Tu Viện Quảng Đức105 Lynch Rd, Fawkner, Vic 3060. Australia. Tel: 9357 3544. quangduc@quangduc.com* Viện Chủ: HT Tâm Phương, Trụ Trì: TT Nguyên Tạng   

Hình ảnh Lễ Tang Cố Giáo Sư Trần Quang Thuận

13/01/201808:24(Xem: 8672)
Hình ảnh Lễ Tang Cố Giáo Sư Trần Quang Thuận
Hình ảnh Lễ Tang Cố Giáo Sư Trần Quang Thuận
Tang Le Co Giao Su Tran Quang Thuan Jan 12 - 2018 001Tang Le Co Giao Su Tran Quang Thuan Jan 12 - 2018 002Tang Le Co Giao Su Tran Quang Thuan Jan 12 - 2018 003Tang Le Co Giao Su Tran Quang Thuan Jan 12 - 2018 004Tang Le Co Giao Su Tran Quang Thuan Jan 12 - 2018 005Tang Le Co Giao Su Tran Quang Thuan Jan 12 - 2018 006Tang Le Co Giao Su Tran Quang Thuan Jan 12 - 2018 007Tang Le Co Giao Su Tran Quang Thuan Jan 12 - 2018 008Tang Le Co Giao Su Tran Quang Thuan Jan 12 - 2018 009Tang Le Co Giao Su Tran Quang Thuan Jan 12 - 2018 010Tang Le Co Giao Su Tran Quang Thuan Jan 12 - 2018 011Tang Le Co Giao Su Tran Quang Thuan Jan 12 - 2018 012Tang Le Co Giao Su Tran Quang Thuan Jan 12 - 2018 013Tang Le Co Giao Su Tran Quang Thuan Jan 12 - 2018 014Tang Le Co Giao Su Tran Quang Thuan Jan 12 - 2018 015Tang Le Co Giao Su Tran Quang Thuan Jan 12 - 2018 016Tang Le Co Giao Su Tran Quang Thuan Jan 12 - 2018 017Tang Le Co Giao Su Tran Quang Thuan Jan 12 - 2018 018Tang Le Co Giao Su Tran Quang Thuan Jan 12 - 2018 019Tang Le Co Giao Su Tran Quang Thuan Jan 12 - 2018 020Tang Le Co Giao Su Tran Quang Thuan Jan 12 - 2018 021Tang Le Co Giao Su Tran Quang Thuan Jan 12 - 2018 022Tang Le Co Giao Su Tran Quang Thuan Jan 12 - 2018 023Tang Le Co Giao Su Tran Quang Thuan Jan 12 - 2018 024Tang Le Co Giao Su Tran Quang Thuan Jan 12 - 2018 025Tang Le Co Giao Su Tran Quang Thuan Jan 12 - 2018 026Tang Le Co Giao Su Tran Quang Thuan Jan 12 - 2018 027Tang Le Co Giao Su Tran Quang Thuan Jan 12 - 2018 028Tang Le Co Giao Su Tran Quang Thuan Jan 12 - 2018 029Tang Le Co Giao Su Tran Quang Thuan Jan 12 - 2018 030Tang Le Co Giao Su Tran Quang Thuan Jan 12 - 2018 031Tang Le Co Giao Su Tran Quang Thuan Jan 12 - 2018 032Tang Le Co Giao Su Tran Quang Thuan Jan 12 - 2018 033Tang Le Co Giao Su Tran Quang Thuan Jan 12 - 2018 034Tang Le Co Giao Su Tran Quang Thuan Jan 12 - 2018 035Tang Le Co Giao Su Tran Quang Thuan Jan 12 - 2018 036Tang Le Co Giao Su Tran Quang Thuan Jan 12 - 2018 037Tang Le Co Giao Su Tran Quang Thuan Jan 12 - 2018 038Tang Le Co Giao Su Tran Quang Thuan Jan 12 - 2018 039Tang Le Co Giao Su Tran Quang Thuan Jan 12 - 2018 040Tang Le Co Giao Su Tran Quang Thuan Jan 12 - 2018 041Tang Le Co Giao Su Tran Quang Thuan Jan 12 - 2018 042Tang Le Co Giao Su Tran Quang Thuan Jan 12 - 2018 043Tang Le Co Giao Su Tran Quang Thuan Jan 12 - 2018 044Tang Le Co Giao Su Tran Quang Thuan Jan 12 - 2018 045Tang Le Co Giao Su Tran Quang Thuan Jan 12 - 2018 046Tang Le Co Giao Su Tran Quang Thuan Jan 12 - 2018 047Tang Le Co Giao Su Tran Quang Thuan Jan 12 - 2018 048Tang Le Co Giao Su Tran Quang Thuan Jan 12 - 2018 049Tang Le Co Giao Su Tran Quang Thuan Jan 12 - 2018 050Tang Le Co Giao Su Tran Quang Thuan Jan 12 - 2018 051Tang Le Co Giao Su Tran Quang Thuan Jan 12 - 2018 052Tang Le Co Giao Su Tran Quang Thuan Jan 12 - 2018 053Tang Le Co Giao Su Tran Quang Thuan Jan 12 - 2018 054Tang Le Co Giao Su Tran Quang Thuan Jan 12 - 2018 055Tang Le Co Giao Su Tran Quang Thuan Jan 12 - 2018 057Tang Le Co Giao Su Tran Quang Thuan Jan 12 - 2018 058Tang Le Co Giao Su Tran Quang Thuan Jan 12 - 2018 059Tang Le Co Giao Su Tran Quang Thuan Jan 12 - 2018 060Tang Le Co Giao Su Tran Quang Thuan Jan 12 - 2018 061Tang Le Co Giao Su Tran Quang Thuan Jan 12 - 2018 062Tang Le Co Giao Su Tran Quang Thuan Jan 12 - 2018 063Tang Le Co Giao Su Tran Quang Thuan Jan 12 - 2018 064Tang Le Co Giao Su Tran Quang Thuan Jan 12 - 2018 065Tang Le Co Giao Su Tran Quang Thuan Jan 12 - 2018 066Tang Le Co Giao Su Tran Quang Thuan Jan 12 - 2018 067Tang Le Co Giao Su Tran Quang Thuan Jan 12 - 2018 068Tang Le Co Giao Su Tran Quang Thuan Jan 12 - 2018 069Tang Le Co Giao Su Tran Quang Thuan Jan 12 - 2018 070Tang Le Co Giao Su Tran Quang Thuan Jan 12 - 2018 071Tang Le Co Giao Su Tran Quang Thuan Jan 12 - 2018 072Tang Le Co Giao Su Tran Quang Thuan Jan 12 - 2018 073Tang Le Co Giao Su Tran Quang Thuan Jan 12 - 2018 074Tang Le Co Giao Su Tran Quang Thuan Jan 12 - 2018 075Tang Le Co Giao Su Tran Quang Thuan Jan 12 - 2018 076Tang Le Co Giao Su Tran Quang Thuan Jan 12 - 2018 077Tang Le Co Giao Su Tran Quang Thuan Jan 12 - 2018 078Tang Le Co Giao Su Tran Quang Thuan Jan 12 - 2018 079Tang Le Co Giao Su Tran Quang Thuan Jan 12 - 2018 080Tang Le Co Giao Su Tran Quang Thuan Jan 12 - 2018 081Tang Le Co Giao Su Tran Quang Thuan Jan 12 - 2018 082Tang Le Co Giao Su Tran Quang Thuan Jan 12 - 2018 083Tang Le Co Giao Su Tran Quang Thuan Jan 12 - 2018 084Tang Le Co Giao Su Tran Quang Thuan Jan 12 - 2018 085Tang Le Co Giao Su Tran Quang Thuan Jan 12 - 2018 086Tang Le Co Giao Su Tran Quang Thuan Jan 12 - 2018 087Tang Le Co Giao Su Tran Quang Thuan Jan 12 - 2018 088Tang Le Co Giao Su Tran Quang Thuan Jan 12 - 2018 089Tang Le Co Giao Su Tran Quang Thuan Jan 12 - 2018 090Tang Le Co Giao Su Tran Quang Thuan Jan 12 - 2018 091Tang Le Co Giao Su Tran Quang Thuan Jan 12 - 2018 092Tang Le Co Giao Su Tran Quang Thuan Jan 12 - 2018 093Tang Le Co Giao Su Tran Quang Thuan Jan 12 - 2018 094Tang Le Co Giao Su Tran Quang Thuan Jan 12 - 2018 095Tang Le Co Giao Su Tran Quang Thuan Jan 12 - 2018 096Tang Le Co Giao Su Tran Quang Thuan Jan 12 - 2018 097Tang Le Co Giao Su Tran Quang Thuan Jan 12 - 2018 098Tang Le Co Giao Su Tran Quang Thuan Jan 12 - 2018 099Tang Le Co Giao Su Tran Quang Thuan Jan 12 - 2018 100Tang Le Co Giao Su Tran Quang Thuan Jan 12 - 2018 101Tang Le Co Giao Su Tran Quang Thuan Jan 12 - 2018 102Tang Le Co Giao Su Tran Quang Thuan Jan 12 - 2018 103Tang Le Co Giao Su Tran Quang Thuan Jan 12 - 2018 104Tang Le Co Giao Su Tran Quang Thuan Jan 12 - 2018 105Tang Le Co Giao Su Tran Quang Thuan Jan 12 - 2018 106Tang Le Co Giao Su Tran Quang Thuan Jan 12 - 2018 107Tang Le Co Giao Su Tran Quang Thuan Jan 12 - 2018 108Tang Le Co Giao Su Tran Quang Thuan Jan 12 - 2018 109Tang Le Co Giao Su Tran Quang Thuan Jan 12 - 2018 110Tang Le Co Giao Su Tran Quang Thuan Jan 12 - 2018 111Tang Le Co Giao Su Tran Quang Thuan Jan 12 - 2018 112Tang Le Co Giao Su Tran Quang Thuan Jan 12 - 2018 113Tang Le Co Giao Su Tran Quang Thuan Jan 12 - 2018 114Tang Le Co Giao Su Tran Quang Thuan Jan 12 - 2018 115Tang Le Co Giao Su Tran Quang Thuan Jan 12 - 2018 116Tang Le Co Giao Su Tran Quang Thuan Jan 12 - 2018 117Tang Le Co Giao Su Tran Quang Thuan Jan 12 - 2018 118Tang Le Co Giao Su Tran Quang Thuan Jan 12 - 2018 119Tang Le Co Giao Su Tran Quang Thuan Jan 12 - 2018 120Tang Le Co Giao Su Tran Quang Thuan Jan 12 - 2018 121Tang Le Co Giao Su Tran Quang Thuan Jan 12 - 2018 122Tang Le Co Giao Su Tran Quang Thuan Jan 12 - 2018 123Tang Le Co Giao Su Tran Quang Thuan Jan 12 - 2018 124Tang Le Co Giao Su Tran Quang Thuan Jan 12 - 2018 125Tang Le Co Giao Su Tran Quang Thuan Jan 12 - 2018 126Tang Le Co Giao Su Tran Quang Thuan Jan 12 - 2018 127Tang Le Co Giao Su Tran Quang Thuan Jan 12 - 2018 128Tang Le Co Giao Su Tran Quang Thuan Jan 12 - 2018 129Tang Le Co Giao Su Tran Quang Thuan Jan 12 - 2018 130Tang Le Co Giao Su Tran Quang Thuan Jan 12 - 2018 131Tang Le Co Giao Su Tran Quang Thuan Jan 12 - 2018 132Tang Le Co Giao Su Tran Quang Thuan Jan 12 - 2018 133Tang Le Co Giao Su Tran Quang Thuan Jan 12 - 2018 134Tang Le Co Giao Su Tran Quang Thuan Jan 12 - 2018 135Tang Le Co Giao Su Tran Quang Thuan Jan 12 - 2018 136Tang Le Co Giao Su Tran Quang Thuan Jan 12 - 2018 137Tang Le Co Giao Su Tran Quang Thuan Jan 12 - 2018 138Tang Le Co Giao Su Tran Quang Thuan Jan 12 - 2018 139Hình ảnh Lễ  Truy Niệm, Di Quan và An Táng
Cố Giáo Sư Trần Quang Thuận, pháp danh: Tâm Đức, Tự: Trí Không

Le Truy Niem Di Quan Tran Quang Thuan 74

Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
facebook youtube google-plus linkedin twitter blog
Nguyện đem công đức này, trang nghiêm Phật Tịnh Độ, trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu khổ ba đường,
nếu có người thấy nghe, đều phát lòng Bồ Đề, hết một báo thân này, sinh qua cõi Cực Lạc.

May the Merit and virtue,accrued from this work, adorn the Buddhas pureland,
Repay the four great kindnesses above, andrelieve the suffering of those on the three paths below,
may those who see or hear of these efforts generates Bodhi Mind, spend their lives devoted to the Buddha Dharma,
the Land of Ultimate Bliss.

Quang Duc Buddhist Welfare Association of Victoria
Tu Viện Quảng Đức | Quang Duc Monastery
Senior Venerable Thich Tam Phuong | Senior Venerable Thich Nguyen Tang
Address: Quang Duc Monastery, 105 Lynch Road, Fawkner, Vic.3060 Australia
Tel: 61.03.9357 3544 ; Fax: 61.03.9357 3600
Website: http://www.quangduc.com ; http://www.tuvienquangduc.com.au (old)
Xin gửi Xin gửi bài mới và ý kiến đóng góp đến Ban Biên Tập qua địa chỉ:
quangduc@quangduc.com , tvquangduc@bigpond.com
KHÁCH VIẾNG THĂM
110,220,567