Tu Viện Quảng Đức105 Lynch Rd, Fawkner, Vic 3060. Australia. Tel: 9357 3544. quangduc@quangduc.com* Viện Chủ: HT Tâm Phương, Trụ Trì: TT Nguyên Tạng   

Quyển thứ mười

13/05/201319:25(Xem: 10320)
Quyển thứ mười

Đức Phật nói Kinh Hồng Danh Lễ Sám

Quyển thứ mười

Hòa thượng Thích Huyền Vi

Nguồn: Việt dịch từ Dịch từ Tục Tạng Kinh (Ấn Độ soạn thuật)

Đệ tử chúng con, ngày nay nhờ sức từ bi của chư Phật, các vị Đại Bồ Tát mới mong hiểu biết, rất lấy làm hổ thẹn. Những tội đã làm nguyện xin trừ diệt; các tội chưa làm không dám tái phạm. Từ nay về sau cho đến lúc thành Phật, khởi lòng tin kiên cố, không dám thoái lui. Thà chịu bao nhiêu khổ sở trong muôn ngàn ức kiếp, chúng con xin thề không vì khổ mà thoái chuyển lòng tin. Nguyện cầu chư Phật, chư Đại Bồ Tát, đồng gia tâm cứu hộ, khiến đệ tử chúng con, lòng tin được vững bền, đồng như tâm của chư Phật, đồng như nguyện của chư Phật, tà ma ngoại đạo không thể phá hoại lòng tin của chúng con. Chúng con đem hết lòng thành kính lạy mười phương chư Phật, từ bi chứng giám:

Kính lạy đức Phật Diệu Bộ

Kính lạy đức Phật Quán Thập Phương

Kính lạy đức Phật Đức Quang Minh

Kính lạy đức Phật Thanh Tịnh Giới

Kính lạy đức Phật Vô Biên Trí

Kính lạy đức Phật Vô Biên Bộ

Kính lạy đức Phật Kiên Tinh Tấn

Kính lạy đức Phật Thiên Cúng Dường

Kính lạy đức Phật Phổ Trí

Kính lạy đức Phật Tịch Quang

Kính lạy đức Phật Nhơn Oai Đức

Kính lạy đức Phật Công Đức Kiều Lương

Kính lạy đức Phật Kiên Cố Tu

Kính lạy đức Phật Xưng Thánh

Kính lạy đức Phật Xưng Tràng

Kính lạy đức Phật Bất Dị Tâm

Kính lạy đức Phật Phổ Tín

Kính lạy đức Phật Đại Oai Đức

Kính lạy đức Phật Ứng Cúng Dường

Kính lạy đức Phật Thượng Công Đức

Kính lạy đức Phật Thành Tựu Nghĩa Tu Hành

Kính lạy đức Phật Ái Cúng Dường

Kính lạy đức Phật Phổ Hộ

Kính lạy đức Phật Tín Bồ Đề

Kính lạy đức Phật Tâm Ý

Kính lạy đức Phật Xuất Trí

Kính lạy đức Phật Sơn Thinh

Kính lạy đức Phật Tánh Nhựt

Kính lạy đức Phật Vân Thinh

Kính lạy đức Phật Đại Diệm Tụ

Kính lạy đức Phật Thắng Tích

Kính lạy đức Phật Vô Ưu

Kính lạy đức Phật Thiên Quốc Độ

Kính lạy đức Phật Sư Tử Hân Thinh

Kính lạy đức Phật Vô Lượng Minh

Kính lạy đức Phật Kiến Ái

Kính lạy đức Phật Nhiên Đăng Cổ

Kính lạy đức Phật Thắng Cao

Kính lạy đức Phật Thập Phương Văn Danh

Kính lạy đức Phật Ái Nhãn

Kính lạy đức Phật Nguyệt Cao

Kính lạy đức Phật Năng Dữ Vô Úy

Kính lạy đức Phật Tinh Tú Vương Quang

Kính lạy đức Phật Nguyệt Thiên

Kính lạy đức Phật Quang Minh Nhựt

Kính lạy đức Phật Đại Xưng

Kính lạy đức Phật Chân Thinh

Kính lạy đức Phật Ái Thuyết

Kính lạy đức Phật Xưng Thượng Lưu

Kính lạy đức Phật Thiên Vương

Kính lạy đức Phật Cam Lộ Minh

Kính lạy đức Phật Lạc Thinh

Kính lạy đức Phật Tâm Ý Thinh

Kính lạy đức Phật Địa Trụ

Kính lạy đức Phật Tịch Quá

Kính lạy đức Phật Đa La Vương

Kính lạy đức Phật Vô Úy

Kính lạy đức Phật Năng Phá Nghi

Kính lạy đức Phật Từ Thắng

Kính lạy đức Phật Thắng Thượng

Kính lạy đức Phật Chủng Chủng Nhựt

Kính lạy đức Phật Phổ Hiện

Kính lạy đức Phật Kiến Nguyệt

Kính lạy đức Phật Hàng Phục Ma

Kính lạy đức Phật Đại Thủ

Kính lạy đức Phật Sư Tử Phấn Tấn Khứ

Kính lạy đức Phật Oai Đức Quang

Kính lạy đức Phật Phổ Hộ Đạo

Kính lạy đức Phật Thành Tựu Nghĩa Oai Đức

Kính lạy đức Phật Quang Minh Nhựt

Kính lạy đức Phật Kiến Tụ

Kính lạy đức Phật Thanh Tịnh Ý

Kính lạy đức Phật Hương Sơn

Kính lạy đức Phật Ma Ni Thanh Tịnh

Kính lạy đức Phật Công Đức Minh

Kính lạy đức Phật Nhựt Nhiên Đăng

Kính lạy đức Phật Thành Tựu Quang

Kính lạy đức Phật Lạc Thuyết Pháp

Kính lạy đức Phật Thiện Tư Duy Nghĩa

Kính lạy đức Phật Phổ Hiện Kiến

Kính lạy đức Phật Sư Tử Tràng

Kính lạy đức Phật Khổ Hạnh

Kính lạy đức Phật Đại Bộ

Kính lạy đức Phật Liên Hoa Nhãn

Kính lạy đức Phật Liên Hoa Quang

Kính lạy đức Phật Chiếu Quang

Kính lạy đức Phật Tín Vô Lượng

Kính lạy đức Phật Vô Lượng Sắc

Kính lạy đức Phật Cái Thiên

Kính lạy đức Phật Bửu Quang Minh

Kính lạy đức Phật Thượng Thủ Giáo

Kính lạy đức Phật Thiện Kiến

Kính lạy đức Phật Thân Vị

Kính lạy đức Phật Đức Vị

Kính lạy đức Phật Nhựt Diện

Kính lạy đức Phật Vô Chướng Ngại Nhãn

Kính lạy đức Phật Sư Tử Bộ

Kính lạy đức Phật Hỏa Đăng

Kính lạy đức Phật Sanh Thắng

Kính lạy đức Phật Tín Công Đức

Kính lạy đức Phật Phước Đức Tạng

Kính lạy đức Phật Pháp Tràng

Kính lạy đức Phật Thiên Ái

Kính lạy đức Phật Vô Bố Úy

Kính lạy đức Phật Ái Chánh Pháp

Kính lạy đức Phật Trí Thắng Diệu

Kính lạy đức Phật Oai Đức Quang

Kính lạy đức Phật Nguyệt Đức

Kính lạy đức Phật Công Đức Tu

Kính lạy đức Phật Vô Biên Quang

Kính lạy đức Phật An Lạc Quốc

Kính lạy đức Phật Xứng Tràng

Kính lạy đức Phật Quang Minh Hống

Kính lạy đức Phật Phổ Công Đức

Kính lạy đức Phật Thượng Tràng

Kính lạy đức Phật Na La Diên

Kính lạy đức Phật Bửu Tín

Kính lạy đức Phật Phổ Tư Duy

Kính lạy đức Phật Thiện Tư Duy

Kính lạy đức Phật Phổ Trí Hóa

Kính lạy đức Phật Bất Khả Lượng Oai Đức

Kính lạy đức Phật Sư Tử Tý

Kính lạy đức Phật Quang Minh Ý

Kính lạy đức Phật Thiên Vương

Kính lạy đức Phật Bửu Tràng

Kính lạy đức Phật Thiện Trụ Ý

Kính lạy đức Phật Vô Lượng Thiên

Kính lạy đức Phật Thánh Hóa

Kính lạy đức Phật Đại Công Đức

Kính lạy đức Phật Đại Tràng

Kính lạy đức Phật Đại Quang Nhựt

Kính lạy đức Phật Chân Pháp

Kính lạy đức Phật Nhựt Nguyệt

Kính lạy đức Phật Chân Báo

Kính lạy đức Phật Thắng Thiên

Kính lạy đức Phật Quán Giải Thoát

Kính lạy đức Phật Bửu Quang Minh

Kính lạy đức Phật Khổng Tước Thinh

Kính lạy đức Phật Phổ Hạnh Nguyện

Kính lạy đức Phật Thành Tựu Quang

Kính lạy đức Phật Vô Lượng Nhãn

Kính lạy đức Phật Xứng Ái

Kính lạy đức Phật Thiện Hộ Niệm

Kính lạy đức Phật Tín Thiên

Kính lạy đức Phật Bất Khả Lượng Bộ

Kính lạy đức Phật Đại Oai

Kính lạy đức Phật Tâm Trí

Kính lạy đức Phật Tiên Bộ

Kính lạy đức Phật Nhựt Hình

Kính lạy đức Phật Hỏa Tụ

Kính lạy đức Phật Đại Tu

Kính lạy đức Phật Đại Bộ

Kính lạy đức Phật Thắng Thiên

Kính lạy đức Phật Thành Tựu Nghĩa Tu

Kính lạy đức Phật Nguyệt Ái

Kính lạy đức Phật Sư Tử Thinh

Kính lạy đức Phật Tín Thuyết

Kính lạy đức Phật Trí Quang

Kính lạy đức Phật Hoa Oai Đức

Kính lạy đức Phật Quang Minh Tụ

Kính lạy đức Phật Thần Thông Quang Minh

Kính lạy đức Phật Vô Lượng Oai Đức

Kính lạy đức Phật Vô Lượng Quang Minh

Kính lạy đức Phật Thắng Tạng

Kính lạy đức Phật Phổ Chiếu Xưng

Kính lạy đức Phật Bửu Tràng

Kính lạy đức Phật Thắng Oai Đức

Kính lạy đức Phật Nhựt Tràng

Kính lạy đức Phật Đại Di Lưu

Kính lạy đức Phật Cúng Dường Trang Nghiêm

Kính lạy đức Phật Thế Gian Văn Danh

Kính lạy đức Phật Thắng Đức

Kính lạy đức Phật Thắng Xưng

Kính lạy đức Phật Thành Tựu Bộ

Kính lạy đức Phật Thiên Cúng Dường

Kính lạy đức Phật Bửu Thinh

Kính lạy đức Phật Bất Khả Hàng Phục Xưng

Kính lạy đức Phật Ứng Quang Minh

Kính lạy đức Phật Đại Đăng

Kính lạy đức Phật Hạnh Oai Nghi Úy

Kính lạy đức Phật Phấn Tấn Tâm

Kính lạy đức Phật Vô Chướng Ngại Kiến

Kính lạy đức Phật Ly Nghi Hoặc

Kính lạy đức Phật Đại Hành

Kính lạy đức Phật Bất Thất Bộ

Kính lạy đức Phật Thiên Quốc Độ

Kính lạy đức Phật Hỷ Bồ Đề

Kính lạy đức Phật Hoa Quang

Kính lạy đức Phật Năng Dữ Quang Minh

Kính lạy đức Phật Thiên Ái

Kính lạy đức Phật Giải Thoát Quang Minh

Kính lạy đức Phật Phóng Quang Minh

Kính lạy đức Phật Tác Công Đức

Kính lạy đức Phật Thành Trí

Kính lạy đức Phật Đạo Quang

Kính lạy đức Phật Hải Vương

Kính lạy đức Phật Hỷ Bồ Đề

Kính lạy đức Phật Pháp Quang

Kính lạy đức Phật Đại Thiên

Kính lạy đức Phật Thâm Trí

Kính lạy đức Phật Pháp Tự Tại

Kính lạy đức Phật Đại Tín

Kính lạy đức Phật Tâm Ý

Kính lạy đức Phật Trí Quang Tín

Kính lạy đức Phật Bất Mậu Tư

Kính lạy đức Phật Khởi Phước Đức

Kính lạy đức Phật Lậu Xưng

Kính lạy đức Phật Đại Trang Nghiêm

Kính lạy đức Phật Nguyệt Quang

Kính lạy đức Phật Thiên Quang Vương

Kính lạy đức Phật Thanh Tịnh Hạnh

Kính lạy đức Phật Công Đức Ái

Kính lạy đức Phật Sư Tử Ý

Kính lạy đức Phật Địa Thanh Tịnh

Kính lạy đức Phật Bửu Quang Minh

Kính lạy đức Phật Khoái Quang Minh

Kính lạy đức Phật Xưng Chủng Nhựt

Kính lạy đức Phật Nhựt Ái

Kính lạy đức Phật Nguyệt Cái

Kính lạy đức Phật Phổ Quán

Kính lạy đức Phật Vô Nhiễm

Kính lạy đức Phật Xưng Thắng

Kính lạy đức Phật Nguyệt Diện

Kính lạy đức Phật Long Thiên

Kính lạy đức Phật Công Đức Tụ

Kính lạy đức Phật Công Đức Trí

Kính lạy đức Phật Hoa Thắng

Kính lạy đức Phật Thế Ái

Kính lạy đức Phật Cam Lộ Oai Đức

Kính lạy đức Phật Bửu Tràng

Kính lạy đức Phật Nhựt Quang Minh

Kính lạy đức Phật Cam Lộ Quang

Kính lạy đức Phật Thuyết Pháp Ái

Kính lạy đức Phật Ưng Ái

Kính lạy đức Phật Địa Quang

Kính lạy đức Phật Công Đức Tác

Kính lạy đức Phật Hoa Thắng

Kính lạy đức Phật Công Đức Tý

Kính lạy đức Phật Pháp Đăng Đàn

Kính lạy đức Phật Phổ Quang

Kính lạy đức Phật Phạm Thinh

Kính lạy đức Phật Đại Trang Nghiêm

Kính lạy đức Phật Giải Thoát Nhựt

Kính lạy đức Phật Kiên Tinh Tấn

Kính lạy đức Phật Phật Quang Minh

Kính lạy đức Phật Công Đức Xưng

Kính lạy đức Phật Thiện Trí Huệ

Kính lạy đức Phật Bất Khả Lượng Trang Nghiêm

Kính lạy đức Phật Sư Tử Ái

Kính lạy đức Phật Công Đức Bộ

Kính lạy đức Phật Thượng Thiên

Kính lạy đức Phật Quán Hạnh

Kính lạy đức Phật Nhựt Thiên

Kính lạy đức Phật Điển Quang

Kính lạy đức Phật Thắng Ái

Kính lạy đức Phật Di Lưu Tràng

Kính lạy đức Phật Hoa Quang

Kính lạy đức Phật Thượng Ý

Kính lạy đức Phật Hương Sơn

Kính lạy đức Phật Công Đức Phấn Tấn

Kính lạy đức Phật Thắng Ý

Kính lạy đức Phật Tín Thánh

Kính lạy đức Phật Bửu Châu

Kính lạy đức Phật Thượng Oai Đức

Kính lạy đức Phật Tối Hậu Kiến

Kính lạy đức Phật Hoan Hỷ Trang Nghiêm

Kính lạy đức Phật Công Đức Tạng Thắng

Kính lạy đức Phật Vô Cấu Cảnh

Kính lạy đức Phật Oai Đức Lực

Kính lạy đức Phật Thanh Tịnh Nhãn

Kính lạy đức Phật Trí Hạnh

Kính lạy đức Phật Bất Mậu Túc

Kính lạy đức Phật Thánh Nhãn

Kính lạy đức Phật Lạc Giải Thoát

Kính lạy đức Phật Đại Thinh

Kính lạy đức Phật Thượng Quốc Độ

Kính lạy đức Phật Tu Hành Quang Minh

Kính lạy đức Phật Niệm Nghiệp

Kính lạy đức Phật Tín Công Đức

Kính lạy đức Phật Lô Xá Na Xưng

Kính lạy đức Phật Chiếu Ám

Kính lạy đức Phật Ái Tự Tại

Kính lạy đức Phật Nguyệt Quang

Kính lạy đức Phật Thượng Thinh

Kính lạy đức Phật Công Đức Thắng

Kính lạy đức Phật Nhiếp Ái Trạch

Kính lạy đức Phật Tướng Vương

Kính lạy đức Phật Ly Nhiệt Bịnh Trí

Kính lạy đức Phật Năng Dữ Thánh

Kính lạy đức Phật Pháp Châu

Kính lạy đức Phật Cam Lộ Công Đức

Kính lạy đức Phật Vô Sân Hận

Kính lạy đức Phật Cam Lộ Hương

Kính lạy đức Phật Nguyệt Minh

Kính lạy đức Phật Hống Thinh

Kính lạy đức Phật Vô Úy Nhật

Kính lạy đức Phật Đắc Vô Úy

Kính lạy đức Phật Hỷ Ái

Kính lạy đức Phật Bất Thố Trí

Kính lạy đức Phật Thế Ái

Kính lạy đức Phật Thiên Đăng

Kính lạy đức Phật Tín Thánh

Kính lạy đức Phật Thiên Cái

Kính lạy đức Phật Long Quang

Kính lạy đức Phật Thắng Bộ

Kính lạy đức Phật Pháp Oai Đức

Kính lạy đức Phật Kiến Hữu

Kính lạy đức Phật Tàm Quý Diện

Kính lạy đức Phật Thắng Sắc

Kính lạy đức Phật Phổ Nhãn

Kính lạy đức Phật Công Đức Quang

Kính lạy đức Phật Nguyệt Thắng

Kính lạy đức Phật Định Thật

Kính lạy đức Phật Công Đức Tràng

Kính lạy đức Phật Thế Tự Tại Kiếp

Kính lạy đức Phật Vô Úy Thân

Kính lạy đức Phật Nhiếp Trí

Kính lạy đức Phật Hàng Oán

Kính lạy đức Phật Pháp Quang Minh

Kính lạy đức Phật Thắng Tích

Kính lạy đức Phật Nhứt Niệm Quang

Kính lạy đức Phật Lực Sĩ Phấn Tấn

Kính lạy đức Phật Sư Tử Túc

Kính lạy đức Phật Giới Ái

Kính lạy đức Phật Tín Thế Gian

Kính lạy đức Phật Thắng Oai Đức Quang Minh

Kính lạy đức Phật Sư Tử Phấn Tấn Tu

Kính lạy đức Phật Vô Cấu Khứ

Kính lạy đức Phật Nguyệt Quang

Kính lạy đức Phật Thượng Thinh

Kính lạy đức Phật Quyết Định Trí

Kính lạy đức Phật Ly Vô Minh

Kính lạy đức Phật Công Đức Tụ Lạc

Kính lạy đức Phật Nhiếp Huệ

Kính lạy đức Phật Đại Trí Vị

Kính lạy đức Phật Thật Bộ

Kính lạy đức Phật Tâm Nhựt

Kính lạy đức Phật Quán Phương

Kính lạy đức Phật Tín Thuyết

Kính lạy đức Phật Tư Duy Nhẫn

Kính lạy đức Phật Pháp Cái

Kính lạy đức Phật Bất Khả Hàng Phục Nguyệt

Kính lạy đức Phật Thiên Hoa

Kính lạy đức Phật Thiên Ba Đầu Ma

Kính lạy đức Phật Phổ Oai Đức

Kính lạy đức Phật Nguyệt Minh

Kính lạy đức Phật Công Đức Trang Nghiêm

Kính lạy đức Phật Tướng Vương

Kính lạy đức Phật Xưng Tư Duy

Kính lạy đức Phật Thọ Tràng

Kính lạy đức Phật Tịnh Hạnh Tâm

Kính lạy đức Phật Oai Đức Bộ

Kính lạy đức Phật Tín Chúng

Kính lạy đức Phật Thiện Hương

Kính lạy đức Phật Trí Giả Tán Thán

Kính lạy đức Phật Trí Huệ Quang Minh

Kính lạy đức Phật Trí Khải

Kính lạy đức Phật Oai Đức Lực

Kính lạy đức Phật Thắng Oai Đức

Kính lạy đức Phật Phật Hoan Hỷ

Kính lạy đức Phật Thắng Tín

Kính lạy đức Phật Nhứt Thiết Ái

Kính lạy đức Phật Ly Chư Ác

Kính lạy đức Phật Tư Nghĩa

Kính lạy đức Phật Đại Cao

Kính lạy đức Phật Thánh Nhơn Diện

Kính lạy đức Phật Hiệt Huệ Tín

Kính lạy đức Phật Nhiếp Bồ Đề

Kính lạy đức Phật Diệu Âm Thinh

Kính lạy đức Phật Đại Oai Đức

Kính lạy đức Phật Lạc Sư Tử

Kính lạy đức Phật Phổ Bửu

Kính lạy đức Phật Nhứt Thiết Thế Ái

Kính lạy đức Phật Phân Kim Cang

Kính lạy đức Phật Sư Tử Thinh

Kính lạy đức Phật Quá Hỏa

Kính lạy đức Phật Đạo Sư

Kính lạy đức Phật Nhơn Nguyệt

Kính lạy đức Phật Đại Trang Nghiêm

Kính lạy đức Phật Nhựt Quang

Kính lạy đức Phật Khoái Kiến

Kính lạy đức Phật Phổ Ma Ni Hương

Kính lạy đức Phật Tịch Hành

Kính lạy đức Phật Nhiếp Xứng

Kính lạy đức Phật Phạm Cúng Dường

Kính lạy đức Phật Đại Hống

Kính lạy đức Phật Ứng Cúng Dường

Kính lạy đức Phật Hiệt Huệ Chánh Tín

Kính lạy đức Phật Vô Lượng Nguyện

Kính lạy đức Phật Thế Quang

Kính lạy đức Phật Kiến Nhẫn

Kính lạy đức Phật Đại Hoa

Kính lạy đức Phật Hữu Ngã

Kính lạy đức Phật Như Ý

Kính lạy đức Phật Thiện Bồ Đề Căn

Kính lạy đức Phật Địa Đức

Kính lạy đức Phật Thiên Đức

Kính lạy đức Phật Bất Kiếp Nhược Thinh

Kính lạy đức Phật Phổ Hiện

Kính lạy đức Phật Nguyệt Quang Minh

Kính lạy đức Phật Thắng Tín

Kế đây, chúng con xin một dạ chí thành, đảnh lễ mười hai bộ Tôn Kinh, Đại Tạng Pháp Luân:

