Tu Viện Quảng Đức105 Lynch Rd, Fawkner, Vic 3060. Australia. Tel: 9357 3544. quangduc@quangduc.com* Viện Chủ: TT Tâm Phương, Trụ Trì: TT Nguyên Tạng   
Bài mới nhất

Kinh Hoa Nghiêm, Quyển 8

23/07/201502:24(Xem: 3804)
Kinh Hoa Nghiêm, Quyển 8
Kinh Hoa Nghiem_8_Thich Minh Dinh

Mục lục
Lời tựa
Quyển 71 - Quyển 80
Phẩm vào pháp giới thứ ba mươi chín (tiếp theo)
35. Dạ Thần Tịch Tĩnh Âm Hải - Phó thác thứ năm Nan Thắng địa............................................................................................15
Quyển 71
36. Dạ Thần Thủ Hộ Nhất Thiết Thành - Phó thác thứ sáu Hiện Tiền địa...........................................................................59
Quyển 72
37. Dạ Thần Khai Phu Nhất Thiết Thụ Hoa - Phó thác thứ bảy Viễn Hành địa..........................................................................92
Quyển 73
38. Dạ Thần Đại Nguyện Tinh Tấn Lực Cứu Hộ Nhất Thiết Chúng Sinh - Phó thác thứ tám Bất Động địa.......................147
Quyển 74
39. Lâm Thần Lam Tỳ Ni - Phó thác thứ chín Thiện Huệ địa..........................................................................................204
Quyển 75
40. Thích nữ Cù Ba - Phó thác thứ mười Pháp Vân địa.......244
Quyển 76
41. Ma Gia phu nhân - Hội duyên vào thật tướng................325
42. Cô gái Thiên Chủ Quang - Hội duyên vào thật tướng....367
43. Đồng tử Sư Biến Hữu - Hội duyên vào thật tướng.........373
44. Thiện Tri Chúng Nghệ đồng tử - Hội duyên vào thật tướng......................................................................................374
45. Ưu bà di Hiền Thắng - Hội duyên vào thật tướng..........384
46. Trưởng giả Kiên Cố Giải Thoát - Hội duyên vào thật tướng......................................................................................387
47. Trưởng giả Diệu Nguyệt - Hội duyên vào thật tướng.....389
48. Trưởng giả Vô Thắng Quân - Hội duyên vào thật tướng......................................................................................390
49. Bà La Môn Tối Tịch Tĩnh - Hội duyên vào thật tướng..392
Quyển 77
50. Đức Sinh đồng tử, Hữu Đức đồng nữ - Hội duyên vào thật tướng......................................................................................395
51. Bồ Tát Từ Thị - Nhiếp đức thành nhân tướng................424
Quyển 78 - Quyển 79
Bồ Tát Từ Thị - Nhiếp đức thành nhân tướng......................479
Quyển 80
52. Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi - Trí chiếu tướng không hai..........................................................................................599
53. Bồ Tát Phổ Hiền - Hiển nhân tướng rộng lớn.................601
Quyển 81
Phẩm Phổ Hiền hạnh nguyện vào cảnh giới giải thoát không nghĩ bàn.................................................................................658

pdf

Kinh Hoa Nghiêm, Quyển 8. Hán dịch Sa Môn Thật Xoa Nan Đà. Việt dịch Tỳ Kheo Thích Minh Định

Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn