Tu Viện Quảng Đức105 Lynch Rd, Fawkner, Vic 3060. Australia. Tel: 9357 3544. quangduc@quangduc.com* Viện Chủ: HT Tâm Phương, Trụ Trì: TT Nguyên Tạng   

25. Phẩm Tỳ Kheo - The Bhikkhu (360-382)

17/03/201102:33(Xem: 6825)
25. Phẩm Tỳ Kheo - The Bhikkhu (360-382)

KINH PHÁPCÚ (DHAMMAPADA)
Đangữ:Việt - Anh - Pháp - Đức
DịchViệt:Hòa thượng Thích Thiện Siêu
BảndịchAnh ngữ: Hòa thượng NARADA, Colombo, Sri Lanka, 1963, 1971
TỊNHMINHdịch Việt/ thể kệ - Sài Gòn, PL. 2539 - TL. 1995
Sưutậpvà hiệu đính: Nguyên Định Mùa Phật Đản PL. 2550, 2006

PhẩmXXV
BHIKKHUVAGGA - THE BHIKKHU - PHẨM TỲ KHEO

360. Chế phục được mắt, lành thay ; chế phục được tai, lành thay ; chế phục được mũi, lành thay ; chế phục được lưỡi,lành thay.

Goodis restraint in the eye;
goodisrestraint in the ear;
goodisrestraint in the nose;
goodisrestraint in the tongue. -- 360

360.Lành thay điều phục mắt!
Lành thay điều phục tai!
Lành thay điều phục mũi!
Lành thay điều phục lưỡi!

360- Il est bon de contrôler l'œil ; il est bon de contrôler l'oreille;il est bon de contrôler le nez ; il est bon de contrôler la langue.

360.Kontrolle über das Auge ist gut; gut ist Kontrolle über das Ohr; Kontrolleüber die Nase ist gut; gut ist Kontrolle über die Zunge.

335. Chế phục được thân, lành thay ; chế phục được lời nói,lành thay ; chế phục được tâm ý, lành thay ; chế phục được hết thảy, lành thay ; Tỷ kheo nào chế phục được hết thảy thì giải thoát hết khổ.

Goodis restraint in deed;
goodisrestraint in speech;
goodisrestraint in mind;
goodisrestraint in everything.
Thebhikkhu,restrained at all points,
isfreedfrom sorrow. -- 361

361.Lành thay hàng phục thân!
Lành thay hàng phục ý!
Lành thay lời chế chỉ!
Lành thay phòng mọi điều!
Hàng phục được bấy nhiêu,
Tỳ kheo ấy thoát khổ.

361- Il est bon de contrôler l'acte ; il est bon de contrôler la parole; il est bon de contrôler le mental ; il est bon de contrôler touteschoses ; Le Bhikkhou contrôlé de toutes parts est libre de toute souffrance.

361.Kontrolle über den Körper ist gut; gut ist Kontrolle über die Sprache;Kontrolle über das Herz / Geist ist gut; gut ist Kontrolle in allen Bereichen;Ein Mönch, der sich in allen Bereichen unter Kontrolle hat, ist von allemLeid befreit.

362. Gìn giữ tay chân và ngôn ngữ, gìn giữ cái đầu cao(196),tâm ưa thích Thiền định, ở riêng một mình và tự biết đầy đủ ; ấy là bậc Tỷ kheo.

CT(196) : Cái đầu nằm ở chổ cao nhất nơi thân ta.

Hewho is controlled in hand, in foot, in speech,
andinthe highest (i.e., the head);
hewhodelights in meditation, and is composed;
hewhois alone, and is contented,
-him they call a bhikkhu. -- 362

362.Ðiều phục cả chân tay,
Ðiều phục ngay đầu óc,
Ðiều phục lời ngang dọc,
Ðơn độc vui hành thiền,
Tri túc sống an nhiên,
Tỳ kheo là vậy đó!

362-Celui qui est contrôlé quant à la main, au pied, au langage, et au plushaut - la tête ; celui qui se réjouit en méditation, et qui est composé;celui qui est seul et satisfait ; celui-là je l'appelle un Bhikkhou.

362.Die Hände unter Kontrolle, Füße unter Kontrolle, Sprache unter Kontrolle,im höchsten Maße unter Kontrolle, sich an dem erfreuend, was innen ist,zufrieden, gesammelt, alleine: ihn bezeichnet man als Mönch.

363. Tỷ kheo biết thuần hóa ngôn ngữ, khôn khéo mà tịch tịnh;Khi diễn bày pháp nghĩa, lời lẽ rất hòa ái, rõ ràng.

Thebhikkhu who is controlled in tongue,
whospeakswisely, who is not puffed up,
whoexplainsthe meaning and the text,
-sweet, indeed. is his speech. -- 363

363.Tỳ kheo điều phục lưỡi,
Khiêm ái không tự cao,
Diễn giải nghĩa kinh điển,
Lời êm dịu ngọt ngào.

363– Le Bhikkhou qui a le contrôle de la langue, qui parle avec sagesse,qui n'est pas infatué, qui explique le sens et le texte ; douce, en vérité,est sa parole.

363.Ein Mönch, der seine Äußerungen unter Kontrolle hat, ruhig Rat gibt,Lehre und Bedeutung verkündet: Was er sagt, ist wohlklingend.

364. Tỷ kheo nào an trú trong lạc viên Chánh pháp, mến pháp vàtùy pháp, tư duy nhớ tưởng pháp, thì sẽ không bị thối chuyển.

Thatbhikkhu who dwells in the Dhamma,
whodelightsin the Dhamma, who meditates on the Dhamma, who well remembersthe Dhamma,
doesnotfall away from the sublime Dhamma-- 364

364.Tỳ kheo trụ chánh pháp,
Quí pháp,thường hành thiền,
Niệm pháp,tâm tinh chuyên,
Ắt không rời Chánh pháp.

364- Le Bhikkhou qui demeure dans le Dhamma, qui se réjouit dans le Dhamma,qui médite sur le Dhamma, qui se rappelle bien le Dhamma, ne tombe pashors du Dhamma Excellent.

364.Dhamma ist sein Aufenthalt; Dhamma seine Freude ; ein Mönch, der überden Dhamma nachdenkt, sich den Dhamma ins Gedächtnis ruft, fällt nichtab vom wahren Dhamma.

365. Chớ nên khinh điều mình đã chứng, chớ hâm mộ điều người khác đã chứng ; Tỷ kheo nào chỉ lo hâm mộ điều người khác tu chứng, cuối cùng mình không chứng được Tam ma địa(chánh định) (197) .

CT(197) : Ý nói chỉ hâm mộ việc của người thì chẳngích gì cho việc của mình.

Lethim not despise what he has received,
norshouldhe live envying (the gains of) others.
Thebhikkhuwho envies (the gains of) others
doesnotattain concentration. -- 365

365.Chớ chê điều mình đạt,
Chớ ganh ghét của người;
Tỳ kheo vọng tâm tư,
Không sao vào chánh định.

365- Qu'il ne méprise pas ce qu'il a reçu, qu'il n'aille pas enviant le gain des autres ; Le Bhikkhou qui envie le gain des autres, n'atteintpas à la concentration.

365.Behandle die eigenen Gaben nicht mit Geringschätzung, mache dich nichtauf, die der anderen zu begehren; Ein Mönch, der die der anderen begehrt,erlangt keine geistige Sammlung.

366. Tỷ kheo nào dù tu chứng được chút ít mà không khinh ghét sự chút ít đã được ấy, cứ sinh hoạt thanh tịnh và siêng năng, mới thật đáng được chư Thiên khen ngợi.

Thoughreceiving but little,
ifabhikkhu does not despise his own gains,
eventhegods praise such a one
whoispure in livelihood and is not slothful. -- 366

366.Tỳ kheo dù nhận ít,
Nhưng tâm không khinh thường,
Sống thanh tịnh, tinh tấn,
Chư thiên cũng tán dương.

366- Quoiqu'il ait peu reçu, si un Bhikkhou ne méprise pas ce peu, les Devasle loueront, lui qui est de vie pure et n'est pas indolent.

366.Sogar wenn er so gut wie nichts bekommt, behandelt er seine Gaben nichtmit Verachtung; Unermüdlich führt er ein reines Leben: Er ist es, dendie Devas loben.

367. Đối với danh và sắc không chấp “ta” “của ta”; Không”ta” và ”của ta” nên không ưu não; Người như vậy mới đáng gọi là Tỷ kheo.

Hewho has no thought of "I" and "mine"
whatevertowardsmind and body,
hewhogrieves not for that which he has not,
heis,indeed, called a bhikkhu. -- 367

367.Ðối với cả thân tâm,
Không chấp ta, của ta,
Không buồn điều không có,
Ðó gọi là tỳ kheo.

367- Celui qui n'a aucune conception de "moi et mien", que ce soit enversle corps ou la psyché, celui qui ne se chagrine pas pour ce qu'il n'apas, celui-là en vérité, est appelé un Bhikkhou.

367.Für jemanden, für den es so etwas wie Selbst in Name und Form in jeglicherHinsicht nicht gibt und der nicht um das betrübt ist, was nicht ist: Derwird zurecht ein Mönch genannt.

368. Tỷ kheo an trú trong tâm từ bi, vui thích giáo pháp Phật đà,sẽ đạt đến cảnh giới tịch tịnh an lạc, giải thoátcác hành (vô thường).

Thebhikkhu who abides in loving-kindness,
whoispleased with the Buddha's Teaching,
attainstothat state of peace and happiness,
thestillingof conditioned things. -- 368

368.Tỳ kheo vui pháp Phật,
An trụ tâm từ bi,
Chứng đạt cảnh an tịnh,
Giải thoát pháp hữu vi.

368– Le Bhikkhou qui demeure en Amour Bienveillant ; Qui est content del'Enseignement du Bouddha, atteint à cet état de Paix et de bonheur latranquillisation des agrégats d ‘existence.

368.Ein Mönch mit Vertrauen in die Lehre des “Erwachten”, der in Güteverweilt, erlangt den guten Zustand, den friedvollen Zustand: das Beruhigen-der-GestaltungenWohlergehen.

369. Tỷ kheo tát nước thuyền này(198), hễ hết nước thì thuyền nhẹ và đi mau; Đoạn hết tham dục và sân nhuế trong thân này thì mau chứng Niết bàn.

CT(198): Thuyền dụ thân thể, nước dụ ác tâm phiền não.

Emptythis boat, O bhikkhu!
Emptiedbyyou it will move swiftly.
Cuttingofflust and hatred,
toNibbaanayou will thereby go. -- 369

369.Tỳ kheo tát sạch nước,
Thuyền này nhẹ lướt nhanh,
Trừ tham dục, sân hận,
Niết bàn tất viên thành.

369- Videz ce bateau, ô Bhikkhou ! vidé par vous, ira rapidement ; Coupantvotre convoitise et votre animosité, par ce moyen, vous irez vers le Nirvana.

369.Mönch, schöpf dieses Boot aus; Es wird dich leicht tragen, wenn es ausgeschöpftist; Nachdem du Leidenschaft und Abneigung durchschnitten hast, gehst duvon dort zum Nirwana.

370. Tỷ kheo nào đoạn năm điều(199), bỏ năm điều(200), siêng tu năm điều(201), vượt khỏi năm điều say đắm(202),Tỷ kheo ấy là người đã vượt qua dòng nước lũ(203).

CT(199) : Bỏ năm điều là : Bỏ năm kết sử của hạ giới(ngũ hạ phần kết - Panca orambhagiyasamyaja-nani): Dục giới tham (Khamatogo) là sự tham lam ở tại dục giới ; sân (Vyapado); thân kiến (Satka-yaditthi) là chấp thân thật hữu ; giới cấm thủ (Si-labhataparamato) là cố chấp các giới cấm tà vạy ; nghi (Vicikischa).
CT(200): Đoạn 5 điều là : Bỏ năm kiết sử của thượng giới (ngũ thượng phần kiết - panca uddhambha-giyasamiokanani): Sắc giới tham (Ruparaga) là tham đắm ở tại Sắc giới ;Vô sắc giới tham là tham đắm thiền định ở Vô sắc giới; Trạo cử (uddhacca) là loạn động ; Mạn (mana) là ngạo mạn; Vô minh (Avijja).
CT(201): Tu năm điều là tu năm căn lành : tín, tấn, niệm, định,huệ.
CT(202): Ngũ trược, là năm điều say đắm : tham, sân, si, mạn, ác kiến.
CT(203): Bộc lưu là dòng nước lũ (Ogho), chỉ cho 4 thứ : dụclưu, hữu lưu, kiến lưu, vô minh lưu.

Fivecut off, five give up, five further cultivate.
Thebhikkhuwho has gone beyond the five bonds
iscalleda "Flood-Crosser". -- 370

370.Tỳ kheo đoạn diệt năm, (1)
Bỏ năm(2), tu tập năm (3)
Vượt qua năm vòng xích (4),
Xứng gọi bậc vượt dòng.

(1)Tham, sân, thân kiến, giới cấm thủ, nghi.
(2)Sắc ái, vô sắc ái, trạo cử, kiêu mạn, vô minh.
(3)Tín,tấn, niệm, định, huệ.
(4)Tham,sân, si, mạn, tà kiến.

370- Cinq Supprimes, cinq abandonnés, de plus cinq cultives, le Bhikkhouqui a été au delà des cinq obstacles est appelé le « traverseur-de-courant» .

370.Schneide fünf durch, laß fünf gehen und entwickle vor allem fünf ;Von einem Mönch, der fünf Anhaftungen hinter sich gelassen hat, heißtes, daß er die Flut überquert hat.

371. Hãy tu định, chớ buông lung, tâm chớ mê hoặc theo dục ;Đừng đợi đến khi nuốt hòn sắt nóng mới ăn năn than thở.

Meditate,O bhikkhu! Be not heedless.
Donotlet your mind whirl on sensual pleasures.
Donotbe careless and swallow a ball of lead.
Asyouburn cry not "This is sorrow". -- 371

371.Chớ buông lung, dục lạc,
Tỳ kheo,hãy tu thiền.
Phóng dật,nuốt sắt nóng,
Bị đốt chớ than phiền!

371- Méditez ô Bhikkhou ! Ne soyez pas inattentifs ; Ne laissez pas votreesprit tournoyer sur les plaisirs sensuels ; Ne soyez pas négligents etn’avalez pas une bille de fer brûlante; et si vous vous brûlez, nevous lamentez pas « ceci est souffrance ».

371.Praktiziere Mediation, Mönch, und sei nicht achtlos; Laß deinen Geistnicht an sinnlichen Gestaden umherstreifen; Verschlucke nicht achtlos dieglühende Eisenkugel; Bei Verbrennung klage nicht dann: “Das schmerzt”.

372. Không có Trí tuệ thì không có Thiền định, không có Thiềnđịnh thí không có Trí tuệ ; Người nào gồm đủ Thiền định và Trí tuệ thì gần đến Niết bàn.

Thereis no concentration in one who lacks wisdom,
noristhere wisdom in him who lacks concentration.
Inwhomare both concentration and wisdom,
he,indeed,is in the presence of Nibbaana. -- 372

372.Không trí tuệ, không định,
Không định,không trí tuệ;
Người có tuệ, có định,
Ðạt Niết bàn viên tịnh.

372- Il n ‘y a pas de méditation (jhana) sans Connaissance Transcendante;
I1n'ya pas de Connaissance Transcendante sans méditation ; Celui en quiil y a Connaissance Transcendante et méditation est, en vérité, en présencede Nirvana.

372.Es gibt kein Meditation für jemanden ohne Einsicht, keine Einsicht fürjemanden ohne Mediation; Aber jemand mit Meditation und Einsichtist an der Schwelle zum Nirwana.

373. Tỷ kheo đi vào chỗ yên tĩnh, thời tâm thường vắng lặng,quán xét theo Chánh pháp, được thọ hưởng cái vui của siêu nhân.

Thebhikkhu who has retired to a lonely abode,
whohascalmed his mind,
whoperceivesthe doctrine clearly,
experiencesajoy transcending that of men. -- 373

373.Tỳ kheo sống đơn độc,
An định được nội tâm,
Trực quán theo chánh pháp,
Vui nguồn vui siêu nhân.

373- Le Bhikkhou qui s'est retiré dans une demeure solitaire, qui a calméson esprit et perçoit clairement le Dhamma expérimente une joie suprahumaine.

373.Ein Mönch mit ruhigem Geist, der in eine leere Behausung geht und denDhamma klar und richtig sieht: Seine Freude ist mehr als menschlich.

374. Người nào thường chánh niệm đến sự sanh diệt của cácuẩn thì sẽ được vui mừng; Nên biết : Người đó không chết.

Wheneverhe reflects on the rise and fall
oftheAggregates,
heexperiencesjoy and happiness.
To"thosewho know"
that(reflection)is Deathless. -- 374

374.Người nhiếp tâm thường niệm,
Các uẩn thường diệt sanh,
Thọ hưởng niềm an lành,
Ðạt cảnh giới bất tử.

374- Celui, qui est continuellement et pleinement vigilant (sati) de l 'origineet de la disparition des agrégats expérimente joie et ravissement, réalisantle sans-mort .

374.Wie auch immer er mit dem Entstehen und Vergehen der Anhäufungen in Berührungkommt: er erlangt Verzückung und Freude; das ist, für jene, die es kennen,frei von Tod, das 'Todlose'.

375. Nếu là Tỷ kheo sáng suốt, dù ở trong đời, vẫn lo nhiếphộ các căn và biết đủ, lo hộ trì giới luật, gần gũi các bạn lành và nổ lực tinh tấn, sống chánh mạng trong sạch.

Andthis becomes the beginning here
forawise bhikkhu:
sense-control,contentment,restraint
withregardto the Fundamental Code
(Paatimokkha),
associationwithbeneficent and energetic friends
whoselivelihoodis pure. -- 375

375.Tỳ kheo có trí tuệ,
Thường phòng hộ các căn,
Tri túc,giữ giới bổn,
Thân cận các bạn lành,
Sống nổ lực tinh tấn,
Hợp chánh mạng cao thành.

375- Et voici le commencement pour un sage bhikkhou : contrôle des sens,contentement, restreinte en rapport avec le Patimokka (Code Fondamentalde Moralité) association avec des amis énergiques et bénéfiques devie pure.

375.Die ersten Dinge für einen einsichtigen Mönch sind hier die Sinne hüten,Zufriedenheit, Disziplin in Übereinstimmung mit dem Möncheregeln; Ersollte sich mit bewundernswerten Freunden zusammentun.

376. Thái độ thì phải thành khẩn, hành vi thì phải đoan chánh;Được vậy, họ là người nhiều vui và sạch hết khổ não.

Lethim be cordial in his ways and refined in conduct;
filledtherebywith joy,
hewillmake an end of ill. -- 376

376.Người hành xử chân thành,
Tác phong thật đoan chánh,
Hưởng nguồn vui phạm hạnh,
Dứt sạch mọi khổ đau.

376- Qu'il soit cordial en ses manières et raffiné en conduite; Par cela,plein de joie, il mettra fin à la souffrance.

376.Wer ein reines Leben führt, unermüdlich, aus Gewohnheit gastfreundlichund gekonnt in seinem Benehmen ist und so vielfache Freude erfährt, derwird Leiden ein Ende setzen.

377. Hoa lài Bạt tất ca(204) rụng úa tàn như thế nào, Tỷ kheo các ông cũng làm cho tham sân úa tàn như thế.
CT(204): Bạt tất ca (Vassika), tên một thứ hoa thơm hơn các hoa khác.

Asthe jasmine creeper sheds its withered flowers, even so, O bhikkhus, shouldyou totally cast off lust and hatred. -- 377

377.Tỳ kheo hãy vất bỏ,
Mọi ý niệm tham sân,
Như hoa lài tàn úa,
Rơi rụng khỏi cành thân.

377- Comme la liane du jasmin laisse tomber ses fleurs fanées, ainsi, ôBhikkhous, devez-vous rejeter totalement la convoitise et l'agressivité.

377.Laßt Leidenschaft und Abneigung fallen, Mönche, wie ein Jasmin seineverwelkten Blüten.

378. Tỷ kheo nào thân tịch tịnh, ngữ tịch tịnh, tâm an trú tam muội, xa lìa dục lạc, Tỷ kheo ấy là người tịch tịnh.

Thebhikkhu who is calm in body, calm in speech, calm in mind, who is well-composed,
whohasspewed out worldly things,
istrulycalled a "peaceful one". -- 378

378.Tỳ kheo thường điềm tĩnh,
Thân-khẩu - ý tịch tịnh,
Từ bỏ mọi việc đời,
Xứng danh bậc an tịnh.

378- Le Bhikkhou qui est calme en son corps, calme en sa parole, tranquille,qui est bien composé, qui vomi toutes choses mondaines, est vraiment appeléun "Paisible".

378.Wenn er körperlich zur Ruhe gekommen ist, im Reden zur Ruhe gekommen ist,völlig gesammelt und ruhig ist, die Köder der Welt ausgespien hat, giltein Mönch als vollkommen zur Ruhe gekommen.

379. Các ngươi hãy tự cảnh sách, các ngươi hãy tự phản tỉnh; Tự hộ vệ và chánh niệm, mới là Tỷ kheo an trụ trong an lạc.

Byself do you censure yourself.
Byselfdo you examine yourself.
Self-guardedandmindful,
Obhikkhu, you will live happily. -- 379

379.Tự mình kiểm điểm mình,
Tự mình xem xét mình,
Tự phòng hộ, chánh niệm,
Tỳ kheo sống khương ninh.

379- Par le moi, censurez le moi ; par !e moi, examinez le moi ; Gardé parle moi et attentif, ô Bhikkhous, vous vivrez heureux.

379.Du selbst solltest dich tadeln, solltest dich selbst prüfen; Als Mönch,der sich selbst behütet, mit behütetem Selbst, achtsam, lebst du in Wohlbehagen.

380. Chính các ngươi là kẻ bảo hộ cho các ngươi, chính các ngươi là nơi nương náu cho các ngươi ; Các ngươi hãy gắng điều phục lấy mình như thương khách lo điều phục con ngựa lành.

Self,indeed, is the protector of self.
Self,indeed,is one's refuge.
Control,therefore,your own self
asamerchant controls a noble steed. -- 380

380.Chính ta bảo vệ ta,
Chính ta nương tựa ta,
Chính ta tự điều phục,
Như ngựa theo thương gia.

380- Le moi, en vérité, est le protecteur du moi ; Le moi, en vérité,est le refuge du moi ; Contrôlez, par conséquent votre propre moi commeun marchand contrôle un noble coursier.

380.Euer eigenes Selbst ist eure wichtigste Stütze; Euer eigenes Selbst isteuer eigener Führer; Deswegen solltet ihr auf euch selbst aufpassen, wieein Händler auf ein gutes Pferd.

381. Tỷ kheo đầy đủ tâm hoan hỷ, thành tín theo giáo pháp Phật đà,sẽ đạt đến cảnh giới tịch tịnh an lạc, giải thoát hết các hành (vô thường).

Fullof joy, full of confidence in the Buddha's Teaching, the bhikkhu will attainthe Peaceful State,
thestillingof conditioned things,
thebliss(supreme). -- 381

381.Tỳ kheo thường hoan hỷ,
Thành tín pháp Phật-đà,
Chứng đạt cảnh an tịnh,
Các hành an lạc ra.

381- Plein de joie, plein de confiance dans l'Enseignement du bouddha, leBhikkhou atteindra l'état de Paix, et tranquillisait des choses conditionnées.

381.Ein Mönch mit vielfältiger Freude, mit Vertrauen zu den Lehren des Erwachten,wird den guten Zustand erlangen, den friedvollen Zustand: das Beruhigen-der-GestaltungenWohlergehen.

382. Tỷ kheo tuy nhỏ tuổi mà siêng tu giáo pháp Phật đà, thì họ là ánh sáng chiếu soi thế gian, như mặt trăng ra khỏi đám mây mù.

Thebhikkhu who, while still young,
devoteshimselfto the Buddha's Teaching,
illuminesthisworld like the moon
freedfroma cloud. -- 382

382.Tỳ kheo tuy trẻ tuổi,
Chuyên tu pháp Phật-đà,
Như trăng thoát mây chắn,
Soi sáng trần gian ta.

382– Le Bhikkhou qui, pendant qu’il est encore jeune, se dévoue à l'enseignement du Bouddha illumine ce monde comme la lune sortant des nuages.

382.Ein junger Mönch, welcher sich in der Lehre des 'Erwachten' Mühe gibt,erhellt die Welt wie der Mond, der hinter einer Wolke hervortritt.

Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
facebook youtube google-plus linkedin twitter blog
Nguyện đem công đức này, trang nghiêm Phật Tịnh Độ, trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu khổ ba đường,
nếu có người thấy nghe, đều phát lòng Bồ Đề, hết một báo thân này, sinh qua cõi Cực Lạc.

May the Merit and virtue,accrued from this work, adorn the Buddhas pureland,
Repay the four great kindnesses above, andrelieve the suffering of those on the three paths below,
may those who see or hear of these efforts generates Bodhi Mind, spend their lives devoted to the Buddha Dharma,
the Land of Ultimate Bliss.

Quang Duc Buddhist Welfare Association of Victoria
Tu Viện Quảng Đức | Quang Duc Monastery
Senior Venerable Thich Tam Phuong | Senior Venerable Thich Nguyen Tang
Address: Quang Duc Monastery, 105 Lynch Road, Fawkner, Vic.3060 Australia
Tel: 61.03.9357 3544 ; Fax: 61.03.9357 3600
Website: http://www.quangduc.com ; http://www.tuvienquangduc.com.au (old)
Xin gửi Xin gửi bài mới và ý kiến đóng góp đến Ban Biên Tập qua địa chỉ:
quangduc@quangduc.com , tvquangduc@bigpond.com
KHÁCH VIẾNG THĂM
110,220,567