Tu Viện Quảng Đức105 Lynch Rd, Fawkner, Vic 3060. Australia. Tel: 9357 3544. quangduc@quangduc.com* Viện Chủ: HT Tâm Phương, Trụ Trì: Nguyên Tạng   

Quyển thứ 24

16/04/201318:36(Xem: 4004)
Quyển thứ 24

ĐẠI THỪA TẬP BỒ TÁT HỌC LUẬN

(Siksasamuccaya)

Thích Như Điển dịch

---o0o---

Quyển thứ hai mươi bốn
Thứ tự Kinh văn số 1636

- Đại Chánh Tân Tu Đại Tạng Kinh. Quyển thứ 32 thuộc Luận Tập Bộ Toàn từ trang 75 đến trang 144.

- Ngài Pháp Xứng Bồ Tát (Santideva-Tịch Thiên) tạo Luận.

- Tây Thiên dịch Kinh Tam Tạng Triêu Tán Đại Phu, Thức Hồng Lô Thiếu Khanh (*) Tuyên Phạm Đại Sư, Sắc Tử Sa Môn Thần Nhựt Xưng cùng với những người khác phụng chiếu dịch.

- Sa Môn Thích Như Điển , Phương Trượng Chùa Viên Giác Hannover Đức Quốc, dịch từ chữ Hán sang tiếng Việt tại Tu Viện Đa Bảo Úc Đại Lợi cùng với sự phụ dịch của Tỳ Kheo Thích Đồng Văn , bắt đầu dịch từ ngày o7 tháng 12 năm 2004 nhân kỳ nhập thất lần thứ hai.

Niệm Tam Bảo

(Ratnatrayanusmrtimamastadasah

Paricchedah)

Phẩm Thứ 18. Phần thứ 3

Những con đường ấy chảy về đâu

Thuyền bè qua lại, những chiếc cầu

Lợi lạc bao nhiêu cho nhân loại

Tán dương thanh tịnh độ thẩm sâu

Trừ khát ái, phóng đại quang minh

Ánh sáng nhiệm mầu độ chúng sanh

Xa rời tất cả bao ngũ dục

Chuyên cầu giải thoát Pháp thâm uyên

Ai đã xa rời năm món dục

Cần cầu giải thoát Pháp thậm thâm

Thường được thấm nhuần mưa Pháp Phật

Khát ái thế gian bỗng thoát ngầm

Trí huệ luân lưu nguồn suối mát

Chuyển hóa chúng sanh đến Bồ Đề

Lìa xa năm dục, ưa tịch tĩnh

Khát ái được trừ thoát cảnh mê

Ánh sáng Tác Biến phóng chiếu ra

Rực rỡ hào quang cảnh sáng lòa

Ai được chiếu sáng, ưa Phật Pháp

Vô Sư Đại Trí nguyện sớm thành

Tạo lập hình tượng đấng Từ Tôn

Ngồi trên sen đẹp, tướng trường tồn

Tán dương công đức Như Lai mãi

Ánh sáng yêu thương mãi chiếu luôn

Ánh sáng Hân Lạc chiếu muôn phương

Giác ngộ chúng sanh tỏ nẻo đường

Chư Phật hân hoan, nguồn đại giác

Vui cùng Pháp Lạc, vui tăng phường

Ai thường vui vẻ với Chư Phật

Cùng vui với tất cả chúng Tăng

Đối với Như Lai và Thánh Chúng

Chứng được Pháp Nhẫn với Vô Sanh

Khai ngộ chúng sanh khó nghĩ lường

Niệm Phật, Pháp, Tăng mãi tuyên dương

Phát tâm làm cả bao công đức

Hân Lạc gọi tên thắm dư hương

Ánh sáng Phước Tụ phóng chiếu lên

Giác ngộ chúng sanh rạng tâm bền

Tu tập tất cả phước bố thí

Để cầu chứng đắc đạo vô biên

Thiết lập đạo tràng vô giá hội

Ban bố tình thương đến muôn loài

Tâm sanh giàu có, giàu có mãi

Phước Tụ gọi tên ánh sáng soi

Ánh sáng Cụ Trí phóng chiếu cao

Giác Ngộ quần sanh rõ biết bao

Một Pháp đả thông vạn Pháp rõ

Vạn Pháp đạt thông ngộ ánh sao!!

Với chúng sanh rõ ràng phân biệt

Quyết định liễu tri nghĩa chân thật

Khéo hay giảng nói không tổn giảm

Cụ Trí hiển bày danh sáng nhất

Phóng ánh sáng lớn tên Huệ Đăng

Với ánh sáng nầy giác chúng sanh

Tánh Không, ai ai đều rõ biết

Nhứt thiết Pháp chẳng có chi thành

Pháp không chủ thể, trước, sau không

Sương mai gặp nắng, nước trong trăng

Như cảnh mơ màng , như ảnh tượng

Trong ánh sáng nầy gọi Huệ Đăng

Phóng ánh sáng lớn tên Tự Tại

Giác ngộ chúng sanh, ngộ mãi mãi

Thành tựu Vô Tận Đà La Ni

Với Như Lai tạng đều vô ngại

Cung kính cúng dường kẻ hành Pháp

Cấp người gìn giữ như chư tiên

Pháp thí vô vàn chúng sanh đặng

Ánh sáng Tự Tại được nêu tên

Phóng ánh sáng lớn tên Cụ Xả

Giác ngộ chúng sanh tâm kiên cố

Liễu tri vô thường trong tất cả

Vô cùng sung sướng mà ban bố

Khéo hay điều phục kẻ cứng đầu

Tiền tài mây trắng chẳng bao lâu

Huệ Thí tăng trưởng tâm thanh tịnh

Cụ Xả phương danh thật nhiệm mầu

Phóng ánh sáng lớn tên Trừ Nhiệt

Những kẻ điêu ngoa, nhờ sáng biết

An trụ thân giới mà thanh tịnh

Chứng Vô sư Trí thật tha thiết

Khuyên bảo chúng sanh hoặc phụng trì

Con đường thập thiện mãi quang huy

Ngày ngày tăng trưởng Bồ Đề đạo

Gọi tên Trừ Nhiệt chẳng ai bì

Phóng ánh sáng lớn tên Nhẫn Nghiêm

Sáng nầy giác ngộ kẻ sân hiềm

Phẫn nhuế diệt trừ cùng Ngã Mạn

Vui tu Nhẫn nhục được an nhiên

Chúng sanh ác, hành nhẫn khó thay

Vì đạo Bồ Đề, tâm hiển bày

Tấn dương công đức nhẫn nhục ấy

Gọi tên ánh sáng Nhẫn Nghiêm nầy

Phóng ánh sáng lớn tên Cần Dũng

Giác ngộ muôn loài đạt thung dung

Không ai chẳng nhớ ân Tam Bảo

Cung kính cúng dường chẳng thối tâm

Ai thường đối với ba ngôi Báu

Cung kính cúng dường chẳng hề than

Ra khỏi Tứ Ma tâm tự tại

Chứng đạo Bồ Đề vạn lạc an

Khuyên ai hãy mau tu tinh tấn

Cúng dường Tam Bảo thật chuyên cần

Hộ trì thật vững khi dục hết

Cần Dũng tên nầy quá cao thâm

Phóng ánh sáng lớn tên Tịch Tĩnh

Những mong giác ngộ ý buông lung

Sân hận, si mê không còn nữa

Ý thêm sáng tỏ, chẳng động lòng

Xa rời hết thảy ác tri thức

Vô nghĩa, mạn đàm thời giờ mất

Tán dương thiền định A Lan Nhã

Tịch tịnh xứng danh niềm chân thật

Phóng ánh sáng lớn tên Huệ Nghiêm

Giác ngộ kẻ mê, kẻ ngu hiềm

Một khi rõ biết Nhân Duyên ấy

Các căn trí huệ đặng cao thêm

Ai mà rõ biết Pháp Duyên sanh

Trí huệ cao sâu tự nhiên thành

Chứng đắc Huệ Nhựt Tam Ma Địa

Ánh sáng Trí Tuệ, chiếu đạt thành

Tất cả tài sản đều xả ly

Kẻ mong giác ngộ được tức thì

Nghe rồi vì chúng rộng diễn thuyết

Huệ Nghiêm ánh sáng chẳng gì bì

Phóng ánh sáng lớn tên Phật Huệ

Sáng nầy giác ngộ các người mê

Thấy rõ trăm ngàn muôn ức Phật

Đài sen thanh thoát vọng hướng về

Phật đầy uy đức, giải thoát sao

Tự tại thần thông rộng biết bao

Phật lực cao thâm ai nghĩ được

Ánh sáng Phật Huệ tên gọi nào

Phóng ánh sáng lớn tên Vô Úy

Rực rỡ trang nghiêm trừ sợ nguy

Không ai đánh phá bao trói buộc

Tất cả hỏa tai chẳng còn gì

Đối với chúng sanh thí Vô Úy

Não hại bao nhiêu chẳng là gì

Nguy nan qua khỏi cơ cùng ấy

Cho nên sáng nầy tên Vô Úy

Phóng ánh sáng lớn tên An Ổn

Chữa lành tất cả bệnh trầm kha

Thống khổ không còn trong khoảnh khắc

Liền được thiền định, tâm an hòa

Ban bố thuốc hay cứu khổ đau

Cứu khổ quần mê, thật nhiệm mầu

Thức ăn đầy đủ trong tay ấy

An Ổn tên nầy đẹp biết bao

Phóng ánh sáng lớn tên Kiến Phật

Sáng cho người thấy bao sự thật

Như Lai hiển hiện tùy nhớ nghĩ

Tịnh Độ quay về sau khi mất

Niệm Phật hành trang lúc lâm chung

An bày tôn tượng niệm dung thông

Nương về với Phật, giây phút chót

Kiến Phật tên nầy ý rõ lòng

Phóng ánh sáng lớn tên Lạc Pháp

Sáng nầy giác ngộ các quần sanh

Khiến cho Chánh Pháp thường hân lạc

Rõ nghe đọc, tụng và biên chép

Khi Pháp tận rồi hay diễn thuyết

Làm kẻ cầu Pháp ý mẫn duyệt

Đối với ái lạc khuyên tu tập

Gọi là Lạc Pháp ai cũng biết

Phóng ánh sáng lớn tên Diệu Âm

Sáng soi khai ngộ các Bồ Tát

Tam Giới được nghe tiếng Pháp Âm

Liền nghe được tiếng Như Lai Phật

Âm thanh lớn ấy xưng tán Phật

Lại cho chuông báo tiếng âm nhạc

Khiến thế gian nghe âm thanh Phật

Cho nên sáng nầy tên Diệu Âm

Phóng ánh sáng lớn tên Cam Lồ

Bồ Đề sáng rỡ sạch mây mờ

Phóng dật buông lung đều lìa khỏi

Tu tập công đức thỏa ước mơ

Vì Pháp Hữu Vi chẳng ổn an

Khổ não vô biên càng tăng trưởng

Tán dương công đức vui tịch tịnh

Cam lồ tên gọi tợ ánh dương

Phóng ánh sáng lớn tên Tối Thắng

Sáng kia khai ngộ các chúng sanh

Đối với Chư Phật đều nghe rõ

Giới, Định, Huệ tăng thêm Pháp lành

Thường vui xưng tán đại Mâu Ni

Thắng Giới, Thắng Định và Thắng Huệ

Vì cầu Vô Thượng Đạo như thế

Tối Thắng gọi tên rõ mọi bề

Phóng ánh sáng lớn tên Bảo Nghiêm

Giác ngộ quần sanh sáng êm đềm

Như được Bảo Tạng vô cùng tận

Cúng dường Như Lai phước đặng thêm

Đối với các loại trân bảo quý

Phụng cúng lên Phật và Tháp Phật

Dùng Huệ thí cho kẻ nghèo nàn

Được ánh sáng nầy quả chân thật

Phóng ánh sáng lớn tên Hương Nghiêm

Sáng màu giác ngộ khắp mọi miền

Một khi nghe được, lòng hoan hỷ

Công đức Như Lai quyết đạt thêm

Người, Trời, dùng hoa để nghiêm trang

Đấng tối thắng Chủ, nguyện cúng dường

Tạo lập tháp miếu và tượng Phật

Được thành ánh sáng thật minh quang

Phóng ánh sáng lớn tên Trang Nghiêm

Bảo cái, tràng phan, rủ xuống thềm

Dâng cúng hương hoa cùng âm nhạc

Thành ấp trong ngoài thật dịu êm

Kỷ nhạc du dương vi diệu sao

Phan lọng hương hoa kể xiết bao

Nhiều loại trang nghiêm cúng dường Phật

Được thành ánh sáng đẹp dường nào

Phóng ánh sáng lớn tên Nghiêm Tịnh

Đất bằng phẳng lặng tợ thủy tinh

Nơi nầy Phật tháp trang nghiêm đẹp

Được thành ánh sáng thật quang vinh

Phóng ánh sáng lớn tên Đại Vân

Mưa ngát mùi hương thơm vô ngần

Hương thơm xin cúng Tháp và Phật

Được thành ánh sáng tợ tường vân

Phóng ánh sáng lớn tên Nghiêm Cụ

Những kẻ loã lồ, quần áo đủ

Nghiêm thân diệu vật đem bố thí

Được thành ánh sáng như tinh tú

Phóng ánh sáng lớn tên Thượng Vị

Những kẻ đói khát no li bì

Nhờ cúng bao đồ trân bảo ấy

Được ánh sáng nầy thật quang huy

Phóng ánh sáng lớn tên Thắng Tài

Cho kẻ nghèo cùng được của vui

Bảo vật vô lượng dâng Tam Bảo

Được ánh sáng nầy tợ tiếng cười

Phóng ánh sáng lớn tên Tịnh Nhãn

Những kẻ mù lòa được thấy rõ

Nhờ cúng đèn đuốc lên Tháp Phật

Được ánh sáng nầy thật sáng tỏ

Phóng ánh sáng lớn tên Tịnh Nhĩ

Những kẻ điếc mờ thảy đều nghe

Bởi vui cúng dường tháp miếu Phật

Nên được ánh sáng khó nghĩ nghì

Phóng ánh sáng lớn tên Tịnh Tỷ

Xưa chưa nhận mùi nay nhận kỹ

Nhờ dâng hương tốt lên Tháp Phật

Nên được ánh sáng nầy chân thật

Phóng ánh sáng lớn tên Tịnh Thiệt

Thường trừ thô ác lời chẳng hay

Bởi dùng mỹ ngữ tán dương Phật

Được thành ánh sáng nhật quang soi

Phóng ánh sáng lớn tên Tịnh Thân

Những kẻ thiếu căn được đủ phần

Dùng thân lễ Phật nơi Tháp Phật

Nên được ánh sáng rọi xa gần

Phóng ánh sáng lớn tên Tịnh Ý

Những kẻ buông lung được Chánh Niệm

Do tu Thiền Định, tâm tự tại

Nên được ánh sáng màu chơn kim

Phóng ánh sáng lớn tên Tịnh Sắc

Diệu Tướng trang nghiêm được hiển bày

Dâng hoa hiến cúng nơi Tháp Phật

Nên được sáng trong ánh nhiệm mầu

Phóng ánh sáng lớn tên Tịnh Thanh

Quán âm thanh nọ tợ duyên sanh

Biết rõ tánh thanh vốn tự Không

Cho nên được tựu thành ánh sáng

Phóng ánh sáng lớn tên Tịnh Hương

Xú uế bỗng nhiên được thơm lừng

Nhờ dùng nước thơm cúng Tháp Phật

Nên được ánh sáng thật huy hoàng

Phóng ánh sáng lớn tên Tịnh Vị

Hay trừ tất cả mùi độc uế

Bởi cúng Phật, Tăng và Cha Mẹ

Nên được ánh sáng mát chở che

Phóng ánh sáng lớn tên Tịnh Xúc

Quan hệ tiếp cận thành nhu nhuyến

Như hạt mưa rơi không trung chuyển

Đều biến thành hoa tươi thật nhuyễn

Xưa chưa từng có như dường nầy

Dùng bột hương thơm y phục ướp

Nhờ đức Như Lai bước lên trên

Nên được ánh sáng vàng chiếu lên

Phóng ánh sáng lớn tên Tịnh Pháp

Từng lỗ chân lông nơi thân thể

Kẻ nghe vui vẻ sanh giải thoát

Các Pháp Môn chưa thể từng nghe

Tự Tánh Vô Sanh từ duyên khởi

Pháp Tánh thường trụ tợ hư không

Rõ biết Phật Thân là Pháp Thân

Được ánh sáng trong ngần chiều ấy

Như những ánh sáng kể trên đây

Nhiều như hạt bụi khó lường thay

Từ lỗ chân lông của Đại Tiên

Sự nghiệp tựu thành khác thường nầy

Mỗi lỗ chân lông mỗi hào quang

Phóng ra vô lượng ức muôn ngàn

Mỗi lỗ chân lông đều như thế

Từ lực tam muội của Đại Tiên

Vị ấy nhờ tu bao công đức

Tương ứng các duyên đồng phạm hạnh

Phóng ánh sáng từ lực cao đại

Đây là Đại Tiên trí Tự Tại

Ngàn xưa thường tu phước nghiệp lành

Tùy hỉ ái lạc thường phát sanh

Tùy thuận việc làm mà như thế

Cho nên ánh sáng gọi tên thành

Ai nguyện tự tu các phước nghiệp

Tất cả cúng dường lên Chư Phật

Đối với công đức mà nguyện cầu

Nhờ ánh sáng nầy bày chỗ thật

Người mù làm sao thấy mặt trời

Mặt trời hiện hữu khắp muôn nơi

Ai ai có mắt đều thấy cả

Mỗi mỗi tùy duyên ánh rạng ngời

Quang minh Đại Sĩ cũng thế thôi

Ai có trí tuệ miệng luôn cười

Phàm phu, không tín, tâm hạ liệt

Dù có ánh sáng chẳng thấy thôi

Cung điện lầu các nhiều khôn lường

Bao nhiêu hương thắm khắp trời hương

Phước báo dồi dào, phước tự nhiên

Không có công đức, chẳng thể tường

Ánh sáng Đại Sĩ cũng thế thôi

Bậc đại trí vui mãi rạng ngời

Kẻ tà, hạ liệt, phàm ngu tối

Không thể có được ánh tuyệt vời

Ai đã từng nghe sự khác biệt

Thâm tín tư lương thuần tinh khiết

Xa lìa tất cả lưới nghi hoặc

Thành tựu vô thượng công đức thiệt

Lại hiện tối thượng Tam Ma Địa

Quyến thuộc trang nghiêm đều Tự Tại

Mười phương tất cả mọi quốc độ

Phật tử quay quanh cùng chúng hội

Có hoa sen đẹp sáng trang nghiêm

Thông cả ba ngàn thế giới thiên

Thân ngự tòa sen, thân sung mãn

Hiện ra Tam Muội thần thông biến

Lại có mười cõi số bụi trần

Có hoa sen báu đẹp vô ngần

Rất nhiều Phật tử ngự trong ấy

Bởi nhờ Tam Muội lực oai thần

Ngàn xưa thành tựu nhân duyên lành

Viên mãn công đức Phật tu hành

Chúng hội chắp tay trông chẳng chán

Chiêm ngưỡng một lòng quay xung quanh

Thân đồng tử nhập vào tam muội

Nhiều năm thân ấy từ định khởi

Nhiều năm thân lại vào tam muội

Ở nơi thân già từ định khởi

Tuổi già thân ấy vào tam muội

Gần gũi nữ thân từ định khởi

Gần gũi nữ thân vào tam muội

Gần gũi nam thân từ định khởi

Gần gũi nam thân vào tam muội

Tỳ Kheo Ni thân từ định khởi

Tỳ Kheo Ni thân vào tam muội

Nơi thân Tỳ Kheo từ định khởi

Nơi thân Tỳ Kheo vào tam muội

Học, Vô Học thân từ định khởi

Học, Vô Học thân vào tam muội

Nơi thân Duyên Giác từ định khởi

Nơi thân Duyên Giác vào tam muội

Hiện thân Như Lai từ định khởi

Ở thân Như Lai vào tam muội

Nơi thân Chư Thiên từ định khởi

Từ thân Chư Thiên vào tam muội

Hiện thân Đại Long từ định khởi

Từ thân Đại Long vào tam muội

Hiện thân Dạ Xoa từ định khởi

Từ thân Dạ Xoa vào tam muội

Hiện thân Bộ Đa từ định khởi

Từ thân Bộ Đa vào tam muội

Mỗi lỗ chân lông từ định khởi

Từ lỗ chân lông vào tam muội

Tất cả chân lông từ định khởi

Tất cả chân lông vào tam muội

Một lông trên đầu từ định khởi

Từ trên đầu lông vào tam muội

Tất cả tóc lông từ định khởi

Từ trong tóc lông vào tam muội

Trong mỗi vi trần từ định khởi

Từ trong vi trần vào tam muội

Tất cả trần ấy từ định khởi

Từ tất cả trần vào tam muội

Nơi kim cương tế từ định khởi

Từ kim cương tế vào tam muội

Nơi ma ni báu từ định khởi

Từ ma ni báu vào tam muội

Ánh sáng Phật soi từ định khởi

Từ ánh sáng Phật vào tam muội

Nơi trong nước lớn từ định khởi

