Tu Viện Quảng Đức105 Lynch Rd, Fawkner, Vic 3060. Australia. Tel: 9357 3544. quangduc@quangduc.com* Viện Chủ: TT Tâm Phương, Trụ Trì: TT Nguyên Tạng   
Bài mới nhất

Bài 79. Kinh Lăng Già giải nghĩa

23/04/202009:05(Xem: 978)
Bài 79. Kinh Lăng Già giải nghĩa

KINH LĂNG GIÀ

GIẢI NGHĨA

Toàn Không

(Tiếp theo)

 

3). NÓI KỆ VỀ DIỆT TẬN ĐỊNH:

 

     Khi ấy, Thế Tôn lặp lại nghĩa này mà thuyết kệ rằng:

1. Tam thế Chư Phật thuyết,
Tâm lượng Vô Sở Hữu.
Bậc Trụ Địa Bồ Tát,
Được đến địa vị Phật.

2. Tâm lượng nơi Tạng Thức,
Nhất Địa chưa diệt sạch.
Bát Địa mới diệt hết.
Hai Địa Thất và Bát,
Đều gọi là Trụ Địa.

3. Phật địa gọi Tối Thắng,
Trí tự giác trong sạch.
Chỗ tự tại Tối Thắng,
Chiếu soi như lửa hồng,
Quang minh khắp nơi nơi,
Sáng lòa chẳng chói mắt.
4. Giáo hóa lúc hiện tại,
Hoặc giáo hóa lúc trước,
Đến đây diễn Nhất Thừa,
Đều vào Địa Như Lai.
Nhất thừa lập chư Địa,
5. Thật thì chẳng thứ lớp.
Thập Địa như Sơ Địa,
Sơ Địa như Bát Địa,
Cửu Địa như Thất Địa,
6. Thất Địa như Bát Địa,
Nhị Địa như Tam Địa,
Tứ Địa như Ngũ Địa,
Tam Địa như Lục Địa,
Thông nhau chẳng thứ lớp.

 

GIẢI NGHĨA:

 

    Khi ấy, Thế Tôn lập lại nghĩa này bằng kệ với ý như sau:

1. Tam thế Chư Phật thuyết,
Tâm lượng Vô Sở Hữu.
Bậc Trụ Địa Bồ Tát,
Được đến địa vị Phật.

     Nghĩa là ba đời Chư Phật đều thuyết: Nếu không có tướng (Vô sở hữu) tất cả suy lường của tâm dấy lên vọng tưởng rồi phân biệt (tâm lượng), là bậc Bồ Tát trụ Chân tâm (Trụ địa), sẽ được đến địa vị Phật.

 

2. Tâm lượng nơi Tạng Thức,
Nhất Địa chưa diệt sạch.
Bát Địa mới diệt hết.
Hai Địa Thất và Bát,
Đều gọi là Trụ Địa.

     Bồ Tát bậc 1 có tâm so đo phân biệt (tâm lượng) nơi Tạng Thức chưa diệt sạch, Bồ Tát bậc 8 mới diệt hết, hai Bồ Tát bậc Bảy và Tám, đều gọi là trụ nơi Chân tâm (Trụ Địa).

 

3. Phật địa gọi Tối Thắng,
Trí tự giác trong sạch.
Chỗ tự tại Tối Thắng,
Chiếu soi như lửa hồng,
Quang minh khắp nơi nơi,
Sáng lòa chẳng chói mắt.

     Bậc Phật gọi là bậc Tối Thắng, trí biết (tự giác) trong sạch, chỗ tự tại tối thắng chiếu soi sáng chói (như lửa hồng), ánh sáng khắp mọi nơi, sáng lòa mà chẳng chói mắt.

 

4. Giáo hóa lúc hiện tại,
Hoặc giáo hóa lúc trước,
Đến đây diễn Nhất Thừa,
Đều vào Địa Như Lai.
Nhất thừa lập chư Địa,
 Phật giáo hóa từ xưa tới nay, lập các bậc Bồ Tát để tiến lên bậc Phật (Như Lai) nên Ngài diễn nói Nhất Thừa.
<![if !supportLineBreakNewLine]>
<![endif]>

5. Thật thì chẳng thứ lớp.
Thập Địa như Sơ Địa,
Sơ Địa như Bát Địa,
Cửu Địa như Thất Địa,

6. Thất Địa như Bát Địa,
Nhị Địa như Tam Địa,
Tứ Địa như Ngũ Địa,
Tam Địa như Lục Địa,
Thông nhau chẳng thứ lớp.

Thật ra thì chẳng có thứ lớp, vì các bậc Bồ Tát đều liên quan và thông nhau nên chẳng trên dưới.

 

4). NHƯ LAI LÀ THƯỜNG

 HAY VÔ THƯỜNG?

(Còn tiếp)

 

 

Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn