Tu Viện Quảng Đức105 Lynch Rd, Fawkner, Vic 3060. Australia. Tel: 9357 3544. quangduc@quangduc.com* Viện Chủ: HT Tâm Phương, Trụ Trì: TT Nguyên Tạng   

Kinh Hiện Tại Hiền Kiếp Thiên Phật Danh

04/07/202009:30(Xem: 2842)
Kinh Hiện Tại Hiền Kiếp Thiên Phật Danh


Phat Thanh Dao_10


Kinh Hiện Tại Hiền Kiếp Thiên Phật Danh

Hiện Tại Hiền Kiếp Thiên Phật Danh Kinh

Hán dịch: khuyết danh

Bản Việt dịch của Nguyên Thuận

pdf-iconKinh Hiện Tại Hiền Kiếp Thiên Phật Danh

***

Lúc bấy giờ Hỷ Vương Bồ-tát bạch Phật rằng: “Bạch Thế Tôn! Nay ở trong chúng hội nơi đây có vị đại Bồ-tát nào đắc chánh định này không, cũng như đã đắc 84.000 môn của các Độ Vô Cực, các môn chánh định, và các môn tổng trì chăng?” Phật bảo ngài Hỷ Vương: “Nay ở trong chúng hội nơi đây có chư Bồ-tát Đại sĩ đã đắc chánh định này, cũng như có thể nhập 84.000 môn của các Độ Vô Cực, các môn chánh định, và các môn tổng trì. Ở trong Hiền Kiếp này, chư Bồ-tát đó đều sẽ đắc Vô Thượng Chánh Đẳng Chánh Giác–ngoại trừ bốn Đức Như Lai đã thành Phật ở trong kiếp này rồi.” Hỷ Vương Bồ-tát lại bạch Phật rằng: “Duy nguyện Như Lai hãy tuyên nói các danh tự của chư Bồ-tát này để làm nhiều lợi ích cho hàng trời người và an ổn thế gian. Lại cũng là vì để hộ trì Phật Pháp khiến được cửu trụ, và cũng là vì để hiển thị Pháp minh cho chư Bồ-tát cầu vô thượng Đạo ở đời vị lai, khiến tâm họ sẽ không chán mỏi.” Phật bảo ngài Hỷ Vương: “Ông nay lắng nghe và hãy khéo tư duy. Ta sẽ thuyết giảng cho ông.” “Dạ vâng, thưa Thế Tôn! Con vui thích muốn nghe.” Lúc bấy giờ Thế Tôn liền nói các danh tự của chư Phật:

Nam Mô Sở Ưng Đoạn Phật

Nam Mô Kim Tịch Phật

Nam Mô Ẩm Quang Phật

Nam Mô Thích-ca-mâu-ni Phật

Nam Mô Từ Thị Phật

Nam Mô Sư Tử Phật

Nam Mô Minh Diễm Phật

Nam Mô Tịch Phật

Nam Mô Diệu Hoa Phật

Nam Mô Hoa Thị Phật

Nam Mô Thiện Tú Phật

Nam Mô Đạo Sư Phật

Nam Mô Đại Tý Phật

Nam Mô Đại Lực Phật

Nam Mô Tú Vương Phật

Nam Mô Tu Dược Phật

Nam Mô Danh Tướng Phật

Nam Mô Đại Minh Phật

Nam Mô Diễm Kiên Phật

Nam Mô Chiếu Diệu Phật

Nam Mô Nhật Tạng Phật

Nam Mô Nguyệt Thị Phật

Nam Mô Chúng Diễm Phật

Nam Mô Thiện Minh Phật

Nam Mô Vô Ưu Phật

Nam Mô Độ Thuyết Phật

Nam Mô Minh Diệu Phật

Nam Mô Trì Man Phật

Nam Mô Công Đức Minh Phật

Nam Mô Thị Nghĩa Phật

Nam Mô Đăng Diệu Phật

Nam Mô Hưng Thịnh Phật

Nam Mô Dược Sư Phật

Nam Mô Thiện Nhu Phật

Nam Mô Bạch Hào Phật

Nam Mô Kiên Cố Phật

Nam Mô Phước Uy Đức Phật

Nam Mô Bất Khả Hoại Phật

Nam Mô Đức Tướng Phật

Nam Mô Chấp Nhật Phật

Nam Mô Chúng Chủ Phật

Nam Mô Phạm Thanh Phật

Nam Mô Kiên Tế Phật

Nam Mô Bất Cao Phật

Nam Mô Tác Minh Phật

Nam Mô Đại Sơn Phật

Nam Mô Kim Cang Phật

Nam Mô Tương Chúng Phật

Nam Mô Vô Úy Phật

Nam Mô Trân Bảo Phật

Nam Mô Hoa Nhật Phật

Nam Mô Quân Lực Phật

Nam Mô Hương Diễm Phật

Nam Mô Nhân Ái Phật

Nam Mô Đại Uy Đức Phật

Nam Mô Phạm Vương Phật

Nam Mô Vô Lượng Minh Phật

Nam Mô Long Đức Phật

Nam Mô Kiên Bộ Phật

Nam Mô Bất Hư Kiến Phật

Nam Mô Tinh Tấn Đức Phật

Nam Mô Thiện Thủ Phật

Nam Mô Hoan Hỷ Phật

Nam Mô Bất Thối Phật

Nam Mô Sư Tử Tướng Phật

Nam Mô Thắng Tri Phật

Nam Mô Pháp Thị Phật

Nam Mô Hỷ Vương Phật

Nam Mô Diệu Ngự Phật

Nam Mô Ái Tác Phật

Nam Mô Đức Tý Phật

Nam Mô Hương Tượng Phật

Nam Mô Quán Thị Phật

Nam Mô Vân Âm Phật

Nam Mô Thiện Tư Phật

Nam Mô Thiện Cao Phật

Nam Mô Ly Cấu Phật

Nam Mô Nguyệt Tướng Phật

Nam Mô Đại Danh Phật

Nam Mô Châu Kế Phật

Nam Mô Uy Mãnh Phật

Nam Mô Sư Tử Hống Phật

Nam Mô Đức Thụ Phật

Nam Mô Hoan Thích Phật

Nam Mô Tuệ Tụ Phật

Nam Mô An Trụ Phật

Nam Mô Hữu Ý Phật

Nam Mô Ương-già-đà Phật

Nam Mô Vô Lượng Ý Phật

Nam Mô Diệu Sắc Phật

Nam Mô Đa Trí Phật

Nam Mô Quang Minh Phật

Nam Mô Kiên Giới Phật

Nam Mô Cát Tường Phật

Nam Mô Bảo Tướng Phật

Nam Mô Liên Hoa Phật

Nam Mô Kiên Cố Phật

Nam Mô An Lạc Phật

Nam Mô Trí Tích Phật

Nam Mô Đức Kính Phật

Trên đây là 100 vị Phật

 

Nam Mô Tịnh Đức Phật

Nam Mô Bảo Tích Phật

Nam Mô Hoa Thiên Phật

Nam Mô Thiện Tư Nghị Phật

Nam Mô Pháp Tự Tại Phật

Nam Mô Danh Văn Ý Phật

Nam Mô Nhạo Thuyết Tụ Phật

Nam Mô Kim Cang Tướng Phật

Nam Mô Cầu Lợi Ích Phật

Nam Mô Du Hí Thần Thông Phật

Nam Mô Ly Ám Phật

Nam Mô Danh Thiên Phật

Nam Mô Diệu Cao Tướng Phật

Nam Mô Chúng Minh Phật

Nam Mô Bảo Tạng Phật

Nam Mô Cực Cao Hạnh Phật

Nam Mô Kim Cang Thuẫn Phật

Nam Mô Châu Giác Phật

Nam Mô Đức Tán Phật

Nam Mô Nhật Nguyệt Minh Phật

Nam Mô Nhật Minh Phật

Nam Mô Tinh Tú Phật

Nam Mô Thanh Tịnh Nghĩa Phật

Nam Mô Vi Lam Vương Phật

Nam Mô Phước Tạng Phật

Nam Mô Kiến Hữu Biên Phật

Nam Mô Điện Minh Phật

Nam Mô Kim Sơn Phật

Nam Mô Sư Tử Đức Phật

Nam Mô Thắng Tướng Phật

Nam Mô Minh Tán Phật

Nam Mô Kiên Tinh Tấn Phật

Nam Mô Cụ Túc Tán Phật

Nam Mô Ly Úy Sư Phật

Nam Mô Ứng Thiên Phật

Nam Mô Đại Đăng Phật

Nam Mô Thế Minh Phật

Nam Mô Diệu Âm Phật

Nam Mô Trì Thượng Công Đức Phật

Nam Mô Cám Thân Phật

Nam Mô Sư Tử Giáp Phật

Nam Mô Bảo Tán Phật

Nam Mô Chúng Vương Phật

Nam Mô Du Bộ Phật

Nam Mô An Ẩn Phật

Nam Mô Pháp Sai Biệt Phật

Nam Mô Thượng Tôn Phật

Nam Mô Cực Cao Đức Phật

Nam Mô Thượng Sư Tử Âm Phật

Nam Mô Nhạo Hí Phật

Nam Mô Long Minh Phật

Nam Mô Hoa Sơn Phật

Nam Mô Long Hỷ Phật

Nam Mô Hương Tự Tại Vương Phật

Nam Mô Bảo Diễm Sơn Phật

Nam Mô Thiên Lực Phật

Nam Mô Đức Man Phật

Nam Mô Long Thủ Phật

Nam Mô Nhân Trang Nghiêm Phật

Nam Mô Thiện Hạnh Ý Phật

Nam Mô Trí Thắng Phật

Nam Mô Vô Lượng Nhật Phật

Nam Mô Thật Ngữ Phật

Nam Mô Trì Cự Phật

Nam Mô Định Ý Phật

Nam Mô Vô Lượng Hình Phật

Nam Mô Minh Chiếu Phật

Nam Mô Tối Thắng Đăng Phật

Nam Mô Đoạn Nghi Phật

Nam Mô Trang Nghiêm Thân Phật

Nam Mô Bất Hư Bộ Phật

Nam Mô Giác Ngộ Phật

Nam Mô Hoa Tướng Phật

Nam Mô Sơn Chủ Vương Phật

Nam Mô Thiện Uy Nghi Phật

Nam Mô Biến Kiến Phật

Nam Mô Vô Lượng Danh Phật

Nam Mô Bảo Thiên Phật

Nam Mô Diệt Quá Phật

Nam Mô Trì Cam Lộ Phật

Nam Mô Nhân Nguyệt Phật

Nam Mô Hỷ Kiến Phật

Nam Mô Trang Nghiêm Phật

Nam Mô Châu Minh Phật

Nam Mô Sơn Đảnh Phật

Nam Mô Đáo Bỉ Ngạn Phật

Nam Mô Pháp Tích Phật

Nam Mô Định Nghĩa Phật

Nam Mô Thí Nguyện Phật

Nam Mô Bảo Tụ Phật

Nam Mô Trụ Nghĩa Phật

Nam Mô Mãn Ý Phật

Nam Mô Thượng Tán Phật

Nam Mô Từ Đức Phật

Nam Mô Vô Cấu Phật

Nam Mô Phạm Thiên Phật

Nam Mô Hoa Minh Phật

Nam Mô Thân Sai Biệt Phật

Nam Mô Pháp Minh Phật

Nam Mô Tận Kiến Phật

Trên đây là 200 vị Phật

 

Nam Mô Đức Tịnh Phật

Nam Mô Nguyệt Diện Phật

Nam Mô Bảo Đăng Phật

Nam Mô Bảo Đang Phật

Nam Mô Thượng Danh Phật

Nam Mô Tác Danh Phật

Nam Mô Vô Lượng Âm Phật

Nam Mô Vi Lam Phật

Nam Mô Sư Tử Thân Phật

Nam Mô Minh Ý Phật

Nam Mô Vô Năng Thắng Phật

Nam Mô Công Đức Phẩm Phật

Nam Mô Hải Tuệ Phật

Nam Mô Đắc Thế Phật

Nam Mô Vô Biên Hạnh Phật

Nam Mô Khai Hoa Phật

Nam Mô Tịnh Cấu Phật

Nam Mô Kiến Nhất Thiết Nghĩa Phật

Nam Mô Dũng Lực Phật

Nam Mô Phú Túc Phật

Nam Mô Phước Đức Phật

Nam Mô Tùy Thời Phật

Nam Mô Khánh Âm Phật

Nam Mô Công Đức Kính Phật

Nam Mô Quảng Ý Phật

Nam Mô Thiện Tịch Diệt Phật

Nam Mô Tài Thiên Phật

Nam Mô Tịnh Đoạn Nghi Phật

Nam Mô Vô Lượng Trì Phật

Nam Mô Diệu Lạc Phật

Nam Mô Bất Phụ Phật

Nam Mô Vô Trụ Phật

Nam Mô Đắc-xoa-ca Phật

Nam Mô Chúng Thủ Phật

Nam Mô Thế Quang Phật

Nam Mô Đa Đức Phật

Nam Mô Tăng Thịnh Phật

Nam Mô Vô Biên Uy Đức Phật

Nam Mô Nghĩa Ý Phật

Nam Mô Dược Vương Phật

Nam Mô Đoạn Ác Phật

Nam Mô Vô Nhiệt Phật

Nam Mô Thiện Điều Phật

Nam Mô Danh Đức Phật

Nam Mô Hoa Đức Phật

Nam Mô Dũng Đắc Phật

Nam Mô Kim Cang Quân Phật

Nam Mô Đại Đức Phật

Nam Mô Tịch Diệt Ý Phật

Nam Mô Vô Biên Âm Phật

Nam Mô Đại Uy Quang Phật

Nam Mô Thiện Trụ Phật

Nam Mô Vô Sở Phụ Phật

Nam Mô Ly Nghi Hoặc Phật

Nam Mô Điện Tướng Phật

Nam Mô Cung Kính Phật

Nam Mô Uy Đức Thủ Phật

Nam Mô Trí Nhật Phật

Nam Mô Thượng Lợi Phật

Nam Mô Diệu Cao Đảnh Phật

Nam Mô Tịnh Tâm Phật

Nam Mô Trị Oán Tặc Phật

Nam Mô Ly Kiêu Phật

Nam Mô Ứng Tán Phật

Nam Mô Trí Thứ Phật

Nam Mô Na-la-đạt Phật

Nam Mô Thường Lạc Phật

Nam Mô Bất Thiểu Quốc Phật

Nam Mô Thiên Danh Phật

Nam Mô Vân Đức Phật

Nam Mô Thậm Lương Phật

Nam Mô Đa Công Đức Phật

Nam Mô Bảo Nguyệt Phật

Nam Mô Trang Nghiêm Đảnh Kế Phật

Nam Mô Nhạo Thiền Phật

Nam Mô Vô Sở Thiểu Phật

Nam Mô Du Hí Phật

Nam Mô Đức Bảo Phật

Nam Mô Ứng Danh Xưng Phật

Nam Mô Hoa Thân Phật

Nam Mô Đại Âm Thanh Phật

Nam Mô Biện Tài Tán Phật

Nam Mô Kim Cang Châu Phật

Nam Mô Vô Lượng Thọ Phật

Nam Mô Châu Trang Nghiêm Phật

Nam Mô Đại Vương Phật

Nam Mô Đức Cao Hạnh Phật

Nam Mô Cao Danh Phật

Nam Mô Bách Quang Phật

Nam Mô Hỷ Duyệt Phật

Nam Mô Long Bộ Phật

Nam Mô Ý Nguyện Phật

Nam Mô Diệu Bảo Phật

Nam Mô Diệt Dĩ Phật

Nam Mô Pháp Tràng Phật

Nam Mô Điều Ngự Phật

Nam Mô Hỷ Tự Tại Phật

Nam Mô Bảo Kế Phật

Nam Mô Ly Sơn Phật

Nam Mô Tịnh Thiên Phật

Trên đây là 300 vị Phật

 

Nam Mô Hoa Quan Phật

Nam Mô Tịnh Danh Phật

Nam Mô Uy Đức Tịch Diệt Phật

Nam Mô Ái Tướng Phật

Nam Mô Đa Thiên Phật

Nam Mô Thiện Thời Phật

Nam Mô Thiên Uy Phật

Nam Mô Diệu Đức Vương Phật

Nam Mô Bảo Bộ Phật

Nam Mô Sư Tử Phần Phật

Nam Mô Tối Tôn Thắng Phật

Nam Mô Nhân Vương Phật

Nam Mô Chiên Đàn Vân Phật

Nam Mô Cám Nhãn Phật

Nam Mô Bảo Uy Đức Phật

Nam Mô Đức Thừa Phật

Nam Mô Giác Tưởng Phật

Nam Mô Hỷ Trang Nghiêm Phật

Nam Mô Hương Tế Phật

Nam Mô Thắng Tuệ Phật

Nam Mô Ly Ái Phật

Nam Mô Từ Tướng Phật

Nam Mô Diệu Hương Phật

Nam Mô Kiên Khải Phật

Nam Mô Uy Đức Mãnh Phật

Nam Mô Châu Khải Phật

Nam Mô Nhân Hiền Phật

Nam Mô Thiện Thệ Nguyệt Phật

Nam Mô Phạm Tự Tại Phật

Nam Mô Sư Tử Nguyệt Phật

Nam Mô Quán Sát Tuệ Phật

Nam Mô Chánh Sanh Phật

Nam Mô Cao Thắng Phật

Nam Mô Nhật Quán Phật

Nam Mô Bảo Danh Phật

Nam Mô Đại Tinh Tấn Phật

Nam Mô Sơn Quang Phật

Nam Mô Đức Tụ Vương Phật

Nam Mô Cúng Dường Danh Phật

Nam Mô Pháp Tán Phật

Nam Mô Thí Minh Phật

Nam Mô Điện Đức Phật

Nam Mô Bảo Ngữ Phật

Nam Mô Cứu Mạng Phật

Nam Mô Thiện Giới Phật

Nam Mô Thiện Chúng Phật

Nam Mô Kiên Cố Tuệ Phật

Nam Mô Phá Hữu Ám Phật

Nam Mô Thiện Thắng Phật

Nam Mô Sư Tử Quang Phật

Nam Mô Chiếu Minh Phật

Nam Mô Bảo Thành Tựu Phật

Nam Mô Lợi Tuệ Phật

Nam Mô Châu Nguyệt Quang Phật

Nam Mô Uy Quang Phật

Nam Mô Bất Phá Luận Phật

Nam Mô Quang Minh Vương Phật

Nam Mô Châu Luân Phật

Nam Mô Kim Cang Tuệ Phật

Nam Mô Kiết Thủ Phật

Nam Mô Thiện Nguyệt Phật

Nam Mô Bảo Diễm Phật

Nam Mô Chấp Nhật Thủ Phật

Nam Mô Nhạo Giác Phật

Nam Mô Đẳng Quang Phật

Nam Mô Chí Tịch Diệt Phật

Nam Mô Thế Tối Diệu Phật

Nam Mô Tự Tại Danh Phật

Nam Mô Thập Thế Lực Phật

Nam Mô Hỷ Lực Vương Phật

Nam Mô Đức Thế Lực Phật

Nam Mô Tối Thắng Đảnh Phật

Nam Mô Đại Thế Lực Phật

Nam Mô Công Đức Tạng Phật

Nam Mô Chân Hạnh Phật

Nam Mô Thượng An Phật

Nam Mô Kim Cang Tri Sơn Phật

Nam Mô Đại Quang Phật

Nam Mô Diệu Đức Tạng Phật

Nam Mô Quảng Đức Phật

Nam Mô Bảo Võng Nghiêm Thân Phật

Nam Mô Phước Đức Minh Phật

Nam Mô Tạo Khải Phật

Nam Mô Thành Thủ Phật

Nam Mô Thiện Hoa Phật

Nam Mô Tập Bảo Phật

Nam Mô Đại Hải Trí Phật

Nam Mô Trì Địa Đức Phật

Nam Mô Nghĩa Ý Mãnh Phật

Nam Mô Thiện Tư Duy Phật

Nam Mô Đức Luân Phật

Nam Mô Bảo Quang Phật

Nam Mô Lợi Ích Phật

Nam Mô Thế Nguyệt Phật

Nam Mô Mỹ Âm Phật

Nam Mô Tịnh Tướng Phật

Nam Mô Chúng Sư Thủ Phật

Nam Mô Sư Tử Hạnh Phật

Nam Mô Nan Thí Phật

Nam Mô Ứng Cúng Phật

Trên đây là 400 vị Phật

 

Nam Mô Minh Uy Đức Phật

Nam Mô Đại Quang Vương Phật

Nam Mô Kim Cang Bảo Nghiêm Phật

Nam Mô Chúng Thanh Tịnh Phật

Nam Mô Vô Biên Danh Phật

Nam Mô Bất Hư Quang Phật

Nam Mô Thánh Thiên Phật

Nam Mô Trí Vương Phật

Nam Mô Kim Cang Chúng Phật

Nam Mô Thiện Chướng Phật

Nam Mô Kiến Từ Phật

Nam Mô Hoa Quốc Phật

Nam Mô Pháp Ý Phật

Nam Mô Phong Hành Phật

Nam Mô Thiện Tư Minh Phật

Nam Mô Đa Minh Phật

Nam Mô Mật Chúng Phật

Nam Mô Quang Vương Phật

Nam Mô Công Đức Thủ Phật

Nam Mô Lợi Ý Phật

Nam Mô Vô Cụ Phật

Nam Mô Kiên Quán Phật

Nam Mô Trụ Pháp Phật

Nam Mô Châu Túc Phật

Nam Mô Giải Thoát Đức Phật

Nam Mô Diệu Thân Phật

Nam Mô Tùy Thế Ngữ Ngôn Phật

Nam Mô Diệu Trí Phật

Nam Mô Phổ Đức Phật

Nam Mô Tịnh Tài Phật

Nam Mô Thật Âm Phật

Nam Mô Chánh Trí Phật

Nam Mô Lực Đắc Phật

Nam Mô Sư Tử Ý Phật

Nam Mô Tịnh Hoa Phật

Nam Mô Hỷ Nhãn Phật

Nam Mô Hoa Xỉ Phật

Nam Mô Công Đức Tự Tại Tràng Phật

Nam Mô Minh Bảo Phật

Nam Mô Hy Hữu Danh Phật

Nam Mô Thượng Giới Phật

Nam Mô Ly Dục Phật

Nam Mô Tự Tại Thiên Phật

Nam Mô Tịnh Thọ Phật

Nam Mô Nhất Thiết Thiên Phật

Nam Mô Nhạo Trí Phật

Nam Mô Khả Ức Niệm Phật

Nam Mô Châu Tạng Phật

Nam Mô Đức Lưu Bố Phật

Nam Mô Đại Thiên Vương Phật

Nam Mô Vô Phược Phật

Nam Mô Kiên Pháp Phật

Nam Mô Thiên Đức Phật

Nam Mô Tịnh Tịch Phật

Nam Mô An Tường Hạnh Phật

Nam Mô Cần Tinh Tấn Phật

Nam Mô Đắc Thượng Vị Phật

Nam Mô Vô Y Đức Phật

Nam Mô Ngọc Lan Hoa Phật

Nam Mô Xuất Sanh Vô Thượng Công Đức Phật

Nam Mô Tiên Nhân Thị Vệ Phật

Nam Mô Đế Tràng Phật

Nam Mô Đại Ái Phật

Nam Mô Thiện Ý Sắc Phật

Nam Mô Chúng Diệu Phật

Nam Mô Khả Lạc Phật

Nam Mô Thế Lực Hạnh Phật

Nam Mô Thiện Định Nghĩa Phật

Nam Mô Ngưu Vương Phật

Nam Mô Diệu Tý Phật

Nam Mô Đại Xa Phật

Nam Mô Mãn Nguyện Phật

Nam Mô Đức Quang Phật

Nam Mô Bảo Âm Phật

Nam Mô Quang Tràng Phật

Nam Mô Phú Quý Phật

Nam Mô Sư Tử Lực Phật

Nam Mô Tịnh Mục Phật

Nam Mô Quán Thân Phật

Nam Mô Tịnh Ý Phật

Nam Mô Tri Thứ Đệ Phật

Nam Mô Mãnh Uy Đức Phật

Nam Mô Đại Quang Minh Phật

Nam Mô Nhật Quang Diệu Phật

Nam Mô Tịnh Tạng Phật

Nam Mô Phân Biệt Uy Phật

Nam Mô Vô Tổn Phật

Nam Mô Mật Nhật Phật

Nam Mô Nguyệt Quang Phật

Nam Mô Trì Minh Phật

Nam Mô Thiện Tịch Hạnh Phật

Nam Mô Bất Động Phật

Nam Mô Đại Thỉnh Phật

Nam Mô Đức Pháp Phật

Nam Mô Nghiêm Độ Phật

Nam Mô Trang Nghiêm Vương Phật

Nam Mô Cao Xuất Phật

Nam Mô Diễm Sí Phật

Nam Mô Liên Hoa Đức Phật

Nam Mô Bảo Nghiêm Phật

Trên đây là 500 vị Phật

 

Nam Mô Cao Đại Thân Phật

Nam Mô Thượng Thiện Phật

Nam Mô Bảo Thượng Phật

Nam Mô Vô Lượng Quang Phật

Nam Mô Hải Đức Phật

Nam Mô Bảo Ấn Thủ Phật

Nam Mô Nguyệt Cái Phật

Nam Mô Đa Diễm Phật

Nam Mô Thuận Tịch Diệt Phật

Nam Mô Trí Xưng Phật

Nam Mô Trí Giác Phật

Nam Mô Công Đức Quang Phật

Nam Mô Thanh Lưu Bố Phật

Nam Mô Mãn Nguyệt Phật

Nam Mô Danh Xưng Phật

Nam Mô Thiện Giới Vương Phật

Nam Mô Đăng Vương Phật

Nam Mô Điện Quang Phật

Nam Mô Đại Diễm Vương Phật

Nam Mô Tịch Chư Hữu Phật

Nam Mô Trưởng Dưỡng Thiên Phật

Nam Mô Hoa Tạng Phật

Nam Mô Kim Cang Sơn Phật

Nam Mô Thân Đoan Nghiêm Phật

Nam Mô Tịnh Nghĩa Phật

Nam Mô Uy Mãnh Quân Phật

Nam Mô Trí Diễm Đức Phật

Nam Mô Lực Hạnh Phật

Nam Mô Chấp Nhật Thiên Phật

Nam Mô Trí Tụ Phật

Nam Mô Sư Tử Xuất Hiện Phật

Nam Mô Như Vương Phật

Nam Mô Viên Mãn Thanh Tịnh Phật

Nam Mô La-vân Phật

Nam Mô Đại Dược Phật

Nam Mô Thanh Tịnh Hiền Phật

Nam Mô Đệ Nhất Nghĩa Phật

Nam Mô Đức Thủ Phật

Nam Mô Bách Quang Minh Phật

Nam Mô Lưu Bố Vương Phật

Nam Mô Vô Lượng Công Đức Phật

Nam Mô Pháp Tạng Phật

Nam Mô Diệu Ý Phật

Nam Mô Đức Chủ Phật

Nam Mô Tối Tăng Thượng Phật

Nam Mô Tuệ Đảnh Phật

Nam Mô Thắng Oán Địch Phật

Nam Mô Ý Hạnh Phật

Nam Mô Phạm Âm Phật

Nam Mô Giải Thoát Phật

Nam Mô Lôi Âm Phật

Nam Mô Thông Tướng Phật

Nam Mô Tuệ Long Phật

Nam Mô Thâm Tự Tại Phật

Nam Mô Đại Địa Vương Phật

Nam Mô Đại Ngưu Vương Phật

Nam Mô Lê-đà Mục Phật

Nam Mô Hy Hữu Thân Phật

Nam Mô Thật Tướng Phật

Nam Mô Tối Tôn Thiên Phật

Nam Mô Bất Một Âm Phật

Nam Mô Bảo Thắng Phật

Nam Mô Âm Đức Phật

Nam Mô Trang Nghiêm Từ Phật

Nam Mô Dũng Trí Phật

Nam Mô Hoa Tích Phật

Nam Mô Hoa Khai Phật

Nam Mô Vô Thượng Y Vương Phật

Nam Mô Đức Tích Phật

Nam Mô Thượng Hình Sắc Phật

Nam Mô Công Đức Nguyệt Phật

Nam Mô Nguyệt Đăng Phật

Nam Mô Uy Đức Vương Phật

Nam Mô Giác Vương Phật

Nam Mô Vô Tận Phật

Nam Mô Giác Nhãn Phật

Nam Mô Thân Sung Mãn Phật

Nam Mô Tuệ Quốc Phật

Nam Mô Tối Thượng Phật

Nam Mô Thanh Tịnh Chiếu Phật

Nam Mô Tuệ Đức Phật

Nam Mô Diệu Âm Thanh Phật

Nam Mô Vô Ngại Quang Phật

Nam Mô Vô Ngại Tạng Phật

Nam Mô Thượng Thí Phật

Nam Mô Đại Tôn Phật

Nam Mô Trí Thế Phật

Nam Mô Đại Diễm Phật

Nam Mô Đế Vương Phật

Nam Mô Chế Lực Phật

Nam Mô Uy Đức Phật

Nam Mô Nguyệt Hiện Phật

Nam Mô Danh Văn Phật

Nam Mô Đoan Nghiêm Phật

Nam Mô Vô Trần Cấu Phật

Nam Mô Uy Nghi Phật

Nam Mô Sư Tử Quân Phật

Nam Mô Thiên Vương Phật

Nam Mô Danh Thanh Phật

Nam Mô Thù Thắng Phật

Trên đây là 600 vị Phật

 

