Tu Viện Quảng Đức105 Lynch Rd, Fawkner, Vic 3060. Australia. Tel: 9357 3544. quangduc@quangduc.com* Viện Chủ: HT Tâm Phương, Trụ Trì: TT Nguyên Tạng   

Bài 22: Kinh Địa Tạng giải nghĩa

02/03/201621:15(Xem: 3609)
Bài 22: Kinh Địa Tạng giải nghĩa

KINH

ĐỊA TẠNG BẢN NGUYỆN

Hán Dịch: Tam Tạng Pháp Sư Pháp Đăng 
Việt Dịch: HT Thích Trí Tịnh

GIẢI NGHĨA

(Tiếp theo)

Toàn Không


 

PHẨM THỨ CHÍN:

XƯNG DANH HIỆU CHƯ PHẬT

 

Lúc đó Ngài Bồ Tát Địa-Tạng bạch cùng Đức Phật rằng: “Bạch đức Thế-Tôn! Nay con vì chúng sanh trong đời sau mà phô bày sự lợi ích, làm cho trong vòng sinh tử được nhiều lợi ích lớn. Cúi xin đức Thế-Tôn cho phép con nói đó”.

Đức Phật bảo Ngài Bồ Tát Địa-Tạng rằng: “Nay ông muốn khởi lòng từ bi cứu vớt tất cả chúng sanh mắc phải tội khổ trong sáu đường, mà diễn nói sự chẵng thể nghĩ bàn, bây giờ chính đã phải lúc, vậy ông nên nói ngay đi.

Giả sử ông có thể sớm làm xong nguyện đó, Ta dầu có vào Niết Bàn, cũng không còn phải lo ngại gì đến tất cả chúng sanh ở hiện tại và vị lai nữa”.

Ngài Địa-Tạng bạch cùng Đức Phật rằng: “Bạch đứcThế-Tôn! Vô lượng vô kiếp về thuở quá khứ, có Đức Phật ra đời hiệu là Vô Biên Thân Như Lai.

Như có người nam người nữ nào nghe danh hiệu của Đức Phật đây mà tạm lời sinh lòng cung kính, liền đặng siêu việt tội nặng sanh tử trong bốn mươi kiếp, huống là vẽ đắp hình tượng cúng dường tán thán!

Người này được vô lượng vô biên phước lợi.

Lại hằng hà sa kiếp về thuở quá khứ, có Đức Phật ra đời hiệu là Bửu Thắng Như Lai.

Như có người nam người nữ nào được nghe danh hiệu của Đức Phật đây, phát tâm quy y với Phật trong khoảng khảy móng tay, người này trọn hẳn không còn thối chuyển nơi đạo vô thượng chánh giác.

Lại về thuở quá khứ, có đức Phật ra đời hiệu là Ba Đầu Ma Thắng Như Lai.

Như có người nam người nữ nào, nghe đến danh hiệu của Đức Phật đây thoát qua lỗ tai, người này sẽ được một nghìn lần sinh lên sáu từng trời cõi dục, huống nữa là chí tâm xưng niệm!

Lại bất khả thuyết bất khả thuyết vô số kiếp về thuở quá khứ có Đức Phật ra đời hiệu là Sư Tử Hống Như Lai.

Như có người nam người nữ nào nghe đến danh hiệu của Đức Phật đây, mà phát tâm quy y chừng trong một niệm, người này sẽ đặng gặp vô lượng các Đức Phật xoa đảnh thọ ký cho.

Lại về thuở quá khứ, có Đức Phật ra đời hiệu là Câu Lưu Tôn Như Lai.

Như có người nam người nữ nào nghe đến danh hiệu của đức Phật đây, chí tâm chiêm ngưỡng lễ bái hoặc lại tán thán, người này nơi pháp hội của một nghìn Đức Phật trong hiền kiếp (1) làm vị đại Phạm Vương, đặng Phật thọ ký đạo vô thượng cho.

Lại về thuở quá khứ, có Đức Phật ra đời hiệu làTỳ Bà Thi Như Lai.

Như có người nam người nữ nào được nghe danh hiệu của Đức Phật đây, thời mãi không còn sa đọa vào chốn ác đạo, thường được sanh vào chốn trời người, hưởng lấy sự vui thù thắng vi diệu.

Lại vô lượng vô số hằng hà sa kiếp về thuở quá khứ có Đức Phật ra đời hiệu là Đa Bửu Như Lai.

Như có người nam người nữ nào nghe đến danh hiệu của Đức Phật đây, liền khỏi đọa vào ác đạo, thường ở tại cung trời hưởng sự vui thù thắng vi diệu.

Lại về thuở quá khứ có Đức Phật ra đời hiệu Bửu Tướng Như Lai.

Như có người nam người nữ nào nghe đến danh hiệu của Đức Phật đây, sanh lòng cung kính, không bao lâu người ấy sẽ đặng quả A La Hán.

Lại vô lượng vô số kiếp về thuở quá khứ có Đức Phật ra đời hiệu là Ca Sa Tràng Như Lai.

Như có người nam người nữ nào nghe đến danh hiệu của Đức Phật trên đây, thời người ấy sẽ siêu thoát tội sanh tử trong một trăm đại kiếp.

Lại về thuở quá khứ có Đức Phật ra đời hiệu là Đại Thông Sơn Vương Như Lai.

Như có người nam người nữ nào nghe đến danh hiệu của Đức Phật đây, thời người này đặng gặp hằng hà chư Phật nói nhiều pháp mầu cho, đều đặng thành đạo Bồ Đề.

Lại về thuở quá khứ, có đức Tịnh Nguyệt Phật, đức Sơn Vương Phật, đức Trí Thắng Phật, đức Tịnh Danh Vương Phật, đức Trí ThànhT ựu Phật, đức Vô Thượng Phật, đức Diệu Thinh Phật, đức Mãn Nguyệt Phật, đức Nguyệt Diện Phật, có bất khả thuyết Đức Phật Thế-Tôn như thế.

Tất cả chúng sanh trong thời hiện tại cùng thuở vị lai: hoặc là Trời, hoặc là người, hoặc người nam, hoặc người nữ chỉ niệm được danh hiệu của một Đức Phật thôi, sẽ được vô lưông công đức, huống nữa là niệm được nhiều danh hiệu.

Những chúng sanh đó lúc sanh lúc tử đặng nhiều phước lợi, không còn phải đọa vào ác đạo nữa.

Như có người nào sắp mạng chung, hàng thân quyến trong nhà nhẫn đến một người vì người bịnh sắp chết đó mà niệm lớn tiếng danh hiệu của một Đức Phật, thời người chết đó, trừ năm tội lớn vô gián, các nghiệp báo khác đều tiêu sạch cả.

Năm tội lớn vô gián kia dầu rất nặng nề đáng lẽ trải qua ức kiếp hẳn không ra khỏi đặng quả khổ, nhưng bởi lúc lâm chung, nhờ người khác vì đó mà xưng niệm danh hiệu của Phật cho nên những tội nặng đó cũng lần lần tiêu sạch.

Huống là chúng sanh tự mình xưng danh hiệu củachư Phật, người này đặng vô lượng phước lành, trừ diệt vô lượng khổ.

GIẢI NGHĨA

 (1) Hiền Kiếp (Bhadra-kalpa):  Kiếp là một thời kỳ, có đại kiếp, trung kiếp, tiểu kiếp. Hiền Kiếp là trong thời gian còn lại của đại kiếp này, Đức Phật Thích Ca là vị thứ tư, Phật Di Lặc sẽ ra đời khoảng 8 triệu 800 nghìn năm nữa là vị thứ năm, sau đó sẽ còn 996 vị Phật sẽ lần lượt ra đời ở cõi này suốt trong thời gian nửa đại kiếp sau của đại kiếp này, tức trong 667 triệu năm (đại kiếp = 1 tỷ 334 triệu năm). 

     Phẩm thứ chín này, Bồ Tát Địa Tạng vì muốn làm lợi ích cho chúng sinh, nên xin Đức Phật cho phép được nói phương cách làm cho chúng sinh đang trong vòng sinh tử được lợi ích. Với sự tin tưởng và chấp thuận của Đức Phật, Bồ Tát Địa Tạng nêu ra một số danh hiệu Chư Phật và bảo chúng sinh nếu được nghe danh hiệu hoặc tán thán hoặc cung kính, hoặc quy y, hoặc chiêm ngưỡng, hoặc niệm danh hiệu v.v… thì sẽ được vô số lợi ích không thể nghĩ bàn.

     Ở đây, chúng ta thấy cũng lại là những lời Ngài Địa Tạng dạy đều có tính cách biểu trưng, nào là vô lượng kiếp về qúa khứ, vô biên thân Như Lai, vô lượng vô biên phước đức, Hằng hà xa kiếp về trước, bất khả thuyết vô số kiếp trong qúa khứ, v.v…; toàn là những cái vô cùng vô tận, không thể nghĩ bàn được, mà cái không thể suy nghĩ tới đó là cái gỉ? Đó là biểu trưng của Bản Tâm Tự tánh, Phật tánh, là Đạo Vô Thượng Chính Giác; mỗi thân chúng sinh đều có Bản Tâm Phật tánh, mà chúng sinh thì vô lượng vô biên, nên nói vô biên thân Như Lai vì mỗi thân chúng sinh đều có thân Như Lai vậy. Khi đã được chỉ bày rồi mà sinh lòng tin tưởng mà tu hành thì sẽ khỏi bị sinh nơi khổ sở, nên Ngài nói:“Như có người nam người nữ nào nghe danh hiệu của Đức Phật đây mà tạm lời sanh lòng cung kính, liền được siêu việt tội nặng sinh tử trong bốn mươi kiếp”. Nếu chăm chỉ tu hành mọi mặt như làm lành tránh làm ác, hành trì Lục Độ v.v… thì sẽ có vô lượng công đức, nên Ngài nói: “Huống là vẽ đắp hình tượng cúng dường tán thán! người này được vô lượng vô biên phước lợi”

     Bản Tâm Phật tánh thì vô cùng khó thấy khó biết, nó là cái ngoài suy tưởng của chúng sinh; cái đó vô cùng hiếm qúy để thấy được, không có cái gì qúy bằng, đây là ý nghĩa “Phật hiệu Bửu Thắng mà Bồ Tát Địa Tạng nói đó. Khi đã nghe đã biết cái qúy giá như thế rồi thì phải phát tâm cung kính quy y nơi Phật đạo vô thượng, nghĩa là cung kính nhận chịu phục tùng hành trì theo mà không đi theo ngả tà đạo nào khác thì sẽ không bị lạc đường. Đó là ý nghĩa của câu: “Như có người nam người nữ nào được nghe danh hiệu của Đức Phật đây, phát tâm quy y với Phật trong khoảng khảy móng tay, người này trọn hẳn không còn thối chuyển nơi đạo vô thượng chánh giác”.

Đức Phật ra đời hiệu là Ba Đầu Ma Thắng Như Lai:Ba Đầu Ma nghĩa là hoa sen đỏ, lửa đỏ, Thắng là lấy sức mà khuất phục; mà màu đỏ tương trưng cho tinh tấn, Như Lai là Phật là Giác là biết; Ba Đầu Ma Thắng Như Lai nghĩa là biết rằng muốn đạt được cái qúy vô lượng thì phải dùng sức tinh tấn mà khuất phục tính lười biếng, tinh tấn cái gì? Tinh tấn làm lành, tránh làm ác, giữ giới, tu hành để khuất phục tính tham, sân, ác kiến, ngạo mạn, ái dục, vọng ngữ, đố kỵ, ganh tị v.v…; nếu người nào nghe được mà vui mừng thực hành không quên thì có thể được giải thoát, nói chi là sinh lên các cõi Trời. Đây là hàm ý trong câu: “Như có người nam người nữ nào, nghe đến danh hiệu của Đức Phật đây thoát qua lỗ tai, người này sẽ được một nghìn lần sinh lên sáu từng trời cõi dục, huống nữa là chí tâm xưng niệm!” mà “thoát qua lỗ tai” nghĩa là nghe hiểu vâng làm, “chí tâm xưng niệm” nghĩa là một lòng nhớ mãi không quên tu.

     Đức Phật ra đời hiệu là Sư Tử Hống Như Lai: Sư T ở đây không phải với nghĩa Sư Tử rống lên mọi loài nghe thấy đều kinh sợ tượng trưng cho uy lực đâu, mà hàm ý khác, là vị thầy là Thiện Tri Thức, Tử là người đệ tử, người học pháp; Sư Tử là thầy trò, người dạy và kẻ học đạo; Hống là tiếng vang, danh tiếng. Nếu người học đạo gặp được vị Thiện Tri thức thầy dạy mà phát tâm cung kính muốn học đạo muốn tu hành thì sẽ được dạy bảo vô số điều bổ ích qúy giá, khi siêng năng tu hành thì dần dần sẽ tiến tới giải thoát và sẽ được gặp vô số chư Phật; đó là biểu trưng của câu: “Như có người nam người nữ nào nghe đến danh hiệu của Đức Phật đây, mà phát tâm quy y chừng trong một niệm, người này sẽ được gặp vô lượng các Đức Phật xoa đầu thọ ký cho”.

(Còn tiếp)

 

 

 

Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
facebook youtube google-plus linkedin twitter blog
Nguyện đem công đức này, trang nghiêm Phật Tịnh Độ, trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu khổ ba đường,
nếu có người thấy nghe, đều phát lòng Bồ Đề, hết một báo thân này, sinh qua cõi Cực Lạc.

May the Merit and virtue,accrued from this work, adorn the Buddhas pureland,
Repay the four great kindnesses above, andrelieve the suffering of those on the three paths below,
may those who see or hear of these efforts generates Bodhi Mind, spend their lives devoted to the Buddha Dharma,
the Land of Ultimate Bliss.

Quang Duc Buddhist Welfare Association of Victoria
Tu Viện Quảng Đức | Quang Duc Monastery
Senior Venerable Thich Tam Phuong | Senior Venerable Thich Nguyen Tang
Address: Quang Duc Monastery, 105 Lynch Road, Fawkner, Vic.3060 Australia
Tel: 61.03.9357 3544 ; Fax: 61.03.9357 3600
Website: http://www.quangduc.com ; http://www.tuvienquangduc.com.au (old)
Xin gửi Xin gửi bài mới và ý kiến đóng góp đến Ban Biên Tập qua địa chỉ:
quangduc@quangduc.com , tvquangduc@bigpond.com
KHÁCH VIẾNG THĂM
103,533,918