Tu Viện Quảng Đức105 Lynch Rd, Fawkner, Vic 3060. Australia. Tel: 9357 3544. quangduc@quangduc.com* Viện Chủ: HT Tâm Phương, Trụ Trì: TT Nguyên Tạng   

Thiền và Bát Nhã

28/12/201115:15(Xem: 11341)
Thiền và Bát Nhã

THIỀN VÀ BÁT NHÃ

Daisetz Teitaro Suzuki

Bản dịch Việt: TUỆ SỸ

Ban tu thư Phật học tái bản 2548-2004

80thienvbatnha

Mục Lục

Tựa tái bản

DẪN VÀO TÂM KINH BÁT-NHÃ

I. CÁC TRUYỀN BẢN PHẠN VĂN.

II. LƯỢC CHÚ VĂN NGHĨA.

1. Hành thâm Bát-nhã:

2. Chiếu kiến ngũ uẩn giai không:

3. Độ nhất thiết khổ ách:

4. Thị chư pháp không tướng bất sinh bất diệt:

5. Dĩ vô sở đắc cố:

6. Viễn ly điên đảo mộng tưởng, cứu cánh Niết-bàn.

III. ẢNH HƯỞNG TÂM KINH VÀ MẬT GIÁO

THIỀN LUẬN NĂM

Ý NGHĨA CỦA TÂM KINH BÁT-NHÃ TRONG PHẬT GIÁO THIỀN TÔNG

I. PHẠN VĂN TÂM KINH BÁT-NHÃ VÀ HÁN DỊCH

1. Bản Devanāgarī

2. Bản phiên âm Latin.

3. Hán dịch của Huyền Trang.

II. BÁT-NHÃ TÂM KINH VIỆT DỊCH

1. Việt dịch theo bản Anh của Suzuki

2. Việt dịch theo bản Hán của Huyền Trang.

PHỤ LỤC 1

1. Bản phiên âm Phạn-Hán.

2. Hán dịch của Cưu-ma-la-thập.

3. Việt dịch theo bản Hán của Cưu-ma-la-thập.

III. PHÂN TÍCH TÂM KINH.

IV. TÂM KINH VÀ BIỂU HIỆN TÂM LÝ CỦA KINH NGHIỆM THIỀN

PHỤ LỤC 2

TÂM KINH QUẢNG BẢN - PHẠN VĂN VÀ HÁN DỊCH

I. PHẠN VĂN

A. Bản Devanāgarī (Mahāyānasūtra-saṁgraha I 98)

B. Phiên âm Latin.

II. CÁC BẢN HÁN DỊCH.

1. Taishō No 252.

2. Taishō No 253.

3. Taishō No 254.

4. Taishō No 255.

5. Taishō No 257.

PHỤ LỤC 3

NGUỒN THAM CHIẾU

1. Đại Bát-nhã, Huyền Trang, quyển 403, phần II, phẩm 3 “Quán chiếu”

2. Ma-ha Bát-nhã ba-la-mật kinh.

3. Đại trí độ quyển 36, phẩm 3 “Tập tương ưng”.

THIỀN LUẬN SÁU

TRIẾT HỌC VÀ TÔN GIÁO TRONG BÁT-NHÃ BA-LA-MẬT-ĐA

I. ĐẠI CƯƠNG.

II. TRIẾT HỌC TRONG BÁT-NHÃ.

1. Bát-nhã: Nguyên lý chi đạo.

2. Bát-nhã: thí dụ đôi cánh chim và cái ghè.

3. Bát-nhã: mẹ của chư Phật và Bồ-tát

4. Bát-nhã = Chính giác = Nhất thiết trí

5. Bát-nhã: Như thật Tri kiến.

6. Bát-nhã và Tính Không.

7. Bát-nhã và Như Huyễn.

8. Bát-nhã và Trực quán.

9. Bát-nhã như là Bất khả đắc và Tương đối tính.

10. Bát-nhã và Phản lý.

11. Vô sở đắc và Vô thủ trước.

12. Thực tại như được nhìn từ bên kia.

13. Bát-nhã trong tay các Thiền sư.

III. TÔN GIÁO CỦA BÁT-NHÃ.

1. Môi trường hoạt dụng của Bát-nhã.

2. Upāya, Phương tiện Thiện xảo.

3. Bồ-tát và Thanh văn.

4. Quán Không bất chứng.

5. Một vài Đối nghịch quan trọng.

a. Bát-nhã trí hay Nhất thiết trí đối Đại bi hay Phương tiện.

b Tu Thiền định (dhyāna) không thọ quả Thiền.

c. Bồ-tát đối Thanh văn.

d. Thực đối huyễn.

e. Bát-nhã đối phân biệt

IV. TỔNG YẾU

Source: Tu viện Quảng Đức
Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
facebook youtube google-plus linkedin twitter blog
Nguyện đem công đức này, trang nghiêm Phật Tịnh Độ, trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu khổ ba đường,
nếu có người thấy nghe, đều phát lòng Bồ Đề, hết một báo thân này, sinh qua cõi Cực Lạc.

May the Merit and virtue,accrued from this work, adorn the Buddhas pureland,
Repay the four great kindnesses above, andrelieve the suffering of those on the three paths below,
may those who see or hear of these efforts generates Bodhi Mind, spend their lives devoted to the Buddha Dharma,
the Land of Ultimate Bliss.

Quang Duc Buddhist Welfare Association of Victoria
Tu Viện Quảng Đức | Quang Duc Monastery
Senior Venerable Thich Tam Phuong | Senior Venerable Thich Nguyen Tang
Address: Quang Duc Monastery, 105 Lynch Road, Fawkner, Vic.3060 Australia
Tel: 61.03.9357 3544 ; Fax: 61.03.9357 3600
Website: http://www.quangduc.com ; http://www.tuvienquangduc.com.au (old)
Xin gửi Xin gửi bài mới và ý kiến đóng góp đến Ban Biên Tập qua địa chỉ:
quangduc@quangduc.com , tvquangduc@bigpond.com
KHÁCH VIẾNG THĂM
50,000,000