Nam Mô Đại Tạng Phật

Nam Mô Phước Đức Quang Phật

Nam Mô Tịnh Văn Phật

Nam Mô Xuất Chư Hữu Phật

Nam Mô Trí Đảnh Phật

Nam Mô Thượng Thiên Phật

Nam Mô Địa Vương Phật

Nam Mô Chí Giải Thoát Phật

Nam Mô Kim Kế Phật

Nam Mô Chấp Nhật Nhật Phật

Nam Mô Mạc Năng Thắng Phật

Nam Mô Tịch Tịnh Phật

Nam Mô Thiện Quang Phật

Nam Mô Kim Tề Phật

Nam Mô Chúng Đức Thiên Vương Phật

Nam Mô Pháp Cái Phật

Nam Mô Dũng Mãnh Danh Xưng Phật

Nam Mô Quang Minh Môn Phật

Nam Mô Mỹ Diệu Tuệ Phật

Nam Mô Vi Ý Phật

Nam Mô Chư Uy Đức Phật

Nam Mô Sư Tử Kế Phật

Nam Mô Giải Thoát Tướng Phật

Nam Mô Tuệ Tạng Phật

Nam Mô Sāla Vương Phật

Nam Mô Uy Tướng Phật

Nam Mô Đoạn Lưu Phật

Nam Mô Vô Ngại Tán Phật

Nam Mô Sở Tác Dĩ Biện Phật

Nam Mô Thiện Âm Phật

Nam Mô Sơn Vương Tướng Phật

Nam Mô Pháp Đảnh Phật

Nam Mô Vô Năng Ánh Tế Phật

Nam Mô Thiện Đoan Nghiêm Phật

Nam Mô Cát Thân Phật

Nam Mô Ái Ngữ Phật

Nam Mô Sư Tử Lợi Phật

Nam Mô Hòa-lâu-na Phật

Nam Mô Sư Tử Pháp Phật

Nam Mô Pháp Lực Phật

Nam Mô Ái Nhạo Phật

Nam Mô Tán Bất Động Phật

Nam Mô Chúng Minh Vương Phật

Nam Mô Giác Ngộ Chúng Sanh Phật

Nam Mô Diệu Minh Phật

Nam Mô Ý Trụ Nghĩa Phật

Nam Mô Quang Chiếu Phật

Nam Mô Hương Đức Phật

Nam Mô Linh Hỷ Phật

Nam Mô Nhật Thành Tựu Phật

Nam Mô Diệt Khuể Phật

Nam Mô Thượng Sắc Phật

Nam Mô Thiện Bộ Phật

Nam Mô Đại Âm Tán Phật

Nam Mô Tịnh Nguyện Phật

Nam Mô Nhật Thiên Phật

Nam Mô Nhạo Tuệ Phật

Nam Mô Nhiếp Thân Phật

Nam Mô Uy Đức Thế Phật

Nam Mô Vương Chủng Phật

Nam Mô Chúng Hội Vương Phật

Nam Mô Thượng Kim Phật

Nam Mô Giải Thoát Kế Phật

Nam Mô Nhạo Pháp Phật

Nam Mô Trụ Hạnh Phật

Nam Mô Xả Kiêu Mạn Phật

Nam Mô Trí Tạng Phật

Nam Mô Tịnh Hạnh Phật

Nam Mô Chiên Đàn Phật

Nam Mô Vô Ưu Danh Phật

Nam Mô Đoan Nghiêm Thân Phật

Nam Mô Tương Quốc Phật

Nam Mô Mẫn Trì Phật

Nam Mô Vô Biên Đức Phật

Nam Mô Thiên Quang Phật

Nam Mô Tuệ Hoa Phật

Nam Mô Tần-đầu-ma Phật

Nam Mô Trí Phú Phật

Nam Mô Đại Nguyện Quang Phật

Nam Mô Bảo Thủ Phật

Nam Mô Tịnh Căn Phật

Nam Mô Cụ Túc Luận Phật

Nam Mô Thượng Luận Phật

Nam Mô Bất Thối Địa Phật

Nam Mô Pháp Tự Tại Bất Hư Phật

Nam Mô Hữu Nhật Phật

Nam Mô Xuất Nê Phật

Nam Mô Đắc Trí Phật

Nam Mô Thượng Cát Phật

Nam Mô Mô-la Phật

Nam Mô Pháp Lạc Phật

Nam Mô Cầu Thắng Phật

Nam Mô Trí Tuệ Phật

Nam Mô Thiện Thánh Phật

Nam Mô Võng Quang Phật

Nam Mô Lưu Ly Tạng Phật

Nam Mô Thiện Thiên Phật

Nam Mô Lợi Tịch Phật

Nam Mô Giáo Hóa Phật

Nam Mô Phổ Tùy Thuận Tự Tại Phật

Trên đây là 700 vị Phật

 

Nam Mô Kiên Cố Khổ Hạnh Phật

Nam Mô Chúng Đức Thượng Minh Phật

Nam Mô Bảo Đức Phật

Nam Mô Nhất Thiết Thiện Hữu Phật

Nam Mô Giải Thoát Âm Phật

Nam Mô Cam Lộ Minh Phật

Nam Mô Du Hí Vương Phật

Nam Mô Diệt Tà Khúc Phật

Nam Mô Nhất Thiết Chủ Phật

Nam Mô Ngọc Lan Tịnh Quang Phật

Nam Mô Sơn Vương Phật

Nam Mô Tịch Diệt Phật

Nam Mô Đức Tụ Phật

Nam Mô Cụ Chúng Đức Phật

Nam Mô Tối Thắng Nguyệt Phật

Nam Mô Thiện Thí Phật

Nam Mô Trụ Bổn Phật

Nam Mô Công Đức Uy Tụ Phật

Nam Mô Trí Vô Đẳng Phật

Nam Mô Cam Lộ Âm Phật

Nam Mô Thiện Thủ Phật

Nam Mô Chấp Minh Cự Phật

Nam Mô Tư Giải Thoát Nghĩa Phật

Nam Mô Thắng Âm Phật

Nam Mô Lê-đà Hạnh Phật

Nam Mô Thiện Nghĩa Phật

Nam Mô Vô Quá Phật

Nam Mô Hành Thiện Phật

Nam Mô Thù Diệu Thân Phật

Nam Mô Diệu Quang Phật

Nam Mô Nhạo Thuyết Phật

Nam Mô Thiện Tế Phật

Nam Mô Bất Khả Thuyết Phật

Nam Mô Tối Thanh Tịnh Phật

Nam Mô Nhạo Tri Phật

Nam Mô Biện Tài Nhật Phật

Nam Mô Phá Tha Quân Phật

Nam Mô Bảo Nguyệt Minh Phật

Nam Mô Thượng Ý Phật

Nam Mô Hữu An Chúng Sanh Phật

Nam Mô Đại Kiến Phật

Nam Mô Vô Úy Âm Phật

Nam Mô Thủy Thiên Đức Phật

Nam Mô Tuệ Tế Phật

Nam Mô Vô Đẳng Ý Phật

Nam Mô Bất Động Tuệ Quang Phật

Nam Mô Giác Ý Phật

Nam Mô Thụ Vương Phật

Nam Mô Bàn-đà Âm Phật

Nam Mô Phước Đức Lực Phật

Nam Mô Thế Đức Phật

Nam Mô Thánh Ái Phật

Nam Mô Thế Hạnh Phật

Nam Mô Hổ Phách Phật

Nam Mô Lôi Âm Vân Phật

Nam Mô Thiện Ái Mục Phật

Nam Mô Thiện Trí Phật

Nam Mô Cụ Túc Phật

Nam Mô Hoa Thắng Phật

Nam Mô Đại Âm Phật

Nam Mô Pháp Tướng Phật

Nam Mô Trí Âm Phật

Nam Mô Hư Không Phật

Nam Mô Từ Âm Phật

Nam Mô Tuệ Âm Sai Biệt Phật

Nam Mô Nguyệt Diễm Phật

Nam Mô Thánh Vương Phật

Nam Mô Chúng Ý Phật

Nam Mô Biện Tài Luân Phật

Nam Mô Thiện Tịch Phật

Nam Mô Bất Thối Tuệ Phật

Nam Mô Nhật Danh Phật

Nam Mô Vô Trước Tuệ Phật

Nam Mô Công Đức Tập Phật

Nam Mô Hoa Đức Tướng Phật

Nam Mô Biện Tài Quốc Phật

Nam Mô Bảo Thí Phật

Nam Mô Ái Nguyệt Phật

Nam Mô Tập Công Đức Uẩn Phật

Nam Mô Diệt Ác Thú Phật

Nam Mô Tự Tại Vương Phật

Nam Mô Vô Lượng Tịnh Phật

Nam Mô Đẳng Định Phật

Nam Mô Bất Hoại Phật

Nam Mô Diệt Cấu Phật

Nam Mô Bất Thất Phương Tiện Phật

Nam Mô Vô Nhiễu Phật

Nam Mô Diệu Diện Phật

Nam Mô Trí Chế Trụ Phật

Nam Mô Pháp Sư Vương Phật

Nam Mô Đại Thiên Phật

Nam Mô Thâm Ý Phật

Nam Mô Vô Lượng Phật

Nam Mô Vô Ngại Kiến Phật

Nam Mô Thế Cúng Dường Phật

Nam Mô Phổ Tán Hoa Phật

Nam Mô Tam Thế Cung Phật

Nam Mô Ứng Nhật Tạng Phật

Nam Mô Thiên Cúng Dường Phật

Nam Mô Thượng Trí Nhân Phật

Trên đây là 800 vị Phật

 

Nam Mô Chân Kế Phật

Nam Mô Tín Cam Lộ Phật

Nam Mô Bất Trước Tướng Phật

Nam Mô Ly Phân Biệt Hải Phật

Nam Mô Bảo Kiên Minh Phật

Nam Mô Lê-đà Bộ Phật

Nam Mô Tùy Nhật Phật

Nam Mô Thanh Tịnh Phật

Nam Mô Minh Lực Phật

Nam Mô Công Đức Tụ Phật

Nam Mô Cụ Túc Đức Phật

Nam Mô Đoan Nghiêm Hải Phật

Nam Mô Diệu Cao Sơn Phật

Nam Mô Hoa Thí Phật

Nam Mô Vô Trước Trí Phật

Nam Mô Vô Biên Tòa Phật

Nam Mô Ái Trí Phật

Nam Mô Bàn-đà Nghiêm Phật

Nam Mô Thanh Tịnh Trụ Phật

Nam Mô Sanh Pháp Phật

Nam Mô Tướng Minh Phật

Nam Mô Tư Duy Lạc Phật

Nam Mô Nhạo Giải Thoát Phật

Nam Mô Tri Đạo Lý Phật

Nam Mô Đa Văn Hải Phật

Nam Mô Trì Hoa Phật

Nam Mô Bất Tùy Thế Phật

Nam Mô Hỷ Chúng Phật

Nam Mô Khổng Tước Âm Phật

Nam Mô Bất Thối Một Phật

Nam Mô Đoạn Hữu Ái Cấu Phật

Nam Mô Uy Nghi Tế Phật

Nam Mô Chư Thiên Lưu Bố Phật

Nam Mô Tùy Sư Hạnh Phật

Nam Mô Hoa Thủ Phật

Nam Mô Tối Thượng Thí Phật

Nam Mô Phá Oán Tặc Phật

Nam Mô Phú Đa Văn Phật

Nam Mô Diệu Quốc Phật

Nam Mô Sí Thịnh Vương Phật

Nam Mô Sư Tử Trí Phật

Nam Mô Nguyệt Xuất Phật

Nam Mô Diệt Ám Phật

Nam Mô Vô Động Phật

Nam Mô Thứ Đệ Hạnh Phật

Nam Mô Âm Thanh Trị Phật

Nam Mô Cù-đàm Phật

Nam Mô Thế Lực Phật

Nam Mô Thân Tâm Trụ Phật

Nam Mô Thường Nguyệt Phật

Nam Mô Giác Ý Hoa Phật

Nam Mô Nhiêu Ích Vương Phật

Nam Mô Thiện Uy Đức Phật

Nam Mô Trí Lực Đức Phật

Nam Mô Thiện Đăng Phật

Nam Mô Kiên Hạnh Phật

Nam Mô Thiên Âm Phật

Nam Mô Phước Đức Đăng Phật

Nam Mô Nhật Diện Phật

Nam Mô Bất Động Tụ Phật

Nam Mô Giới Minh Phật

Nam Mô Trụ Giới Phật

Nam Mô Phổ Nhiếp Thọ Phật

Nam Mô Kiên Xuất Phật

Nam Mô An-xà-Na Phật

Nam Mô Tăng ích Phật

Nam Mô Hương Minh Phật

Nam Mô Vi Lam Minh Phật

Nam Mô Niệm Vương Phật

Nam Mô Mật Bát Phật

Nam Mô Vô Ngại Tướng Phật

Nam Mô Chí Diệu Đạo Phật

Nam Mô Tín Giới Phật

Nam Mô Nhạo Thật Phật

Nam Mô Minh Pháp Phật

Nam Mô Cụ Uy Đức Phật

Nam Mô Đại Từ Phật

Nam Mô Thượng Từ Phật

Nam Mô Nhiêu ích Tuệ Phật

Nam Mô Cam Lộ Vương Phật

Nam Mô Diệu Cao Minh Phật

Nam Mô Thánh Tán Phật

Nam Mô Quảng Chiếu Phật

Nam Mô Trì Thọ Phật

Nam Mô Kiến Minh Phật

Nam Mô Thiện Hạnh Báo Phật

Nam Mô Thiện Hỷ Phật

Nam Mô Vô Diệt Phật

Nam Mô Bảo Minh Phật

Nam Mô Cụ Túc Danh Xưng Phật

Nam Mô Nhạo Phước Đức Phật

Nam Mô Công Đức Hải Phật

Nam Mô Tận Tướng Phật

Nam Mô Đoạn Ma Phật

Nam Mô Tận Ma Phật

Nam Mô Qua Suy Đạo Phật

Nam Mô Bất Hoại Ý Phật

Nam Mô Thủy Vương Phật

Nam Mô Tịnh Ma Phật

Nam Mô Chúng Thượng Vương Phật

Trên đây là 900 vị Phật

 

Nam Mô Ái Minh Phật

Nam Mô Phước Đăng Phật

Nam Mô Giác Tướng Phật

Nam Mô Đại Uy Lực Phật

Nam Mô Thiện Diệt Phật

Nam Mô Tịnh Mạng Phật

Nam Mô Trí Hỷ Phật

Nam Mô Thần Tướng Phật

Nam Mô Như Chúng Vương Phật

Nam Mô Chủng Chủng Sắc Tướng Phật

Nam Mô Ái Nhật Phật

Nam Mô Chấp Nhật Nguyệt Phật

Nam Mô Vô Tướng Tuệ Phật

Nam Mô Dược Sư Thượng Phật

Nam Mô Trì Thế Lực Phật

Nam Mô Diễm Tuệ Phật

Nam Mô Hỷ Minh Phật

Nam Mô Hảo Âm Phật

Nam Mô Bất Động Thiên Phật

Nam Mô Diệu Đức Nan Tư Phật

Nam Mô Thiện Nghiệp Phật

Nam Mô Ý Vô Mậu Phật

Nam Mô Đại Thí Phật

Nam Mô Danh Tán Phật

Nam Mô Chúng Tướng Phật

Nam Mô Giải Thoát Nguyệt Phật

Nam Mô Thế Tự Tại Phật

Nam Mô Vô Thượng Vương Phật

Nam Mô Diệt Si Phật

Nam Mô Đoạn Ngôn Luận Phật

Nam Mô Tịnh Cúng Dường Phật

Nam Mô Vô Biên Biện Tướng Phật

Nam Mô Lê-đà Pháp Phật

Nam Mô Ứng Cúng Dường Phật

Nam Mô Độ Ưu Phật

Nam Mô Nhạo An Phật

Nam Mô Thế Ý Phật

Nam Mô Ái Thân Phật

Nam Mô Diệu Túc Phật

Nam Mô Thanh Liên Phật

Nam Mô Hoa Anh Phật

Nam Mô Vô Biên Biện Quang Phật

Nam Mô Tín Thánh Phật

Nam Mô Đức Tinh Tấn Phật

Nam Mô Chân Thật Phật

Nam Mô Thiên Chủ Phật

Nam Mô Nhạo Cao Âm Phật

Nam Mô Tín Tịnh Phật

Nam Mô Bà-kỳ-la-đà Phật

Nam Mô Phước Đức Ý Phật

Nam Mô Bất Thuấn Phật

Nam Mô Thuận Tiên Cổ Phật

Nam Mô Tụ Thành Phật

Nam Mô Sư Tử Du Phật

Nam Mô Tối Thượng Nghiệp Phật

Nam Mô Tín Thanh Tịnh Phật

Nam Mô Hạnh Minh Phật

Nam Mô Long Âm Phật

Nam Mô Trì Luân Phật

Nam Mô Tài Thành Phật

Nam Mô Thế Ái Phật

Nam Mô Độ Thuyết Phật

Nam Mô Vô Lượng Bảo Danh Phật

Nam Mô Vân Tướng Phật

Nam Mô Tuệ Đạo Phật

Nam Mô Thuận Pháp Trí Phật

Nam Mô Hư Không Âm Phật

Nam Mô Thiện Nhãn Phật

Nam Mô Vô Thắng Thiên Phật

Nam Mô Châu Tịnh Phật

Nam Mô Thiện Tài Phật

Nam Mô Đăng Diễm Phật

Nam Mô Bảo Âm Thanh Phật

Nam Mô Nhân Chủ Vương Phật

Nam Mô Bất Tư Nghị Công Đức Quang Phật

Nam Mô Tùy Pháp Hạnh Phật

Nam Mô Vô Lượng Hiền Phật

Nam Mô Bảo Danh Văn Phật

Nam Mô Đắc Lợi Phật

Nam Mô Thế Hoa Phật

Nam Mô Cao Đảnh Phật

Nam Mô Vô Biên Biện Tài Thành Phật

Nam Mô Sai Biệt Tri Kiến Phật

Nam Mô Sư Tử Nha Phật

Nam Mô Pháp Đăng Cái Phật

Nam Mô Mục-kiền-liên Phật

Nam Mô Vô Ưu Quốc Phật

Nam Mô Ý Tư Phật

Nam Mô Pháp Thiên Kính Phật

Nam Mô Đoạn Thế Lực Phật

Nam Mô Cực Thế Lực Phật

Nam Mô Diệt Tham Phật

Nam Mô Kiên Âm Phật

Nam Mô Thiện Tuệ Phật

Nam Mô Diệu Nghĩa Phật

Nam Mô Ái Tịnh Phật

Nam Mô Tàm Quý Nhan Phật

Nam Mô Diệu Kế Phật

Nam Mô Dục Lạc Phật

Nam Mô Ái Nhạo Phật

Trên đây là 1.000 vị Phật

Các danh hiệu của chư Phật xuất thế ở trong Hiền Kiếp này là như vậy. Nếu ai nghe được danh tự của 1.000 chư Phật này mà lòng chẳng kinh sợ và nhớ không nhầm lẫn, thời họ chắc chắn sẽ đắc Niết-bàn. Khi có những bậc trí giả nào nghe được các danh tự của chư Phật này, thời họ nên nhất tâm, chớ có buông lung, tinh tấn tu hành, và đừng để mất nhân duyên đó, khiến phải sa đọa trở lại vào ác đạo để chịu các khổ não. Họ hãy nên an trụ trong tịnh giới, tùy thuận chúng sanh, đa văn học rộng, luôn sống an lạc, rời xa các pháp ác, và đầy đủ Pháp nhẫn thâm sâu, thời người này tất sẽ có thể gặp được 1.000 vị Phật.

Nếu ai trì tụng danh hiệu của 1.000 chư Phật này, thời họ sẽ diệt vô lượng vô số kiếp nghiệp tội kết tập và tất sẽ thành Phật. Các chánh định, thần thông, Trí Tuệ Vô Ngại, cùng các Pháp môn, các tổng trì, hết thảy kinh thư, đủ mọi trí tuệ, và sự tùy nghi thuyết Pháp–tất cả đều sẽ từ trong chánh định này xuất sanh. Người tu tập chánh định này thì phải tu hành tịnh hạnh, chớ sanh tâm dối gạt, rời xa danh lợi, đừng ôm lòng đố kỵ, và thực hành Lục Hòa Kính. Hành giả như thế sẽ mau được Pháp chánh định này.”

 

pdf-icon
Kinh Hiện Tại Hiền Kiếp Thiên Phật Danh _ Nguyên Thuận dịch


***
Kinh Quá Khứ Trang Nghiêm Kiếp Thiên Phật Danh_Nguyên Thuận dịch
***

Kinh Hiện Tại Hiền Kiếp Thiên Phật Danh_Nguyên Thuận dịch

Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
)
facebook youtube google-plus linkedin twitter blog
Nguyện đem công đức này, trang nghiêm Phật Tịnh Độ, trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu khổ ba đường,
nếu có người thấy nghe, đều phát lòng Bồ Đề, hết một báo thân này, sinh qua cõi Cực Lạc.

May the Merit and virtue,accrued from this work, adorn the Buddhas pureland,
Repay the four great kindnesses above, andrelieve the suffering of those on the three paths below,
may those who see or hear of these efforts generates Bodhi Mind, spend their lives devoted to the Buddha Dharma,
the Land of Ultimate Bliss.

Quang Duc Buddhist Welfare Association of Victoria
Tu Viện Quảng Đức | Quang Duc Monastery
Senior Venerable Thich Tam Phuong | Senior Venerable Thich Nguyen Tang
Address: Quang Duc Monastery, 105 Lynch Road, Fawkner, Vic.3060 Australia
Tel: 61.03.9357 3544 ; Fax: 61.03.9357 3600
Website: http://www.quangduc.com ; http://www.tuvienquangduc.com.au (old)
Xin gửi Xin gửi bài mới và ý kiến đóng góp đến Ban Biên Tập qua địa chỉ:
quangduc@quangduc.com , tvquangduc@bigpond.com
KHÁCH VIẾNG THĂM
108,731,272