Tu Viện Quảng Đức105 Lynch Rd, Fawkner, Vic 3060. Australia. Tel: 9357 3544. quangduc@quangduc.com* Viện Chủ: TT Tâm Phương, Trụ Trì: TT Nguyên Tạng   
Bài mới nhất

Thiền và Bát Nhã

28/12/201115:15(Xem: 5594)
Thiền và Bát Nhã

THIỀN VÀ BÁT NHÃ

Daisetz Teitaro Suzuki

Bản dịch Việt: TUỆ SỸ

Ban tu thư Phật học tái bản 2548-2004

80thienvbatnha

Mục Lục

Tựa tái bản

DẪN VÀO TÂM KINH BÁT-NHÃ

I. CÁC TRUYỀN BẢN PHẠN VĂN.

II. LƯỢC CHÚ VĂN NGHĨA.

1. Hành thâm Bát-nhã:

2. Chiếu kiến ngũ uẩn giai không:

3. Độ nhất thiết khổ ách:

4. Thị chư pháp không tướng bất sinh bất diệt:

5. Dĩ vô sở đắc cố:

6. Viễn ly điên đảo mộng tưởng, cứu cánh Niết-bàn.

III. ẢNH HƯỞNG TÂM KINH VÀ MẬT GIÁO

THIỀN LUẬN NĂM

Ý NGHĨA CỦA TÂM KINH BÁT-NHÃ TRONG PHẬT GIÁO THIỀN TÔNG

I. PHẠN VĂN TÂM KINH BÁT-NHÃ VÀ HÁN DỊCH

1. Bản Devanāgarī

2. Bản phiên âm Latin.

3. Hán dịch của Huyền Trang.

II. BÁT-NHÃ TÂM KINH VIỆT DỊCH

1. Việt dịch theo bản Anh của Suzuki

2. Việt dịch theo bản Hán của Huyền Trang.

PHỤ LỤC 1

1. Bản phiên âm Phạn-Hán.

2. Hán dịch của Cưu-ma-la-thập.

3. Việt dịch theo bản Hán của Cưu-ma-la-thập.

III. PHÂN TÍCH TÂM KINH.

IV. TÂM KINH VÀ BIỂU HIỆN TÂM LÝ CỦA KINH NGHIỆM THIỀN

PHỤ LỤC 2

TÂM KINH QUẢNG BẢN - PHẠN VĂN VÀ HÁN DỊCH

I. PHẠN VĂN

A. Bản Devanāgarī (Mahāyānasūtra-saṁgraha I 98)

B. Phiên âm Latin.

II. CÁC BẢN HÁN DỊCH.

1. Taishō No 252.

2. Taishō No 253.

3. Taishō No 254.

4. Taishō No 255.

5. Taishō No 257.

PHỤ LỤC 3

NGUỒN THAM CHIẾU

1. Đại Bát-nhã, Huyền Trang, quyển 403, phần II, phẩm 3 “Quán chiếu”

2. Ma-ha Bát-nhã ba-la-mật kinh.

3. Đại trí độ quyển 36, phẩm 3 “Tập tương ưng”.

THIỀN LUẬN SÁU

TRIẾT HỌC VÀ TÔN GIÁO TRONG BÁT-NHÃ BA-LA-MẬT-ĐA

I. ĐẠI CƯƠNG.

II. TRIẾT HỌC TRONG BÁT-NHÃ.

1. Bát-nhã: Nguyên lý chi đạo.

2. Bát-nhã: thí dụ đôi cánh chim và cái ghè.

3. Bát-nhã: mẹ của chư Phật và Bồ-tát

4. Bát-nhã = Chính giác = Nhất thiết trí

5. Bát-nhã: Như thật Tri kiến.

6. Bát-nhã và Tính Không.

7. Bát-nhã và Như Huyễn.

8. Bát-nhã và Trực quán.

9. Bát-nhã như là Bất khả đắc và Tương đối tính.

10. Bát-nhã và Phản lý.

11. Vô sở đắc và Vô thủ trước.

12. Thực tại như được nhìn từ bên kia.

13. Bát-nhã trong tay các Thiền sư.

III. TÔN GIÁO CỦA BÁT-NHÃ.

1. Môi trường hoạt dụng của Bát-nhã.

2. Upāya, Phương tiện Thiện xảo.

3. Bồ-tát và Thanh văn.

4. Quán Không bất chứng.

5. Một vài Đối nghịch quan trọng.

a. Bát-nhã trí hay Nhất thiết trí đối Đại bi hay Phương tiện.

b Tu Thiền định (dhyāna) không thọ quả Thiền.

c. Bồ-tát đối Thanh văn.

d. Thực đối huyễn.

e. Bát-nhã đối phân biệt

IV. TỔNG YẾU

Source: Tu viện Quảng Đức
Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn