Tu Viện Quảng Đức105 Lynch Rd, Fawkner, Vic 3060. Australia. Tel: 9357 3544. quangduc@quangduc.com* Viện Chủ: HT Tâm Phương, Trụ Trì: TT Nguyên Tạng   

Quyển thứ bảy

13/05/201319:23(Xem: 12501)
Quyển thứ bảy

Đức Phật nói Kinh Hồng Danh Lễ Sám

Quyển thứ bảy

Hòa thượng Thích Huyền Vi

Nguồn: Việt dịch từ Dịch từ Tục Tạng Kinh (Ấn Độ soạn thuật)

Ngày nay, đệ tử chúng con tự nghĩ rằng: thân hình tợ sương mai, mạng sống như nắng chiều; cuộc đời mong manh, chưa biết sống chết lúc nào. Lại thêm nghèo thiếu không đủ phước đức đáng xưng, không có trí huệ sáng suốt, không có hiểu biết như đại nhơn hiền Thánh, lời nói không chơn thực, không trung hòa, nhơn nghĩa, hạnh kiểm tiến thoái không có lễ độ, tôn ty. Nếu lầm lập chí như vậy, càng thêm mệt nhọc cho sự tu hành. Đệ tử chúng con sanh lòng hổ thẹn, sợ hãi. Đạo tràng nầy lập có hạn định, nếu không lo lễ sám, sau phải luyến tiếc, hối hận cũng không thể được.

Từ nay trở đi, nguyện phải nỗ lực, sớm tối chuyên cần lễ sám, phụng sự cúng dường càng thêm tinh tấn. Chỉ có việc ấy là khoan khoái, cần làm hơn hết. Giờ đây chúng con thành kính đảnh lễ Hồng Danh các đức Phật trong mười phương thế giới.

Đệ tử chúng con, y theo kinh văn tỏ bày. Từ vô thỉ đến nay đã tạo các tội chướng, nay sẽ y theo sau đây, chúng con tâm phát thệ nguyện rộng lớn thọ trì đọc tụng:

