Tu Viện Quảng Đức105 Lynch Rd, Fawkner, Vic 3060. Australia. Tel: 9357 3544. quangduc@quangduc.com* Viện Chủ: TT Tâm Phương, Trụ Trì: TT Nguyên Tạng   
Bài mới nhất

02. Danh từ và tước hiệu

21/07/201207:45(Xem: 5135)
02. Danh từ và tước hiệu

Những bản văn căn bản của
PHẬT GIÁO TỊNH ĐỘ (A Di Đà) NHẬT BẢN

Nguyên tác Đức Ngữ: Christian Steineck

HT Thích Như Điển: dịch từ bản tiếng Đức ra tiếng Việt
có so sánh với tiếng Nhật

VI. Từ ngữ

2. Danh từ và tước hiệu

(tuyển chọn)

Ajatasatru:A Xà Thế

Amida:A Di Đà

Amitayur-dhyana-sutra:Kinh Quán Vô Lượng Thọ

Ananda: A Nan

An lo ji:An lạc tập

Avalokitesvara:Quán Âm, Quán Thế Âm

Avatamsaka Sutra: Kim Hoa Nghiêm

Bosatsuschotaikyo:Kinh Bồ Tát Xứ Thai

Dao Chua:Đạo Xước

Ennin:Viên Nhơn

Fa shi Zan:Pháp sự tán

Fa zhao:Pháp Chiêu

Genku:Nguyên Không

Genshin:Nguyên Tín

Dai Muryojukyo:Kinh Đại Vô Lượng Thọ

Guan wu liang shou jing si tie shu:Kinh Quán Vô Lượng Thọ Tứ Thiếp sớ

Honen:Pháp Nhiên

Huai gan:Hoài Cảm

Ichiamidabutsu:Nhứt A Di Đà Phật

Ichimaikishomon:một tờ khởi thỉnh văn

Ippen:Nhứt Biến

Ippen shonin goroku:Ngữ lục Nhứt Biến thượng nhơn

Jing to lun zhu:Tịnh Độ luận chú

Jodo Koso wasan:Tịnh Độ Cao Tăng hòa tán

Kengokyo:Kinh hiền kiếp

Amida-kyo; Sukhavati Vyuha Sutra: Kinh Di Đà

Kogan:Hưng Nguyện

Kujo no Kanezane:Cửu Điều Kiêm Thật

Kukai:Không Hải

Kuya:Không Dã

Kyogo:Cảnh Hưng

Kyogyoshinsho:Giáo, Hạnh, Tín, Chứng. Nói cho đủ là; Hiển Tịnh Độ Chân Thật, giáo hạnh chứng văn loại.

Lokesvara-raja:Thế Tự Tại Vương Phật

Mahasthamaprapta:Đại Thế Chí Bồ Tát

Mahayanayraddhotpaday Sastra: Đại Thừa Khởi Tín Luận

Maitreya:Di Lặc

Membutsubo:Niệm Phật Phòng

Ninokyo:Kinh Nhơn Vương hay còn gọi: Kinh Nhân Vương Hộ Quốc Bát Nhã Ba La Mật Đa.

Ojoyoshu:Vãng sanh yếu Tập

Prajna Paramita Sutra:Kinh Bát Nhã Ba La Mật Đa

Rennyo:Liên Như

Ryonin:Lương Nhẫn

Saicho:Tối Trừng

Samantabhadra:Phổ Hiền Bồ Tát

Sanbukyotaì:Kinh Tam Bộ Đại Ý

Seikaku:Thánh Giác

Seikanbo:Thệ Quán Phòng

Senchaku Hogan Nembutsu Shu:Tuyển trạch bổn nguyện Niệm Phật tập.

Senjusho:Soạn tập sao

Shakku:Trác Không = Thân Loan

Shan Dao:Thiện Đạo

Shinnen Shonin:Chân Duyên Thượng Nhơn

Shinran:Thân Loan

Shokai:Thánh Giới

Sukhavati Vyuhopasdesa: Tịnh Độ Luận

Tan Luan:Đàm Loan

Tannisho:Thán Dị Sao

To no Ben: Đầu Biện

Tsukinowadono Kanezane:Nguyệt Luân Điện Kiêm Thật

Vaidehi:Vi Đề, Vi Đề Hy

Vasubandhu:Thiên Thân, Thế Thân

Wang Sheng li zan: Vãng sanh lễ tán

Wan shen lun shu:Vãng sanh luận chú

Wu hui fa shi zan:Ngũ hội pháp sự tán

Xuang Tong:Huyền Thông

Yuien:Duy Viên

Yuishinsho:Duy Tín Sao

Yuishinshomoni:Duy Tín Sao Văn Ý

Yung Minh Yan Shou:Vĩnh Minh Diên Thọ

Zenran:Thiện Loan

Zenshin:Thiện Tín

Dịch xong phần trên vào ngày 26 tháng 7 năm 2011 tại Wieselburg Áo quốc, nhân khóa tu học Phật Pháp Âu Châu kỳ thứ 23 tổ chức từ ngày 22 đến 31 tháng 7 năm 2011.

Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn