Tu Viện Quảng Đức105 Lynch Rd, Fawkner, Vic 3060. Australia. Tel: 9357 3544. quangduc@quangduc.com* Viện Chủ: HT Tâm Phương, Trụ Trì: TT Nguyên Tạng   

Bài 05: Kinh Địa Tạng giải nghĩa

14/11/201508:13(Xem: 4262)
Bài 05: Kinh Địa Tạng giải nghĩa

KINH

ĐỊA TẠNG BẢN NGUYỆN

Hán Dịch: Tam Tạng Pháp Sư Pháp Đăng 
Việt Dịch: HT Thích Trí Tịnh 

GIẢI NGHĨA

(Tiếp theo)

Toàn Không

 

2. BÀ LA MÔN NỮ VÀO NƠI ĐỊA NGỤC

     Lễ Phật xong, Thánh Nữ liền trở về nhà; vì thương nhớ mẹ, nên Thánh nữ ngồi ngay thẳng niệm danh hiệu của Giác Hoa Định Tự Tại Vương Như Lai trãi suốt một ngày môt đêm bỗng thấy thân mình đến môt bờ biển kia. Nước trong biển đó sôi sùng sục, có rất nhiều thú dữ thân thể toàn bằng sắt bay nhảy trên mặt biển, chạy rảo bên nầy, xua đuổi bên kia.

    Thấy những trai cùng gái số nhiều đến nghìn muôn thoạt chìm thoạt nổi ở trong biển, bị các thú dữ dành nhau ăn thịt.

    Lại thấy Quỷ Dạ Xoa hình thù đều lạ lùng: Hoặc nhiều tay, nhiều mắt, nhiều chân, nhiều đầu…răng nanh chỉa ra ngoài bén nhọn dường gươm, lùa những ngươì tội gần thú dữ; rồi quỷ lại chụp bắt người tội, túm quắp đầu chân người tội lại, hình trạng muôn thứ chẳng dám nhìn lâu.

    Khi ấy, Thánh Nữ nhờ nương sức niệm Phật nên tự nhiên không kinh sợ.

    Có một vị Quỷ Vương tên là Vô Độc, đến cúi đầu nghinh tiếp, hỏi Thánh Nữ rằng: “Hay thay Bồ Tát, Ngài có duyên sự gì đến chốn nầy?”

    Thánh Nữ hỏi Quỷ Vương rằng: “Đây là chốn nào?”

     Quỷ Vương Vô Độc đáp rằng: “Đây là từng biển thứ nhất ở phía Tây núi đại Thiết Vi”

    Thánh Nữ hỏi rằng: “Tôi nghe trong núi Thiết Vi có địa ngục, việc ấy có thật như thế chăng?”

    Vô Độc đáp rằng: “Thật có địa ngục”.

    Thánh Nữ hỏi rằng: “Nay tôi làm sao để được đến chốn địa ngục đó?”

    Vô Độc đáp rằng: “Nếu không phải sức oai thần cần phải do nghiệp lực. Ngoài hai điều này ra ắt không bao giờ có thể đến đó được”

    Thánh Nữ lại hỏi: “Duyên cớ vì sao mà nước trong biển này sôi sùng sục như  thế, và có nhũng người tội cùng với các thú dữ?”

    Vô Độc đáp rằng: “ Những người tội trong biển nầy là những kẻ tạo ác ở cõi Diêm Phù Đề mới chết, trong khoảng bốn mươi chín ngày không người kế tự để làm công đức hầu cứu vớt khổ nạn cho; lúc sống ,kẻ đó lại không làm được nhân lành nào cả. Vì thế nên cứ theo nghiệp ác của họ đã gây tạo mà cảm lấy báo khổ ở địa ngục, tự nhiên họ phải lội qua biển nầy.

    Phía Đông của biển đó lại có một cái biển nữa, sự thống khổ trong đó càng trội hơn; đó đều do những nghiệp nhân xấu xa của ba nghiệp mà cảm vời ra, đồng gọi là biển nghiệp, chính là ba cái biển nầy vậy.

    Thánh Nữ lại hỏi Quỷ Vương Vô Độc rằng: “Địa ngục ở đâu?”

     Vô Độc đáp rằng: “Trong ba cái biển đó đều là địa ngục, nhiều đến số trăm nghìn, mỗi ngục đều khác nhau. Về địa ngục lớn thời có 18 chỗ, bực kế đó có 500 chỗ đủ không lường sự khổ sở, bực kế nữa có đến nghìn trăm cũng đầy không lường sự thống khổ”.

    Thánh Nữ lại hỏi đại Quỷ Vương rằng: “Thân mẫu của tôi mới khuất gần đây, không rõ thần hồn của người phải sa vào chốn nào?”

    Quỷ vương hỏi Thánnh Nữ rằng: “Thân Mẫu của Bồ Tát khi còn sống quen làm những ngiệp gì?”

    Thánh Nữ đáp rằng: “Thân Mẫu của tôi mê tín tà đạo, khinh chê ngôi Tam Bảo, hoặc có lúc tạm thời tin chánh pháp, song rồi chẳng kính; dầu khuất không bao lâu, mà chưa rõ đoạ lạc vào đâu?”

    Vô Độc hỏi rằng: “Thân Mẫu của Bồ Tát tên họ là gì?”

    Thánh Nữ đáp rằng: “Thân Phụ và thân Mẫu của tôi đều dòng dõi Bà la môn; Thân Phụ tôi là Thi La Thiện Kiến, thân Mẫu tôi hiệu là Duyệt Dế Lợi.”

    Vô Độc chắp tay thưa Thánh Nữ rằng: “Xin Thánh Nữ hãy trở về, chớ đem lòng thương nhớ buồn rầu quá lắm nữa; tội nữ Duyệt Đế Lợi được sanh lên cõi trời đến nay đã ba ngày rồi.

    Nghe nói nhờ con gái của người có lòng hiếu thuận, vì mẹ mà sắm sửa lễ vật, tu tạo phước lành, cúng dường chùa tháp, thờ đức Giác Hoa Định Tự Tại Vương Như Lai. Chẳng phải riêng thân Mẫu của Bồ Tát đươc thoát khỏi địa ngục, mà ngày đó những tội nhân Vô Gián cũng đều được vui vẻ, đồng được thác sanh cả”

    Nói xong, Quỷ Vương chắp tay chào Thánh Nữ mà cáo lui.

    Bấy giờ, Thánh Nữ dường chiêm bao chợt tỉnh, rõ biết việc đó rồi, bèn đối trước tháp tượng của đức Giác Hoa Định Tự Tại Vương Như Lai mà phát thệ nguyện rộng lớn rằng: “Tôi nguyện từ nay nhẫn đến đời vị lai những chúng sanh mắc phải tội khổ, thì tôi lập ra nhiều phương chước làm cho chúng đó được giải thoát.”

     Đức Phật bảo ngài Văn Thù Sư Lợi rằng: “Quỷ Vương Vô Độc trước đó nay chính ông Tài Thủ Bồ Tát; còn Thánh Nữ Bà la môn đó nay là Địa Tạng Bồ Tát vậy”.

GIẢI NGHĨA

     Lễ Phật xong, Nữ Nhân liền trở về nhà ngồi ngay thẳng nhớ (niệm) danh hiệu của Giác Hoa Định Tự Tại Vương Phật, trãi suốt một ngày một đêm, bỗng thấy đến một bờ biển kia. Nước sôi sùng sục, có rất nhiều thú dữ bay nhảy trên mặt biển, chạy qua bên nầy, xua đuổi bên kia. Đây là do sự mong biết nơi người mẹ thác sinh, nên Nữ nhân đã ngồi thiền niệm Phật kiên cố trong thời gian một ngày một đêm dài không ngưng nghỉ, do đó đạt được tâm thanh tịnh, tâm ví như vẩn đục lắng xuống, nước trở thành trong vắt, tâm được định tĩnh vào Tam muội nên mới thấy được cảnh Địa ngục. Ở đây, chúng ta thấy: Biển sâu rộng tượng trưng cho nghiệp dày nặng, Nước sôi tượng trưng cho nghiệp của lửa tham lam sân hận thù hằn ở thế gian, súc vật rượt qua đuổi lại là nghiệp qủa của đuổi bắt hành hạ, giết hại chúng sinh ở thế gian.

     Thấy những nam cùng nữ già trẻ số nhiều đến nghìn muôn thoạt chìm thoạt nổi trong biển, bị các thú dữ cắn xé ăn thịt; lại thấy vô số Quỷ hình thù đều lạ lùng ghê gớm chụp bắt người tội thật là khủng khiếp. Nghĩa là những tội nhân gây nghiệp chịu tội báo gồm đủ loại nam nữ trẻ già, còn hình thù của Qủy thì đủ thứ ghê sợ lạ lùng bởi vì khi con người tạo tội đã có tâm ác độc và hành động bắt giữ hành hạ giết hại chúng sinh có muôn cách khác nhau, nên chiêu cảm ra Qủy hình thù dữ dằn và hành động ghê sợ khác biệt vậy.

     Có một Quỷ Vương tên là Vô Độc, đến cúi đầu chào hỏi Thiện Nữ nhân rằng: “Hay thay Bồ Tát, Ngài có duyên sự gì đến chốn nầy?” Qủy Vương Vô Độc ở đây chúng ta nên hiểu với ý nghĩa rằng vô độc đối với người có phúc đức; chứ chẳng phải vô độc đối với người ác đâu, do đó Qủy Vương đã tiếp đón Thiện Nữ như một vị Bồ Tát mà thực ra lúc đó Thiện Nữ chưa phải là Bồ Tát mà chỉ là Nữ thiện nhân mà thôi.

    Thiện Nữ nhân hỏi Quỷ Vương rằng: “Đây là chốn nào, ở đây có địa ngục không?”

     Quỷ Vương Vô Độc đáp rằng: “Đây là biển thứ nhất ở phía Tây núi đại Thiết Vi và Thật có Địa Ngục”. Núi đại Thiết Vi là núi sắt lớn tượng trưng cho chúng sinh tạo nghiệp cao nặng như núi sắt, cũng có nghĩa là tội nhân bị bao vây bởi núi sắt không thể ra khỏi bởi do nghiệp qủa cao dầy sâu nặng.

     Lại hỏi rằng: “Nay tôi làm sao để được đến chốn địa ngục đó?”

     Vô Độc đáp rằng: “Phải sức oai thần hoặc do nghiệp lực, ngoài hai điều này ra không thể đến đó được”. Sức oai thần là có thần thông của các vị đã chứng Thánh như A La Hán, Bồ Tát muốn vào Địa Ngục để giáo hóa cứu độ, còn nghiệp lực là những chúng sinh tạo nghiệp ác đều bị sức lực của nghiệp dẫn vào Địa Ngục.

     Nữ nhân lại hỏi Quỷ Vương Vô Độc rằng: “Địa ngục ở đâu?”

     Vô Độc đáp rằng: “Trong ba biển này đều là địa ngục, nhiều đến số trăm nghìn, mỗi ngục đều khác nhau. Về địa ngục lớn thời có 18 chỗ, bực trung có 500 chỗ, không lường được sự khổ sở, bực nhỏ có đến trăm nghìn, cũng không lường được sự thống khổ”. Nghĩa là trong ba biển đều là Địa Ngục, tượng trưng cho ba nghiệp: Ý nghĩ ác độc hại chúng sinh, Miệng nói dối nói thêu dệt thêm bớt, nói đâm thọc, nói ác độc hại chúng sinh, Thân hành hạ ác độc giết hại chúng sinh, nên phải ở trong biển nghiệp, mà Địa Ngục ở ngay biển nghiệp tức là có nghiệp ác là còn phải ở trong Địa Ngục.

     Bấy giờ, Nữ Nhân trong chiêm bao chợt tỉnh, rõ biết việc đó rồi, bèn đến trước tháp tượng của Đức Phật Giác Hoa Định Tự Tại Vương mà phát thệ nguyện rộng lớn rằng: “Tôi nguyện từ nay nhẫn đến đời vị lai những chúng sanh mắc phải tội khổ, thì tôi lập ra nhiều phương chước làm cho họ được giải thoát”. Đây là lời phát nguyện cứu khổ chúng sinh, nhưng cứu khổ bằng cách nào? Bằng các phương chước, nghĩa là bằng cách chỉ bày nói cho chúng sinh biết những việc làm ác phải bị qủa báo khổ ra sao. Khuyên chúng sinh làm lành tránh làm ác, chỉ cho chúng sinh nhiều lối tu khác nhau để thoát khổ, nghĩa là tùy theo bệnh của mỗi chúng sinh mà cho thuốc chữa. Chứ chẳng phải là nguyện làm vị Thần linh xuống Địa ngục, phá cửa ngục rồi thả hết chúng sinh bị đọa ở đó ra đâu mà lầm, không có bất cứ vị Thần linh nào làm được việc này; vì nếu nguyện làm như thế, tức là lời nguyện đi ngược lại nghiệp báo nhân qủa, là không hợp lý vậy.

 (Còn tiếp)

 

Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
facebook youtube google-plus linkedin twitter blog
Nguyện đem công đức này, trang nghiêm Phật Tịnh Độ, trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu khổ ba đường,
nếu có người thấy nghe, đều phát lòng Bồ Đề, hết một báo thân này, sinh qua cõi Cực Lạc.

May the Merit and virtue,accrued from this work, adorn the Buddhas pureland,
Repay the four great kindnesses above, andrelieve the suffering of those on the three paths below,
may those who see or hear of these efforts generates Bodhi Mind, spend their lives devoted to the Buddha Dharma,
the Land of Ultimate Bliss.

Quang Duc Buddhist Welfare Association of Victoria
Tu Viện Quảng Đức | Quang Duc Monastery
Senior Venerable Thich Tam Phuong | Senior Venerable Thich Nguyen Tang
Address: Quang Duc Monastery, 105 Lynch Road, Fawkner, Vic.3060 Australia
Tel: 61.03.9357 3544 ; Fax: 61.03.9357 3600
Website: http://www.quangduc.com ; http://www.tuvienquangduc.com.au (old)
Xin gửi Xin gửi bài mới và ý kiến đóng góp đến Ban Biên Tập qua địa chỉ:
quangduc@quangduc.com , tvquangduc@bigpond.com
KHÁCH VIẾNG THĂM
110,220,567