Tu Viện Quảng Đức105 Lynch Rd, Fawkner, Vic 3060. Australia. Tel: 9357 3544. quangduc@quangduc.com* Viện Chủ: TT Tâm Phương, Trụ Trì: TT Nguyên Tạng   
Bài mới nhất

Quy ước dịch giải kinh này

20/05/201312:02(Xem: 8717)
Quy ước dịch giải kinh này

Kinh Kim Cương

Quy ước dịch giải kinh này

Thích Trí Quang

Nguồn: Hòa thượng Thích Trí Quang

Bảng Viết Tắt

Chính : Đại tạng kinh bản Đại chính tân tu.
Vạn : Tục tạng kinh bản chữ Vạn.
Td : Hoa dịch Kim cương của ngài Cưu ma la thập (đầu thế kỷ 5).
Bd : Hoa dịch Kim cương của ngài Bồ đề lưu chi (đầu thế kỷ 6).
Chd : Hoa dịch Kim cương của ngài Chân đế (giữa thế kỷ 6).
Cd : Hoa dịch Kim cương của ngài Cấp đa (cuối thế kỷ 6).
Hd : Hoa dịch Kim cương của ngài Huyền tráng (giữa thế kỷ 7).
Nd : Hoa dịch Kim cương của ngài Nghĩa tịnh (đầu thế kỷ 8).
Ecd : Anh dịch Kim cương của Edward Conze, Luân đôn, 1957. Bản dịch của Lệ pháp.

-----

Ghi chú : Td, Bd, Chd, Cd và Nd, mang số hiệu của Chính như sau: 235, 236, 237, 238 và 239, cùng nằm trong Chính 8/748-775. Hd thì thuộc số hiệu 220, Chính 7/980-985.

Mục Lục 2

A. Dẫn Nhập

1. Kinh Kim Cương
2. Tài Liệu Tham Khảo Để Dịch Giải Kim Cương
3. Vài Dòng Về Dịch Chủ La Thập Và Ngài Tăng Triệu
4. Cách Dịch Và Cách Giải Kim Cương Được Áp Dụng
5. Đại Thể Của Kim Cương
6. Đối Tượng Của Kim Cương
7. Nội Dung Của Kim Cương
a. Ý Nghĩa Danh Hiệu Kim Cương Bát Nhã Ba La Mật
b. Ngã Chấp Trong Kim Cương
c. Bát Nhã Của Kim Cương
d. Phát Tâm, Trú Tâm Và Hàng Tâm
8. Kim Cương: Đại Thừa Và Tiểu Thừa
a. Vấn Đề Phật
b. Vấn Đề Chúng Sinh Thành Phật
c. Vấn Đề Niết Bàn
9. Thực Hành Kim Cương
10. Vị Trí Của Kim Cương

B. Lược Giải Kim Cương

1. Kinh 1. - Mở Đầu
a. Kim 1. - Mở Đầu Như Các Kinh Khác (Đoạn 1)
b. Kim 2. - Mở Đầu Bằng 2 Câu Hỏi Đáp Căn Bản (Đoạn 2-6)
2. Kinh 2. - Nội Dung
a. Kim 1. - Như Thật Tri Kiến Về Đối Tượng
b. Kim 2. - Như Thật Tri Kiến Về Tuệ Giác
c. Kim 3. - Như Thật Tri Kiến Về Chủ Thể
3. Kinh 3. - Kết Thúc
a. Kim 1. - Kết Thúc Với 2 Câu Hỏi Đáp Căn Bản
a1. Cương 1. - Kết Thúc Với 2 Câu Hỏi Đáp Căn Bản (Đoạn 49)
a2. Cương 2. - Khuyến Cáo Tu Học Và Diễn Tả Kim Cương (Đoạn 50)
a3. Cương 3. - Chỉ Cách Diễn Tả Kim Cương (Đoạn 51)
b. Kim 2. - Kết Thúc Như Các Kinh Khác (Đoạn 52)

Kim 1. - Như Thật Tri Kiến Về Đối Tượng

a1. Cương 1. - Như Thật Tri Kiến Về Phật
a1.1 Bát 1. - Như Thật Tri Kiến Về Phật (Đoạn 7)
a1.2 Bát 2. - Đức Tin Của Pháp Thoại (Đoạn 8)
a2. Cương 2. - Như Thật Tri Kiến Về Pháp
a1.1 Bát 1. - Như Thật Tri Kiến Về Pháp (Đoạn 9)
a1.2 Bát 2. - Phước Đức Của Pháp Thoại (Đoạn 10)
a3. Cương 3. - Như Thật Tri Kiến Về Tăng
a1.1 Bát 1. - Như Thật Tri Kiến Về Thanh Văn (Đoạn 11)
a1.2 Bát 2. - Như Thật Tri Kiến Về Bồ Tát
- Nhã 1. - Như Thật Tri Kiến Về Bồ Tát Hạnh Quả Của Phật (Đoạn 12)
- Nhã 2. - Như Thật Tri Kiến Về Bồ Tát Hạnh (Đoạn 13)
- Nhã 3. - Như Thật Tri Kiến Về Bồ Tát Quả (Đoạn 14)
a1.3 Bát 3. - Phước Đức Của Pháp Thoại (Đoạn 15)