Từ trong nước lớn vào tam muội

Ở nơi lửa lớn từ định khởi

Từ trong lửa lớn vào tam muội

Ở nơi gió lớn từ định khởi

Từ trong gió lớn vào tam muội

Ở nơi đất lớn từ định khởi

Từ nơi đất lớn vào tam muội

Cung điện Chư Thiên từ định khởi

Từ điện Chư Thiên vào tam muội

Nơi không ấy khởi tâm bất loạn

Có tên giải thoát không thể bàn

Thiền định công đức vượt trần gian

Mười phương Như Lai đều hiển hiện

Ngàn kiếp thong dong vạn vạn an

Tất cả Như Lai cùng tuyên thuyết

Chúng sanh nghiệp báo biến hóa luôn

Chư Phật tự tại thần thông lớn

Nhập đại định lực không thể lường

Trong bát giải thoát, tâm thường nghe

Một thân hay hiện khắp thân về

Mọi thân vốn ở trong một vậy

Trong hư không, hiện lửa Bồ Đề

Những ai chẳng đủ đại từ bi

Phật đạo hiện ra bất tư nghì

Chúng sanh chẳng độ, chẳng gần gũi

Thế gian lợi lạc chẳng ai bì

Giữa trời lồng lộng trăng trên không

Mười phương cõi sáng ánh linh lung

Biển nước muôn trùng ma chẳng hiện

Suối hồ ảnh hiện nước trong ngần

Hảo tướng Bồ Tát đẹp vô cùng

Mười phương hiển hiện chẳng thể lường

Năng lực thiền định và tự tại

Chỉ có Như Lai mới tỏ tường

Biển lớn có thần tên Thiện Âm

Chúng sanh tùy thuận thật nan tầm

Ngôn ngữ bao la đều thông suốt

Bao nỗi niềm xưa thỏa ước mong

Thần ấy muôn lần tham, nhuế, si

Lại thêm thần lực với tổng trì

Khéo giải rõ rành muôn lời nói

Chẳng làm cho chúng nhẹ vơi đi

Như nhà huyễn thuật khéo bày trò

Khéo tạo sự đời khó lường cho

Trăng gió thong dong bao năm tháng

Thành ấp phong nhiêu một chuyến đò

Huyễn gia cũng có tham, nhuế, si

Năng lực huyễn ảo có khác gì

Huống nữa khả năng người Thiền Định

Há không thể tạo bao hoan hỷ

La Hầu, Tu La thường biến hiện

Kim Cang ngự giá trên trời biển

Nhưng nước xanh kia chẳng nhận chìm

Đầu kia sánh núi Tu Di biến

Họ có tham dục, sân nhuế si

Thế nhưng hiển hiện chẳng ai bì

Huống lực hàng ma chiếu thế giới

Mà chẳng tự tại thôi nói chi

Trời và Tu La chiến đấu nhau

Thần lực Đế Thích thường tự tại

Quân binh số lượng không sao kể

Hiện ra cùng khắp khó địch nhau

Các A Tu La nghĩ thế nầy

Thích Đề Hoàn Nhơn hãy lại đây

Trói cột thân ta đến năm vòng

Nhờ vậy quân binh sợ hãi ngay

Đế Thích hiện thân thiên nhãn ra

Chùy lửa Kim Cang thật sáng lòa

Gậy vàng rực rỡ trên tay ấy

Tu La nhận thấy thối lui xa

Bởi họ ít phước, thân nhỏ hơn

Làm sao phá được địch oán hờn

Huống gì phước báo cứu muôn loại

Sao mà công đức tự tại luôn

Gió mây tạo thành trận mưa lớn

Sớm tan tất cả các vầng mây

Thành thục muôn ngàn đẹp cỏ cây

An lạc quần sanh đã hiển bày

Ai không thể học Ba La Mật

Không có công đức để học Phật

Thành tựu tất cả không thể bàn

Huống gì đầy đủ cả nguyện lực

Luận rằng:

Bồ Tát làm hết thảy việc vì lợi lạc chúng sanh, tự làm tăng trưởng nguyên nhân phước đức, như Kinh Bảo Vân có kệ rằng:

Nếu các Bồ Tát

Nghiêm trì hương hoa

Phụng hiến Như Lai

Tháp Miếu cao tòa

Hồi hướng việc nầy

Nguyện cho chúng sanh

Lìa sự phá giới

Được hương giới Phật

Nếu các Bồ Tát

An trụ Tịnh Độ

Thường hay quét dọn

Hồi hướng công đức

Nguyện cho chúng sanh

Lìa các ác tướng

Khéo tu Pháp lành

Chỉnh đốn viên dung

Nếu chư Bồ Tát

Nghiêm trì Hoa Cái

Phụng hiến Chư Phật

Hồi hướng công đức

Nguyện cho chúng sanh

Lìa lửa phiền não.

Hoặc vào Già Lam

Phát tâm thế nầy

Nguyện cho chúng sanh

Nhập thành Niết Bàn

Ra khỏi Già Lam

Phát tâm thế nầy

Nguyện cho chúng sanh

Vượt ngục sanh tử

Khi mở cửa ra

Phát tâm thế nầy

Nguyện cho chúng sanh

Mở cửa Thánh Trí

Lúc đóng cửa lại

Phát tâm thế nầy

Nguyện cho chúng sanh

Đóng các cửa ác

Nếu ngồi an tịnh

Phát tâm thế nầy

Nguyện cho chúng sanh

Ngồi Bồ Đề tràng

Nằm quay bên phải

Phát tâm thế nầy

Nguyện cho chúng sanh

An trụ Niết Bàn

Từ nằm đứng dậy

Phát tâm thế nầy

Nguyện cho chúng sanh

Lìa chướng triền cái

Khi đi qua lại

Phát tâm thế nầy

Nguyện cho chúng sanh

Vào đường Đại Giác

Lúc đại tiểu tiện

Phát tâm thế nầy

Nguyện cho chúng sanh

Bỏ mũi tên độc

Khi làm tẩy tịnh

Phát tâm thế nầy

Nguyện cho chúng sanh

Rửa sạch phiền não

Khi rửa tay mình

Phát tâm thế nầy

Nguyện cho chúng sanh

Lìa nghiệp ô uế

Lúc rửa chân mình

Phát tâm thế nầy

Nguyện cho chúng sanh

Khỏi các chướng nạn

Lúc xỉa răng mình

Phát tâm thế nầy

Nguyện cho chúng sanh

Không bị uế nhiễm

Bồ Tát như thế

Nếu thân thường tạo

Tất cả thiện nghiệp

Đem đến hồi hướng

Lợi ích an lạc

Tất cả chúng sanh

Hoặc lễ Như Lai

Nhiễu Tháp miếu Phật

Phát tâm thế nầy

Nguyện cho chúng sanh

Thường được người trời

Cung kính đảnh lễ.

Đại Thừa Tập Bồ Tát Học Luận

Hết quyển thứ 24

---o0o---

---o0o---

Trình bày: Nhị Tường

Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
facebook youtube google-plus linkedin twitter blog
Nguyện đem công đức này, trang nghiêm Phật Tịnh Độ, trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu khổ ba đường,
nếu có người thấy nghe, đều phát lòng Bồ Đề, hết một báo thân này, sinh qua cõi Cực Lạc.

May the Merit and virtue,accrued from this work, adorn the Buddhas pureland,
Repay the four great kindnesses above, andrelieve the suffering of those on the three paths below,
may those who see or hear of these efforts generates Bodhi Mind, spend their lives devoted to the Buddha Dharma,
the Land of Ultimate Bliss.

Quang Duc Buddhist Welfare Association of Victoria
Tu Viện Quảng Đức | Quang Duc Monastery
Senior Venerable Thich Tam Phuong | Senior Venerable Thich Nguyen Tang
Address: Quang Duc Monastery, 105 Lynch Road, Fawkner, Vic.3060 Australia
Tel: 61.03.9357 3544 ; Fax: 61.03.9357 3600
Website: http://www.quangduc.com ; http://www.tuvienquangduc.com.au (old)
Xin gửi Xin gửi bài mới và ý kiến đóng góp đến Ban Biên Tập qua địa chỉ:
quangduc@quangduc.com , tvquangduc@bigpond.com
KHÁCH VIẾNG THĂM
100,275,320