Tu Viện Quảng Đức105 Lynch Rd, Fawkner, Vic 3060. Australia. Tel: 9357 3544. quangduc@quangduc.com* Viện Chủ: HT Tâm Phương, Trụ Trì: TT Nguyên Tạng   

Quyển 1

15/05/201312:35(Xem: 9381)
Quyển 1

Kinh Bảo Tinh Đà La Ni

Quyển 1

Cư Sĩ Tuệ Khai

Nguồn: Cư Sĩ Tuệ Khai dịch

PHẨM THỨ NHẤT : HÀNG MA

Tôi nghe như vầy, một thuở đức Thế Tôn ở bên bờ ao Ca-lan-đà trong rừng trúc tại thành Vương Xá, cùng với chúng Đại Tỳ kheo gồm một ngàn người, đều là bậc A-la-hán, các lậu đã hết, việc làm đã thành tựu, bỏ các gánh nặng, đạt được lợi mình, hết các kết sử, đều được Chánh tri, tâm thiện giải thoát. Và cùng với Đại Bồ tát, gồm một vạn người. Những vị ấy tên là Trì Tu Di Đảnh đồng chơn, Thủy Trí đồng chơn, Địa Trí đồng chơn, Thắng Trí đồng chơn, Không Trí đồng chơn, Minh Trí đồng chơn, Điện Trí đồng chơn, Văn Thù Sư Lợi đồng chơn, Hàng Phục Thắng đồng chơn, Thủy Thiên đồng chơn, Vô Cấu đồng chơn, Đại Bồ tát Di Lặc.v.v... mà là thượng thủ. Tất cả đều được Sằn-đề đà-la-ni tam-ma-đề, đầy đủ trí tất cả pháp không chướng ngại, đối với tất cả chúng sinh lòng các vị ấy bình đẳng, qua khỏi các ma giới, giỏi vào tất cả cảnh giới trí của Như Lai, đầy đủ trí đại từ đại bi thiện giải phương tiện... Các vị ấy đều theo đức Phật trụ ở bên bờ ao Ca-lan-đà trong rừng trúc tại đại thành Vương Xá.

Lúc bấy giờ, đại thành Vương Xá có hai người ngoại đạo thông tuệ minh đạt quá hơn mười tám minh xứ, cùng ở với năm trăm người. Một người tên là Ưu ba Để Sa, người thứ hai tên là Câu Lợi Đa mà là thượng thủ của nhóm người đó. Họ cùng nói với nhau rằng : Hợp đồng uống cam lộ với nhau. Lúc ấy, trưởng lão A Thuyết Thị (người đời Đường gọi là Mã Đằng) vào đầu ngày, mặc áo mang bát, vào đại thành Vương Xá khất thực. Ưu Ba Để Sa thấy ngài A Thuyết Thị thì sinh lòng hy hữu : "Ta chưa từng thấy người uy nghi tường tự như vị Sa môn này, lại không có người như vị Tỳ kheo đó. Ta nên đến hỏi xem vị trưởng lão này lấy ai làm thầy, nương ai xuất gia, nương ai cầu pháp ?" Lúc ấy, ngài Ưu Ba Để Sa liền đến chỗ vị Tỳ kheo đó, đến nơi thăm hỏi đủ thứ, rồi lui về trụ một bên mà bạch trưởng lão A Thuyết Thị rằng :

- Ngài lấy ai làm thầy ? Nương ai xuất gia ? Nương ai cầu pháp ?

Lúc bấy giờ, trưởng lão A Thuyết Thị đáp ngài Ưu Ba Để Sa rằng :

- Có vị dòng họ Thích, dũng mãnh tinh tấn, có thể tu đại khổ hạnh, ở tất cả chỗ được tự tại tối thượng, đã qua bể cả vô biên sanh tử, nay đem lòng Đại bi muốn độ chúng sinh, hiệu danh là Phật. Ngài giác ngộ chúng sinh, làm cạn khô bể khổ, không ai sánh bằng. Tôi thường qui y cầu pháp Vô cấu.

Ngài Ưu Ba Để Sa nói rằng :

- Bậc thầy đó vì ngài nói những pháp gì ? Lấy gì dạy bày ?

Trưởng lão A Thuyết Thị đáp ngài Ưu Ba Để Sa rằng :

- Hay thay ! Khoái thay ! Hãy lắng nghe ! Tôi sẽ vì ngài giải nói !

Liền nói kệ rằng :

Nghiệp phiền não nhân duyên
Thế gian như vậy chuyển.
Nghiệp phiền não chẳng sinh
Đạo sư như vậy nói !
Sinh, lão, tử hoại tan
Giải thoát đó Vô thượng
Như vua trâu dũng cường
Như Lai tự ngộ nói.

Lúc bấy giờ, ngài Ưu Ba Để Sa nghe pháp này rồi thì xa trần lìa cấu, pháp nhãn thanh tịnh, đắc quả Tu Đà Hoàn mà nói kệ rằng :

Tôi chứng pháp giải thật
Cạn hẳn dòng tử sinh.
Cái gọi Như Lai nói
Cam lộ tạng khó khăn.
Chúng sinh được dứt khổ
Trí tuệ hay trừ tan
Các pháp tu đủ thứ
Hay tạo đạo rốt cùng.
Hành đạo rốt cùng ấy
Được Vô Đẳng Niết bàn.

Lúc bấy giờ, ngài Ưu Ba Để Sa nói bài kệ này rồi, bạch trưởng lão A Thuyết Thị rằng :

- Thưa trưởng lão ! Thầy của ngài, đức Như Lai A La Ha Tam Miệu Tam Phật Đà hiện nay ở chỗ nào ?

Ngài A Thuyết Thị đáp rằng :

- Thưa trưởng lão ! Đức Như Lai, thầy tôi hiện nay ở bên bờ ao Ca-lan-đà trong rừng trúc tại thành Vương Xá, cùng với chúng đại Tỳ kheo gồm một ngàn người vốn là ngoại đạo gặp đức Phật xuất gia.

Ngài Ưu Ba Để Sa nói rằng :

- Tôi nay từ giả thiện tri thức và các quyến thuộc, đi đến chỗ đức Phật mà xuất gia.

Khi ấy, ngài Ưu Ba Để Sa làm lễ dưới chân ngài A Thuyết Thị, nhiễu quanh bên phải ba vòng rồi từ tạ mà đi. Ông ấy đi đến chỗ ngài Câu Lợi Đa. Ngài Câu Lợi Đa thấy ngài Ưu Ba Để Sa từ xa đi đến, gặp nhau rồi, liền bạch ngài Ưu Ba Để Sa rằng :

- Thưa ngài ! Các căn thanh tịnh, nhan sắc tươi vui, nhất định ngài được cam lộ rồi !

Ngài Ưu Ba Để Sa nói rằng :

- Đúng vậy ! Thưa trưởng lão ! Tôi hôm nay được pháp cam lộ. Hãy lắng nghe ! Lắng nghe ! Nay tôi vì ngài nói pháp sở đắc của tôi.

Lúc bấy giờ, ngài Câu Lợi Đa liền đứng dậy, trật áo vai phải, quì gối phải xuống đất, chắp tay cung kính, liền nói kệ thỉnh rằng :

Xin nói đạo Vô ưu kiết tường
Đạo này chóng qua biển ba cõi
Các ấm đại oán tặc biệt phân
Theo đạo này chẳng còn luân hồi.
Lúc bấy giờ, ngài Ưu Ba Để Sa đem kệ đã nghe, liền vì bạn nói cho :
Nghiệp phiền não nhân duyên
Thế gian như vậy chuyển.
Nghiệp phiền não chẳng sinh
Đạo sư như vậy nói !
Sinh, lão, tử hoại tan
Giải thoát đó Vô thượng
Như vua Trâu dũng cường
Như Lai tự ngộ nói.
Lúc bấy giờ, Câu Lợi Đa nghe kệ này xong, lòng rất vui mừng, lại một lần nữa khen ngợi, thỉnh nói lại kệ trước :
Khổ tịch diệt vô cấu
Mâu ni nói pháp này
Tất cả phiền não diệt
Đoạn các kiến vô tri
Uế ác hữu vi rỗng
Chẳng thể tin không ta (vô ngã)
Nói lại câu vô cấu
Được Niết bàn, ta nghe.
Lúc bấy giờ, ngài Ưu Ba Để Sa liền một lần nữa vì bạn nói lại bài kệ đã nghe :
Nghiệp phiền não nhân duyên
Thế gian như vậy chuyển.
Nghiệp phiền não chẳng sinh
Đạo sư như vậy nói !
Sinh, lão, tử hoại tan
Giải thoát đó Vô thượng
Như vua trâu dũng cường
Như Lai tự ngộ nói.

Khi ấy, ngài Câu Lợi Đa nghe bài kệ này xong thì xa trần lìa cấu, pháp nhãn thanh tịnh, đắc quả Tu đà hoàn, lại dùng kệ khen rằng :

Như pháp hạnh chơn ấy
Thuyền nhanh qua khỏi dòng.
Trí này dứt ba khổ
Hay độ khỏi thế gian.
Các ma ấm phiền não
Biết đây hay phục hàng
Giải thoát lìa oán tránh
Biển khổ cạn khô khan.

Ngài Câu Lợi Đa nói rằng :

- Nay đức Phật Thế Tôn trụ tại ở đâu ?

Ngài Ưu Ba Để Sa nói rằng :

- Thưa trưởng lão ! Tôi nghe đức Thế Tôn ở bên bờ ao Ca-lan-đà trong rừng trúc tại đại thành vương Xá, cùng với đại Tỳ kheo tăng và chúng Bồ tát. Tôi nay định sẽ cùng ngài đi đến chỗ đức Thế Tôn cầu Phật xuất gia.

Ngài Câu Lợi Đa nói rằng :

- Đúng vậy ! Thưa trưởng lão ! Ta nên nói với đệ tử của mình đi đến chỗ đức Thế Tôn theo nhau xuất gia luôn !

Ngài Ưu Ba Để Sa cùng ngài Câu Lợi Đa đi đến chỗ đồ chúng của mình. Lúc bấy giờ, ác ma ở trong khoảnh khắc một niệm, nghe trong nước Ma Già Đà có hai ngoại đạo, Ưu Ba Để Sa cùng Câu Lợi Đa và các quyến thuộc, thông minh đầy đủ, danh tiếng vang lừng, là những thiện trượng phu, đang muốn ở trong pháp của ông Sa môn Cù Đàm xuất gia học đạo. Ma đó tác khởi ý niệm : "Lạ kỳ thay ! Nếu hai người này ở trong pháp của ông Sa môn Cù Đàm mà xuất gia thì cảnh giới của ta trống không. Ta phải đến chỗ hai vị trượng phu đó phá sự xuất gia ấy, khiến cho họ mang ác kiến". Lúc ấy, ác ma ở trong khoảnh khắc một niệm biến mất khỏi cung của mình, hóa làm uy nghi hình tướng của A Thuyết Thị, liền ở giữa đường, hiện ra trước mặt hai người, nói lên như vầy :

Như ta trước đã nói
Phi quyết định, thử ông !
Theo ý ông hành động
Nên mau thọ dục hoan (lạc).
Tất cả nghiệp đen trắng
Nhân quả thẩy đều không
Không sinh, già, bệnh, chết
Đời hậu thế cũng không
Phước, phi phước quả nghiệp
Không có nhân này làm
Thích tử vì lợi nói
Nên bỏ, ông chớ tin!

Lúc bấy giờ, ngài Ưu Ba Để Sa, ngài Câu Lợi Đa nghe lời nói này xong đều nghĩ rằng : "Ác ma này đến muốn hoại sự xuất gia của chúng ta". Lúc ấy, ngài Ưu Ba Để Sa quay lại gọi đệ tử nói như vầy :

- Các ông, hôm nay phải nhớ sở hữu thế gian là lỗi hoạn, liền nói bài kệ rằng :

Chúng sinh bị già bức (ép)
Bị khổ chết buộc ràng
Phải đoạn hai thứ đó
Quyết định xuất gia liền!
Lúc bấy giờ, ngài Câu Lợi Đa liền dùng kệ tụng đáp ma vương rằng :
Biết trí Vô thượng thiện
Trì pháp, ba khổ tan
Ông nói tham chẳng đoạn
Trí ta chẳng động rung
Lòng kiên cố như vậy
Với người khác đã không
Chúng ta thoát vòng khổ
Chẳng lầm (hoặc), trí Chánh chân.
Chớ giả dáng sư tử
Mà rống tiếng dã can.

Lúc bấy giờ, thấy được chơn lý, chư thiên trụ ở trong hư không khen hai vị trượng phu rằng :

- Hay thay ! Hay thay ! Thưa các trượng phu ! Hai ngài là tối thượng thủ ở trong tất cả chúng sinh ! Đạo thắng diệu này là tối đệ nhất đối với tất cả thế gian ! Đạo này dứt tất cả khổ ! Đạo này vào tất cả hành xử của Như Lai ! Đạo này được sự xưng dương của tất cả các đức Phật ! Cái đó gọi là nương theo Phật xuất gia.

Khi đó, lòng ác ma phát sinh ưu khổ, liền biến mất.

Lúc bấy giờ, ngài Ưu Ba Để Sa cùng ngài Câu Lợi Đa tự quan sát chúng của mình, rồi kêu gọi các đệ tử, nói lên lời như vầy :

- Các ông nên biết, chúng ta muốn qua bể khổ già chết nên nương theo đức Phật xuất gia ! Các ông, nếu chẳng ưa xuất gia theo Phật thì nên trụ ở đây !

Năm trăm người đệ tử đều nói lên rằng :

- Pháp giải thoát của chúng con đều theo thầy học tập. Hai thầy quyết định đại xứ xuất gia. Chỗ hai thầy sở y xuất gia, chúng con theo thầy, nên cũng nương theo chúng đó mà xuất gia học đạo.

Bấy giờ, Ưu Ba Để Sa và Câu Lợi Đa cùng năm trăm đồ chúng sắp đi đến chỗ đức Phật. Lúc đó, ác ma biết việc kia rồi thì ở bên ngoài thành Vương Xá hóa làm cái hầm lớn, sâu một trăm do tuần, khiến cho hai người đó chẳng được đi đến chỗ đức Phật Thế Tôn. Lúc đó đức Như Lai dùng sức thần thông khiến cho hai người kia chẳng thấy hầm lớn, cứ thẳng đường mà đi. Khi ấy, ác ma ở phía trước hai người lại hóa làm núi lớn cao vòi vọi, cao đến một ngàn do tuần, cao chắc hiểm trở, không có khe hở xuyên qua. Ở trong núi đó lại hóa làm một ngàn con sư tử, uy mãnh đáng sợ. Khi ấy đức Thế Tôn dùng sức thần thông gia hộ hai người đó chẳng thấy núi lớn và những con sư tử kia, lại không có tiếng rống uy mãnh đáng sợ nên họ cứ thẳng đường mà đi đến chỗ đức Thế Tôn. Và ở đó có vô lượng trăm ngàn chúng vây quanh, cúng dường chỗ đức Phật nói pháp.

Lúc bấy giờ, đức Thế Tôn bảo các Tỳ kheo rằng :

- Các ông thấy hai thiện trượng phu làm thượng thủ của chúng kia đang cùng các đồ chúng đi đến chỗ ta. Các ông có thấy không ?

Các Tỳ kheo đáp, đều nói rằng : "Con thấy". Đức Phật dạy :

- Thiện trượng phu này và các đồ chúng ở bên ta xuất gia. Một người là người trí tuệ đệ nhất ở trong tất cả Thanh văn đệ tử của ta. Một người là người thần thông đệ nhất ở trong chúng Thanh văn của ta.

Lúc đó, trong chúng có một vị Tỳ kheo dùng kệ khen rằng :

Hai vị sáng suốt gồm quyến thuộc
Người trên lợi ích Phật đã ghi
Đủ trí thần thông không sở úy
Nên ta vưng đón hai trượng phu.

Lúc bấy giờ, vị Tỳ kheo kia nói bài kệ này xong, liền đứng dậy cùng với vô lượng chúng Tỳ kheo và chúng xuất gia, Ưu bà tắc.v.v... nghinh đón hai người đó, lời khéo léo hỏi thăm. Hai người đó đi đến chỗ đức Phật, đến rồi đảnh lễ dưới chân đức Phật, nhiễu quanh bên phải ba vòng, đứng trước đức Phật mà bạch rằng :

- Thưa đức Thế Tôn ! Chúng con hôm nay cầu đức Phật xuất gia, thọ giới Tỳ kheo, tu hành phạm hạnh.

Đức Phật dạy rằng :

- Này thiện nam tử ! Các ông hai người tên chữ là gì ?

Ngài Ưu Ba Để Sa nói rằng :

- Để Sa là cha, Xá Lợi là mẹ, nay con theo mẹ nên tên là Xá Lợi Phất. Cha mẹ hôm nay đã cho phép con xuất gia.

Ngài Câu Lợi Đa nói rằng :

- Kiều Trân Như là cha, Mục Già La là mẹ, con nay theo mẹ tên là Mục Già La. Cha mẹ hôm nay đã cho phép con xuất gia.

Đức Phật dạy rằng :

- Hai người các ông và các quyến thuộc có thể ở chỗ của ta xuất gia cụ túc, tu hành phạm hạnh.

Đức Phật nói lời đó xong thì hai người này thành Cụ túc giới. Năm trăm đồ chúng chưa bao lâu cũng đồng với hai thầy được Cụ túc giới.

Lúc bấy giờ, ác ma liền tự hóa thân làm hình dáng Ma Ê Thủ La, đứng trước đức Phật nói kệ như vầy :

Trí lợi thế gian hay luận bàn
Phương tiện thắng trí đến bờ giác (bờ kia)
Bọn họ đều lễ ta dưới chân
Ta là đại đạo sư của họ.
Đệ tử Cù Đàm cùng bà con
Tất cả nên mau qui y ngã
Ta nay vì ông sẽ tuyên dương
Đạo thiện diệu tịch diệt yên ổn.
Lúc ấy đức Thế Tôn dùng kệ đáp rằng :
Đạo ngươi nói hướng về ác đạo
Chúng sinh làm thì khổ trầm luân.
Đạo ta hay khiến động chẳng động
Biển khổ thế gian cạn khô khan
Tại sao ngạo mạn không xấu hổ
Lại còn khoe mình giọng dã can.
Việc ma của ông nay ta phá
Chẳng lại ở ta việc hay làm.
Lúc bấy giờ, hình tượng biến hóa Ma Ê Thủ La của ác ma liền biến mất, rồi lại hóa làm hình dáng Phạm Thiên Vương, trụ ở trước đức Phật, nói bài kệ như vầy :
Phiền não có mầm nghiệp
Trí tuệ đã trừ tan
Ở đây vì sao mạnh
Cần khổ lợi chúng sinh.
Ở đời không tự tại
Đạo khí do không kham
Mâu Ni đã trừ bệnh
Nên mau vào Niết bàn !


Lúc ấy, đức Thế Tôn liền dùng kệ tụng đáp lại Ma Vương rằng :


Ta xem các chúng sinh
Hơn lượng cát sông Hằng
Dùng Đại Từ Bi lực
Giáo hóa khiến giải thoát.
Thượng trung hạ chúng sinh
Khiến thế gian giải thoát.
Chúng sinh giải thoát xong
Nhiên hậu mới Niết bàn.
Vì sao dùng ác huệ (ban cho ác)
Thỉnh ta lời trá gian.

Lúc bấy giờ, lòng ác ma sinh ưu hối, ở trước đức Phật biến mất, trở về cung trời của mình, vào nhà ưu não, lặng thinh mà ngồi. Đang lúc ấy, trong giây lát, các quyến thuộc của ma tìm đến hỏi lẫn nhau rằng : "Đại vương của ta hôm nay vì nhân duyên gì mà vào trong nhà ưu não, không ai biết cả ". Bấy giờ, năm trăm kỹ nữ của ma vương trang nghiêm đủ thứ, đều mang hoa mạn, bột thơm, hương xoa, tấu lên năm trăm âm thanh của kỹ nhạc trời, ca múa hý nhạc đệ nhất vi diệu, rất đáng yêu thích... Tất cả tập họp ở trước ma vương.

Lúc bấy giờ, Ma vương buồn khóc, nắm tay đè nén tiếng bi ai. Làm như vậy rồi, tạm thời lặng thinh, các kỹ nữ lại ca múa nữa, tạo ra trạng thái hân duyệt (vui vẻ) khiến cho ma hoan hỷ. Lúc ấy, Ma vương đưa tay kêu lớn lời như vầy : "Im lặng ! Im lặng !..." cho đến bảy lần, các kỹ nữ mới lặng thinh mà trụ. Bấy giờ, ma cung có một kỹ nữ tên là Điện Khả Ý Thanh đến chỗ Ma vương cúi mình chắp tay, nói kệ như vầy :

Ngài nay ở tự tại
Thấy tướng chết lo buồn
Vì là gánh gánh nặng
Ai có thắng lực oán
Mà lo chẳng vui mừng.
Lúc đó, Ma vương nói kệ đáp rằng :
Ta có oán lớn điều phục lòng
Thích Ca Tử giỏi học huyễn thuật
Ta không phương tiện để hoại tan
Như vậy chẳng lâu cõi Dục rỗng.
Kỹ nữ đó liền nói kệ rằng :
Phương tiện đại gia thật vô lượng
Sức siêng hoại đó ắt không còn
Ba cõi buộc ràng ai thể mở ?!
Ai làm cạn biển tham đắm chìm.
Lúc đó Ma vương nói kệ đáp lại rằng :
Đàn na(bố thí) và khổ hạnh
Bi nguyện là tơ mành
Trì không cung vô tướng
Đệ nhất trong khí binh.
Có thể đoạn sinh tử
Các "hữu" hết không còn
Lấy Không làm rừng chắn
Đệ tử ở núi hang
Tinh cần thường tu định
Hết lỗi hoạn thế gian
Phương tiện thần thông lực
Từ bi, bạn giúp thêm
Ông Ưu Ba, Câu Lợi...
Mâu ni đều phục hàng.
Ở trong ba cõi đó
Phương tiện nhiếp khéo khôn
Cảnh giới ta dục rỗng
Tất cả đều không còn.

Lúc bấy giờ, năm trăm kỹ nữ ở bên Ma vương, nghe khen công đức sở hữu của đức Như Lai, liền được tam muội Bồ tát tên là Ly Nhất Thiết Tướng Điển Quang tam muội. Năm trăm kỹ nữ đó liền đem những đồ trang nghiêm ở trên trời, mưa xuống hương hoa trời và kỹ nhạc trời... từ xa hướng về đức Phật mà cúng dường đức Thế Tôn. Ở trên rừng trúc giống như trời mưa xuống. Nhờ được thần lực của đức Như Lai nên khiến cho các thiên nữ đó từ xa thấy đức Thế Tôn và các đồ chúng. Họ thấy rồi, vui mừng phát sinh niềm tin thanh tịnh ái kính số một.

Lúc bấy giờ, trong chúng, các vị Tỳ kheo.v.v... thấy vùng rừng trúc có tướng như vậy liền sinh nghi lạ, bạch đức Phật rằng :

- Thưa đức Thế Tôn ! Chúng con từ xưa đến nay chưa từng thấy nghe ở vùng rừng trúc có điềm ứng mưa xuống hương hoa.v.v... như thế này. Phải chăng ngài Xá Lợi Phất, ngài Mục Kiền Liên.v.v... hiện tướng này vậy ? Hay vì nhân duyên gì mà nhìn thấy hiện tượng hy hữu ấy ?

Lúc bấy giờ, đức Thế Tôn bảo các Tỳ kheo rằng :

- Chẳng phải hai người này hiện tướng thần thông. Đây là năm trăm kỹ nữ của thiên ma, ở ma cung đó mưa xuống những hương hoa và đồ trang nghiêm, đem cúng dường ta, chẳng bao lâu họ sẽ đến đây, đều ở bên ta, được thọ ký A nậu đa la tam miệu tam Bồ đề (Vô Thượng Chánh Đẳng Chánh Giác).

Năm trăm kỹ nữ của Ma vương kia từ xa nghe lời ký của đức Phật lại trở nên vui mừng phát sinh niềm tin thanh tịnh. Do niềm tin thanh tịnh nên họ liền được tam muội Bất Vong Bồ đề tâm. Bấy giờ, năm trăm kỹ nữ của Ma vương mặc áo một vai, gối phải quì xuống đất, ở trong ma cung, hướng về hướng có đức Phật, chắp tay cung kính nói kệ như vầy :

Tất cả thế gian mù không mắt
Chỉ Phật, một người gọi thấy trông
Làm cạn người trời dòng khát ái
Cùng tất cả Như Lai đưa sang
Chúng con làm sao mau thành Phật
Người trời cung kính bậc tuyên dương
Thân nữ đáng chán nên ưng bỏ
Mau gần Mâu Ni nghe pháp chân.
Như Lai tối thượng thần thông trí
Khai thị chúng con mà dẫn đường
Đem báu Vô Thượng Giác chi đó
Nói diệu vô cấu như tịnh đăng (đèn thanh tịnh)
Thắng lực hàng ma không ai sánh
Giác ngộ chúng con, ký trao liền.


Bấy giờ, năm trăm kỹ nữ ma cung đứng dậy đi đến chỗ Ma vương, khác miệng đồng âm mà nói kệ rằng :


Như Lai thắng đức trọn chẳng động
Sao đối với Phật mà sinh sân
Thân này mọi khổ đã bức bách
Lại khởi kiêu mạn mà bôi mình.
Nên bỏ sân này, tin quyết định
Phật tát bùn kiêu mạn tử sinh
Thể tính chúng sinh Phật đã biết
Chỗ từ bi chúng con nên sang !

Bấy giờ, Ma vương nghĩ đến những người con gái đó, phát sinh ác ý tăng lên như vầy : " Ta nay nên dùng năm thứ trói buộc để trói buộc năm trăm kỹ nữ này khiến cho chúng trụ ở đây chẳng sang bên đức Phật". Năm trăm người con gái này nhờ được niệm lực của đức Như Lai gia hộ nên Ma vương đó đã chẳng thể cấm chế.

Lúc ấy, năm trăm người kỹ nữ ở cung ma đó muốn đến chỗ đức Phật. Khi họ sắp cất bước thì ma rất sân hận, liền tác khởi ý niệm này : "Ta nay tự dùng sức của cảnh giới cấm chế những người con gái này". Ma liền khởi lên gió lớn Tỳ Lam chẳng phải lúc đầy khắp hư không, muốn khiến những người con gái mê muội, lạc mất phương hướng, quay trở lại trụ ở cung ta, chẳng thấy ông Cù Đàm. Vì thần lực của đức Phật nên một ngọn gió nhỏ nhoi còn chẳng thể nổi lên, thậm chí chẳng thể lay động được một sợi lông huống gì là vô lượng.Lúc bấy giờ, ma vương trở nên thêm ưu khổ, lòng sinh hối não, buồn khóc lớn tiếng, kêu gọi các con mình và quyến thuộc. Tất cả cung ma tiếng lớn tràn đầy mà nói kệ rằng :

Con yêu, quyến thuộc tập họp hết
Lòng ta nhiệt não như cây độc
Hoại lực ta, cảnh giới, thần thông
Lời ngon dua nịnh sư tử Thích.

Lúc ấy, con trai con gái sở hữu của Ma vương cùng các quyến thuộc nghe âm thanh này thảy đều chạy mau đến trụ ở trước Ma vương. Trong số quyến thuộc đó có một người con của ma tên là Thắng Trí, chắp tay đứng nói bài kệ như vầy :

Đây chẳng kiếp cháy, chẳng tướng chết
Vì sao đủ thứ ưu não sinh ?
Đây không đại lực hay thắng oán
Vì sao trí khác tợ ngu đần ?


Bấy giờ, Ma vương nói kệ đáp lại rằng :


Nay Thích Ca Tử này
Ngồi ở dưới rừng cây
Hiện tiền có đại oán
Tại sao ngươi nói không.
Kia dua nịnh thắng lực
Khiến lòng ta kinh mạng
Con ta cùng quân chúng
Như than vào lửa hừng.
Danh xưng trượng phu thắng
Sáng suốt nhiều tài năng
Hiện họp và chưa họp
Nay đều theo đó nương.
Ta oán vì giả trá
Sức siểm trí rất tranh
Danh cao hơn người trí
Đều vì pháp dẫn đường
Nay các thị nữ ấy
Với ta không bi tâm
Thấy bỏ yêu thích cũ
Đi đến chỗ Sa môn.
Chỉ ta lấy làm chứng
Ngày nay về đó nương
Tất cả đất ba hữu
Các huyễn đều khiến không.
Kia tuy có đại lực
Ta phá thành tro tàn
Bọn ta tất cả chúng
Việc làm nên phải siêng.

Bấy giờ, tất cả các con của Ma vương cùng quyến thuộc sở hữu nội ngoại của hắn đều chắp tay mà nói lên rằng :

- Chúng con, tất cả đều nghiêm chỉnh xe cộ, dùng sức thần thông mà tự gia bị. Dùng cảnh giới này bày ra khiến cho chúng biết, làm thoái lui Thích tử kia, khiến cho nát như tro. Nếu sẽ thắng lợi thì chúng con tốt lành. Nếu chẳng thắng thì chúng con sẽ qui y vị Thích tử đó. Chúng con, thuở trước, với đại quân vây quanh, đi đến cây Bồ đề, đối mặt nhìn thấy Thích tử độc một mình, không bạn bè, mà do thần thông lực nên quân chúng của chúng con đều thoái lui hủy hoại. Huống gì hôm nay Phật lại có vô lượng đồ chúng đều đã thành tựu.

Ma đáp lại rằng :

- Bọn các con hãy sớm ra đi ! Nếu có thể giết chết ông Sa môn Cù Đàm thì sẽ phải quay trở về. Nếu chẳng thể thì cũng phải trở về cung mà tự thủ hộ !

Lúc đó, Ma vương liền dùng mười hai vạn chúng tả hữu, lại hơn số này, thậm chí tám muôn bốn ngàn do tuần, binh chúng sở hữu đều đầy khắp. Ma lại dùng sức thần thông tấn tật hiện lên đại hắc phong thổi mây đen lớn, mưa xuống đuốc lửa lớn đều đầy khắp tất cả bốn châu. Ma lại dùng tay đánh vua núi Tu Di, tất cả bốn châu đều chấn động. Ma lại phát ra âm thanh rất ác đáng sợ làm cho vua núi Tu Di và vua các núi, đất đai, đá núi, tất cả đều kinh động. Do sự chấn kích này mà sông ngòi lớn nhỏ và nước trong biển cả đều dậy sóng, tất cả các rồng, rồng lớn, dạ xoa, dạ xoa lớn thấy việc ấy rồi đều vọt lên hư không. Những ma chúng này trụ ở đỉnh Tu Di, lại ném đá lớn với số lượng hàng do tuần, ở giữa nước Ma Già Đà như một trận mưa dữ, chấn kích kinh động. Ma lại mưa xuống dao, chày, dùi đục, đá lớn, vòng nguyệt, cây chọc, giáo ngắn, chuôi sắt, răng cọp, gậy lớn và tên đại nguyệt... rơi xuống giống như mưa.

Lúc bấy giờ, đức Thế Tôn liền vào tam muội Toái ma quân trường, làm cho binh trượng và đuốc lửa lớn có ở trong hư không biến thành mưa hoa, như là mưa hoa Ưu bát la, mưa hoa Bát đầu ma, mưa hoa Câu vật đầu, mưa hoa Phân đà lợi, mưa hoa Mạn đà la, mưa hoa Đại mạn đà la... Mưa xuống giữa nước Ma Già Đà. Tam muội ấy lại biến âm thanh kinh động đáng sợ thành đủ thứ âm thanh vi diệu, như là tiếng Phật, tiếng Pháp, tiếng Tăng, tiếng Ba la mật, tiếng thần thông, tiếng A Tỳ bạt chí, tiếng thọ chức, tiếng bốn ma lui, tiếng đến Bồ đề đạo tràng... cho đến tiếng thủ câu (?), tiếng chẳng thủ câu (?). Tam muội ấy lại biến tất cả dược thảo, tàng lâm, núi đá, đất cát có trên đại địa của bốn châu này đều thành bảy báu. Lúc đó thế giới không có gió bụi, tất cả yên lặng.

Lúc bấy giờ, đức Thế Tôn hiện thân tướng của mình qua tới Phạm thế tự tại mà chuyển. Từ thân ấy phân các tướng thành từng tướng một... cho đến tướng Vô kiến đảnh phát ra ánh sáng lớn soi khắp ba ngàn đại thiên thế giới, khắp nơi đều sáng rỡ. Lúc đó trời, rồng, dạ xoa, Càn thát bà, A tu la, Ca lâu la, Khẩn na la, Ma hầu la gia, Bệ lệ đa, Tỳ xá xà, Cưu bàn trà, người, chẳng phải người.v.v... địa ngục, súc sinh, thế giới Diêm La... như vậy tất cả trong ba ngàn thế giới đều thấy đức Thế Tôn và ánh sáng lớn. Lúc đó, trời, rồng, Dạ xoa... người, chẳng phải người.v.v... đều cùng ngần ấy trăm ngàn quyến thuộc, trên đất và hư không, đi đến chỗ đức Phật, tung hoa cúng dường. Đến nơi rồi, họ nhiễu quanh bên phải, khen ngợi, lễ bái. Khi đó, địa ngục và các súc sinh, thế giới Diêm La, vô lượng trăm ngàn A súc tỳ câu chỉ na do tha.v.v... đều tự nghĩ nhớ lại căn lành gieo trồng đời trước, xưng lên Nam Mô Phật Đà. Đường ác hết rồi họ sinh lên cõi trời.

Lúc bấy giờ, các con hai vạn hai ngàn người của Ma vương cùng các quyến thuộc thấy tướng thần biến của đức Phật như vậy rồi đều ở chỗ đức Phật được niềm tin hy hữu. Chúng liền cùng với năm trăm kỹ nữ của Ma vương kia làm lễ dưới chân đức Thế Tôn, chắp tay cung kính, dùng kệ khen ngợi rằng :

Tịnh thân diệu sắc ánh biển trí
Cao viễn tột cùng danh vang lừng
Như Tu Di ánh sáng kim sắc
Chúng con không (chỗ) tựa theo ngài nương.
Chúng sinh lạc đường không thể thấy
Mặt trời trí Như Lai soi đường
Dưỡng hộ chúng sinh mãi chẳng thoái
Thân dẫn chúng con theo ngài nương.
Trí tạng tích tập giàu vô lượng
Tâm tính giải thoát như hư không
Từ bi thấm nhuần tuy có nói
Tất cả thành tựu theo ngài nương.
Đồng trống sinh tử khó giúp vượt
Giải thoát Như Lai mở bày đường
Khéo nói nhân quả hay hiển rõ
Trụ đệ nhất Từ theo ngài nương.
Cảnh giới huyễn cháy như trăng nước
Vô trí che tối, các dục mang
Phật là y vương cứu cõi thế
Vậy nên chúng con theo ngài nương.
Cầu qua bốn dòng là pháp Phật
Giàu có thất tài (bảy thứ của cải) tư cấp luôn
Chánh đạo Thế Tôn bày cõi thế
Đại bi con gần gũi cúng dường.
Chúng con ác ý hướng về Phật
Nay sám hối Đệ Nhất Giác Vương
Các ác sở hữu đoạn dứt mãi
Nguyện Phật nhận con Tối thượng nương.
Chúng con đều bỏ ma bộ đảng
Cùng phát Vô thượng Bồ đề tâm
Mời khắp tất cả loài sinh chúng
Bồ đề đại nguyện đến không còn.
Phật hay hiển thị con thắng hạnh
Như Ba la mật con đã làm
Lời nói Như Lai không nói khác
Đến Bồ đề, bao nhiêu pháp tròn ?
Hoa tung lên Phật thành lọng hoa
Thị hiện các cõi nhiều không lường,
Đấng Lưỡng Túc Tôn, con nay lễ
Nguyện vui Niết bàn, lợi thế gian.

Lúc bấy giờ, tất cả các quyến thuộc của ma cùng kỹ nữ của ma đều mang hoa trời, từ xa tung lên trên đức Phật. Nhờ thần lực của đức Phật Thế Tôn gia hộ nên tất cả hoa biến thành lọng hoa che khắp mười phương vô lượng câu chỉ na do tha trăm ngàn hằng hà sa các cõi Phật. Lại hơn số này biến thành lọng hoa cái che khắp các đức Phật hiện tại của mười phương, ở trong hư không che trên đảnh Phật. Năm trăm kỹ nữ cùng các quyến thuộc của ma đó, tất cả đều thấy mười phương vô lượng A tăng kỳ các cõi Phật yên ổn nói pháp và thấy quyến thuộc của các đức Phật đó vây quanh, mọi người ngồi uy nghi hực hỡ vi diệu, và thấy lọng hoa trụ ở trên hư không che trên đảnh Phật. Các đức Phật ở những cõi đó đều đồng một màu, hình tướng thị hiện đều đồng đẳng. Chỉ đức Thế Tôn ngồi tại tòa Sư Tử với các quyến thuộc công đức trang nghiêm hiện lên chẳng đồng. Lại nghe âm thanh của chư Phật đầy khắp câu nghĩa nói pháp. Quyến thuộc của ma này nhờ sự gia hộ niệm của đức Phật Thế Tôn nên được thấy thần thông biến hóa như vậy. Đã thấy những việc này rồi thì họ yêu thích số một, phát sinh niềm tin thanh tịnh, làm lễ dưới chân đức Phật rồi ở trước đức Phật nghe pháp.

Lúc bấy giờ, các con của Ma vương cùng các quyến thuộc mười hai tần bà la lui trở lại cung ma bạch với Ma vương rằng :

- Chúng tôi tạo tác rộng rãi việc ác như thế này mà thậm chí chẳng thể hủy hoại được một lỗ chân lông của ông Cù Đàm...

Lúc ấy, lại có hai vạn những ma qui y đức Như Lai đang ở trước đức Phật nghe pháp.

Bấy giờ, Ma vương đã mất uy đức, lại nổi giận dữ nói lên rằng :

- Ta hôm nay không giác ý khác, cho đến chẳng thể tru diệt người con của dòng họ Thích, làm cho người đó bị diệt hoại thì làm sao mà trụ đây ?

Mà liền trở về cung ma, vào nhã ưu não, lặng thinh mà ngồi.

KINH BẢO TINH ĐÀ LA NI
- Quyển thứ nhất- hết.

Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
facebook youtube google-plus linkedin twitter blog
Nguyện đem công đức này, trang nghiêm Phật Tịnh Độ, trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu khổ ba đường,
nếu có người thấy nghe, đều phát lòng Bồ Đề, hết một báo thân này, sinh qua cõi Cực Lạc.

May the Merit and virtue,accrued from this work, adorn the Buddhas pureland,
Repay the four great kindnesses above, andrelieve the suffering of those on the three paths below,
may those who see or hear of these efforts generates Bodhi Mind, spend their lives devoted to the Buddha Dharma,
the Land of Ultimate Bliss.

Quang Duc Buddhist Welfare Association of Victoria
Tu Viện Quảng Đức | Quang Duc Monastery
Senior Venerable Thich Tam Phuong | Senior Venerable Thich Nguyen Tang
Address: Quang Duc Monastery, 105 Lynch Road, Fawkner, Vic.3060 Australia
Tel: 61.03.9357 3544 ; Fax: 61.03.9357 3600
Website: http://www.quangduc.com ; http://www.tuvienquangduc.com.au (old)
Xin gửi Xin gửi bài mới và ý kiến đóng góp đến Ban Biên Tập qua địa chỉ:
quangduc@quangduc.com , tvquangduc@bigpond.com
KHÁCH VIẾNG THĂM
110,220,567