Chúng con đã có các nghiệp thiện,

Nguyện được chóng thành Vô Thượng Tôn,

Rộng nói chánh pháp lợi quần sanh,

Đều khiến giải thoát các khổ não,

Hàng phục chúng ma quân đại lực,

Thường chuyển bánh xe pháp vô thượng,

Trụ lâu kiếp số khó nghĩ bàn,

Đầy đủ vị cam lộ chúng sanh,

Cũng như bực Tối Thắng quá khứ,

Sáu pháp ba la đều tròn đủ,

Dứt các tham dục và giận si,

Hàng phục phiền não trừ các khổ,

Nguyện con thường biết mạng đời trước,

Hay nhớ trăm ngàn đời quá khứ,

Cũng thường nhớ nghĩ Mâu Ni Tôn,

Được nghe pháp thậm thâm chư Phật,

Nguyện con đem các thiện nghiệp nầy,

Vâng thờ Tối Thắng Tôn vô biên,

Xa lìa tất cả nhơn bất thiện,

Thường được tu hành pháp chơn diệu,

Tất cả thế giới các chúng sanh,

Thảy đều lìa khổ được an vui,

Đã có các căn không đầy đủ,

Khiến thân tướng kia đều viên mãn,

Nếu có chúng sanh bị bịnh khổ,

Thân hình gầy ốm không chỗ nương,

Đều khiến bệnh khổ được tiêu trừ,

Sắc đẹp các căn đều sung túc,

Nếu phạm luật nước bị hình phạt,

Các khổ bức bách sanh ưu sầu,

Khi kia thọ rất khổ như thế,

Không có quy y đều cứu hộ,

Nếu bị roi đánh gông cùm xích,

Các thứ khổ cụ bức thân kia,

Vô lượng trăm nghìn khi ưu não,

Bức bách thân tâm không tạm vui,

Đều khiến được khỏi sự ràng buộc,

Nhẫn đến roi gậy hoặc duyên xấu,

Gần đến thọ hình được toàn mạng,

Các khổ đều khiến được trừ hết,

Nếu có chúng sanh đói bức bách,

Khiến được các thứ vị thù thắng,

Mù hay được thấy, điếc được nghe,

Người què đi được, câm hay nói,

Chúng sanh nghèo cùng được pháp tạng,

Kho lẫm đầy nhẫy không thiếu thốn,

Đều hay thọ được vui thượng diệu,

Không một chúng sanh thọ khổ não,

Tất cả người trời thấy đều vui,

Dung nghi hòa nhã rất đoan nghiêm,

Thảy đều hiện thọ vui vô lượng,

Thọ dụng giàu có phước đức đủ,

Tùy chúng sanh kia nghĩ âm nhạc,

Các tiếng giọng tốt đều hiện tiền,

Nghĩ nước liền hiện ao trong mát,

Hoa sen sắc vàng nổi trên mặt,

Tùy chúng sanh kia khéo suy nghĩ,

Ăn uống y phục và tọa cụ,

Vàng bạc quý báu ngọc lưu ly,

Anh lạc trang nghiêm đều đầy đủ,

Không cho chúng sanh nghe tiếng ác,

Cũng lại không thấy điều ngang trái,

Được thọ dung mạo rất đoan nghiêm,

Mỗi mỗi lòng từ ưa thích nhau,

Thế gian sắm sửa các nhạc cụ,

Tùy tâm nghĩ đến đều đầy đủ,

Có nhiều của cải không sẻn tiếc,

Phân chia đem cho các chúng sanh,

Hương đốt, hương bột và hương xoa,

Các hoa nhiều sắc chẳng phải một,

Mỗi ngày ba thời theo cây rụng,

Tùy tâm thọ dụng sanh hoan hỷ,

Phát nguyện đã rồi, chí tâm kính lạy…

Kính lạy đức Phật Phổ Chiếu

Kính lạy đức Phật Bửu Tràng

Kính lạy đức Phật Ly Nghi

Kính lạy đức Phật Sư Tử Phấn Tấn Bộ

Kính lạy đức Phật Thiện Hộ

Kính lạy đức Phật Bất Không Bộ

Kính lạy đức Phật Giác Hoa Tràng Bộ

Kính lạy đức Phật Sơn Tự Tại Vương

Kính lạy đức Phật Đại Oai Đức

Kính lạy đức Phật Thị Hiện Ác

Kính lạy đức Phật Cam Lộ Xưng

Kính lạy đức Phật Bửu Thiên

Kính lạy đức Phật Trụ Nghĩa Trí

Kính lạy đức Phật Mãn Túc Trí

Kính lạy đức Phật Bất Hiệp Liệt Danh Xưng

Kính lạy đức Phật Vô Ưu

Kính lạy đức Phật Ly Cấu Thắng

Kính lạy đức Phật Phạm Thiên

Kính lạy đức Phật Địa Tự Tại Vương

Kính lạy đức Phật Hoa Nhãn

Kính lạy đức Phật Sai Biệt Kiến

Kính lạy đức Phật Pháp Quang Minh

Kính lạy đức Phật Cụ Túc Kiến

Kính lạy đức Phật Tín Công Đức

Kính lạy đức Phật Tam Giới Tôn

Kính lạy đức Phật Nguyệt Khí

Kính lạy đức Phật Bửu Quang Minh

Kính lạy đức Phật Bửu Tràng

Kính lạy đức Phật Diệu Xưng

Kính lạy đức Phật Quang Minh Tác

Kính lạy đức Phật Vô Lượng Oai Đức

Kính lạy đức Phật Quảng Hộ

Kính lạy đức Phật Sư Tử Thân

Kính lạy đức Phật Cam Lộ Huệ

Kính lạy đức Phật Nan Thắng

Kính lạy đức Phật Công Đức Tụ

Kính lạy đức Phật Nguyệt Cao

Kính lạy đức Phật Đắc Đại Thế Chí

Kính lạy đức Phật Vô Lượng Bộ

Kính lạy đức Phật Nguyệt Vô Úy

Kính lạy đức Phật Kiến Nhứt Thiết Nghĩa

Kính lạy đức Phật Dũng Mãnh

Kính lạy đức Phật Công Đức Nhiên Đăng

Kính lạy đức Phật Nguyệt Vương

Kính lạy đức Phật Công Đức Diệm

Kính lạy đức Phật Quảng Trí

Kính lạy đức Phật Thiện Tịch Diệt

Kính lạy đức Phật Thiên Quang

Kính lạy đức Phật Vô Cấu

Kính lạy đức Phật Trụ Trì Vô Lượng Minh

Kính lạy đức Phật Hy Thắng

Kính lạy đức Phật Bất Phú Tàng

Kính lạy đức Phật Thiện Trụ

Kính lạy đức Phật Đại Ý

Kính lạy đức Phật Thượng Thủ

Kính lạy đức Phật Thế Gian Quang Minh

Kính lạy đức Phật Đa Công Đức

Kính lạy đức Phật Vô Lượng Oai Đức

Kính lạy đức Phật Nghĩa Huệ

Kính lạy đức Phật Ly Trần

Kính lạy đức Phật Ly Sân Hận Vô Nhiệt

Kính lạy đức Phật Thiện Xưng

Kính lạy đức Phật Xưng Đức

Kính lạy đức Phật Câu Tô Ma Đức

Kính lạy đức Phật Nhơn Đức

Kính lạy đức Phật Tinh Tấn Tiên

Kính lạy đức Phật Đại Đức

Kính lạy đức Phật Tịch Huệ

Kính lạy đức Phật Hương Tượng

Kính lạy đức Phật Thượng Kiên

Kính lạy đức Phật An Lạc

Kính lạy đức Phật Bất Khả Thắng

Kính lạy đức Phật Nhựt Nguyệt

Kính lạy đức Phật Lôi Vương

Kính lạy đức Phật Điển Vương

Kính lạy đức Phật Đại Thắng

Kính lạy đức Phật Hộ Trí

Kính lạy đức Phật Nhựt Thắng

Kính lạy đức Phật Thành Tựu Nghĩa

Kính lạy đức Phật Bửu Tich

Kính lạy đức Phật Hàng Phục Oán

Kính lạy đức Phật Hoa Thắng

Kính lạy đức Phật Ứng Xưng

Kính lạy đức Phật Trí Bộ

Kính lạy đức Phật Ly Mạn

Kính lạy đức Phật Căn Hoa

Kính lạy đức Phật Vô Úy Quốc Độ

Kính lạy đức Phật Cao Xưng

Kính lạy đức Phật Thị Hữu

Kính lạy đức Phật Nguyệt Cái

Kính lạy đức Phật Đa Công Đức

Kính lạy đức Phật Bửu Nguyệt

Kính lạy đức Phật Sư Tử Tràng

Kính lạy đức Phật Lạc Tư Duy

Kính lạy đức Phật Bất Khả Tư Nghị Phấn Tấn

Kính lạy đức Phật Lạc Công Đức

Kính lạy đức Phật Ứng Cúng Xưng

Kính lạy đức Phật Hoa Tướng

Kính lạy đức Phật Vô Lượng Lạc Thuyết Xưng

Kính lạy đức Phật Ma Ni Kim Cang

Kính lạy đức Phật Vô Lượng Thọ

Kính lạy đức Phật Ma Ni Trang Nghiêm

Kính lạy đức Phật Đại Tự Tại Công Đức

Kính lạy đức Phật Thắng Nguyệt

Kính lạy đức Phật Cao Sơn Xưng

Kính lạy đức Phật Bách Quang Minh

Kính lạy đức Phật Hoan Hỷ

Kính lạy đức Phật Long Bộ

Kính lạy đức Phật Ý Thành Tựu

Kính lạy đức Phật Bửu Nguyệt

Kính lạy đức Phật Tịch Diệt

Kính lạy đức Phật Nhiên Cự Vương

Kính lạy đức Phật Thượng Thủ

Kính lạy đức Phật Hoan Hỷ Tự Tại

Kính lạy đức Phật Bửu Kế

Kính lạy đức Phật Viễn Ly Trưởng

Kính lạy đức Phật Bửu Tàng

Kính lạy đức Phật Nguyệt Diện

Kính lạy đức Phật Vô Cấu Xưng

Kính lạy đức Phật Xưng Oai Đức

Kính lạy đức Phật Ái Thiên

Kính lạy đức Phật La Hầu Thiên

Kính lạy đức Phật Thiện Diệm

Kính lạy đức Phật Bửu Ái

Kính lạy đức Phật Bửu Tụ

Kính lạy đức Phật Bửu Bộ

Kính lạy đức Phật Sư Tử Hoa

Kính lạy đức Phật Cao Tu

Kính lạy đức Phật Nhân Tự Tại

Kính lạy đức Phật Nhân Huệ

Kính lạy đức Phật Chiếu Thế Gian

Kính lạy đức Phật Bửu Oai Đức

Kính lạy đức Phật Công Đức

Kính lạy đức Phật Đại Tượng

Kính lạy đức Phật Thừa Trang Nghiêm

Kính lạy đức Phật Kiều Lương

Kính lạy đức Phật Hương Tượng

Kính lạy đức Phật Vô Tâm Huệ

Kính lạy đức Phật Di Lưu Tràng

Kính lạy đức Phật Thiện Hương

Kính lạy đức Phật Kiên Khải

Kính lạy đức Phật Thắng Oai Đức

Kính lạy đức Phật Ma Ni Khải

Kính lạy đức Phật Hiền Đại

Kính lạy đức Phật Thiện Hương Nguyệt

Kính lạy đức Phật TịnhTự Tại

Kính lạy đức Phật Sư Tử Nguyệt

Kính lạy đức Phật Thắng Oai Đức

Kính lạy đức Phật Thiện Thắng

Kính lạy đức Phật Bất Khả Thắng Luân

Kính lạy đức Phật Thắng Thân

Kính lạy đức Phật Thật Danh

Kính lạy đức Phật Đại Hạnh

Kính lạy đức Phật Cao Quang Minh

Kính lạy đức Phật Công Đức Sơn

Kính lạy đức Phật Đại Xưng

Kính lạy đức Phật Pháp Xứng

Kính lạy đức Phật Thí Quang Minh

Kính lạy đức Phật Điển Đức

Kính lạy đức Phật Thật Tác

Kính lạy đức Phật Cứu Mạng

Kính lạy đức Phật Thiện Diệm

Kính lạy đức Phật Thiện Thủ

Kính lạy đức Phật Quyết Định Huệ

Kính lạy đức Phật Ly Hữu

Kính lạy đức Phật Ma Ni Hương

Kính lạy đức Phật Thắng Hỷ

Kính lạy đức Phật Sư Tử Quang Minh

Kính lạy đức Phật Phổ Chiếu

Kính lạy đức Phật Xưng Thắng

Kính lạy đức Phật Thiện Trí Huệ

Kính lạy đức Phật Ma Ni Nguyệt

Kính lạy đức Phật Cao Quang

Kính lạy đức Phật Bất Khả Hàng Phục Hạnh

Kính lạy đức Phật Đại Quang

Kính lạy đức Phật Ma Ni Luân

Kính lạy đức Phật Thế Tôn

Kính lạy đức Phật Sư Tử Tượng

Kính lạy đức Phật Nguyệt Mãn

Kính lạy đức Phật Bửu Diệm

Kính lạy đức Phật La Hầu

Kính lạy đức Phật Thiện Hộ

Kính lạy đức Phật Hy Giác

Kính lạy đức Phật Đồng Quang Minh

Kính lạy đức Phật Tịch Tịnh Khứ

Kính lạy đức Phật An Ẩn Thế Gian

Kính lạy đức Phật Vô Não

Kính lạy đức Phật Thập Phương Hạnh

Kính lạy đức Phật Lực Hỷ

Kính lạy đức Phật Hỏa Thể Thắng

Kính lạy đức Phật Chí Đại Thể

Kính lạy đức Phật Đắc Đại Thể

Kính lạy đức Phật Công Đức Tạng

Kính lạy đức Phật Thật Hạnh

Kính lạy đức Phật Vô Úy Thắng

Kính lạy đức Phật Thọ Đề

Kính lạy đức Phật Đại Quang Minh

Kính lạy đức Phật Nhựt Quang

Kính lạy đức Phật Quảng Công Đức

Kính lạy đức Phật Tự Tại

Kính lạy đức Phật Ma Ni Hương

Kính lạy đức Phật Tác Nghiệp

Kính lạy đức Phật Sư Tử Thủ

Kính lạy đức Phật Thiện Hóa

Kính lạy đức Phật Bửu Cao

Kính lạy đức Phật Đại Hải

Kính lạy đức Phật Trú Trì

Kính lạy đức Phật Nghĩa Trí

Kính lạy đức Phật Thiện Tư Duy Huệ

Kính lạy đức Phật Chúng Luân

Kính lạy đức Phật Bửu Hỏa

Kính lạy đức Phật Tu Hạnh Nghĩa

Kính lạy đức Phật Thế Gian Nguyệt

Kính lạy đức Phật Hoa Thinh

Kính lạy đức Phật Tịnh Tràng

Kính lạy đức Phật Đại Chúng Thượng Thủ

Kính lạy đức Phật Sư Tử Bộ

Kính lạy đức Phật Oai Đức

Kính lạy đức Phật Phước Đức Thành Tựu

Kính lạy đức Phật Đại Quang Minh

Kính lạy đức Phật Bửu Xưng

Kính lạy đức Phật Tín Chúng

Kính lạy đức Phật Vô Biên Xưng

Kính lạy đức Phật Bất Không Quang Minh

Kính lạy đức Phật Thánh Thiên

Kính lạy đức Phật Kim Cang Chúng

Kính lạy đức Phật Thiện Kiên

Kính lạy đức Phật Tràng Vương

Kính lạy đức Phật Hoa Thành

Kính lạy đức Phật Khải Huệ

Kính lạy đức Phật Phong Hành

Kính lạy đức Phật Thiện Tư Duy

Kính lạy đức Phật Đại Xứng

Kính lạy đức Phật Khoái Nhiên

Kính lạy đức Phật Cam Lộ Tụ

Kính lạy đức Phật Công Đức Hộ

Kính lạy đức Phật Nghĩa Khứ

Kính lạy đức Phật Vô Úy

Kính lạy đức Phật Đại Từ Bi

Kính lạy đức Phật Trụ Phân Biệt

Kính lạy đức Phật Ma Ni Túc

Kính lạy đức Phật Giải Thoát Oai Đức

Kính lạy đức Phật Thiện Báo

Kính lạy đức Phật Thiện Tật Bình Đẳng Oai Đức

Kính lạy đức Phật Trí Thắng

Kính lạy đức Phật Thiện Thiên

Kính lạy đức Phật Thật Thinh

Kính lạy đức Phật Trí Lực Đắc

Kính lạy đức Phật Sư Tử Huệ

Kính lạy đức Phật Hoa Cao

Kính lạy đức Phật Trí Tác

Kính lạy đức Phật Hoa Đức

Kính lạy đức Phật Công Đức Tạng

Kính lạy đức Phật Bửu Xứng

Kính lạy đức Phật Thật Xưng

Kính lạy đức Phật Bất Khả Hàng Phục

Kính lạy đức Phật Vô Úy Tự Tại

Kính lạy đức Phật Tịnh Nhựt

Kính lạy đức Phật Chư Thiên

Kính lạy đức Phật Khả Ái

Kính lạy đức Phật Thật Thiên

Kính lạy đức Phật Bảo Tạng

Kính lạy đức Phật Công Đức Xứng

Kính lạy đức Phật Trí Tích

Kính lạy đức Phật Thanh Bạch

Kính lạy đức Phật Viễn Hành

Kính lạy đức Phật Thiên Oai Đức

Kính lạy đức Phật Tịnh Thánh

Kính lạy đức Phật Hỷ Khứ

Kính lạy đức Phật Đại Ưu Oai Đức

Kính lạy đức Phật Diệm Tụ

Kính lạy đức Phật Đại Thắng

Kính lạy đức Phật Hoa Quang

Kính lạy đức Phật Hỷ Thượng

Kính lạy đức Phật Thiện Thủ

Kính lạy đức Phật Tự Tại Tràng

Kính lạy đức Phật Đại Ái

Kính lạy đức Phật Thiện Tâm

Kính lạy đức Phật Hàng Phục Tha Chúng

Kính lạy đức Phật Dõng Mãnh

Kính lạy đức Phật Thành Tựu

Kính lạy đức Phật Oai Đức

Kính lạy đức Phật Thiện Tư Nghị Cảnh Giới

Kính lạy đức Phật Thiện Tý

Kính lạy đức Phật Đại Bửu

Kính lạy đức Phật Xứng Ý

Kính lạy đức Phật Thế Gian Tôn

Kính lạy đức Phật Công Đức Quang Minh

Kính lạy đức Phật Bửu Thinh

Kính lạy đức Phật Kim Cang Tiên

Kính lạy đức Phật Thành Tựu

Kính lạy đức Phật Sư Tử Lực

Kính lạy đức Phật Vô Cấu Nhãn

Kính lạy đức Phật Ca Diếp

Kính lạy đức Phật Thanh Tịnh Trí

Kính lạy đức Phật Trí Bộ

Kính lạy đức Phật Cao Oai Đức

Kính lạy đức Phật Đại Quang Minh

Kính lạy đức Phật Nhựt Quang Minh

Kính lạy đức Phật Vô Cấu Thân

Kính lạy đức Phật Sai Biệt Thân

Kính lạy đức Phật Sai Biệt Oai Đức

Kính lạy đức Phật Bất Khả Tỷ Cam Lộ Bát

Kính lạy đức Phật Nguyệt Quang Minh Điển Đức

Kính lạy đức Phật Tịch Diệt Khứ

Kính lạy đức Phật Bất Động

Kính lạy đức Phật Đa Xưng

Kính lạy đức Phật Công Đức Pháp

Kính lạy đức Phật Hoan Hỷ Vô Úy

Kính lạy đức Phật Trang Nghiêm Vương

Kính lạy đức Phật Diệu Xứng

Kính lạy đức Phật Đa Diệm

Kính lạy đức Phật Hoa Thắng

Kính lạy đức Phật Bửu Trang Nghiêm

Kính lạy đức Phật Thiện Hiền

Kính lạy đức Phật Bửu Diệu

Kính lạy đức Phật Thiện Trí Huệ

Kính lạy đức Phật Thiện Hiền Đức

Kính lạy đức Phật Phạm Tràng

Kính lạy đức Phật Nguyệt Cái

Kính lạy đức Phật La Võng Diệm

Kính lạy đức Phật Quảng Quang Minh

Kính lạy đức Phật Trí Xưng

Kính lạy đức Phật Danh Tường

Kính lạy đức Phật Công Đức Quang Minh

Kính lạy đức Phật Xưng Danh Thinh

Kính lạy đức Phật Mãn Nguyệt

Kính lạy đức Phật Hoa Quang

Kính lạy đức Phật Thiện Hạnh

Kính lạy đức Phật Nhiên Đăng

Kính lạy đức Phật Điển Tràng

Kính lạy đức Phật Quang Minh Vương

Kính lạy đức Phật Tinh Tú Quang

Kính lạy đức Phật Bất Khả Kiêm Danh

Kính lạy đức Phật Ba Đầu Ma Tạng

Kính lạy đức Phật Phất Sa Khoái

Kính lạy đức Phật Nhãn Mãn

Kính lạy đức Phật Vô Trược Nghĩa

Kính lạy đức Phật Cao Oai Đức

Kính lạy đức Phật Hoa Oai Đức

Kính lạy đức Phật Phấn Tấn

Kính lạy đức Phật Vô Chướng Trí

Kính lạy đức Phật La Hầu Thiên

Kính lạy đức Phật Trí Tụ

Kính lạy đức Phật Thượng Thủ

Kính lạy đức Phật Tự Tại Kiếp

Kính lạy đức Phật Hoa Tràng

Kính lạy đức Phật La Hầu

Kính lạy đức Phật Hỏa Dược

Kính lạy đức Phật Tinh Tú Vương

Kính lạy đức Phật Minh Vương

Kính lạy đức Phật Phước Đức Thủ

Kính lạy đức Phật Xứng Quang

Kính lạy đức Phật Nhựt Quang Minh

Kính lạy đức Phật Pháp Tạng

Kính lạy đức Phật Thiện Trí Huệ

Kính lạy đức Phật Công Đức Tự Tại Kiếp

Kính lạy đức Phật Kim Cang Tiên

Kính lạy đức Phật Trí Huệ Tích

Kính lạy đức Phật Thiện Trú

Kính lạy đức Phật Thiện Chí Trí Huệ

Kính lạy đức Phật Tịnh Thinh

Kính lạy đức Phật Long Hống Thinh

Kính lạy đức Phật Tướng Tràng

Kính lạy đức Phật Trí Huệ Tự

Kính lạy đức Phật Vô Úy

Kính lạy đức Phật Tịnh Thượng Thủ

Kính lạy đức Phật Khoái Nhãn

Kính lạy đức Phật Sũng Đức

Kính lạy đức Phật Bửu Tràng

Kính lạy đức Phật Điểm Huệ

Kính lạy đức Phật Bất Khiếp Nhược Thinh

Kính lạy đức Phật Bửu Tướng

Kính lạy đức Phật Thinh Đức

Kính lạy đức Phật Sư Tư

Kính lạy đức Phật Chủng Chủng Thuyết

Kính lạy đức Phật Trí Sắc

Kính lạy đức Phật Ba Đầu Ma Tụ

Kính lạy đức Phật Hoa Tụ

Kính lạy đức Phật Phấn Tấn Khứ

Kính lạy đức Phật Hoa Tích

Kính lạy đức Phật Thắng Sắc

Kính lạy đức Phật Tinh Tú Sắc

Kính lạy đức Phật Nguyệt Đăng

Kính lạy đức Phật Oai Đức Tụ

Kính lạy đức Phật Bồ Đề Vương

Kính lạy đức Phật Vô Tận

Kính lạy đức Phật Thiện Huệ Nhãn

Kính lạy đức Phật Hỷ Thân

Kính lạy đức Phật Trí Huệ Quốc Độ

Kính lạy đức Phật Thượng Thân

Kính lạy đức Phật Tịnh Oai Đức

Kính lạy đức Phật Hữu Trí

Kính lạy đức Phật Chân Thinh

Kính lạy đức Phật Đại Tôn

Kính lạy đức Phật Vô Chướng Ngại Tạng

Kính lạy đức Phật Thắng Đức

Kính lạy đức Phật Thắng Trí Phấn Tấn

Kính lạy đức Phật Đại Diệm

Sau đây, chúng con xin đảnh lễ mười hai bộ Tôn Kinh, Đại Tạng Pháp Luân:

Kính lạy Tôn Kinh Sa Yết Tỳ Kheo Công Đức

Kính lạy Tôn Kinh Thọ Đề Già

Kính lạy Tôn Kinh Lô Chí Trưởng Giả

Kính lạy Tôn Kinh Tu Ma Đề Trưởng Giả

Kính lạy Tôn Kinh Đăng Chỉ Nhân Duyên

Kính lạy Tôn Kinh Thập Nhị Phẩm Sanh Tử

Kính lạy Tôn Kinh Giảng Vương

Kính lạy Tôn Kinh Ngũ Vương

Kính lạy Tôn Kinh Mạt La Vương

Kính lạy Tôn Kinh Ma Đạt Quốc Vương

Kính lạy Tôn Kinh Phổ Đạt Vương

Kính lạy Tôn Kinh Kiền Đà Quốc Vương

Kính lạy Tôn Kinh Kiên Ý

Kính lạy Tôn Kinh Phật Đại Tăng Đại

Kính lạy Tôn Kinh Tà Kỳ

Kính lạy Tôn Kinh Thập Nhị Đầu Đà

Kính lạy Tôn Kinh Hộ Tịnh

Kính lạy Tôn Kinh Mộc Hoạn Tử

Kính lạy Tôn Kinh Thời Phi Thời

Kính lạy Tôn Kinh Tích Trượng

Kính lạy Tôn Kinh Chiên Đàn Thọ

Kính lạy Tôn Kinh Tân Tuế

Kính lạy Tôn Kinh Bần Cùng Lão Công

Kính lạy Tôn Kinh Trưởng Giả Tử Hoài Não Tam Xứ

Kính lạy Tôn Kinh Phật Thuyết Việt Nan

Kính lạy Tôn Kinh Chiên Đàn Việt Quốc Vương

Kính lạy Tôn Kinh Tự Ái

Kính lạy Tôn Kinh Phật Thuyết Xứ Xứ

Kính lạy Tôn Kinh Vô Thượng Xứ

Kính lạy Tôn Kinh Luân Chuyển Ngũ Đạo Tội Phước Báo Ứng

Kính lạy Tôn Kinh Vị Sanh Oán

Kính lạy Tôn Kinh Thập Bát Nê Lê

Kính lạy Tôn Kinh Tăng Hộ Nhân Duyên

Kính lạy Tôn Kinh Na Tiên Tỳ Kheo

Kính lạy Tôn Kinh Tứ Phần Luật

Kính lạy Tôn Kinh Thập Tụng Luật

Kính lạy Tôn Kinh Tăng Kỳ Luật

Kính lạy Tôn Kinh Sa Di Tắc Luật

Kính lạy Tôn Kinh Tăng Kỳ Giới Bổn

Kính lạy Tôn Kinh Tứ Phần Giới Bổn

Kính lạy Tôn Kinh Giải Thoát Giới Bổn

Kính lạy Tôn Kinh Sa Di Oai Nghi

Kính lạy Tôn Kinh Đàm Vô Đức Yết Ma

Kính lạy Tôn Kinh Tứ Phần Ni Yết Ma

Kính lạy Tôn Kinh Ưu Bà Tắc Ngũ Giới Phương

Kính lạy Tôn Kinh Thiện Kiến Luật Tỳ Bà Sa

Kính lạy Tôn Kinh Tỳ Nại Gia

Kính lạy Tôn Kinh Tát Bà Đa Tỳ Ni Ma Đức Lặc Già

Chúng con kính lễ các vị Đại Bồ Tát trong mười phương thế giới:

Kính lạy Đại Bồ Tát Pháp Vương

Kính lạy Đại Bồ Tát Hiệp Sơn

Kính lạy Đại Bồ Tát Hàng Phục Ma

Kính lạy Đại Bồ Tát Phổ Kiến

Kính lạy Đại Bồ Tát Trí Sơn

Kính lạy Đại Bồ Tát Nan Khả

Kính lạy Đại Bồ Tát Nhơn Đà La Tràng

Kính lạy Đại Bồ Tát Kim Kế

Kính lạy Đại Bồ Tát Thiện Kiến

Kính lạy Đại Bồ Tát Thiện Ý

Kính lạy Đại Bồ Tát Giải Thoát Vương

Kính lạy Đại Bồ Tát Đại Oai Đức

Kính lạy Đại Bồ Tát Ba Đầu Ma Nhãn

Kính lạy Đại Bồ Tát Phổ Nhãn

Kính lạy Đại Bồ Tát Quyết Định Pháp

Kính lạy Đại Bồ Tát Ly Cấu

Kính lạy Đại Bồ Tát Đại Quang

Kính lạy Đại Bồ Tát Đại Lực

Kính lạy Đại Bồ Tát Đại Nguyệt

Kính lạy Đại Bồ Tát Thiện Nguyệt

Kính lạy Đại Bồ Tát Tịnh Tâm

Kính lạy Đại Bồ Tát Trụ Trì Hoa

Kính lạy Đại Bồ Tát Bất Khán Hạnh

Kính lạy Đại Bồ Tát Ly Chư Ác

Kính lạy Đại Bồ Tát Đắc Đại

Kính lạy Đại Bồ Tát Trí Cự Đăng

Kính lạy Đại Bồ Tát Vô Biên Hạnh

Kính lạy Đại Bồ Tát vô Biên Kiến

Kính lạy Đại Bồ Tát Vô Chướng Ngại Trí

Kính lạy Đại Bồ Tát Vô Cấu Nhãn Sơn Vương

Kính lạy Đại Bồ Tát Trụ Trì Tịch Tịnh

Kính lạy Đại Bồ Tát Ly Ám

Kính lạy Đại Bồ Tát Vô Biên Tràng

Kính lạy Đại Bồ Tát Đại Quang

Kính lạy Đại Bồ Tát Tam Giới Tôn

Kính lạy Đại Bồ Tát Thế Gian Cự

Kính lạy Đại Bồ Tát Vô Chướng Nhãn

Kính lạy Đại Bồ Tát Bất Khả Kiêm Xưng

Kính lạy Đại Bồ Tát Vô Biên Kiến

Kính lạy Đại Bồ Tát Vô Ngại Kiến

Kính lễ chư vị Đại Bồ Tát vô lượng vô biên trong mười phương như thế xong, giờ đây kính lạy các vị Hiền Thánh, Thanh Văn, Duyên Giác:

Kính lạy Phật Bích Chi Tận Kiêu Mạn

Kính lạy Phật Bích Chi Thân Thích

Kính lạy Phật Bích Chi Đắc Thoát

Kính lạy Phật Bích Chi Vô Cấu

Kính lạy Phật Bích Chi Độc Lợi

Kính lạy Phật Bích Chi Kê Thơ

Kính lạy Phật Bích Chi Năng Tác Kiêu Mạn

Kính lạy Phật Bích Chi Nan Thoát

Kính lạy Phật Bích Chi Bất Thoái

Kính lạy Phật Bích Chi Tầm Thanh

Kính lễ các vị Bích Chi Phật vô lượng vô biên như thế, lễ ngôi Tam Bảo cũng đã xong, sau đây lại sám hối tiếp. Đệ tử chúng con thành tâm sám hối những tội tham dục (1). Trong Kinh đã nói, chỉ vì tham dục mà phải ở trong địa ngục si mê, rồi chìm đắm trong biển sanh tử, không biết lúc nào ra khỏi. Chúng sanh bị ngũ dục lạc (2) nó làm nhơn làm duyên, từ xưa đến nay, trôi nổi trong biển sanh tử. Mỗi một chúng sanh sống trong kiếp số, đã chứa thân cốt, như núi Tỳ Phú La (3), tại thành Vương Xá (4), đã uống sữa mẹ, nhiều như nước bốn biển (5), máu đã đổ ra, lại nhiều còn hơn; cha mẹ, anh em, sáu hàng bà con (6), khi chết nước mắt đã khóc, như nước bốn biển.

Thế nên nói rằng, có ân ái thì sanh ra, ái hết thì được chấm dứt. Sự sanh tử do tham ái làm cội gốc.

Do đó, trong Kinh thường nói tội dâm dục hay khiến chúng sanh đọa vào địa ngục, làm thân quỷ đói chịu khổ,nếu lúc sanh làm loài súc sanh, thường mang các thân bồ câu, chim sẻ hay thân chim uyên ương, nếu sanh trong loài người, vợ chồng bất chính, bà con không thuận. Dâm dục đã bị ác nghiệp như thế.

Đệ tử chúng con ngày nay, chí tâm cúi đầu, tác lễ sám hối:

Kính lạy đức Phật Sư Tử Âm Phương Đông

Kính lạy đức Phật Đại Vân Tạng Phương Nam

Kính lạy đức Phật Vô Lượng Thọ Phương Tây

Kính lạy đức Phật Hồng Liên Hoa Quang Phương Bắc

Kính lạy đức Phật Vô Câu Lưu Ly Phương Đông Nam

Kính lạy đức Phật Thắng Điều Phục Thượng Phương Tây Nam

Kính lạy đức Phật Tán Hoa Sanh Đức Phương Tây Bắc

Kính lạy đức Phật Tâm Đồng Hư Không Phương Đông Bắc

Kính lạy đức Phật Vô Cố Xưng Vương Phương Dưới

Kính lạy đức Phật Tịnh Trí Huệ Hải Phương Trên

Kính lạy các ngôi Tam Bảo hết cõi hư không, mười phương thế giới, đệ tử chúng con từ vô thỉ đến ngày nay, hoặc thông đồng với thê, thiếp của người, chiếm đoạt phụ nữ của kẻ khác, xâm lấn trinh khiết với tỳ kheo ni, phá phạm hạnh của kẻ tu hành, bức bách đủ điều, tâm trược ngó tà, nói năng đùa cợt, hoặc lại làm xấu hổ nhà cửa kẻ khác, làm nhơ danh dự của người, hoặc đối với năm hạng đàn ông bất thường (7) khởi hạnh bất tịnh. Những tội như thế, vô lượng vô biên, ngày nay đem hết lòng thành cầu xin sám hối.

Đệ tử chúng con từ vô thỉ đến ngày nay, hoặc thọ thân nữ, tâm như ngựa chạy ngoài đồng rộng, hằng ngày buông lung tâm ý, không giờ phút nào định tĩnh, thường ôm lòng tà, hằng sinh vọng tưởng dâm dục, hoặc ở trong chùa tháp, không chịu để tâm nghe pháp của Phật, mắt thường liếc ngó tham dục, hoặc yêu thương các bậc sa môn (8), phá hoại nam tử của kẻ khác, không lưu ý đến giáo pháp của Phật, mà chỉ phóng tâm dâm dục, khiến cho tâm niệm trôi nổi biển ái, không thấy bến bờ giải thoát, hoặc làm ô uế ba pháp y (9) của Tăng, Ni, hoặc nơi tịnh xá, chùa chiền làm hạnh bất tịnh, cùng nhau rờ mó… Các tội như thế, vô lượng vô biên, ngày nay hổ thẹn chí thành sám hối.

Đệ tử chúng con từ vô thỉ đến ngày nay, hoặc làm thân nữ, thường ôm lòng dâm dục, hoặc xâm chiếm phu chủ của người khác, mê theo các gã đàn ông lực lưỡng, hoặc làm bùa ngải phá các phụ nữ cho đến ốm đau, ai mà thiếu phước thường bị tà nhập, các loại quỷ ma nhân đây mà tiện báo, không gặp được thầy giỏi yểm trừ, có khi bị chết. Những tội như thế vô lượng vô biên, ngày nay hổ thẹn tỏ bày ăn năn thành tâm cúi đầu, quy mạng sám hối.

Lại nữa đệ tử chúng con từ vô thỉ đến ngày nay, hoặc mắt bị sắc đắm nhiễm, hoặc ưa theo các màu trang sức, đỏ, vàng, xanh, trắng, hồng, lục, tía, đen… Hoặc chạy theo hay dở của nam nữ, tưởng các tư thái dài, ngắn, trắng, đen, khởi tưởng phi pháp; hoặc tai ưa thích tiếng giọng du dương, đờn ca, xướng hát, hoặc theo tiếng giọng nam nữ, nói năng dịu dàng rồi khởi tưởng phi pháp (10); hoặc mũi ngửi mùi thơm, ướp xạ xông hương, mùi thơm bát ngát, khởi lòng tưởng phi pháp; hoặc lưỡi nếm các mùi vị ngọt béo thơm tho, nhứt là máu thịt của chúng sinh, để nuôi dưỡng thân tứ đạo (11), càng thêm gốc khổ, rồi khởi vọng tưởng phi pháp; hoặc thân ưa xúc chạm lụa là, gấm vóc, hàng the, nhung nhiễu, tất cả các đồ trang sức quý giá, rồi khởi tưởng phi pháp; hoặc ý nhiều loạn tưởng, vọng làm các điều trái phép. Có sáu tưởng nầy, tạo tội rất dễ. Các tội như thế vô lượng vô biên, ngày nay chí tâm hướng đến mười phương chư Phật, tôn Pháp và Hiền Thánh Tăng, tỏ bày sám hối.

Đệ tử chúng con chí thành phát nguyện, nhờ công năng sám hối nầy, những tội dâm dục, chuyển sanh công đức, nguyện đời đời kiếp kiếp, tự nhiên hóa sanh, không do bào thai, trong sạch tinh khiết, tướng tốt đoan trang, sáu tình (12) khai phóng, thông minh lanh lợi, rõ biết ân ái cũng như gông cùm, quán sát sáu trần (13) như huyển như hóa, đối với cảnh ngũ dục (14), quyết định xa lìa, cho đến trong giấc chiêm bao cũng không tưởng tà, các nhân duyên trong cũng như ngoài, hằng không lay động.

Sám hối nhãn căn, nguyện đem công đức nầy cầu cho nhãn quan thấy suốt pháp thân thanh tịnh của chư Phật, Bồ Tát trong mười phương, không có hai tướng.

Sám hối nhĩ căn, nguyện nhờ công năng nầy, khiến lỗ tai thường nghe chánh pháp của chư Phật, Hiền Thánh đã nói trong mười phương rồi y giáo phụng hành.

Sám hối tỷ căn, nguyện nhờ công năng nầy, lỗ mũi thường ngửi mùi vị ‘hương tích’ (15), vào mùi thơm pháp vị, bỏ lìa sanh tử, không còn ngửi mùi vị bất tịnh xú uế.

Sám hối thiệt căn, nguyện nhờ công năng nầy, khiến cái lưỡi thường nếm các pháp vị cao thâm của thiền duyệt, không ham mùi vị huyết nhục của chúng sanh.

Sám hối thân căn, xin nhờ công năng nầy, khiến cho thân nầy thường mặc áo Như Lai (16), mang y nhẫn nhục (17), nằm trên giường vô úy, ngồi tòa tứ thiền (18).

Sám hối ý căn, nguyện đem công đức nầy khiến cho cái ý thành tựu được mười tưởng (19), suốt thông năm minh (20) quán sâu hai đế (21) đạt lý không bình đẳng, từ huệ phương tiện, khởi mười diệu hạnh (22), vào dòng nước Phật Pháp, mỗi niệm hằng thêm sáng suốt, rõ ràng xuất hiện được ‘đại vô sanh pháp nhãn’ (23) của Như Lai.

QUYỂN THỨ BẢY

HẾT

Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
facebook youtube google-plus linkedin twitter blog
Nguyện đem công đức này, trang nghiêm Phật Tịnh Độ, trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu khổ ba đường,
nếu có người thấy nghe, đều phát lòng Bồ Đề, hết một báo thân này, sinh qua cõi Cực Lạc.

May the Merit and virtue,accrued from this work, adorn the Buddhas pureland,
Repay the four great kindnesses above, andrelieve the suffering of those on the three paths below,
may those who see or hear of these efforts generates Bodhi Mind, spend their lives devoted to the Buddha Dharma,
the Land of Ultimate Bliss.

Quang Duc Buddhist Welfare Association of Victoria
Tu Viện Quảng Đức | Quang Duc Monastery
Senior Venerable Thich Tam Phuong | Senior Venerable Thich Nguyen Tang
Address: Quang Duc Monastery, 105 Lynch Road, Fawkner, Vic.3060 Australia
Tel: 61.03.9357 3544 ; Fax: 61.03.9357 3600
Website: http://www.quangduc.com ; http://www.tuvienquangduc.com.au (old)
Xin gửi Xin gửi bài mới và ý kiến đóng góp đến Ban Biên Tập qua địa chỉ:
quangduc@quangduc.com , tvquangduc@bigpond.com
KHÁCH VIẾNG THĂM
110,220,567