Kính lạy Tôn Kinh Bất Thoái Chuyển Pháp Luân

Kính lạy Tôn Kinh Thắng Tư Duy Phạm Thiên Sở Vấn

Kính lạy Tôn Kinh Tư Ích Phạm Thiên Vấn

Kính lạy Tôn Kinh Trí Tâm Phạm Thiên Sở Vấn

Kính lạy Tôn Kinh Độ Thế

Kính lạy Tôn Kinh Tiệm Bị Nhứt Thiết Trí Đức

Kính lạy Tôn Kinh Tín Lực Nhập Ấn Pháp Môn

Kính lạy Tôn Kinh Thập Trụ

Kính lạy Tôn Kinh Như Lai Hưng Hiển

Kính lạy Tôn Kinh La Ma Già

Kính lạy Tôn Kinh Bồ Tát Thập Trụ

Kính lạy Tôn Kinh Bồ Tát Bổn Nghiệp

Kính lạy Tôn Kinh Chư Bồ Tát Cầu Phật Bổn Nghiệp

Kính lạy Tôn Kinh Chư Pháp Bổn Vô

Kính lạy Tôn Kinh Đạo Thần Túc Vô Cực Biến Hóa

Kính lạy Tôn Kinh Chư Pháp Vô Hành

Kính lạy Tôn Kinh Phật Thăng Đao Lợi Thiên Vị Mẫu Thuyết Pháp

Kính lạy Tôn Kinh Duy Ma Cật Sở Vấn

Kính lạy Tôn Kinh Duy Ma Cật

Kính lạy Tôn Kinh Bửu Như Lai Tam Muội

Kính lạy Tôn Kinh Bửu Tinh Đà La Ni

Kính lạy Tôn Kinh Vô Cực Bửu Tam Muội

Kính lạy Tôn Kinh Tuyết Sơn Vô Diên Hầu

Kính lạy Tôn Kinh Tứ Đồng Tử

Kính lạy Tôn Kinh Cô Nhi Kinh Bần Nữ

Kính lạy Tôn Kinh Phương Đẳng Nê Hoàn

Kính lạy Tôn Kinh Hiền Ngu Giả

Kính lạy Tôn Kinh Ai Khấp

Kính lạy Tôn Kinh Nhựt Thiên Kinh Duy Ma Cật

Kính lạy Tôn Kinh Đạo Đức Chương

Kính lạy Tôn Kinh Đại Thừa Phương Tiện

Kính lạy Tôn Kinh Phát Bồ Tát Tâm

Kính lạy Tôn Kinh Huệ Thượng Bồ Tát Vấn Đại Thiện Quyền

Kính lạy Tôn Kinh Xan Tham Trưởng Giả

Kính lạy Tôn Kinh Ma Ha Diển

Kính lạy Tôn Kinh Văn Thù Sư Lợi Hiện Bảo Tạng

Kính lạy Tôn Kinh Cánh Xuất Tiểu Phẩm

Kính lạy Tôn Kinh Đại Vương Quảng Bảo Hiệp

Kính lạy Tôn Kinh Phấn Tấn Vương Vấn

Kính lạy Tôn Kinh Phổ Hiền Bồ Tát Chứng Công Đức

Kính lạy Tôn Kinh Tự Tại Vương

Kính lạy Tôn Kinh Cứu Cánh Đại Bi

Kính lạy Tôn Kinh Đại Trang Nghiêm Pháp Môn

Kính lạy Tôn Kinh Sư Tử Súc Sanh Vương

Kính lạy Tôn Kinh Đại Tịnh Pháp Môn

Kính lạy Tôn Kinh Nữ Nhơn Dục Sơ

Kính lễ các vị Đại Bồ Tát trong mười phương thế giới.

Nay con nương theo Bồ Tát cầu xin sám hối:

Hiện tại mười phương cõi,

Thường trú lưỡng túc tôn,

Nguyện đem lòng đại bi,

Thương xót nghĩ chúng con,

Chúng sanh không về nương,

Cũng không có cứu hộ,

Vì như thế các loài,

Hay làm pháp quy-y,

Con nay đã tạo tội,

Các nghiệp ác rất nặng,

Nay đối trước mười phương,

Hết lòng đều sám hối,

Con xưa không tin Phật,

Cũng không kính tôn thân,

Không chuyên tu các thiện,

Thường tạo các nghiệp xấu,

Hoặc tự ỷ cao thượng,

Chủng tộc và địa vị,

Nhiều năm tự buông lung,

Thường tạo các nghiệp ác,

Tâm hằng khởi niệm tà,

Miệng thường nói lời ác,

Không thấy các lỗi lầm,

Thường tạo các nghiệp xấu,

Thường làm hạnh ngu phu,

Tâm vô minh che tối,

Tùy thuận các bạn ác,

Thường tạo các nghiệp xấu,

Hoặc nhơn các hý luận,

Hoặc ôm lòng lo rầu,

Bị tham sân ràng buộc,

Nên con tạo nghiệp ác,

Tuy không ưa các lỗi,

Vì do có sợ hãi,

Và không được tự tại,

Nên con tạo nghiệp ác,

Hoặc bị tâm giao động,

Hoặc vì giận tức hờn,

Nhận đến đói khát não,

Nên con tạo nghiệp xấu,

Do ăn uống y phục,

Và tham ái sắc đẹp,

Lửa phiền não đốt cháy,

Nên con tạo nghiệp xấu,

Đối trước Phật, Pháp, Tăng,

Không sanh tâm cung kính,

Tạo các tội như thế,

Con nay đều sám hối,

Với Bồ Tát, Độc Giác,

Tâm cũng không cung kính,

Tạo các tội như thế,

Con nay đều sám hối,

Do ngu si kiêu mạn,

Nhẫn đến sức tham giận,

Tạo các tội như thế,

Con nay đều sám hối,

Sám hối đã rồi, chí tâm kính lạy…

Kính lạy Đại Bồ Tát Quán Phật

Kính lạy Đại Bồ Tát Kim Cang Hống

Kính lạy Đại Bồ Tát Long Vương Hống

Kính lạy Đại Bồ Tát Vô Úy Thập Lực Hống

Kính lạy Đại Bồ Tát Lôi Điển Hống

Kính lạy Đại Bồ Tát Vô Lượng Lực Hống

Kính lạy Đại Bồ Tát Đại Oai Đức Tạng

Kính lạy Đại Bồ Tát Vô Ưu Tạng

Kính lạy Đại Bồ Tát Đại Biện Tạng

Kính lạy Đại Bồ Tát Điệu Thủ

Kính lạy Đại Bồ Tát Hoa Tràng

Kính lạy Đại Bồ Tát Hoa Quang

Kính lạy Đại Bồ Tát Bửu Trượng

Kính lạy Đại Bồ Tát Tỳ Ma Tá La

Kính lạy Đại Bồ Tát Sư Tử Tinh Tấn

Kính lạy Đại Bồ Tát Dũng Nhuệ Lực

Kính lạy Đại Bồ Tát Sư Tử Oai Mãnh Phục

Kính lạy Đại Bồ Tát Trang Nghiêm

Kính lạy Đại Bồ Tát Đại Trang Nghiêm

Kính lạy Đại Bồ Tát Xuất Sanh

Kính lạy Đại Bồ Tát Đại Nguyện Pháp Hải Tịnh

Kính lạy Đại Bồ Tát Tỳ Ma La Già

Kính lạy Đại Bồ Tát Hòa Luân Điều

Kính lạy Đại Bồ Tát Tín Tướng

Kính lạy Đại Bồ Tát Biện Tài Trang Nghiêm

Kính lạy Đại Bồ Tát Tu Di Đảnh Vương

Kính lạy Đại Bồ Tát Hải Đức Bửu Nghiêm Tịnh

Kính lạy Đại Bồ Tát Đại Nghiêm Tịnh

Kính lạy Đại Bồ Tát Đại Tướng

Kính lạy Đại Bồ Tát Đại Lực Tinh Tấn Kim Cang

Kính lạy Đại Bồ Tát Nguyệt Đức Diệu Âm

Kính lạy Đại Bồ Tát Hương Diệm Quang Tràng

Kính lạy Đại Bồ Tát Quang Minh Tôn Đức

Kính lạy Đại Bồ Tát Kim Quang Diệm

Kính lạy Đại Bồ Tát Pháp Giới Phổ Âm

Kính lạy Đại Bồ Tát Tịnh Vân Nhựt Tràng

Kính lạy Đại Bồ Tát Thiện Siêu Tịnh Quang

Kính lạy Đại Bồ Tát Tịnh Nguyệt Tạng

Kính đảnh lễ các vị Đại Bồ Tát vô lượng vô biên khắp mười phương thế giới xong, tiếp theo đây kính lễ các bậc Hiền Thánh, Thanh Văn, Duyên Giác:

Kính lạy Phật Bích Chi Thiện Hiền

Kính lạy Phật Bích Chi Hiền Đức

Kính lạy Phật Bích Chi Tu Ma

Kính lạy Phật Bích Chi Giu Na

Kính lạy Phật Bích Chi Lưu Xà

Kính lạy Phật Bích Chi Ưu Ba Lưu Xà

Kính lạy Phật Bích Chi Phất Xa

Kính lạy Phật Bích Chi Ngưu Xĩ

Kính lạy Phật Bích Chi Lậu Tận

Kính lạy Phật Bích Chi Tối Hậu Thân

Đảnh lễ các vị Phật Bích Chi vô lượng vô biên như thế; lễ Tam Bảo rồi sau lại sám hối, đệ tử chúng con, như trước đã nói, sám hối với ngôi Tam Bảo, trong các tội khinh trọng, còn bao nhiêu tội lỗi khác, nay sẽ thứ lớp, tuần tự sám hối. Trong Kinh Phật nói có hai hạng người có nhiều sức mạnh: Một là tự mình không bao giờ gây tội; hai là tạo rồi biết ăn năn. Lại nữa có hai đức tính trong sạch nhứt, thường khiến chúng sinh dứt trừ các tội chướng (1): Một là hổ ngươi; hai là thẹn thùng. Hổ ngươi là mình không làm các việc xấu xa, thẹn thùng thì không bao giờ bảo người khác làm. Người có hổ thẹn mới đáng làm người, nếu không hổ thẹn thì chẳng khác gì các loài cầm thú. Hổ là hổ thẹn với trời với người, còn thẹn là đã phạm các tội lỗi, tỏ bày với người. Thế nên đệ tử chúng con ngày nay, chí thành sám hối, trở về nương tựa với Phật:

Kính lạy đức Phật Nhứt Bửu Trang Nghiêm Phương Đông

Kính lạy đức Phật Chiên Đàn Đức Phương Nam

Kính lạy đức Phật Phạm Âm Vương Phương Tây

Kính lạy đức Phật Bửu Trí Thủ Phương Bắc

Kính lạy đức Phật Sư Tử Tướng Phương Đông Nam

Kính lạy đức Phật Bảo Cái Chiếu Không Vương Phương Tây Nam

Kính lạy đức Phật Hoan Hỷ Tấn Phương Tây Bắc

Kính lạy đức Phật Ma Ni Thanh Tịnh Phương Đông Bắc

Kính lạy đức Phật Bửu Hương Thắng Vương Phương Dưới

Kính lạy đức Phật Đại Danh Xưng Phương Trên

Kính lễ các ngôi Tam Bảo hết cõi hư không, mười phương thế giới, đệ tử chúng con từ vô thỉ đến ngày nay, hoặc tin theo tà kiến tà đạo (2), giết hại chúng sanh để cúng kiến quỷ thần, quỷ ly, quỷ mị, quỷ vọng và quỷ lượng, muốn cầu sống lâu, trọn không thể đặng, hoặc nói dối là thấy quỷ thấy thần, giả xưng là thần nói ra; các tội như thế, vô lượng vô biên, ngày nay hổ thẹn, tỏ bày sám hối.

Lại nữa, đệ tử chúng con từ vô thỉ cho đến ngày nay, hoặc hành động ngạo nghễ, tự cao tự đại, hoặc ỷ con nhà quyền quý, khinh khi tất cả, dùng sang khinh hèn, dùng mạnh lấn kẻ yếu, ỷ giàu khinh người nghèo, ỷ thế lực khinh khi tất cả, hoặc uống rượu say sưa, đấu tranh loạn động, không kể quen lạ, hết biết tôn ti, trọn ngày tạo nghiệp. Các tội như thế vô lượng vô biên, ngày nay chí thành cúi đầu sám hối.

