Tu Viện Quảng Đức105 Lynch Rd, Fawkner, Vic 3060. Australia. Tel: 9357 3544. quangduc@quangduc.com* Viện Chủ: HT Tâm Phương, Trụ Trì: TT Nguyên Tạng   

Chương III: Công Đức Của Mười Nghiệp Lành

21/05/201313:44(Xem: 8662)
Chương III: Công Đức Của Mười Nghiệp Lành

Kinh Thập Thiện Nghiệp Đạo

Chương III: Công Đức Của Mười Nghiệp Lành

Hòa Thượng Thích Trí Thủ

Nguồn: Hòa Thượng Thích Trí Thủ

1. CÔNG ĐỨC XA LÌA SỰ SÁT SANH

Long-vương! nếu xa lìa sát-sanh thời được thành tựu mười pháp không còn bức não. Những gì là mười?
Đối với các chúng sanh cùng khắp bố-thí đức vô-úy;
Thường khởi lòng đại từ đối với chúng sanh.
Dứt sạch tất cả các tập khí (thói quen) giận hờn;
Thân thường không bệnh.
Sống mạnh lâu dài.
Thường được phi-nhơn (quỷ thần) ủng hộ,
Thường không ác mộng, thức ngủ an vui.
Diệt trừ oan kiếp, oán thù tự giải.
Không sợ sa đường dữ.
Khi chết sanh lên trời.
Ấy là mười công đức.
Nếu hồi-hướng đạo Vô-thượng Chánh-đẳng Chánh-giác, sau khi thành Phật, được quả Phật thì tùy tâm tự tại sống lâu.

2. CÔNG ĐỨC XA LÌA TRỘM CẮP

Lại nữa Long-Vương! Nếu xa lìa trộm cắp thời được mười pháp bảo tín. Mười pháp ấy là gì?
Giàu có của cải; vua, giặc, nước, lửa và con hư không phá diệt;
Nhiều người thương mến;
Người không dối gạt;
Mười phương khen ngợi;
Không lo tổn hại;
Tiếng tốt đồn khắp;
Ở giữa đại chúng không sợ hãi;
Của cải, tánh mạng, hình sắc, sức lực, an vui, biện tài đầy đủ không thiếu;
Thường sẵn lòng bố thí;
Mạng chết sanh lên trời.
Nếu hồi hướng về đạo Vô-Thượng Chánh-đẳng Chánh-giác, sau thành Phật, được chứng trí Thanh-tịnh Đại-Bồ-Đề.

3. CÔNG ĐỨC XA LÌA TÀ-HẠNH (TÀ-DÂM)

Lại nữa Long-vương! Nếu xa lìa Tà-hạnh, thời được bốn pháp, kẻ trí ngợi khen. Những gì là bốn?
Pháp căn điều thuận;
Xa lìa rộn ràng;
Được đời khen ngợi;
Vợ không ai xâm phạm.
Ấy là bốn công đức về chánh-hạnh. Nếu hồi hướng đạo Vô-thượng Chánh-đẳng Chánh-giác, sau thành Phật, được trượng-phu ẩn-mật-tàng tướng.

4. CÔNG ĐỨC XA LÌA NGHIỆP VỌNG-NGỮ

Lại nữa Long-vương! Nếu xa lìa vọng-ngữ thời được tám pháp trời khen ngợi. Những gì là tám?
Miệng thường thanh-tịnh, thơm mùi hoa ưu-bát;
Được người tín phục;
Mở lời thành chứng, nhơn thiên kính mến;
Thường đem lời êm dịu, an ủi chúng sanh;
Được ý vui thù thắng, ba nghiệp thanh tịnh;
Nói không sai lầm, lòng thường hoan hỷ;
Mở lời tôn-trọng, nhơn thiên phụng hành;
Trí-huệ thù thắng không ai chế phục.
Ấy là tám món công đức về hạnh không vọng-ngữ. Nếu hồi hướng về đạo Vô-thượng Bồ-Đề, sau thành Phật được chơn-thiệt-ngữ của Như-Lai.

5. CÔNG-ĐỨC XA LÌA NGHIỆP HAI LƯỠI

Lại nữa Long-vương! Nếu xa lìa nghiệp hai lưỡi, thời được năm pháp không thể phá hoại. Những gì là năm?
Được thân bất hoại, không ai hại được;
Được bà con bất hoại, không ai phá hại;
Được lòng tin bất hoại, thuận theo bổn nghiệp;
Được pháp hạnh bất hoại, chỗ tu kiên cố;
Được thiện-tri-thức bất hoại; không dối lừa nhau.
Năm công đức này nếu hồi hướng về đạo Vô-thượng Chánh-đẳng, Chánh-giác, sau thành Phật, được quyến thuộc chơn-chánh, các tà ma ngoại đạo không thể phá hoại.

6. CÔNG ĐỨC XA LÌA NGHIỆP ÁC-KHẨU

Lại nữa Long-Vương! Nếu xa lìa ác-khẩu thời được thành tựu tám món tịnh-nghiệp. Những gì là tám?
Lời nói không trái pháp độ;
Lời nói có lợi ích;
Lời nói quyết lý;
Lời nói đẹp đẽ;
Lời nói thừa lãnh được;
Lời nói được tin dùng;
Lời nói không thể chê;
Lời nói được ưa thích.
Nếu hồi hướng đạo Vô-thượng Chánh-đẳng Chánh-giác, sau thành Phật, đầy đủ phạm-âm-thanh tướng của Như-Lai.

7. CÔNG ĐỨC XA LÌA Ỷ-NGỮ (nói thêu dệt)

Lại nữa Long-Vương! Nếu xa lìa ỷ-ngữ, thì thành tựu ba món quyết-định. Những gì là ba?
Được người trí yêu mến;
Dùng trí như-thật đáp các người hỏi;
Ở nhơn thiên oai đức tối-thắng, không hư vọng.
Nếu hồi hướng Vô-thượng Chánh-đẳng, Chánh-giác, sau thành Phật, được Như-Lai thọ ký, chẳng có luống dối.

8. CÔNG ĐỨC XA LÌA THAM-DỤC

Lại nữa Long-Vương! Nếu xa lìa tham-dục thời được thành tựu năm món tự tại. Những gì là năm?
Ba nghiệp tự tại, các căn cụ túc;
Của cải tự-tại, oán-tặc, không cướp lại;
Phước đức tự tại, toại lòng yêu muốn, vật dụng đầy đủ;
Vương-vị tự tại, đồ vật quý lạ, đều được phụng hiến;
Những vật được, thù thắng xấp trăm lòng mong cầu; vì ngày xưa không bỏn sẻn ganh ghét.
Nếu hồi hướng Vô-thượng Bồ-Đề sau thành Phật, tam-giới đặc biệt tôn-trọng thảy đều kỉnh nhường.

9. CÔNG ĐỨC XA LÌA SÂN NHUẾ (sân hận)

Lại nữa Long-Vương! Nếu xa lìa sân-hận, thời được tám món tâm-pháp hỷ-duyệt. Những gì là tám?
Không có lòng tổn não;
Không còn sân hận;
Không có lòng gây kiện;
Lòng nhu-hòa, ngay thật;
Được từ tâm của bậc thánh giả;
Sẵn lòng làm lợi-ích an-lạc cho chúng sanh;
Thân tướng đẹp đẽ, chúng đều tôn-kính;
Do sự hòa-nhẫn; mau sanh về cõi phạm-thiên.
Nếu hồi hướng đạo Vô-thượng Bồ-Đề, sau thành Phật, được tâm vô ngại của Phật, người trông không chán.

10. CÔNG ĐỨC XA LÌA NGHIỆP TÀ-KIẾN

Lại nữa Long-Vương! Nếu xa lìa tà-kiến thời được thành-tựu mười pháp công đức. Những gì là mười?
Được ý vui chơn-thiện, bầu bạn chơn-thiện;
Thâm tín nhơn-quả; thà bỏ thân-mạng trọn chẳng làm ác.
Chỉ quy-y Phật, không quy y các thiên-thần;
Trực tâm chánh-kiến, xa hẳn tất cả ngờ vực cát hung;
Thường sanh nhân-thiên, không sa vào đường dữ;
Vô-lượng phước huệ, lần lữa thêm nhiều;
Xa hẳn đường tà, tu hành thánh-đạo;
Chẳng sanh khởi thân-kiến, bỏ các ác nghiệp;
Kiến giải vô ngại;
Chẳng bị các tai-nạn.
Ấy là mười điều; nếu đem hồi-hướng về quả Vô-thượng Bồ-Đề, sau thành Phật, mau chóng ngộ được tất cả Phật-pháp, thành tựu thần-thông tự-tại.

Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
facebook youtube google-plus linkedin twitter blog
Nguyện đem công đức này, trang nghiêm Phật Tịnh Độ, trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu khổ ba đường,
nếu có người thấy nghe, đều phát lòng Bồ Đề, hết một báo thân này, sinh qua cõi Cực Lạc.

May the Merit and virtue,accrued from this work, adorn the Buddhas pureland,
Repay the four great kindnesses above, andrelieve the suffering of those on the three paths below,
may those who see or hear of these efforts generates Bodhi Mind, spend their lives devoted to the Buddha Dharma,
the Land of Ultimate Bliss.

Quang Duc Buddhist Welfare Association of Victoria
Tu Viện Quảng Đức | Quang Duc Monastery
Senior Venerable Thich Tam Phuong | Senior Venerable Thich Nguyen Tang
Address: Quang Duc Monastery, 105 Lynch Road, Fawkner, Vic.3060 Australia
Tel: 61.03.9357 3544 ; Fax: 61.03.9357 3600
Website: http://www.quangduc.com ; http://www.tuvienquangduc.com.au (old)
Xin gửi Xin gửi bài mới và ý kiến đóng góp đến Ban Biên Tập qua địa chỉ:
quangduc@quangduc.com , tvquangduc@bigpond.com
KHÁCH VIẾNG THĂM
110,220,567