Tu Viện Quảng Đức105 Lynch Rd, Fawkner, Vic 3060. Australia. Tel: 9357 3544. quangduc@quangduc.com* Viện Chủ: HT Tâm Phương, Trụ Trì: TT Nguyên Tạng   

02. Danh từ và tước hiệu

21/07/201207:45(Xem: 8095)
02. Danh từ và tước hiệu

Những bản văn căn bản của
PHẬT GIÁO TỊNH ĐỘ (A Di Đà) NHẬT BẢN

Nguyên tác Đức Ngữ: Christian Steineck

HT Thích Như Điển: dịch từ bản tiếng Đức ra tiếng Việt
có so sánh với tiếng Nhật

VI. Từ ngữ

2. Danh từ và tước hiệu

(tuyển chọn)

Ajatasatru:A Xà Thế

Amida:A Di Đà

Amitayur-dhyana-sutra:Kinh Quán Vô Lượng Thọ

Ananda: A Nan

An lo ji:An lạc tập

Avalokitesvara:Quán Âm, Quán Thế Âm

Avatamsaka Sutra: Kim Hoa Nghiêm

Bosatsuschotaikyo:Kinh Bồ Tát Xứ Thai

Dao Chua:Đạo Xước

Ennin:Viên Nhơn

Fa shi Zan:Pháp sự tán

Fa zhao:Pháp Chiêu

Genku:Nguyên Không

Genshin:Nguyên Tín

Dai Muryojukyo:Kinh Đại Vô Lượng Thọ

Guan wu liang shou jing si tie shu:Kinh Quán Vô Lượng Thọ Tứ Thiếp sớ

Honen:Pháp Nhiên

Huai gan:Hoài Cảm

Ichiamidabutsu:Nhứt A Di Đà Phật

Ichimaikishomon:một tờ khởi thỉnh văn

Ippen:Nhứt Biến

Ippen shonin goroku:Ngữ lục Nhứt Biến thượng nhơn

Jing to lun zhu:Tịnh Độ luận chú

Jodo Koso wasan:Tịnh Độ Cao Tăng hòa tán

Kengokyo:Kinh hiền kiếp

Amida-kyo; Sukhavati Vyuha Sutra: Kinh Di Đà

Kogan:Hưng Nguyện

Kujo no Kanezane:Cửu Điều Kiêm Thật

Kukai:Không Hải

Kuya:Không Dã

Kyogo:Cảnh Hưng

Kyogyoshinsho:Giáo, Hạnh, Tín, Chứng. Nói cho đủ là; Hiển Tịnh Độ Chân Thật, giáo hạnh chứng văn loại.

Lokesvara-raja:Thế Tự Tại Vương Phật

Mahasthamaprapta:Đại Thế Chí Bồ Tát

Mahayanayraddhotpaday Sastra: Đại Thừa Khởi Tín Luận

Maitreya:Di Lặc

Membutsubo:Niệm Phật Phòng

Ninokyo:Kinh Nhơn Vương hay còn gọi: Kinh Nhân Vương Hộ Quốc Bát Nhã Ba La Mật Đa.

Ojoyoshu:Vãng sanh yếu Tập

Prajna Paramita Sutra:Kinh Bát Nhã Ba La Mật Đa

Rennyo:Liên Như

Ryonin:Lương Nhẫn

Saicho:Tối Trừng

Samantabhadra:Phổ Hiền Bồ Tát

Sanbukyotaì:Kinh Tam Bộ Đại Ý

Seikaku:Thánh Giác

Seikanbo:Thệ Quán Phòng

Senchaku Hogan Nembutsu Shu:Tuyển trạch bổn nguyện Niệm Phật tập.

Senjusho:Soạn tập sao

Shakku:Trác Không = Thân Loan

Shan Dao:Thiện Đạo

Shinnen Shonin:Chân Duyên Thượng Nhơn

Shinran:Thân Loan

Shokai:Thánh Giới

Sukhavati Vyuhopasdesa: Tịnh Độ Luận

Tan Luan:Đàm Loan

Tannisho:Thán Dị Sao

To no Ben: Đầu Biện

Tsukinowadono Kanezane:Nguyệt Luân Điện Kiêm Thật

Vaidehi:Vi Đề, Vi Đề Hy

Vasubandhu:Thiên Thân, Thế Thân

Wang Sheng li zan: Vãng sanh lễ tán

Wan shen lun shu:Vãng sanh luận chú

Wu hui fa shi zan:Ngũ hội pháp sự tán

Xuang Tong:Huyền Thông

Yuien:Duy Viên

Yuishinsho:Duy Tín Sao

Yuishinshomoni:Duy Tín Sao Văn Ý

Yung Minh Yan Shou:Vĩnh Minh Diên Thọ

Zenran:Thiện Loan

Zenshin:Thiện Tín

Dịch xong phần trên vào ngày 26 tháng 7 năm 2011 tại Wieselburg Áo quốc, nhân khóa tu học Phật Pháp Âu Châu kỳ thứ 23 tổ chức từ ngày 22 đến 31 tháng 7 năm 2011.

Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
facebook youtube google-plus linkedin twitter blog
Nguyện đem công đức này, trang nghiêm Phật Tịnh Độ, trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu khổ ba đường,
nếu có người thấy nghe, đều phát lòng Bồ Đề, hết một báo thân này, sinh qua cõi Cực Lạc.

May the Merit and virtue,accrued from this work, adorn the Buddhas pureland,
Repay the four great kindnesses above, andrelieve the suffering of those on the three paths below,
may those who see or hear of these efforts generates Bodhi Mind, spend their lives devoted to the Buddha Dharma,
the Land of Ultimate Bliss.

Quang Duc Buddhist Welfare Association of Victoria
Tu Viện Quảng Đức | Quang Duc Monastery
Senior Venerable Thich Tam Phuong | Senior Venerable Thich Nguyen Tang
Address: Quang Duc Monastery, 105 Lynch Road, Fawkner, Vic.3060 Australia
Tel: 61.03.9357 3544 ; Fax: 61.03.9357 3600
Website: http://www.quangduc.com ; http://www.tuvienquangduc.com.au (old)
Xin gửi Xin gửi bài mới và ý kiến đóng góp đến Ban Biên Tập qua địa chỉ:
quangduc@quangduc.com , tvquangduc@bigpond.com
KHÁCH VIẾNG THĂM
110,220,567