Hoặc ham mê ăn uống, không biết hổ thẹn, không kể giờ giấc, không biết chừng mực, ăn uống cá thịt, ăn năm vị nồng cay (3), hôi hám, hơi bay đến Kinh Tượng, nồng ngạt các người chỉ biết chay tịnh, ca múa hát xướng, không có giờ giấc, không thôi không dứt, buông lòng thả ý, không biết kìm chế, xa lánh những ai làm lành, gần gũi bạn xấu, hoặc kiêu căng làm bộ, ngạo nghễ tự chuyên, ương ngạnh xúc phạm, không biết lòng người, tự cho mình phải, xem ai đều trái, thấy ai lỗi lầm, đều đem công kích, dối trá từng câu, hy vọng kiêu hãnh.

Những tội như thế,vô lượng vô biên, ngày nay chí tâm, quy mạng sám hối.

Hoặc thấy của cải đưa đến, không nhường không nhịn, không liêm không sỉ, buôn thịt bán rượu, lường gạt tự sống, hoặc cho vay tính lời, tính cả ngày giờ, dồn chứa sẻn tiếc, tham cầu không khi nào chán nản, nhận của hiến cúng, không sanh lòng hổ thẹn, hoặc không giới hạnh mà cứ thâu của tín thí; hoặc đánh mắng tôi tớ, hành hạ kẻ thấp hơn mình, không hỏi đói khát, cũng chẳng biết chúng nóng lạnh như thế nào; hoặc phá cầu triệt cống, ngăn bít đường lộ. Những tội như thế, vô lượng vô biên, ngày nay chí thành, tỏ bày sám hối.

Hoặc phóng túng buông lung, tự ý náo động, đánh bạc chơi cờ, kết bè họp lũ, uống rượu ăn thịt, lại chê bai nhau, bàn luận vô cớ, bình phẩm chuyện người ta, suốt tháng cùng năm, chôn mất thời giờ. Đầu hôm nửa đêm, gà gáy, không bao giờ tu tập, tụng kinh, ngồi thiền hay niệm Phật, biếng nhác nằm suốt cả ngày, như cái thây chết; ở trong sáu chỗ tưởng niệm (4), tâm không bao giờ nghĩ đến, thấy việc gì người khác hơn mình, liền sanh ganh ghét, lòng mang độc địa, khởi lên đủ thứ não phiền, gây khiến các tội ác, gió nghiệp (5), thổi vào bùng cháy củi lửa không bao giờ chấm dứt, ba nghiệp thiện về thân, khẩu, ý tất cả bị cháy. Nghiệp lành cháy hết thành ‘nhứt xiển đề’ (6), đọa vào địa ngục, không biết lúc nào ra khỏi. Thế nên đệ tử chúng con, ngày nay chí thành, cúi đầu hướng đến mười phương, tất cả chư Phật, và Hiền Thánh Tăng, sám hối, từ trước đến nay đã gây tất cả các tội, hoặc nhẹ, hoặc nặng, hoặc thô, hoặc tế, hoặc tự làm, hoặc bảo người khác làm, hoặc thấy người khác làm vui theo, hoặc dùng thế lực bảo làm, như thế cho đến khen ngợi những người làm các điều quấy, ngày nay chí thành, tỏ bày sám hối. Chúng con cầu nguyện, đều xin tiêu diệt. Nhờ sức sám hối nầy đệ tử nguyện tất cả các ác, những nghiệp xấu xa, chuyển sanh công đức, nguyện đời đời kiếp kiếp, từ hòa trung hiếu, khiêm nhượng tự ty, biết liêm biết sỉ, trước hỏi qua ý kiến của các bậc cao minh; hiền lương nghiêm chính, trong sạch tiết nhơn, xa lìa bạn ác, thường gặp duyên lành, thu nhiếp sáu căn, kính trọng giữ gìn ba nghiệp, chịu khổ chịu nhọc, lòng không thoái chuyển, lập chí đại bồ đề để phục vụ chúng sanh.

QUYỂN THỨ MƯỜI

HẾT

Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
facebook youtube google-plus linkedin twitter blog
Nguyện đem công đức này, trang nghiêm Phật Tịnh Độ, trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu khổ ba đường,
nếu có người thấy nghe, đều phát lòng Bồ Đề, hết một báo thân này, sinh qua cõi Cực Lạc.

May the Merit and virtue,accrued from this work, adorn the Buddhas pureland,
Repay the four great kindnesses above, andrelieve the suffering of those on the three paths below,
may those who see or hear of these efforts generates Bodhi Mind, spend their lives devoted to the Buddha Dharma,
the Land of Ultimate Bliss.

Quang Duc Buddhist Welfare Association of Victoria
Tu Viện Quảng Đức | Quang Duc Monastery
Senior Venerable Thich Tam Phuong | Senior Venerable Thich Nguyen Tang
Address: Quang Duc Monastery, 105 Lynch Road, Fawkner, Vic.3060 Australia
Tel: 61.03.9357 3544 ; Fax: 61.03.9357 3600
Website: http://www.quangduc.com ; http://www.tuvienquangduc.com.au (old)
Xin gửi Xin gửi bài mới và ý kiến đóng góp đến Ban Biên Tập qua địa chỉ:
quangduc@quangduc.com , tvquangduc@bigpond.com
KHÁCH VIẾNG THĂM
110,220,567