Tu Viện Quảng Đức105 Lynch Rd, Fawkner, Vic 3060. Australia. Tel: 9357 3544. quangduc@quangduc.com* Viện Chủ: HT Tâm Phương, Trụ Trì: TT Nguyên Tạng   

Danh Sách Phật Tử Ấn Tống Các Kinh Về Nhân Quả Hồi Hướng

20/05/201313:46(Xem: 10437)
Danh Sách Phật Tử Ấn Tống Các Kinh Về Nhân Quả Hồi Hướng

Kinh Nhân Quả

Danh Sách Phật Tử Ấn Tống Các Kinh Về Nhân Quả
Hồi Hướng

Ven. Dharma Master Lok To

Nguồn: Translated by Ven. Dharma Master Lok To

Thích Nữ Linh Hoa (Pháp)20
Thích Nữ Linh Bích (Pháp)50
Thích Minh Nhựt (New York)336
Thích Nữ Chân Thụy & Thích Nữ Chân Thọ100
Tina Treul100
Ngọc Thủy20
Diệu Hỷ Nguyễn Thị Rãi60
Diệu Hỷ Nguyễn Thị Sáu20
Hương linh Chiêm Mỹ Phước (New York)246
Nguyên Thái & Nguyên Từ150
Tâm Như20
Gia đình Nguyên Kim60
Bùi Thị Kim Liễu (Toronto)30
Nguyễn Trung (Winnepeg)150
Diệu Hiền Nguyễn Thị Nhựt Dung20
Phan Diệm Mi & Hiếu125
Châu Minh50
Giang Đại Muối50
Lâm Văn Hí50
Nguyễn Thị Âu50
Diệu Từ Châu Viên Khâm50
Minh Huệ Châu Đại Phúc350
Trịnh Thị Trâm50
Tâm Khiết Lữ Thanh Liêm & Diệu Hạnh150
Minh Long & Nguyễn Thị Gái50
Tâm Khiết Văn Ngọc Thanh & Nguyễn Thị Châu110
Thiện Hạnh15
Vinh Giáp20
Minh Hội20
Diệu Thành20
Diệu Long20
Nguyễn Thị Thanh20
Sou Mey20
Hoàng Thị Việt20
Diệu Trọng (Winnipeg)100
Tâm Diệp (Toronto)20
Hương linh Châu Chí Cường30
Hương linh Châu Văn Hòa30
Trần Trung (Regina)120
Diệu Dụng20
Diệu Quý59
Diệu Niệm & Eugene Lương100
Minh Chương30
Diệu Thủy & Diệu Công1000
Phan Thiện30
Trí Quảng Trần Đình Hiệp & Đắc Ngọc100
Diệu Khánh & Minh Quang100
Ngọc Công50
Tâm Diệu Tánh30
Trúc Như Nguyễn Thị Nho & Diệu Phúc Nguyễn Thị Hằng50
Tịnh Năng20
Gia đình Quân Ngọc40
Trần Thiên Thu20
Diệu Đạt Nguyễn Thị Sáu20
Tâm Ngọc Tiêu Thị Phượng30
Bùi Thị Khánh30
Diễm Liên5
Nguyễn Thanh Út10
Thiện Trung Nguyễn Minh Khánh20
Nguyễn Thị Nguyệt50
Diệu Không Trần Kim Thu10
Đạo Giai20
Diệu Am Nguyễn Trung Hiếu20
Thiện Tài Mai Phước Minh20
Thiện Thuận Châu Đức Thạnh20
Quý Ngọc50
Ngô Đức Long & Trần Thị Đường50
Bà Sáu20
Diệu Thiện (Hoa)20
Giác Tuyền - Mỹ Linh50
Thành Ngọc58
Chơn Hồng50
Diệu Hiền50
Diệu Quang200
Trần Thị Sen20
Diệu Thúy20
Trần Thị Lài & Võ Tấn Ngô20
Lữ Thị Thanh Vân20
Võ Thị Túy20
Thanh Ngọc30
Thu10
Minh Đạo Phan Minh Hoàng & Diệu Phước58
Bửu Tâm (Bà Hồng)50
Diệu Ân20
Đỗ Thị Tràng100
Lý A Mỹ30
Lưu Minh20
Tâm Hiếu30
Diệu Nhàn Hoàng Thị Nghĩa50
Hương linh Minh Thân Trần Đình Biên50
Hương linh Nguyễn Văn Ơn50
Hương linh Nguyễn Thị Tốt50
Diệu Hoàng & Thuận Giác Nguyễn Văn Ngà120
Nguyễn Minh Hoàng & Nguyễn Thị Bích Phượng20
Nguyễn Minh Tài & Lâm Hồ Điệp20
Nguyễn Minh Trung & Nguyễn Thị Xuân Mai &20
Nguyễn Minh Trí
Nguyễn Thị Minh Hường & Phạm Hồng Phúc40
Nguyễn Thị Minh Thu20
Nguyễn Minh Hùng20
Diệu Mỹ Đỗ Thị Thúy200
Trần Duy Thắng40
Trần Thị Bích Ngọc40
Diệu Minh Nguyễn Thị Vân50
Diệu Niệm Phạm Phương Trinh & Hoàng Vũ115
Phan Anh Dung50
Bửu Thọ Trần Văn Quấy100
Diệu Hòa Nguyễn Thị Trâm200
Quảng Duy50
Nguyễn Quang Vinh50
Nguyên Ninh Nguyễn Thị Đông Khương, Tuổi Tân Hợi100
Ngọc Duyên Huỳnh Kim Ky20
Diệu Âm Quảng Ngọc100
Diệu Ân Lao Kim Muối30
Gia đình Diệu Hòa & Thiện Đạo100
Diệu Học & Minh Triều50
Diệu Tuấn Huỳnh Ngọc Lan Anh & Michael De Sousa100
Diệu Bảo Huỳnh Ngọc Anh Tú20
Diệu Hân Huỳnh Ngọc Kinh Khanh20
Đạo hữu Cảnh50