Kim 2. - Như Thật Tri Kiến Về Tuệ Giác

a1. Cương 1. - Như Thật Tri Kiến Về Tuệ Giác
a1.1 Bát 1. - Như Thật Tri Kiến Về Bản Thân Của Tuệ Giác
- Nhã 1. - Như Thật Tri Kiến Về Bản Thân Của Tuệ Giác (Đoạn 16)
- Nhã 2. - Như Thật Tri Kiến Về Tuệ Giác Phật Dạy (Đoạn 17-18)
- Nhã 3. - Như Thật Tri Kiến Về Cái Thân Phật Dùng Để Dạy Tuệ Giác Ấy (Đoạn 19)
- Nhã 4. - Phước Đức Của Pháp Thoại (Đoạn 20)
a1.2 Bát 2. - Như Thật Tri Kiến Về Đức Tin Của Tuệ Giác (Đoạn 21)
a1.3 Bát 3. - Như Thật Tri Kiến Về Chi Tiết Của Tuệ Giác
- Nhã 1. - Như Thật Tri Kiến Về Nhẫn Nhục (Đoạn 22)
- Nhã 2. - Như Thật Tri Kiến Về Bố Thí (Đoạn 23)
a1.4 Bát 4. - Phước Đức Của Pháp Thoại (Đoạn 24)
a2. Cương 2. - Như Thật Tri Kiến Về Sự Tin Của Tuệ Giác Ấy
a1.1 Bát 1. - Như Thật Tri Kiến Về Sự Tin Đặc Biệt (Đoạn 25)
a1.2 Bát 2. - Như Thật Tri Kiến Về Địa Điểm Đặc Biệt (Đoạn 26)
a1.3 Bát 3. - Như Thật Tri Kiến Về Hiệu Năng Đặc Biệt (Đoạn 27)
a1.4 Bát 4. - Như Thật Tri Kiến Về Phước Đức Đặc Biệt (Đoạn 28)

Kim 3. - Như Thật Tri Kiến Về Chủ Thể

a1. Cương 1. - Như Thật Tri Kiến Về Chủ Thể
a1.1 Bát 1. - Như Thật Tri Kiến Chủ Thể Về Nhân Và Quả Của Bồ Tát
- Nhã 1. - Như Thật Tri Kiến Về Chủ Thể Phát Tâm Vô Thượng Bồ Đề (Đoạn 29)
- Nhã 2. - Như Thật Tri Kiến Về Chủ Thể Thực Hiện Vô Thượng Bồ Đề (Đoạn 30)
- Nhã 3. - Như Thật Tri Kiến Về Bồ Tát Hạnh Thực Hiện Vô Thượng Bồ Đề (Đoạn 31-32)
- Nhã 4. - Như Thật Tri Kiến Về Tuệ Của Vô Thượng Bồ Đề (Đoạn 33)
- Nhã 5. - Như Thật Tri Kiến Về Phước Của Vô Thượng Bồ Đề (Đoạn 34)
a1.2 Bát 2. - Như Thật Tri Kiến Chủ Thể Về Phật Quả Của Bồ Tát
- Nhã 1. - Như Thật Tri Kiến Về Phật Thân (Đoạn 35)
- Nhã 2. - Như Thật Tri Kiến Về Phật Thuyết (Đoạn 36)
- Nhã 3. - Như Thật Tri Kiến Về Phật Hóa (Đoạn 37)
- Nhã 4. - Như Thật Tri Kiến Về Phật Pháp (Đoạn 38)
a1.3 Bát 3. - Phước Đức Của Pháp Thoại (Đoạn 39)
a2. Cương 2. - Như Thật Tri Kiến Về Chủ Thể Mà Loại Bỏ Tà Kiến
a1.1 Bát 1. - Như Thật Tri Kiến Mà Loại Bỏ Tà Kiến
- Nhã 1. - Như Thật Tri Kiến Mà Loại Bỏ Tà Kiến Thường Còn (Đoạn 40-41)
- Nhã 2. - Như Thật Tri Kiến Mà Loại Bỏ Tà Kiến Đoạn Diệt (Đoạn 42-43)
a1.2 Bát 2. - Loại Bỏ Tà Kiến Mà Hội Nhập Như Thật Tri Kiến
- Nhã 1. - Hội Nhập Như Thật Tri Kiến Về Nhân (Đoạn 44)
- Nhã 2. - Hội Nhập Như Thật Tri Kiến Về Quả (Đoạn 45)
- Nhã 3. - Hội Nhập Như Thật Tri Kiến Về Vũ Trụ (Đoạn 46-47)
- Nhã 4. - Hội Nhập Như Thật Tri Kiến Về Bản Thân (Đoạn 48)

Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn