỏ râu tóc, khoác lên các y màu ca-sa, rời nhà xuất gia sống không nhà. Hãy cho phép con về việc rời nhà xuất gia sống không nhà.

Đến lần thứ ba, mẹ và cha của Sudinna Kalandaputta đã nói với Sudinna Kalandaputta điều này:

- Này Sudinna thương, con chính là con trai một, yêu dấu, và quý mến của mẹ và cha, được lớn lên trong sung sướng, và được chăm sóc cẩn thận. Này Sudinna thương, con không biết gì về khổ đau. Chỉ có sự chết thì mẹ và cha đành phải xa con một cách miễn cưỡng; làm sao mẹ và cha, trong lúc con đang còn sống, lại cho phép con về việc rời nhà xuất gia sống không nhà được?

Khi ấy, Sudinna Kalandaputta (nghĩ rằng): “Mẹ và cha không cho phép ta về việc rời nhà xuất gia sống không nhà!” rồi đã nằm xuống ngay tại chỗ ấy, trên nền đất không có trải lót (nói rằng):

- Đối với con, hoặc là cái chết ngay tại đây, hoặc là sự xuất gia.

Sau đó, Sudinna Kalandaputta đã không ăn một bữa, đã không ăn hai bữa, đã không ăn ba bữa, đã không ăn bốn bữa, đã không ăn năm bữa, đã không ăn sáu bữa, đã không ăn bảy bữa.

[12] Khi ấy, mẹ và cha của Sudinna Kalandaputta đã nói với Sudinna Kalandaputta điều này:

- Này Sudinna thương, con chính là con trai một, yêu dấu, và quý mến của mẹ và cha, được lớn lên trong sung sướng, và được chăm sóc cẩn thận. Này Sudinna thương, con không biết gì về khổ đau. Chỉ có sự chết thì mẹ và cha đành phải xa con một cách miễn cưỡng; làm sao mẹ và cha, trong lúc con đang còn sống, lại cho phép con về việc rời nhà xuất gia sống không nhà được? Này Sudinna thương, con hãy đứng dậy, hãy ăn, hãy uống, và hãy chơi đùa. Trong khi ăn, trong khi uống, trong khi chơi đùa, trong khi thọ hưởng các dục, trong khi làm các điều phước thiện, con có thể thỏa thích, chớ mẹ và cha không cho phép con về việc rời nhà xuất gia sống không nhà.

Được nghe nói vậy, Sudinna Kalandaputta vẫn im lặng.

Đến lần thứ nhì, ...(như trên)...

Đến lần thứ ba, mẹ và cha của Sudinna Kalandaputta đã nói với Sudinna Kalandaputta điều này:

- Này Sudinna thương, con chính là con trai một, yêu dấu, và quý mến của mẹ và cha, được lớn lên trong sung sướng, và được chăm sóc cẩn thận. Này Sudinna thương, con không biết gì về khổ đau. Chỉ có sự chết thì mẹ và cha đành phải xa con một cách miễn cưỡng; làm sao mẹ và cha, trong lúc con đang còn sống, lại cho phép con về việc rời nhà xuất gia sống không nhà được? Này Sudinna thương, con hãy đứng dậy, hãy ăn, hãy uống, và hãy chơi đùa. Trong khi ăn, trong khi uống, trong khi chơi đùa, trong khi thọ hưởng các dục, trong khi làm các điều phước thiện, con có thể thỏa thích, chớ mẹ và cha không cho phép con về việc rời nhà xuất gia sống không nhà.

Đến lần thứ ba, Sudinna Kalandaputta vẫn im lặng.

[13] Sau đó, những người bạn của Sudinna Kalandaputta đã đi đến gặp Sudinna Kalandaputta, sau khi đến đã nói với Sudinna Kalandaputta điều này:

- Này Sudinna mến, bạn chính là con trai một, yêu dấu, và quý mến của mẹ và cha, được lớn lên trong sung sướng, và được chăm sóc cẩn thận. Này Sudinna mến, bạn không biết gì về khổ đau. Chỉ có sự chết thì mẹ và cha đành phải xa bạn một cách miễn cưỡng; làm sao mẹ và cha, trong lúc bạn đang còn sống, lại cho phép bạn về việc rời nhà xuất gia sống không nhà được? Này Sudinna mến, bạn hãy đứng dậy, hãy ăn, hãy uống, và hãy chơi đùa. Trong khi ăn, trong khi uống, trong khi chơi đùa, trong khi thọ hưởng các dục, trong khi làm các điều phước thiện, bạn có thể thỏa thích, chớ mẹ và cha không cho phép bạn về việc rời nhà xuất gia sống không nhà.

Được nghe nói vậy, Sudinna Kalandaputta vẫn im lặng.

Đến lần thứ nhì, ...(như trên)...

Đến lần thứ ba, những người bạn của Sudinna Kalandaputta đã nói với Sudinna Kalandaputta điều này:

- Này Sudinna thương, bạn chính là ...(như trên)...

Đến lần thứ ba, Sudinna Kalandaputta vẫn im lặng.

Khi ấy, những người bạn của Sudinna Kalandaputta đã đi đến gặp mẹ và cha của Sudinna Kalandaputta, sau khi đến đã nói với mẹ và cha của Sudinna Kalandaputta điều này:

- Mẹ và cha à, Sudinna này nằm trên nền đất không có trải lót (nói rằng): “Đối với con, hoặc là cái chết ngay tại đây, hoặc là sự xuất gia.” Nếu mẹ và cha không cho phép Sudinna về việc rời nhà xuất gia sống không nhà, anh ta sẽ đi đến cái chết ngay tại chỗ ấy. Vả lại, nếu mẹ và cha cho phép Sudinna về việc rời nhà xuất gia sống không nhà, mẹ và cha sẽ còn nhìn thấy anh ta cho dù đã xuất gia. Nếu Sudinna không thỏa thích trong việc rời nhà xuất gia sống không nhà, thì anh ta còn chốn nào khác đây? Anh ta sẽ quay trở về ngay tại chỗ này. Mẹ và cha hãy cho phép Sudinna về việc rời nhà xuất gia sống không nhà đi.

- Các con thương, mẹ và cha cho phép Sudinna về việc rời nhà xuất gia sống không nhà.

[14] Sau đó, những người bạn của Sudinna Kalandaputta đã đi đến gặp Sudinna Kalandaputta, sau khi đến đã nói với Sudinna Kalandaputta điều này:

- Này Sudinna mến, hãy đứng dậy đi. Bạn đã được mẹ và cha cho phép về việc rời nhà xuất gia sống không nhà.

Khi ấy, Sudinna Kalandaputta (nghĩ rằng): “Nghe nói ta đã được mẹ và cha cho phép về việc rời nhà xuất gia sống không nhà,” đã trở nên hoan hỷ, phấn khởi, vừa đứng dậy vừa dùng bàn tay phủi khắp mình mẩy. Sau đó nhiều ngày, Sudinna Kalandaputta đã phục hồi lại sức khoẻ và đã đi đến gặp đức Thế Tôn, sau khi đến đã đảnh lễ đức Thế Tôn rồi ngồi xuống ở một bên. Khi đã ngồi xuống một bên, Sudinna Kalandaputta đã bạch với đức Thế Tôn điều này:

- Bạch ngài, con đã được mẹ và cha cho phép về việc rời nhà xuất gia sống không nhà. Bạch ngài, xin đức Thế Tôn hãy (làm lễ) xuất gia cho con.

Sau đó, Sudinna Kalandaputta đã đạt được sự xuất gia trong sự hiện diện của đức Thế Tôn và đã được tu lên bậc trên. Sau khi đã được tu lên bậc trên không bao lâu, đại đức Sudinna đã thọ trì và thực hành các đức hạnh đầu đà có hình thức như vầy: là vị ngụ ở rừng, là vị hành pháp khất thực, là vị mặc y paṃsukūla,[1]là vị đi khất thực theo tuần tự từng nhà. Đại đức đã sống nương tựa vào một ngôi làng nọ trong xứ Vajjī.

[15] Vào lúc bấy giờ, xứ Vajjī có sự khó khăn về vật thực, đời sống khổ cực, dịch bệnh hoành hành (setaṭṭhikā), vật thực được phân phối theo thẻ, không dễ dàng sinh sống bằng sự ra sức khất thực. Khi ấy, đại đức Sudinna đã khởi ý rằng: “Hiện nay, xứ Vajjī có sự khó khăn về vật thực, đời sống khổ cực, dịch bệnh hoành hành, vật thực được phân phối theo thẻ, không dễ dàng sinh sống bằng sự ra sức khất thực. Vả lại, nhiều quyến thuộc của ta ở trong thành Vesālī thì giàu sang, có nhiều của cải và nhiều tài sản, có vô số vàng bạc, vô số vật dụng, và dồi dào lúa gạo, hay là ta nên sống nương tựa vào quyến thuộc vậy? Hơn nữa, quyến thuộc sẽ cúng dường vật thí đến ta, họ sẽ làm các điều phước thiện, các tỷ-kheo cũng sẽ nhận được lợi lộc, và ta sẽ không bị khó nhọc về đồ ăn khất thực.” Sau đó, đại đức Sudinna đã thu xếp sàng tọa, cầm y bát, và ra đi về hướng thành Vesālī (Vệ Xá). Trong khi tuần tự du hành, đại đức đã đến được thành Vesālī. Tại nơi ấy, trong thành Vesālī, đại đức Sudinna trú ở Mahāvana (Đại Lâm), nơi giảng đường Kūṭāgāra.

Quyến thuộc của đại đức Sudinna đã nghe được rằng: “Nghe nói Sudinna Kalandaputta đã đến thành Vesālī.” Họ đã đem lại cúng dường bữa ăn gồm sáu mươi nồi cơm. Khi ấy, đại đức Sudinna đã phân chia cho các vị tỷ-kheo sáu mươi nồi cơm ấy rồi vào buổi sáng, đã mặc y, cầm y bát, đi vào làng Kalanda để khất thực. Trong khi đi tuần tự từng nhà để khất thực, đại đức đã đi đến nhà của cha mình. Vào lúc bấy giờ, người nữ tỳ của quyến thuộc của đại đức Sudinna có ý định đổ đi món cháo chua đã để cách đêm. Khi ấy, đại đức Sudinna đã nói với người nữ tỳ của quyến thuộc ấy rằng:

- Này chị, nếu vật ấy cần phải đổ bỏ thì hãy trút vào đây, trong bình bát của tôi.

Rồi trong khi đang trút món cháo chua đã để cách đêm ấy vào bình bát của đại đức Sudinna, người nữ tỳ của quyến thuộc của đại đức Sudinna đã nhận ra đặc điểm của các cánh tay, của các bàn chân, và của giọng nói (của đại đức Sudinna).[2]Sau đó, người nữ tỳ của quyến thuộc của đại đức Sudinna đã đi đến gặp mẹ của đại đức Sudinna, sau khi đến đã nói với mẹ của đại đức Sudinna điều này:

- Bẩm bà, bà nên biết là công tử Sudinna đã trở về.

- Này ngươi, nếu ngươi nói đúng, ta sẽ ban cho ngươi khỏi kiếp nô tỳ.

Vào lúc bấy giờ, đại đức Sudinna đang thọ thực món cháo chua đã để cách đêm ấy ở chân của vách tường nọ. Và người cha của đại đức Sudinna trong lúc đi công chuyện đã nhìn thấy đại đức Sudinna đang thọ thực món cháo chua đã để cách đêm ấy ở chân của vách tường nọ, sau khi nhìn thấy đã đi đến gần đại đức Sudinna, sau khi đến đã nói với đại đức Sudinna điều này:

- Này Sudinna thương, lẽ nào con lại ăn món cháo chua đã để cách đêm? Này Sudinna thương, hay là con nên đi về nhà mình đi?

- Này gia chủ, tôi đã đi đến nhà của ông rồi. Đó là nơi mà tôi đã nhận được món cháo chua đã để cách đêm này.

Khi ấy, người cha của đại đức Sudinna đã nắm lấy cánh tay của đại đức Sudinna và nói với đại đức Sudinna điều này:

- Này Sudinna thương, hãy đi đi. Chúng ta sẽ đi về nhà.

Rồi đại đức Sudinna đã đi đến nhà của cha mình, sau khi đến đã ngồi xuống ở chỗ ngồi đã được sắp đặt sẵn. Khi ấy, người cha của đại đức Sudinna đã nói với đại đức Sudinna điều này:

- Này Sudinna thương, hãy ăn đi.

- Này gia chủ, thôi đi. Việc thọ thực của tôi ngày hôm nay đã hoàn tất.

- Này Sudinna thương, vậy hãy nhận lời bữa ăn vào ngày mai.

Đại đức Sudinna đã nhận lời bằng thái độ im lặng. Sau đó, đại đức Sudinna đã từ chỗ ngồi đứng dậy và ra đi.

[16] Rồi khi trải qua đêm ấy, mẹ của đại đức Sudinna đã cho phủ lên mặt đất bằng phân bò tươi rồi bảo người chất thành hai đống gồm một vàng, một bạc. Các đống ấy lớn đến mức khiến người đàn ông đứng ở phía bên này không thấy được người đàn ông đứng ở phía bên kia, và người đàn ông đứng ở phía bên kia không thấy được người đàn ông đứng ở phía bên này. Sau khi đã cho che lại các đống ấy bằng những tấm thảm, cho sắp đặt chỗ ngồi ở giữa, và cho che màn xung quanh, mẹ của đại đức Sudinna đã bảo người vợ cũ của đại đức Sudinna rằng:

- Này con dâu, như thế thì khi trang điểm với đồ trang sức nào mà con đã được con trai Sudinna yêu thương quý mến thì con hãy trang điểm với đồ trang sức ấy.

- Thưa mẹ, xin vâng. Người vợ cũ của đại đức Sudinna đã trả lời mẹ của đại đức Sudinna.

Sau đó, vào buổi sáng, đại đức Sudinna đã mặc y, cầm y bát, rồi đi đến tư gia của cha mình, sau khi đến đã ngồi xuống ở chỗ ngồi được sắp đặt sẵn. Khi ấy, người cha của đại đức Sudinna đã đi đến gặp đại đức Sudinna, sau khi đến đã cho mở hai đống ấy ra rồi nói với đại đức Sudinna điều này:

- Này Sudinna thương, phần này là của mẹ con là vật hồi môn của người đàn bà, phần kia là của cha, phần kia là của ông nội. Này Sudinna thương, con có thể quay trở lại cuộc sống tại gia tầm thường để thọ hưởng của cải và làm các điều phước thiện được mà. Này Sudinna thương, hãy quay về đi con. Hãy quay trở lại cuộc sống tại gia tầm thường, hãy thọ hưởng của cải và làm các điều phước thiện đi.

- Cha à, tôi không thể nào, tôi không có khả năng (làm như thế). Tôi đang thỏa thích thực hành Phạm hạnh.

Đến lần thứ nhì, ...(như trên)...

Đến lần thứ ba, người cha của đại đức Sudinna đã nói với đại đức Sudinna điều này:

- Này Sudinna thương, phần này là của mẹ con là vật hồi môn của người đàn bà, phần kia là của cha, phần kia là của ông nội. Này Sudinna thương, con có thể quay trở lại cuộc sống tại gia tầm thường để thọ hưởng của cải và làm các điều phước thiện được mà. Này Sudinna thương, hãy quay về đi con. Hãy quay trở lại cuộc sống tại gia tầm thường, hãy thọ hưởng của cải và làm các điều phước thiện đi.

- Này gia chủ, nếu gia chủ không nổi giận thì chúng ta nên bàn về điều ấy.

- Này Sudinna thương, hãy nói đi.

- Này gia chủ, nếu vậy thì hãy cho người thực hiện những bao tải thật lớn, cho người đổ đầy vàng bạc vào, cho người đưa lên các xe kéo hàng, rồi nhận chìm ở giữa dòng sông Gaṅgā. Điều ấy có lý do là gì? Này gia chủ, bởi vì từ đó là nguyên nhân khiến ông có sự sợ hãi, có sự kinh hoàng, lông dựng đứng lên, hoặc là sự gìn giữ; (các) điều ấy sẽ không có cho ông nữa.

Được nói như thế, người cha của đại đức Sudinna đã tỏ ra không hài lòng:

- Vì sao con trai Sudinna lại nói như thế?

Sau đó, người cha của đại đức Sudinna đã bảo người vợ cũ của đại đức Sudinna rằng:

- Này con dâu, nếu vậy thì con là người được yêu thương quý mến, có lẽ con trai Sudinna sẽ làm theo lời con.

Khi ấy, người vợ cũ của đại đức Sudinna đã ôm lấy hai bàn chân của đại đức Sudinna và nói với đại đức Sudinna điều này:

- Công tử ơi, các nàng tiên nữ ấy như thế nào khiến chàng thực hành Phạm hạnh vì các nàng ấy vậy?

- Này chị, tôi hành Phạm hạnh không phải vì các nàng tiên nữ.

Khi ấy, người vợ cũ của đại đức Sudinna (nghĩ rằng): “Từ nay, công tử Sudinna xưng hô với ta bằng tiếng Chị,” nên đã ngất đi rồi ngã xuống ngay tại chỗ ấy. Sau đó, đại đức Sudinna đã nói với người cha điều này:

- Này gia chủ, nếu muốn bố thí vật thực thì hãy bố thí đi. Ông chớ có quấy rầy chúng ta nữa.

- Này Sudinna thương, hãy ăn đi.

Rồi mẹ và cha của đại đức Sudinna đã tự tay làm hài lòng và thỏa mãn đại đức Sudinna với thức ăn thượng hạng cứng mềm. Đến khi đại đức Sudinna đã thọ thực xong, bàn tay và bình bát đã được rửa, mẹ của đại đức Sudinna đã nói với đại đức Sudinna điều này:

- Này Sudinna thương, gia đình này thì giàu sang, có nhiều của cải tài sản, có vô số vàng bạc, có vô số vật dụng, và dồi dào lúa gạo. Này Sudinna thương, con có thể quay trở lại cuộc sống tại gia tầm thường để thọ hưởng của cải và làm các điều phước thiện được mà. Này Sudinna thương, hãy quay về đi con. Hãy quay trở lại cuộc sống tại gia tầm thường, hãy thọ hưởng của cải và làm các điều phước thiện đi.

- Mẹ à, tôi không thể nào, tôi không có khả năng (làm như thế). Tôi đang thỏa thích thực hành Phạm hạnh.

Đến lần thứ nhì, ...(như trên)...

Đến lần thứ ba, mẹ của đại đức Sudinna đã nói với đại đức Sudinna điều này:

- Này Sudinna thương, gia đình này thì giàu sang, có nhiều của cải tài sản, có vô số vàng bạc, có vô số vật dụng, và dồi dào lúa gạo. Này Sudinna thương, nếu vậy thì con hãy để lại chủng tử. Chớ để các Licchavi đoạt lấy tài sản không người thừa tự của chúng ta.

- Mẹ à, điều này tôi có thể làm được.

- Này Sudinna thương, hiện nay con ngụ ở đâu vậy?

- Mẹ à, ở Mahāvana (Đại Lâm).

Rồi đại đức Sudinna đã từ chỗ ngồi đứng dậy và ra đi.

[17] Sau đó, mẹ của đại đức Sudinna đã bảo với người vợ cũ của đại đức Sudinna rằng:

- Này con dâu, nếu vậy thì khi nào đến thời kỳ, kinh nguyệt của con xuất hiện, khi ấy con hãy cho mẹ hay.

- Thưa mẹ, xin vâng. Người vợ cũ của đại đức Sudinna đã trả lời mẹ của đại đức Sudinna.

Không lâu sau đó, người vợ cũ của đại đức Sudinna đã đến thời kỳ, nàng đã có kinh nguyệt. Khi ấy, người vợ cũ của đại đức Sudinna đã nói với mẹ của đại đức Sudinna điều này:

- Thưa mẹ, con đã đến thời kỳ, kinh nguyệt của con đã xuất hiện.

- Này con dâu, vậy thì con đã được con trai Sudinna yêu thương quý mến khi trang điểm với đồ trang sức nào, (giờ) con hãy trang điểm với đồ trang sức ấy.

- Thưa mẹ, xin vâng. Người vợ cũ của đại đức Sudinna đã trả lời mẹ của đại đức Sudinna.

Sau đó, mẹ của đại đức Sudinna đã dắt người vợ cũ của đại đức Sudinna đi đến Đại Lâm (Mahāvanaṃ) gặp đại đức Sudinna, sau khi đến đã nói với đại đức Sudinna điều này:

- Này Sudinna thương, gia đình này thì giàu sang, có nhiều của cải tài sản, có vô số vàng bạc, vô số vật dụng, và dồi dào lúa gạo. Này Sudinna thương, con có thể quay trở lại cuộc sống tại gia tầm thường để thọ hưởng của cải và làm các điều phước thiện được mà. Này Sudinna thương, hãy quay về đi con. Hãy quay trở lại cuộc sống tại gia tầm thường, hãy thọ hưởng của cải và làm các điều phước thiện đi.

- Mẹ à, tôi không thể nào, tôi không có khả năng (làm như thế). Tôi đang thỏa thích thực hành Phạm hạnh.

Đến lần thứ nhì, ...(như trên)...

Đến lần thứ ba, mẹ của đại đức Sudinna đã nói với đại đức Sudinna điều này:

- Này Sudinna thương, gia đình này thì giàu sang, có nhiều của cải tài sản, có vô số vàng bạc, vô số vật dụng, và dồi dào lúa gạo. Này Sudinna thương, nếu vậy thì con hãy để lại chủng tử. Chớ để các Licchavi đoạt lấy tài sản không người thừa tự của chúng ta.

- Mẹ à, điều này tôi có thể làm được.

Sau đó, đại đức Sudinna đã nắm lấy cánh tay của người vợ cũ đi vào trong khu rừng Mahāvana. Trong khi điều học chưa được quy định nên vị ấy không nhận thức được điều nguy hại và đã thực hiện việc đôi lứa với người vợ cũ ba lần. Do việc ấy, nàng ta đã mang thai.

[18] Chư thiên ở địa cầu đã đồn đãi lời rằng: “Ngài ơi, hội chúng tỷ-kheo thật sự không có sự ô uế, không bị điều tai tiếng nay Udinna Kalandaputta đã gây nên sự ô uế, đã gây nên điều tai tiếng!” Sau khi nghe được tiếng đồn của chư thiên ở địa cầu, chư thiên ở cõi Tứ Đại Thiên Vương đã đồn đãi lời rằng: ...(như trên)... Sau khi nghe được tiếng đồn của chư thiên ở cõi Tứ Đại Thiên Vương, chư thiên ở cõi Đạo Lợi đã đồn đãi lời rằng: ...(như trên)... chư thiên ở cõi Dạ Ma ...(như trên)... chư thiên ở cõi Đẩu Suất ...(như trên)... chư thiên ở cõi Hóa Lạc Thiên ...(như trên)... chư thiên ở cõi Tha Hóa Tự Tại ...(như trên)... chư thiên thuộc hàng Phạm thiên đã đồn đãi lời rằng: “Ngài ơi, hội chúng tỷ-kheo thật sự không có sự ô uế, không bị điều tai tiếng nay Udinna Kalandaputta đã gây nên sự ô uế, đã gây nên điều tai tiếng!” Vào thời khắc ấy, vào giây phút ấy, lời đồn đãi ấy đã đi đến các cõi trời Phạm thiên.

Sau đó, khi bào thai ấy đã được phát triển đầy đủ, người vợ cũ của đại đức Sudinna đã sanh con trai. Khi ấy, những người bạn của đại đức Sudinna đã đặt tên cho đứa bé trai tên là “Bījako (Chủng Tử),” đã đặt tên cho người vợ cũ của đại đức Sudinna là “Bījakamātā (Mẹ của Chủng Tử),” và đã đặt tên cho đại đức Sudinna là “Bījakapitā (Cha của Chủng Tử).” Thời gian sau, cả hai người ấy đã rời nhà xuất gia sống không nhà[3]và đã chứng đắc quả vị A-la-hán.

[19] Sau đó, đại đức Sudinna đã khởi lên sự ăn năn, đã khởi lên nỗi ân hận: “Thật là điều không lợi ích đã có cho ta! Thật là điều lợi ích đã không có cho ta! Ta đã đạt được điều xấu! Ta đã không đạt được điều tốt! Bởi vì ta đây đã xuất gia trong Pháp và Luật được khéo thuyết giảng như vầy lại không thể thực hành Phạm hạnh thanh tịnh một cách trọn vẹn đến cuối cuộc đời!” Do chính sự ăn năn ấy và do nỗi ân hận ấy, vị ấy đã trở nên ốm o, cằn cỗi, xuống sắc, có vẻ xanh xao, thân hình nổi đầy gân, tâm trở nên lãnh đạm, trì trệ, khổ sở, buồn bã, ăn năn, và có vẻ thờ thẩn. Khi ấy, những vị tỷ-kheo bạn của đại đức Sudinna đã nói với đại đức Sudinna điều này:

- Này đại đức Sudinna, trước đây đại đức có sắc tướng, các căn rạng rỡ, sắc diện an tịnh, nước da trong sáng, thanh khiết. Hiện nay, trong lúc này, đại đức đây lại trở nên ốm o, cằn cỗi, xuống sắc, có vẻ xanh xao, thân hình nổi đầy gân, tâm trở nên lãnh đạm, trì trệ, khổ sở, buồn bã, ăn năn, và có vẻ thờ thẩn. Này đại đức Sudinna, không lẽ đại đức không thỏa thích thực hành Phạm hành hay sao?

- Này các đại đức, không phải tôi không thỏa thích thực hành Phạm hạnh, mà tôi đã tạo nên ác pháp, tôi đã thực hiện việc đôi lứa với người vợ cũ. Này các đại đức, tôi đây đã khởi lên sự ăn năn, đã khởi lên nỗi ân hận: “Thật là điều không lợi ích đã có cho ta! Thật là điều lợi ích đã không có cho ta! Ta đã đạt được điều xấu! Ta đã không đạt được điều tốt! Bởi vì ta đây đã xuất gia trong Pháp và Luật được khéo thuyết giảng như vầy lại không thể thực hành Phạm hạnh thanh tịnh một cách trọn vẹn đến cuối cuộc đời!

- Này đại đức Sudinna, đại đức có sự ăn năn là phải lẽ, có nỗi ân hận là phải lẽ. Bởi vì đại đức đã xuất gia trong Pháp và Luật được khéo thuyết giảng như vầy lại không thể thực hành Phạm hạnh thanh tịnh một cách trọn vẹn đến cuối cuộc đời. Này đại đức, chẳng phải đức Thế Tôn bằng nhiều phương thức đã thuyết giảng pháp để đưa đến sự không còn tham ái chứ không phải để đưa đến tham ái, đã thuyết giảng pháp để đưa đến sự không còn sự ràng buộc chứ không phải để đưa đến sự ràng buộc, đã thuyết giảng pháp để đưa đến sự không còn chấp thủ chứ không phải để đưa đến chấp thủ hay sao? Này đại đức, ở đây, trong khi đức Thế Tôn thuyết giảng pháp để đưa đến sự không còn tham ái thì đại đức lại nghĩ đến tham ái, thuyết giảng pháp để đưa đến sự không còn sự ràng buộc thì đại đức lại nghĩ đến sự ràng buộc, thuyết giảng pháp để đưa đến sự không còn chấp thủ ràng buộc thì đại đức lại nghĩ đến sự chấp thủ. Này đại đức, chẳng phải đức Thế Tôn bằng nhiều phương thức đã thuyết giảng pháp để đưa đến sự không còn tham ái trong các ái, để đưa đến sự không còn đam mê trong các nỗi đam mê, để kềm chế sự khao khát, để trừ diệt sự vướng mắc, để cắt đứt vòng tái sanh, để diệt tận ái, để ly tham, để đưa đến sự tịch diệt, để đưa đến Niết Bàn hay sao? Này đại đức, chẳng phải đức Thế Tôn bằng nhiều phương thức đã đề cập đến sự từ bỏ các dục, đã đề cập đến sự hiểu rõ về các dục tưởng, đã đề cập đến sự kềm chế các nỗi khao khát về dục, đã đề cập đến sự trừ diệt các dục tầm, đã đề cập đến sự lắng dịu của các nỗi thôi thúc do dục vọng hay sao? Này đại đức, sự việc này không đem lại niềm tin cho những kẻ chưa có đức tin, hay làm tăng thêm niềm tin của những người đã có đức tin. Hơn nữa, này đại đức, chính sự việc này đem lại sự không có niềm tin ở những kẻ chưa có đức tin và làm thay đổi (niềm tin) của một số người đã có đức tin.

Rồi sau khi đã khiển trách đại đức Sudinna bằng nhiều phương thức, các vị tỷ-kheo ấy đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn.

[20] Khi đó, đức Thế Tôn nhân lý do ấy, nhân sự kiện ấy đã triệu tập hội chúng tỷ-kheo lại và hỏi đại đức Sudinna rằng:

- Này Sudinna, nghe nói ngươi đã thực hiện việc đôi lứa với người vợ cũ, có đúng không vậy?

- Bạch Thế Tôn, đúng vậy.

Đức Phật Thế Tôn đã khiển trách rằng:

- Này kẻ rồ dại, thật không đúng đắn, không hợp lẽ, không tốt đẹp, không xứng pháp sa-môn, không được phép, không nên làm! Này kẻ rồ dại, tại sao ngươi đã xuất gia trong Pháp và Luật được khéo thuyết giảng như vầy lại không thể thực hành Phạm hạnh thanh tịnh một cách trọn vẹn đến cuối cuộc đời? Này kẻ rồ dại, không phải ta bằng nhiều phương thức đã thuyết giảng pháp để đưa đến sự không còn tham ái chứ không phải để đưa đến tham ái, đã thuyết giảng pháp để đưa đến sự không còn ràng buộc chứ không phải để đưa đến sự ràng buộc, đã thuyết giảng pháp để đưa đến sự không còn chấp thủ chứ không phải để đưa đến chấp thủ hay sao? Này kẻ rồ dại, thế mà ở đây trong khi ta thuyết giảng pháp để đưa đến sự không còn tham ái thì ngươi lại nghĩ đến tham ái, thuyết giảng pháp để đưa đến sự không còn ràng buộc thì ngươi lại nghĩ đến sự ràng buộc, thuyết giảng pháp để đưa đến sự không còn chấp thủ thì ngươi lại nghĩ đến sự chấp thủ. Này kẻ rồ dại, không phải ta bằng nhiều phương thức đã thuyết giảng pháp để đưa đến sự không còn tham ái trong các ái, để đưa đến sự không còn đam mê trong các nỗi đam mê, để kềm chế sự khao khát, để trừ diệt sự vướng mắc, để cắt đứt vòng tái sanh, để diệt tận ái, để ly tham, để đưa đến sự tịch diệt, để đưa đến Niết Bàn hay sao? Này kẻ rồ dại, không phải ta bằng nhiều phương thức đã đề cập đến sự từ bỏ các dục, đã đề cập đến sự hiểu rõ về các dục tưởng, đã đề cập đến sự kềm chế các nỗi khao khát về dục, đã đề cập đến sự trừ diệt các dục tầm, đã đề cập đến sự lắng dịu của các nỗi thôi thúc do dục vọng hay sao? Này kẻ rồ dại, thà ngươi đặt dương vật vào trong miệng của con rắn có nọc độc khủng khiếp còn là điều cao thượng, nhưng đặt dương vật vào trong âm vật của người nữ là không (cao thượng). Này kẻ rồ dại, thà ngươi đặt dương vật vào trong miệng của con hắc xà còn là điều cao thượng, nhưng đặt dương vật vào trong âm vật của người nữ là không (cao thượng). Này kẻ rồ dại, thà ngươi đặt dương vật vào trong hố than được đốt cháy có ngọn lửa sáng rực còn là điều cao thượng, chớ đặt dương vật vào trong âm vật của người nữ là không (cao thượng). Điều ấy có lý do như thế nào? Này kẻ rồ dại, bởi vì do nguyên nhân kia[4]ngươi có thể đi đến cái chết hoặc khổ gần như chết, nhưng không vì nguyên nhân kia, khi tan rã thân xác và chết đi, ngươi lại có thể bị sanh vào bất hạnh, cõi khổ, đọa xứ, địa ngục. Này kẻ rồ dại, quả thật do nguyên nhân này, [5]khi tan rã thân xác và chết đi, ngươi có thể bị sanh vào bất hạnh, cõi khổ, đọa xứ, địa ngục. Này kẻ rồ dại, ở đây chính là ngươi, bởi vì ngươi sẽ bị vướng vào việc kết hợp của hai người, theo từng cặp, ở nơi kín đáo, là việc làm không tốt đẹp, là việc làm của các dân làng, là việc làm của những người thấp kém, là xấu xa, kết cuộc phải dùng nước tẩy rửa. Này kẻ rồ dại, trong các pháp bất thiện ngươi là người vi phạm đầu tiên, trước tất cả. Này kẻ rồ dại, sự việc này không đem lại niềm tin cho những kẻ chưa có đức tin, hay làm tăng thêm niềm tin của những người đã có đức tin. Hơn nữa, này kẻ rồ dại, chính sự việc này đem lại sự không có niềm tin ở những kẻ chưa có đức tin và làm thay đổi (niềm tin) của một số người đã có đức tin.

