Tu Viện Quảng Đức105 Lynch Rd, Fawkner, Vic 3060. Australia. Tel: 9357 3544. quangduc@quangduc.com* Viện Chủ: HT Tâm Phương, Trụ Trì: TT Nguyên Tạng   

Bài 07: Kinh Địa Tạng giải nghĩa

01/12/201509:28(Xem: 3866)
Bài 07: Kinh Địa Tạng giải nghĩaKinh Dia Tang giai nghia

KINH

ĐỊA TẠNG BẢN NGUYỆN

Hán Dịch: Tam Tạng Pháp Sư Pháp Đăng 
Việt Dịch: HT Thích Trí Tịnh 

GIẢI NGHĨA

(Tiếp theo)

Toàn Không

 

PHẨM THỨ BA

QUÁN CHÚNG SINH

NGHIỆP DUYÊN

 

1). PHẬT MẪU THƯA HỎI.

      Lúc đó, đức Phật Mẫu là bà Ma Gia Phu Nhân chắp tay cung kính mà hỏi ngài Bồ Tát Địa Tạng: “Thánh Giả, chúng sanh trong cõi Diêm Phù Đề tạo nghiệp sai khác, cảm thọ quả báo ra thế nào?”

      Ngài Bồ Tát Địa Tạng đáp rằng: “Trong nghìn muôn thế giới cho đến quốc độ, hoặc nơi thời có địa ngục, nơi thời không địa ngục, hoặc nơi thời có hàng nữ nhân, nơi thời không có hàng nữ nhân, hoặc nơi Phật Pháp, nơi thời không Phật Pháp nhẫn đến bậc Thanh Văn và Bích Chi Phật v.v…Cũng sai khác như thế, chớ chẳng phải riêng tội báo nơi địa ngục sai khác thôi đâu!”

      Bà Ma Gia Phu nhân lại bạch cùng Bồ Tát rằng: “Tôi nghe tội báo trong cõi Diêm Phù Đề chiêu cảm lấy ác đạo”.

      Ngài Bồ Tát Địa Tạng đáp rằng: “Thánh Mẫu, trông mong ngài lắng nghe nhận lấy, tôi sẽ lược nói việc đó”.

      Thánh Mẫu bạch rằng: “Xin Thánh Giả nói cho”.

GIẢI NGHĨA

     Đoạn này, Đức Phật Mẫu là Mẹ của Thái Tử Tất Đạt Đa, sau khi sinh ra Thái Tử được bảy ngày thì Bà qua đời và sinh lên cõi Trời Đâu Suất. Về sau khi Đức Phật đã trên 70 tuổi rồi, lúc đó Ngài lên cung Trời Đạo Lợi theo sự thỉnh cầu của Vua Trời Đế Thích để thuyết pháp cho Phật Mẫu và Chư Thiên. Do đó chúng ta thấy có Phật Mẫu thỉnh Bồ Tát Địa Tạng nói về chúng sinh trong cõi Diêm Phù Đề tạo nghiệp sai khác và cảm thọ quả báo.

     Bồ Tát Địa Tạng đáp rằng: “Trong nghìn muôn thế giới cho đến quốc độ, nơi có địa ngục, nơi không có địa ngục”, nghĩa là có thế giới chúng sinh tạo ác nghiệp nên ở đó có địa ngục, có thế giới chúng sinh không tạo ác nghiệp nên nơi đó không có địa ngục. “Nơi có nữ nhân, nơi không có nữ nhân”, nghĩa là nơi có tình dục nơi không có tình dục, ví dụ như các vị Trời cõi Sắc giới và Vô Sắc giới không có tình dục; “nơi có Phật Pháp, nơi không có Phật Pháp”, nghĩa là nơi có tu hành giải thoát nơi không có tu hành giải thoát; “cả đến bậc Thanh Văn và Bích Chi Phật”, nghĩa là cả đến tu học bậc Thanh Văn để đạt qủa A La Hán và tu hành bậc Duyên Giác để đạt qủa Bích Chi Phật v.v… cũng sai khác. “Chứ chẳng phải riêng tội báo nơi địa ngục sai khác đâu”, nghĩa là trong cõi Phật này (giải Ngân Hà của chúng ta) có cả nghìn tỷ mặt trời, trong đó có những thế giới có chúng sinh sinh sống; trong các thế giới này có nhiều sự sai khác giữa thế giới này và thế giới kia, chứ không phải là chỉ có địa ngục không giống nhau mà thôi đâu.

2). BỒ TÁT ĐỊA TẠNG LƯỢC THUẬT.

1. NHỮNG TỘI BỊ ĐỌA ĐỊA NGỤC VÔ GIÁN
      Bấy giờ, ngài Bồ Tát Địa Tạng thưa Thánh Mẫu rằng: “Danh hiệu của nhng tội báo trong cõi Diêm Phù Đề như dưới đây:

      Như có chúng sanh nào chẳng hiếu thảo với cha mẹ, cho đến giết hại cha mẹ, kẻ đó phải đọa vào Vô Gián địa ngục (1) mãi đến nghìn muôn ức kiếp không lúc nào mong ra khỏi được.

      Như có chúng sanh nào có lòng ác, làm thân Phật bị thương chảy máu, khinh chê ngôi Tam Bảo, chẳng kính Kinh điển, cũng phải đoạ vào Vô Gián địa ngục, trong nghìn muôn ức kiếp, không khi nào ra khỏi được.

      Hoặc có chúng sanh xâm tổn của thường trụ, ô phạm Tăng, Ni, hoặc tư tình làm sự dâm loạn trong chốn chùa chiền, hoặc giết, hoặc hại…Những chúng sanh đó phải đọa vào Vô Gián địa ngục, trong nghìn muôn ức kiếp không lúc nào mong ra khỏi được.

      Như có chúng sanh giả làm thầy Sa Môn kỳ thật tâm chẳng phải Sa Môn, lạm dụng của thường trụ, trái phạm Giới Luật, gạt gẫm hàng Bạch y, tạo nhiều điều tội ác; hạng người như thế phải đọa vào Vô Gián địa ngục, trong nghìn muôn ức kiếp không lúc nào mong ra khỏi được.

      Hoặc có chúng sanh trộm cắp những tài vật lúa gạo, đồ ăn uống, y phục v.v… của thường trụ, cho đến không cho mà lấy một vật, kẻ đó phải đoạ vào Vô Gián địa ngục, trong nghìn muôn ức kiếp không lúc nào mong ra khỏi được”.

      Ngài Bồ Tát Địa Tạng thưa rằng: “Thánh Mẫu! Nếu có chúng sanh nào phạm những tội như trên đó thì phải đọa vào địa ngục Vô Gián, cầu tạm ngừng sự đau khổ chừng khoảng một niệm cũng không được”!

GIẢI NGHĨA

(1) Địa Ngục Vô Gián: Vô Gián là không gián đoạn, Địa Ngục: chữ Phạn Naraka hay Niraya, có nghĩa là buồn rầu, chán ghét, khổ sở, nơi có vô số khí cụ để tra tấn; người bị đọa vào Địa Ngục Vô Gián bị hành tội ngày đêm không lúc ngưng nghỉ, trong thời gian vô cùng lâu dài. Ở đây Địa Ngục còn tiêu biểu tượng trưng cho khi nào trong tâm ta (địa) tham lam, sân giận, đố kị, ganh ghét, đau khổ, v.v…, thì lúc đó ta đang ở trong Địa Ngục; nếu sự việc xảy ra như vậy lâu dài không lúc nào tạm ngưng thì đó là Vô Gián.

    Trả lời câu hỏi của Bà Ma Gia Phu nhân về “Tội báo trong cõi Diêm Phù Đề chiêu cảm lấy ác đạo”, Bồ Tát Địa Tạng thưa đại ý tóm tắt các tội nặng gồm:

1. Chẳng hiếu thảo với cha mẹ, cho đến giết hại cha mẹ,

2. Làm thân Phật bị thương chảy máu, hoặc khinh chê ngôi Tam Bảo Phật, Pháp, Tăng,

3. Phạm hại Tăng Ni, tư tình làm sự dâm loạn trong chốn chùa chiền, hoặc giết hại mạng chúng sanh,

4. Giả làm người tu kỳ thật tâm chẳng phải người tu, lạm dụng của thường trụ Tam Bảo, trái phạm Giới Luật, gạt gẫm người, tạo nhiều tội ác,

5. Trộm cắp những tài vật của thường trụ Tam Bảo Phật Pháp Tăng. 

     Những người phạm phải một trong năm điều trên bị đọa vào địa ngục Vô Gián trong vô số kiếp phải chịu vô lượng khổ.

2. THẾ NÀO LÀ ĐỊA NGỤC VÔ GIÁN?

      Bà Ma Gia Phu nhân lại bạch cùng Bồ Tát Địa Tạng: “Thế nào gọi là Vô Gián địa ngục?’

      Ngài Bồ Tát Địa Tạng thưa rằng: Thánh Mẫu!Bao nhiêu địa ngục trong núi Thiết Vi (1), lớn có 18 chỗ, thứ kế đó 500 chỗ danh hiệu đều riêng khác nhau, thứ kế lại có nghìn trăm danh hiệu cũng đều riêng khác nhau.

      Nói về địa ngục Vô Gián đó, giáp vòng ngục thành hơn tám muôn dặm, thành đó thuần bằng sắt cao đến một muôn dặm; lửa cháy trên thành không có chỗ nào hở trống, trong ngục thành đó có các nhà ngục liên tiếp nhau đều có danh hiệu sai khác.

      Riêng có một sở ngục tên là Vô Gián, ngục này chu vi một muôn tám nghìn dặm, tường ngục cao một nghìn dặm, toàn bằng sắt cả. Lửa cháy hực hở suốt trên suốt dưới, trên tường ngục rắn sắt, chó sắt, phun lửa đuổi nhau chạy bên này sang bên kia.

      Trong ngục có giường rộng khắp muôn dặm, một người thọ tội thời tự thấy thân mình nằm đầy chật cả giường, đến nghìn muôn người thọ tội cũng đều tự thấy thân của mình nằm chật cả trên giường; đó là vì những tội nghiệp đã tạo ra nó cảm vời như thế.

      Lại những người tội chịu đủ sự khổ sở: Trăm nghìn quỷ Dạ Xoa cùng với loài ác quỷ, răng nanh bén nhọn dường gươm, cặp mắt chói sáng như chớp nhoáng, móng tay cứng như đồng, móc ruột bằm chặt.

      Lại có quỷ Dạ Xoa khác cầm chĩa lớn bằng sắt đâm vào mình người tội, hoặc đâm trúng miệng mũi, hoặc đâm trúng bụng lưng…; rồi dồi lên trên hư không, lấy chỉa hứng lấy để lại trên giường, lại có diều hâu bằng sắt mổ mắt người tội.

      Laị có rắn sắt cắn đầu người tội, nơi lóng đốt khắp trong thân thể đều lấy đinh dài đóng xuống giường, kéo lưỡi ra rồi cày bừa trên đó, lôi kéo người tội, nước đồng đổ vào miệng, dây sắt nóng đỏ quấn lấy thân người tội, một ngày một đêm, muôn lần chết muôn lần sống lại. Do vì tội nghiệp mà cảm lấy như thế, trải qua ức kiếp, không lúc nào mong ra khỏi được.

      Lúc thế giới nầy hư hoại thời sanh nhờ qua địa ngục ở thế giới khác, lúc thế giới khác đó hư hoại thời lại sanh vào cõi khác nữa, lúc cõi khác đó hư hoại thời cũng xoay vần sanh vào cõi khác; đến khi thế giới này thành xong thời sanh trở về thế giới nầy, những sự tội báo trong địa ngục như thế đó.

      Lại địa ngục đó do có năm điều nghiệp cảm, nên kêu là Vô Gián, năm điều đó là nững gì?

     1. Tội nhân trong đó chịu khổ ngày lẫn đêm, cho đến trải qua số kiếp không lúc nào ngừng ngớt, nên gọi là Vô Gián.

     2. Nếu người nào bị đọa vào địa ngục đó, thì từ khi mới vào cho đến trăm nghìn kiếp mỗi một ngày đêm muôn lần chết, muôn lần sống lại, muốn cầu tạm ngừng chừng khoảng một niệm cũng không được, trừ khi tội nhiệp tiêu hết mới được thọ sanh. Do vì lẽ liên miên mãi nên gọi là Vô Gián.

      Ngài Bồ Tát Địa Tạng thưa Thánh Mẫu rằng: “Nói sơ lược về địa ngục Vô Gián như thế. Nếu nói rộng ra thời tên của những khí cụ để hành tội cùng những sự thống khổ trong địa ngục đó, dầu đến suốt một kiếp cũng không thể nào nói cho hết được”

      Bà Ma Gia Phu Nhân nghe ngài Bồ Tát Địa Tạng nói xong, khôn xiết lo rầu, Bà chắp tay đảnh lễ Bồ Tát mà lui ra.

GIẢI NGHĨA

(1) Núi Thiết Vi:  Thiết là sắt, Vi là vây rào, núi Thiết vi là núi sắt bao vây chung quanh (cao tới một nghìn dặm)    

     Trả lời câu hỏi của Bà Ma Gia Phu nhân về Thế nào là địa ngục Vô Gián?”, Bồ Tát Địa Tạng thưa: “Địa ngục Vô Gián, giáp vòng ngục thành hơn tám muôn dặm, thuần bằng sắt cao đến một muôn dặm”, nghĩa là tội nhân tạo tội nặng nên bị nhốt trong ngục có thành lớn rộng cao bằng sắt kiên cố không có cách gì ra khỏi được. “Lửa cháy trên thành không có chỗ nào hở trống”, ở đây biểu trưng cho phần lớn tội giết hại sinh mạng gây bởi lòng căm hờn thù giận nóng giận như lửa đốt; “Trong ngục thành đó có các nhà ngục liên tiếp nhau đều có danh hiệu khác nhau”, nghĩa là khi tạo đủ thứ tội khác nhau nên có những nhà ngục tên gọi khác nhau với các cách tra khảo khác nhau tương ưng với tội đã tạo ra vậy.

      “Trong ngục có giường sắt nóng đỏ rộng khắp muôn dặm, một người thọ tội thời tự thấy thân mình nằm đầy chật cả giường, đến nghìn người thọ tội cũng đều tự thấy thân của mình nằm chật cả trên giường”, nghĩa là chúng sinh trong Địa Ngục là nghiệp thân thức, khi nghiệp thân thức tội nhân bị đặt vào giường sắt lửa thì nghiệp thân thức tức là cái giường. Nếu một tội nhân bị đặt vào giường thì có cảm tưởng đầy chật cả giường, nếu nhiều tội nhân cùng nằm một giường cũng có cảm tưởng đầy cả giường như thế; đó là vì những tội nghiệp thân đã tạo ra cảm giác như thế.

      “Lại những người tội chịu đủ sự khổ sở: Trăm nghìn quỷ Dạ Xoa cùng với loài ác quỷ, răng nanh bén nhọn dường gươm, cặp mắt chói sáng như điện chớp, móng tay cứng như thép, móc ruột moi mắt bằm chặt!” Dạ Xoa, Ác qủy, móc ruột, moi mắt, bằm chặt tượng trưng cho việc tội nhân đã làm đủ thứ tàn ác như hành hạ tra tấn, đánh đập chúng sinh bằng nhiều kiểu độc ác cho đến chết, rồi chặt chân tay, chặt đầu, mổ bụng, móc ruột, moi mật, cắt gan v.v… nên nghiệp qủa đã biểu hiện ra như thế.

      Lại có quỷ Dạ Xoa khác cầm chĩa lớn bằng sắt đâm vào người tội, tung lên hư không có diều hâu sắt mổ mắt người tội, rồi lấy chỉa hứng lấy thảy trên giường sắt đỏ”, đây cũng là biểu trưng của qủa báo những hành động ác độc mà tội nhân đã gây ra như hành hạ đánh đập, giết người và súc vật, bắn bẫy thú rừng, bẫy chim, xiên cá, câu cá, v.v…, rồi nướng các chúng sinh để ăn v.v...

      “Lại có rắn sắt cắn đầu người tội”, nghĩa là khi xưa tội nhân vì ngu si tà kiến mà làm điều ác độc nên nay bị rắn cắn vào đầu; “Qủy đốt khắp thân thể” nghĩa là khi xưa tham sân gây ác hại mạng chúng sinh nên nay bị lửa nghiệp đốt. “Lấy đinh dài đóng thân tội nhân xuống giường”, nghĩa là khi xưa đã từng gây đau đớn khổ sở cùng tột cho chúng sinh nên phải trả nghiệp đóng đinh; “Kéo lưỡi ra rồi cày trên đó, lấy nước đồng sôi đổ vào miệng”, nghĩa là xưa kia đã từng do cái miệng nói dối nói đâm thọc, nói thêu dệt, nói ác, vu oan giá họa làm hại người, nên phải trả nghiệp qủa trâu cầy lưỡi và uống nước đồng sôi. “Lấy dây sắt nóng đỏ quấn quanh thân người tội”, nghĩa là xưa kia tội nhân đã từng hiếp dâm rồi giết người nên phải nhận lãnh qủa báo bị cuốn lá đồng cháy đỏ. Ngày đêm, nghìn lần chết đi sống lại, bởi vì mỗi cực hình làm cho người tội chết xong thì cực hình biến mất và người tội tỉnh lại để rồi tiếp tục cực hình kế tiếp; vì tội nghiệp mà cảm lấy như thế, trải qua ức kiếp, không lúc nào ngưng khổ được!

     ”Lúc thế giới nầy hư hoại thời sinh nhờ qua địa ngục ở thế giới khác, lúc thế giới khác đó hư hoại thời lại sinh vào cõi khác nữa, lúc cõi khác đó hư hoại thời cũng xoay vần sinh vào cõi khác; đến khi thế giới này thành xong thời sinh trở về để tiếp tục trả nghiệp báo”. Chúng ta cũng nên biết về thời gian lâu xa của tội Địa Ngục Vô Gián, như Phật nói, thì thời gian chịu tội phải vài tỉ năm, thời gian chịu tội qúa lâu dài, thật là khủng khiếp! Chúng ta cũng nên biết là trái đất này có đời sống là một Đại Kiếp chia ra làm bốn thời kỳ là Thành, Trụ, Hoại, Diệt, mỗi thời kỳ này Đức Phật gọi là một Trung Kiếp, mỗi Trung Kiếp có 20 Tiểu Kiếp, mỗi Tiểu Kiếp có thời gian là 16 triệu 800 nghìn năm, do đó chúng ta có một Đại Kiếp là 16,800,000 x 4 x 20 = 1, 344,400,000 năm (một tỷ ba trăm bốn mươi bốn triệu năm). Như hiện nay trái đất đang ở Trung Kiếp Trụ, giữa Kiếp thứ 9, do đó trái đất sẽ còn khoảng 185 triệu năm sinh hoạt bình thường, để rồi sau đó qua thới kỳ của Trung Kiếp Hoại v.v…

      Để trả lời câu hỏi của Phật Mẫu về “Tại sao Địa Ngục tên là Vô Gián?”, Ngài Địa Tạng trả lời đại ý có năm nghiệp cảm, đó là:

  1. Tội nhân trong đó chịu khổ ngày lẫn đêm, không lúc nào ngừng nghỉ.
  2. Một tội nhân thân đầy chật cả ngục rộng lớn, nhiều tội nhân mỗi thân đều đầy chật cả địa ngục.
  3. Những khí cụ để hành tội nhân như chĩa, gậy, diều hâu, rắn, sói, chó, cối giã, cối xay, cưa, đục, dao, mác, kiếm, chảo, dầu sôi, lưới, dây, lừa, ngựa, voi, dây niền đầu, v.v... tất cả đều bằng sắt. Đói phải ăn viên sắt nóng đỏ, khát phải uống nước đồng sôi, chịu tội như thế trọn Kiếp cho đến vô số Kiếp nối nhau không có giây phút ngưng nghỉ
  4. Không kể là nam hay nữ, già hay trẻ, sang hay hèn, không kể là Trời hay Rồng, Thần hay Người, Ngạ quỷ hay Súc sinh, hễ tạo tội ác đều phải theo đó mà chịu khổ tương ưng.
  5. Từ khi vào cho đến trăm nghìn kiếp, mỗi một ngày đêm muôn lần chết đi sống lại, muốn cầu tạm ngừng chừng khoảng một niệm (năm bảy giây) cũng không được, trừ khi tội nghiệp tiêu hết mới được chết đi, thụ sinh nơi khác.

 (Còn tiếp)

 

Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
facebook youtube google-plus linkedin twitter blog
Nguyện đem công đức này, trang nghiêm Phật Tịnh Độ, trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu khổ ba đường,
nếu có người thấy nghe, đều phát lòng Bồ Đề, hết một báo thân này, sinh qua cõi Cực Lạc.

May the Merit and virtue,accrued from this work, adorn the Buddhas pureland,
Repay the four great kindnesses above, andrelieve the suffering of those on the three paths below,
may those who see or hear of these efforts generates Bodhi Mind, spend their lives devoted to the Buddha Dharma,
the Land of Ultimate Bliss.

Quang Duc Buddhist Welfare Association of Victoria
Tu Viện Quảng Đức | Quang Duc Monastery
Senior Venerable Thich Tam Phuong | Senior Venerable Thich Nguyen Tang
Address: Quang Duc Monastery, 105 Lynch Road, Fawkner, Vic.3060 Australia
Tel: 61.03.9357 3544 ; Fax: 61.03.9357 3600
Website: http://www.quangduc.com ; http://www.tuvienquangduc.com.au (old)
Xin gửi Xin gửi bài mới và ý kiến đóng góp đến Ban Biên Tập qua địa chỉ:
quangduc@quangduc.com , tvquangduc@bigpond.com
KHÁCH VIẾNG THĂM
102,113,890