Tu Viện Quảng Đức105 Lynch Rd, Fawkner, Vic 3060. Australia. Tel: 9357 3544. quangduc@quangduc.com* Viện Chủ: HT Tâm Phương, Trụ Trì: TT Nguyên Tạng   

Kinh Hoa Nghiêm, Quyển 8

23/07/201502:24(Xem: 7624)
Kinh Hoa Nghiêm, Quyển 8
Kinh Hoa Nghiem_8_Thich Minh Dinh

Mục lục
Lời tựa
Quyển 71 - Quyển 80
Phẩm vào pháp giới thứ ba mươi chín (tiếp theo)
35. Dạ Thần Tịch Tĩnh Âm Hải - Phó thác thứ năm Nan Thắng địa............................................................................................15
Quyển 71
36. Dạ Thần Thủ Hộ Nhất Thiết Thành - Phó thác thứ sáu Hiện Tiền địa...........................................................................59
Quyển 72
37. Dạ Thần Khai Phu Nhất Thiết Thụ Hoa - Phó thác thứ bảy Viễn Hành địa..........................................................................92
Quyển 73
38. Dạ Thần Đại Nguyện Tinh Tấn Lực Cứu Hộ Nhất Thiết Chúng Sinh - Phó thác thứ tám Bất Động địa.......................147
Quyển 74
39. Lâm Thần Lam Tỳ Ni - Phó thác thứ chín Thiện Huệ địa..........................................................................................204
Quyển 75
40. Thích nữ Cù Ba - Phó thác thứ mười Pháp Vân địa.......244
Quyển 76
41. Ma Gia phu nhân - Hội duyên vào thật tướng................325
42. Cô gái Thiên Chủ Quang - Hội duyên vào thật tướng....367
43. Đồng tử Sư Biến Hữu - Hội duyên vào thật tướng.........373
44. Thiện Tri Chúng Nghệ đồng tử - Hội duyên vào thật tướng......................................................................................374
45. Ưu bà di Hiền Thắng - Hội duyên vào thật tướng..........384
46. Trưởng giả Kiên Cố Giải Thoát - Hội duyên vào thật tướng......................................................................................387
47. Trưởng giả Diệu Nguyệt - Hội duyên vào thật tướng.....389
48. Trưởng giả Vô Thắng Quân - Hội duyên vào thật tướng......................................................................................390
49. Bà La Môn Tối Tịch Tĩnh - Hội duyên vào thật tướng..392
Quyển 77
50. Đức Sinh đồng tử, Hữu Đức đồng nữ - Hội duyên vào thật tướng......................................................................................395
51. Bồ Tát Từ Thị - Nhiếp đức thành nhân tướng................424
Quyển 78 - Quyển 79
Bồ Tát Từ Thị - Nhiếp đức thành nhân tướng......................479
Quyển 80
52. Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi - Trí chiếu tướng không hai..........................................................................................599
53. Bồ Tát Phổ Hiền - Hiển nhân tướng rộng lớn.................601
Quyển 81
Phẩm Phổ Hiền hạnh nguyện vào cảnh giới giải thoát không nghĩ bàn.................................................................................658

pdf

Kinh Hoa Nghiêm, Quyển 8. Hán dịch Sa Môn Thật Xoa Nan Đà. Việt dịch Tỳ Kheo Thích Minh Định

Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
facebook youtube google-plus linkedin twitter blog
Nguyện đem công đức này, trang nghiêm Phật Tịnh Độ, trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu khổ ba đường,
nếu có người thấy nghe, đều phát lòng Bồ Đề, hết một báo thân này, sinh qua cõi Cực Lạc.

May the Merit and virtue,accrued from this work, adorn the Buddhas pureland,
Repay the four great kindnesses above, andrelieve the suffering of those on the three paths below,
may those who see or hear of these efforts generates Bodhi Mind, spend their lives devoted to the Buddha Dharma,
the Land of Ultimate Bliss.

Quang Duc Buddhist Welfare Association of Victoria
Tu Viện Quảng Đức | Quang Duc Monastery
Senior Venerable Thich Tam Phuong | Senior Venerable Thich Nguyen Tang
Address: Quang Duc Monastery, 105 Lynch Road, Fawkner, Vic.3060 Australia
Tel: 61.03.9357 3544 ; Fax: 61.03.9357 3600
Website: http://www.quangduc.com ; http://www.tuvienquangduc.com.au (old)
Xin gửi Xin gửi bài mới và ý kiến đóng góp đến Ban Biên Tập qua địa chỉ:
quangduc@quangduc.com , tvquangduc@bigpond.com
KHÁCH VIẾNG THĂM
110,220,567