HỒI HƯỚNG

Chúng con nguyện đem công đức ấn tống nầy cầu Phật Pháp còn mãi tại thế gian làm chỗ nương cho tất cả chúng sanh tu hành sớm được giải thoát.
Chúng con nguyện đem công đức nầy hướng về thập phương pháp giới chúng sanh đều trọn thành Phật Đạo.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Mùa Phật Đản 2550 – Canada 2006
Phật Tử Niệm Phật Đường London
Mười Công Đức Ấn Tống Kinh và Tượng Phật
1. Những tội lỗi đã tạo từ trước, nhẹ thì được tiêu trừ, nặng thì chuyển thành nhẹ.
2. Thường được các thiện thần ủng hộ, tránh được tất cả tai ương, hoạn nạn, ôn dịch, nước lửa, trộm cướp, đao binh, ngục tù.
3. Vĩnh viễn tránh khỏi những quả báo phiền khổ, oán cừu, oan trái của đời trước cũng như đời này.
4. Các vị Hộ Pháp, thiện thần thường gia hộ, nên những loài dạ xoa, ác quỉ, rắn độc, hùm beo tránh xa không dám hãm hại.
5. Tâm được an vui, ngày không gặp việc nguy khốn, đêm ngủ không thấy ác mộng, diện mạo hiền sáng, mạnh khỏe an lành, việc làm thuận lợi, được kết quả tốt.
6. Chí thành hộ Pháp, tâm không cầu lợi, tự nhiên y phục đầy đủ, gia đình hòa thuận, phước lộc đời đời.
7. Lời nói việc làm trời người hoan hỷ, đến đâu cũng được người kính mến ngợi khen.
8. Ngu chuyển thành trí, bịnh lành, mạnh mẽ, khốn nghèo chuyển thành thạnh đạt. Nhàm chán nữ thân, mệnh chung liền được thân nam.
9. Vĩnh viễn xa lìa đường ác, sanh vào cõi thiện, tướng mạo đoan nghiêm, tâm trí siêu việt, phước lộc tròn đầy.
10. Hay vì tất cả chúng sanh trồng các căn lành. Lấy tâm cầu của chúng sanh làm ruộng phước điền cho mình. Nhờ công đức ấy đạt được vô lượng phước quả thù thắng. Sanh ra nơi nào cũng thường được thấy Phật, nghe Pháp, phước huệ rộng lớn, chứng đạt Lục Thông, sớm thành Phật Quả.
Tổ Sư Ấn Quang dạy:
Ấn tống Kinh, tượng Phật được công đức thù thắng như vậy, nên gặp khi chúc thọ, thành hôn, cầu phước, thoát nạn, sám hối, cầu tiêu trừ tật bệnh, cầu siêu độ hương linh, hãy tinh tấn phát tâm Bồ Đề ấn tống để trồng cội phước đức cho chính mình và thân bằng quyến thuộc.
Niệm Phật Đường London
732 Lorne Ave. London Ontario N5W 3K6
Canada, ấn tống năm 2006, Phật Lịch 2550
Tel. 519-432-7828

Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
facebook youtube google-plus linkedin twitter blog
Nguyện đem công đức này, trang nghiêm Phật Tịnh Độ, trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu khổ ba đường,
nếu có người thấy nghe, đều phát lòng Bồ Đề, hết một báo thân này, sinh qua cõi Cực Lạc.

May the Merit and virtue,accrued from this work, adorn the Buddhas pureland,
Repay the four great kindnesses above, andrelieve the suffering of those on the three paths below,
may those who see or hear of these efforts generates Bodhi Mind, spend their lives devoted to the Buddha Dharma,
the Land of Ultimate Bliss.

Quang Duc Buddhist Welfare Association of Victoria
Tu Viện Quảng Đức | Quang Duc Monastery
Senior Venerable Thich Tam Phuong | Senior Venerable Thich Nguyen Tang
Address: Quang Duc Monastery, 105 Lynch Road, Fawkner, Vic.3060 Australia
Tel: 61.03.9357 3544 ; Fax: 61.03.9357 3600
Website: http://www.quangduc.com ; http://www.tuvienquangduc.com.au (old)
Xin gửi Xin gửi bài mới và ý kiến đóng góp đến Ban Biên Tập qua địa chỉ:
quangduc@quangduc.com , tvquangduc@bigpond.com
KHÁCH VIẾNG THĂM
50,000,000