Rồi sau khi đã khiển trách đại đức Sudinna bằng nhiều phương thức, đức Thế Tôn đã chê trách về sự khó khăn trong việc cấp dưỡng, sự khó khăn trong việc ăn uống, sự tầm cầu quá nhiều, sự không biết đủ, sự kết phe nhóm, sự biếng nhác; và bằng nhiều phương thức ngài đã ngợi khen về sự dễ dàng trong việc cấp dưỡng, sự dễ dàng trong việc ăn uống, sự ít tầm cầu, sự biết đủ, sự từ khước, sự tiết chế, sự hài hòa, sự đoạn giảm, sự ra sức nỗ lực. Ngài đã thuyết Pháp thoại thích đáng và phù hợp cho các tỷ-kheo rồi đã bảo các tỷ-kheo rằng:

- Này các tỷ-kheo, như thế thì ta sẽ quy định điều học cho các tỷ-kheo vì mười điều lợi ích: Nhằm sự tốt đẹp cho hội chúng, nhằm sự an lạc cho hội chúng, nhằm việc trấn áp những nhân vật ác xấu, nhằm sự lạc trú của các tỷ-kheo hiền thiện, nhằm ngăn ngừa các lậu hoặc trong hiện tại, nhằm sự trừ diệt các lậu hoặc trong tương lai, nhằm đem lại niềm tin cho những kẻ chưa có đức tin, nhằm tăng thêm niềm tin của những người đã có đức tin, nhằm sự tồn tại của Chánh Pháp,[6]và nhằm sự hỗ trợ Luật. Và này các tỷ-kheo, các ngươi nên phổ biến điều học này như vầy: “Vị tỷ-kheo nào thực hiện việc đôi lứa là vị phạm tội pārājika, không được cộng trú.[7]Và điều học này đã được đức Thế Tôn quy định cho các tỷ-kheo như thế.

Dứt Tụng Phẩm về Sudinna.

[21] Vào lúc bấy giờ, tại Mahāvana (Đại Lâm) ở Vesālī, có vị tỷ-kheo nọ dùng thức ăn dụ dỗ con khỉ cái rồi thực hiện việc đôi lứa với nó. Khi ấy vào buổi sáng, vị tỷ-kheo ấy đã mặc y, cầm y bát, rồi đi vào thành Vesālī để khất thực. Vào lúc bấy giờ, nhiều vị tỷ-kheo trong lúc đi dạo quanh các chỗ trú ngụ đã đi đến trú xá của vị tỷ-kheo ấy. Con khỉ cái ấy đã nhìn thấy các vị tỷ-kheo ấy đang từ đàng xa đi lại, sau khi thấy đã đi đến gần, sau khi đến gần đã lúc lắc hông ở phía trước các vị tỷ-kheo ấy, đã lúc lắc đuôi, đã đưa hông ra, và làm dấu hiệu . Khi ấy, các vị tỷ-kheo ấy đã khởi ý rằng: “Không còn nghi ngờ gì nữa, đúng là vị tỷ-kheo ấy đã thực hiện việc đôi lứa với con khỉ cái này!” rồi đã nấp vào ở một bên. Rồi vị tỷ-kheo ấy, sau khi đi khất thực ở trong thành Vesālī, đã mang đồ ăn khất thực quay trở về. Khi ấy, con khỉ cái ấy đã đi đến gần vị tỷ-kheo ấy. Rồi vị tỷ-kheo ấy đã thọ dụng đồ khất thực ấy một phần và cho con khỉ cái ấy một phần. Sau khi ăn xong đồ khất thực ấy, con khỉ cái ấy đã đưa hông ra cho vị tỷ-kheo ấy. Khi ấy, vị tỷ-kheo ấy đã thực hiện việc đôi lứa với con khỉ cái ấy. Sau đó, các vị tỷ-kheo ấy đã nói với vị tỷ-kheo ấy điều này:

- Này đại đức, chẳng phải điều học đã được đức Thế Tôn quy định hay sao? Này đại đức, tại sao đại đức lại thực hiện việc đôi lứa với con khỉ cái này?

- Này các đại đức, đúng vậy. Điều học đã được đức Thế Tôn quy định và điều ấy là với người nữ chứ không phải với thú cái.

- Này đại đức, chẳng phải điều ấy là đúng như thế hay sao? Này đại đức, thật không đúng đắn, không hợp lẽ, không tốt đẹp, không xứng pháp sa-môn, không được phép, không nên làm! Này đại đức, tại sao đại đức sau khi xuất gia trong Pháp và Luật được khéo thuyết giảng như vầy lại không thể thực hành Phạm hạnh thanh tịnh một cách trọn vẹn đến cuối cuộc đời? Này đại đức, chẳng phải đức Thế Tôn bằng nhiều phương thức đã thuyết giảng pháp để đưa đến sự không còn tham ái chứ không phải để đưa đến tham ái, ...(như trên)... đã đề cập đến sự lắng dịu của nỗi thôi thúc do dục vọng hay sao? Này đại đức, sự việc này không đem lại niềm tin cho những kẻ chưa có đức tin, hay làm tăng thêm niềm tin của những người đã có đức tin. Hơn nữa, này đại đức, chính sự việc này đem lại sự không có niềm tin ở những kẻ chưa có đức tin và làm thay đổi (niềm tin) của một số người đã có đức tin.

Rồi sau khi đã khiển trách vị tỷ-kheo ấy bằng nhiều phương thức, các vị tỷ-kheo ấy đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn.

[22] Khi đó, đức Thế Tôn nhân lý do ấy, nhân sự kiện ấy đã triệu tập hội chúng tỷ-kheo lại và hỏi vị tỷ-kheo ấy rằng:

- Này tỷ-kheo, nghe nói ngươi đã thực hiện việc đôi lứa với con khỉ cái, có đúng không vậy?

- Bạch Thế Tôn, đúng vậy.

Đức Phật Thế Tôn đã khiển trách rằng:

- Này kẻ rồ dại, thật không đúng đắn, không hợp lẽ, không tốt đẹp, không xứng pháp sa-môn, không được phép, không nên làm! Này kẻ rồ dại, tại sao ngươi sau khi xuất gia trong Pháp và Luật được khéo thuyết giảng như vầy lại không thể thực hành Phạm hạnh thanh tịnh một cách trọn vẹn đến cuối cuộc đời? Này kẻ rồ dại, không phải ta bằng nhiều phương thức đã thuyết giảng pháp để đưa đến sự không còn tham ái chứ không phải để đưa đến tham ái, ...(như trên)... đã đề cập đến sự lắng dịu của các nỗi thôi thúc do dục vọng hay sao? Này kẻ rồ dại, thà ngươi đặt dương vật vào trong miệng của con rắn có nọc độc khủng khiếp còn là điều cao thượng, nhưng đặt dương vật vào trong âm vật của con khỉ cái là không (cao thượng). Này kẻ rồ dại, thà ngươi đặt dương vật vào trong miệng của con hắc xà còn là điều cao thượng, nhưng đặt dương vật vào trong âm vật của con khỉ cái là không (cao thượng). Này kẻ rồ dại, thà ngươi đặt dương vật vào trong hố than được đốt cháy có ngọn lửa sáng rực còn là điều cao thượng, chớ đặt dương vật vào trong âm vật của con khỉ cái là không (cao thượng). Điều ấy có lý do như thế nào? Này kẻ rồ dại, bởi vì do nguyên nhân kia[8]ngươi có thể đi đến cái chết hoặc khổ gần như chết, nhưng không vì nguyên nhân kia, khi tan rã thân xác và chết đi, ngươi lại có thể bị sanh vào bất hạnh, cõi khổ, đọa xứ, địa ngục. Này kẻ rồ dại, quả thật do nguyên nhân này, [9]khi tan rã thân xác và chết đi, ngươi có thể bị sanh vào bất hạnh, cõi khổ, đọa xứ, địa ngục. Này kẻ rồ dại, trong trường hợp ấy chính là ngươi, bởi vì ngươi sẽ bị vướng vào việc kết hợp của hai người, theo từng cặp, ở nơi kín đáo, là việc làm không tốt đẹp, là việc làm của các dân làng, là việc làm của những người thấp kém, là xấu xa, kết cuộc phải dùng nước tẩy rửa. Này kẻ rồ dại, sự việc này không đem lại niềm tin cho những kẻ chưa có đức tin, ...(như trên)... Và này các tỷ-kheo, các ngươi nên phổ biến điều học này như vầy: “Vị tỷ-kheo nào thực hiện việc đôi lứa ngay cả với loài thú cái là vị phạm tội pārājika, không được cộng trú.”Và điều học này đã được đức Thế Tôn quy định cho các vị tỷ-kheo như thế.

Dứt chuyện Con khỉ cái.

[23] Vào lúc bấy giờ, có nhiều vị tỷ-kheo nhóm Vajjīputtaka cư trú ở Vesālī đã thọ thực theo ý thích, ngủ theo ý thích, tắm theo ý thích. Sau khi đã thọ thực theo ý thích, sau khi đã ngủ theo ý thích, sau khi đã tắm theo ý thích, sau khi đã tác ý không chơn chánh, các vị đã thực hiện việc đôi lứa khi chưa lìa bỏ sự học tập và chưa bày tỏ lòng yếu nhược (dubbalyaṃ). Thời gian sau đó, các vị ấy đã bị tác động bởi sự bất hạnh của quyến thuộc, bởi sự sự bất hạnh về tài sản, bởi sự bất hạnh về bệnh hoạn nên đã đi đến gặp đại đức Ānanda và nói như vầy:

- Thưa ngài Ānanda, chúng tôi không phải là những người chê bai đức Phật, không phải là những người chê bai đức Pháp, không phải là những người chê bai đức Tăng. Thưa ngài Ānanda, chúng tôi là những người chê bai chính mình, là những người không chê bai kẻ khác. Chúng tôi không có may mắn, chúng tôi không có phước, chúng tôi đây sau khi xuất gia trong Pháp và Luật được khéo thuyết giảng như vầy lại không thể thực hành Phạm hạnh thanh tịnh một cách trọn vẹn đến cuối cuộc đời. Thưa ngài Ānanda, giờ đây nếu chúng tôi có thể đạt được sự xuất gia trong sự chứng minh của đức Phật, có thể đạt được sự tu lên bậc trên, thì chúng tôi có thể là những người hành Minh sát, có thể sống gắn bó với sự hành thiền về các thiện pháp tức là các pháp có liên quan đến sự giác ngộ vào đầu đêm và cuối đêm. Thưa ngài Ānanda, tốt thay xin ngài hãy trình lên đức Thế Tôn sự việc này.

- Này các đại đức, được rồi.

Đại đức Ānanda sau khi trả lời các vị nhóm Vajjīputtaka cư trú ở Vesālī đã đi đến gặp đức Thế Tôn, sau khi đến đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn.

- Này Ānanda, việc Như Lai hủy bỏ điều học pārājika đã được quy định cho các đệ tử vì lý do của các vị Vajjī hoặc của những người con trai của các vị Vajjī là điều không có cơ sở và không có hợp lý.

[24] Sau đó, đức Thế Tôn nhân lý do ấy, nhân sự kiện ấy đã thuyết Pháp thoại rồi bảo các vị tỷ-kheo rằng:

- Này các tỷ-kheo, vị tỷ-kheo nào khi chưa lìa bỏ sự học tập và chưa bày tỏ lòng yếu nhược mà thực hiện việc đôi lứa thì vị ấy không được tu lên bậc trên trong tương lai. Này các tỷ-kheo, vị tỷ-kheo nào sau khi lìa bỏ sự học tập và sau khi tuyên bố sự yếu nhược rồi thực hiện việc đôi lứa thì vị ấy được tu lên bậc trên trong tương lai. Và này các tỷ-kheo, các ngươi nên phổ biến điều học này như vầy: “Vị tỷ-kheo nào thọ trì sự học tập và lối sống của các vị tỷ-kheo, khi chưa lìa bỏ sự học tập và chưa bày tỏ lòng yếu nhược, mà thực hiện việc đôi lứa ngay cả với loài thú cái là vị phạm tội pārājika, không được cộng trú.”

[25] Vị nào: là bất cứ vị nào có mối quan hệ như vầy, có giai cấp như vầy, có tên như vầy, có họ như vầy, có giới hạnh như vầy, có trú xứ như vầy, có hành xứ như vầy (yathāgocaro), là vị trưởng lão (trên mười năm tỷ-kheo), mới tu (dưới năm năm), hoặc trung niên (trên năm năm); vị ấy được gọi là “vị nào.”

[26] Tỷ-kheo: “Vị đi khất thực” là tỷ-kheo. “Vị chấp nhận việc đi khất thực” là tỷ-kheo. “Vị mặc y đã được cắt rời” là tỷ-kheo. Là tỷ-kheo do sự thừa nhận. Là tỷ kheo do tự mình xác nhận. Là tỷ-kheo khi được (đức Phật) nói rằng: “Này tỷ-kheo, hãy đi đến (Ehi bhikkhu).” “Vị đã tu lên bậc trên bằng Tam Quy” là tỷ-kheo. “Vị hiền thiện” là tỷ-kheo. “Vị có thực chất” là tỷ-kheo. “Vị thánh hữu học” là tỷ-kheo. “Vị thánh vô học” là tỷ-kheo. “Vị đã được tu lên bậc trên với hội chúng hợp nhất bằng hành sự có lời thông báo đến lần thứ tư, không sai sót, đáng được duy trì” là tỷ-kheo. Ở đây, vị tỷ-kheo đã được tu lên bậc trên với hội chúng hợp nhất, bằng hành sự có lời thông báo đến lần thứ tư, không sai sót, đáng được duy trì; vị này là “vị tỷ-kheo” được đề cập trong ý nghĩa này.

[27] Sự học tập: Có ba sự học tập: tăng thượng giới học, tăng thượng tâm học, tăng thượng tuệ học.[10]Ở đây, “sự học tập” được đề cập trong ý nghĩa này là tăng thượng giới học.

[28] Lối sốngnghĩa là điều học nào đã được đức Thế Tôn quy định, điều học ấy gọi là lối sống. Vì thế, vị học tập theo lối sống ấy được gọi là “thọ trì lối sống.”

[29] Khi chưa lìa bỏ sự học tập và chưa bày tỏ lòng yếu nhược: Này các tỷ-kheo, có sự bày tỏ lòng yếu nhược mà sự học tập chưa được lìa bỏ. Này các tỷ-kheo, có sự bày tỏ lòng yếu nhược và sự học tập đã được lìa bỏ.

[30] Này các tỷ-kheo, thế nào là có sự bày tỏ lòng yếu nhược mà sự học tập chưa được lìa bỏ?

Này các tỷ-kheo, trường hợp vị tỷ-kheo bị bực bội, không thỏa thích, có ý định từ biệt hạnh sa-môn, trong khi bị bồn chồn, bị hổ thẹn, chán ghét thân phận tỷ-kheo, mong mỏi thân phận gia chủ, mong mỏi thân phận cư sĩ, mong mỏi thân phận người phụ việc chùa, mong mỏi thân phận sa-di, mong mỏi thân phận ngoại đạo, mong mỏi thân phận đệ tử ngoại đạo, mong mỏi thân phận không phải là sa-môn, mong mỏi thân phận không phải là Thích-tử rồi nói ra, tuyên bố rằng: “Hay là tôi nên lìa bỏ đức Phật?” Này các tỷ-kheo, như thế là có sự bày tỏ lòng yếu nhược mà sự học tập chưa được lìa bỏ.

Hoặc là (vị tỷ-kheo) bị bực bội, không thỏa thích, có ý định từ biệt hạnh sa-môn, trong khi bị bồn chồn, bị hổ thẹn, chán ghét thân phận tỷ-kheo, mong mỏi thân phận gia chủ, ...(như trên)..., mong mỏi thân phận không phải là Thích-tử rồi nói ra, tuyên bố rằng: “Hay là tôi nên lìa bỏ đức Pháp?” ...(như trên)... (Vị ấy) nói ra, tuyên bố rằng: “Hay là tôi nên lìa bỏ đức Tăng?” (Vị ấy) nói ra, tuyên bố rằng: “Hay là tôi nên lìa bỏ sự học tập?” (Vị ấy) nói ra, tuyên bố rằng: “Hay là tôi nên lìa bỏ Luật?” (Vị ấy) nói ra, tuyên bố rằng: “Hay là tôi nên lìa bỏ giới bổn Pātimokkha?” (Vị ấy) nói ra, tuyên bố rằng: “Hay là tôi nên lìa bỏ việc đọc tụng?” (Vị ấy) nói ra, tuyên bố rằng: “Hay là tôi nên lìa bỏ thầy tế độ?” (Vị ấy) nói ra, tuyên bố rằng: “Hay là tôi nên lìa bỏ thầy dạy học?” (Vị ấy) nói ra, tuyên bố rằng: “Hay là tôi nên lìa bỏ đệ tử?” (Vị ấy) nói ra, tuyên bố rằng: “Hay là tôi nên lìa bỏ học trò?” (Vị ấy) nói ra, tuyên bố rằng: “Hay là tôi nên lìa bỏ vị có chung thầy tế độ?” (Vị ấy) nói ra, tuyên bố rằng: “Hay là tôi nên lìa bỏ vị có chung thầy dạy học?” (Vị ấy) nói ra, tuyên bố rằng: “Hay là tôi nên lìa bỏ Phạm hạnh?” (Vị ấy) nói ra, tuyên bố rằng: “Hay là tôi nên trở thành gia chủ?” (Vị ấy) nói ra, tuyên bố rằng: “Hay là tôi nên trở thành cư sĩ?” (Vị ấy) nói ra, tuyên bố rằng: “Hay là tôi nên trở thành người phụ việc chùa?” (Vị ấy) nói ra, tuyên bố rằng: “Hay là tôi nên trở thành sa-di?” (Vị ấy) nói ra, tuyên bố rằng: “Hay là tôi nên trở thành ngoại đạo?” (Vị ấy) nói ra, tuyên bố rằng: “Hay là tôi nên trở thành đệ tử ngoại đạo?” (Vị ấy) nói ra, tuyên bố rằng: “Hay là tôi nên trở thành không phải là sa-môn?” (Vị ấy) nói ra, tuyên bố rằng: “Hay là tôi nên trở thành không phải là Thích-tử?” Này các tỷ-kheo, như thế là có sự bày tỏ lòng yếu nhược mà sự học tập chưa được lìa bỏ.

Hoặc là (vị tỷ-kheo) bị bực bội, không thỏa thích, có ý định từ biệt hạnh sa-môn, trong khi bị bồn chồn, bị hổ thẹn, chán ghét thân phận tỷ-kheo, mong mỏi thân phận gia chủ, ...(như trên)..., mong mỏi thân phận không phải là Thích-tử rồi nói ra, tuyên bố rằng: “Nếu như tôi có thể lìa bỏ đức Phật?” ...(như trên)... (Vị ấy) nói ra, tuyên bố rằng: “Nếu như tôi có thể không phải là Thích-tử?” ...(như trên)... (Vị ấy) nói ra, tuyên bố rằng: “Gi��� tôi nên lìa bỏ đức Phật?” ...(như trên)... (Vị ấy) nói ra, tuyên bố rằng: “Giờ tôi nên không phải là Thích-tử?” ...(như trên)... (Vị ấy) nói ra, tuyên bố rằng: “Vậy tôi hãy nên lìa bỏ đức Phật?” ...(như trên)... (Vị ấy) nói ra, tuyên bố rằng: “Vậy tôi hãy nên không phải là Thích-tử?” ...(như trên)... (Vị ấy) nói ra, tuyên bố rằng: “Ước gì tôi có thể lìa bỏ đức Phật?” ...(như trên)... (Vị ấy) nói ra, tuyên bố rằng: “Ước gì tôi có thể không phải là Thích-tử?” Này các tỷ-kheo, như thế là có sự bày tỏ lòng yếu nhược mà sự học tập chưa được lìa bỏ.

Hoặc là (vị tỷ-kheo) bị bực bội, không thỏa thích, có ý định từ biệt hạnh sa-môn, trong khi bị bồn chồn, bị hổ thẹn, chán ghét thân phận tỷ-kheo, mong mỏi thân phận gia chủ, ...(như trên)..., mong mỏi thân phận không phải là Thích-tử rồi nói ra, tuyên bố rằng: “Tôi nhớ mẹ.”(Vị ấy) nói ra, tuyên bố rằng: “Tôi nhớ cha.”(Vị ấy) nói ra, tuyên bố rằng: “Tôi nhớ anh (em) trai.”(Vị ấy) nói ra, tuyên bố rằng: “Tôi nhớ chị (em) gái.”(Vị ấy) nói ra, tuyên bố rằng: “Tôi nhớ con trai.”(Vị ấy) nói ra, tuyên bố rằng: “Tôi nhớ con gái.”(Vị ấy) nói ra, tuyên bố rằng: “Tôi nhớ vợ.”(Vị ấy) nói ra, tuyên bố rằng: “Tôi nhớ quyến thuộc.”(Vị ấy) nói ra, tuyên bố rằng: “Tôi nhớ bạn bè.”(Vị ấy) nói ra, tuyên bố rằng: “Tôi nhớ làng quê.”(Vị ấy) nói ra, tuyên bố rằng: “Tôi nhớ phố phường.”(Vị ấy) nói ra, tuyên bố rằng: “Tôi nhớ ruộng.”(Vị ấy) nói ra, tuyên bố rằng: “Tôi nhớ vườn.”(Vị ấy) nói ra, tuyên bố rằng: “Tôi nhớ tiền vàng.”(Vị ấy) nói ra, tuyên bố rằng: “Tôi nhớ vàng khối.”(Vị ấy) nói ra, tuyên bố rằng: “Tôi nhớ nghề nghiệp.”(Vị ấy) nói ra, tuyên bố rằng: “Tôi hồi tưởng lại sự cười, nói, đùa giỡn trước đây.”Này các tỷ-kheo, như thế là có sự bày tỏ lòng yếu nhược mà sự học tập chưa được lìa bỏ.

Hoặc là (vị tỷ-kheo) bị bực bội, không thỏa thích, có ý định từ biệt hạnh sa-môn, trong khi bị bồn chồn, bị hổ thẹn, chán ghét thân phận tỷ-kheo, mong mỏi thân phận gia chủ, ...(như trên)..., mong mỏi thân phận không phải là Thích-tử rồi nói ra, tuyên bố rằng: “Tôi có mẹ. Người ấy có thể nuôi tôi.” (Vị ấy) nói ra, tuyên bố rằng: “Tôi có cha. Người ấy có thể nuôi tôi.” (Vị ấy) nói ra, tuyên bố rằng: “Tôi có anh (em) trai. Người ấy có thể nuôi tôi.” (Vị ấy) nói ra, tuyên bố rằng: “Tôi có chị (em) gái. Người ấy có thể nuôi tôi.” (Vị ấy) nói ra, tuyên bố rằng: “Tôi có con trai. Người ấy có thể nuôi tôi.” (Vị ấy) nói ra, tuyên bố rằng: “Tôi có con gái. Người ấy có thể nuôi tôi.” (Vị ấy) nói ra, tuyên bố rằng: “Tôi có vợ. Người ấy có thể nuôi tôi.” (Vị ấy) nói ra, tuyên bố rằng: “Tôi có quyến thuộc. Các người ấy có thể nuôi tôi.” (Vị ấy) nói ra, tuyên bố rằng: “Tôi có bạn bè. Các người ấy có thể nuôi tôi.” Này các tỷ-kheo, như thế là có sự bày tỏ lòng yếu nhược mà sự học tập chưa được lìa bỏ.

Hoặc là (vị tỷ-kheo) bị bực bội, không thỏa thích, có ý định từ biệt hạnh sa-môn, trong khi bị bồn chồn, bị hổ thẹn, chán ghét thân phận tỷ-kheo, mong mỏi thân phận gia chủ, ...(như trên)..., mong mỏi thân phận không phải là Thích-tử rồi nói ra, tuyên bố rằng: “Tôi có mẹ. Người ấy sẽ nuôi tôi.” (Vị ấy) nói ra, tuyên bố rằng: “Tôi có cha. Người ấy sẽ nuôi tôi.” (Vị ấy) nói ra, tuyên bố rằng: “Tôi có anh (em) trai. Người ấy sẽ nuôi tôi.” (Vị ấy) nói ra, tuyên bố rằng: “Tôi có chị (em) gái. Người ấy sẽ nuôi tôi.” (Vị ấy) nói ra, tuyên bố rằng: “Tôi có con trai. Người ấy sẽ nuôi tôi.” (Vị ấy) nói ra, tuyên bố rằng: “Tôi có con gái. Người ấy sẽ nuôi tôi.” (Vị ấy) nói ra, tuyên bố rằng: “Tôi có vợ. Người ấy sẽ nuôi tôi.” (Vị ấy) nói ra, tuyên bố rằng: “Tôi có quyến thuộc. Các người ấy sẽ nuôi tôi.” (Vị ấy) nói ra, tuyên bố rằng: “Tôi có bạn bè. Các người ấy sẽ nuôi tôi.” (Vị ấy) nói ra, tuyên bố rằng: “Tôi có làng quê. Tôi sẽ sống nhờ nó.”(Vị ấy) nói ra, tuyên bố rằng: “Tôi có phố phường. Tôi sẽ sống nhờ nó.”(Vị ấy) nói ra, tuyên bố rằng: “Tôi có ruộng. Tôi sẽ sống nhờ nó.”(Vị ấy) nói ra, tuyên bố rằng: “Tôi có vườn. Tôi sẽ sống nhờ nó.”(Vị ấy) nói ra, tuyên bố rằng: “Tôi có tiền vàng. Tôi sẽ sống nhờ nó.”(Vị ấy) nói ra, tuyên bố rằng: “Tôi có vàng khối. Tôi sẽ sống nhờ nó.”(Vị ấy) nói ra, tuyên bố rằng: “Tôi có nghề nghiệp. Tôi sẽ sống nhờ nó.”Này các tỷ-kheo, như thế là có sự bày tỏ lòng yếu nhược mà sự học tập chưa được lìa bỏ.

Hoặc là (vị tỷ-kheo) bị bực bội, không thỏa thích, có ý định từ biệt hạnh sa-môn, trong khi bị bồn chồn, bị hổ thẹn, chán ghét thân phận tỷ-kheo, mong mỏi thân phận gia chủ, ...(như trên)..., mong mỏi thân phận không phải là Thích-tử rồi nói ra, tuyên bố rằng: “Việc khó làm!” (Vị ấy) nói ra, tuyên bố rằng: “Không phải việc dễ làm!” (Vị ấy) nói ra, tuyên bố rằng: “Việc khó thực hành!” (Vị ấy) nói ra, tuyên bố rằng: “Không phải việc dễ thực hành!” (Vị ấy) nói ra, tuyên bố rằng: “Tôi không có khả năng!” (Vị ấy) nói ra, tuyên bố rằng: “Tôi không chịu đựng nỗi!” (Vị ấy) nói ra, tuyên bố rằng: “Tôi không sung sướng!” (Vị ấy) nói ra, tuyên bố rằng: “Tôi không thỏa thích!” Này các tỷ-kheo, như thế là có sự bày tỏ lòng yếu nhược mà sự học tập chưa được lìa bỏ.

[31] Này các tỷ-kheo, thế nào là có sự bày tỏ lòng yếu nhược và sự học tập đã được lìa bỏ?

Này các tỷ-kheo, trường hợp vị tỷ-kheo bị bực bội, không thỏa thích, có ý định từ biệt hạnh sa-môn, trong khi bị bồn chồn, bị hổ thẹn, chán ghét thân phận tỷ-kheo, mong mỏi thân phận gia chủ, ...(như trên)... mong mỏi thân phận không phải là Thích-tử rồi nói ra, tuyên bố rằng: “Tôi lìa bỏ đức Phật.” Này các tỷ-kheo, như thế là có sự bày tỏ lòng yếu nhược và sự học tập đã được lìa bỏ.

Hoặc là (vị tỷ-kheo) bị bực bội, không thỏa thích, có ý định từ biệt hạnh sa-môn, trong khi bị bồn chồn, bị hổ thẹn, chán ghét thân phận tỷ-kheo, mong mỏi thân phận gia chủ, ...(như trên)..., mong mỏi thân phận không phải là Thích-tử rồi nói ra, tuyên bố rằng: “Tôi lìa bỏ đức Pháp.” ...(như trên)... (Vị ấy) nói ra, tuyên bố rằng: “Tôi lìa bỏ đức Tăng.” (Vị ấy) nói ra, tuyên bố rằng: “Tôi lìa bỏ sự học tập.” (Vị ấy) nói ra, tuyên bố rằng: “Tôi lìa bỏ Luật.” (Vị ấy) nói ra, tuyên bố rằng: “Tôi lìa bỏ giới bổn Pātimokkha.” (Vị ấy) nói ra, tuyên bố rằng: “Tôi lìa bỏ việc đọc tụng.” (Vị ấy) nói ra, tuyên bố rằng: “Tôi lìa bỏ thầy tế độ.” (Vị ấy) nói ra, tuyên bố rằng: “Tôi lìa bỏ thầy dạy học.” (Vị ấy) nói ra, tuyên bố rằng: “Tôi lìa bỏ đệ tử.” (Vị ấy) nói ra, tuyên bố rằng: “Tôi lìa bỏ học trò.” (Vị ấy) nói ra, tuyên bố rằng: “Tôi lìa bỏ vị có chung thầy tế độ.” (Vị ấy) nói ra, tuyên bố rằng: “Tôi lìa bỏ vị có chung thầy dạy học.” (Vị ấy) nói ra, tuyên bố rằng: “Tôi lìa bỏ Phạm hạnh.” ...(như trên)... (Vị ấy) nói ra, tuyên bố rằng: “Hãy ghi nhận tôi là gia chủ.” (Vị ấy) nói ra, tuyên bố rằng: “Hãy ghi nhận tôi là cư sĩ.” (Vị ấy) nói ra, tuyên bố rằng: “Hãy ghi nhận tôi là người phụ việc chùa.” (Vị ấy) nói ra, tuyên bố rằng: “Hãy ghi nhận tôi là sa-di.” (Vị ấy) nói ra, tuyên bố rằng: “Hãy ghi nhận tôi là ngoại đạo.” (Vị ấy) nói ra, tuyên bố rằng: “Hãy ghi nhận tôi là đệ tử ngoại đạo.” (Vị ấy) nói ra, tuyên bố rằng: “Hãy ghi nhận tôi không phải là sa-môn.” (Vị ấy) nói ra, tuyên bố rằng: “Hãy ghi nhận tôi không phải là Thích-tử.” Này các tỷ-kheo, như thế là có sự bày tỏ lòng yếu nhược và sự học tập đã được lìa bỏ.

Hoặc là (vị tỷ-kheo) bị bực bội, không thỏa thích, có ý định từ biệt hạnh sa-môn, trong khi bị bồn chồn, bị hổ thẹn, chán ghét thân phận tỷ-kheo, mong mỏi thân phận gia chủ, ...(như trên)..., mong mỏi thân phận không phải là Thích-tử rồi nói ra, tuyên bố rằng: “Tôi đã chán đức Phật (alaṃ me buddhenāti).” (Vị ấy) nói ra, tuyên bố rằng: “Tôi đã chán Phạm hạnh (alaṃ me sabrahmacārīhi).” Này các tỷ-kheo, như thế là ...(như trên)...

Hoặc là ...(như trên)... (Vị ấy) nói ra, tuyên bố rằng: “Tôi còn liên quan gì với đức Phật (Kinnu me buddhenāti)?” ...(như trên)... (Vị ấy) nói ra, tuyên bố rằng: “Tôi còn liên quan gì với Phạm hạnh?” Này các tỷ-kheo, như thế là ...(như trên)...

Hoặc là ...(như trên)... (Vị ấy) nói ra, tuyên bố rằng: “Tôi không còn cần đến đức Phật.” ...(như trên)... (Vị ấy) nói ra, tuyên bố rằng: “Tôi không còn cần đến Phạm hạnh.” Này các tỷ-kheo, như thế là ...(như trên)...

Hoặc là ...(như trên)... (Vị ấy) nói ra, tuyên bố rằng: “Tôi đã hoàn toàn lìa khỏi đức Phật.” ...(như trên)... (Vị ấy) nói ra, tuyên bố rằng: “Tôi đã hoàn toàn lìa khỏi Phạm hạnh.” Này các tỷ-kheo, như thế là có sự bày tỏ lòng yếu nhược và sự học tập đã được lìa bỏ.

Hơn nữa, còn có những điều khác ám chỉ đến đức Phật (Buddhavevacanaṃ), hoặc ám chỉ đến đức Pháp, hoặc ám chỉ đến đức Tăng, hoặc ám chỉ đến sự học tập, hoặc ám chỉ đến Luật, hoặc ám chỉ đến giới bổn Pātimokkha, hoặc ám chỉ đến việc đọc tụng, hoặc ám chỉ đến thầy tế độ, hoặc ám chỉ đến thầy dạy học, hoặc ám chỉ đến đệ tử, hoặc ám chỉ đến học trò, hoặc ám chỉ đến vị có chung thầy tế độ, hoặc ám chỉ đến vị có chung thầy dạy học, hoặc ám chỉ đến Phạm hạnh, hoặc ám chỉ đến gia chủ, hoặc ám chỉ đến cư sĩ, hoặc ám chỉ đến người phụ việc chùa, hoặc ám chỉ đến sa-di, hoặc ám chỉ đến ngoại đạo, hoặc ám chỉ đến đệ tử ngoại đạo, hoặc ám chỉ đến (trạng thái) không phải là sa-môn, hoặc ám chỉ đến (trạng thái) không phải là Thích-tử, và vị ấy nói ra, tuyên bố với những hình thức ấy, với những đặc tính ấy, với những dấu hiệu ấy. Này các tỷ-kheo, như thế là có sự bày tỏ lòng yếu nhược và sự học tập đã được lìa bỏ.

[32] Này các tỷ-kheo, thế nào là sự học tập chưa được lìa bỏ? Này các tỷ-kheo, ở đây sự học tập được lìa bỏ với những hình thức nào, với những đặc tính nào, với những dấu hiệu nào và vị bị điên (ummattako) lìa bỏ sự học tập với những hình thức ấy, với những đặc tính ấy, với những dấu hiệu ấy thì sự học tập vẫn chưa được lìa bỏ. Vị lìa bỏ điều học trong sự chứng minh của vị bị điên thì sự học tập vẫn chưa được lìa bỏ. Vị bị loạn trí (khittacitto) lìa bỏ sự học tập thì sự học tập vẫn chưa được lìa bỏ. Vị lìa bỏ điều học trong sự chứng minh của vị bị loạn trí thì sự học tập vẫn chưa được lìa bỏ. Vị bị thọ khổ hành hạ (vedanaṭṭo) lìa bỏ sự học tập thì sự học tập vẫn chưa được lìa bỏ. Vị lìa bỏ điều học trong sự chứng minh của vị bị thọ khổ hành hạ thì sự học tập vẫn chưa được lìa bỏ. Vị lìa bỏ điều học trong sự chứng minh của thiên nhân thì sự học tập vẫn chưa được lìa bỏ. Vị lìa bỏ điều học trong sự chứng minh của loài thú thì sự học tập vẫn chưa được lìa bỏ. Vị lìa bỏ điều học theo hình thức quý phái (ariyakena) trong sự chứng minh của người dân dã (milakkhaka) và nếu người ấy không hiểu được thì sự học tập vẫn chưa được lìa bỏ. Vị lìa bỏ điều học theo hình thức dân dã trong sự chứng minh của người quý phái và nếu người ấy không hiểu được thì sự học tập vẫn chưa được lìa bỏ. Vị lìa bỏ điều học theo hình thức quý phái trong sự chứng minh của người quý phái nhưng nếu người ấy không hiểu được thì sự học tập vẫn chưa được lìa bỏ. Vị lìa bỏ điều học theo hình thức dân dã trong sự chứng minh của người dân dã nhưng nếu người ấy không hiểu được thì sự học tập vẫn chưa được lìa bỏ. Vị lìa bỏ điều học theo lối đùa cợt thì sự học tập vẫn chưa được lìa bỏ. Vị ấy nói ra nhưng không muốn cho nghe được thì sự học tập vẫn chưa được lìa bỏ. Vị ấy muốn cho nghe được nhưng nói ra không rõ ràng thì sự học tập vẫn chưa được lìa bỏ. Vị ấy nói cho người không hiểu biết (aviññussa) thì sự học tập vẫn chưa được lìa bỏ. Vị ấy không nói ra rõ ràng cho người hiểu biết nghe được thì sự học tập vẫn chưa được lìa bỏ. Hoặc vị ấy không nói ra rõ ràng đầy đủ (cả câu) thì sự học tập vẫn chưa được lìa bỏ. Này các tỷ-kheo, như thế là sự học tập chưa được lìa bỏ.

[33] Việc đôi lứanghĩa là việc nào là việc kết hợp của hai người, theo từng cặp, ở nơi kín đáo, là việc làm không tốt đẹp, là việc làm của các dân làng, là việc làm của những người thấp kém, là xấu xa, kết cuộc phải dùng nước tẩy rửa; việc ấy gọi là việc đôi lứa.

[34] Thực hiệnnghĩa là vị nào đưa vật biểu tượng (nimittaṃ) vào vật biểu tượng (nimittena), đưa dương vật (aṅgajātaṃ) vào âm vật (aṅgajātena) cho dầu chỉ (đưa vào) một khoảng cách bằng hạt mè, vị ấy được gọi là thực hiện.

[35] Ngay cả với loài thú cái: Vị thực hiện việc đôi lứa với giống cái của loài thú thì không còn là sa-môn, không phải là Thích-tử nữa chứ không phải chỉ với người nữ; vì thế được gọi là “ngay cả với loài thú cái.”

[36] Là vị phạm tội pārājika: cũng giống như người đàn ông bị chặt đứt đầu không thể sống bám víu vào thân thể ấy; tương tợ như thế, vị tỷ-kheo thực hiện việc đôi lứa thì không còn là sa-môn, không phải là Thích-tử; vì thế được gọi “là vị phạm tội pārājika.”

[37] Không được cộng trú: cộng trú nghĩa là có chung hành sự, có chung việc đọc tụng (giới bổn Pātimokkha), có sự học tập giống nhau, điều ấy gọi là cộng trú. Vị ấy không có được điều ấy, vì thế được gọi là “không được cộng trú.”

[38] Nữ tánh(itthī) có ba loại: người nữ, phi nhân nữ, thú cái. Lưỡng căn(ubhatobyañjanaka)[11]có ba loại: người lưỡng căn, phi nhân lưỡng căn, thú lưỡng căn. Vô căn (paṇḍaka) [12]có ba loại: người vô căn, phi nhân vô căn, thú vô căn. Nam tánh(purisa) có ba loại: người nam, phi nhân nam, thú đực.

Vị thực hiện việc đôi lứa với người nữ theo ba đường (magge): ở đường hậu môn, ở đường tiểu tiện, ở miệng thì phạm tội pārājika. Vị thực hiện việc đôi lứa với phi nhân nữ ...(như trên)... với thú cái theo ba đường: ở đường hậu môn, ở đường tiểu tiện, ở miệng thì phạm tội pārājika.

Vị thực hiện việc đôi lứa với người lưỡng căn ...(như trên)... với phi nhân lưỡng căn ...(như trên)... với thú lưỡng căn theo ba đường: ở đường hậu môn, ở đường tiểu tiện, ở miệng thì phạm tội pārājika.

Vị thực hiện việc đôi lứa với người vô căn theo hai đường: ở đường hậu môn, ở miệng thì phạm tội pārājika. Vị thực hiện việc đôi lứa với phi nhân vô căn ...(như trên)... với thú vô căn ...(như trên)... với người nam ...(như trên)... với phi nhân nam ...(như trên)... với thú đực theo hai đường: ở đường hậu môn, ở miệng thì phạm tội pārājika.

[39] Vị tỷ-kheo nghĩ đến việc giao hợp rồi đưa dương vật vào đường hậu môn của người nữ thì phạm tội pārājika. Vị tỷ-kheo nghĩ đến việc giao hợp rồi đưa dương vật vào đường tiểu tiện của người nữ thì phạm tội pārājika. Vị tỷ-kheo nghĩ đến việc giao hợp rồi đưa dương vật vào miệng của người nữ thì phạm tội pārājika. Vị tỷ-kheo nghĩ đến việc giao hợp rồi đưa dương vật vào đường hậu môn, vào đường tiểu tiện, vào miệng của phi nhân nữ ...(như trên)... của thú cái ...(như trên)... của người lưỡng căn ...(như trên)... của phi nhân lưỡng căn ...(như trên)... của thú lưỡng căn thì phạm tội pārājika.

Vị tỷ-kheo nghĩ đến việc giao hợp rồi đưa dương vật vào đường hậu môn ...(như trên)... vào miệng của người vô căn thì phạm tội pārājika. Vị tỷ-kheo nghĩ đến việc giao hợp rồi đưa dương vật vào đường hậu môn, vào miệng của phi nhân vô căn ...(như trên)... của thú vô căn, của người nam, của phi nhân nam, của thú đực ...(như trên)... thì phạm tội pārājika.

[40] Các tỷ-kheo đối nghịch đem người nữ lại gần vị tỷ-kheo rồi kết hợp dương vật (của vị ấy) với đường hậu môn (của người nữ); nếu vị ấy ưng thuận việc đưa vào, ưng thuận khi được đẩy vào, ưng thuận khi dừng lại, ưng thuận việc rút ra thì phạm tội pārājika. Các tỷ-kheo đối nghịch đem người nữ lại gần vị tỷ-kheo rồi kết hợp dương vật (của vị ấy) với đường hậu môn (của người nữ); nếu vị ấy không ưng thuận việc đưa vào, (nhưng) ưng thuận khi được đẩy vào, ưng thuận khi dừng lại, ưng thuận việc rút ra thì phạm tội pārājika. Các tỷ-kheo đối nghịch đem người nữ lại gần vị tỷ-kheo rồi kết hợp dương vật (của vị ấy) với đường hậu môn (của người nữ); nếu vị ấy không ưng thuận việc đưa vào, không ưng thuận khi được đẩy vào, (nhưng) ưng thuận khi dừng lại, ưng thuận việc rút ra thì phạm tội pārājika. Các tỷ-kheo đối nghịch đem người nữ lại gần vị tỷ-kheo rồi kết hợp dương vật (của vị ấy) với đường hậu môn (của người nữ); nếu vị ấy không ưng thuận việc đưa vào, không ưng thuận khi được đẩy vào, không ưng thuận khi dừng lại, (nhưng) ưng thuận việc rút ra thì phạm tội pārājika. Các tỷ-kheo đối nghịch đem người nữ lại gần vị tỷ-kheo rồi kết hợp dương vật (của vị ấy) với đường hậu môn (của người nữ); nếu vị ấy không ưng thuận việc đưa vào, không ưng thuận khi được đẩy vào, không ưng thuận khi dừng lại, không ưng thuận việc rút ra thì vô tội.

Các tỷ-kheo đối nghịch đem người nữ lại gần vị tỷ-kheo rồi kết hợp dương vật (của vị ấy) với đường tiểu tiện (của người nữ) ...(như trên)... với miệng (của người nữ); nếu vị ấy ưng thuận việc đưa vào, ưng thuận khi được đẩy vào, ưng thuận khi dừng lại, ưng thuận việc rút ra thì phạm tội pārājika. ...(như trên)... không ưng thuận thì vô tội. Các tỷ-kheo đối nghịch đem người nữ đang tỉnh táo, đang ngủ, đang say sưa, bị điên, đang đờ đẫn, đã chết chưa bị (thú) ăn, đã chết chưa bị (thú) ăn nhiều phần ...(như trên)... thì phạm tội pārājika. ...(như trên)... đã chết đã bị (thú) ăn nhiều phần lại gần vị tỷ-kheo rồi kết hợp dương vật (của vị ấy) với đường hậu môn, với đường tiểu tiện, với miệng (của người nữ); nếu vị ấy ưng thuận việc đưa vào, ưng thuận khi được đẩy vào, ưng thuận khi dừng lại, ưng thuận việc rút ra thì phạm trọng tội (thullaccaya). ...(như trên)... không ưng thuận thì vô tội.

Các tỷ-kheo đối nghịch đem phi nhân nữ ...(như trên)... thú cái, người lưỡng căn, phi nhân lưỡng căn, thú lưỡng căn lại gần vị tỷ-kheo rồi kết hợp dương vật (của vị ấy) với đường hậu môn, với đường tiểu tiện, với miệng (của đối tượng); nếu vị ấy ưng thuận việc đưa vào, ưng thuận khi được đẩy vào, ưng thuận khi dừng lại, ưng thuận việc rút ra thì phạm tội pārājika. ...(như trên)... không ưng thuận thì vô tội. Các tỷ-kheo đối nghịch đem thú lưỡng căn đang tỉnh táo, đang ngủ, đang say sưa, bị điên, đang đờ đẫn, đã chết chưa bị (thú) ăn, đã chết chưa bị (thú) ăn nhiều phần ...(như trên)... thì phạm tội pārājika. ...(như trên)... đã chết đã bị (thú) ăn nhiều phần lại gần vị tỷ-kheo rồi kết hợp dương vật (của vị ấy) với đường hậu môn, với đường tiểu tiện, với miệng (của đối tượng); nếu vị ấy ưng thuận việc đưa vào, ưng thuận khi được đẩy vào, ưng thuận khi dừng lại, ưng thuận việc rút ra thì phạm trọng tội (thullaccaya). ...(như trên)... không ưng thuận thì vô tội.

Các tỷ-kheo đối nghịch đem người vô căn ...(như trên)... phi nhân vô căn, thú vô căn lại gần vị tỷ-kheo rồi kết hợp dương vật (của vị ấy) với đường hậu môn (của đối tượng), ...(như trên)... với miệng (của đối tượng); nếu vị ấy ưng thuận việc đưa vào, ưng thuận khi được đẩy vào, ưng thuận khi dừng lại, ưng thuận việc rút ra thì phạm pārājika. ...(như trên)... không ưng thuận thì vô tội. Các tỷ-kheo đối nghịch đem thú vô căn đang tỉnh táo, đang ngủ, đang say sưa, bị điên, đang đờ đẫn, đã chết chưa bị (thú) ăn, đã chết chưa bị (thú) ăn nhiều phần ...(như trên)... thì phạm tội pārājika. ...(như trên)... đã chết đã bị (thú) ăn nhiều phần lại gần vị tỷ-kheo rồi kết hợp dương vật (của vị ấy) với đường hậu môn (của đối tượng), ...(như trên)... với miệng (của đối tượng); nếu vị ấy ưng thuận việc đưa vào, ưng thuận khi được đẩy vào, ưng thuận khi dừng lại, ưng thuận việc rút ra thì phạm trọng tội (thullaccaya). ...(như trên)... không ưng thuận thì vô tội.

Các tỷ-kheo đối nghịch đem người nam ...(như trên)... phi nhân nam, ...(như trên)... thú đực lại gần vị tỷ-kheo rồi kết hợp dương vật (của vị ấy) với đường hậu môn (của đối tượng), ...(như trên)... với miệng (của đối tượng); nếu vị ấy ưng thuận việc đưa vào, ưng thuận khi được đẩy vào, ưng thuận khi dừng lại, ưng thuận việc rút ra thì phạm pārājika. ...(như trên)... không ưng thuận thì vô tội. Các tỷ-kheo đối nghịch đem thú nam đang tỉnh táo, đang ngủ, đang say sưa, bị điên, đang đờ đẫn, đã chết chưa bị (thú) ăn, đã chết chưa bị (thú) ăn nhiều phần ...(như trên)... thì phạm tội pārājika. ...(như trên)... đã chết đã bị (thú) ăn nhiều phần lại gần vị tỷ-kheo rồi kết hợp dương vật (của vị ấy) với đường hậu môn (của đối tượng), ...(như trên)... với miệng (của đối tượng); nếu vị ấy ưng thuận việc đưa vào, ưng thuận khi được đẩy vào, ưng thuận khi dừng lại, ưng thuận việc rút ra thì phạm trọng tội (thullaccaya). ...(như trên)... không ưng thuận thì vô tội.

[41] Các tỷ-kheo đối nghịch đem người nữ lại gần vị tỷ-kheo rồi kết hợp dương vật (của vị ấy) với đường hậu môn, với đường tiểu tiện, với miệng (của người nữ) – của vị ấy được che phủ và của người nữ không được che phủ – của vị ấy không được che phủ và của người nữ được che phủ – của vị ấy được che phủ và của người nữ được che phủ – của vị ấy không được che phủ và của người nữ không được che phủ; nếu vị ấy ưng thuận việc đưa vào, ưng thuận khi được đẩy vào, ưng thuận khi dừng lại, ưng thuận việc rút ra thì phạm tội pārājika. ...(như trên)... không ưng thuận thì vô tội. Các tỷ-kheo đối nghịch đem người nữ đang tỉnh táo, đang ngủ, đang say sưa, bị điên, đang đờ đẫn, đã chết chưa bị (thú) ăn, đã chết chưa bị (thú) ăn nhiều phần ...(như trên)... thì phạm tội pārājika. ...(như trên)... đã chết đã bị (thú) ăn nhiều phần lại gần vị tỷ-kheo rồi kết hợp dương vật (của vị ấy) với đường hậu môn, với đường tiểu tiện, với miệng (của người nữ) – của vị ấy được che phủ và của người nữ không được che phủ – của vị ấy không được che phủ và của người nữ được che phủ – của vị ấy được che phủ và của người nữ được che phủ – của vị ấy không được che phủ và của người nữ không được che phủ; nếu vị ấy ưng thuận việc đưa vào, ưng thuận khi được đẩy vào, ưng thuận khi dừng lại, ưng thuận việc rút ra thì phạm trọng tội (thullaccaya). ...(như trên)... không ưng thuận thì vô tội.

Các tỷ-kheo đối nghịch đem phi nhân nữ ...(như trên)... thú cái, người lưỡng căn, phi nhân lưỡng căn, thú lưỡng căn lại gần vị tỷ-kheo rồi kết hợp dương vật (của vị ấy) với đường hậu môn, với đường tiểu tiện, với miệng (của đối tượng) – của vị ấy được che phủ và của đối tượng không được che phủ – của vị ấy không được che phủ và của đối tượng được che phủ – của vị ấy được che phủ và của đối tượng được che phủ – của vị ấy không được che phủ và của đối tượng không được che phủ; nếu vị ấy ưng thuận việc đưa vào, ưng thuận khi được đẩy vào, ưng thuận khi dừng lại, ưng thuận việc rút ra thì phạm tội pārājika. ...(như trên)... không ưng thuận thì vô tội. Các tỷ-kheo đối nghịch đem thú lưỡng căn đang tỉnh táo, đang ngủ, đang say sưa, bị điên, đang đờ đẫn, đã chết chưa bị (thú) ăn, đã chết chưa bị (thú) ăn nhiều phần ...(như trên)... thì phạm tội pārājika. ...(như trên)... đã chết đã bị (thú) ăn nhiều phần lại gần vị tỷ-kheo rồi kết hợp dương vật (của vị ấy) với đường hậu môn (của đối tượng), ...(như trên)... với miệng (của đối tượng) – của vị ấy được che phủ và của đối tượng không được che phủ – của vị ấy không được che phủ và của đối tượng được che phủ – của vị ấy được che phủ và của đối tượng được che phủ – của vị ấy không được che phủ và của đối tượng không được che phủ; nếu vị ấy ưng thuận việc đưa vào, ưng thuận khi được đẩy vào, ưng thuận khi dừng lại, ưng thuận việc rút ra thì phạm trọng tội (thullaccaya). ...(như trên)... không ưng thuận thì vô tội.

Các tỷ-kheo đối nghịch đem người vô căn, phi nhân vô căn, thú vô căn, người nam, phi nhân nam, thú đực lại gần vị tỷ-kheo rồi kết hợp dương vật (của vị ấy) với đường hậu môn (của đối tượng), ...(như trên)... vào miệng (của đối tượng) – của vị ấy được che phủ và của đối tượng không được che phủ – của vị ấy không được che phủ và của đối tượng được che phủ – của vị ấy được che phủ và của đối tượng được che phủ – của vị ấy không được che phủ và của đối tượng không được che phủ; nếu vị ấy ưng thuận việc đưa vào, ưng thuận khi được đẩy vào, ưng thuận khi dừng lại, ưng thuận việc rút ra thì phạm pārājika. ...(như trên)... không ưng thuận thì vô tội. Các tỷ-kheo đối nghịch đem thú đực đang tỉnh táo, đang ngủ, đang say sưa, bị điên, đang đờ đẫn, đã chết chưa bị (thú) ăn, đã chết chưa bị (thú) ăn nhiều phần ...(như trên)... thì phạm tội pārājika. ...(như trên)... đã chết đã bị (thú) ăn nhiều phần lại gần vị tỷ-kheo rồi kết hợp dương vật (của vị ấy) với đường hậu môn (của đối tượng), ...(như trên)... với miệng (của đối tượng) – của vị ấy được che phủ và của đối tượng không được che phủ – của vị ấy không được che phủ và của đối tượng được che phủ – của vị ấy được che phủ và của đối tượng được che phủ – của vị ấy không được che phủ và của đối tượng không được che phủ; nếu vị ấy ưng thuận việc đưa vào, ưng thuận khi được đẩy vào, ưng thuận khi dừng lại, ưng thuận việc rút ra thì phạm trọng tội (thullaccaya). ...(như trên)... không ưng thuận thì vô tội.

[42] Các tỷ-kheo đối nghịch đem vị tỷ-kheo lại gần người nữ rồi kết hợp đường hậu môn, ��ường tiểu tiện, miệng (của người nữ) với dương vật (của vị ấy); nếu vị ấy ưng thuận việc đưa vào, ưng thuận khi được đẩy vào, ưng thuận khi dừng lại, ưng thuận việc rút ra thì phạm tội pārājika. ...(như trên)... không ưng thuận thì vô tội. Các tỷ-kheo đối nghịch đem vị tỷ-kheo lại gần người nữ đang tỉnh táo, đang ngủ, đang say sưa, bị điên, đang đờ đẫn, đã chết chưa bị (thú) ăn, đã chết chưa bị (thú) ăn nhiều phần ...(như trên)... thì phạm tội pārājika. ...(như trên)... đã chết đã bị (thú) ăn nhiều phần rồi kết hợp đường hậu môn, đường tiểu tiện, miệng (của người nữ) với dương vật (của vị ấy); nếu vị ấy ưng thuận việc đưa vào, ưng thuận khi được đẩy vào, ưng thuận khi dừng lại, ưng thuận việc rút ra thì phạm trọng tội (thullaccaya). ...(như trên)... không ưng thuận thì vô tội.

Các tỷ-kheo đối nghịch đem vị tỷ-kheo lại gần phi nhân nữ ...(như trên)... thú cái, người lưỡng căn, phi nhân lưỡng căn, thú lưỡng căn ...(như trên)... người vô căn, phi nhân vô căn, thú vô căn, người nam, phi nhân nam, thú đực rồi kết hợp đường hậu môn, miệng (của đối tượng) với dương vật (của vị ấy); nếu vị ấy ưng thuận việc đưa vào, ưng thuận khi được đẩy vào, ưng thuận khi dừng lại, ưng thuận việc rút ra thì phạm pārājika. ...(như trên)... không ưng thuận thì vô tội. Các tỷ-kheo đối nghịch đem vị tỷ-kheo lại gần thú đực đang tỉnh táo, đang ngủ, đang say sưa, bị điên, đang đờ đẫn, đã chết chưa bị (thú) ăn, đã chết chưa bị (thú) ăn nhiều phần ...(như trên)... thì phạm tội pārājika. ...(như trên)... đã chết đã bị (thú) ăn nhiều phần rồi kết hợp đường hậu môn, miệng (của đối tượng) với dương vật (của vị ấy); nếu vị ấy ưng thuận việc đưa vào, ưng thuận khi được đẩy vào, ưng thuận khi dừng lại, ưng thuận việc rút ra thì phạm trọng tội (thullaccaya). ...(như trên)... không ưng thuận thì vô tội.

[43] Các tỷ-kheo đối nghịch đem vị tỷ-kheo lại gần người nữ rồi kết hợp đường hậu môn, đường tiểu tiện, miệng (của người nữ) với dương vật (của vị ấy) – của vị ấy được che phủ và của người nữ không được che phủ – của vị ấy không được che phủ và của người nữ được che phủ – của vị ấy được che phủ và của người nữ được che phủ – của vị ấy không được che phủ và của người nữ không được che phủ; nếu vị ấy ưng thuận việc đưa vào, ưng thuận khi được đẩy vào, ưng thuận khi dừng lại, ưng thuận việc rút ra thì phạm tội pārājika. ...(như trên)... không ưng thuận thì vô tội. Các tỷ-kheo đối nghịch đem vị tỷ-kheo lại gần người nữ đang tỉnh táo, đang ngủ, đang say sưa, bị điên, đang đờ đẫn, đã chết chưa bị (thú) ăn, đã chết chưa bị (thú) ăn nhiều phần ...(như trên)... thì phạm tội pārājika. ...(như trên)... đã chết đã bị (thú) ăn nhiều phần rồi kết hợp đường hậu môn, đường tiểu tiện, miệng (của người nữ) với dương vật (của vị ấy) – của vị ấy được che phủ và của người nữ không được che phủ – của vị ấy không được che phủ và của người nữ được che phủ – của vị ấy được che phủ và của người nữ được che phủ – của vị ấy không được che phủ và của người nữ không được che phủ; nếu vị ấy ưng thuận việc đưa vào, ưng thuận khi được đẩy vào, ưng thuận khi dừng lại, ưng thuận việc rút ra thì phạm trọng tội (thullaccaya). ...(như trên)... không ưng thuận thì vô tội.

Các tỷ-kheo đối nghịch đem vị tỷ-kheo lại gần phi nhân nữ ...(như trên)... thú cái, người lưỡng căn, phi nhân lưỡng căn, thú lưỡng căn, ...(như trên)... người vô căn, phi nhân vô căn, thú vô căn, người nam, phi nhân nam, thú đực rồi kết hợp đường hậu môn, miệng (của đối tượng) với dương vật (của vị ấy) – của vị ấy được che phủ và của đối tượng không được che phủ – của vị ấy không được che phủ và của đối tượng được che phủ – của vị ấy được che phủ và của đối tượng được che phủ – của vị ấy không được che phủ và của đối tượng không được che phủ; nếu vị ấy ưng thuận việc đưa vào, ưng thuận khi được đẩy vào, ưng thuận khi dừng lại, ưng thuận việc rút ra thì phạm tội pārājika. ...(như trên)... không ưng thuận thì vô tội. Các tỷ-kheo đối nghịch đem vị tỷ-kheo lại gần thú đực đang tỉnh táo, đang ngủ, đang say sưa, bị điên, đang đờ đẫn, đã chết chưa bị (thú) ăn, đã chết chưa bị (thú) ăn nhiều phần ...(như trên)... thì phạm tội pārājika. ...(như trên)... đã chết đã bị (thú) ăn nhiều phần rồi kết hợp đường hậu môn, miệng (của đối tượng) với dương vật (của vị ấy) – của vị ấy được che phủ và của đối tượng không được che phủ – của vị ấy không được che phủ và của đối tượng được che phủ – của vị ấy được che phủ và của đối tượng được che phủ – của vị ấy không được che phủ và của đối tượng không được che phủ; nếu vị ấy ưng thuận việc đưa vào, ưng thuận khi được đẩy vào, ưng thuận khi dừng lại, ưng thuận việc rút ra thì phạm trọng tội (thullaccaya). ...(như trên)... không ưng thuận thì vô tội.

[44] Các tỷ-kheo đối nghịch được phân tích như thế nào thì những vị vua đối nghịch, những kẻ trộm cướp đối nghịch, những kẻ vô lại đối nghịch, những kẻ thảo khấu đối nghịch nên được phân tích như thế.

[45] Vị đưa (dương vật) vào khiếu (maggaṃ) theo đường khiếu (maggena) thì phạm tội pārājika. Vị đưa (dương vật) vào nơi không phải khiếu (amaggaṃ) theo đường khiếu (maggena) thì phạm tội pārājika. Vị đưa (dương vật) vào khiếu (maggaṃ) không theo đường khiếu (amaggena) thì phạm tội pārājika. Vị đưa (dương vật) vào nơi không phải khiếu (amaggaṃ) không theo đường khiếu (amaggena) thì vị ấy phạm trọng tội (thullaccaya).[13]

[46] Vị tỷ-kheo vi phạm giới với vị tỷ-kheo đang ngủ, vị kia thức giấc lại ưng thuận; cả hai nên bị trục xuất. Vị kia thức giấc không ưng thuận, kẻ làm bậy nên bị trục xuất. Vị tỷ-kheo vi phạm giới với vị sa-di đang ngủ, vị sa-di thức giấc lại ưng thuận; cả hai nên bị trục xuất. Vị sa-di thức giấc không ưng thuận, kẻ làm bậy nên bị trục xuất. Vị sa-di vi phạm giới với vị tỷ-kheo đang ngủ, vị kia thức giấc lại ưng thuận; cả hai nên bị trục xuất. Vị kia thức giấc không ưng thuận, kẻ làm bậy nên bị trục xuất. Vị sa-di vi phạm giới với vị sa-di đang ngủ, vị kia thức giấc lại ưng thuận; cả hai nên bị trục xuất. Vị kia thức giấc không ưng thuận, kẻ làm bậy nên bị trục xuất.

[47] Vị không biết, vị không ưng thuận,[14]vị bị điên, vị có tâm bị rối loạn, vị bị thọ khổ hành hạ, vị vi phạm đầu tiên thì vô tội.

Dứt Tụng Phẩm “Được che đậy.”

[48]

Câu chuyện con khỉ cái,
và các vị Vajjī,
(trong hình tướng) gia chủ,
lõa thể, và ngoại đạo,
chuyện về đứa bé gái,
Uppalavaṇṇā,
hai trường hợp chuyển tánh,
người mẹ, rồi con gái,
chị (em) gái, người vợ,
lưng dẻo, và dài căn,
vết loét hai trường hợp,
tranh vẽ, và tượng gỗ,
với chuyện Sundara
thành ra năm (trường hợp),
năm chuyện bãi tha ma,
chuyện xương (được thâu nhặt),
rồng cái, dạ xoa nữ,
ma nữ, người vô căn,
liệt cảm giác, khi đụng,
chuyện vị A-la-hán
ngủ ở Bhaddiya,
bốn chuyện Sāvatthi,
Vesāli ba chuyện,
vòng hoa, vị ngủ mơ,
ở Bhārukaccha,
Supabbā, Saddhā,
chuyện vị tỷ-kheo ni,
vị ni tu tập sự,
và vị sa-di ni,
gái điếm, người vô căn,
nữ gia chủ, lẫn nhau,
vị lớn tuổi xuất gia,
chuyện nai tơ (cuối cùng).

[49] Vào lúc bấy giờ, có vị tỷ-kheo nọ đã thực hiện điều đôi lứa với con khỉ cái. Vị ấy đã có nỗi nghi hoặc: “Điều học đã được đức Thế Tôn quy định; phải chăng ta đã phạm tội pārājika?” rồi đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn.

- Này tỷ-kheo, ngươi đã phạm tội pārājika.

[50] Vào lúc bấy giờ, nhiều vị tỷ-kheo Vajjīputtaka cư trú ở Vesālī đã thực hiện việc đôi lứa khi chưa lìa bỏ sự học tập và chưa bày tỏ lòng yếu nhược. Các vị ấy đã có nỗi nghi hoặc: “Điều học đã được đức Thế Tôn quy định; phải chăng chúng ta đã phạm tội pārājika?” rồi đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn.

- Này tỷ-kheo, các ngươi đã phạm tội pārājika.

[51] Vào lúc bấy giờ, có vị tỷ-kheo nọ (nghĩ rằng): “Như thế này thì ta sẽ không phạm tội,” rồi đã thực hiện việc đôi lứa trong hình tướng gia chủ. Vị ấy đã có nỗi nghi hoặc: ... (như trên)...

- Này tỷ-kheo, ngươi đã phạm tội pārājika.

[52] Vào lúc bấy giờ, có vị tỷ-kheo nọ (nghĩ rằng): “Như thế này thì ta sẽ không phạm tội,” sau khi trở nên trần truồng rồi đã thực hiện việc đôi lứa. Vị ấy đã có nỗi nghi hoặc: ... (như trên)...

- Này tỷ-kheo, ngươi đã phạm tội pārājika.

[53] Vào lúc bấy giờ, có vị tỷ-kheo nọ (nghĩ rằng): “Như thế này thì ta sẽ không phạm tội,” sau khi mặc vải sợi cỏ ...(như trên)... sau khi mặc vỏ cây ...(như trên)... sau khi mặc gỗ lát mỏng, sau khi mặc tấm mền bằng tóc, sau khi mặc cánh chim cú, sau khi mặc da sơn dương rồi đã thực hiện việc đôi lứa. Vị ấy đã có nỗi nghi hoặc: ... (như trên)...

- Này tỷ-kheo, ngươi đã phạm tội pārājika.

[54] Vào lúc bấy giờ, có vị tỷ-kheo nọ đi khất thực. Khi thấy một đứa bé gái nằm trên ghế, vị ấy đã khởi dục vọng rồi đưa ngón chân cái vào âm vật (của đứa bé gái). Đứa bé gái đã chết. Vị ấy đã có nỗi nghi hoặc: ... (như trên)...

- Này tỷ-kheo, ngươi không phạm tội pārājika. Ngươi phạm tội Tăng tàng (saṅghādisesa).

[55] Vào lúc bấy giờ, có người thanh niên Bā-la-môn nọ đem lòng say đắm tỷ-kheo ni Uppalavaṇṇā. Rồi trong khi tỷ-kheo ni Uppalavaṇṇā đã đi vào làng để khất thực, thanh niên Bā-la-môn ấy đã đi vào liêu cốc nấp kín rồi chờ đợi. Khi đi khất thực trở về sau bữa ăn, tỷ-kheo ni Uppalavaṇṇā đã rửa chân rồi đi vào liêu cốc và ngồi xuống ở trên giường. Khi ấy, người thanh niên Bā-la-môn ấy đã nhấc bổng tỷ-kheo ni Uppalavaṇṇā lên và làm điều tồi bại. Tỷ-kheo ni Uppalavaṇṇā đã kể lại sự việc ấy đến các tỷ-kheo ni. Các tỷ-kheo ni đã kể lại sự việc ấy đến các tỷ-kheo. Các tỷ-kheo đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn.

- Này các tỷ-kheo, vị ni không ưng thuận thì vô tội.[15]

[56] Vào lúc bấy giờ, tướng trạng người nữ (itthīlingaṃ) đã xuất hiện ở vị tỷ-kheo nọ. Các vị đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn.

- Này các tỷ-kheo, ta cho phép chuyển sang (sinh hoạt) với các tỷ-kheo ni (và vẫn giữ nguyên) thầy tế độ ấy, sự tu lên bậc trên ấy, các năm (thâm niên) ấy. Những tội nào của các tỷ-kheo có liên quan đến các tỷ-kheo ni, các tội ấy được làm cho hết tội trong sự chứng minh của các tỷ-kheo ni. Những tội nào của các tỷ-kheo không có liên quan đến các tỷ-kheo ni thì được vô tội với các tội ấy.

Vào lúc bấy giờ, tướng trạng người nam đã xuất hiện ở vị tỷ-kheo ni nọ. Các vị đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn.

- Này các tỷ-kheo, ta cho phép chuyển sang (sinh hoạt) với các tỷ-kheo (và vẫn giữ nguyên) thầy tế độ ấy, sự tu lên bậc trên ấy, các năm (thâm niên) ấy. Những tội nào của các tỷ-kheo ni có liên quan đến các tỷ-kheo, các tội ấy được làm cho hết tội trong sự chứng minh của các tỷ-kheo. Những tội nào của các tỷ-kheo ni không có liên quan đến các tỷ-kheo thì được vô tội với các tội ấy.

[57] Vào lúc bấy giờ, có vị tỷ-kheo nọ (nghĩ rằng): “Như thế này thì ta sẽ không phạm tội,” rồi đã thực hiện việc đôi lứa với người mẹ. ...(như trên)... rồi đã thực hiện việc đôi lứa với con gái. ...(như trên)... rồi đã thực hiện việc đôi lứa với chị (em) gái. Vị ấy đã có nỗi nghi hoặc: ... (như trên)... Các vị đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn.

- Này tỷ-kheo, ngươi đã phạm tội pārājika.

Vào lúc bấy giờ, có vị tỷ-kheo nọ đã thực hiện việc đôi lứa với người vợ cũ. Vị ấy đã có nỗi nghi hoặc: ... (như trên)...

- Này tỷ-kheo, ngươi đã phạm tội pārājika.

[58] Vào lúc bấy giờ, có vị tỷ-kheo nọ là người có lưng dẻo. Vị ấy bị bực bội bởi sự không thỏa thích nên đã dùng miệng ngậm lấy dương vật của mình. Vị ấy đã có nỗi nghi hoặc: ... (như trên)...

- Này tỷ-kheo, ngươi đã phạm tội pārājika.

Vào lúc bấy giờ, có vị tỷ-kheo nọ là người có dương vật dài (lambī). Vị ấy bị bực bội bởi sự không thỏa thích nên đã đưa dương vật của mình vào đường hậu môn của mình. Vị ấy đã có nỗi nghi hoặc: ... (như trên)...

- Này tỷ-kheo, ngươi đã phạm tội pārājika.

[59] Vào lúc bấy giờ, có vị tỷ-kheo nọ đã nhìn thấy thây người chết. Và trên thi thể ấy, có một vết loét ở bên cạnh bộ phận sinh dục.[16]Vị ấy (nghĩ rằng): “Như thế này thì ta sẽ không phạm tội,” rồi đã đưa dương vật vào bộ phận sinh dục rồi rút ra bằng chỗ vết loét. Vị ấy đã có nỗi nghi hoặc: ... (như trên)... Các vị đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn.

- Này tỷ-kheo, ngươi đã phạm tội pārājika.

Vào lúc bấy giờ, có vị tỷ-kheo nọ nhìn thấy một thây người chết. Và trên thi thể ấy, có một vết loét ở bên cạnh bộ phận sinh dục. Vị ấy (nghĩ rằng): “Như thế này thì ta sẽ không phạm tội,” rồi đã đưa dương vật vào vết loét rồi rút ra từ bộ phận sinh dục. Vị ấy đã có nỗi nghi hoặc: ... (như trên)... Các vị đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn.

- Này tỷ-kheo, ngươi đã phạm tội pārājika.

[60] Vào lúc bấy giờ, có vị tỷ-kheo nọ bị khởi dục nên đã dùng dương vật (của mình) sờ vào vật biểu tượng ở tranh vẽ. Vị ấy đã có nỗi nghi hoặc: ... (như trên)...

- Này tỷ-kheo, ngươi không phạm tội pārājika mà phạm tội tác ác (dukkaṭa).

Vào lúc bấy giờ, có vị tỷ-kheo nọ bị khởi dục nên đã dùng dương vật (của mình) sờ vào chỗ kín ở tượng gỗ. Vị ấy đã có nỗi nghi hoặc: ... (như trên)...

- Này tỷ-kheo, ngươi không phạm tội pārājika mà phạm tội tác ác (dukkaṭa).

[61] Vào lúc bấy giờ, có vị tỷ-kheo tên Sundara đã xuất gia ở thành Rājagaha và (đang) đi trên đường. Có người nữ nọ sau khi nhìn thấy vị ấy đã nói điều này:

- Thưa ngài, xin chờ chốc lát, tôi sẽ đảnh lễ.

Trong khi đảnh lễ, người nữ ấy đã vén y nội lên rồi dùng miệng ngậm lấy dương vật (của vị ấy). Vị ấy đã có nỗi nghi hoặc: ... (như trên)...

- Này tỷ-kheo, ngươi có ưng thuận không?

- Bạch Thế Tôn, con đã không ưng thuận.

- Này tỷ-kheo, vị không ưng thuận thì vô tội.[17]

[62] Vào lúc bấy giờ, có người nữ nọ sau khi nhìn thấy vị tỷ-kheo đã nói điều này:

- Thưa ngài, hãy đến. Hãy thực hiện việc đôi lứa.

- Này chị gái, thôi đi. Việc ấy không được phép.

- Thưa ngài, hãy đến. Tôi sẽ ra sức. Ngài đừng ra sức, như thế ngài sẽ không phạm tội.

Vị tỷ-kheo ấy đã làm như thế. Vị ấy đã có nỗi nghi hoặc: ... (như trên)...

- Này tỷ-kheo, ngươi đã phạm tội pārājika.

Vào lúc bấy giờ, có một người nữ nọ sau khi nhìn thấy vị tỷ-kheo đã nói điều này:

- Thưa ngài, hãy đến. Hãy thực hiện việc đôi lứa.

- Này chị gái, thôi đi. Việc ấy không được phép.

- Thưa ngài, hãy đến. Ngài hãy ra sức. Tôi sẽ không ra sức, như thế ngài sẽ không phạm tội.

Vị tỷ-kheo ấy đã làm như thế. Vị ấy đã có nỗi nghi hoặc: ... (như trên)...

- Này tỷ-kheo, ngươi đã phạm tội pārājika.

Vào lúc bấy giờ, có một người nữ nọ sau khi nhìn thấy vị tỷ-kheo đã nói điều này:

- Thưa ngài, hãy đến. Hãy thực hiện việc đôi lứa.

- Này chị gái, thôi đi. Việc ấy không được phép.

- Thưa ngài, hãy đến. Ngài hãy cọ xát ở bên trong rồi xuất (tinh) ở bên ngoài. ...(như trên)... Ngài hãy cọ xát ở bên ngoài rồi xuất (tinh) ở bên trong, như thế ngài sẽ không phạm tội.

Vị tỷ-kheo ấy đã làm như thế. Vị ấy đã có nỗi nghi hoặc: ... (như trên)...

- Này tỷ-kheo, ngươi đã phạm tội pārājika.

[63] Vào lúc bấy giờ, có vị tỷ-kheo nọ sau khi đi đến bãi tha ma đã nhìn thấy thi thể chưa bị (thú) ăn và đã thực hiện việc đôi lứa ở thi thể ấy. Vị ấy đã có nỗi nghi hoặc: ... (như trên)...

- Này tỷ-kheo, ngươi đã phạm tội pārājika.

Vào lúc bấy giờ, có vị tỷ-kheo nọ sau khi đi đến bãi tha ma đã nhìn thấy thi thể chưa bị (thú) ăn nhiều phần và đã thực hiện việc đôi lứa ở thi thể ấy. Vị ấy đã có nỗi nghi hoặc: ... (như trên)...

- Này tỷ-kheo, ngươi đã phạm tội pārājika.

Vào lúc bấy giờ, có vị tỷ-kheo nọ sau khi đi đến bãi tha ma đã nhìn thấy thi thể đã bị (thú) ăn nhiều phần và đã thực hiện việc đôi lứa ở thi thể ấy. Vị ấy đã có nỗi nghi hoặc: ... (như trên)...

- Này tỷ-kheo, ngươi không phạm tội pārājika mà phạm trọng tội (thullaccaya).

Vào lúc bấy giờ, có vị tỷ-kheo nọ sau khi đi đến bãi tha ma đã nhìn thấy cái đầu bị đứt lìa rồi đã đưa dương vật vào cái miệng đã được banh ra và dương vật có va chạm vào miệng. Vị ấy đã có nỗi nghi hoặc: ... (như trên)...

- Này tỷ-kheo, ngươi đã phạm tội pārājika.

Vào lúc bấy giờ, có vị tỷ-kheo nọ sau khi đi đến bãi tha ma đã nhìn thấy cái đầu bị đứt lìa rồi đã đưa dương vật vào cái miệng đã được banh ra và dương vật không có va chạm vào miệng. Vị ấy đã có nỗi nghi hoặc: ... (như trên)...

- Này tỷ-kheo, ngươi không phạm tội pārājika mà phạm tội tác ác (dukkaṭa).

Vào lúc bấy giờ, có vị tỷ-kheo nọ đem lòng say đắm người nữ nọ. Nàng ấy đã từ trần và bị quăng bỏ ở mộ địa. Các khúc xương đã bị phân tán rải rác. Rồi vị tỷ-kheo ấy sau khi đi vào bãi tha ma đã thâu nhặt các khúc xương lại và đã đặt dương vật vào chỗ kín. Vị ấy đã có nỗi nghi hoặc: ... (như trên)...

- Này tỷ-kheo, ngươi không phạm tội pārājika mà phạm tội tác ác (dukkaṭa).

[64] Vào lúc bấy giờ, có vị tỷ-kheo nọ đã thực hiện việc đôi lứa với rồng cái. Vị ấy đã có nỗi nghi hoặc: ... (như trên)...

- Này tỷ-kheo, ngươi đã phạm tội pārājika.

Vào lúc bấy giờ, có vị tỷ-kheo nọ đã thực hiện việc đôi lứa với dạ xoa nữ. ...(như trên)... đã thực hiện việc đôi lứa với ma nữ (petiyā). ... (như trên)... đã thực hiện việc đôi lứa với người vô căn. Vị ấy đã có nỗi nghi hoặc: ... (như trên)...

- Này tỷ-kheo, ngươi đã phạm tội pārājika.

[65] Vào lúc bấy giờ, có vị tỷ-kheo nọ bị liệt cảm giác (upahatindriyo). Vị ấy (nghĩ rằng): “Ta không cảm giác được lạc hay khổ, như thế ta sẽ không phạm tội,” rồi đã thực hiện việc đôi lứa. ...(như trên)... Các vị đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn.

- Này các tỷ-kheo, kẻ rồ dại ấy đã phạm tội pārājika dầu đã cảm giác hay đã không cảm giác.

[66] Vào lúc bấy giờ, có vị tỷ-kheo nọ (nghĩ rằng): “Ta sẽ thực hiện việc đôi lứa với người nữ,” nhưng chỉ mới đụng chạm vị ấy đã hối hận. Vị ấy đã có nỗi nghi hoặc: ...(như trên)...

- Này tỷ-kheo, ngươi không phạm tội pārājika mà phạm tội Tăng tàng (saṅghādisesa).

[67] Vào lúc bấy giờ, có vị tỷ-kheo nọ khi nghỉ ngơi vào ban ngày trong khu rừng Jātiyā ở thành Bhaddiya đã nằm xuống. Các phần cơ thể của vị ấy đã bị cương lên bởi gió. Có người nữ nọ nhìn thấy rồi đã ngồi lên trên dương vật (của vị ấy), đến khi đạt được mục đích đã bỏ đi. Các vị tỷ-kheo nhìn thấy (vị ấy) bị nhầy nhụa nên đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn.

- Này các tỷ-kheo, dương vật trở nên cương cứng do năm lý do: do ái dục, do phân, do nước tiểu, do gió, do bị cắn bởi sâu bọ. Này các tỷ-kheo, đây là năm lý do làm cho dương vật trở nên cương cứng. Này các tỷ-kheo, dương vật của vị tỷ-kheo ấy trở nên cương cứng do ái dục là điều không có cơ sở và không có hợp lý. Này các tỷ-kheo, vị tỷ-kheo ấy là vị A-la-hán. Này các tỷ-kheo, vị tỷ-kheo ấy không có phạm tội.

[68] Vào lúc bấy giờ, có vị tỷ-kheo nọ khi nghỉ ngơi vào ban ngày trong khu rừng Andha ở thành Sāvatthi đã nằm xuống. Có cô chăn bò nọ nhìn thấy rồi đã ngồi lên trên dương vật (của vị ấy). Vị tỷ-kheo ấy đã ưng thuận việc đưa vào, đã ưng thuận khi được đẩy vào, đã ưng thuận khi dừng lại, đã ưng thuận việc rút ra. Vị ấy đã có nỗi nghi hoặc: ... (như trên)...

- Này tỷ-kheo, ngươi đã phạm tội pārājika.

Vào lúc bấy giờ, có vị tỷ-kheo nọ khi nghỉ ngơi vào ban ngày trong khu rừng Andha ở thành Sāvatthi đã nằm xuống. Có cô chăn dê nọ nhìn thấy ...(như trên)... Có cô đi mót củi nọ nhìn thấy ... (như trên)... Có cô đi nhặt phân bò nọ nhìn thấy rồi đã ngồi lên trên dương vật (của vị ấy). Vị tỷ-kheo ấy đã ưng thuận việc đưa vào, đã ưng thuận khi được đẩy vào, đã ưng thuận khi dừng lại, đã ưng thuận việc rút ra. Vị ấy đã có nỗi nghi hoặc: ... (như trên)...

- Này tỷ-kheo, ngươi đã phạm tội pārājika.

[69] Vào lúc bấy giờ, có vị tỷ-kheo nọ khi nghỉ ngơi vào ban ngày trong Mahāvana (Đại Lâm) ở thành Vesālī đã nằm xuống. Có người nữ nọ nhìn thấy rồi đã ngồi lên trên dương vật (của vị ấy) và sau khi đạt được mục đích đã đứng cười. Vị tỷ-kheo ấy thức giấc đã nói với người nữ ấy điều này:

- Có phải việc làm này là của cô?

- Thưa vâng, việc làm này là của tôi.

Vị ấy đã có nỗi nghi hoặc: ... (như trên)...

- Này tỷ-kheo, ngươi có biết không?

- Bạch Thế Tôn, con không biết.

- Này tỷ-kheo, vị tỷ-kheo không biết thì vô tội.

Vào lúc bấy giờ, có vị tỷ-kheo nọ khi nghỉ ngơi vào ban ngày trong Mahāvana (Đại Lâm) ở thành Vesālī đã nằm xuống tựa vào thân cây. Có người nữ nọ nhìn thấy rồi đã ngồi lên trên dương vật (của vị ấy). Vị tỷ-kheo ấy đã lập tức đứng dậy. Vị ấy đã có nỗi nghi hoặc: ... (như trên)...

- Này tỷ-kheo, ngươi có ưng thuận không?

- Bạch Thế Tôn, con đã không ưng thuận.

- Này tỷ-kheo, vị không ưng thuận thì vô tội.

Vào lúc bấy giờ, có vị tỷ-kheo nọ khi nghỉ ngơi vào ban ngày trong Mahāvana (Đại Lâm) ở thành Vesālī đã nằm xuống tựa vào thân cây. Có người nữ nọ nhìn thấy rồi đã ngồi lên trên dương vật (của vị ấy). Vị tỷ-kheo ấy đã đạp (khiến cô ấy) lăn tròn. Vị ấy đã có nỗi nghi hoặc: ... (như trên)...

- Này tỷ-kheo, ngươi có ưng thuận không?

- Bạch Thế Tôn, con đã không ưng thuận.

- Này tỷ-kheo, vị không ưng thuận thì vô tội.

[70] Vào lúc bấy giờ, có vị tỷ-kheo nọ khi nghỉ ngơi vào ban ngày trong giảng đường Kūṭāgāra tại Mahāvana (Đại Lâm) ở thành Vesālī đã mở cửa lớn rồi nằm xuống. Các phần thân thể của vị ấy đã bị cương lên bởi gió. Vào lúc bấy giờ, có nhiều người nữ đã mang theo vật thơm và tràng hoa đi đến tu viện dạo quanh các trú xá. Rồi những người nữ ấy đã nhìn thấy vị tỷ-kheo ấy nên đã ngồi lên trên dương vật (của vị ấy), đến khi đạt được mục đích đã nói rằng: “Đây quả thật là người như bò mộng,” sau khi để lại vật thơm và tràng hoa rồi đã bỏ đi. Các vị tỷ-kheo nhìn thấy (vị ấy) bị nhầy nhụa nên đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn.

- Này các tỷ-kheo, dương vật trở nên cương cứng do năm lý do: do ái dục, do phân, do nước tiểu, do gió, do bị cắn bởi sâu bọ. Này các tỷ-kheo, đây là năm lý do làm cho dương vật trở nên cương cứng. Này các tỷ-kheo, dương vật của vị tỷ-kheo ấy trở nên cương cứng do ái dục là điều không có cơ sở và không có hợp lý. Này các tỷ-kheo, vị tỷ-kheo ấy là vị A-la-hán. Này các tỷ-kheo, vị tỷ-kheo ấy không có phạm tội. Này các tỷ-kheo, đối với vị nghỉ ngơi (paṭisallīyantena) vào ban ngày, ta cho phép nghỉ ngơi sau khi đã đóng cửa lớn lại.

