Tu Viện Quảng Đức105 Lynch Rd, Fawkner, Vic 3060. Australia. Tel: 9357 3544. quangduc@quangduc.com* Viện Chủ: TT Tâm Phương, Trụ Trì: TT Nguyên Tạng   
Bài mới nhất

Mục lục kinh tương đương giữa Trường Bộ và Trường A-hàm

30/03/201110:28(Xem: 2133)
Mục lục kinh tương đương giữa Trường Bộ và Trường A-hàm

Đại Tạng Kinh Việt Nam
KINH TRƯỜNG BỘ
Dìgha Nikàya
Hòa thượng Thích Minh Châu dịch Việt - Phật Lịch 2535 - 1991

Mục lục kinh tương đương giữa
Trường Bộ và Trường A-hàm

Trường Bộ

Trường A-hàm

Stt

Tên kinh

Stt

Tên kinh

01

Kinh Phạm Võng (Brahmajàla Sutta)

21

Kinh Phạm Động

02

Kinh Sa-môn quả (Sàmanna-Phala Sutta)

27

Kinh Sa-môn quả

03

Kinh A-ma-trú (Ambbattha Sutta)

20

Kinh A-ma-trú

04

Kinh Chủng Đức (Sonadanda Sutta)

22

Kinh Chủng Đức

05

Kinh Cứu-la-đàn-đầu (Kutadanta Sutta)

23

Kinh Cứu-la-đàn-đầu

06

Kinh Ma-ha-li (Mahàli Sutta)

07

Kinh Xa-li-da (Jàliya Sutta)

08

Kinh Ca-diếp Sư tử hống (Kassapa-Sihanàda Sutta)

25

Kinh Loã Hình Phạm Chí

09

Kinh Bố-sá-ba-lâu (Potthapàda Sutta)

28

Kinh Bố-sá-ba-lâu

10

Kinh Tu-ba (Subha Sutta)

11

Kinh Kiên-cố (Kevaddha Sutta)

24

Kinh Kiên-cố

12

Kinh Lô-già (Lohicca Sutta)

29

Kinh Lô-già

13

Kinh Tam Minh (Tevijja Sutta)

26

Kinh Tam Minh

14

Kinh Đại Bổn (Mahà-Padàna Sutta)

01

Kinh (Sơ) Đại Bổn

15

Kinh Đại Duyên (Mahà-Nidàna Sutta)

13

Kinh Đại Duyên Phương Tiện

16

Kinh Đại Bát-niết-bàn (Mahà-Parinibbàna Sutta)

02

Kinh Du Hành

17

Kinh Đại Thiện Kiến Vương (Mahà-Sudassana Sutta)

18

Kinh Xa-ni-sa (Janavasabha Sutta)

04

Kinh Xa-ni-sa

19

Kinh Đại Điên-tôn (Mahà-Govinda Sutta)

03

Kinh Điên Tôn

20

Kinh Đại Hội (Mahà-Samaya Sutta)

19

Kinh Đại Hội

21

Kinh Đế-thích Sơ Vấn (Sakka-Tanha Sutta)

14

Kinh Thích-Đề Hoàn Nhân Vấn

22

Kinh Đại Niệm Xứ (Mahà-Satipatthàna Sutta)

23

Kinh Tệ Túc (Pàyàsi Sutta)

07

Kinh Tệ Túc

24

Kinh Ba-lê (Pàtika Sutta)

15

Kinh A-Nậu-Di

25

Kinh Ưu-đàm-bà-la Sư Tử Hống (Udumbarika-Sihanàdà Sutta)

08

Kinh Tán-Đà-Na

26

Kinh Chuyển Luân Thánh Vương Sư Tử Hống (Cakkavatti Sihanàda Sutta)

06

Kinh Chuyển Luân Thánh Vương Tu Hành

27

Kinh Khởi Thế Nhân Bổn (Agganana Sutta)

05

Kinh Tiêu Duyên

28

Kinh Tự Hoan Hỷ (Sampasàdaniya - Suttanta)

18

Kinh Tự Hoan Hỷ

29

Kinh Thanh Tịnh (Pàsàdika Sutta)

17

Kinh Thanh Tịnh

30

Kinh Tướng (Lakkhana Sutta)

31

Kinh Giáo Thọ Thi-ca-la-việt (Singàlovàda Sutta)

16

Kinh Thiện Sanh

32

Kinh A-sá-nang-chi (Atànàtiya Suttanta)

33

Kinh Phúng Tụng (Sangiti Sutta)

09

Kinh Chúng Tập

34

Kinh Thập Thượng (Dasuttara Sutta)

10

Kinh Thập Thượng

Ghi chú: Số thứ tự (Stt) các Kinh trong Trường Bộ được ghi theo Pàli Tạng. Số thứ tự các Kinh trong Trường A-hàm được ghi theo Hán Tạng.

Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn