Tu Viện Quảng Đức105 Lynch Rd, Fawkner, Vic 3060. Australia. Tel: 9357 3544. quangduc@quangduc.com* Viện Chủ: HT Tâm Phương, Trụ Trì: TT Nguyên Tạng   

Phẩm thứ năm: Bố Thí Ba La Mật (Phần 1)

15/05/201317:58(Xem: 9938)
Phẩm thứ năm: Bố Thí Ba La Mật (Phần 1)

Kinh Bi Hoa (Lịch sử đức Phật A Di Đà và các Bồ Tát) 10 quyển

Phẩm thứ năm: Bố Thí Ba La Mật (Phần 1)

Việt dịch: Thích nữ Tâm Thường

Nguồn: Đại Chánh Tân Tu Đại Tạng Kinh Vol. 3, No. 157 Bản dịch Hán văn Đời Bắc Lương, Tam Tạng Pháp Sư Đàm Vô Sấm Người Thiên Trúc Chứng nghĩa và nhuận văn Tỳ kheo Thích Đỗng Minh Tỳ kheo Tâm Hạnh

Thiện nam tử! Khi ấy, Bồ Tát Đại Bi đem đầu mặt đảnh lễ Bảo Tạng Như Lai xong, ở trước Phật, bạch:
-Bạch đức Thế Tôn! Có bao nhiêu kinh được gọi là Tam muội môn, trợ Bồ đề pháp thanh tịnh môn? Thế nào là Bồ Tát vô úy, đầy đủ trang nghiêm nơi nhẫn?
Thiện nam tử, đức Phật ấy khen Bồ Tát Đại Bi:
• Lành thay! Lành thay! Đại Bi! Ông hỏi những việc rất đặc biệt. Đó chính là trân bảo có thể làm lợi ích lớn cho vô lượng vô biên các Bồ Tát. Vì sao? – Này Đại Bi, vì ông có thể hỏi Phật việc lớn như vậy.
Đại Bi! Ông hãy lắng nghe cho kỹ: thiện nam, thiện nữ nào tu hạnh Đại thừa, có Thủ Lăng Nghiêm Tam muội, nhập Tam muội này có thể vào trong tất cả các Tam muội.
Có Bảo ấn Tam muội, nhập Tam muội này có thể ấn chứng các Tam muội.
Có Sư tử du hý Tam muội, nhập Tam muội này có thể du hý như Sư tử nơi các tam muội.
Có Thiện nguyệt Tam muội, nhập Tam muội này có thể chiếu soi các Tam muội.
Có Nguyệt tràng ấn Tam muội, nhập Tam muội này có thể giữ vững các cờ Tam muội.
Có Xuất nhất thiết tánh tam muội, nhập Tam muội này cóthể ra khỏi tất cả Tam muội.
Có Quán ấn Tam muội, nhập Tam muội này có thể thấy tất cả đảnh Tam muội.
Có Ly pháp giới Tam muội, nhập Tam muội này có thể phân biệt các Tam muội.
Có Ly tràng tướng Tam muội, nhập Tam muội này có thể giữ gìn tất cả các tràng Tam muội.
Có Kim cang Tam muội, nhập Tam muội này có thể làm cho tất cả Tam muội không bị phá hoại.
Có Chư pháp ấn Tam muội, nhâp Tam muội này có thể in ấn tất cả pháp.
Có Vương thiện trụ Tam muội, nhập Tam muội này có thể đối với các Tam muội như vua an trụ.
Có Phóng quang Tam muội, nhập Tam muội này có thể phóng ánh sáng chiếu các Tam muội.
Có Lực tấn Tam muội, nhập Tam muội này có thể đối với các Tam muội tăng tấn tự tại.
Có Chánh xuất Tam muội, nhâp Tam muội này có thể chíng thức ra khỏi các Tam muội.
Có Biện từ Tam muội, nhập Tam muội này có thể hiểu rõ tất cả vô lượng âm thanh.
Có Ngữ ngôn Tam muội, nhập Tam muội này có thể vào tất cả các ngôn ngữ.
Có Quán phương Tam muội, nhập Tam muội này có thể xem thấy khắp tất cả các Tam muội.
Có Nhất thiết pháp Tam muội, nhập Tam muội này có thể phá tất cả pháp.
Có Trì ấn Tam muội, nhập Tam muội này có thể giữ các ấn Tam muội.
Có Nhập nhất thiết pháp tịch tĩnh Tam muội, nhập Tam muội này có thể khiến tất cả Tam muội vài tịch tĩnh.
Có Bất thất Tam muội, nhập Tam muội này không mất tất cả tam muội.
Có Nhất thiết pháp bất động Tam muội, nhập Tam muội này có thể khiến tất cả Tam muội không động.
Có Thân cận nhất thiết hải ấn Tam muội, nhập Tam muội này có thể gần gũi, cứu giúp tất cả Tam muội.
Có Nhất thiết vô ngã Tam muội, nhập Tam muội này có thể làm cho các Tam muội không có sanh diệt.
Có Biến phú hư không Tam muội, nhập Tam muội này có thể che khắp tất cả Tam muội.
Có Bất đoạn nhất thiết pháp Tam muội, nhập Tam muội này có thể giữ gìn các Tam muội làm cho không dứt mất.
Có Kim cang trường Tam muội, nhập Tam muội nay có thể sửa trị tất cả các trường Tam muội.
Có Nhất thiết pháp nhất vị Tam muội, nhập Tam muội này có thể giữ các pháp vị.
Có Ly nhạo ái Tam muội, nhập Tam muội này có thể xa lìa tất cả phiền não và trợ phiền não.
Có Nhất thiết pháp vô sanh Tam muội, nhập Tam muội này có thể chỉ bày tất cả Tam muội không sanh không diệt.
Có Quang minh Tam muội, nhập Tam muội này có thể chiếu soi tất cả Tam muội, làm cho sáng rực Tam muội đó.
Có Bất diệt nhất thiết pháp Tam muội, nhập Tam muội này không phân biệt tất cả Tam muội.
Có Bất cầu Tam muội, nhập Tam muội này không tìm tất cả pháp.
Có Bất trụ Tam muội, nhập Tam muội này đối với các pháp không trụ pháo giới.
Có Hư không ức tưởng Tam muội, nhập Tam muội này làm cho các Tam muội đều như hư không và có thể thấy sự chơn thật của nó.
Có Vô tâm Tam muội, nhập Tam muội này có thể diệt tâm, tâm sở pháp trong tất cả các tam muội.
Có Sắc vô biên Tam muội, nhập Tam muội này sắc sáng chói vô biên trong tất cả các Tam muội.
Có Tịnh đăng Tam muội, nhập Tam muội này có thể làm đèn sáng trong tất cả Tam muội.
Có Nhất thiết pháp vô biên Tam muội, nhập Tam muội này có thể thị hiện vô lượng trí huệ nới các Tam muội.
Có Điện vô biên Tam muội, nhập Tam muội này thị hiện trí huệ nơi các Tam muội.
Có Nhất thiết quang minh Tam muội, nhập Tam muội này có thể thị hiện môn Quang minh Tam muội nơi các Tam muội.
Có Chư giới vô biên Tam muội, nhập Tam muội này thị hiện vô lượng vô biên trí huệ nơi các Tam muội.
Có Bạch tịnh kiên cố Tam muội, nhập Tam muội này được Không định đối với các Tam muội.
Có Tu Di Sơn Tam muội, nhập Tam muội này có thể thị hiện hư không nơi các Tam muội.
Có Vô cấu quang minh Tam muội, nhập Tam muội này có thể trừ các nhơ nhớp nơi Tam muội.
Có Nhất thiết trung vô úy Tam muội, nhập tam muội này thị hiện không sợ nơi các Tam muội.
Có Nhạo lạc Tam muội, nhập Tam muội này đều được ưa thích đối với các Tam muội.
Có Nhất thiết pháp chánh du hý tam muội, nhập Tam muội này đối với Tam muội chỉ bày không có tất cả các sắc.
Có Phóng điện Tam muội, nhập Tam muội này thị hiện phóng ánh sáng nơi các Tam muội.
Có Nhất thiết pháp an chỉ vô cấu Tam muội, nhập Tam muội này thị hiện trí huệ không nhơ nơi các Tam muội.
Có Vô tận Tam muội, nhập tam muội này đối với các Tam muội thị hiện không phải hết, không phải không hết.
Có Nhất thiết pháp bất khả tư nghì thanh tịnh Tam muội, nhập Tam muội này thị hiện các hình tượng bất khả tư nghì (không thể nghĩ bàn) như trong gương nơi các Tam muội.
Có Hỏa quang Tam muội, nhập Tam muội này làm cho trí huệ rực rỡ nơi các Tam muội.
Có Ly tận Tam muội, nhập Tam muội này nơi các Tam muội thị hiện bất tận.
Có Bất động Tam muội, nhập Tam muội này ở trong các pháp chẳng động, chẳng thọ nhận, không xem thường, đùa cợt.
Có Tăng ích Tam muội, nhập Tam muội này đối với các Tam muội đều thấy tăng ích lợi.
Có Nhật đăng Tam muội, nhập Tam muội này phóng ánh sáng nơi các Tam muội.
Có Nguyệt vô cấu Tam muội, nhập Tam muội này như mặt trăng chiếu sáng nơi các Tam muội.
Có Bạch tịnh quang minh Tam muội, nhập Tam muội này được bốn biện tài nơi các Tam muội.
Có Làm hay chẳng làm Tam muội, nhập Tam muội này đối với các tam muội làm hay chẳng làm đều thị hiện trí tướng.
Có Kim cang Tam muội, nhập Tam muội này được thông suốt tất cả các pháp, cho đến không thấy các chướng ngại như vi trần.
Có Trụ tâm Tam muội, nhập Tam muội này tâm bất động, không nhận khổ vui, không thấy ánh sáng, trong tâm không có sân hận, lại cũng thấy tâm tưởng như vậy.
Có Biến chiếu Tam muội, nhập Tam muội này thấy tất cả ánh sáng nơi các Tam muội.
Có Thiện trụ Tam muội, nhập Tam muội này có thể khéo được an trụ nơi các Tam muội.
Có Bảo sơn Tam muội, nhập Tam muội này có thể thấy các Tam muội giống như núi báu.
Có Thắng pháp ấn Tam muội, nhập Tam muội này có thể ấn chứng tất cả các Tam muội.
Có Thuận pháp tánh Tam muội, nhập Tam muội này có thể thấy tất cả pháp thảy đều tùy thuận.
Có Ly nhạo Tam muội, nhập Tam muội này được xa lìa say đắm đối với tất cả pháp.
Có Pháp cự Tam muội, nhập Tam muội này trừ được các pháp tối tăm.
Có Pháp vũ Tam muội, nhập Tam muội này có thể mưa pháp vũ, phá hoại sự chấp tướng nơi các tam muội.
Có Đẳng ngôn ngữ Tam muội, nhập Tam muội này được con mắt sáng suốt đối với các pháp.
Có Ly ngữ ngôn Tam muội, nhập Tam muội này đối với các pháp không còn có một ngôn từ.
Có Đoạn duyên Tam muội, nhập Tam muội này, dứt các pháp duyên.
Có Bất tác Tam muội, nhập Tam muội này, trong các pháp không thấy có người làm.
Có Tịnh tấn Tam muội, nhập Tam muội này thấy hết thảy tự tánh thanh tịnh của các pháp.
Có Vô chướng ngại Tam muội, nhập Tam muội này trong các pháp không có chướng ngại.
Có Ly cương Tam muội, nhập Tam muội này thấy các Tam muội đầy đủ, không còn thấy cao thấp.
Có Tập tụ nhất thiết công đức Tam muội, nhập Tam muội này xa lìa tất cả pháp tập họp..
Có Chánh trụ Tam muội, nhập Tam muội này đối với các pháp không thấy có tâm và tâm sở pháp.
Có Giác Tam muội, nhập Tam muội này liền có thể giác ngộ hết thảy các pháp.
Có Niệm phân biệt Tam muội, nhập Tam muội này đối với các pháp được vô lượng biện tài.
Có Trí giác thanh tịnh Tam muội, nhập Tam muội này thì đối với tất cả pháp được bình đẳng hay không bình đẳng.
Có Trí tướng Tam muội, nhập Tam muội này có thể ra khỏi ba cõi.
Có Trí đoạn Tam muội, nhập Tam muội này thấy các pháp chấm dứt.
Có Trí vũ Tam muội, nhập Tam muội này được tất cả mưa pháp.
Có Vô y Tam muội, nhập Tam muội này không thấy y chỉ trong các pháp.
Có Đại trang nghiêm Tam muội, nhập Tam muội này trong các Tam muội không thấy pháp tràng.
Có Hạnh Tam muội, nhập Tam muội này có thể thấy các pháp hạnh đều tịch tĩnh vắng lặng.
Có Nhất thiết hạnh ly nhất thiết hữu Tam muội, nhập tam muội này hiểu rõ, thông suốt các pháp.
Có Tục ngôn Tam muội, nhập Tam muội này có thể hiểu rõ lời tục.
Có Ly ngữ ngôn vô tự Tam muội, nhập Tam muội này đối với các pháp liền hiểu rõ không có ngôn ngữ.
Có Trí cự Tam muội, nhập Tam muội này hay chiếu sáng các pháp.
Có Trí thắng tướng hống Tam muội, nhập Tam muội này đối với các pháp thị hiện tướng tĩnh.
Có Thông trí tướng Tam muội, nhập Tam muội này thấy tất cả trí tướng nơi các pháp.
Có Thành tựu nhất thiết hạnh Tam muội, nhập Tam muội này đối với các pháp thành tựu tất cả hạnh.
Có Ly khổ lạc Tam muội, nhập Tam muội này nương tựa nơi các pháp.
Có Vô tận hạnh Tam muội, nhập Tam muội này thấy các pháp không chấm dứt.
Có Đà la ni Tam muội, nhập Tam muội này đối với các Tam muội có thể giữ gìn pháp tướng không thấy chánh tà.
Có Vô tắng ái Tam muội, nhập Tam muội này đối các pháp không thấy thương ghét.
Có Tĩnh quang Tam muội, nhập Tam muội này không thấy nhơ nhớp nơi pháp hữu vi.
Có Kiên lao Tam muội, nhập Tam muội này không thấy các pháp.
Có Bất kiên lao hữu mãn nguyệt tịnh quang Tam muội, nhập Tam muội này, đối với các Tam muội có thể thành tựu đầy đủ các công đức.
Có Đại trang nghiêm Tam muội, nhập Tam muội này thì nơi các tam muội đều thành tựu được vô lượng trang nghiêm.
Có Nhất thiết thế quang minh Tam muội, nhậpTam muội này dùng trí chiếu sáng các Tam muội.
Có Nhất thiết đẳng chiếu Tam muội, nhập Tam muội này được nhất tâm đối với các Tam muội.
Có Tịnh vô tịnh Tam muội, nhập tam muội này đối với các Tam muội không thấy tịnh, chẳng tịnh.
Có Vô trạch Tam muội, nhập Tam muội này không thấy có nhà cửa.
Có Như nhĩ Tam muội, nhập Tam muội này đối với các Tam muội không thấy làm, không làm.
Có Vô thân Tam muội, nhập Tam muội này đối với các pháp không thấy có thân.
Các Bồ Tát được các môn Tam muội như vậy thì khẩu nghiệp thanh tịnh như hư không, đối với các pháp không còn thấy khẩu nghiệp, giống như hư không, không bị chướng ngại.
Đại Bi! Đây gọi là Đại Bồ Tát tu học các môn Tam muội Đại thừa.
Hết quyển thứ tám

Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
facebook youtube google-plus linkedin twitter blog
Nguyện đem công đức này, trang nghiêm Phật Tịnh Độ, trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu khổ ba đường,
nếu có người thấy nghe, đều phát lòng Bồ Đề, hết một báo thân này, sinh qua cõi Cực Lạc.

May the Merit and virtue,accrued from this work, adorn the Buddhas pureland,
Repay the four great kindnesses above, andrelieve the suffering of those on the three paths below,
may those who see or hear of these efforts generates Bodhi Mind, spend their lives devoted to the Buddha Dharma,
the Land of Ultimate Bliss.

Quang Duc Buddhist Welfare Association of Victoria
Tu Viện Quảng Đức | Quang Duc Monastery
Senior Venerable Thich Tam Phuong | Senior Venerable Thich Nguyen Tang
Address: Quang Duc Monastery, 105 Lynch Road, Fawkner, Vic.3060 Australia
Tel: 61.03.9357 3544 ; Fax: 61.03.9357 3600
Website: http://www.quangduc.com ; http://www.tuvienquangduc.com.au (old)
Xin gửi Xin gửi bài mới và ý kiến đóng góp đến Ban Biên Tập qua địa chỉ:
quangduc@quangduc.com , tvquangduc@bigpond.com
KHÁCH VIẾNG THĂM
110,220,567