[71] Vào lúc bấy giờ, có vị tỷ-kheo nọ người thành phố Bhārukaccha trong lúc đang ngủ (mơ thấy) đã thực hiện việc đôi lứa với người vợ cũ (nên nghĩ rằng): “Ta không còn là sa-môn nữa, ta sẽ hoàn tục.” Trong lúc đi đến thành phố Bhārukaccha, giữa đường đã nhìn thấy đại đức Upāli và đã kể lại sự việc ấy. Đại đức Upāli nói như vầy:

- Này đại đức, trong giấc mơ thì không phạm tội.

[72] Vào lúc bấy giờ, ở trong thành Rājagaha nữ cư sĩ tên Supabbā là người có đức tin mù quáng. Cô ấy có tri kiến như vầy: “Người nữ cúng dường việc đôi lứa tức là đã dâng vật thí tối thượng.” Sau khi nhìn thấy vị tỷ-kheo, cô ấy đã nói điều này:

- Thưa ngài, hãy đến. Hãy thực hiện việc đôi lứa.

- Này chị gái, thôi đi. Việc ấy không được phép.

- Thưa ngài, hãy đến. Ngài hãy cọ xát ở giữa hai bắp vế; như thế ngài sẽ không phạm tội.

Vị tỷ-kheo ấy đã làm như thế. Vị ấy đã có nỗi nghi hoặc: ... (như trên)...

- Này tỷ-kheo, ngươi không phạm tội pārājika mà phạm tội Tăng tàng (saṅghādisesa).

Vào lúc bấy giờ, ở trong thành Rājagaha nữ cư sĩ tên Supabbā là người có đức tin mù quáng. Cô ấy có tri kiến như vầy: “Người nữ cúng dường việc đôi lứa tức là đã dâng vật thí tối thượng.” Sau khi nhìn thấy vị tỷ-kheo, cô ấy đã nói điều này:

- Thưa ngài, hãy đến. Hãy thực hiện việc đôi lứa.

- Này chị gái, thôi đi. Việc ấy không được phép.

- Thưa ngài, hãy đến. Ngài hãy cọ xát ở lỗ rún; ...(như trên)... Thưa ngài, hãy đến. Ngài hãy cọ xát ở bụng; ...(như trên)... Thưa ngài, hãy đến. Ngài hãy cọ xát ở nách; ...(như trên)... Thưa ngài, hãy đến. Ngài hãy cọ xát ở cổ; ...(như trên)... Thưa ngài, hãy đến. Ngài hãy cọ xát ở lỗ tai; ...(như trên)... Thưa ngài, hãy đến. Ngài hãy cọ xát ở bím tóc; ...(như trên)... Thưa ngài, hãy đến. Ngài hãy cọ xát ở giữa hai ngón tay; ...(như trên)... Thưa ngài, hãy đến. Tôi sẽ đến gần và dùng tay làm (ngài) xuất tinh; như thế ngài sẽ không phạm tội.

Vị tỷ-kheo ấy đã làm như thế. Vị ấy đã có nỗi nghi hoặc: ... (như trên)...

- Này tỷ-kheo, ngươi không phạm tội pārājika mà phạm tội Tăng tàng (saṅghādisesa).

[73] Vào lúc bấy giờ, ở trong thành Sāvatthi nữ cư sĩ tên Saddhā là người có đức tin mù quáng. Cô ấy có tri kiến như vầy: “Người nữ cúng dường việc đôi lứa tức là đã dâng vật thí tối thượng.” Sau khi nhìn thấy vị tỷ-kheo, cô ấy đã nói điều này:

- Thưa ngài, hãy đến. Hãy thực hiện việc đôi lứa.

- Này chị gái, thôi đi. Việc ấy không được phép.

- Thưa ngài, hãy đến. Ngài hãy cọ xát ở giữa hai bắp vế; như thế ngài sẽ không phạm tội.

Vị tỷ-kheo ấy đã làm như thế. Vị ấy đã có nỗi nghi hoặc: ... (như trên)...

- Này tỷ-kheo, ngươi không phạm tội pārājika mà phạm tội Tăng tàng (saṅghādisesa).

Vào lúc bấy giờ, ở trong thành Sāvatthi nữ cư sĩ tên Saddhā có đức tin mù quáng. Cô ấy có tri kiến như vầy: “Người nữ cúng dường việc đôi lứa tức là đã dâng vật thí tối thượng.” Sau khi nhìn thấy vị tỷ-kheo, cô ấy đã nói điều này:

- Thưa ngài, hãy đến. Hãy thực hiện việc đôi lứa.

- Này chị gái, thôi đi. Việc ấy không được phép.

- Thưa ngài, hãy đến. Ngài hãy cọ xát ở lỗ rún; ...(như trên)... Thưa ngài, hãy đến. Ngài hãy cọ xát ở bụng; ...(như trên)... Thưa ngài, hãy đến. Ngài hãy cọ xát ở nách; ...(như trên)... Thưa ngài, hãy đến. Ngài hãy cọ xát ở cổ; ...(như trên)... Thưa ngài, hãy đến. Ngài hãy cọ xát ở lỗ tai; ...(như trên)... Thưa ngài, hãy đến. Ngài hãy cọ xát ở bím tóc; ...(như trên)... Thưa ngài, hãy đến. Ngài hãy cọ xát ở giữa hai ngón tay; ...(như trên)... Thưa ngài, hãy đến. Tôi sẽ đến gần và dùng tay làm (ngài) xuất tinh; như thế ngài sẽ không phạm tội.

Vị tỷ-kheo ấy đã làm như thế. Vị ấy đã có nỗi nghi hoặc: ... (như trên)...

- Này tỷ-kheo, ngươi không phạm tội pārājika mà phạm tội Tăng tàng (saṅghādisesa).

[75] Vào lúc bấy giờ, các vương tử Licchavi ở thành Vesālī đã bắt giữ vị tỷ-kheo rồi buộc phải phạm giới với vị tỷ-kheo ni. Cả hai đã ưng thuận cả hai nên bị trục xuất. Cả hai không ưng thuận, cả hai đều vô tội.

Vào lúc bấy giờ, các vương tử Licchavi ở thành Vesālī đã bắt giữ vị tỷ-kheo rồi buộc phải phạm giới với vị ni tập sự. ...(như trên)... rồi buộc phải phạm giới với vị sa-di ni. Cả hai đã ưng thuận cả hai nên bị trục xuất. Cả hai không ưng thuận, cả hai đều vô tội.

[76] Vào lúc bấy giờ, các vương tử Licchavi ở thành Vesālī đã bắt giữ vị tỷ-kheo rồi buộc phải phạm giới với gái điếm. ...(như trên)... rồi buộc phải phạm giới với với người vô căn. ...(như trên)... rồi buộc phải phạm giới với nữ gia chủ. Vị tỷ-kheo đã ưng thuận, thì vị tỷ-kheo nên bị trục xuất. Vị không ưng thuận thì vị tỷ-kheo vô tội.

Vào lúc bấy giờ, các vương tử Licchavi ở thành Vesālī đã bắt giữ vị tỷ-kheo rồi buộc phải phạm giới lẫn nhau. Cả hai đã ưng thuận cả hai nên bị trục xuất. Cả hai không ưng thuận, cả hai đều vô tội.

[77] Vào lúc bấy giờ, có vị tỷ-kheo nọ xuất gia lúc tuổi đã lớn. Vị ấy đã đi đến gặp người vợ cũ. Cô ấy đã níu giữ lại (nói rằng):

- Thưa ngài, hãy đến. Hãy hoàn tục.

Vị tỷ-kheo ấy trong lúc bước lui đã té ngửa ra. Cô ấy đã giở (y) lên rồi ngồi lên trên dương vật (của vị ấy). Vị ấy đã có nỗi nghi hoặc: ... (như trên)...

- Này tỷ-kheo, ngươi có ưng thuận không?

- Bạch Thế Tôn, con đã không ưng thuận.

- Này tỷ-kheo, vị không ưng thuận thì vô tội.

[78] Vào lúc bấy giờ, có vị tỷ-kheo nọ ngụ ở trong rừng. Có con nai tơ đã đi đến chỗ tiểu tiện của vị ấy. Trong lúc đang uống nước tiểu, nó đã dùng miệng ngậm lấy dương vật (của vị ấy). Vị tỷ-kheo ấy đã ưng thuận. Vị ấy đã có nỗi nghi hoặc. Vị ấy đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn.

- Này tỷ-kheo, ngươi đã phạm tội pārājika.

Dứt điều pārājika thứ nhất.


[1]Y paṃsukūla: y được may bằng vải dơ bị người ta quăng bỏ, thông thường là vải quấn tử thi được tìm thấy ở bãi tha ma.

[2]Ngài Buddhaghosa giải thích rằng đã tám năm trôi qua nên người nữ tỳ không thể nhận ra đại đức Sudinna mà chỉ nhận biết qua các đặc điểm trên (Đại đức Sudinna xuất gia vào năm thứ mười hai của đức Thế Tôn và lúc bấy giờ là năm thứ hai mươi).

[3]Theo ngài Buddhaghosa cho biết, hai mẹ con đã xuất gia sau đó khoảng bảy hoặc tám năm.

[4]Là việc đặt dương vật vào trong miệng của con rắn có nọc độc khủng khiếp, vào trong miệng của con hắc xà, vào trong hố than được đốt cháy có ngọn lửa sáng rực.

[5]Là việc đặt dương vật vào trong âm vật của người nữ.

[6]Ngài Buddhaghosa giải thích rằng Saddhamma gồm có ba phần: Pariyattisaddhamma (Pháp Học) gồm tất cả các lời dạy của đức Phật đã được kết tập thành Tam Tạng, Pat,ipattisaddhamma (Pháp Hành) là 13 Pháp Đầu đà, 14 Pháp hành, 82 phận sự chính, Giới, Định, và Minh Sát, Adhigamasaddhamma (Pháp Đắc Chứng) là 4 Đạo, 4 Quả, và Niết Bàn. Về 82 phận sự chính Tīkā (Sớ giải) giải thích rằng: 66 phận sự của vị hành parivāsa(bắt đầu với điều “Không nên ban phép tu lên bậc trên, ..., không nên đi kinh hành ở đường kinh hành (trong khi vị kia) đi kinh hành ở trên mặt đất”), không ngụ chung với 5 hạng vị tỷ-kheo: vị cũng thực hành parivāsanhưng thâm niên hơn, vị xứng đáng (thực hành) trở lại từ đầu, vị tỷ-kheo xứng đáng hành mānatta, vị đang thực hành mānatta, vị xứng đáng sự giải tội, tính là 5 điều thành 71. “Không nên tiếp nhận sự đảnh lễ, sự đứng dậy, ..., sự kỳ cọ lưng trong khi tắm của các vị tỷ-kheo trong sạch” tính là 1 điều thành 72. “Không nên bôi nhọ vị tỷ-kheo trong sạch với sự hư hỏng về giới, v.v...” tính là 10 điều. Tổng cọng là 82 phận sự.

[7]Từ “bất cộng trụ” đã được sử dụng quen thuộc khi đề cập đến tội pārājika. Thật ra, “bất cộng trụ” là từ dịch của “asaṃvāso” trong “... pārājiko hoti asaṃvāso,” chứ không phải của “pārājiko.” “Pārājiko” được xem là tên của tội, còn “asaṃvàso” có thể xem như là một hình thức xử lý tội pārājika,là không được sống chung và tiến hành các hành sự như là lễ Uposatha, lễ Parāraṇā, v.v.... Ngài Buddhaghosa chỉ ra động từ liên quan là “parājeti: khuất phục, đánh bại, chế ngự, chiến thắng” và giải thích rằng vị “pārājiko” là vị “parājito: quá khứ phân từ thể thụ động của parājeti, có nghĩa là: bị khuất phục, bị đánh bại, bị chế ngự.” Như vậy, “pārājika” có nghĩa là “kẻ thất trận, người thua cuộc” và được sử dụng cho tên của một loại tội cực nặng trong giới bổn Pātimokkha của tỷ-kheo gồm 4 điều được trình bày trong chương này. Chúng tôi giữ nguyên từ “pārājika” không dịch. Trường hợp cần thiết sẽ dùng từ “bất cộng trụ” để quý vị có thể dễ dàng nắm vững được vấn đề.

[8]Là việc đặt dương vật vào trong miệng của con rắn có nọc độc khủng khiếp, vào trong miệng của con hắc xà, vào trong hố than được đốt cháy có ngọn lửa sáng rực.

[9]Là việc đặt dương vật vào trong âm vật của con khỉ cái.

[10]Adhisīla: Tăng thượng giới học là giới bổn Pātimokkha. Adhicitta: Tăng thượng tâm học là sự tu tập các loại định hợp thế. Adhipaññā: Tăng thượng tuệ học là sự tu tập (các tâm) Đạo Siêu Thế (theo lời giải thích của ngài Buddhaghosa).

[11]Theo như phần phân tích bên dưới, hạng người này có luôn cả hai bộ phận sinh dục nam và nữ. Vì thế, chúng tôi tạm dùng từ “lưỡng căn” để dịch từ “ubhatovyañjana.” Trong thực tế, bản thân chúng tôi chưa từng được nghe hoặc đọc được tài liệu khoa học nào nói về trường hợp này.

[12]Từ Pāli paṇḍakalà đề cập đến người phái nam. Về phái nữ, các từ được tìm thấy là paṇḍikā, itthipaṇḍikā, itthipaṇḍaka.Từ tiếng Anh tương đương là “eunuch” được dịch sang tiếng Việt là “hoạn quan, thái giám.” Từ “bị thiến” đã được dùng đến trong một số bản dịch trước đây. Lâu nay, chúng tôi hiểu theo ý nghĩa thông thường đó. Gần đây, chúng tôi tìm thấy từ “jātipaṇḍaka” mới biết thêm được là có hạng người paṇḍakabẩm sanh. Dựa theo phần giảng giải của giới pārājika thứ nhất này, chúng tôi có được khái niệm là hạng này không có bộ phận sinh dục, còn việc xác định nam hay nữ là do các đặc tính khác như vóc dáng, bộ ngực, giọng nói, v.v... Về tâm sinh lý, trong Mahāvagga thuộc tạng Luật có câu chuyện đề cập đến bản chất ham muốn về nhục dục của hạng người này. Chúng tôi tạm dịch là “vô căn” cho hạng người không có bộ phận sinh dục này, cho dù là bẩm sinh hay bị thiến.

[13]Có thể liên hệ phần này với hai câu chuyện ở phần [59].

[14]Điều vô tội này ở CD Budsir iv không có.

[15]Lúc này, vị tỷ-kheo ni Uppalavaṇṇa đã là vị A-la-hán. Còn người thanh niên ấy khi vừa đi khuất tầm mắt của vị tỷ-kheo ni thì quả địa cầu đã nứt tạo ra lỗ hổng hút vào lòng đất như thể quả địa cầu này không thể nâng đỡ nỗi kẻ độc ác ấy. Anh ta lập tức bị đọa vào địa ngục Avīci và ở vào trạng thái bị lửa địa ngục thiêu đốt (theo giải thích của ngài Buddhaghosa).

[16]Theo văn cảnh có thể nghiệm ra rằng thi thể này là của người nữ, dựa vào văn phạm không thể xác định được.

[17]Ngài Buddhaghosa giải thích rằng vị này đẹp trai (sundara) và là vị A-na-hàm.

---o0o---

Nguồn: www.budsas.org

Trình bày: Linh Thoại

Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
facebook youtube google-plus linkedin twitter blog
Nguyện đem công đức này, trang nghiêm Phật Tịnh Độ, trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu khổ ba đường,
nếu có người thấy nghe, đều phát lòng Bồ Đề, hết một báo thân này, sinh qua cõi Cực Lạc.

May the Merit and virtue,accrued from this work, adorn the Buddhas pureland,
Repay the four great kindnesses above, andrelieve the suffering of those on the three paths below,
may those who see or hear of these efforts generates Bodhi Mind, spend their lives devoted to the Buddha Dharma,
the Land of Ultimate Bliss.

Quang Duc Buddhist Welfare Association of Victoria
Tu Viện Quảng Đức | Quang Duc Monastery
Senior Venerable Thich Tam Phuong | Senior Venerable Thich Nguyen Tang
Address: Quang Duc Monastery, 105 Lynch Road, Fawkner, Vic.3060 Australia
Tel: 61.03.9357 3544 ; Fax: 61.03.9357 3600
Website: http://www.quangduc.com ; http://www.tuvienquangduc.com.au (old)
Xin gửi Xin gửi bài mới và ý kiến đóng góp đến Ban Biên Tập qua địa chỉ:
quangduc@quangduc.com , tvquangduc@bigpond.com
KHÁCH VIẾNG THĂM
110,220,567